5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/"

Transkript

1 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 1

2 Pan Milan Wenzl, starosta: Vážené dámy a pánové, vítám vás na 5. řádném zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 15 v Kulturním centru Varta, které bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Vítáme mezi námi přítomné obyvatele naší městské části, kteří byli řádně pozváni obvyklým způsobem, to znamená na úřední desce a internetu. Také všichni členové zastupitelstva byli v řádných termínech pozváni. Všechny materiály určené k projednání na tomto zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 byly v daných termínech k dispozici členům zastupitelstva na úložišti materiálů. Rovněž vytištěné materiály měl každý klub k dispozici 7 dnů před zasedáním zastupitelstva a občané byli informováni předem o obsahu dnešního zasedání zveřejněním materiálů na internetu 7 dnů před konáním zastupitelstva. Na dnešním zasedání opět proběhne elektronické hlasování, ze kterého budou zveřejněny výstupy o jmenovitém hlasování. Současně upozorňuji na možnost občanů vznášet interpelace od 18 do hodin. Žádám občany o vyplnění přihlášky včetně kontaktu. Přihlášku obdrží u prezence a zde ji také odevzdají. Následně budou zařazeni do elektronického hlasovacího systému. Občané rovněž mají možnost vyjádřit své stanovisko ke každému projednávanému bodu, ovšem i v tomto případě nejdřív musejí vyplnit písemnou přihlášku a následně se představit na mikrofon a poté budou zapsáni do hlasovacího systému a rovněž jim bude měřen čas jejich příspěvku. Dle jednacího řádu je to jedenkrát a doba jsou tři minuty. Z dnešního zasedání je omluven pan zastupitel Zdeněk Edlman. Podle prezence mohu konstatovat, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, a proto zasedání je usnášeníschopné. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 byl vyhotoven v zákonné lhůtě a byl řádně ověřen. Nebyla k němu podána žádná námitka, a tak mohu konstatovat, že Zastupitelstvo MČ Praha 15 schvaluje zápis ze 4. zasedání ZMČ Praha 15 dne Rovněž zápis z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 byl vyhotoven v zákonné lhůtě a byl řádně ověřen. Paní zastupitelka Daníčková uplatnila námitku ke stenozápisu na str. 20, kde místo slova věcí mělo být slovo vědí a místo roku 2013 byl uveden rok Po porovnání zvukového záznamu s písemným přepisem bylo zjištěno, že došlo ke 2 překlepům, které byly obratem opraveny, a ve správném znění byl stenozápis zveřejněn. Proto mohu konstatovat, že Zastupitelstvo MČ Praha 15 schvaluje zápis z 2. mimořádného zasedání ZMČ Praha 15 dne a oba stenozápisy jsou k nahlédnutí u prezence. Z jednání je pořizován audiovizuální záznam, který bude zveřejněn na webových stránkách naší městské části. Rovněž je pořizován zvukový záznam pro stenografický zápis, který vyhotoví vedoucí stenografického oddělení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Ing. Pavel Dibelka. Proto je velmi důležité, abyste se pokaždé hlasitě představili a hovořili pouze na mikrofon. A nyní můžeme pokračovat a přistoupit k pověření ověřovatelů a ještě i k určení skrutátorů, pouze jako rezervu, kdyby došlo k nějakému problému. Jako skrutátory navrhuji určit dva skrutátory z řad zaměstnanců úřadu. Je to paní Jitka Špronglová a paní Kateřina Rathausová. K ověření (zápisu) z dnešního zasedání navrhuji pana zastupitele Josefa Miškovského a pana zastupitele Pavla Klegu. Upozorňuji na čl. 11 odst. 14 jednacího řádu zastupitelstva MČ, kde je uvedeno, že dnes pověření ověřovatelé zápisu budou současně dohlížet na správnost elektronického sčítání hlasů. Do návrhového výboru jsou navrženi: Jako předsedkyně Lucie Prinzová, členové Petr Šumbera a Jan Beran. Má k tomu někdo něco? Nevidím. Takže požádal bych o hlasování. Dávám hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Návrhový výbor byl zvolen. Žádám členy návrhového výboru, aby si přesedli k určenému stolu. (Děje se.) 2

3 Děkuji. Než přistoupíme ke schválení programu, tak bych vás chtěl upozornit na to, že program byl doplněn o materiály číslo Z-55, Z-56 a Z-57. Všechny tři materiály byly projednány v radě dne a ve stejný den byly vloženy na úložiště, takže byla splněna lhůta na seznámení s jejich obsahem. Nyní bych požádal předkladatele, aby zdůvodnil, proč předkládají červené tisky do programu a kam chtějí tyto body zařadit. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Děkuji za slovo. Nejdřív vám navrhnu, kam bych chtěl ten bod zařadit. První je rozpočtová opatření, Z-55, aby byla zařazena do programu jako bod číslo 4 za bod číslo 3 a před bod Z-47 Dotace z rozpočtu. A dále, aby materiál Z-57 Výše koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí byl zařazen jako bod číslo 8 před materiál číslo 9, Z-50 Petice proti záměru výstavby. A dále jako bod 14 Z-56 Dotace z odvodu VHP pro Golf Club Hostivař. Zdůvodnění. Omlouváme se za pozdní nebo za tisky, které předkládáme jako červené, ale vyžádala si to časová nutnost s tím, že další zastupitelstvo je v září, a jak rozpočtová opatření, tak stanovisko MČ, výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí je potřeba, aby byl do konce června odeslán. Děkuji. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Má někdo ještě návrh na doplnění programu? Nevidím, takže já bych dal hlasovat. Nejdřív o doplnění programu bodu Z-55, Z-56 a Z-57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. A teď budeme hlasovat o programu jak o celku. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Program byl schválen. Jako informace vám byly předloženy: - Informace - Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 15 od do Informace o kontrole plnění úkolů z minulých zasedání zastupitelstva - Přehledy o vyřízení interpelací dle čl. 12 odst. 2 a čl. 13 odst. 4 JŘ ze 4. ZMČ a 2. mimořádného ZMČ MČ Praha 15 Dále byly předloženy pololetní zprávy o činnosti 4 výborů: - o činnosti výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů za období leden červen zpráva o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí - zpráva o činnosti výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory za období od do o výboru pro školství, vzdělávání a kulturu Informace o podané petici proti nadměrné zástavbě na Praze 15 na ploše mezi ulicemi Ovesná a Hornoměcholupská proti výstavbě komplexu vysokopodlažních obytných budov. K tomu bych rád řekl několik slov. Tato petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, proti nadměrné zástavbě na Praze 15 na ploše mezi ulicemi Ovesná a Hornoměcholupská proti výstavbě komplexu vysokopodlažních obytných budov byla na úřad městské části podána dne Následně byla projednána v Radě MČ Praha 15 pod číslem R 264 dne Rada uložila panu Bílkovi zpracovat informaci a předložit ji vám v písemné podobě. Protože stavební úřad do dnešního dne neobdržel žádnou žádost potencionálního stavebníka o vydání územního rozhodnutí, případně společného rozhodnutí, ani nebyla podána žádost o odstranění stávajících staveb na pozemcích v uvedené lokalitě, které by muselo předcházet umístění staveb nových, nevznikl žádný reálný důvod k jednání. Proto předkládáme pouze informace o doručené petici. 3

4 Vážené dámy a pánové, nyní předávám slovo 1. místostarostovi panu Václavu Bílkovi, který předkládá materiály Z-44, Z-45, Z-46, Z-55, Z-47, Z-48, Z-49 a Z-57. Prosím, máte slovo. 1/Z-44 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2018 Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, předkládám vám materiál Závěrečný účet naší MČ, který uzavírá hospodaření loňského roku na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z finančního hospodaření vyplývá, že MČ Praha 15 odvede celkem ,- Kč. Investiční akce v této sumě zahrnuté byly převedeny do roku Co se týká přezkoumání hospodaření, ve všech podstatných skutečnostech bylo v souladu se zákonem. Zpráva o výsledku hospodaření neupozorňuje na žádná rizika, která by měla mít negativní vliv na hospodaření MČ. Finanční výbor doporučil schválit tento materiál bez výhrad na svém zasedání dne Děkuji vám za pozornost. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji panu Bílkovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásí.) Uzavírám rozpravu k tomuto bodu a požádal bych paní předsedkyni návrhového výboru, zda by sdělila, za usnesení zůstává v původním znění. radou. Paní Lucie Prinzová, členka ZMČ: Děkuji za slovo. Návrh usnesení ve znění předloženém Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Dávám hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji a konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Dalším mnou předkládaným bodem je 2/Z-45 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok příděly do fondů Vážené dámy, vážení pánové, předkládám vám tento materiál Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok Zlepšené výsledky hospodaření navrhujeme rozdělit do fondů jak do fondu rezervního, tak do fondu odměn. Základní škola Hostivař a CSOP převádějí prostředky do fondu investičního. Tímto podporujeme hospodaření našich příspěvkových organizací v letošním roce. Návrh doporučil ke schválení výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu a taktéž finanční výbor. Děkuji vám za pozornost. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji panu Bílkovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a požádal bych předsedkyni návrhového výboru, aby sdělila, zda usnesení zůstává v původním znění. Paní Lucie Prinzová, členka ZMČ: Usnesení v původním znění. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Dávám hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Vážené dámy, vážení pánové, dalším materiálem je 3/Z-46 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k Předkládám vám tento rozbor hospodaření hlavní činnosti za 1. čtvrtletí. MČ hospodařila se záporným saldem příjmů a výdajů ve výši ,- Kč. Hospodaření bylo minusové z důvodu rozpočtového provizoria, kdy byly financovány pokračující investiční akce z roku 2018 ve výši cca 4

5 12 mil. Kč. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu tento rozbor vzít na vědomí. Děkuji vám za pozornost. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji panu místostarostovi a otevírám rozpravu k přednesenému materiálu. (Nikdo se nehlásí.) Uzavírám rozpravu a požádal bych paní předsedkyni návrhového výboru, zda by řekla, za usnesení zůstává v původním znění. Paní Lucie Prinzová, členka ZMČ: Usnesení v původním znění. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Dávám hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Dalším materiálem je materiál 4/Z-55 Rozpočtová opatření Předkládám vám rozpočtová opatření pro Mateřskou školu Horolezecká. Jedná se o neinvestiční opravu pavilonu B. Školka se bude na této opravě podílet ze svých fondů v částce cca 1 mil. Kč. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření. Děkuji vám za pozornost. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji panu Bílkovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásí.) Uzavírám rozpravu a požádal bych paní předsedkyni návrhového výboru, zda by sdělila, za usnesení zůstává v původním znění. Paní Lucie Prinzová, členka ZMČ: Ano, usnesení zůstává v původním znění. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Dávám hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Dalším materiálem je materiál 5/Z-47 Dotace z rozpočtu MČ Praha 15 pro Římskokatolickou farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele a Základní uměleckou školu Hostivař Vše podstatné máte v důvodové zprávě. Jedná se o prostředky, které byly schváleny rozpočtem MČ a jedná se o částku 300 tis. pro římskokatolickou farnost a 500 tis. pro základní uměleckou školu za účelem podpory akademie 3. věku. Děkuji. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji panu místostarostovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásí.) Uzavírám rozpravu a požádal bych paní předsedkyni, aby řekla, zda usnesení zůstává v původním znění. Paní Lucie Prinzová, členka ZMČ: Usnesení v předloženém znění. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Dávám hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Dalším materiálem je materiál 6/Z-48 Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 5

6 Vážené dámy, vážení pánové, na základě podnětu Obvodního soudu pro Prahu 10 na zvolení přísedícího a na základě doporučení a vyjádření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 k navrženému kandidátovi panu Karlu Pavlíčkovi a na základě doporučení Rady MČ Praha 15 č. R- 253 ze dne vám předkládám tento návrh k posouzení. Životopis kandidáta vám byl předložen v materiálu. Odbor občanskosprávních agend Úřadu MČ Praha 15 ověřil, že tento kandidát splňuje požadavky, které zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na funkci přísedícího stanoví. Kandidát předložil čistý výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení a čestné prohlášení. Pan Pavlíček se o funkci přísedícího uchází poprvé. Kandidát byl na dnešní jednání zastupitelstva písemně pozván. Vidím ho? Ne. Omluvil se, takže se nedostavil. Takže vám děkuji za pozornost a prosím o schválení. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji panu Bílkovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásí.) Uzavírám rozpravu a požádal bych předsedkyni, zda by řekla, zda usnesení zůstává v původním znění. Paní Lucie Prinzová, členka ZMČ: Usnesení ve znění předloženém radou. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Takže dávám hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Dalším bodem je materiál 7/Z-49 Vyhodnocení výběrového řízení na prodej souboru nemovitých věcí areálu č. p. 822 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22, 1680/23 a 1680/36, vše k. ú. Hostivař (areál bývalé vodárny, ul. V Chotejně) Vážené dámy, vážení pánové, s odpovídající vážností a očekáváním patřičné debaty si dovoluji předložit materiál č. Z-49. Jedná se o materiál, který se stal nosným politickým tématem se zapojením celé řady samozvaných odborníků v oblasti realitního trhu, oceňování nemovitostí apod. Na začátku svého úvodního slova, chci požádat, oprosťme se od politikaření a zaměřme se na meritum věci. O co tedy jde? Jde o prodej areálu bývalé vodárny, která byla uvedena do provozu v roce 1954, a v roce 1970, byly provedeny toliko dílčí opravy. Areál tak téměř 50 let chátrá! Městská část nemá ve svém rozpočtu a dlouho mít nebude finanční prostředky v řádech desítek, možná stovek milionů na revitalizaci tohoto areálu, ani smysluplný záměr na jeho využití. To jsou základní argumenty, které byly zvažovány poté, co městská část obdržela žádost o koupi od vlastníka pozemků, které tvoří část areálu. Po všem dobře známých peripetiích a po zapracování připomínek opozičních zastupitelů došlo k vyhlášení výběrového řízení na prodej dotčeného majetku. Výběrové řízení bylo uveřejněno na webových stránkách městské části, úřední desce a realitním portálu hl. m. Prahy. Obálky s nabídkami otevřela a hodnocení provedla majetková komise, jejímiž členy jsou zástupci napříč politickým spektrem. Otevírání obálek se účastnili rovněž zástupci zájemců o koupi. Přesto jsme se opět nevyhnuli při otevírání obálek s nabídkami výhradám zástupců Patnáctky náš domov, kteří přímo před zájemci o koupi řešili pochybnosti o vyhlášeném výběrovém řízení. Na odlehčení trocha analogie s citátem jednoho z českých velikánů Járy Cimrmana, první aut v dějinách šachu. Parafrázuji, první faul v dějinách prodeje. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, průběh a podrobnější informace máte k dispozici v důvodové zprávě k tomuto materiálu. Dovolím si tak ukončit své úvodní slovo a požádat o realistický pohled na, dnes již kauzu, a ne prostý prodej. Požádat o rozhodování racionální, bez emocí tak, aby se prodej mohl uskutečnit a získané prostředky z prodeje mohly být použity na některou z investičních akcí, ze které budou mít užitek obyvatelé naší městské části. Děkuji vám za pozornost. 6

7 Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji panu místostarostovi a otevírám rozpravu. První do rozpravy se přihlásila paní zastupitelka Daníčková. Paní Ing. Radka Daníčková, členka ZMČ: Radka Daníčková, Patnáctka náš domov. Pěkné odpoledne. Vážený pane starosto, vážení kolegové a vážení zde přítomní v sále. Zopakuji rozhodné postoje Patnáctky náš domov, proč nyní a za vyhlášených podmínek výběrového řízení neprodávat areál bývalé vodárny v ulici V Chotejně, byť díky naší snaze může MČ získat do rozpočtu o 9 mil. Kč více v porovnání s prvotním záměrem adresného prodeje napřímo vlastníkovi sousedního pozemku. Všichni zastupitelé MČ od nás obdrželi obsáhlý, myslím si, věcný materiál mapující možná rizika a také způsoby, jak se pokusit dosáhnout maximálně možného výnosu z prodeje tohoto strategického majetku MČ, já nyní shrnu jenom už do tří postojů. První. Minimální požadovaná cena. Byla nastavena o 11 mil. Kč méně, níže, než areál tak, jak stojí a leží, ocenil první znalecký posudek, který nikdy nebyl všem zastupitelům ukázán, předložen, a ani nebyl oficiálně rozporován. Z výše až 39,5 mil. Kč, na které nacenil areál, slevujeme zájemcům o tzv. náklady na odstranění stávajících staveb, tedy jak pan předkladatel řekl ve svém úvodním slově, nemusí nám vadit stav tohoto areálu a zda chátrá, nebo ne, protože my slevujeme o tyto stávající stavby. Dokonce nám za rok areál a pronájem přináší 175 tisíc korun. Za druhé. Na pozemcích probíhá změna územního plánu. Změna územního plánu z vodárenského využití na širší nerušící výrobu a služby, o které by mohlo být už během tohoto roku rozhodnuto, vedení radnice nevědělo. A nejdříve nemělo o ní tedy žádné zprávy a následně ji i bagatelizovalo a s tím fakt rozdílu v ceně, kdy okolní pozemky v průmyslové zóně Hostivaře, stejného tohoto rozšířeného využití nerušící výroby a služeb, se prodávaly místo za 3,5 tis. za 6 tis. Kč za m 2. Nechtělo také slyšet, že nejednoznačně nastavené podmínky pozemků odrazovaly případné zájemce o koupi. Dokonce to řekl, pokud jsem otevřela debatu při otevírání obálek ohledně nastavení podmínek hodnocení, tak to bylo právě proto, než jsme otevřeli obálky, protože po otevření obálek už by to bylo dosti netransparentní, a dokonce jeden přítomný zájemce se vyjádřil, že musí říct, že ty podmínky byly nejednoznačně nastaveny, že přesně nevěděli, co si mají pod tím představit. Třetí náš postoj. Uspěchaný, až netransparentně připravený samotný průběh prodeje. Jsme přesvědčeni, že lepší načasování prodeje, kdy hodnota komerčního pozemku v hl. m. Praze s takovým dopravním napojením, jako tento má, Jižní spojka a dálnice, v čase jenom poroste a kdy je tento pro MČ výhodnou investicí. V čase by mohl přinést do rozpočtu až o dalších 10 mil. Kč více. Vyhlášený záměr cílil finanční prostředky z prodeje majetku zapojit do rozpočtu MČ na připravované, ale předem konkrétně nedefinované investiční akce. Výsledkem tedy je, že dnes při jednom zasedání zastupitelstva se zároveň navrhuje odprodat majetek za 35 mil., jehož hodnota by mohla později být ještě vyšší, jakožto navýšit příjmy rozpočtu o dalších 11 mil. z případného vyššího výběru daně z nemovitých věcí, a zároveň podpořit maximální neusměrněnou výstavbu až tří tisíc nových bytů, které by MČ mohly přinést navýšení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy odhadem o dalších min. 13 mil. Kč, když počítáme nové trvale bydlící obyvatele a nové děti v mateřských školách a základních školách. Děkuji. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan zastupitel Pencák. Pan PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., člen ZMČ: Marcel Pencák, Patnáctka náš domov. Pane předkladateli, já se musím opravdu usmívat. Mám pocit, že jsem v úplně jiné pohádce, nebo že jsem v pohádce víceméně, jak jste nám to tady idylicky líčil, jak vy jste postupovali. Já použiji vaše slova jít k meritu věci. Vy jste trochu zamlčel, vy jste tady líčil idylicky, jak vy jste zapracovávali nějaké naše připomínky a pak jste udělali transparentní výběrové řízení. Vy jste trošku opomenul, že jste se na začátku loňského roku snažili ten pozemek napřímo prodat nejmenovanému zájemci o 9,3 mil. méně, než kolik navrhujete ten pozemek prodat teď. Já jsem neslyšel sebemenší poděkování 7

8 Patnáctce náš domov, že jsme vás v podstatě donutili získat o těch 9,3 mil. více, protože vy jste to prostě chtěli prodat za 25,8 mil. Takže ta cena je teď o 9,3 mil. větší a je to zásluha jenom toho, že jsme svolali mimořádné zastupitelstvo, že jsme vás donutili, abyste potom sami stáhli ten prodej, tak jak jste ho připravovali, a vypsali výběrové řízení, ke kterému jste, když je špatně něco předloženo, tak se těžko připomínkuje. Takže to zapracování připomínek je úplně irelevantní. Druhá podstatná věc, takzvané to meritum, jak vy říkáte, je to meritum, že na tom pozemku probíhá změna územního plánu, a již tady bylo řečeno, to navýšení ceny, rozšíření funkčnosti pozemku a to navýšení ceny může být z 3500 za m2 až někam přes 6000, jako se to stalo u přímo sousedících pozemků, které jsou ve funkci, na které je ta změna územního plánu. Čili vy, pokud tady navrhujete nějakého pochopil jsem, že to není výrobce atd., že to není nějaký zájemce, který by tam něco tvořil, ale v podstatě se dá říct, že jde o jakéhosi v uvozovkách překupníka, který právě na této změně územního plánu může vydělat. A to byla ta naše připomínka, kterou jste nezapracovali, kterou jsme minule chtěli, počkat, až doběhne ta změna územního plánu, protože tak, jako jste nám tvrdili, že nejde cenu navýšit, jak ji teď navyšujeme o 9,3 mil., tak nám zase budete tvrdit, že ani tou změnou územního plánu ta cena nejde navýšit. Ale ona jde. A tady jsme vám konkrétně ukázali, o kolik milionů ta cena jde navýšit, když ji neprodáváte napřímo na úřední desce. Takže to je jedna věc. To ať si zastupitelé zodpoví se svým svědomím, že ten zisk ze změny územního plánu přeposílají tomu novému majiteli. A pak je tady samozřejmě věc toho zatajeného posudku číslo jedna z roku 2017, který je, ať chcete, nebo nechcete, vážení zastupitelé, o 4,4 mil. vyšší, ta oceněná cena toho pozemku. Ten posudek jste nikdy nedostali. My jsme ho dostali stošestkou. Ta cena nikdy nebyla, to výběrko vypsáno na 39,5 mil., jak stanovil tento posudek. Kdo a jak rozhodl, nikdo oficiálně nezpochybnil tento posudek, žádný oficiální nějaký právní rozbor atd., byl tento posudek zpochybněn jenom tím přímým zájemcem o koupi a MČ mu vyhověla a začala tu cenu měnit. Takže ještě jednou vám to shrnu, abyste si to všichni uvědomili. Cena prvního posudku je o 4,4 mil. vyšší, než za co to chce rada nyní prodat, a běží tady změna územního plánu, která o další miliony tento pozemek zhodnotí. Děkuji. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan zastupitel Ducko. Pan Milan Ducko, člen ZMČ: Milan Ducko, Patnáctka náš domov. Kolega Pencák všechno podstatné řekl a já jenom zopakuji, my jsme svolali mimořádné zastupitelstvo v reakci na to, že pan Bílek vypsal přímý prodej této Chotejny za 25,8 mil. My jsme tady na tom zastupitelstvu říkali, pojďte udělat výběrové řízení, získáme vyšší cenu a měli jsme pravdu. Už díky tomu, že jsme donutili radu vypsat to výběrové řízení, získali jsme o 9 mil. vyšší cenu. Tak prosím poslouchejte nás a zkuste si získat vyšší cenu tím, že to nyní nebudeme prodávat a počkáme na změnu územního plánu, kdy ten pozemek bude mít daleko větší hodnotu. Prosím, zamyslete se nad tím, jestli chceme teď nutně ten pozemek prodat, nebo získat o nějaké desítky milionů víc do rozpočtu MČ. A líbil se mi pan Bílek, začal Cimrmanem. Já tedy zkusím Cimrmanem skončit a řeknu panu Bílkovi jedno pěkné heslo, co se tam objevilo, že vyfukováním kouře do vody zlato nevznikne. Děkuji. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Nevidím dalšího přihlášeného, uzavírám rozpravu a požádal bych pana Bílka o závěrečné slovo. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Pokud vám to nevadí, budu možná trochu obsáhlejší než obvykle. Já možná zareaguji na to, co tady zaznělo o materiálu, který předložila Patnáctka náš domov těsně před tím, než byly otevřeny obálky. Aby to šlo na stenozáznam, aby tam nedošlo k nějaké mýlce. Přečtu dopis, který byl zaslán všem zastupitelům paní zastupitelkou Daníčkovou: Vážený pane starosto, vážení kolegové, přílohou si dovoluji s vámi sdílet informativní materiál k průběhu výběrového řízení na prodej areálu bývalé vodárny V Chotejně. Vznikl na 8

9 základě našich otázek, procesu záměru prodeje, věcně mapuje potenciální rizika pro MČ i způsoby, jak se pokusit dosáhnout maximálního možného výnosu z prodeje atd. atd. Souhlasí? (Ano.) První přílohou, kterou jsem si otevřel, bylo: Oslovili jsme zástupce NAXOS, a.s., investiční a realitní společnosti, která prostřednictvím přímých prodejů, výběrových řízení a ostatních metod prodeje dosud zpeněžila majetek v hodnotě desítek miliard korun. Souhlasí? Já si myslím, že ano. Kontakt, řeknu Roman M., abych díky GDPR někoho nejmenoval přesně. Tento odborník nám tady napíše: Dobrý den, paní atd. To podstatné je zažluceno, to je ten materiál, který jste, všichni zastupitelé, dostali, a je tam napsáno: Pokud je areál inzerován v této podobě a pouze na portálu hl. m. Praha, tak je forma inzerce, jejího umístění, včetně způsobu zajištění prodeje absolutně nevyhovující, nedostatečný a v zásadě neodborný. Investiční příležitosti tohoto typu nelze úspěšně za maximální možnou cenu prodat pouze na základě pouhého inzerování. Další zažlucený: Standardní je využití čtyř nejefektivnějších realitních serverů, tištěné inzerce, umístění transparentů na frekventovaná místa, oslovení místních úřadů, podnikatelů a realitních kanceláří. Pak zažlucené je: Cílené aktivní vyhledávání dalších potenciálních zájemců na trhu. A zažluceno: Státní správa nemůže odborně suplovat pozici realitního odborníka. Jednou z největších referencí ze spolupráce se státní správou je rozprodej zbytného majetku města Beroun v objemu cca 300 mil. Kč. Tak. To je předkládáno vámi jako odborník, který vám řeší realitní záležitosti a říká vám a radí vám, jak máme prodávat reality. Ten váš odborník je člověk, který za celou dobu realitní činnosti inzeroval jednu jedinou nemovitost, a to pronájem kanceláří na Újezdě v Praze 1. Slušný realiťák má aspoň fotku, aby lidé viděli, kdo to prodává. A pak jsem ještě někde dohledal, že tam tedy zlevnil, asi zřejmě to nebyl schopen prodat. Tak to je člověk, který vám napíše zprávu, jak my máme prodávat. To je váš realitní odborník! To je první stránka. To vy posíláte nám zastupitelům k čemu? Z jakého důvodu? Abyste je vystrašili touto zprávou? Tak si aspoň najděte odborníky, kteří odborníky jsou! Další a ta nejpodstatnější věc, u které se pořád a celou dobu točíme, je závěrečná zpráva znaleckého posudku. A teď, protože ten posudek, my ten prodej realizujeme v roce 2019, tento rok, zní: Tržní hodnota souboru nemovitých věcí areálu č. p. 822 s příslušenstvím a pozemky, vyjmenované pozemky, o celkové výměře m 2 evidovaných na LV č pro k. ú. Hostivař ke dni ocenění, tj , je stanovena ve výši 28 mil. Kč. Částku, kterou jsme dali do záměru na výběrové řízení, byla povýšena trhem prověřenou částkou, kdy jsme dostali nabídku 28,4 mil. Celou dobu politicky bylo velmi zajímavé, že se tady objevilo jméno, já toho člověka nechci jmenovat, protože si myslím, že tady byl omílaný na nějakém zastupitelstvu mimořádném dost a dost, takže to nebudu omílat, ale my jsme provedli transparentní výběrové řízení s prodlouženou lhůtou, zrealizovali jsme to na portálu hl. m. Prahy. A teď k té realitní činnosti. Já shodou okolností, nebyl jsem bůhví jaký makléř, ale dělal jsem v realitách. Ono to v těch realitách funguje trošku obráceně. Tam se nasadí cena můžeme tam nasadit třeba 40 mil. a pak vám realiťák shání zákazníky a ti zákazníci přijdou, no jo, super, já vám za to nabídku 25. A co budete dělat? Budete snižovat cenu? Budete sem chodit svolávat mimořádné zastupitelstvo na každou informaci, kterou dostanete? A pak ten člověk řekne, já jsem si to rozmyslel. My prostě fungujeme v jiné sféře, než je soukromí, kdy vy budete prodávat domeček, chatu, louku, pole apod. Tento objekt je opravdu specifický. Neexistuje na trhu mnoho takových objektů. Neexistuje. A těch zájemců také nebudou mraky. Možná kdybychom to nabídli nějakému kolumbijskému drogovému kartelu, kdyby chtěl vyprat peníze, možná, že by nám za to opravdu nabídl obrovskou částku, to je možné, ale já si myslím, že nikdo z nás by takové peníze nechtěl. Co tady ještě padlo a na co se sluší odpovědět. Já prostě mám pocit, že pokud hledáme něco, aby se něco neuskutečnilo, tak samozřejmě vždycky najdeme spoustu důvodů. A k tomu výběrovému řízení, já si myslím, že vždycky všechno jde v životě udělat lépe, ale my jsme se snažili všechno udělat tak, aby to bylo transparentní, aby nedocházelo ke zpochybňování prodeje jako takového, ke kterému došlo na mimořádném zastupitelstvu, a já bych si v životě nedovolil 9

10 zastupitelům přednést materiál, kterým bych je uvedl do rozpaků při tom, aby museli pro něco hlasovat, s čím nesouhlasí. Děkuji. A ještě si dovolím jednu věc. Tady padlo o tom, že to bylo zatajené. I ve zvacím letáku, s kterým jste stačili obrandovat samozřejmě městskou část, za což tedy sklidíte u mě uznání, protože jste ve volném čase běhali po městě a polepovali ho, kde jste mohli, letáky a tam je věta: A jako bonus prodej areálu v Chotejně o 4 mil. levněji, než stanovil posudek, který koalice zatajila. Tak já vám jenom zopakuji věty ze stenozáznamu: Bílek, to jsem já: V původním posudku byla cena 39 mil. Je to v textu. Pokud si dobře pamatuji, pan tajemník tady vystupoval, vy jste s tím měli problémy, ale opět. Pan tajemník : Znalecký posudek přišel na 39 mil. a nějaké drobné. Můžu ukázat, je to ze stenozáznamu. Dále Mgr. Cejnar: Co se týká toho posudku za 39,5 mil., nebo kolik to bylo. Ten se tady prezentoval na mimořádném zasedání zastupitelstva. A pak překvapení všech, doktor Pencák: Ten posudek, který zpracovala IRA, hovoří o částce 39 mil. Kč za majetek areálu V Chotejně, tak jak stojí a leží atd. Nevím, co bylo zatajeno, a pokud vím, tak jste ho měli podle stošestky. Myslím, že podle stošestky, anebo nevím, jestli jste ho dostali přímo, jste ten posudek měli. Takže říkat lidem, že ten materiál byl zatajený, nezlobte se na mě! Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji panu Bílkovi a zeptám se paní předsedkyně, zda usnesení zůstává v původním znění. Rozprava už byla ukončena. (Přihláška o slovo.) Rozprava už byla ukončena, tak se ptám paní předsedkyně, zda zůstává usnesení v původním znění, nebo zda má nějaký jiný návrh. Paní Lucie Prinzová, členka ZMČ: Návrhový výbor neobdržel žádný protinávrh a návrh usnesení zůstává ve znění předloženém radou. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Takže přistoupíme k hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: (Po chvíli.) Omlouvám se za prodlení. Dalším materiálem, který předkládám, je 8/Z-57 Výše koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Vážené dámy, vážení pánové, to je materiál, který značí alibismus magistrátu směrem k městským částem, který proto, aby mohl zvýšit daně, tak si zavolá starosty a chce po nich, aby jim odsouhlasili to, co oni potřebují tak, aby městským částem nemuseli dávat tolik peněz, tak řeknou, zvyšte si daně z nemovitostí. Ty daně z nemovitostí jsou navrženy, ten koeficient zvýšit u podnikatelů, nikoliv u fyzických osob, čímž chci uklidnit občany, že ten koeficient je nastaven tak, aby platili podnikatelé. Předkládám to s tím, že jsem docela ve schizofrenní pozici, protože z principu jsem proti jakémukoliv zvyšování daní, ale je to jeden z prostředků přímých daní, které všechny jdou do rozpočtu MČ. Předcházející materiál, který tady vzbudil tolik emocí a vzbudí ještě možná v budoucnu tolik emocí, je od toho, že v rozpočtu MČ nám každoročně schází kolem 30 mil. tak, abychom vůbec ten rozpočet postavili. Tady se zvýšením tohoto koeficientu a výběru daní jsme schopni vybrat nějakých 11 mil. Kč navíc. Já pro ten materiál budu hlasovat přesto, že s tím mám osobní problém, a v tuto chvíli nechávám na zastupitelích, na zvážení, zda budou hlasovat pro to, anebo se zdrží hlasování, nebo budou proti. Děkuji. Ještě k tomu chci dodat, že kromě dvou starostů městských částí, kteří se zúčastnili sněmu starostů při jednání s náměstkem Vyhnánkem, tak pouze dva se zdrželi, jinak všichni byli pro. Jeden z těch, co se zdržel, byl náš starosta pan Wenzl. 10

11 Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přihlášena je paní zastupitelka Daníčková. Paní Ing. Radka Daníčková, členka ZMČ: Radka Daníčková, Patnáctka náš domov. Já bych se zeptala, poprosila bych jasně formulovat usnesení bodu 1a, jaké koeficienty, na jakou hodnotu se navrhují. A pak bych tedy vznesla takovou myslím si, že v bodě 1b je to usnesení chybně naformulováno, že tam je chybná daň. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Jasně. Je tam zrušení daně z nabytí nemovitostí. Paní Ing. Radka Daníčková, členka ZMČ: Správně by tam mělo být Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Ano, ano. Já jsem zapomněl to tam doplnit, jsem si toho vědom. Paní Ing. Radka Daníčková, členka ZMČ: Takže b) zrušujeme Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Ano. Zaslání podnětu na hl. m. Prahu ve věci zrušení daně z nabytí nemovitostí. Poprosím o doplnění do textu. Paní Ing. Radka Daníčková, členka ZMČ: A to áčko, jaké se navrhují koeficienty? Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Je to tak, jak to navrhuje hlavní město, to znamená zvedat ten koeficient Paní Ing. Radka Daníčková, členka ZMČ: Ta jejich preferovaná varianta, takže můžete to zopakovat? Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Máte to v příloze toho materiálu. My v podstatě jsme jenom překopírovali to, co navrhuje magistrát. Je to v podstatě my umožňujeme ten koeficient zvýšit a pak samozřejmě bude záležet na MČ, zda to využije. To ještě neznamená, že když to, tak samozřejmě MČ nemusí využít to zvýšení toho koeficientu. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan místostarosta Michal Frauenterka. Pan Michal Frauenterka, místostarosta: Dobré odpoledne. Frauenterka, Občanská demokratická strana. Děkuji panu předkladateli, že nám poskytl značnou možnost volby, a já bych k tomu řekl dvě věci. Tato věc, tak jak byla projednávána a tak, jak já jsem se o ní dozvěděl, byla podmíněna ze strany hl. m. Prahy a jimi pověřených radních, kteří tu věc mají na starosti, byla podmíněna ve věci možnosti budoucího získání dotací. Pokud to tak je a pokud se tato věc bude používat jako nástroj pro městské části, aby souhlasily s návrhem, který v podstatě znamená zvýšení daní, tak si myslím, že tím byla překročena jedna z mezí, kterou by mělo partnerství hl. m. Prahy a městských částí dále probíhat. To je ad 1. A ad 2. Já jsem tady při projednávání rozpočtu mluvil o vazalském postavení MČ vůči rozpočtu hl. m. Prahy. Mluvil jsem o tom, že 92 % daní, které odvádějí občané v MČ, zůstává v Praze a 8 % putuje zpátky na MČ. Až budeme znovu projednávat tuto věc při projednávání rozpočtu, prosím vzpomeňte si na to. Děkuji. 11

12 Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Nevidím dalšího přihlášeného, tak uzavírám rozpravu k tomuto bodu a požádal bych paní předsedkyni návrhového výboru, aby sdělila, zda usnesení zůstává v původním znění, s tou malou opravou vlastně. Paní Lucie Prinzová, členka ZMČ: Jen z procedurálního hlediska bych se zeptala předkladatele, zdali se ztotožňuje s doplněním slova daně z nabytí, abychom nemuseli hlasovat. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Ztotožňuji se s tím. Paní Lucie Prinzová, členka ZMČ: Děkuji. Takže v tom případě já si přesto raději dovolím přečíst ten bod 1b, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme. Takže tedy zastupitelstvo schvaluje I. b) zaslání podnětu na hl. m. Prahu ve věci zrušení daně z nabytí nemovitostí. A jinak to usnesení zůstává v předloženém znění. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Dávám hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Návrh usnesení nebyl schválen. Nyní předávám slovo 1. místostarostovi panu Bílkovi. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Děkuji za slovo a pokračujeme dalším bodem jednání, kterým je materiál číslo 9/Z-50 Petice proti záměru výstavby "Ubytovacího resortu K Jezeru" Předávám slovo panu Wenzlovi, aby tento bod uvedl. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, petici ze dne a doplnění petice ze dne proti záměru výstavby ubytovacího resortu K Jezeru lze považovat za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Vedoucí odboru stavebního úřadu MČ Praha 15 Mgr. pan Ježek informoval o tom, že dne proběhlo ve věci žádosti stavebníka ústní jednání. Na tomto jednání uplatnila jako jediný z účastníků MČ Praha 15 námitky, o kterých stavební úřad rozhodoval. Rozhodnutí stavebního úřadu bylo vydáno s datem Stavební úřad v průběhu řízení v průběhu řízení zevrubně prověřil celou žádost, dokumentaci a stanoviska dotčených orgánů. Stavebník předložil souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje. Stanovisko posuzuje souladu stavebního záměru s územním plánem a lze říci, že je stěžejním podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu. Proto stavební úřad přikročil k neobvyklému kroku a požádal o řešení sporu Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování. Byli jsme zřejmě prvním a možná doposud jediným stavebním úřadem, který využil této možnosti. Závěr ministerstva byl takový, že názor dotčených orgánů, tedy souhlas se stavbou, potvrdilo. Za těchto okolností stavební úřad musel respektovat právní nárok stavebníka na vydání územního rozhodnutí. A já bych ještě u této příležitosti požádal přímo vedoucího stavebního odboru pana Ježka, zda by k tomu mohl říct pár slov. Pan Vladimír Ježek, vedoucí odboru stavebního: Dobrý večer, dámy a pánové. Vladimír Ježek, stavební úřad Prahy 15. Pracuji tam jako vedoucí. Pan starosta v podstatě k tomu velkému stavebnímu záměru, který má být uskutečněn v té lokalitě dole v Hostivaři, tam blízko Hostivařského parku, řekl všechno podstatné. Pan Milan Wenzl, starosta: Poprosím víc k tomu mikrofonu, je málo slyšet. 12

13 Pan Vladimír Ježek, vedoucí odboru stavebního: Je to lepší? (Ano.) Tak já budu křičet. Pan starosta řekl všechno podstatné. Já jenom chci dodat, že my se jaksi nezabýváme politikou, politiku neděláme, dělat nechceme, a dokonce nesmíme. My jsme ta státní správa. Jsme nezávislí ve svém rozhodování, a to právě tento stavební záměr je ukázkou toho našeho nezávislého rozhodování. Kdo delší dobu sleduje naše rozhodování, tak musí vědět, že ne každému stavebnímu záměru my přisvědčíme. Stalo se to několikrát už i velkým developerům. Já si zvednu mikrofon, omlouvám se, abych se nemusel tolik ohýbat. Konkrétně ještě k tomu stavebnímu záměru. Pan starosta to tady řekl, ale co je podstatné? Právní rámec té záležitosti je takový, že v roce 2017 byla vydána velká novela stavebního zákona, jmenuje se č. 225/2017 Sb. Je to závažný zásah do materie stavebního zákona a znamená to jediné. My tomu říkáme trošku nadneseně, že stavební úřady už nejsou částečně svéprávné, neboť soulad s územním plánem do posuzoval stavební úřad. Od soulad s územním plánem posuzuje orgán územního plánování, v daném případě je to magistrát, odbor územního rozvoje. A my jsme tenkrát stáli před posouzením této věci a došli jsme k jednoznačnému závěru, že to stanovisko, které vydal magistrát, není v pořádku. My jsme nešetřili takovými slovy, že je to nezákonné, nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a takovouhle právní kvalifikaci jsme tam uváděli. Takříkajíc postavili jsme se na zadní. Nelíbilo se nám to. A postavili jsme to na úroveň správního řádu, paragrafu 136 správního řádu, který nám umožnil požádat nadřízený orgán, to bylo to Ministerstvo pro místní rozvoj, aby rozhodl spor dvou správních orgánů. Jedním správním orgánem byl náš úřad a druhým správním orgánem byl úřad územního plánování magistrátu. Magistrát posléze rozhodl po několika měsících, měli s námi dost práci, abych tak řekl. Je to novum, opravdu jsme byli první v republice, kteří využili tohoto ustanovení, a ministerstvo tedy rozhodlo a v podstatě na několika stránkách zdůvodnilo to, že to stanovisko magistrátu je vadné, nebylo správné, nebylo v pořádku. Změnil ho. On nemohl to stanovisko zrušit, on ho mohl pouze změnit část nebo celé to stanovisko. On ho změnil v části odůvodnění tak masivním způsobem, že tam v tom magistrátním odůvodnění nezbyl kámen na kameni. Celé ho překoncipoval. Výrok ovšem zůstal stejný, že je to v souladu s územním plánem. A ono to ministerstvo, nechci to nijak dál komentovat, rozhodovalo za situace víte, že , tušímli dobře, 2018 byla uvedena v účinnost změna územního plánu Z Všichni, kdo se pohybujeme v této oblasti, víme, o co jde. Územní plán v podstatě co do grafické části zůstal stejný, nicméně ta slovní část se podstatně změnila. Čili ministerstvo za této situace rozhodovalo. A ještě jedna podstatná věc v tom rozhodnutí toho našeho sporu byla taková, že magistrát soudil, že to území je stabilizované, přičemž ministerstvo došlo k závěru, že to území je transformační. A to si myslím, že je podstatné a bylo podstatné pro rozhodování toho ministerstva. Čili za této situace já jsem se tady snažil, ono je to na dlouhé povídání, ale snažil jsem se tady vysvětlit podstatu toho, že my jsme tedy napadli to stanovisko. Ministerstvo jako jediný nadřízený orgán to posoudilo a za této situace stavebník splnil všechny předpoklady, které lze po něm požadovat podle zákona, abychom to rozhodnutí vydali. Takže vidíte, jenom na závěr poznámku, že stavební úřad velmi bedlivě a, řekl bych, velmi důkladně zkoumal celý ten stavební záměr zevrubně. Nemůžeme si samozřejmě dovolit potom říci, že když jsou splněny všechny zákonné předpoklady, že to rozhodnutí nevydáme, nebo ho vydáme tak, jak by to nemělo být. To riskujeme samozřejmě nějakou žalobu na nesprávný úřední postup apod. Takže to jenom na doplnění, co tady řekl pan starosta. Jinak jsem připraven odpovědět na nějaké další otázky. Pan Milan Wenzl, starosta: Děkuji. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Děkuji panu předkladateli, panu starostovi Wenzlovi a zároveň bych chtěl poděkovat panu Ježkovi za obsáhlý výklad té situace. A nyní otevírám rozpravu. Nyní přihlášený do rozpravy je Jan Veleba. 13

14 Pan Ing. Jan Veleba, člen ZMČ: Jan Veleba, Patnáctka náš domov. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Petice obsahuje 725 podpisů občanů na 47 podpisových arších, což není nikde v materiálu, v důvodové zprávě, ani příloze uvedeno. Předkládaný materiál obsahuje pouze úkony, které činil stavební úřad, a přitom nedokládá přílohou žádná stanoviska, ani rozhodnutí, na která se odkazuje. Nepopisuje, co vše proti záměru podniklo vedení radnice. Mohu tedy jen usuzovat, že kromě jedné chabé námitky neudělala radnice nic. Jedná se o soubor pěti obytných objektů, které mají mít 4-5 nadzemních podlaží, celkem je navrženo 219 ubytovacích jednotek o velikosti 1+kk až 5+kk se sklepy a 178 parkovacími státními, vše na dlouhodobý pronájem. Projekt je záměrně označen jako ubytovací resort, protože podle územního plánu se zde nesmějí stavět přímo byty. Areál se nachází ve funkční ploše ZVO, což jsou ostatní zvláštní komplexy. Jde o výstavbu uvnitř chráněného území přírodního parku Hostivař- Záběhlice a tento projekt se objevil již na konci roku 2017, kdy jej projednávala tehdejší komise pro územní rozvoj a životní prostředí, a díky třem členům, kteří jsou dnes zastupiteli za Patnáctku náš domov, tehdy komise přijala usnesení, jež projekt jasně odmítlo. Usnesení komise pro územní rozvoj a životní prostředí z roku Předkládaný záměr ubytovací resort k Jezeru není v souladu s přílohou č. 1 regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hl. m. Prahy obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy a dále je v rozporu s nařízením o zřízení přírodních parků na území hl. m. Prahy ustanovení 15 odst. 3. Z uvedených důvodů komise nemůže se záměrem souhlasit. Připomínám také programové prohlášení Rady MČ Praha 15 pro období let : Důsledně chránit hranice přírodního parku Hostivař-Záběhlice (lesoparku), aby nebyl zmenšován a zastavován. K tomu pro úplnost přidávám námitku pana místostarosty Neumanna: MČ Praha 15 nesouhlasí s ubytovací kapacitou záměru 219 apartmánů a z toho plynoucí podlažností záměru 4-5 nadzemních podlaží, a to z důvodu umístění stavby do stabilizovaného území a ještě ve vazbě na přírodní park Hostivař-Záběhlice. Z toho důvodu považuje stavbu v lokalitě za předimenzovanou. Tato námitka obsahuje pouze dvě věty na třech řádcích a je dle našeho názoru zcela nedostatečná. Vyjadřuje pouze nesouhlas s kapacitou záměru, ale už nikoliv se záměrem stavby jako takovým. Námitku veřejně rozporoval i architekt MČ. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se však MČ Praha 15 už neodvolala, ani nepožádala o přezkum stanovisek tak, jak žádalo pana místostarostu a členy rady 725 podepsaných občanů pod peticí. Patnáctka náš domov v souladu se svým programem odmítá výstavbu v chráněném území hostivařského lesoparku. Navržený projekt je dle našeho názoru v rozporu s územním plánem a také s nařízením o přírodních parcích, které tento charakter výstavby v chráněném území nedovoluje. Uplatňovali bychom proto všechny možné opravné prostředky, kromě námitek a odvolání bychom žádali také o přezkumy stanovisek, včetně stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a v nejzazším případě bychom nevyloučili ani soudní spor. Připomínám případ sportovního centra v ulici K Lesoparku, který se Patnáctce náš domov svou aktivitou podařilo v minulém období ve spolupráci s občany zastavit. Všichni zastupitelé by si tak měli uvědomit, že slíbili hájení veřejného zájmu a že zastupují hlavně současné obyvatele Prahy 15, kteří si je zvolili. Vedení radnice by mělo využít všechny možnosti k ochraně stávajících obyvatel před další masivní výstavbou a jejími negativními dopady, které již nyní všichni pociťujeme. Vedení radnice by mělo hledat způsoby, jak naplňovat přání a potřeby stávajících obyvatel, a nehledat důvody a výmluvy, proč to nejde. V tomto případě však vládnoucí koalice už promarnila všechny možnosti, které měla. Děkuji za pozornost. (Potlesk zastupitelů Patnáctka náš domov a veřejnosti.) 16. Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 18:30 h) 14

15 Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Děkuji. Podle jednacího řádu čl. 12 mají od 18 hodin prostor na interpelace občané. (Není slyšet!) Ještě jednou? Slyšeli jste všichni? Neslyšeli, tak já vám to zopakuji. Podle jednacího řádu čl. 12 mají od 18 hodin prostor na interpelace občané. Máme zde jednoho přihlášeného. Je to Ing. Miroslav Buchel. Prosím, máte slovo. Pan Miroslav Buchel: Dobrý den. Jmenuji se Miroslav Buchel, jsem předseda hnutí Naše obec a mé interpelace jsou jednoduché. Dozvěděl jsem se o trestním oznámení na kverulanta, resp. pana Razima. Zajímá mě, kolik to trestní oznámení nebo jeho příprava stálo veřejné rozpočty. To je první dotaz. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Interpelujete koho? Pan Miroslav Buchel: Myslím, nechme to panu starostovi. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: A další? Pan Miroslav Buchel: Ještě mám další dotaz. Dostal se mi do rukou dokument teď přemýšlím, jak se to jmenuje, protože mám pro sebe pracovní název, a to je deset kilo sběru, a to je požadavek na studie nebo příprava za šest milionů korun. Popravdě teď už začínám chápat, k čemu to asi má sloužit. Já jsem to přestal číst ve chvíli, kdy jsem se dočetl o vodotrysku na Hostivařské přehradě. A chtěl jsem se možná trošku trollovsky zeptat, je možné na to vyhlásit něco jako výběrové řízení? Já se určitě přihlásím a těch deset kilo papíru nabídnu za tři miliony. To jsem také zahlédl, ano. Takže v podstatě tyhle dva dotazy. To znamená, zajímají mě náklady na to trestní oznámení a potom, jestli vyhlásíte výběrové řízení. Mohu vás požádat o písemnou odpověď? Není potřeba hned. Pan Milan Wenzl, starosta: Já vám hned odpovím klidně. Vzhledem k tomu, že vlastně ještě to není uzavřené s panem kverulantem, tak neznáme náklady, které budou. Pan Miroslav Buchel: Takže si můžu počkat, až to bude odloženo, tak potom požádat o vyčíslení. Pan Milan Wenzl, starosta: Až to bude samozřejmě, tak potom určitě. A co se týká sběru toho papíru, vůbec nevím, o čem říkáte, opravdu. Pan Miroslav Buchel: Nevíte nic? Pan Milan Wenzl, starosta: O sběru papíru nevím nic. Pan Miroslav Buchel: Ne, ne, ne, to je můj terminus technicus. To, na co jsem se ptal, je já nevím, jak se to vlastně jmenuje Pan Milan Wenzl, starosta: Já také nevím. Pan Miroslav Buchel: Otázka nějakých studií. Tady mám nápovědu podkladové studie. Pan Milan Wenzl, starosta: Tak údajně na to odpoví pan místostarosta Frauenterka. Prý on o tom ví něco. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Takže předávám slovo kolegovi Michalu Frauenterkovi. 15

16 Pan Michal Frauenterka, místostarosta: Frauenterka. Dobré odpoledne ještě jednou. Asi tuším, o čem mluvíte. Tuším, že to je něco, co se objevilo na sloupech. Možná se to objevilo i na oficiálním profilu Patnáctky náš domov a mluví se o tom, že rada schválila záměry ve veřejném prostoru a záměry v oblasti dopravy, kterých je tuším asi 29 nebo 30, kterými se bude na základě opakovaných usnesení zastupitelstva, to znamená jak v oblasti lokálních parků, tak v oblasti dopravy zabývat MČ v průběhu příštích čtyřech let. V této věci byly základní studie kvantifikovány tak, jak říkáte, v odhadovaném objemu 6 mil. s tím, že na část těchto peněz požádala MČ o dotaci hl. m. Prahu a část těch studií, zhruba asi ve třetinové výši, bude projednávána ještě v budoucnu v radě ve věci konkrétního zadání. Takže jestli mluvíte o nepochopil jsem příliš tu věc, která se týkala toho sběru, ale to je zřejmě věc, kterou nemusím ani chápat, ale v každém případě jenom chci vysvětlit, že v mém rezortu, který mám na starost, tj. doprava a prostředí pro život, jsme se pokusili v mnoha materiálech, které šly do zastupitelstva a jeden z nich bude ještě následovat, kvantifikovat a také popsat postoje, kterými se MČ na základě programového prohlášení hodlá zabývat jednotlivými projekty. Děkuji vám. A co se týče toho vodotrysku. Možná, že jste to přehlédl. Bylo to doporučení, které obsahovalo několik nápadů, návrhů, které byly směřovány na správce Hostivařského lesoparku a vodní nádrže. Ten vodotrysk mimo jiné se objevuje na mnoha místech dnes, jak tedy v intravilánu města Prahy, tak i mimo a v drtivé většině i v tomto případě se touto věcí opakovaně zabývali i rybáři právě ve věci toho, že by ten vodotrysk, i když tam byl vodotrysk z Curychu, to nepočítám s tím, že by byl 60 metrů vysoký, ale obecně jde o čeření vody a o zlepšování její kvality právě v té oblasti, kde je pláž Hostivařské přehrady. Děkuji. Pan Miroslav Buchel: Já asi děkuji. Pan Václav Bílek, 1. místostarosta: Stačí? Tak jo. Takže děkuji. Dalšího přihlášeného nemáme, takže budeme pokračovat bodem 9/Z-50 Petice proti záměru výstavby "Ubytovacího resortu K Jezeru" (pokračování) Přihlášen myslím byl Marcel Pencák. Teď nám zmizela obrazovka. Už to naskočilo. Takže přihlášeným je Marcel Pencák. Prosím. Pan PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., člen ZMČ: Pencák, Patnáctka náš domov. Já jsem původně měl nějaký delší proslov k tomu, nakonec Honza řekl to podstatné a mně se to tak, když se mně to sumíruje, protože samozřejmě radnice a rada dosáhla už toho, že s tím nejde nic dělat, takže je to v podstatě jakoby zbytečné. Ještě na začátek tedy, pardon, jsem chtěl požádat pana předkladatele. Pane předkladateli, nebojte se nás, diskutujte s námi, máte neomezeně prostředků v diskuzi, můžete reagovat na každý podnět. Ono to, že si to necháváte na poslední slovo a pak adresně útočíte na nějaké osoby a neodpovídáte na to, na co se vás ptáme, tak mně to trošku připadá jako takové schovávání. Děkuji. A k tomu rezortu K Jezeru. Chtěl bych říct, on je hezký ten návrh usnesení, kde není naprosto nic, co by udělala samospráva. Tam těm lidem, k těm 725 lidem se prostě neříká absolutně samospráva, koalice, vedení radnice neříká nic, co v této věci udělalo, přestože si dalo do programového prohlášení důsledně chránit hranice přírodního parku Hostivař-Záběhlice (lesoparku), aby nebyl zmenšován a zastavován. A ejhle, stane se první kauza takováhle obrovská a nechá se, v usnesení se píše jenom o tom, co udělala státní správa, co udělal stavební úřad. Ten konal vzorně, máme tady stavební úřad. Není tam ani slovo o tom, co udělala samospráva. Samospráva udělala to, jak už tady bylo zmíněno, dala jednu námitku, v níž se záměrem nepřímo souhlasila, protože si postěžovala jenom na jeho objem a napsala tam, že to je ve stabilizovaném území, což veřejně rozporoval tady panu, tomu, kdo ji předkládal, místostarostovi tuto námitku, 16

18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 4. 9. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 4. 9. 2013 1/Z-113 Rozpočtové opatření

Více

14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Hasičské zbrojnici /stenografický záznam/

14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Hasičské zbrojnici /stenografický záznam/ 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 25. 1. 2016 v Hasičské zbrojnici /stenografický záznam/ 1 Pan Milan Wenzl, starosta: Vážené dámy a pánové, vítám vás na 14. zasedání členů Zastupitelstva

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

Z Á P I S. Hlasování o předneseném programu, včetně navrženého doplnění programu a ověřovatelů zápisu dnešního zasedání:

Z Á P I S. Hlasování o předneseném programu, včetně navrženého doplnění programu a ověřovatelů zápisu dnešního zasedání: Z Á P I S ze 40. řádného zasedání zastupitelstva obce Archlebov konaného ve čtvrtek 28.6.2018 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obřadní síně na hasičce s tímto programem: ad 1) Zahájení: Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 1. 2. 2017 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 9 členů Zastupitelstva MČ od 18.35 hod 10 členů Zastupitelstva MČ od 19.15 hod

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. 10 členů Zastupitelstva MČ

Z Á P I S. z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. 10 členů Zastupitelstva MČ Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 11. 7. 2019 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 10 členů Zastupitelstva MČ Omluveni: Milan Matoušek Neomluveni: 0 Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce HORY konaného dne od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce HORY konaného dne od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce HORY konaného dne 5.11.2018 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory Program: 1) Schválení programu 2) Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst.

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 52185/2016 15.06.2016 Zápis a usnesení ze 17. schůze výboru finančního. Datum a hodina zahájení jednání: 09.06.2016 15:00 hod. Místo konání jednání: zasedací místnost číslo

Více

Z Á P I S. z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny

Z Á P I S. z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Z Á P I S z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 27.6. 2018 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 11 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Ověřovatelé

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 31. 1. 2018 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne od 19:30 hodin.

Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne od 19:30 hodin. http://crux.gc-system.cz/obecpostrizin.cz/obec- 183/OBEC POSTŘIŽÍN Se sídlem Obecní úřad Pražská 42 250 70 Postřižín : 315 782 960 e-mail: info@obecpostrizin.cz www.obecpostrizin.cz DS č. 4rfajux Přítomni:

Více

Pan starosta, Ing. Miloš Růžička, navrhuje: zařadit za bod č.2) bod č.3) Záměr uzavření dohody duplicita pozemků

Pan starosta, Ing. Miloš Růžička, navrhuje: zařadit za bod č.2) bod č.3) Záměr uzavření dohody duplicita pozemků Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 26.9. 2018 od 18:00 hodin v budově nové radnice OD Osinalická 1104/13, Praha 8 - Ďáblice Přítomni: Ing. Miloš

Více

( 95 zákona o obcích) z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Herink, konaného dne , od 19:00 hodin.

( 95 zákona o obcích) z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Herink, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Herink ( 95 zákona o obcích) Obec Herink Zastupitelstvo obce Herink Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Herink, konaného dne 30. 10. 2018,

Více

Jednací řád Rady městské části Praha 19

Jednací řád Rady městské části Praha 19 Jednací řád Rady městské části Praha 19 čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád rady Městské části Praha 19 (dále jen "rada ) upravuje základní úkoly, přípravu a svolání schůzí rady, pravidla jejího jednání

Více

Obec Hradiště 36, Zbiroh

Obec Hradiště 36, Zbiroh Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradiště, konaného 2. listopadu 2018, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č. 3/2017, konaného dne 19.6.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Hostím (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17,05 hodin starostou obce Hostím Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MĚSTSKÁ ČÁST Malé Hoštice ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části Malé Hoštice dne 6. 11. 2014 v Malých Hošticích Přítomni členové zastupitelstva: Mgr. Pavel

Více

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 24. 6. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 24. 6. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 24. 6. 2015 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 1 Pan Milan Wenzl, starosta: Vážené dámy a pánové, vítám vás na 6. zasedání členů Zastupitelstva

Více

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Příchovice

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Příchovice JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Příchovice Zastupitelstvo obce Příchovice vydává dle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen " zákon o obcích ") tento Jednací řád :

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7. 12. 2016 bod programu: 59 věc: Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2017 důvod předložení: zpracoval: Ing.arch. Jan Hrouda předkládá: Ing.arch. Jan

Více

Obec Příčovy, Zastupitelstvo obce Příčovy č.j.: 965/18

Obec Příčovy, Zastupitelstvo obce Příčovy č.j.: 965/18 Obec Příčovy, Zastupitelstvo obce Příčovy č.j.: 965/18 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Příčovy, konaného dne 30. 10. 2018 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu v Příčovech Přítomní zastupitelé:

Více

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: -

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: - OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD Zastupitelstvo obce Zápis č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 6.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Více

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 19. 2. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROTICE, KONANÉHO DNE , OD 17:00 HODIN.

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROTICE, KONANÉHO DNE , OD 17:00 HODIN. ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROTICE, KONANÉHO DNE 31.10. 2018, OD 17:00 HODIN. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Borotice (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 20. 11. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 11.12.2013 Řízení: Ing. arch. Kabelová Ivana (body 1-6) Ing. Alinčová Lenka (body 7-9) Přítomni: 9 členů zastupitelstva MČ Do 18.10

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 7. 9. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Nepřítomni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Tišnova

JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Tišnova JEDNACÍ ŘÁD Rady města Tišnova Rada města Tišnova (dále jen "rada") vydává v souladu s 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis č. 4/2017. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 8. září 2017

Zápis č. 4/2017. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 8. září 2017 Zápis č. 4/2017 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 8. září 2017 Schůze zahájena: 17:04 hodin Schůze ukončena: 18:57 hodin Přítomni: Helena Večeřová, Ing. Zlata Lakomá, Ing. Jiří Resler,

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne 12. 05. 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:05 hodin. Přítomni:

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NEJDKU

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NEJDKU JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NEJDKU Zastupitelstvo obce se podle 96 zákona číslo 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, se usneslo na tomto jednacím řádu: Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky Oddělení správy veřejné zeleně podalo podnět k vypořádání p.p.č. 946/2 v k.ú. Jablonecké Paseky, která je oplocena a užívána

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 02. 05. 2012 Přítomni: p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk (od hlasování č. 6), Bc. Jitka Martínková, p. Václav Mildorf, p. Pavel

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice konané dne 5. listopadu 2018, od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice konané dne 5. listopadu 2018, od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice konané dne 5. listopadu 2018, od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice (dále

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva Obce Otaslavice

JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva Obce Otaslavice JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva Obce Otaslavice Zastupitelstvo Obce Otaslavice vydává v souladu s 96, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) jednací řád zastupitelstva Obce Otaslavice 1. Úvodní ustanovení

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Maršov u Úpice. ===================================================================

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Maršov u Úpice. =================================================================== J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Maršov u Úpice. =================================================================== Zastupitelstvo obce Maršov u Úpice ( dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

S T O S T L IBE M Ě C. vedoucí. pitel. Poznámka: Předkládá: dle přílohy. oddělení. telefon:

S T O S T L IBE M Ě C. vedoucí. pitel. Poznámka: Předkládá: dle přílohy. oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 Bod pořadu jednání: Schválení postupuu pořizování nového územního plánu Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: telefon:

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 2/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 2/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 2/2014 z 2. zasedání konaného dne 4. 12. 2014 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 26. 1. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole, konaného dne 29. 10. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole (dále též jako zastupitelstvo

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Lipová pro volební období

Jednací řád Zastupitelstva obce Lipová pro volební období Jednací řád Zastupitelstva obce Lipová pro volební období 2018-2022 Zastupitelstvo obce Lipová (dále jen zastupitelstvo) se dne 2. 11. 2018 usneslo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva města Holešova

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva města Holešova JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva města Holešova Zastupitelstvo města Holešova vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Obec Habřina Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Zastupitelstvo obce Habřina se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE OBEC ŽÁRAVICE Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče tel : 466 946 235, 774 946 235 IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE Zastupitelstvo obce Žáravice (dále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 29. října 2018, od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 29. října 2018, od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 29. října 2018, od 18.00 hodin Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, ing. Macek Jan, ing. Pacal Jiří, ing. Samek Ivan, Mgr.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 27. června 2019 od hodin ve Strážovicích, v budově hasičárny

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 27. června 2019 od hodin ve Strážovicích, v budově hasičárny Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 27. června 2019 od 18.00 hodin ve Strážovicích, v budově hasičárny Před zahájením zasedání starosta obce informoval přítomné o úspěchu obce

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek konaného dne v hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek konaného dne v hodin Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I dkovářská čp. 933 Sídlo: Praha 9, dkovářská 933, PSČ 190 00 IČ: 283 82 986, zapsaná v rejstříku společenství, vedeném MS v Praze, spis. Zn. S 8860 Zápis z jednání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 21. února 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 10 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 1 Ing. Otp Potluka

Více

79/ červen Jiřího Potůčka 259, Pardubice

79/ červen Jiřího Potůčka 259, Pardubice 79/2018 - červen 2018 Jiřího Potůčka 259, Pardubice 1 Slovo předsedy představenstva Vážení čtenáři, jenom několik dní nás dělí od proběhlého jednání nejvyššího družstevního orgánu, shromáždění delegátů.

Více

14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 5. 12. 2012 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Program 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 5.12.2012 1. Slib nového člena Zastupitelstva

Více

Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne od 18:00 hodin na sále Sokolovny

Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne od 18:00 hodin na sále Sokolovny Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne 29. 10. 2018 od 18:00 hodin na sále Sokolovny Zasedání Zastupitelstva obce Žilina bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním místostarostou

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Z Á P I S 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

Z Á P I S 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 216/2016 V Soběšovicích dne 17.11.2016 Zpracoval : Valošková Petra 1 o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 jednání č. ZMC/24 konané dne 26.02.2018 Přítomni : Mgr. Beneda Jiří, Beňová Božena, JUDr. Blahovec Miloslav, Mgr. Březinová Eva, Mgr. Cibochová

Více

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova:

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Hradce

Jednací řád zastupitelstva obce Hradce Jednací řád zastupitelstva obce Hradce Zastupitelstvo obce Hradce se dne 21.12.2018 na svém zasedání usneslo v souladu s ustanovením 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 3. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 3. 2015. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 18. 3. 2015 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 1 Pan Milan Wenzl, starosta: Vážené dámy a pánové, vítám vás na 4. zasedání členů Zastupitelstva

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

J E D N A C Í Ř Á D Zastupitelstva města Rokycan

J E D N A C Í Ř Á D Zastupitelstva města Rokycan J E D N A C Í Ř Á D Zastupitelstva města Rokycan Zastupitelstvo města Rokycany (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 3. 2017 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s.

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. ZÁPIS z řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. Se sídlem Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333 IČ: 262 36 788 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Staré Buky Zastupitelstvo obce Staré Buky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 1 11. 2018, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky (dále též jako

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2016 Místo konání: Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů

Více

Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dle 95 zákona o obcích), konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dle 95 zákona o obcích), konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dle 95 zákona o obcích), konaného dne 1. 11. 2018, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dále

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Tomáš Kubále, Jitka Neradová, Stanislav Šmejkal

Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Tomáš Kubále, Jitka Neradová, Stanislav Šmejkal Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči čj. OB/2018/0854/4 Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav

Více