ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, Pardubice Identifikátor: Termín konání orientační inspekce: února 2001 Čj / Signatura oj2ku201 Š

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola (dále jen ZUŠ) Pardubice, Havlíčkova 925 pracuje jako příspěvková organizace, kterou zřizuje Referát školství Okresního úřadu v Pardubicích. Široké spektrum vzdělávací nabídky je příznivě ovlivněno kvalitním personálním obsazením pedagogického sboru. Ve všech oborech je preferována snaha poskytnout žákům základy klasického uměleckého vzdělání. Odborná i žánrová profilace vyučujících umožňuje zabezpečit deklarovaný vzdělávací program v plném rozsahu. Individuální přístup pedagogů k tvorbě tematických plánů a jejich realizaci, umožňují profilovat výuku jednotlivých specializací na vysoké profesionální úrovni a vytvářet tak ze ZUŠ kvalitní vzdělávací centrum pro amatérsky a zejména profesionálně umělecky orientované zájemce. Celková kvalita vzdělávacího procesu a zájem o studium na této škole je velmi příznivě ovlivňován koncertní činností pedagogů ve všech dostupných amatérských i profesionálních sférách, aktivní spoluprácí se středními a vysokými uměleckými školami, kulturními centry apod. Vysoká profesionalita pedagogické i umělecké práce se velmi příznivě odráží i ve spolupráci se ZUŠ v Pardubicích - Polabinách. Vzájemná komunikace obou ZUŠ v oblasti řízení a využívání odbornosti pedagogů jsou základem vysoce kvalitního centra řízení základních uměleckých škol nově zřízeného pardubického kraje. V celkovém pozitivním vývoji školy se příznivě projevilo přidělení nové budovy, která nadále prodělává zásadní účelové úpravy interiéru. Došlo tak k dořešení celkového zázemí hudebního oboru. V druhé budově (Sukova třída) je soustředěna výuka nehudebních oborů (TO, VO, LDO). OBOROVÁ STRUKTURA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Obsah a organizace studia respektuje 3 vyhlášky MŠMT č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách. V souladu s rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které vydalo MŠMT v Praze dne 19. října 1999 pod čj /99-21 realizuje škola výuku v hudebním (HO), literárně-dramatickém (LDO), tanečním (TO) a výtvarném (VO) oboru. Výuka všech povolených oborů je členěna na přípravné, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Základní studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin (rozšíření studium) je realizováno v hudebním a tanečním oboru. Výtvarný a literárně-dramatický obor zabezpečují výuku ve standardním rozsahu (přípravné ročníky, I. a II. stupeň v celém rozsahu). Přípravné ročníky výtvarného oboru navštěvuje celkem 43 žáků, I. stupeň základního studia 121 a II. stupeň 23 žáci. Taneční obor zabezpečuje výuku 45 žáků přípravných ročníků, 95 žáků I. a 38 žáků II. stupně. Rozšířené studium navštěvuje 14 žáků a studium pro dospělé je organizováno pro 7 zájemců. Literárně-dramatický obor je profilován výukou dramatického oddělení, které navštěvuje 9 žáků přípravných ročníků, 27 žáků I. stupně, 6 žáků II. stupně a 1 účastník studia pro dospělé. V hudebním oboru je vyučováno přípravné hudební výchově (cca 44 žáků) a základnímu studiu I. a II. stupně v rozsahu učebních plánů č. 2a až č. 17. V základním studiu je vyučováno hře na klávesové nástroje (klavír, keyboard, ostatní klávesové nástroje), smyčcové (housle), strunné (kytara), dřevěné dechové nástroje (flétna, klarinet, saxofon), žesťové dechové nástroje (trubka, tenor apod.), zobcovou flétnu, akordeon, pěvecké hlasové výchově a sborovému zpěvu. Nadstandardní péče je věnována výuce hry na smyčcové nástroje, což se odráží v poměrně vysokém počtu žáků rozšířeného studia (celkem 6) i studia pro dospělé (7). Inspekční zpráva - str. 2

3 HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Výuka všech typů studia a specializací prvního i druhého stupně je realizována podle učebních plánů č. 2a - 25 pro ZUŠ, které schválilo MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod čj /95 s účinností od 1. září Zařazení žáků do jednotlivých skupin přípravného studia je prováděno podle zjištěných talentových předpokladů a jejich psychické vyspělosti. Časové dotace individuálního, skupinového i kolektivního vyučování odpovídají učebním plánům. Obsahová náplň vzdělávání respektuje platné učební osnovy a je doplňována o novou instruktivní literaturu a připravované změny v koncepci výuky jednotlivých předmětů (keyboard, skupinová výuka přípravných dechových nástrojů) apod. Vlastní vzdělávací náplň jednotlivých studijních specializací specifikují tematické plány vyučovaných skupin a studijní plány individuálně vyučovaných žáků. Obsahová náplň plánů odpovídá příslušným ročníkům platných učebních osnov a profilovému členění hlavních předmětů (hra na nástroj, elementární improvizace, hra z listu, příprava k souhře, doprovod, komorní hra apod.). Plány pro individuální a skupinovou výuku se zaměřují na celkový rozvoj gramotnosti, technických dovedností. Stanovené vzdělávací cíle zohledňují míru talentu žáků. V případě potřeby jsou v průběhu školního roku prováděny obsahové změny, které jsou podmíněny dosahovanými studijními výsledky. Roční plány kolektivního vyučování vzájemně obsahově navazují, respektují požadavky učebních osnov a v mnoha případech zohledňují specifika individuální rozšířené výuky hry na hudební nástroje (příprava ke studiu v konzervatoři, VŠ apod.). Tematické i studijní plány kolektivních předmětů jsou vedeny na zvláštních listech, v individuální a skupinové výuce jsou zaznamenány v třídních knihách. Členění předmětů jednotlivých studijních zaměření odpovídá schváleným učebním plánům pro ZUŠ. Žákům, kteří projevují zájem o další profesní vzdělávání na uměleckých školách vyššího typu je poskytována maximální časová dotace nebo jsou zařazeni do rozšířeného vyučování. O zařazení žáka do rozšířeného vyučování rozhoduje na základě návrhu učitele hlavního předmětu předmětová komise, umělecká rada a ředitel školy. Výběr instruktivní i přednesové literatury je určován specializací, požadavky talentových zkoušek, využitím pro veřejná vystoupení a žánrovou orientací žáka. V porovnání s počtem odučených hodin v týdnu je úplná odborná a pedagogická způsobilost pedagogů 99%. Zbývající výuka je zabezpečena dvěma učiteli, kteří pracují na částečný úvazek a jejich chybějící odborná a pedagogická způsobilost je nahrazena dlouholetou pedagogickou praxí. Vyučované předměty jsou učitelům přiděleny s ohledem na jejich specializaci. Vzdělávání žáků hudebního oboru probíhá v rekonstruované novorenesanční budově, kde je umístěno i ředitelství ZUŠ a v prostorách Domu hudby. V Lázních Bohdanči zřizuje ZUŠ jedno odloučené pracoviště. Hudební obor má k dispozici dostatečný počet učeben. Jejich moderní a účelné vybavení umožňuje plnit deklarovaný vzdělávací program v plném rozsahu. Školní hudební nástroje jsou pravidelně udržovány a v rámci finančních možností obnovovány. Celková úprava a estetický vzhled učeben jsou velmi příznivě ovlivněny vyučovanou specializací a estetickým cítěním pedagoga. Inspekcí bylo zjištěno, že učitelé používají k výuce ověřených metodických postupů. Všechny navštívené výukové lekce byly pečlivě připraveny. Stavba vyučovaných lekcí má klasickou stavbu - stupnice, akordy, instruktivní literatura, přednes atd. Jednotlivé části hodiny jsou systematicky rozvržené a umožňují cílenou výuku přiřazených předmětů - elementární improvizace, čtyřruční hra, hra z listu apod. Efektivnost výuky přiřazených předmětů je ovlivněna profilací, osobním zaujetím a především zkušenostmi pedagoga. Nadstandardní Inspekční zpráva - str. 3

4 péče a náročnost se projevuje zejména při výuce hry na klavír, kytaru a sólového zpěvu. Klasické formy výuky vycházejí především z promyšlenosti výběru nově zadávané literatury v návaznosti na stupnice, etudy a pasážová cvičení. Pro snadnější a rychlejší zvládnutí problému využívají jednoduchých pasážových cvičení nebo nácviku obtížného místa hrou rytmických figurací. Ve všech sledovaných hodinách měla výuka tvořivý charakter. Nové učivo bylo srozumitelně vysvětleno, názorně předvedeno a procvičeno tak, aby domácí příprava žáků byla bezproblémová. Při vysvětlování i procvičování bylo všemi učiteli důsledně dbáno na odpovídající fixaci základních návyků, intonaci a praktickou aplikaci všeobecné hudební nauky. Z předložené dokumentace a ze sledovaných vyučovacích celků jednoznačně vyplývá, že žáci jsou cíleně seznamováni s literaturou jednotlivých historických období, současnou tvorbou, novými výukovými trendy a celkovým kulturním děním. Časové rozvržení výukových lekcí hudební nauky umožňuje cílený rozvoj intonačního, harmonického i rytmického cítění, pohybové kultury a celkové hudební gramotnosti žáků. Znalosti a dovednosti žáků jsou na velmi dobré úrovni a přesahují požadavky učebních osnov jednotlivých ročníků. Přes vysoké pracovní nasazení všichni učitelé dbali na celkové duševní i tělesné uvolnění žáků. Motivování jednotlivými učiteli vyvolává odpovídající zájem žáků o studium zvoleného nástroje. Organizační pokyny jsou jasné, srozumitelné, používání odborné terminologie je přiměřené a odpovídá znalostem i zkušenostem žáků. Hodnocení výsledků práce je prováděno podle platného klasifikačního řádu. Jednotlivé části vyučovaných hodin jsou rozebrány a ústně zhodnoceny. Žáci jsou hodnoceni za individuální i skupinovou práci, kvalitu domácí přípravy, aktivitu při výuce a veřejnou prezentaci školy. Při čtvrtletních klasifikacích je učiteli přihlíženo k plnění studijního plánu. Celoroční klasifikace zahrnuje výsledek komisionální zkoušky (postupové nebo závěrečné), kvalitu celoročních výsledků práce, hodnocení v přiřazených předmětech (elementární improvizace, hra z listu, příprava k souhře apod.), veřejné aktivity, výsledky v různých uměleckých soutěžích a celkový zájem o studovaný obor. Všechny typy komisionálních zkoušek jsou realizovány pravidelně a jejich obsahová náplň respektuje požadavky učebních osnov. Povinná dokumentace je u všech pedagogů vedena velmi svědomitě, záznamy mají požadovanou vypovídací hodnotu a svědčí o postupné návaznosti výuky v jednotlivých postupných ročnících. Rodiče jsou pravidelně informováni o pracovních výsledcích a zadaných úkolech prostřednictvím žákovských sešitů a osobním stykem s pedagogy. Ve všech sledovaných hodinách byla příznivá pracovní atmosféra. Organizační pokyny byly jasné, srozumitelné, používání odborné terminologie bylo přiměřené věku a znalostem žáků. V každé sledované výukové lekci byl vytvořen odpovídající prostor pro diskusi a rozvíjení tvůrčích nápadů. Názory žáků byly korektně usměrňovány a pracovní zaujetí bylo směrováno k možným formám řešení problému. Rozvoj celkové hudební gramotnosti velmi příznivě ovlivňovalo citlivé, ale důrazné opakování dříve získaných znalostí a dovedností. Výchovně vzdělávací proces ve všech odděleních hudebního oboru důsledně respektuje požadavky učebních plánů a platných učebních osnov. Většina žáků je připravována pro činnost v souborech zájmové umělecké činnosti a cílevědomě je v nich pěstován vztah ke všem druhům umění. Mimořádná péče je věnována přípravě k souhře, což se velmi pozitivně odráží v práci školních souborů a orchestrů. Inspekce velmi kladně hodnotí péči pedagogů o rozvoj celkové hudební gramotnosti a péči o výuku čtyřruční hry na klavír, hru z listu a korepetice. Za příkladnou lze považovat péči o rozvoj oddělení smyčcových nástrojů. U všech žáků je pěstován vztah ke všem druhům umění. Inspekce vysoce hodnotí snahu o členění učiva hudební nauky do dvou rovin, diferencujících znalosti žáků pro amatérskou nebo profesionální Inspekční zpráva - str. 4

5 uměleckou dráhu. Ve všech odděleních je věnována individuální péče o žáky, kteří projevují zájem o studium v profesně orientovaných uměleckých nebo pedagogicko uměleckých školách. Tito žáci mají možnost navštěvovat rozšířené vyučování, mimořádné výukové lekce, intenzívnější výuku hudební nauky, která je členěna na vzdělávání v předmětech jako je intonace, rytmus, dějiny hudby a základy hudebních forem. Pedagogové jim vybírají podstatně náročnější repertoár, zabezpečují konzultace na konzervatořích a těsněji spolupracují s rodiči a učiteli základních škol. Celková motivace všech žáků oboru je vhodně doplňována systematickou činností mimo obsahovou náplň vzdělávacího programu. Žáci se pravidelně účastní Celostátní soutěže hudebních oborů ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT ČR. Úspěšnost žáků v jednotlivých kolech soutěže je vynikající. Ve školním roce 1999/2000 obsadili žáci ZUŠ řadu prvních míst a ve hře na dechové a bicí nástroje dvě ceny Absolutního vítěze. Přehled umístění žáků je uveden ve výroční zprávě školy. Obdobná situace je i v dalších soutěžích, které vyhlašují různé společenské organizace, Ministerstvo kultury nebo jiné základní umělecké školy. Velmi dobrých výsledků dosahují žáci i při talentových zkouškách v konzervatořích a VŠ hudebního zaměření. Každým rokem jsou průměrně přijati 4 žáci na konzervatoř a nejméně 10 žáků ke studiu hudební pedagogiky (hudební výchova + další specializace) na VŠ. Hodnocení kvality vzdělávání hudebního oboru Hodnocení vychází z dostupných informací v dokumentaci školy - katalogy o průběhu studia, výroční zpráva školy, výsledky v celostátních soutěžích ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ČR, některými ZUŠ ČR, různými společenskými organizacemi, Ministerstvem kultury, počty přijatých absolventů k dalšímu studiu v profesně orientovaných středních a vysokých školách, veřejná vystoupení apod. Hodnocení vychází i z provedených hospitací, které jednoznačně dokumentují systematickou práci všech učitelů jak se žáky s amatérskou orientací, tak i se žáky, kteří projevují zájem o profesionální orientaci. Vzhledem k dlouhodobým vynikajícím výsledkům žáků v soutěžích, při talentových zkouškách a zapojení celé ZUŠ do kulturního života města je kvalita vzdělávání hodnocena jako vynikající. Nehudební obory V nehudebních oborech byla provedena inspekce s hospitacemi ve výukových lekcích ve výtvarném a tanečním oboru. V literárně dramatickém oboru byla provedena kontrola předepsané dokumentace a pohovor s vyučující. Vzdělávání ve všech typech studia prvního i druhého stupně je realizováno podle schválených učebních plánů. Tematické plány respektují věkovou strukturu žáků a jejich diferencované schopnosti. Studijní plány jednotlivých ročníků jsou součástí dokumentace vyučujících. Hodinové dotace a členění jednotlivých předmětů odpovídá platným učebním plánům a učebním osnovám. Vyučování je organizováno formou kolektivní i skupinové výuky. Zařazení žáků do ročníků odpovídá věkovému členění ročníků. Pro vyučování výtvarného oboru je využíváno dostatečné množství odborných učeben. Specializované učebny jsou účelově vybaveny a lze je využít jako ateliéry pro malbu a kresbu, modelování, grafiku a dekorativní činnosti. Součástí vybavení je i zařízení na zpracování keramiky. Inspekční zpráva - str. 5

6 Taneční obor má k dispozici taneční sály, které splňují veškeré výukové i bezpečností požadavky. Podlaha baletních sálů je kryta protiskluzovým materiálem - baletizolem. Vybavení učebními pomůckami je dostatečné a umožňuje realizovat výuku v plném rozsahu. Literárně dramatický obor má k dispozici menší víceúčelovou učebnu, která rozměrově i základním technickým vybavením umožňuje realizovat výuku v plném rozsahu. Celkové zázemí pro práci všech nehudebních oborů je dobré. Úprava a estetická úroveň všech odborných učeben je výrazně ovlivněna specifickým zaměřením vyučovaných předmětů i uměleckou profilací vyučujících. Jednotlivé specializované předměty nehudebních oborů jsou vyučovány pedagogy s požadovanou vysokoškolskou odbornou a pedagogickou způsobilostí nebo absolventy konzervatoří. Výtvarný obor je vyučován dvěmi interními a jedním externím pedagogem. Všichni vyučující mají potřebnou uměleckou praxí, odbornou i pedagogickou způsobilost. Kvalita tematických plánů a příprava jednotlivých výukových lekcí svědčí o promyšlené práci pedagogů a snaze o maximální návaznost učiva v jednotlivých postupných ročnících. Z provedených hospitací, prohlídkou archivu prací žáků a fotodokumentace jednoznačně vyplývá, že výchovně vzdělávací proces je zaměřen na zvládnutí základních výtvarných technik s přihlédnutím na talentové a manuální schopnosti žáků. V přípravných ročnících je přihlíženo k zájmu a temperamentu dětí, což je základem budoucího členění žáků do skupin s profilačním zaměřením studia prvního stupně. V nižších ročnících prvního stupně je kladen patřičný důraz na zvládnutí základních technik malby - kresba tužkou, dřívkem, tuší, vodovými barvami apod. Náležitá péče je rovněž věnována dobrému zvládnutí perspektivy, kresby podle modelu, barevné kompozice, stínování apod. Kresba a malba je základním výukovým programem pro zvládnutí dalších technik - modelování a grafiky. Podle zvládání základní problematiky a talentu jsou žáci v jednotlivých ročnících zařazováni do skupin, které již výrazněji profilují vyhraněnost osobnosti. Výuka je tak nenásilnou formou směrována k amatérské nebo profesionální dráze. Výuka v letošním školním roce je do značné míry ovlivněna ověřováním nových osnov, které směrují výuku k práci prožitkem a ztvárňování vlastního pocitu. Z pohledu vyučujících dochází k určitému odklonu od zaběhlých forem práce, které vedly děti k zvládání základních technik, potřebných k vlastní řemeslné práci. Současné pojetí vede k menší diferenciaci žáků ve skupině. Žákům, kteří projevují zájem o další vzdělávání na profesně orientovaných školách vyššího typu, je věnována mimořádná péče při zvládání základních řemeslných návyků jednotlivých výtvarných technik, rozvoji potřebných teoretických znalostí a celkovému náročnějšímu uměleckému vnímání. Výukové lekce mají klasickou tříhodinovou stavbu vycházejí z celkového pojetí a potřeb předmětu. Ve sledovaných výukových lekcích kresby, malby a grafiky byla plně respektována kreativita metodických postupů, které ve svém konečném výstupu vedly žáky k chápání problémů z různých úhlů pohledu. Pomocí názorných pomůcek, nářadí a ukázek vyučujících bylo zadané učivo srozumitelně vysvětleno a společně byl zvolen způsob provedení daného úkolu. Velmi pozitivně se na práci žáků projevoval individuální přístup pedagogů, zažitá kázeň a vysoké pracovní nasazení. Vyučující hodnotili každý provedený pracovní úkon a citlivě pomáhali odstraňovat drobné chyby. Žáci celou výukovou lekci otevřeně diskutovali s vyučujícími k dané problematice a aktivně se zapojovali do hodnocení práce svých spolužáků. Ve všech sledovaných výukových celcích byla velmi příznivá pracovní atmosféra ve vztahu učitel - žák. Respektování osobnosti žáka se velmi pozitivně odráželo v celkové otevřenosti při diskusi nad řešeným problémem. V průběhu celé výuky vytvářeli učitelé dostatečný prostor ke kontrole znalostí, dříve získaných dovedností, rozvíjení a realizaci tvůrčích nápadů. Při práci s mechanickými pomůckami bylo dbáno na dodržování bezpečnostních předpisů. Inspekční zpráva - str. 6

7 Navštívené výukové lekce charakterizovala klidná atmosféra s aktivním zapojením všech žáků do řešení a plnění zadaného úkolu. Dílčí hodnocení výsledků práce žáků je prováděno v průběhu vyučování slovně, celkové hodnocení výsledků vzdělávání probíhá podle platného klasifikačního řádu pro ZUŠ. Potřebná třídní dokumentace je vedena přehledně a poskytuje dostatek informací o pracovních výsledcích každého žáka. Členění předmětů a časové dotace stanovené učebními plány ZUŠ jsou dodržovány. Kvalita vzdělávání byla provedena z dostupné pedagogické dokumentace, prohlídkou archivovaných prací, fotodokumentace, zjištěním úspěšnosti žáků při soutěžích, přehlídkách a talentových zkouškách. Ze zjištěných skutečností jednoznačně vyplývá, že kvalita výuky výtvarného oboru je velmi dobrá. Celkovou kvalitu vzdělávacích činností velmi příznivě ovlivňuje svědomitý výběr talentů i práce předmětové komise. Učitelé se snaží o maximální zapojení všech žáků do různých výtvarných soutěží. Škola pravidelně obesílá takřka všechny výtvarné soutěže, které jsou vyhlašovány různými společenskými organizacemi v rámci celé ČR. Přehled je uveden ve výroční zprávě školy. Škola získává pravidelně přední umístění v celostátním kole přehlídky VO ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT ČR. Rovněž i úspěšnost žáků při talentových zkouškách středních výtvarných škol je velmi dobrá. Ve školním roce 1999/2000 bylo přijato na střední školy celkem 5 žáků a Fakultu architektury 2 žáci. Výsledky vzdělávací činnosti odpovídají personálním podmínkám a celkovým současným možnostem školy. Organizace, formy a metody práce TO jsou vyučujícími promyšlené a směrují výuku ke stanovenému cíli. Zpracované tematické plány odpovídají požadavkům učebních osnov, jsou úměrné věku, získaným dovednostem a celkové vyspělosti žáků. Stavba jednotlivých výukových lekcí je standardní a respektuje celkovou vyspělost žáků. V nižších ročnících jsou zařazovány pohybové hry, říkanky a rytmická cvičení s využitím orientace v prostoru. Při rytmických hrách je používáno drobné náčiní, hry na tělo a Orffův instrumentář. Výuka základů klasického tance je směrována k dostatečnému procvičování prvků a vazeb s využitím ukázek pedagoga i žáků. Vyučující důsledně používají francouzského odborného názvosloví. Žáci přesně reagují na pokyny a dobře se orientují v prostoru. Korekce chyb je prováděna citlivě, ale důsledně. Dostatečný časový prostor je věnován improvizaci na volné i stanovené téma. Kvalitně prováděná korepetice umožňuje bezproblémové vytváření tempových odstínění rytmických celků. Výběr korepetovaných skladeb, hudební improvizace na jednoduchá hudební témata spolu s využíváním různého cvičného náčiní vedou žáky k přirozenému pohybu, rozvoji pohybové pohotovosti a upevňování základních baletních i tanečních pohybů. Výukové lekce mají klasickou stavbu, při které je kladen důraz na individuální projev a skupinovou choreografii. Důslednost nácviků základních tanečních prvků klasického tance vedou žáky k preciznosti a velmi dobré fixaci základních návyků. Získané dovednosti jsou využívány v ostatních specializačních zaměřeních - lidový tanec, folklór apod. Náročnost požadavků na výuku klasického tance se velmi pozitivně odráží ve zvládání ostatních disciplín. Motivování žáků je zaměřeno na samotný vyučovací proces, vytváření vztahu ke zvolenému oboru a rozšiřování celkového uměleckého a kulturního pohledu. Vyučující důsledně dbají na celkové duševní i tělesné uvolnění. Příznivá pracovní atmosféra vyvolává u žáků zájem o spolupráci a snahu splnit zadaný úkol. K sebekontrole je systematicky využíváno zrcadlových stěn. Výběr jednotlivých cviků je vždy volen z přihlédnutím k vzdělávacímu cíli vyučovací lekce. Náležitá pozornost je věnována i výběru korepetovaných skladeb. Hodnocení jednotlivých výkonů v průběhu výukové lekce je prováděno především ústní formou. Celkové hodnocení respektuje platný klasifikační řád pro ZUŠ. Vedle přímého motivování žáků Inspekční zpráva - str. 7

8 ve výuce se dobře osvědčily i formy, které postupně rozšiřují celkový rozhled žáků v oblasti baletního i tanečního umění. Žáci mají možnost navštěvovat besedy, divadelní baletní představení. Účastí na různých soutěžích mají možnost nejen předvést výsledky své práce, ale především porovnat své znalosti a dovednosti se spolužáky jiných základních uměleckých škol. Ve sledovaných hodinách byla příznivá pracovní atmosféra. Organizační pokyny byly jasné, srozumitelné, používání odborné terminologie bylo přeměřené věku a znalostem žáků. Dobré vzájemné vztahy mezi žáky a vyučujícími se projevovaly při relaxačních cvičeních, kdy byly plně respektovány nápady a představu žáků. Při všech úsecích výukové lekce bylo důsledně dbáno na bezpečnost žáků. Výchovně vzdělávací proces tanečního oboru dodržuje učební plány pro ZUŠ v plném rozsahu a ve všech ročních respektuje náplň učebních osnov. Korepetice je zabezpečena v potřebném rozsahu. Při závěrečném hodnocení je přihlíženo kceloroční aktivitě žáka, mimoškolním činnostem a především k úrovni potřebných dovedností a znalostí. Všechny typy komisionálních zkoušek jsou realizovány v požadovaném množství a rozsahu. Kvalitní vzdělávací práce příznivě ovlivňuje úspěšnost žáků při talentových zkouškách v tanečních konzervatořích i tanečních soutěžích. Velmi výrazných výsledků dosahují folklorní soubory Perníček, jejichž kvalita práce je na mezinárodní úrovni. Velmi dobrých výsledků je dosahováno i v Celostátní soutěži tanečních oborů ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT ČR. Orientace výuky k přípravě žáků pro činnost v amatérských tanečních souborech se velmi příznivě odráží v zájmu absolventů ZUŠ o činnost tanečních skupinách společenského tance, folklorních tanečních skupinách apod. Literárně dramatický obor navštěvuje celkem 42 žáků, které vyučují 2 vyučující. Pracovní zázemí je vzhledem k současným podmínkám odpovídající a lze předpokládat postupný rozvoj celého oboru. V literárně-dramatickém oboru byla inspekcí provedena pouze orientační sonda k ověření materiálních a personálních podmínek. Ze zjištěných skutečností jednoznačně vyplývá, že současné podmínky umožňují realizovat deklarovaný vzdělávací program v celém rozsahu. V průběhu inspekce byly provedeny pouze 2 hospitace ve výukových lekcích. Výsledky a výstupy byly hodnoceny především z dostupných materiálů - pedagogická dokumentace, výroční zpráva, zjištěním celkových aktivit a úspěšnosti žáků při soutěžích a talentových zkouškách v profesně orientovaných střeních a vysokých školách. Hodnocení kvality vzdělávání v nehudebních oborech Výtvarný obor Základem organizace vzdělávání výtvarného oboru je kolektivní vyučování, které vychází z individuálního vedení žáka ve skupině. Vyučující respektují osobnost dítěte, cíleně se snaží o rozvoj jeho výtvarného cítění a myšlení. Praktické výtvarné činnosti jsou v úměrném rozsahu doplňovány teoretickými poznatky, které dotváří ucelený systém vzdělávání. Vedle zvládání základních praktických i teoretických dovedností je kladen úměrný důraz na rozvoj fantazie, estetického cítění a vztahu k uměleckému dílu. Vzhledem k nově zaváděnému pojetí výuky v souladu s novými osnovami, nelze provést hodnocení kvality výstupů srovnávací metodou. Všechny sledované složky kvality vzdělávání výtvarného oboru hodnotí inspekce jako velmi dobré. Inspekční zpráva - str. 8

9 Taneční obor V tanečním oboru je kladen velký důraz na kvalitu individuální práce žáka ve skupině i celém kolektivu. Mimořádná péče je věnována přípravě výukových lekcí, návaznosti učiva, jeho vysvětlení, realizaci, motivaci a vzájemné komunikaci. Organizaci, formy a metody vzdělávání hodnotí inspekce jako vynikající. Celkové, výsledky výuky ve sledovaných hodinách, v soutěžích, úspěšnosti žáků při talentových zkouškách pro přijetí k dalšímu studiu v profesně orientovaných školách hodnotí inspekce jako velmi dobré. Celkovou kvalitu vzdělávání tanečního oboru hodnotí inspekce jako vynikající. Litarárně-dramatický obor Přesto, že obor je nejméně početně zastoupeným oborem ZUŠ, lze jednoznačně konstatovat jeho funkčnost a postupný rozvoj. Vzhledem k rozsahu orientační inspekce nebyly výsledky vzdělávání hodnoceny. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Plánování Hlavním koncepčním cílem uplynulých let vycházejícím z dané reality fungování v restituci bylo získání stálých prostor pro školu a jejich rekonstrukce jako nezbytný předpoklad zachování školy. Zhlediska pedagogických cílů pak cílevědomá prezentace výsledků práce školy na veřejnosti. V současné době tato etapa spěje k úspěšnému naplnění. Výhled na další období zpracován není. Pro školní rok je zpracováván celoroční plán školy. Stanovuje rámcové úkoly pro jednotlivé oblasti - výchovně vzdělávací činnost (diferencovaný přístup k žákům, systematická příprava na vyučování, večírky, koncerty, soutěže...), řízení školy (systém fungování vnitřních orgánů školy - pedagogická rada, umělecká rada, předmětové komise), materiální vybavení (od stavebních prací po nutné nákupy učebních pomůcek), kontrolní činnost (rozdělení odpovědnosti pro jednotlivé obory), stanovení kompetencí a odpovědností (zástupci ředitele, vedoucí oborů, předmětových sekcí, správci kabinetů ap.). Samostatným dokumentem je přehled plánovaných akcí na pololetí. Dílčí týdenní (měsíční) plány upřesňují úkoly pro aktuální období a přiřazují k nim konkrétní termíny a odpovědnosti za jejich zabezpečení. Plány jsou výsledkem práce vedení školy a jednání umělecké rady. Zaměstnanci mohou uplatnit své náměty pro jejich tvorbu především v oblasti studijních plánů, materiálního vybavení a umělecké prezentace školy. Jak vyplývá z rozhovorů, jejich účast není vyžadována ani dokumentovaná. Stejným způsobem ČŠI zjistila, že úplný obsah celoročního plánu práce není znám všem pracovníkům. Plánování i realizace výuky jednotlivých oborů jsou v souladu s dokumentem o zařazení školy do sítě škol. Obsahová náplň vzdělávání důsledně vychází z platných učebních osnov.ve studijních plánech jednotlivých předmětů jsou obsaženy vedle hlavního předmětů i další disciplíny (např. u hudebního oboru příprava na souborovou hru, čtyřruční hra nebo hra z listu, zpravidla však bez zařazení improvizace). Jsou patrné odlišné přístupy učitelů příp. předmětových komisí a absence koordinace při jejich jejich zpracování. Inspekční zpráva - str. 9

10 Plánování školy tvoří ucelený systém. Vychází z koncepčních představ vedení školy a postihuje všechny důležité oblasti práce školy. Je velmi dobré. Organizování Souhrn vnitřních dokumentů přesně, v některých případech až detailně, popisuje fungování školy. Jsou vymezeny vztahy nadřízenosti pracovníků a jejich pracovní náplně. Plány práce určují složení vedení školy, umělecké rady, osoby odpovědné za předmětové komise, jednotlivé akce, správce kabinetů ap. Organizační řád školy stanovuje mechanizmy hospodaření, účtování, evidence a další administrativy. Obsahuje i podrobné direktivy k určování výše, úlev a vracení školného. Podíl školného na celkových výnosech školy v roce 2000 činil 28%. Režim školy pro žáky určuje pravidla chování žáků ZUŠ formou povinností. Součástí je i ustanovení pro rodiče, kteří se mohou se svolením učitele výjimečně účastnit vyučování v hodině. Organizační řád 2001 a jeho přílohy tvoří obsáhlý dokument. Ačkoli není prokazatelné, že všichni zaměstnanci a žáci školy s ním byli seznámeni, nebyly v průběhu inspekce zjištěny rozdíly mezi jeho ustanoveními a reálnou situací. Povinná dokumentace školy ve smyslu 38a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů, je vedena v předepsaném rozsahu a se snahou o formální i obsahovou úplnost. Stejně tak další vnitřní dokumentace. Způsob uložení je přehledný, ochrana dat v osobních spisech zaměstnanců je zajištěna samostatným uložením u odpovědné zástupkyně ředitele. K předávání informací uvnitř školy je využíváno zejména pravidelných porad s organizačním i pedagogickým obsahem. K seznámení s tištěnými informacemi slouží nástěnky ve sborovnách. Nástěnky ve vestibulech školy poskytují základní informace žákům a rodičům. Výroční zpráva o činnosti obsahuje všechny informace, vyplývající z 17e zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě. Škola klade důraz na prezentaci na veřejnosti. Organizuje celou řadu vystoupení v rámci předmětů i oborů. Jak je ČŠI známo, pořádá rozsáhlý cyklus koncertů a vystoupení pro veřejnost ve společenských prostorách ve městě koordinovaných uměleckou radou školy, na nichž se prezentují žáci i učitelé. Z poznatků z inspekce plyne, že organizace školy i výuky odpovídá obecně platným předpisům a vyhovuje podmínkám které stávající umístění poskytuje, umožňuje evidenci a hospodárné využívání finančních prostředků a vybavení. Organizování je zejména s ohledem na podmínky dlouhodobě ztížené postupnou rekonstrukcí je vynikající. Vedení a motivování pracovníků Způsob vedení je charakterizován snahou o přesnost a řád. V tomto duchu postupují ředitel a 2 zástupkyně jednotně a zaměstnanci takový přístup akceptují. Ze zápisů z porad plyne, že operativní řízení koriguje vazby mezi plánem a závěry z kontrol, aktuální témata jsou obsahem porad. Učitelé mají dostatek prostoru pro tvořivost, iniciativu a uplatnění osobnostních předpokladů zejména v umělecké oblasti. To se projevuje pozitivně v různé míře např. při organizování přehrávek, třídních večírků, neformálních setkání žáků a učitelů, kvalitě prezentace na veřejnosti i výsledcích soutěží ap. Drobné rezervy vyplývají z nutné soustředěnosti vedení školy na dokončení rekonstrukčních prací i výuky ve dvou budovách. To jsou pravděpodobné příčiny mírně snížené hladiny úrovně komunikace a vytváření podmínek pro zainteresování širšího množství pracovníků i v dalších oblastech činnosti školy. Inspekční zpráva - str. 10

11 Škola má vyčleněné prostředky pro nenárokové složky mzdy. Osobní příplatky i mimořádné odměny jsou rozdělovány diferencovaně podle kritérií vedení školy, která jsou zaměstnancům známa z organizačních porad, nejsou však písemně zpracována. Vedení a motivování pracovníků je velmi dobré. Kontrolní mechanizmy Škola má vytvořen účelný systém vnitřní kontroly, který je dán vymezením odpovědností za svěřené úseky a vlastní organizací jednotlivých úkonů, vyžadujících návaznost a součinnost více pracovníků (např. správa kabinetů not, hudebních nástrojů, inventarizace, účetnictví atd.). Z předložené dokumentace i dalších poznatků vyplývá, že provoz a vybavení školy jsou pravidelně kontrolovány. Kontrola výchovně vzdělávacího procesu spadá do kompetence ředitele a obou zástupkyň. Z předložené dokumentace vyplývá, že hospitace jsou prováděny v dostatečném množství a proporcích ve všech oborech činnosti podle předem připravených osnov, výsledky hospitací jsou projednávány s vyučujícími a jsou přijímána případná potřebná opatření. K evaluaci práce učitelů a výsledků učení žáků jsou využívány interní předmětové přehrávky a výběrové přehrávky před koncerty, hospitace na interních večírcích i veřejných vystoupeních, porovnávání výsledků na soutěžích a v neposlední řadě mapování postupu v dalším uměleckém vzdělávání. V období uplynulých 5 let byla ve škole pravidelné prováděna kontrola pojistného a provádění nemocenského pojištění - naposledy 12. září 200 bez zjištěných závad. Jiné kontroly ve škole nebyly. Kontrola je vynikající. Hodnocení kvality řízení Řízení školy je systematické, kvalitativně vyvážené ve všech sledovaných oblastech, celkově velmi dobré s výrazným podílem pozitiv. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Změna zřizovací listiny - dodatek č. 1 ze dne , kterou vydal ŠÚ v Pardubicích pod čj. 2261/98 Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané MŠMT pod čj /99-21 s účinností od Personální dokumentace Plán práce ZUŠ na školní rok 2000/2001 Přehled plánovaných akcí na 1. a 2. pololetí 2000/2001 Organizační řád 2001 z 2. ledna 2001 Režim školy pro žáky (informace rodičům) ze dne 30. srpna 2000 Zápisy z pedagogický rad za období Zápisy z uměleckých rad za období Vnitřní platový řád ZUŠ - srpen 2000 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ ve školním roce 1999/2000 Inspekční zpráva - str. 11

12 Plán kontrol a hospitací na školní rok 2000/2001 Hospitační záznamy za období Jmenování inventární komise k 2. listopadu 2000 Inventarizační zápis z 11. prosince 2000 Smlouvy o zapůjčení hudebních nástrojů za období v odd. kytary a dechových nástrojů Inventární knihy dle oborů a pořizovací ceny Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 15. října 2000 Příloha k výkazu o základní umělecké škole podle stavu k 15. října 2000 Učební plány ZUŠ schválené MŠMT dne 26. června 1995 pod čj / s účinností od 1. září 1995 Učební osnovy výtvarného oboru ZUŠ schválené MŠMT dne 26. dubna 2000 pod čj /2000 s platností od Učební osnovy hudebního oboru LŠU z let , které jsou doposud platné v plném rozsahu Třídní knihy pro individuální a kolektivní výuku Katalogy o průběhu studia Rozvrhy hodin Žákovské sešity a žákovské knížky Výkaz žáků a vyučovacích hodin ZÁVĚR Rozsah vzdělávacích činností ZUŠ odpovídá vyhlášce MŠMT č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách. Obsahová náplň výuky je ve všech realizovaných oborech v souladu s platnými učebními osnovami, které jsou rozpracovány v tematických a studijních plánech. Při vlastní výuce je zohledňována individualita žáka, jeho míra talentu, umělecká profilace i žánrová orientace. Vzdělávací činnost probíhá formou kolektivní, skupinové a individuální výuky, která je časově dotována v toleranci povolených limitů. ZUŠ rozvíjí spolupráci se základními a mateřským školami, společenskými organizacemi, profesionálními i amatérsky sdruženými umělci regionu. Kvalitní personální obsazení ZUŠ umožňuje zajistit pestrou specializační skladbu výuky všech oborů. Úroveň výsledků sledovaných hodin je velmi dobrá. Pozitivním rysem školy je péče o rovnoměrný rozvoj všech oborů s ohledem na počet dětí školního věku v oblasti působnosti ZUŠ. Materiálně- technické podmínky se postupně zlepšují. V současné době umožňují realizovat deklarovaný vzdělávací program v celém rozsahu. Organizace, formy a metody výuky jsou promyšlené a stanovené cíle jsou reálné. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu jsou vzhledem ke schváleným učebním dokumentům vynakládány efektivně a účelně. Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 je vynikající. Inspekční zpráva - str. 12

13 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu PhDr. Richard Šafařík PhDr. Richard Šafařík v.r. Členové týmu Mgr. Vladimír Bláha Mgr. Vladimír Bláha v.r. V Hradci Králové dne 8. března 2001 Datum a podpis ředitele stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: Razítko Ředitel základní umělecké školy Podpis MgA. Zdeněk Seidl MgA. Zdeněk Saidl v.r. Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti základní umělecké školy dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 7 téhož zákona může ředitel základní umělecké školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Inspekční zpráva - str. 13

14 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Příslušný orgán státní správy (samosprávy): Datum předání/odeslání Podpis příjemce nebo čj. inspekční zprávy jednacího protokolu ČŠI / Zřizovatel: / Připomínky ředitele školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány Inspekční zpráva - str. 14

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 Smetanova 14, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 003 230 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o. Adresa: Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1 Identifikátor: 600 001 822 Termín konání orientační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-80/98-11121 Signatura: bo2ks301 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní umělecká škola Štětí, Horova 26 Horova 26, 411 08 Štětí Identifikátor: 600 081 893 Zřizovatel: Město Štětí, Mírové náměstí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413 J. Valčíka 4413, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-147/99-11121 Signatura: bo2ks205 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZUŠ F. X. Richtera, P. Bezruče 675, 769 01

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1425/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola Kutná Hora Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora zuskh@zuskh.cz IČ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální základní škola při Všeobecné fakultní nemocnici Praha 2, Ke Karlovu 2 Praha 2, Ke Karlovu 2, 120

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva První soukromá hotelová škola a vyšší hotelová škola, spol. s r.o. Svídnická 506, 180 00 Praha 8 - Bohnice Identifikátor školy: 600 005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25 Adresa: Kyjevská 25, 530 03 Pardubice, Pardubičky Identifikátor školy: 600 096 378 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost. Adresa: U Větrníku 3, 162 00 Praha 6 - Petřiny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost. Adresa: U Větrníku 3, 162 00 Praha 6 - Petřiny Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost Adresa: U Větrníku 3, 162 00 Praha 6 - Petřiny

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3. Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně. Identifikátor školy: 600 066 576

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3. Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně. Identifikátor školy: 600 066 576 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3 Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně Identifikátor školy: 600 066 576 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937 Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát Karlovarský. Inspekční zpráva. Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát Karlovarský. Inspekční zpráva. Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát Karlovarský Inspekční zpráva Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 661

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Kladská 2, 787 40 Šumperk Identifikátor: 600 020 096 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborná škola služeb s.r.o. U Hradiska 4, 774 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 028 Zřizovatel: Mgr. Anna Loubalová, Fügnerova

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-505/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo Habrmanova 130, Hradec Králové, 500 02 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 015 670 Zřizovatel: MŠMT ČR,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola 1.- 4. ročník Zeiberlichova 49, 644 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 511 Zřizovatel: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Základní umělecká škola Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy Adresa: Lerchova 255, 342 01 Sušice Identifikátor:

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 122 376/99-11039 Signatura: al2ks205 Oblastní pracoviště č.12 Brno Okresní pracoviště Brno - město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Brno, Veveří

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Cihelní 6 792 01 Bruntál, Cihelní 6 Identifikátor školy: 600131807 Termín konání inspekce: 11. - 14. květen 2004

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 1124. Španielova 1124, 163 00 Praha 6 - Řepy

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 1124. Španielova 1124, 163 00 Praha 6 - Řepy Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 1124 Španielova 1124, 163 00 Praha 6 - Řepy Identifikátor školy: 612 500 349 Termín

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov Sokolovská 511, 357 51 Kynšperk nad Ohří Identifikátor školy: 600 073 203 Termín

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Adresa: Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9 Identifikátor školy: 600040356 Zřizovatel:

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Velké Heraltice, Opavská 1 Adresa:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Kněžice, okres Třebíč 675 29 Kněžice 215 Identifikátor školy: 600 122 204 Zřizovatel: Obec Kněžice, 675 29 Kněžice 47 Školský

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Kozolupy okres Plzeň-sever 330 32 Kozolupy 1 Identifikátor školy: 600 071

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov Lipno nad Vltavou 38, 38 278 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Výtvarná škola Václava Hollara Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Identifikátor: 600 004 970 Zřizovatel: Ministerstvo školství,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola, Hradec Králové Hradecká 647, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 011 704 Zřizovatel: MŠMT

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832 Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Identifikátor

Více

Zpráva z vlastního hodnocení školy

Zpráva z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola: Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Adresa: Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02 Identifikátor školy: 600 089 045 Termín vlastního hodnocení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany. Muchova 554, 338 08 Zbiroh. Identifikátor školy: 600 072 045

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany. Muchova 554, 338 08 Zbiroh. Identifikátor školy: 600 072 045 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany Muchova 554, 338 08 Zbiroh Identifikátor školy: 600 072 045 Termín konání inspekce: 16. 19. květen

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Proboštov, Kpt.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Proboštov, Kpt. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Proboštov, Kpt. Jaroše 130 Kpt. Jaroše 130, 417 12 Proboštov Identifikátor školy: 600084779

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 8 Liberec okresní pracoviště Semily Inspekční zpráva Základní škola Bozkov Identifikátor ředitelství: 600 098 974 Zřizovatel: Obec Bozkov Školský úřad: Semily

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rakovník Nerudova 504, 269 01 Rakovník Identifikátor školy: 600 028 003 Termín konání inspekce: 24. - 26. květen 2005 Čj:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rudíkov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rudíkov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Rudíkov 675 05 Rudíkov 167 Identifikátor: 600 121 569 Termín konání orientační inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388 Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy Identifikátor školy: 600 040 968 Termín konání inspekce: 26.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Adresa: Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kamenický Šenov, nám.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kamenický Šenov, nám. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 náměstí Míru 616, 417 14 Kamenický Šenov Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec Identifikátor školy: 600 012 221 Termín

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278 K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž Ludslavice 90, 769 01 Holešov Identifikátor školy: 600 118 363

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Adresa : Za Invalidovnou 3/579 186 00 Praha 8 - Karlín Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-432/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 48589373 Identifikátor: 600006158 Právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-319/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-319/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-319/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 Sídlo: Na Rejdišti 1, 110 00 Praha

Více