PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla Pokyny pro likvidaci Obslužná pole Pole I... 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14"

Transkript

1 PKE 64.E PKF 64.E B Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění... 6 Takto můžete zabránit škodám... 7 Varná deska Oblast pro nastavování Obslužná pole Pole Stand-by Pole I Ukazatel zbytkového tepla Automatické bezpečnostní vypínání

2 Obsah Vaření Takto provedete nastavení Vypnutí varné zóny Elektronika uvedení do varu Takto provedete nastavení Příklad: Tipy pro elektroniku uvedení do varu Tabulky Údržba a čištění Varná deska Oblast pro nastavování Rám varné desky Co dělat v případě poruchy? Upozornění Servisní služba Ochrana životního prostředí Pokyny pro likvidaci Na cestě k Vám byl Váš nový přístroj chráněn obalovým materiálem. Všechny použité materiály jsou voleny s ohledem na životní prostředí a je možno je znovu využít. Prosíme, pomozte tímto způsobem při ekologicky nezávadné likvidaci obalového materiálu. Staré spotřebiče nejsou žádným bezcenným odpadem. Ekologicky nezávadnou likvidací mohou být opět získány cenné suroviny. Učiňte starý spotřebič před likvidací neupotřebitelným nebo jej označte nálepkou Pozor: přístroj je vadný! O aktuálních způsobech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného obchodníka nebo u správy Vaší obce. Tak můžete ušetřit energii Doporučujeme Vám používání hrnců a pánví se silnými rovnými dny. Nerovná dna prodlužují dobu vaření. Pro dané množství jídla použijte vždy hrnec o správné velikosti. Velký, pouze málo naplněný hrnec potřebuje velké množství energie. Hrnce a pánve byste měli vždy přikrývat padnoucí pokličkou. Nejlepší přenos tepla je zaručen, jsou-li dno hrnce a varná zóna stejně velké. Při nákupu hrnců dejte pozor na údaj výrobce o velikosti průměru hrnce. Výrobci často udávají horní průměr hrnce, který je zpravidla větší než průměr dna hrnce. Přepněte včas na nižší stupeň vaření. Vaříte-li vodu, neměla by pokud možno klokotat. Tak můžete vařit např. také nudle s nádobou přikrytou pokličkou. 4 3

3 Využívejte zbytkového tepla. Při delších dobách vaření můžete varnou zónu vypnout již 5 až 10 minut před koncem vaření. Pokud svítí ukazatel zbytkového tepla, můžete vypnutou varnou zónu používat také k ohřevu nebo rozpouštění. Spotřeba proudu Normální 1,5 násobná 4 násobná Hrnec s rovným dnem a pokličkou Hrnec s nerovným dnem Hrnec bez pokličky Před připojením Dříve než novou varnou desku použijete, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Obsahuje důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost a informace k používání a ošetřování varné desky. Elektrická přípojka musí být provedena koncesovaným odborníkem. Jestliže bude varná deska chybně připojena, odpadá při vzniklých škodách nárok na záruku. Návod k použití a montážní návod pečlivě uschovejte. Na obalu návodu k použití naleznete pro případ opravy důležité údaje o servisní službě zákazníkům. Předáte-li spotřebič dále, přiložte prosím také návod k použití a montážní návod. Pokud jste zjistili škody způsobené transportem, neuvádějte varnou desku do provozu. Po připojení Jestliže se po připojení objeví text, je spotřebič připojen špatně. Spotřebič okamžitě odpojte od sítě přes domovní pojistku nebo ochranný spínač v pojistkové skříňce. Na co musíte dávat pozor Bezpečnostní upozornění Tento spotřebič odpovídá bezpečnostním ustanovením pro elektrické přístroje. Opravy smějí být prováděny pouze techniky servisní služby, kteří jsou výrobcem vyškoleni. Vlivem nesprávných oprav mohou uživateli vzniknout značné škody. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů. Povrchové plochy topných a varných spotřebičů jsou při provozu horké. Děti držte zásadně v bezpečné vzdálenosti. Připravujete-li jídla s přísadou tuku nebo oleje, zůstaňte v blízkosti. Přehřátý olej se může vznítit. Do hořícího tuku nebo oleje nikdy nelejte vodu. Nebezpečí opaření! Varnou zónu vypněte a nádobu přikryjte, aby došlo k udušení plamene. Nádobu nechte na varné zóně vychladnout. Připojovací kabely elektrických spotřebičů se nesmějí dotýkat horkých varných zón. Může dojít k poškození varné desky a izolace kabelu. 6 5

4 Takto můžete zabránit škodám Nádobí Nachází-li se pod varnou deskou zásuvka, nesmíte v ní uchovávat žádné hořlavé předměty nebo plechovky se spreji. Na varnou desku nepokládejte žádné hořlavé předměty. Vzniknou-li na varné desce trhliny, praskliny nebo zlomy, musí být spotřebič okamžitě vyřazen z provozu. Přístroj zásadně vypněte přes sporákovou pojistku nebo ochranný spínač v pojistkové skříňce, nebo odpojte, pokud je k dispozici, zástrčku. Dna hrnců a varné zóny musí být čisté a suché. Tekutina, která se dostane mezi dno hrnce a varnou zónu se odpařuje. Vlivem tlaku páry může hrnec náhle poskočit. Nebezpečí poranění! Dávejte pozor na ukazatel zbytkového tepla. Varuje před horkými varnými zónami. Po výpadku proudu se ukazatel zbytkového tepla již více nezapne. Varné zóny mohou být ještě horké. Jestliže varná zóna topí a ukazatel nefunguje, pak varnou zónu vypněte. Zavolejte servisní službu. Pokud se varná deska sama vypne a už se nedá dále používat, musí se ihned odpojit od sítě. Vypněte pojistku v jistící skříňce a zavolejte ihned servis. Aby Vaše varná deska zůstala po dlouhou dobu pěkná a bylo zabráněno škodám, dbejte prosím na: Hrnce a pánve nesmějí mít nerovná dna. Ta poškrábou varnou desku. Nesmíte připravovat žádné pokrmy v hliníkových fóliích nebo umělohmotných nádobách. Materiál se roztaví. Spodek hrnce a varná zóna musí být čisté a suché. Neohřívejte prázdné smaltované hrnce. Dno hrnce a sklokeramika se mohou poškodit. Varná plocha Barevné změny varného pole 8 Pokud použijete speciální nádobí, dbejte prosím údajů výrobce. Varnou desku nepoužívejte jako odkládací nebo pracovní plochu. Působením soli, cukru nebo písečných zrníček např. při čištění zeleniny může dojít k poškrábání varné desky. Dbejte na to, aby na varnou desku nespadly tvrdé nebo špičaté předměty. Může dojít k jejímu poškození. Překypělý pokrm okamžitě škrabkou odstraňte. To platí zejména pro roztavené pokrmy, cukr nebo silně cukernatá jídla. Varnou desku čistěte pouze ve vychlazeném stavu, tzn. nesvítí-li již ukazatel zbytkového tepla. Čisticí a ošetřovací přípravky způsobují na horké varné desce skvrny. Nepoužívejte žádnou ochrannou fólii pro sporáky. Nestavte žádné horké pánve nebo hrnce na pole s ukazateli, nastavovací oblast nebo rám varné desky. Škrabka na sklo má ostrou žiletku. Nazajíždějte s ní do těsné blízkosti rámu varné desky. Mohla by se poškodit. Otěrem dna hrnců nebo použitím nevhodného čistícího prostředku vznikají kovově třpytivá zabarvení. Jen obtížně je možno je odstranit přípravkem Sidol nebo Stahl-Fix. Naše servisní služba odstraňuje tato zabarvení, při uhrazení nákladů. Agresivní nebo drsné čistící prostředky dekor odírají. Vznikají tmavé skvrny. Rovněž neodstraněné, připálené zbytky vedou k barevným změnám varné desky. 7

5 Příklady možných škod Tyto škody nemají na funkci a stabilitu sklokeramiky žádný vliv. Prohlubně vlivem roztaveného cukru nebo pokrmů s velkým obsahem cukru. Šrámy vlivem zrnek cukru, soli nebo hořčice, popř. drsných spodků hrnců. Kovově se třpytící barevné změny vlivem oděrů hrnců nebo nevhodného čističe. Odřený dekor vlivem nevhodného čisticího prostředku. Varná deska Tento návod k použití platí pro různé varné desky. PKE64.E Varná zóna 21 cm Varná zóna 14,5 cm Varná zóna 14,5 cm Varná zóna 18 cm PKF 64.E Oblast pro nastavování Varná zóna 18 cm Varná zóna 14,5 cm Varná zóna 14,5 cm Dvouokruhová varná zóna 21 a 12 cm Oblast pro nastavování 10 9

6 Oblast pro nastavování Stupeň vaření až Každý stupeň vaření má mezistupeň. Mezistupeň je označen bodem. Pole Pro dvouokruhovou varnou zónu s indikační žárovkou. Pole Stand-by S indikační žárovkou. Zde zapínáte a vypínáte elektroniku. Pole Minus Pomocí něj změníte varný stupeň směrem dolů. Pole Plus + Pomocí něj změníte varný stupeň směrem nahoru. Obslužná pole Dotkněte se prstem obslužného pole v oblasti symbolu. Upozornění: Nastavení zůstane nezměněno, dotknete-li se současně krátkodobě více polí. Tak můžete například bezproblémově setřít nečistoty v oblasti pro nastavování. Dotýkáte-li se jednoho nebo více polí déle než 5 sekund, zazní signál, po dalších 5 sekundách se příslušné varné zóny vypnou. Na ukazateli bliká. Tento případ může nastat, položíte-li např. na oblast pro nastavování nějaký předmět. Vypnutí potvrzení zadání Dotek v nějakém poli je potvrzen krátkým tónem. Tento tón můžete vypnout: Pole Stand-by musí být zapnuté. 1. Nastavte všechny 4 varné zóny na stupeň 3. Za tím účelem se dotkněte každé varné zóny. Na ukazateli se objeví blikající. Znovu se dotýkejte pole tak dlouho, až se objeví stupeň. 11 Pole Standby Pole Vypněte postupně všechny varné zóny směrem zprava doleva. K tomu se dotýkejte pole - až se objeví nula. 3. Dotýkejte se pole Stand-by min. po dobu 5 sekund, po této době zazní potvrzovací signál. Potvrzení zadání můžete také znovu zapnout. Postupujte stejným způsobem jako při vypínání. Upozornění: Pokud po potvrzovacím signálu na všech ukazatelích bliká (trvale): Dotkněte se libovolného obslužného pole, ukazatel zmizí. Pomocí pole zapnete elektroniku pro oblast nastavení. Nyní je varná deska připravena k provozu. Připojení pečící zóny Dotýkejte se pole Stand-by, až se rozsvítí indikační žárovka. Vypnutí: Dotýkejte se pole Stand-by, až indikační žárovka zhasne. Kontrolky jsou tmavé. Rozsvícený zůstane pouze ukazatel zbytkového tepla, až do dostatečného vychladnutí varné zóny. Upozornění: Jsou-li všechny varné zóny vypnuty déle než 20 sekund, vypne se také elektronika. Indikační žárovka vedle pole zhasne. Pomocí pole můžete změnit velikost dvouokruhové varné zóny. Připojení vnějšího topného okruhu u dvouokruhové topné zóny: Dotýkejte se pole, až se rozsvítí indikační žárovka.

7 Ukazatel zbytkového tepla Automatické bezpečnostní vypínání Odpojení: Dotknete-li se znovu pole, vypne se vnější topný okruh. Indikační žárovka zhasne. Upozornění: Poslední nastavení bude uloženo do paměti a automaticky zvoleno při příštím zapnutí varné zóny. Varná deska má pro každou varnou zónu ukazatel zbytkového tepla, který indikuje, které varné zóny jsou ještě horké. Ukazatel zbytkového tepla je dvoustupňový. Objeví-li se na ukazateli, je varná zóna ještě tak horká, že může udržovat pokrmy teplé. Jakmile se varná zóna dále ochladí, změní se ukazatel na. Tento ukazatel zůstane až do dostatečného ochlazení varné zóny. A to i tehdy, je-li režim Stand-by vypnutý. Pozor! Po výpadku proudu již nedojde k zapnutí ukazatele zbytkového tepla. Varné zóny mohou být ještě horké. Varná zóna se automaticky vypne, jestliže je delší dobu bez přerušení v provozu. Na ukazateli bliká střídavě a. Dotknete-li se pole + nebo pole, ukazatel zhasne. Můžete provést nové nastavení. Vypnutí varné zóny se řídí podle nastaveného stupně vaření ( 1 až 10 hodin). 13 Vaření Takto provedete nastavení: Vypnutí varné zóny: Vypnutí varné desky 14 Pomocí pole + nebo pole varnou zónu aktivujte a potom nastavte požadovaný stupeň vaření. Stupeň vaření 1 = nejnižší výkon Stupeň vaření 9 = nejvyšší výkon Každý varný stupeň má jeden mezistupeň, označený bodem. Nastavený stupeň vaření vidíte na ukazateli. 1. Dotkněte se pole + nebo pole požadované varné zóny. Na ukazateli bliká. Varná zóna je aktivovaná. 2. Během dalších 5 sekund se zase dotkněte pole + nebo pole. Pole + = stupeň vaření 9 (základní nastavení) Pole = stupeň vaření 4 (základní nastavení) Přejete-li si jiný stupeň vaření 3. Dotýkejte se pole + nebo, až se na ukazateli objeví požadovaný stupeň vaření. Stupeň vaření můžete kdykoliv změnit. Pomocí pole Dotýkejte se pole, až se objeví nula. Pomocí pole + Dotýkejte se pole +. Ukazatel zůstane stát na. Dotkněte se ještě jednou pole +. Na ukazateli uvidíte. Asi po 5 sekundách se rozsvítí ukazatel zbytkového tepla. Není-li již v provozu žádná varná zóna, vypne se po 20 sekundách celá varná deska. Varnou desku můžete také kdykoliv vypnout pomocí pole.

8 Elektronika uvedení do varu Takto provedete nastavení Tato varná deska je na všech čtyřech varných zónách vybavena elektronikou uvedení do varu. Nemusíte již provádět další zapínání, čekat, až začne pokrm vřít a potom ohřev ztlumovat. Hned na začátku nastavíte požadovaný stupeň pro další vaření. Varná zóna se pomocí nejvyššího výkonu vyhřeje a sama se přepne zpět na Vámi zvolený stupeň vaření. Jak dlouho se varná zóna rozehřívá, záleží na nastaveném stupni pro další vaření. Stupeň pro další vaření 1 až 5. 2 až 12 minut povaření. Stupeň pro další vaření 6 až 8. 3 minuty, aby se při pečení tuk nepřehřál. 1. Dotkněte se pole + nebo pole požadované varné zóny. Na ukazateli bliká. Varná zóna je aktivovaná. 2. Během dalších 5 sekund se zase dotkněte pole + nebo pole. Pole + = stupeň vaření 9 (základní nastavení) Pole = stupeň vaření 4 (základní nastavení) Přejete-li si jiný stupeň vaření: 3. Dotýkejte se pole + nebo pole, až se na ukazateli objeví požadovaný stupeň vaření. 4. Dotkněte se současně pole + a pole. Na ukazateli svítí, pro elektroniku uvedení do varu. Symbol zhasne, jakmile se varná zóna přepne zpět. 15 Příklad: bez elektroniky uvedení do varu s elektronikou uvedení do varu Tipy pro elektroniku uvedení do varu Pokrm se s pomocí elektroniky nedostane do varu. Mléko a podobně převře. Mléko se připálilo. Při pečení se pokrm v pánvi pevně přilepí g brambor ve slupce (střední velikosti), 250 ml vody, sůl. Brambory a vodu se solí postavte v odpovídajícím hrnci na varnou zónu o průměru 14,5 cm. 1. Nastavte varnou zónu na stupeň 9. Voda vře po 4 až 6 minutách. 2. Přepněte zpět na stupeň vaření 4. Nechte brambory vařit dalších 30 až 35 minut. Aktivujte varnou zónu. Nastavte stupeň pro další vaření 4. Dotkněte se současně pole + a pole, na ukazateli svítí. Po 30 až 40 minutách jsou brambory hotové. Varnou zónu vypněte. Při delší době tepelné úpravy můžete vypnout varnou zónu již 5 až 10 minut před ukončením úpravy. Elektronika uvedení do varu uchovávající výživné hodnoty, je dimenzována pro vaření s malým množstvím vody. Na největších varných zónách přilejte k pokrmu pouze cca 3 šálky vody, na malých varných zónách cca 2 šálky vody. Rýži uvaříte nejlépe ve dvojnásobném množství tekutiny. Hrnec přikryjte pokličkou. Elektronika uvedení do varu není vhodná pro pokrmy, které se musí vařit ve velkém množství vody (např. nudle). U silně pěnících potravin používejte vysoké hrnce. Vypláchněte hrnec před naplněním studenou vodou. Vložte pokrm do dostatečně vyhřáté pánve (při šikmo držené pánvi se olej nelepí na dno). Neotáčejte potravinu příliš brzy maso nebo bramborové placky se po nějaké době skoro samy uvolní.

9 Tabulky Pro které pokrmy je, popř. není elektronika uvedení do varu vhodná, je patrné z následujících tabulek. Menší uvedené množství se vztahuje na menší varné zóny, větší množství pak na větší varné zóny. Uvedené hodnoty jsou orientační. Pokrmy s elektronikou uvedení do varu Množství Stupeň vaření Doba trvání, minuty Ohřev Zelenina v plechovkách Vývar Zasmažená polévka Mléko 400 g 800 g 500 ml 1 l 500 ml 1 l 200 ml 400 ml Ohřev a udržování teploty Jídla z jednoho hrnce (např. čočka) 400 g 800 g Rozmrazování a ohřívání Zmrazený špenát Zmrazený guláš 300 g 600 g 500 g 1 kg Dovařování Ryby 300 g 600 g Vaření Rýže (ve dvojitém množství vody) Brambory ve slupce s 1 3 šálky vody Brambory bez slupky s 1 3 šálky vody Čerstvá zelenina s 1 3 šálky vody Dušení Rolády Dušená pečeně Pečeně Rybí prsty Omeleta Řízek,smažený 125 g 250 g 750 g 1,5 kg 750 g 1,5 kg 500 g 1 kg 4 kusy 1 kg nepřetržité pečení Pokrmy bez elektroniky uvedení do varu Množství Stupeň povaření 9 v minutách Stupeň pro další vaření Celková doba vaření v minutách Rozpouštění Čokoláda,máslo,med Želatina 100 g 1 bal Ohřev a udržování teploty Mléko ½ l 1 l min. Dovařování Knedlíky (2 3 l vody) 4 8 kusů min. Vaření Nudle (1 2 l vody) 200 g 400 g min. Pečeně Steaky 2 4 kusů min. Fritování (v 1 2 l oleje) Zmrazené výrobky Ostatní 400 g náplně 400 g náplně nepřetržité fritování nepřetržité fritování Údržba a čištění Zásadně nikdy nepoužívejte vysokotlaké čističe nebo rozprašovače páry! Varná deska Pozor Ochranný a ošetřovací prostředek potáhne sklokeramickou varnou desku lesklým filmem, odpuzujícím nečistoty. Tak si usnadníte čištění a Vaše varná deska zůstane po dlouhou dobu pěkná. Doporučujeme Vám přípravky cera-fix, které můžete koupit v drogeriích, obchodech nebo prodejních střediscích. Varnou desku očistěte po každém použití, aby se zbytky potravin nespálily. Při silném znečištění sklokeramiky použijte nejlépe škrabku na sklo. Žiletka je velmi ostrá. Nebezpečí poranění! Žiletku používejte pouze na sklokeramické varné desce. Držadlo může slokeramiku poškrábat. 18

10 Postupujte následovně Poškozenou žiletku okamžitě vyměňte. Po použití škrabky na sklo žiletku vždy prosím zajistěte. 1. Pomocí škrabky na sklo odstraňte všechny zbytky jídel a tukové stříkance. 2. Vlažnou varnou plochu očistěte pomocí čistícího prostředku a kuchyňského papíru. Pozor: varná plocha nesmí již být horká, jinak vzniknou skvrny. 3. Varnou desku na mokro utřete a dosucha vytřete měkkým hadrem. Vodní skvrny je možno odstranit citronem nebo octem. Kápne-li kyselá tekutina na rám, okamžitě ji setřete mokrým hadrem, jinak mohou vzniknout matná místa. U Vaší varné desky je přiložena jedna z následujících škrabek: Zajištěná škrabka Odjištěná škrabka Zajištění: Posuňte kryt palcem směrem dopředu. Zajištěná škrabka Odjištěná škrabka Zajištění: Táhněte zatlačenou hlavu směrem dozadu. 19 Oblast pro nastavování Rám varné desky 20 Vhodné čistící prostředky pro sklokeramické varné desky: Čistící prostředek K dostání Škrabka na sklo Obchody se stavebninami a potřebami pro hobby, odborné obchody s elektrickým zbožím, kuchyňským zbožím, servisní služba Náhradní žiletka Obchody se stavebninami a potřebami pro hobby, drogerie, obchody s malířskými potřebami, servisní služba Nerez-Fix, Cillit, Sidol, WK TOP Drogerie, obchody s potřebami pro domácnost, odborné elektroprodejny, velkoobchody a supermarkety, potravinářské obchody, obchodní domy. Nevhodné čistící prostředky: V žádném případě nepoužívejte drsné houby nebo prostředky na drhnutí. Rovněž se nesmějí používat chemicky agresivní čistící prostředky jako např. spreje pro pečící trouby nebo odstraňovače skvrn. Použitím nevhodného čistícího prostředku nebo oděrem dna hrnce vznikají kovově třpytivá zabarvení. Tato zabarvení lze jen pracně odstranit pomocí přípravku nebo Nerez-Fix nebo Sidol. Naše servisní služba odstraňuje tato zabarvení proti uhrazení nákladů. Udržujte oblast pro nastavování stále čistou a suchou. Každé znečištění, zvláště pak vyvřelé pokrmy, poškozují funkčnost. Rám čistěte nejlépe pouze vlažným čistícím roztokem. Nepoužívejte žádné ostré prostředky nebo prostředky na drhnutí.

11 Co dělat v případě poruchy? Porucha, která se vyskytla, je často způsobena nějakou maličkostí. Než zavoláte servisní službu, dbejte prosím na následující upozornění: Porucha Možná příčina Upozornění / náprava Varná deska nefunguje Na ukazateli bliká. Zazní signál. Varná zóna se vypne. Varná deska se vypnula Pojistka je vadná. Výpadek proudu. Jedno nebo více polí bylo nepřetržitě stisknuto po dobu delší než 10 sekund. Omylem jste se dotkli pole Stand-by. Překontrolujte příslušnou domovní pojistku. Překontrolujte, zda funguje kuchyňské světlo. Tento případ může nastat, jestliže pokrm překypí nebo je na obslužná pole odložen nějaký předmět. Obslužná pole důkladně otřete, popř. předmět odstraňte. Dotkněte se pole + nebo pole. Značka zmizí. Dotkněte se pole a proveďte nové nastavení. Jestliže se v polích s ukazateli objeví, nebo čísla, je v elektronice chyba. Vypněte a zapněte přístroj přes domovní pojistku nebo ochranný spínač v pojistkové skříňce. Jakmile se tento ukazatel objeví znovu, zavolejte servisní službu. 21 Blikají-li v indikačním poli střídavě a nějaké číslo, rozpoznal Váš přístroj chybu. V následující tabulce najdete opatření k nápravě. Ukazatel Chyba Opatření Varná zóna se vypnula. Počkejte, až se varná zóna ochladí. zhasne. Proveďte nové nastavení. Nastavení varné zóny nebylo dlouhou dobu změněno. Bylo aktivováno automatické bezpečnostní vypínání. Dotkněte se pole + nebo pole. Upozornění Teplota varných zón se reguluje vypínáním a zapínáním topení; do červena rozžhavené vytápění není vždy viditelné. Zvolíte-li nižší stupeň vaření, vypíná se topení častěji, při vyšším stupni se vypíná jen zřídka. Také při vyšších stupních dochází k vypínání a zapínání topení. Při rozehřívání varných zón může docházet k lehkému bzučení. Vytápění jednotlivých varných zón může svítit s rozdílnou světlostí. Podle úhlu pohledu může přečnívat až na okraj označené varné zóny. To jsou technické podmínky, nemající na kvalitu a funkci žádný vliv. Podle povrchové plochy pracovní desky se může mezi pracovní deskou a varnou deskou tvořit malá, nestejnoměrná mezera. Z toho důvodu je varná deska po obvodu opatřena elastickým těsněním. 22

12 Servisní služba Vyžalujete-li naši servisní službu, uveďte prosím vždy číslo výrobku (čís.e) a číslo výroby (čís.fd) Vašeho přístroje. Typový štítek s těmito čísly naleznete na zadní straně tohoto spotřebního návodu. 23 Poznámky 24

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití PIE 645Q01 E B-933-01

Návod k použití PIE 645Q01 E B-933-01 Návod k použití PIE 645Q01 E B-933-01 Obsah Důležitá upozornění...................... 4 Před instalací............................ 4 Bezpečnostní pokyny...................... 4 Tak předejdete poškození

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Sklokeramický vařič k vestavění

Sklokeramický vařič k vestavění Sklokeramický vařič k vestavění Vážený spotřebiteli! Sklokeramický vařič k vestavění je určen k používání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie CZ SK Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie Vestavná sklokeramická varná deska Vstavaná sklokeramická varná doska Vestavná sklokeramická varná deska CZ Vážený

Více

Návod k použití B-627-01

Návod k použití B-627-01 Návod k použití PGF 375 K.. B-627-01 Aby Vám varná deska dlouho přinášela radost, věnujte se, prosím, zejména kapitole 3 a 4 tohoto návodu k použití. OBSAH 1. Montáž..........................................4

Více

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE 3cz53661.fm Page 9 Monday, November 25, 2002 12:21 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ CZ NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek Ochrana před nebezpečím

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

TEFAL/T-FAL* POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ

TEFAL/T-FAL* POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ TEFAL/T-FAL* POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ Gratulujeme ke koupi a vítáme vás do světa nádobí Tefal/T-Fal *! Nádobí Tefal/T-Fal* je navrženo tak, aby celou řadu let poskytovalo potěšení z vaření, skvělý výkon

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Integrovaná sklokeramická varná deska

Integrovaná sklokeramická varná deska Integrovaná sklokeramická varná deska CZ Vážený zákazníku! Návod k použití Návod k připojení Výkonnostní štítek s jmenovitými údaji Požární ochrana Vaše integrovaná sklokeramická varná deska je vyrobena

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 INSTALACI A OBSLUHU VÝROBKU NÁVOD NA značka: model: kód: max. příkon: napětí: ã. série: Tuto tabulku doplňte údaji uvedenými na typovém štítku vašeho spotřebiče. Před

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD 4313S Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Návod k použití EH 675MV11E

Návod k použití EH 675MV11E Návod k použití EH 675MV11E Q4ACZM1481 1 EH 675MV11E 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Bezpečnostní pokyny...5 Příčiny poškození...8 Ekologická likvidace...10 Tipy na úsporu energie...10 Ochrana životního

Více

Sklokeramická varná deska

Sklokeramická varná deska Sklokeramická varná deska Važený spotřebiteli! Sklokeramická varná deska je určena k použvání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bey nebezpečí pro okolí znovu pŕedělat

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití HF 170.. S-199-01

Návod k použití HF 170.. S-199-01 Návod k použití HF 170.. S-199-01 2 Vaření v této mikrovlnné troubě Vám bude potěšením. Abyste mohli využít všechny technické přednosti, přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Na začátku návodu k

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-424-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-424-01 Návod k použití, montáži a údržbě ER 847501E S-424-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Návod k použití EH 875ME21E

Návod k použití EH 875ME21E Návod k použití EH 875ME21E Q4ACZM1233 1 2 Obsah Důležité pokyny...5 Bezpečnostní pokyny...5 Příčiny poškození...8 Ochrana životního prostředí...9 Ekologická likvidace...9 Tipy pro úsporu energie...9 Přednosti

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD618C Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 76AB560

Návod k použití HB 76AB560 Návod k použití HB 76AB560 Q4ACZM0206 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vašeho sporáku. Obdržíte důležité

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Návod k použití PIE 675N14E

Návod k použití PIE 675N14E Návod k použití PIE 675N14E BM-342-01 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.boschspotrebice.cz.

Více

Vestavná elektrická varná deska se spínači

Vestavná elektrická varná deska se spínači PES 3... Název v katalogu: PE 0420 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Vestavná elektrická varná deska se spínači Dvouplotýnková elektrická varná deska je kvalitní výrobek, který splňuje technické normy a předpisy

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24 73522-V5-14/02/2013 Těší nás, že jste se rozhodli pro značkové zařízení firmy GYS a děkujeme vám za vaši důvěru.aby bylo možné zařízení optimálně používat, přečtěte si prosím pečlivě provozní návod. Nabíječka

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu Vám řekneme

Více

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření Model WSH-SC350 CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více