VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční adresa Brno, Šumavská 31, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, se zavazuje poskytovat Objednateli službu šíření televizních a rozhlasových signálů po vedení (dále jen služba ). Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení (dále jen podmínky ) jsou veřejně přístupné na Poskytování služby se realizuje prostřednictvím účastnické přípojky k síti elektronických komunikací poskytovatele, která se nachází vně nebo uvnitř nemovitosti na adrese uvedené ve smlouvě o zřízení přípojky televizního kabelového rozvodu (dále jen smlouva ) a která je považována za koncový bod sítě poskytovatele (dále jen koncové místo ). 1.3 Podmínkou pro uzavření smlouvy je, že Objednatel předloží doklady, které prokazují jeho totožnost a právo užívat místo instalace a další doklady v rozsahu přiměřeném účelu této smlouvy. 1.4 Objednatel se zavazuje plnit své povinnosti dle těchto podmínek a za objednané služby platit příslušné poplatky v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a podmínkách. ČL. 2 PROGRAMOVÁ NÁPLŇ SLUŽBY 2.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit, popř. rušit programovou nabídku, programovou náplň, přiřazení vysílacích kmitočtů jednotlivým programům, např. při změně právních předpisů nebo podmínek programových smluv uzavřených s příslušnými dodavateli programů nebo při jiné překážce bránící dodávce objednaných programů, zejména pokud vznikla nezávisle na vůli poskytovatele nebo z technických důvodů. 2.2 Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za druh a obsah vysílaných programů, změny v jejich časovém rozvrhu či jejich dostupnost. ČL. 3 ZAŘÍZENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 3.1 Technická zařízení pro dodávku služby a jejich součásti jsou ve výlučném vlastnictví Poskytovatele (dále jen zařízení Poskytovatele ) a ten je oprávněn je podle svého uvážení měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat. 3.2 Zařízení Objednatele pro příjem služby např. televizní nebo rozhlasový přijímač, video, monitor či jiný přístroj (dále jen koncové zařízení Objednatele ), se připojuje výhradně ke koncovému místu. Objednatel není oprávněn připojovat ke koncovému místu více než jedno koncové zařízení. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provoz koncového zařízení objednatele. 3.3 Objednatel se zavazuje řádně používat zařízení Poskytovatele, zejména nepřipojovat k zařízení Poskytovatele žádné přístroje, které k tomu nejsou určeny nebo které nesplňují požadavky příslušných bezpečnostních, technických či jiných platných právních předpisů. 3.4 Objednatel není oprávněn se zařízením poskytovatele jakýmkoliv způsobem nakládat. Objednatel není oprávněn do zařízení poskytovatele jakkoliv zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům neobdržela od poskytovatele písemné oprávnění. Porušení povinnosti objednatele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

2 3.5 Objednatel je povinen informovat poskytovatele o zcizení, krádeži, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení poskytovatele nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od vzniku takové události. Dojde-li ke zničení, odcizení nebo poškození zařízení nebo jeho části dle předchozí věty, má Objednatel právo na jeho výměnu, a to po zaplacení náhrady škody Poskytovateli. ČL. 4 UŽÍVÁNÍ SLUŽBY OBJEDNATELEM 4.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou pro plnění předmětu smlouvy Pokud Objednatel není vlastníkem nemovitosti, v kterém bude koncové zařízení umístěno, je povinen souhlas vlastníka s umístěním zajistit. 4.3 Objednatel je povinen zpravidla předem, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů, informovat Poskytovatele o každé změně údajů objednatele uvedených ve smlouvě (zejm. změna příjmení po uzavření sňatku, příp. rozvodu nebo změna popisného čísla domu, změna telefonního čísla atd.). 4.4 Je-li pro realizaci dodávky služby nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení objednatele, je Objednatel povinen ji na své náklady zabezpečit. 4.5 Objednatel tímto uděluje Poskytovateli souhlas s průchodem hlavní trasy kabelového vedení přes jeho nemovitost a s prováděním prací souvisejících s dodávkou služby, opravou, úpravou, montáží, údržbou, seřízením, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží apod. zařízení poskytovatele v prostorách místa instalace a i v ostatních prostorách nemovitosti, ve kterých se nachází koncové místo nebo zařízení Poskytovatele, a to za přítomnosti Objednatele či jeho zástupce. 4.6 Objednatel se zavazuje užívat službu výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv jinému využití služby bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Objednatel se zavazuje nepodnikat žádné pokusy o příjem služby, k jejímuž příjmu není oprávněn. Porušení povinnosti Objednatele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy. 4.7 Pokud Objednatel veřejně zpřístupnil programovou nabídku nebo její část, popř. zneužil zařízení Poskytovatele v rozporu s podmínkami, nebo podstatně porušil smlouvu, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši (deset tisíc) Kč za každé takové porušení. Porušení smlouvy je podstatné, jen stanoví-li tak smlouva nebo tyto podmínky. 4.8 Za účelem plnění smlouvy se Objednatel zavazuje umožnit na požádání Poskytovatele nebo Poskytovatelem pověřené firmě přístup do prostor místa instalace a i do ostatních prostor nemovitosti, ve kterých se nachází koncové místo nebo zařízení Poskytovatele, po celou dobu trvání smlouvy, jakož i v souvislosti s jejím ukončením. 4.9 Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany Poskytovatele v důsledku porušení povinnosti Objednatele vč. opatření dle čl. 6.8 nezbavuje Objednatele povinnosti platit poplatky dle smlouvy a těchto podmínek v souladu s aktuálním ceníkem Poskytovatele. ČL. 5 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH A ZÁVAD (REKLAMACE) 5.1 Poskytovatel je povinen poskytovat službu nepřetržitě. Při poskytování služby může docházet k občasnému snížení kvality, dočasnému omezení popř. přerušení poskytování služby. Pokud lze takové snížení kvality, dočasné omezení popř. přerušení předvídat, oznámí Poskytovatel takovou skutečnost Objednateli vhodným způsobem předem (např. prostřednictvím místního informačního kanálu). 5.2 Objednatel je povinen ohlásit Poskytovateli omezení nebo přerušení poskytované služby a závady na zařízení (dále jen závada ) Poskytovatele neprodleně po jejím zjištění.

3 5.3 Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, znemožňují-li Objednateli zcela využívat službu dle čl. 1.1, do 2 (dvou) pracovních dnů od jejich ohlášení Poskytovateli, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody, zejména neumožnění přístupu ke koncovému místu nebo zařízení poskytovatele, přerušení dodávky elektrické energie, povětrnostní podmínky apod. Krátkodobé přerušení možnosti využívání služby se nepovažuje za porušení smlouvy. 5.4 Poskytovatel neodpovídá za poruchy při dodávce služby, pokud vzniknou na straně dodavatele televizních a rozhlasových signálů, od kterého poskytovatel takovou službu přejímá. 5.5 Náklady na odstranění závady nese Poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil Objednatel nebo je-li závada způsobena poruchou na koncovém zařízení Objednatele. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli a Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli náklady na odstranění závady podle v té době aktuálně platného ceníku Poskytovatele. 5.6 Nebude-li závada, která způsobí přerušení poskytování služby, za kterou Poskytovatel odpovídá a která byla řádně Objednatelem ohlášena, odstraněna do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího ohlášení Poskytovateli, má Objednatel právo na poskytnutí slevy ve výši příslušné poměrné části pravidelného poplatku za dobu, kdy objednanou službu nebylo možné pro závadu na straně Poskytovatele vůbec využít. Sleva bude na základě žádosti objednatele zúčtována zpravidla v následujícím vyúčtování, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů následujících po doručení žádosti Poskytovateli, zpravidla způsobem uvedeným v čl. 6.9 podmínek. 5.7 Vady v nesprávně vyúčtovaných pravidelných poplatcích popř. jiných platbách za poskytnutou službu je Objednatel povinen uplatnit do 2 (dvou) měsíců od doručení vyúčtováni, jinak Objednatelovo právo zanikne. Jiné vady poskytnuté služby je Objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 5.8 Uplatnění reklamace proti výši účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za poskytnutou službu nemá odkladný účinek a Objednatel je povinen zaplatit účtovanou částku za poskytnutou službu v plné výši do data splatnosti. 5.9 Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci výše účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za poskytnutou službu nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení reklamace nebo, vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem/operátorem, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení reklamace. V případě kladného vyřízení reklamace je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli příslušnou neoprávněně účtovanou částku nejpozději do 30 (třiceti) dnů od vyřízení reklamace; tím není dotčeno právo poskytovatele dle čl. 6.9 podmínek Ostatní případy reklamací Objednatele vyřídí poskytovatel podle jejich složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti Objednatel se zavazuje uhradit poplatky podle v té době aktuálně platného ceníku servisních poplatků Poskytovatele za jakékoliv servisní úkony vyžádané Objednatelem nad rámec odstranění závad či poruch zařízení, které nese Poskytovatel na své náklady podle čl. 5.4 podmínek. ČL. 6 POPLATKY ZA SLUŽBU A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Objednatel je povinen hradit příslušné poplatky ve výši a v termínu dle aktuálně platného ceníku. 6.2 Poplatek za připojení ke službě se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli ke dni zprovoznění služby; Poskytovatel má též právo vyžadovat od Objednatele zálohu na připojení ke službě splatnou při podpisu smlouvy s tím, že doplatek za připojení ke službě uhradí Objednatel Poskytovateli ke dni zprovoznění služby.

4 6.3 Objednatel může obdržet mimořádné vyúčtování v souvislosti se změnou data fakturace, programové nabídky, výše pravidelného poplatku, z administrativních příčin nebo v jiných odůvodněných případech (např. vyúčtování smluvní pokuty) bez předchozího vyrozumění. Objednatel je povinen uhradit takové mimořádné vyúčtování ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od data obdržení vyúčtování, není-li ve vyúčtování uvedeno jinak. 6.4 Způsob a interval platby pravidelných poplatků může být Poskytovatelem měněn. Změnu způsobu nebo intervalu plateb pravidelných poplatků je Poskytovatel povinen zveřejnit na jakož i jiným vhodným způsobem dle svých možností (např. prostřednictvím místního informačního kanálu) ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů předem. 6.5 Poskytovatel je oprávněn kdykoli za trvání smlouvy navrhnout objednateli změnu výše pravidelných poplatků; Poskytovatel je povinen zveřejnit je na jakož i jiným vhodným způsobem dle svých možností (např. prostřednictvím místního informačního kanálu) ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů předem. Pokud Objednatel se změnou pravidelného poplatku nesouhlasí, je povinen tento nesouhlas oznámit Poskytovateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů před účinností této změny, a to výhradně písemnou formou; jinak se má za to, že Objednatel s novou výší pravidelného poplatku vyslovil souhlasné stanovisko a nová výše pravidelného poplatku se stává pro obě smluvní strany platná a účinná. 6.6 Objednatel je povinen platit poplatky dané aktuálním ceníkem, jiné než poplatky dle čl. 6.1 ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od data události, která je pro povinnost zaplacení poplatku rozhodná, pokud smlouva, podmínky nebo ceník nestanoví jinak, popř. není-li ve vyúčtování uvedeno jinak. 6.7 Všechny poplatky uvedené ve smlouvě, podmínkách a ceníku bude Objednatel hradit na bankovní účet Poskytovatele uvedený nejpozději v prvním vyúčtování, pokud není dohodnuto jinak, a to ve sjednaných lhůtách. U všech plateb včetně mimořádného vyúčtování se v pochybnostech má za to, že vyúčtování bylo Objednateli doručeno 5. (pátý) den po jeho odeslání. Zaplacením poplatku se rozumí den připsání poplatku v jeho plné výši na účet Poskytovatele. 6.8 Objednatel nemá právo provádět jakékoliv srážky nebo změny poplatků a jiných plateb. Jestliže Objednatel neprovede úhradu pravidelného poplatku nebo jiné platby dle smlouvy, podmínek nebo ceníku řádně a je v prodlení s platbou, má Poskytovatel právo službu Objednateli přerušit bez předchozího oznámení; nezávisle na tom má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a žádat okamžitou náhradu škody a zaplacení smluvních pokut dle smlouvy, podmínek a ceníku. Zaplatí-li plátce nebo Objednatel celou dlužnou částku, popř. jiné platby dle ceníku nebo podmínek, Poskytovatel v přiměřené lhůtě obnoví dodávku objednaných služeb, zpravidla na žádost Objednatele. 6.9 Poskytovatel je oprávněn provést započtení svých pohledávek vůči Objednateli, vyplývajících ze smlouvy, a to jednostranným oznámením o započtení vůči slevě poskytnuté dle čl. 5.5 nebo neoprávněně účtované částce dle čl. 5.8 podmínek, přičemž přednostně se započte neuhrazená smluvní pokuta, dlužné poplatky, popř. náhrada škody způsobená Poskytovateli. Za oznámení podle tohoto ustanovení se považuje vyúčtování zohledňující toto započtení. Pro případ pochybností platí, že Poskytovatel zpravidla započte slevu oproti svým pohledávkám vůči Objednateli postupně od nejstarší z nich, a pokud započtením není některá z pohledávek uhrazena v plné výši, pak se započtení provede v poměrné výši vůči každé z pohledávek se shodným datem splatnosti; za pohledávku Poskytovatele se pro účel této věty považuje každé z vyúčtování související se službou poskytovanou Objednateli a neuhrazené ve lhůtě splatnosti Poskytovateli náleží po dobu platnosti smlouvy právo na úhradu pravidelných poplatků na základě podmínek a ceníku nezávisle na tom, zda Objednatel skutečně využíval službu.

5 6.11 Smluvní pokuty je Objednatel povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti uvedené v čl Zaplacením smluvních pokut není omezen nárok Poskytovatele na náhradu škody v plné výši v penězích dle ceníku Ceník je Objednateli k dispozici na internetové stránce poskytovatele a v této formě je nedílnou součástí smlouvy. ČL. 7 TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY 7.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 7.2 Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zahájení dodávky služby, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodávka služby bude zahájena dnem úspěšné instalace účastnické přípojky. 7.3 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 3 (tří) celých kalendářních měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po doručení písemné výpovědi Poskytovateli. 7.4 Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že Objednatel nepřijme návrh na změnu pravidelných poplatků učiněný podle čl. 6.5 této smlouvy. Výpovědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynout dnem následujícím po dni, kdy byla Objednateli doručena písemná výpověď poskytovatele. 7.5 V případě pochybností se má za to, že písemné oznámení, výzva, návrh, výpověď či jiné sdělení dle této smlouvy byly prokazatelně doručeny druhé smluvní straně 5. (pátý) den po podání zásilky k poštovní přepravě na adresu Objednatele či Poskytovatele uvedenou ve smlouvě, popř. oznámil-li Objednatel po dobu platnosti smlouvy změnu adresných údajů dle čl na poslední známou adresu Objednatele. 7.6 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (a) v případě neuhrazení poplatku Objednatelem, nebo (b) v případě podstatného porušení povinností Objednatele vyplývajících ze smlouvy, nebo (c) jestliže Poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět smlouvy, nebo (d) pokud dojde k ukončení smlouvy mezi Poskytovatelem a vlastníkem případně správcem příslušné nemovitosti, v níž se nachází zařízení Poskytovatele, nebo (e) nastanou-li při instalaci koncového místa nepředvídané okolnosti, které Poskytovateli znemožní zahájit dodávku služby, nebo (f) z jiných technických důvodů na straně Poskytovatele znemožňujících Poskytovateli plnit předmět smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů, a nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran, nebo (g) nelze-li dle právního předpisu po odvolání zmocnění Objednatele dle čl. 8.6 zpracovávat jeho osobní údaje nezbytné k plnění smlouvy nebo k ochraně oprávněných zájmů Poskytovatele, (h) Objednatel uvedl ve smlouvě nepravdivý údaj, neoznámil Poskytovateli změnu adresných údajů ve smlouvě nebo mu bezdůvodně odmítá poskytnout přiměřenou součinnost, nebo (i) pokud Objednatel nedává záruku, že bude dodržovat smlouvu nebo podmínky. 7.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Poskytovatel přestane prokazatelně dodávat službu po dobu delší než 30 (třicet) dní. 7.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení smlouvy je poplatek za připojení ke službě nevratný. 7.9 Po dobu plynutí výpovědní lhůty je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli pravidelné poplatky, popř. jiné poplatky podle smlouvy a aktuálně platného ceníku, a Objednatel je povinen takové poplatky řádně platit. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok Poskytovatele na zaplacení dlužných částek za službu, popř. jiných poplatků vzniklých na základě smlouvy.

6 7.10 Vznikne-li v případě výpovědi nebo odstoupení od smlouvy Objednateli přeplatek na pravidelných poplatcích, je Poskytovatel povinen tento přeplatek na základě výzvy Objednatele Objednateli vrátit do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy Poskytovateli Po ukončení platnosti smlouvy si Poskytovatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení bez zbytečného odkladu zařízení Poskytovatele demontovat a Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k takové demontáži. V případě, že Objednatel neumožní demontáž zařízení Poskytovatele, má Poskytovatel nárok na náhradu způsobené škody. ČL. 8 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Objednatel není oprávněn převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. 8.2 Poskytovatel je oprávněn převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. 8.3 Smlouva může být měněna písemnou dohodou smluvních stran nebo postupem uvedeným ve smlouvě. Tyto podmínky mohou být měněny Poskytovatelem. Poskytovatel je povinen o změně informovat Objednatele ve lhůtě nejméně 30 (třiceti) dnů předem, např. prostřednictvím místního informačního kanálu nebo na internetové stránce Poskytovatele Nevypoví-li Objednatel smlouvu dle čl. 7.3, stávají se pro něj nové podmínky závazné dnem uvedeným v takových nových podmínkách. 8.4 Závazkový vztah vzniklý smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 8.5 Objednatel prohlašuje, že byl při podpisu smlouvy seznámen s platnými podmínkami Poskytovatele pro poskytování služby, s rozsahem a specifikací služby, s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení Objednatele připojovaných ke koncovému místu a se způsobem užívání služby, úhrady poplatků a odstraňování závad a souhlasí s nimi. 8.6 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje Objednatel po dobu trvání smlouvy Poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené na přední straně této smlouvy (dále jen "osobní údaje Objednatele") pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy Poskytovatelem. 8.7 Tyto podmínky nahrazují v plném rozsahu předchozí podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení. 8.8 Tyto Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení nabývají účinnosti dne

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, a.s. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Čl. 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen VOP ) (platné od 1.1.2010) čl. 1 Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1. Radim Pytela AC Vyškov,

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

MASTER IT 1. 1. 2014 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

MASTER IT 1. 1. 2014 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností MASTER IT Technologies a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému.

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBĚ AIM TÍSŇOVÁ PÉČE Poskytované v rámci služeb elektronických komunikací pod značkou AIM Networks platné od 1.1. 2013 1. Společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním

Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované obchodní společností

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Majitelem, Městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování služeb společnosti. I. Definice pojmů

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování služeb společnosti. I. Definice pojmů platné od 10.2.2009 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování služeb společnosti Tyto Všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a užívání služeb a podmínky, na základě kterých bude MAXTRON

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014)

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Preambule: Obchodníkem zemního plynu je společnost České teplo s r.o., (dále jen obchodník) se sídlem: Klapkova 731/34, 182

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Stránka 1 z 10 Článek I Úvodní ustanovení 1. Společnost MITRANET.CZ, s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, Mlýnecká 626, IČ: 26813041 (dále jen poskytovatel ) poskytující služby elektronických komunikací

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. Úvodní ustanovení 1. Firma Jiří Leitgeb, IČ: 75760134 se sídlem v Třebelovice 143, 67532 Třebelovice je oprávněna k poskytování

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004 POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB LAM plus, s. r. o. IČO: 25129619 Sídlo: Meruňková 142, Ohrobec Károv, 252 45 Praha-západ Společnost byla zapsána 20. 5.

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel ) 1. Způsob uzavření kupní smlouvy 1.1. V případě první spolupráce mezi dodavatelem a zákazníkem, respektive

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB FIRMY INFOS ART,

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB FIRMY INFOS ART, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB FIRMY INFOS ART, s.r.o zveřejněno v účtu zákazníka 30.03.2010 platnost od 10.04.2010 1. Výklad základních pojmů 1.1. Poskytovatel

Více

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy Obecné obchodní podmínky 1.1.2014 projekční a inženýrské kanceláře Robin VAŠNOVSKÝ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, místem podnikání Ostrava, Hrabová, Klasná 609/9, IČ: 88900991 I. Obecná ustanovení Čl.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dodavatelem se rozumí Kili, s. r. o. Dodavatel se nachází v právním postavení prodávajícího nebo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb č. OLP/265/2015 uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

(TS - TN) dostupnost služby = x 100 % kde: TS = doba trvání služby v měsíci; TN = doba nedostupnosti služby. [5]

(TS - TN) dostupnost služby = x 100 % kde: TS = doba trvání služby v měsíci; TN = doba nedostupnosti služby. [5] 1. P Ř E D M Ě T O B C H O D N Í C H P O D M Í N E K S M L O U V Y O F I R E M N Í M Ř E Š E N Í 1.1. Tyto Obchodní podmínky Smlouvy o Firemním řešení (dále jen Podmínky Firemního řešení ) upravují další

Více

Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie

Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie vydané držitelem licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie společností RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68,

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb. číslo: o následujícím obsahu:

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb. číslo: o následujícím obsahu: číslo: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB kterou ve smyslu ustanovení 262 obchodního zákoníku ( 269 odstavce 2 obchodního zákoníku) uzavírají níže uvedení účastníci: 1) se sídlem: Dvořákova

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 2. 2015 Všeobecné obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ:

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. září 2012 1) Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou Tomáš Meloun idatabaze.cz se sídlem Novoměstská

Více

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro dodávku tepelné energie

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti B ORIGINAL s.r.o. se sídlem Pod Lesem 57/7, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko identifikační číslo: 25872427 zapsané v obchodním rejstříku vedeném U KS Ostrava, oddíl

Více

Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb

Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb Příloha Výzvy č. 2 Návrh smlouvy Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb Číslo jednací Dodavatele: Číslo jednací Objednatele: uzavřená podle 1746 odst. (2) a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 8.2.2014 POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB NetFree, s. r. o. IČO: 28342950 Sídlo:Dvůr Rybník 380, Slavkov u Brna,68401 Společnost byla zapsána 18. 5. 2009 v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 uzavřená podle 261 odst.2 a 536 a násl. zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obch.Z. ) I/ Účastníci smlouvy : 1. RCS Kladno, s. r.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu www. ocostrava.cz zaměřeného na pronájem elektroniky, mobilních telefonů a poskytování dalších služeb 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost Bestcena.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz VOSA ČR s.r.o. se sídlem Muškova 1429/2, Praha 4 IČ: 26144328, DIČ: CZ26144328 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obrazyplakaty.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY! obchodní společnosti: DRAGON INTERNET, a.s. se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, identifikační číslo: 27237800 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ

PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ Všeobecné podmínky PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET (dále jen "podmínky") vydané dle 63 odst. 1 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 1. PŘEDMĚT PODMÍNKY

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více