SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY"

Transkript

1 Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 IČ: DIČ: CZ jednající: Tomáš Winterstein, předseda představenstva a Gil Romem, člen představenstva zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8487 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, , Praha 4 číslo účtu: /0800, variabilní symbol:.. (dále jen Budoucí prodávající ) a na straně druhé manželé pan. trvale bytem: rodné číslo: bankovní spojení: číslo účtu: [paní] trvale bytem: rodné číslo: adresa "rodné číslo" (dále pro účely této Smlouvy označováni společně jako Budoucí kupující, Budoucí prodávající a Budoucí kupující jsou dále také společně nebo samostatně označováni jako Smluvní strany nebo Smluvní strana ) uzavírají následující Smlouvu o budoucí Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ): Strana 1 z 14

2 I. Vymezení pojmů Níže uvedené výrazy použité ve Smlouvě se budou vykládat následujícím způsobem, pokud ze znění Smlouvy nevyplývá jednoznačně jinak: Pozemky znamenají pozemky parc. č. 140 a 142/1 v k. ú. Hrdlořezy, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na LV 333 pro obec Praha a k. ú. Hrdlořezy; Geometrický plán znamená geometrický oddělovací plán č /2006 zhotovený Ing. Janem Blabolem dne (potvrzený Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, KP Praha dne pod č. 3838/2006); Pozemek znamená pozemek, který vznikl z Pozemků na základě Geometrického plánu a který je (resp. spoluvlastnický podíl k němu) předmětem budoucího převodu dle čl. IV. odst. 1.3 této Smlouvy; Projekt znamená projekt pro výstavbu Bytového souboru Zelené Město Jarov obytný soubor, Praha 9, Hrdlořezy (dále jen Bytový soubor ), zpracovaný projekční kanceláří Casua, spol. s r.o., sídlem U kněžské louky 43, Praha 3, který bude postaven na Pozemcích; Bytový dům znamená stavbu budovy Bytového domu označ... (s bytovými jednotkami) a s podzemními garážemi, který bude postaven v rámci Bytového souboru a ve kterém bude Předmět budoucího převodu, jak je definován v čl. IV. této Smlouvy; situace území s vyznačením obrysu Bytového domu je součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1; Stavební povolení znamená stavební povolení na stavbu Bytového souboru vydané Úřadem městské části Praha 9, odborem výstavby a územního rozvoje dne 11. července 2007 pod č.j. SP /OVÚR/Bo/ P /2007, které nabylo právní moci dne 20. srpna 2007; Kolaudační souhlas znamená rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (stavebního úřadu), povolující užívání Bytového domu k účelům, pro které byl v souladu se Stavebním povolením vybudován; Bytová jednotka znamená soubor místností určených k bydlení, které budou vystavěny v Bytovém domě a které budou prohlášením vlastníka Bytového domu vymezeny jako jednotka ve smyslu Zákona o vlastnictví bytů; Nebytová jednotka znamená soubor místností, určených k jiným účelům než k bydlení, které budou vystavěny v Bytovém domě a které budou prohlášením vlastníka Bytového domu vymezeny jako samostatné nebytové jednotky ve smyslu Zákona o vlastnictví bytů; Jednotka znamená Bytovou jednotku, která je předmětem budoucího převodu dle této Smlouvy; Standardní provedení znamená základní provedení a vybavení dokončené Bytové jednotky, které je zahrnuto v Kupní ceně sjednané dle této Smlouvy; popis Standardního provedení je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy; Smlouva o převodu vlastnictví znamená smlouvu, případně smlouvy, na základě které/kterých dojde k převodu vlastnického práva k Předmětu budoucího převodu na Budoucího Kupujícího; Klientské změny znamenají změny Standardního provedení Bytové jednotky, které budou provedeny v souladu s ustanoveními čl. VIII. této Smlouvy; Výzva k uzavření Smlouvy o převodu znamená písemnou výzvu k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví, která bude učiněna v souladu s čl. III. této Smlouvy; Výzva k prohlídce Jednotky znamená písemnou výzvu Budoucího prodávajícího k prohlídce Jednotky učiněnou v souladu s ustanoveními čl. VII. této Smlouvy; Výzva k převzetí Jednotky znamená písemnou výzvu Budoucího prodávajícího k převzetí Jednotky Budoucím kupujícím učiněnou v souladu s ustanoveními čl. VII. této Smlouvy; Strana 2 z 14

3 Protokol znamená písemný protokol, který bude sepsán mezi Smluvními stranami o prohlídce a předání Jednotky Budoucímu kupujícímu; Prohlášení vlastníka znamená písemné prohlášení vlastníka Bytového domu učiněné v souladu se Zákonem o vlastnictví bytů, kterým vymezí v Bytovém domě jednotlivé bytové a nebytové jednotky; Společenství vlastníků jednotek znamená právnickou osobu ve smyslu ust. 9 Zákona o vlastnictví bytů; Zákon o vlastnictví bytů znamená zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; hypoteční banka znamená banku, stavební spořitelnu, příp. jinou právnickou osobu, mající licenci k poskytnutí hypotečního úvěru na území ČR dle platných právních předpisů ČR; Hypoteční úvěr znamená úvěr poskytnutý hypoteční bankou za účelem úhrady Kupní ceny (či její části) na koupi Předmětu budoucího převodu dle této Smlouvy a který je, resp. má být zajištěn zástavním právem k Předmětu budoucího převodu. Zástavní smlouva znamená smlouvu, kterou bude zřízeno zástavní právo k Předmětu budoucího převodu za účelem zajištění Hypotečního úvěru poskytnutého Budoucímu kupujícímu na koupi Předmětu budoucího převodu; II. Úvodní ustanovení 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že: (i) je výlučným vlastníkem Pozemků, (ii) je vlastníkem Projektu a stavebníkem Bytového souboru, který zrealizuje na Pozemcích, (iii) bude výlučným vlastníkem Bytového domu, jehož výstavba bude provedena na základě Stavebního povolení, jakož i vlastníkem všech Jednotek nacházejících se v Bytovém domě. 2. Budoucí prodávající prohlašuje, že v Bytovém domě po jeho dokončení a kolaudaci vymezí, v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o vlastnictví bytů, Bytové a Nebytové jednotky a vymezí jejich příslušenství, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech Bytového domu. III. Předmět Smlouvy 1. Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího prodávajícího a Budoucího kupujícího uzavřít za podmínek stanovených touto Smlouvou Smlouvu o převodu vlastnictví, kterou bude na Budoucího kupujícího převedeno vlastnické právo k Předmětu budoucího převodu. Vzorové znění Smlouvy o převodu vlastnictví tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. 2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že k datu uzavření této Smlouvy není objektivně možné uvést veškeré údaje Smlouvy o převodu vlastnictví s tím, že neuvedení těchto údajů nepovažují za vadu, jež by měla vliv na platnost či závaznost této Smlouvy či na závazek kterékoliv ze Smluvních stran stanovený touto Smlouvou. V souladu s ustanovením 50a a 50b občanského zákoníku se Smluvní strany dohodly, že obsah této Smlouvy a Smlouvy o převodu vlastnictví bude doplněn o ty podstatné náležitosti smlouvy stanovené zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a Zákonem o vlastnictví bytů, které v této Smlouvě a ve vzorovém znění Smlouvy o převodu vlastnictví chybí. 3. Smluvní strany se zavazují uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy Budoucí prodávající písemně vyzve Budoucího kupujícího k jejímu uzavření. Budoucí prodávající je povinen zaslat písemnou výzvu k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví Budoucímu kupujícímu ( Výzva k uzavření smlouvy o převodu ) bez Strana 3 z 14

4 zbytečného odkladu poté, co budou splněny veškeré následující podmínky (dále jen Odkládací podmínky, jakákoliv podmínka samostatně dále jen Odkládací podmínka ): (i) na dokončenou stavbu Bytového domu bude vydán Kolaudační souhlas, a (ii) bude vyhotoveno Prohlášení vlastníka a podán návrh na jeho zápis do katastru nemovitostí, a (iii) Budoucím kupujícím budou zaplaceny Zálohy na Kupní cenu (včetně příslušné DPH) s výjimkou Doplatku Kupní ceny (včetně příslušné částky DPH), jak jsou tyto splátky Kupní ceny sjednány v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy, a (iv) Budoucím prodávajícím bude odeslána Výzva k prohlídce Jednotky, jak je tato Výzva definována v čl. VII. této Smlouvy. 4. Budoucí prodávající se zavazuje, že ke dni uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví nebudou na Předmětu budoucího převodu specifikovaném v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy váznout věcná břemena, zástavní práva ani jiná věcná práva či užívací práva třetích osob, která by omezovala výkon vlastnického práva s výjimkou: (i) práv, která vyplývají z platných právních předpisů, vzájemných věcných práv mezi jednotlivými Bytovými domy zřízených za účelem vstupu, průjezdu anebo užívání, a ze smluv se správci sítí a dodavateli technických zařízení, nezbytných pro provoz Bytového domu (dle Projektu/Stavebního povolení/kolaudačního souhlasu), rozvodů médií, vedení sítí apod., a (ii) zástavního práva zřízeného ve prospěch banky k zajištění úvěru poskytnutého za účelem financování výstavby Bytového domu, anebo (iii) případného zástavního práva zřízeného Budoucími prodávajícími ve prospěch banky k zajištění Hypotečního úvěru poskytnutého Budoucímu kupujícímu na zaplacení Kupní ceny nebo její části. 5. Budoucí prodávající se v případě, že by ke dni splnění Odkládacích podmínek vázlo na Jednotce zástavní právo zřízené ve prospěch banky financující výstavbu Bytového domu, zavazuje poté, co bude Budoucím kupujícím v plné výši zaplacena Kupní cena dle této Smlouvy, resp. dle Smlouvy o převodu vlastnictví, zajistit výmaz zástavního práva k Jednotce, tj. zajistit, aby bylo zástavním věřitelem (bankou) vydáno prohlášení o vzdání se zástavního práva k Předmětu budoucího převodu a byl podán návrh na výmaz tohoto zástavního práva z katastru nemovitostí, a to ne později než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne úhrady celé Kupní ceny (včetně DPH a event. plateb za provedené Klientské změny). Současně bude v rámci Smlouvy o převodu vlastnictví Jednotky sjednáno právo Budoucího kupujícího od Smlouvy o převodu vlastnictví Jednotky odstoupit v případě, že nebude podán návrh na výmaz tohoto zástavního práva do 30 (třiceti) dnů ode dne úhrady Kupní ceny dle Smlouvy o převodu vlastnictví. 6. Budoucí prodávající se zavazuje vyvinout veškeré úsilí nezbytné pro splnění těch Odkládacích podmínek, jejichž splnění je schopen ovlivnit, a to v čase a způsobem, který je vyžadován ustanoveními této Smlouvy. Budoucí prodávající se mimo jiné zavazuje: (i) bez zbytečného odkladu po dokončení stavby Bytového domu podat příslušnému stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci Bytového domu, (ii) bez zbytečného odkladu po skončení kolaudačního řízení ohledně Bytového domu vyhotovit Prohlášení vlastníka a toto Prohlášení vlastníka doručit ne později než 30 (třicet) dnů ode dne právní moci Kolaudačního souhlasu na příslušný katastrální úřad, (iii) bez zbytečného odkladu po splnění příslušných Odkládacích podmínek zaslat Budoucímu kupujícímu Výzvu k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví, (iv) umožnit Budoucímu kupujícímu po odeslání Výzvy k prohlídce Jednotky prohlídku Předmětu budoucího převodu, resp. příslušné jednotky a společných částí Bytového domu v souladu s ustanoveními čl. VII. této Smlouvy. Strana 4 z 14

5 IV. Předmět budoucího převodu 1. Předmětem budoucího převodu jsou, resp. Smlouvou o převodu vlastnictví bude na Budoucího kupujícího převedeno: 1.1 Bytová jednotka č. o předpokládané celkové podlahové ploše (bez výměry sklepa). m 2, která se bude nacházet v.. nadzemním podlaží Bytového domu, sestávající z následujících místností: - předsíň: m 2 - WC: m 2 - koupelna+wc: m 2 - komora: m 2 - obývací pokoj s kuchyňským koutem: m 2 - pokoj: m 2 - pokoj: m 2 - pokoj: m 2 Příslušenství bytové Jednotky: (i) jehož podlahová plocha se nezapočítává do celkové podlahové plochy Bytové jednotky: - balkon m 2 - terasa m 2 (ii) jehož podlahová plocha se započítává do celkové podlahové plochy Bytové jednotky: - sklep č.. v. podzemním podlaží Bytového domu o předpokládané podlahové ploše m ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Bytového domu společných všem vlastníkům jednotek v Bytovém domě, odvozený od vlastnictví Jednotky uvedené v odst. 1.1 výše, spolu s výhradním právem parkovat na garážovém stání č.. v... podzemním podlaží Bytového domu. Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech Bytového domu bude určena Prohlášením vlastníka v souladu s přísl. ustanoveními Zákona o vlastnictví bytů poměrem celkové podlahové plochy Jednotky k celkové podlahové ploše všech bytových a nebytových jednotek v Bytovém domě. 1.3 ideální spoluvlastnický podíl k Pozemku odvozený od vlastnictví Jednotky uvedené v odst. 1.1 výše, součet výměr všech pozemků, ke kterým bude převáděn spoluvlastnický podíl, se může v závislosti na zaměření stavby Bytového domu po dokončení lišit od celkové výměry Pozemku, aniž by tím došlo ke změně Kupní ceny. (položky uvedené pod odst. 1.1 až 1.3 výše jsou společně dále označeny jen jako Předmět budoucího převodu ). 2. Situace území s vyznačením příslušného Bytového domu, půdorysný plán Jednotky a podlaží příslušného Bytového domu, ve kterém se nachází, spolu s příslušným podlažím Bytového domu s vyznačením příslušného garážového stání (a event. sklepa) a půdorysy podlaží Bytového domu s vyznačením společných prostor domu tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, popis Standardního provedení Jednotky tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 3. Smluvní strany sjednávají, že celková podlahová plocha Bytové jednotky (bez výměry sklepa), jak je samostatně uvedena v odst. 1.1 tohoto článku, se v rámci sjednané Kupní ceny nebude ve skutečném provedení stavby Bytového domu lišit o více než -+2.0% (dvě celé nula desetin procenta). V případě překročení této odchylky bude upravena Kupní cena dle ustanovení odst. 4, článek V. této Smlouvy. Strana 5 z 14

6 4. Smluvní strany prohlašují, že vymezení Předmětu budoucího převodu tak, jak je popsán v této Smlouvě, považují pro účely této Smlouvy za dostatečně určité. V. Kupní cena 1. Kupní cena za Předmět budoucího převodu je sjednána dohodou Smluvních stran a činí celkem [ ],- Kč, slovy / / korun českých, dále jen Kupní cena ). Budoucí kupující bere na vědomí, že Kupní cena je uvedena bez příslušné daně z přidané hodnoty (DPH). 2. Kupní cena zahrnuje Standardní provedení Jednotky. V případě uplatnění Klientských změn, jak je tento pojem definován níže v této Smlouvě, budou Budoucí prodávající a Budoucí kupující postupovat dle ustanovení čl. VIII. této Smlouvy. 3. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že se bude skutečná celková podlahová plocha Bytové jednotky (bez výměry sklepa), resp. plocha terasy nebo balkonu, po jejím dokončení a zaměření lišit od předpokládané celkové podlahové plochy Bytové jednotky, resp. terasy nebo balkonu, uvedených v čl. IV. odst. 1.1 této Smlouvy nejvýše o +/-2.0 % (plus nebo minus dvě celá nula desetin procenta) včetně, nemá tato skutečnost vliv na výši Kupní ceny. 4. Bude-li se skutečná celková podlahová plocha Bytové jednotky (bez výměry sklepa), resp. terasy nebo balkonu po jejím dokončení a zaměření lišit směrem nahoru nebo dolů o více než 2.0 %, pak dojde k úpravě Kupní ceny o rozdíl ve skutečné výměře oproti předpokládané (přesahující výše uvedené limitní kritérium), který bude vypočten užitím jednotkové ceny té části Bytové jednotky, jejíž výměra se liší od té uvedené čl. IV. této Smlouvy, a tento bude odečten nebo přičten k původně sjednané Kupní ceně. Smluvní strany sjednávají, že pro úpravu Kupní ceny - stanovení částky rozdílu (zvýšení/snížení) Kupní ceny, bude užito těchto stanovených jednotkových cen: (i) jednotková cena ve výši / /,- Kč za každý metr čtvereční výměry (m 2 ) podlahové plochy Bytové jednotky, jak je tato plocha definována v čl. IV. odst. 1.1 této Smlouvy, za každý jeden čtvereční metr podlahové plochy Bytové jednotky (m 2 ), resp. (ii) jednotková cena ve výši / /,- Kč za čtvereční metr (m 2 ) plochy terasy/balkonu, jak je tato plocha definována v čl. IV. odst. 1.1 této Smlouvy; (samostatně nebo společně dále jen Jednotková cena nebo Jednotkové ceny ). 5. Smluvní strany sjednaly povinnosti upravit Kupní cenu v případě, že k datu podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví v platnosti jiné daňové předpisy (zejména zákon o DPH), které budou mít přímou souvislost s plněním dle této Smlouvy nebo dle Smlouvy o převodu vlastnictví a stanovením anebo úhradou Kupní ceny (včetně příslušné DPH). Budoucí kupující se v souvislosti s takovou event. úpravou Kupní ceny zavazuje uhradit celou částku Kupní ceny, včetně příslušné DPH. VI. Splatnost Kupní ceny a platební podmínky 1. Budoucí kupující se zavazuje uhradit Kupní cenu, včetně příslušné DPH, v souladu s ustanoveními této Smlouvy, na účet Budoucího prodávajícího pod variabilním symbolem uvedeným v záhlaví této Smlouvy v následujících splátkách: (a) Záloha č. 1 na Kupní cenu bytové Jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech Bytového domu ve výši ,- Kč spolu s příslušnou DPH ve výši 4.500,- Kč, tedy celkem částka ,-Kč (slovy padesátčtyři tisíc pět set korun českých) byla Budoucím kupujícím/budoucími kupujícími uhrazena před podpisem této Smlouvy; (b) Záloha č. 2 na Kupní cenu bytové Jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech Bytového domu ve výši [ ],- Kč spolu s příslušnou DPH ve výši [ ],- Kč, tedy celkem částka [ ],- Kč (slovy [xxxxxxxxxx xxxxxxxx] korun Strana 6 z 14

7 českých) je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy ;( Záloha č. 1 a Záloha č. 2 jsou dále také společně označovány jako Zálohy na Kupní cenu ); (c) Doplatek Kupní ceny za Předmět budoucího převodu ve výši [ ],- Kč (slovy [ ] korun českých), společně s vyúčtovanou zbývající částkou DPH (která by ke dni podpisu této Smlouvy činila částku / / Kč) bude hrazen Budoucím kupujícím formou čerpání Hypotečního úvěru do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne /bude hrazen Budoucím kupujícím částečně z vlastních zdrojů, a to ve výši /./ Kč + příslušná DPH, která by ke dni podpisu této Smlouvy činila částku /./ Kč, a to do 10ti kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Zbývající část Doplatku ve výši /./ Kč + příslušná DPH, která by ke dni podpisu této Smlouvy činila částku /./ Kč, bude hrazena Budoucím kupujícím formou čerpání Hypotečního úvěru do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne/,kdy budou Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Praha podány: (i) návrh na vklad zástavního práva dle Zástavní smlouvy do katastru nemovitostí, a (ii) návrh na vklad vlastnického práva Budoucího kupujícího k Předmětu budoucího převodu dle Smlouvy o převodu vlastnictví do katastru nemovitostí. 2. Budoucí kupující je povinen do 20ti (dvaceti) kalendářních dnů od doručení Výzvy k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví doložit (k nahlédnutí v úplném originálním vyhotovení) Budoucímu prodávajícímu: (a) účinnou smlouvu o poskytnutí Hypotečního úvěru v úplném znění, na jejímž základě budou Budoucímu kupujícímu poskytnuty hypoteční bankou finanční prostředky výlučně k zaplacení Doplatku Kupní ceny do plné výše Kupní ceny, včetně příslušné DPH (vyúčtované Budoucím prodávajícím), a zároveň (b) Zástavní smlouvu podepsanou Budoucím kupujícím jako vedlejším účastníkem a hypoteční bankou, kterou bude zřízeno zástavní právo k Předmětu budoucího převodu za účelem zajištění Hypotečního úvěru, včetně návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí podepsaného hypoteční bankou (Zástavní smlouva musí být vyhotovena ve znění, které je v bankovní praxi v ČR běžné a obecně užívané), a zároveň (c) písemné prohlášení hypoteční banky o tom, že byly ze strany Budoucího kupujícího splněny veškeré podmínky čerpání Hypotečního úvěru (vyjma event. podmínky uzavření Zástavní smlouvy a podmínky uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví a podání návrhů na vklad zástavního a vlastnického práva do katastru nemovitostí). 3. Za předpokladu splnění podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku se Budoucí prodávající zavazuje uzavřít Zástavní smlouvu, a to nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví ze strany Budoucího kupujícího. Smluvní strany dále pro tento případ sjednávají, že podání návrhu na vklad zástavního práva dle Zástavní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva dle Smlouvy o převodu vlastnictví zajistí Budoucí prodávající, který se rovněž zavazuje o podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí vyrozumět Budoucího kupujícího, resp. poskytnout mu originál návrhů na vklad s potvrzením o podání KÚ pro hlavní město Prahu nejpozději do 6 (šesti) pracovních dnů od podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí. 4. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě, že Budoucí kupující nesplní jakoukoliv povinnost stanovenou v odstavci 2 článku VI. této Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda bude Budoucímu kupujícímu poskytnut Hypoteční úvěr, není tím jakkoliv dotčena povinnost Budoucího Kupujícího uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví a zaplatit Kupní cenu, včetně DPH až do plné výše sjednané touto Smlouvou. Doplatek Kupní ceny do plné výše Kupní ceny včetně příslušné DPH je v takovém případě splatný do 30ti (třiceti) kalendářních dnů od doručení Výzvy k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví Budoucímu kupujícímu. 5. Budoucí kupující se zavazuje koupit nemovitosti uvedené v článku IV. odst.1 této Smlouvy se zástavním právem zřízeným na základě Zástavní smlouvy k zajištění pohledávky z Hypotečního úvěru poskytnutého Budoucímu kupujícímu 6. Úhradou jakékoliv splátky Kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Budoucího prodávajícího, uvedený v záhlaví této Smlouvy. Strana 7 z 14

8 7. Smluvní strany současně sjednávají, že Budoucí kupující je oprávněn zaplatit jakoukoliv část Kupní ceny Jednotky (vždy spolu s příslušnou DPH) i před termínem splatnosti stanoveným v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy a Budoucí prodávající je povinen platbu na úhradu Kupní ceny přijmout. Budoucí kupující je povinen takovou úhradu části Kupní ceny Jednotky (spolu s příslušnou DPH) oznámit Budoucímu prodávajícímu nejméně jeden (1) kalendářní měsíc před dnem takové předčasné úhrady. 8. Poplatky spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva a zástavního práva do katastru nemovitostí hradí Budoucí prodávající. VII. Prohlídka a předání Jednotky 1. Budoucí prodávající se zavazuje dokončit výstavbu Bytového domu a podat žádost o vydání Kolaudačního souhlasu nejpozději do / / V případě, že výstavba Bytového domu bude pozastavena nebo nebude moci pokračovat z důvodů způsobených okolnostmi, které Budoucí prodávající nemohl ovlivnit, či předvídat, zavazuje se Budoucí prodávající Budoucího kupujícího o takové skutečnosti neprodleně informovat písemnou zprávou. 2. Budoucí prodávající se zavazuje písemně vyzvat Budoucího kupujícího: a) k předpřejímce Jednotky, tj. k prohlídce Jednotky a soupisu event. vad a nedodělků v Jednotce ( Výzva k prohlídce Jednotky ), a to nejpozději 15 (patnácti) kalendářních dnů před zasláním Výzvy k uzavření Smlouvy o převodu, b) k přejímce Jednotky ( Výzva k převzetí Jednotky ) nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne úhrady Doplatku Kupní ceny. 3. Ve Výzvě k prohlídce Jednotky a ve Výzvě k převzetí Jednotky Budoucí prodávající navrhne termín jejich konání. Budoucí kupující se zavazuje zúčastnit se prohlídky a přejímky Jednotky v navrženém termínu. 4. V případě, že Budoucí kupující nebude připraven se předpřejímky Jednotky anebo přejímky Jednotky zúčastnit v navrženém termínu, je povinen tuto skutečnost Budoucímu prodávajícímu oznámit nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné Výzvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany na náhradním termínu konání předpřejímky nebo přejímky Jednotky, Budoucí prodávající stanoví náhradní termín a Budoucímu kupujícímu bude tento termín oznámen, resp. náhradní Výzva odeslána nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů před nově stanoveným dnem konání předpřejímky nebo přejímky Jednotky. 5. V případě, že se Budoucí kupující bez předchozího oznámení nedostaví k předpřejímce anebo k přejímce Jednotky, stanoví Budoucí prodávající náhradní termín v souladu s ustanovením čl. VII., odst V případě, že se Budoucí kupující opětovně nedostaví k předpřejímce Jednotky, má se za to, že Budoucí kupující nemá zájem na prohlídce Jednotky před uzavřením Smlouvy o převodu vlastnictví. V případě, že se Budoucí kupující opětovně nedostaví k přejímce Jednotky, považuje se Jednotka za předanou Budoucímu kupujícímu bez vad a nedodělků dnem, který byl jako termín náhradní přejímky Jednotky stanoven Budoucím prodávajícím dle odst. 5 výše. 7. O prohlídce Jednotky v rámci předpřejímky sepíše Budoucí prodávající protokol, do kterého budou uvedeny veškeré vady a nedodělky zjištěné při prohlídce Jednotky a který se Budoucí prodávající spolu s Budoucím kupujícím zavazují po jeho vyhotovení podepsat ( Protokol ). Protokol bude následně použit i u přejímky Jednotky, kdy bude provedena kontrola odstranění event. zapsaných vad a nedodělků. 8. V případě, že při prohlídce, resp. předpřejímce Jednotky nebudou zjištěny žádné vady a nedodělky Jednotky, případně budou zjištěny pouze vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Jednotky, Budoucí kupující se zavazuje přistoupit k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví. Budoucí prodávající se zavazuje případné vady a nedodělky odstranit ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany v Protokolu jinak. Strana 8 z 14

9 9. V případě, že při předpřejímce anebo při přejímce Jednotky budou zjištěny vady a nedodělky bránící řádnému užívání Jednotky, zavazuje se Budoucí prodávající tyto vady odstranit ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany v Protokolu jinak. O odstranění těchto vad a nedodělků v Jednotce zašle Budoucí prodávající písemné oznámení Budoucímu kupujícímu s výzvou k opětovné předpřejímce nebo přejímce Jednotky, která bude Budoucímu kupujícímu doručena nejméně 10 (deset) kalendářních dnů přede dnem jejího konání. Pro případ, že se Budoucí kupující nebude připraven opětovné předpřejímky či přejímky Jednotky zúčastnit, je povinen tuto skutečnost Budoucímu prodávajícímu oznámit nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné Výzvy. Pro stanovení náhradního termínu konání prohlídky Jednotky, jejího oznámení Budoucímu Kupujícímu a práv a povinností Smluvních stran s předpřejímkou Jednotky spojených, jakož i důsledků v případě nedostavení se k předpřejímce, platí obdobně ustanovení odstavce 4 až 6 tohoto článku. VIII. Klientské změny 1. Budoucí kupující je oprávněn vyzvat Budoucího prodávajícího k provedení Klientských změn na Jednotce, kterými dojde ke změně Standardního provedení Jednotky, za podmínek dále uvedených. 2. Budoucí kupující je oprávněn vyzvat Budoucího prodávajícího k provedení Klientských změn dle Pravidel pro provádění Klientských změn, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen Pravidla pro provádění Klientských změn ), pouze v případě, že uhradil Budoucímu prodávajícímu v plné výši a včas Zálohy na Kupní cenu (včetně příslušné částky DPH) dle čl. VI. odst. 1 této Smlouvy. 3. Budoucí prodávající zajistí provedení (nebude-li je provádět sám) Klientské změny dle požadavku Budoucího kupujícího za podmínky, že: (a) budou splněny podmínky, za kterých je Budoucí kupující oprávněn Budoucího prodávajícího o provedení Klientských změn požádat, tedy že mimo jiné nebudou překročeny příslušné dílčí časové termíny uvedené v Pravidlech pro provádění Klientských změn, a zároveň (b) dojde k uzavření Dodatku (písemné dohody Smluvních stran) ohledně provedení Klientských změn a úhrady nákladů Budoucího prodávajícího, které mu vzniknou v souvislosti s provedením Klientských změn na základě požadavků Budoucího kupujícího; písemná dohoda ohledně částky, kterou bude Budoucí kupující povinen Budoucímu prodávajícímu uhradit, musí být mezi Smluvními stranami uzavřena nejpozději před započetím vlastních prací na realizaci Klientských změn v dílčích nejzazších termínech uvedených v Pravidlech pro provádění Klientských změn. 4. K požadavkům Budoucího kupujícího k provedení Klientských změn, které nesplňují podmínky stanovené touto Smlouvou nebo Pravidly pro provádění Klientských změn, nebude přihlíženo a nebudou Budoucím prodávajícím provedeny. 5. Pokud nebude mezi Smluvními stranami uzavřena dohoda o provedení Klientských změn (zahrnující dohodu o výši nákladů na Klientské změny a jejich splatnosti, která nebude delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne uzavření takové dohody), a to nejpozději do dílčích termínů stanovených pro zahájení prací na Klientských změnách v Pravidlech pro provádění Klientských změn, má se za to, že je mezi Smluvními stranami dohodnuto vyhotovení Jednotky ve Standardním provedení, dle uvážení Budoucího prodávajícího. IX. Odpovědnost za vady 1. Budoucí prodávající poskytne Budoucímu kupujícímu záruku v délce trvání 24 (dvacet čtyři) měsíců, která u Jednotky začne běžet ode dne předání Jednotky, resp. ode dne termínu Strana 9 z 14

10 náhradní přejímky stanoveného v souladu s ustanovením článku VII. odst. 6 této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že při uplatnění případných reklamací se Budoucí kupující zavazuje postupovat v souladu s reklamačním řádem a záručními podmínkami, které obdrží při předání Jednotky. 2. Záruční lhůta u společných částí Bytového domu začíná běžet dnem jeho uvedení do provozu, za který bude považován den převzetí první (jakékoliv) bytové jednotky v Bytovém domě třetí osobou, odlišnou od osoby Budoucího prodávajícího. X. Společenství vlastníků, přechod práv a závazků k Bytovému domu 1. Budoucí kupující bere na vědomí, že s převodem vlastnického práva k Jednotce se stane ve smyslu Zákona o vlastnictví bytů členem Společenství vlastníků jednotek, které vznikne po zápisu vkladu vlastnického práva k Bytové jednotce ve prospěch tří různých vlastníků Bytových jednotek. 2. Budoucí kupující bere na vědomí, že Budoucí prodávající je v souladu s přísl. ustanoveními Zákona o vlastnictví bytů povinen v Prohlášení vlastníka určit pravidla pro správu společných částí Bytového domu, včetně označení osoby správce (dále jen Správce ). Správce bude pověřen správou, provozem, údržbou a opravou společných částí Bytového domu za podmínek obvyklých v čase a místě dokončení stavby Bytového domu, na dobu určitou, a to nejvýše dva (2) roky ode dne podpisu takové smlouvy se Správcem. 3. Budoucí kupující bere na vědomí, že v souvislosti s převodem vlastnického práva dle Smlouvy o převodu na něj přejdou práva a povinnosti ze smluv týkajících se Bytového domu a jeho společných částí, které budou uzavřeny, zejména pak ze smlouvy o pojištění nemovitosti, ze smlouvy o odvozu domovního odpadu, ze smlouvy o dodávce el. energie, tepla, vody a odvodu odpadních vod do kanalizace, úklidu chodníků, údržby společné zeleně, biokoridoru, společných prostor domu a nebytových jednotek, údržbě výtahů a společných částí domu, práva a povinnosti vyplývající z užívání společných částí domu ostatními spoluvlastníky Bytového domu, omezení z věcných břemen vyplývajících z právních předpisů, věcných břemen zřízených na základě rozhodnutí stavebního úřadu (např. na základě stavebních povolení, která budou či byla vydána v souvislosti s výstavbou Bytového domu) či z věcným břemen vzniklých na základě smluv uzavřených Budoucím prodávajícím se správci sítí a komunikací či vlastníky sousedních nebo dotčených pozemků v souvislosti se zajištěním existence a řádného užívání Předmětu budoucího převodu dle této Smlouvy, popř. z věcných břemen, jejichž zřízení si vyžádají stavební úpravy či nutnost zajištění práv průchodů a průjezdů vlastníků jednotek v Bytovém domě nebo třetích stran. 4. Budoucí prodávající se zavazuje osobě pověřené Společenstvím vlastníků Jednotek v Bytovém domě nebo Správci předat dokumentaci skutečného provedení Bytového domu a veškerou technickou a záruční dokumentaci společných zařízení a vybavení Bytového domu. O tomto předání bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán Budoucím prodávajícím a Společenstvím vlastníků Jednotek nebo Správcem, u kterých bude nakonec uložen. XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 1. Pro případ prodlení Budoucího kupujícího s úhradou Zálohy č. 2 na Kupní cenu, Doplatku Kupní ceny nebo kterékoliv jiné splátky Kupní ceny nebo DPH (daně z přidané hodnoty) vázající se na jakoukoliv splátku Kupní ceny, si sjednávají Smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. Pro případ, že se Budoucí prodávající dostane vlastním zaviněním do prodlení: (i) s dokončením výstavby Předmětu budoucího převodu, nebo s podáním žádosti o vydání Kolaudačního souhlasu ohledně Bytového domu, přesahujícího 30 (třicet) kalendářních dnů od posledního dne lhůty uvedené v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, nebo Strana 10 z 14

11 (i) s podáním návrhu na výmaz zástavního práva, jak uvedeno v čl. III. odst. 5 této Smlouvy, přesahujícího 30 (třicet) kalendářních dnů, má Budoucí kupující za každý započatý kalendářní měsíc takového prodlení nárok na smluvní pokutu ve výši ,- Kč (deset tisíc korun českých). Budoucí kupující není oprávněn započíst tuto smluvní pokutu na Kupní cenu. 3. Pro případ, že Budoucí prodávající neodstraní vady anebo nedodělky Jednotky zjištěné při předpřejímce/přejímce Jednotky (které jsou zaznamenány v Protokolu s uvedením termínu pro odstranění) v termínu sjednaném v Protokolu, a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů, pak má Budoucí kupující nárok na úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši ,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). 4. V případě, že Budoucí kupující: (a) bude déle než 15 kalendářních dnů v prodlení s úhradou Doplatku Kupní ceny nebo DPH vázající se na jakoukoliv splátku Kupní ceny či jejich částí, anebo (b) nesplní svoji povinnost uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou, ačkoliv Odkládací podmínky byly ze strany Budoucích prodávajících splněny, má Budoucí prodávající nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 % Kupní ceny včetně příslušné DPH, uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda dojde ze stejného důvodu k odstoupení od této Smlouvy. Budoucí prodávající je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst na všechny částky uhrazené Budoucím kupujícím. 5. V případě, že Budoucí kupující bude déle než 15 kalendářních dnů v prodlení s úhradou části Zálohy č. 2 na Kupní cenu Jednotky (včetně spoluvlastnického podílu na společných částech Bytového domu) nebo DPH vázající se na Zálohu č. 2 na Kupní cenu, má Budoucí prodávající nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši Zálohy č. 1, bez ohledu na skutečnost, zda dojde ze stejného důvodu k odstoupení od této Smlouvy. Budoucí prodávající je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst na Zálohu č. 1 zaplacenou Budoucím kupujícím. 6. Zaplacením smluvní pokuty nebo smluvních pokut není dotčen nárok Smluvní strany na náhradu škody způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou Smluvní stranou. 7. Smluvní strany se dále dohodly, že Budoucí kupující není oprávněn započíst smluvní pokutu na jakékoli částky splatné podle této Smlouvy. XII. Odstoupení od Smlouvy 1. Budoucí prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech: a) dostane-li se Budoucí kupující do prodlení s úhradou Zálohy č. 2 na Kupní cenu, Doplatku Kupní ceny nebo kterékoliv jiné splátky Kupní ceny nebo DPH (daně z přidané hodnoty) vázající se na jakoukoliv splátku Kupní ceny, a které bude delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, anebo b) pokud Budoucí kupující nesplní svoji povinnost uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou, ačkoliv Odkládací podmínky byly ze strany Budoucích prodávajících splněny, anebo c) pokud Budoucí kupující nesplní svoji povinnost doložit Budoucímu prodávajícímu úvěrovou smlouvu o poskytnutí Hypotečního úvěru v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2, anebo d) dostane-li se Budoucí kupující do prodlení s úhradou příp. nákladů Budoucího prodávajícího (včetně příslušné částky DPH), vzniklých v důsledku provedení Klientských změn na základě dohody Smluvních stran, a které bude delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, anebo e) bude-li insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku Budoucího kupujícího ve smyslu ust. z. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), nebo bude-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 2. Budoucí kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech: Strana 11 z 14

12 a) pokud Budoucí prodávající nesplní svoji povinnost uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě 30 (třicet) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemné výzvy Budoucímu prodávajícímu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, ačkoliv veškeré příslušné Odkládací podmínky byly ze strany Budoucího kupujícího řádně splněny, anebo b) bude-li insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku Budoucího prodávajícího ve smyslu ust. z. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), nebo bude-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. c) nebudou-li zaviněním Budoucího prodávajícího splněny Odkládací podmínky pro uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví stanovené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy ve lhůtě do / / Za okolnosti nebo důsledky zaviněné Budoucím prodávajícím nelze považovat ty okolnosti nebo důsledky, které nastanou nezávisle na vůli Budoucího prodávajícího, např. z důvodů nedodržení zákonných lhůt pro rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací, vyšší moci či jiných událostí, které nelze odvrátit či překonat. 3. Odstoupit od Smlouvy lze písemným úkonem doručeným druhé Smluvní straně na příslušnou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí obsahovat konkrétní důvod podle této Smlouvy anebo podle občanského zákoníku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. 4. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení povinností dle této Smlouvy. XIII. Komunikace, navazující výstavba 1. Budoucí kupující se zavazuje pro případ, že vnitroareálové komunikace mezi či u Bytových domů nebudou Budoucím prodávajícím převedeny do vlastnictví hlavního města Prahy (či do správy organizací k tomu určených), tak v rámci sjednané Kupní ceny odkoupí i ideální spoluvlastnický podíl na těchto komunikacích, s obdobnými právy a povinnostmi vázajících se na takový spoluvlastnický podíl jako v případě práv a povinností vázajících se na Předmět budoucího převodu. 2. Budoucí kupující byl seznámen s tím, že výstavba Bytového domu je součástí dílčí fáze výstavby Projektu, a že v navazujících fázích budou realizovány v dotčeném území další bytové, inženýrské anebo komerční objekty. Budoucí kupující tímto souhlasí, aby Budoucí prodávající získal pro tuto navazující výstavbu v dotčeném území územní/stavební povolení, a aby vybudoval a zkolaudoval tyto objekty, a dále prohlašuje, že nemá námitek proti stavební činnosti spojené s touto další výstavbou. Dále prohlašuje, že akceptuje a bude akceptovat věcná břemena průjezdu a průchodu, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a požárních hydrantů a požárních příjezdových komunikací, která budou event. zřízena na Pozemcích ve prospěch ostatních objektů a která jsou nebo budou nezbytná k užívání budov v dotčené oblasti. XIV. Doručování písemností 1. Jakékoliv oznámení, žádosti, výzvy, souhlasy, odstoupení od Smlouvy nebo jiná sdělení, jež jsou požadovány nebo připouštěny touto Smlouvou, musí být písemné a budou považovány za doručené, pouze pokud budou doručeny osobně anebo zaslány doporučenou poštou, kurýrní službou na adresu Smluvních stran, uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou může kterákoliv Smluvní strana určit jako adresu pro doručování písemným oznámením druhé Smluvní straně. 2. Jakékoliv oznámení či sdělení bude považováno za doručené: a) pokud bude doručováno osobně, pak okamžikem převzetí, resp. odmítnutím převzetí Strana 12 z 14

13 druhou Smluvní stranou, resp. pověřenými osobami Smluvní strany; b) pokud bude zasláno doporučenou poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby, datem jeho skutečného obdržení adresátem, nejpozději pak čtvrtým dnem ode dne jeho odeslání. XV. Závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 2. Smluvní strany pro účely této Smlouvy výslovně souhlasí dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním sdělených údajů, které mají charakter údajů osobních, společností Zelené město, a.s., a to v plném rozsahu sdělených údajů. 3. Budoucí kupující je oprávněn postoupit svá práva a převést povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osoby výlučně s předchozím písemným souhlasem Budoucího prodávajícího; Budoucí prodávající je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez omezení na třetí osobu a Budoucí kupující dává tímto souhlas s postoupením práv a převodem povinností Budoucího prodávajícího z této Smlouvy (např. ve prospěch banky financující výstavbu Bytového domu). 4. Tato Smlouva byla sepsána v souladu a podle práva České republiky, zejména podle 50a, 50b, 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu se Zákonem o vlastnictví bytů, v platném znění. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze. 5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž dvě obdrží Budoucí prodávající a dvě Budoucí kupující. 6. Přílohy této Smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 7. Jakékoliv změny, dodatky, vzdání se práv, zrušení nebo jiné změny této Smlouvy nejsou platné a ani závazné, pokud nejsou dohodnuty ve formě písemného dodatku podepsaného Smluvními stranami. Změny této Smlouvy ve smyslu úprav lhůt pro odstranění vad Jednotky, jak uvedeno v článku VII. této Smlouvy, lze rovněž platně sjednat v Protokolu, podepsanými Budoucím prodávajícím a Budoucím kupujícím. 8. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany této Smlouvy se pro takový případ zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 9. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy. Veškeré předcházející návrhy a sdělení týkající se záležitostí řešených v této Smlouvě, ať již ústní či písemné, se tímto nahrazují touto Smlouvou. 10. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Smlouva je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou Smluvní stranu a že si ji přečetly a pochopily její obsah, což potvrzují svými podpisy. Strana 13 z 14

14 Přílohy: Příloha č. 1 - Situace území Příloha č. 2 - Příloha č. 3 - Příloha č. 4 - Příloha č. 5 - Půdorysný plán Jednotky a podlaží, ve kterém se nachází Půdorys podlaží Bytového domu s garážemi s vyznačením příslušného garážového stání Půdorysy podlaží Bytového domu s vyznačením společných prostor domu Popis Standardního provedení Pravidla pro provádění Klientských změn Vzorové znění Smlouvy o převodu vlastnictví Jednotky List vlastnictví č. 333 pro k. ú. Hrdlořezy a snímek z katastrální mapy V Praze dne.. Budoucí prodávající: Zelené město a. s. Zelené město a. s. Tomáš Winterstein předseda představenstva Gil Romem člen představenstva V Praze dne.. Budoucí kupující:. /jméno +příjmení/ /jméno + příjmení/ Strana 14 z 14

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Galstian & Galstian Group, s.r.o. IČ 26736403 se sídlem Ovenecká 1109/21a, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Real, a.s. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ 30100

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Závazek uzavřít Kupní smlouvu... 4 4. Kupní cena... 5 5. Prohlášení

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 Česká republika Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28 IČ :

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘI ŽOVATKA Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA OBJEDNATEL Město Hodonín sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1 IČO

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany Příkazní smlouva D994150176 uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Povodí Labe, státní podnik se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec

Více

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy Obecné obchodní podmínky 1.1.2014 projekční a inženýrské kanceláře Robin VAŠNOVSKÝ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, místem podnikání Ostrava, Hrabová, Klasná 609/9, IČ: 88900991 I. Obecná ustanovení Čl.

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. uplatňované pro smlouvy o dílo vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

II. Vymezení základních pojmů

II. Vymezení základních pojmů Příloha č. 3 usnesení ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 ve znění Dodatku č. 1 schváleném ZMČ Praha 6 č. 200/12 ze dne 22.06.2012 a Dodatku č. 2 schváleném ZMČ Praha 6 č. 223/12 ze dne 14.09.2012

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi:

SMLOUVA O DÍLO I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi: Vzor č. 37: Smlouva o dílo I. (1/5) I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi: ing. Miroslavem Matyášem, podnikajícím pod názvem Miroslav Matyáš AZ stavby, IČ: 23234545, DIČ: CZ5612312323, s místem

Více

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ )

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Smlouva č. Č.j. Smlouva č.: Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Příjemce: Zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Sídlo: (dále jen příjemce ) a Navrhovatel: Zastoupený:

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ( objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech,

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany Objednatel:... Bytem :... RČ:... Č. OP... Telefon:... dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená ve smyslu 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen Smlouva") LINDĚ + WIEMANN CZ, s.r.o. se sídlem Lysá

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více