VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Telmedicin CZ s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Údolní 1724/59, Braník, Praha 4, IČO , vedená u Městského soudu v Praze pod číslem sp. zn. C (dále jen jako Telmedicin CZ nebo provozovatel ), za účelem usnadnění a zpřístupnění vzájemné komunikace mezi smluvním partnerem portálu a uživatelem, provozuje, na základě příslušných smluvních oprávnění, níže uvedený elektronický portál, který umožňuje za stanovených podmínek, v tomto portálu registrovaným smluvním partnerům portálu, poskytovat v tomto portálu registrovaným uživatelům služby vymezené v příloze č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen Služby ). 2. Všeobecné obchodní podmínky upravují základní pravidla pro používání elektronického portálu mujdoktor24.cz a telemedi.co/cs včetně dalších služeb a produktů s nimi spojenými. Elektronický portál, ve smyslu věty předchozí, je dále vymezován pojmem Platforma a podrobněji definován v článku II. odst. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné jak pro uživatele tak i smluvní partnery portálu. 3. Uživatelé Platformy berou na vědomí, že Služby poskytované prostřednictvím Platformy jsou smluvními partnery portálu poskytovány jako úplatné a to za cenu, která je uvedena v ceníku Služeb, jenž je zveřejněn na Platformě anebo za cenu, která je uvedena v profilu smluvního partnera portálu (dále také jako cena anebo platba ). Užívání Platformy je pro registrované uživatele bezplatné a to s výjimkou platby za poskytnuté Služby smluvním partnerem portálu, uvedenou ve větě předchozí a výjimkou uvedenou v článku VII. Článek II. DEFINICE 1. Platformou se ve smyslu článku I. odst. 1 a 2 těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí technologické řešení spočívající v elektronickém portálu sestávajícího se z webového rozhraní a aplikace pro chytré telefony, které umožňuje zprostředkovat poskytování Služeb mezi smluvním partnerem portálu a uživatelem portálu, a to včetně jejich registrace, zajištění jejich vzájemné online komunikace a přenosu dat s tím souvisejícím, finanční vypořádání mezi smluvním partnerem portálu a uživatelem, to vše za pomocí nástrojů pro zpracování elektronických dat. Platforma současně vytváří právní prostředí a řád umožňující vznik smluvních vztahů mezi uživateli, smluvními partnery portálu a provozovatelem navzájem. 1

2 2. Uživatelé a smluvní partneři portálu berou na vědomí, že Platforma slouží pouze k účelu zprostředkování poskytování Služeb a není tak subjektem, který by sám Služby poskytoval. Platforma však vzhledem k nastaveným vnitřním pravidlům (dál jen Pravidla ) umožňuje její užívání osobám, které splňují stanovené podmínky. Obdobně pak poskytovatelem Služeb není provozovatel Platformy. Pravidla jsou nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek. 3. Smluvním partnerem portálu se rozumí subjekt, který splnil podmínky registrace, tyto všeobecné podmínky Platformy, další Pravidla Platformy a byl po přezkoumání podmínek provozovatelem registrován. 4. Smluvní partner portálu je oprávněn poskytovat Služby prostřednictvím této Platformy a to pouze v rozsahu jeho odborné způsobilosti, která je uvedena v jeho profilu zveřejněném na Platformě. Jedná se o odbornost související zejména, nikoliv však výlučně, s oblastí fyzického a psychického zdraví, zdravého životního stylu a prevence. 5. Registrací smluvního partnera portálu se rozumí vnitřními Pravidly nastavený proces, jehož účelem je ověření odborné způsobilosti subjektu k poskytování Služeb registrovaným uživatelům, přičemž tato odborná způsobilost je provozovatelem ověřována na základě veřejných listin anebo jiných úředně uznaných dokumentů a dále vzhledem k požadavku provozovatele na vysokou morální úroveň, také osobními pohovory. Splněním podmínek odborné způsobilosti a prokázání vysokých morální hodnot může provozovatel rozhodnout o uzavření smlouvy o partnerství a o registraci zájemce jako smluvního partnera portálu. Odborná způsobilost, která byla provozovateli řádným způsobem prokázána, je zveřejněna v profilu Platformy u příslušného smluvního partnera portálu. Smluvní partner portálu je oprávněn na svém profilu zveřejnit další skutečnosti, které považuje za vhodné k poskytování Služeb. Tyto další skutečnosti provozovatel ověřuje pouze na žádost kteréhokoliv registrovaného uživatele a primárně tak vychází z pravosti a pravdivosti uvedených údajů, což uživatel portálu bere na vědomí. Za tyto další skutečnosti jsou považovány informace týkající se např. publikační činnosti, vědecké činnosti, získané praxe, spolupráce s třetími osobami, atd. 6. Smlouvu o partnerství uzavírá provozovatel a subjekt splňující stanovené podmínky, který má zájem stát se smluvním partnerem portálu (dále jen smlouva o partnerství ). Smlouva o partnerství obsahuje náležitosti včetně vzájemných práv a povinností v rozsahu, který je stanoven vnitřními Pravidly Platformy. 7. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která po seznámení se a přijmutí těchto všeobecných obchodních podmínek vyplnila registrační formulář a vytvořila si tak Profil. Uživatelem mohou být osoby, které jsou plně svéprávné. Uživatel bere na vědomí, že přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek činí současně potvrzení o jeho plné svéprávnosti a provozovatel není povinen jeho svéprávnost jakkoliv ověřovat. Okamžikem vytvoření Profilu dochází mezi uživatelem a provozovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou v rozsahu vymezeném v těchto všeobecných obchodních podmínkách (dále také jako Smlouva s uživatelem ). Smlouva s uživatelem je uzavírána na dobu neurčitou. Nedílnou součástí Smlouvy s uživatelem jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. 2

3 8. Profil uživatele obsahuje základní informace o uživateli a to zejména informace získané od uživatele v rámci jeho registrace. 9. Smlouva s uživatelem vymezená v odst. 7 tohoto článku zakládá uživateli právo požadovat po provozovateli zejména poskytování služeb elektronickou cestou, čímž se rozumí zejména zprostředkovat poskytování Služeb mezi smluvním partnerem portálu a uživatelem a to včetně registrace uživatele, zajištění komunikace mezi smluvním partnerem portálu a uživatelem, přenosu dat s tím souvisejícím, finančním vypořádáním mezi smluvním partnerem portálu a uživatelem, to vše za pomocí nástrojů pro zpracování elektronických dat. 10. Služby vymezené v příloze č. 1 těchto všeobecných smluvních podmínek jsou poskytovány smluvními partnery portálu, a to elektronickou cestou prostřednictvím Platformy. Účelem Platformy je tak pouze zajistit výměnu informací a nikoliv poskytování samotných Služeb, přičemž Platforma a provozovatel obsah vyměňovaných informací v rámci poskytovaných Služeb nikterak neovlivňují ani do něj nejsou způsobilí jakkoliv zasahovat. Služby jsou zprostředkovány prostřednictvím Platformy, v závislosti na volbě provedené uživatelem, a to buď okamžitě anebo na objednání. 11. Mezi uživatelem a smluvním partnerem portálu dochází k uzavření smlouvy o poskytování Služeb okamžikem, vydání žádosti o návštěvu, jednáli se o formu rychlé návštěvy anebo objednáním, jednáli se o návštěvu na objednání. Nárok na úplatu za Služby vzniká současně se vznikem smlouvy o poskytování Služeb. 12. Návštěvou se rozumí forma kontaktu navazovaného elektronickou cestou mezi uživatelem a smluvním partnerem portálu prostřednictví systému Platformy, během kterého dochází k výměně informací mezi uživatelem a smluvní partnerem portálu. Návštěva je dána časovým rámcem, kdy základní dobou návštěvy je 15minut, čímž se rozumí max. 15 minutová forma komunikace mezi uživatelem a smluvním partnerem portálu uskutečňovaná prostřednictvím Platformy. 13. Návštěva dle odst. 12 tohoto článku může být uskutečněna formou návštěvy na objednání anebo formou rychlé návštěvy. Návštěvou na objednání se rozumí uskutečnění kontaktu s uživatelem vybraným smluvním partnerem portálu a to podle kalendáře jeho dostupnosti, který je zveřejněn u každého smluvního partnera portálu. Volbu termínu dle věty předchozí provádí uživatel. Druhou formou návštěvy, kterou Platforma umožňuje je forma rychlé návštěvy, která umožňuje okamžité zprostředkování komunikace a to vždy se smluvním partnerem portálu, který je v okamžiku, kdy uživatel hodlá využít služeb Platformy, online, tj. je přihlášen do systému Platformy se statutem připravenosti k poskytnutí Služeb. 14. Platby prováděné prostřednictvím Platformy provádí uživatelé platební kartou prostřednictvím platební brány, která zpracovává veškeré náležitosti platby a provozovatel tak nemá přístup k údajům použitým pro platbu. 15. Předplatným Služeb se rozumí způsob úhrady za poskytnuté Služby spočívající v úhradě určité finanční částky uživatelem dle ceníku Služeb, která umožňuje uživateli využít Platformu k poskytnutí 3

4 Služeb smluvními partnery portálu v rozsahu, který je spojen s příslušnou výší finanční částky. Příslušné druhy předplatného jsou uvedeny v ceníku Služeb, přičemž volba příslušného druhu předplatného náleží výlučně uživateli. Finanční částka, která má charakter předplatného, je vždy hrazena předem, tj. před okamžikem, kdy uživatel počne využívat Služeb, na které se předplatné vztahuje. Obecně lze tedy předplatné charakterizovat v souladu s tímto odstavcem, jako finanční částku uhrazenou předem, umožňující využití Služeb smluvních partnerů portálu za zvýhodněných podmínek. Předplatné umožňuje poskytnutí Služeb pouze formou rychlé návštěvy. 16. Slevovým kupónem se rozumí kód, který uživatel použije k placení návštěvy. Platbu za poskytnutí Služby smluvních partnerů portálu pak hradí provozovatel. Slevový kupón není standartním nástrojem platby a slouží provozovateli jako nástroj k odměně nebo zvýšení spokojenosti uživatelů, ke kontrole kvality Služeb a obecně pro podporu správného fungování Platformy. 17. Kontaktní údaje: pro elektronickou komunikaci jsou nebo pro písemnou komunikaci Údolní 1724/59, Braník, Praha , IČO Článek III. PLATFORMA 1. Platforma ve smyslu výše uvedené definice poskytuje uživatelům informační a komunikační infrastrukturu, skrze kterou dochází k výměně informací v elektronické podobě a udržování profilů uživatelů a smluvních partnerů portálu. 2. Uživatelé mohou prostřednictvím Platformy komunikovat se smluvním partnerem portálu, který je s ohledem na svou profesní odbornost zveřejněnou v profilu, vhodný k poskytnutí informací požadovaných uživatelem v otázkách zdraví, prevence a zdravého životního stylu. 3. Platforma ve vztahu k uživatelům umožňuje: Fyzickým osobám provést zaregistrování do systému Platformy. Na základě provedené registrace vytvořit Profil uživatele. Vyhledat vhodného smluvního partnera portálu. Zvolit formu komunikace se smluvním partnerem portálu. Provést platbu za poskytnuté Služby. 4. Platforma ve vztahu k smluvním partnerům portálu umožňuje: Za splnění podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách provést zaregistrování do systému a získat statut smluvního partnera portálu. Na základě provedené registrace vytvořit profil smluvního partnera portálu. Provádět komunikaci mezi smluvním partnerem portálu a uživatelem. Uskutečňovat platby za poskytnuté Služby. 4

5 5. V souladu s odst. 3 a 4 tohoto článku poskytuje Platforma další funkce, které souvisí s přenosem dat, ochranou soukromí, zabezpečením sdělovaných informací, atd. 6. Uživatelé berou na vědomí, že Platforma umožňuje zprostředkování plateb mezi uživateli a smluvními partnery portálu za poskytnuté Služby a to tak, že provozovatelé Platformy jsou oprávněni a zmocněni smluvními partnery portálu k přijímání plateb od uživatele Služeb. Uživatelé provádějí úhradu za Služby smluvním partnerům portálu prostřednictvím Platformy. 7. Tvůrcem a držitelem příslušných oprávnění k Platformě je společnost TELMEDICIN SP. Z O.O., se sídlem ve Varšavě, ulice Radziwie 7/260, 01164, vedená v Národním soudním rejstříku u Obvodního soudu pro hlavní město Varšava, XII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: , která, v souladu s právním řádem České republiky, dále poskytla oprávnění k provozování Platformy společnosti Telmedicin CZ. Článek IV. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FUNGOVÁNÍ PLATFORMY 1. Uživatel, který hodlá využít služeb Platformy, tj. zprostředkovat kontakt a následně komunikaci se smluvním partnerem portálu, může využít elektronického nástroje návštěvy. Volba druhu návštěvy spočívá na uživateli, přičemž uživatel může zvolit návštěvu na objednání anebo rychlou návštěvu. 2. Uživatel je vyzván k uhrazení platby před zahájením návštěvy nebo objednáním na návštěvu. Výzva dle věty předchozí neproběhne, pokud uživatel použil slevový kód nebo využívá služeb předplatného, a to za podmínek dále stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Platba je realizována zahájením návštěvy, pokud se nejedná o návštěvu na objednání, kdy je platba realizována v momentu sjednání závazného objednání. V případě předchozího zavedení čísla platební karty uživatelem a s jeho souhlasem bude platba za návštěvu účtována automaticky a to prostřednictvím systému Platformy, který zprostředkovává provádění plateb mezi uživateli a smluvními partnery portálu. 3. Cena uvedená v ceníku Služeb je stanovena zpravidla jako cena za jednorázovou návštěvu a to za 15 minut této návštěvy, tj. za základní dobu návštěvy. V jednotlivých případech může být podmínkou či možností využívání Platformy i objednání návštěvy v rozsahu delším než činí základní doba návštěvy, tj. více než 15 minut, případně využití předplatného Služeb, které Platforma umožňuje. Veškeré informace týkající se ceny za poskytované Služby jsou uveřejněny v ceníku Služeb, který je zveřejněn na Platformě. 4. Cena za poskytované Služby je závazná, od okamžiku uzavření smlouvy mezi uživatelem a smluvním partnerem portálu, a to jak pro uživatele, tak pro smluvního partnera portálu a její úhrada 5

6 je zajišťována prostřednictvím Platformy. Cena za poskytované služby se může lišit v případech, kdy je Služba využita uživatelem pouze jednorázově a jednorázově uhrazena a v případech, kdy dochází k poskytnutí Služby v rámci předplatného. Smluvní partneři portálu berou na vědomí, že v případě úhrady za Služby v rámci předplatného, jsou k této úhradě zmocněni v souladu s článkem VII. těchto všeobecných obchodních podmínek provozovatelé Platformy. 5. Ceny za poskytované Služby, jsou ceny včetně všech daní a poplatků a neníli výslovně uvedeno jinak, nezohledňují případné slevy a propagační akce. Ceny jsou vyjádřené v korunách českých. Článek V. ZÁSADY PRO UŽÍVÁNÍ PLATFORMY 1. Uživatelé a smluvní partneři portálu jsou povinni užívat Platformu pouze k účelu, který vyplývá z těchto všeobecných obchodních podmínek a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy, obecně uznávanými zásadami, pravidly a postupy. 2. Provozovatel nenese odpovědnost za jednání uživatelů a smluvních partnerů portálu, kterým dochází k porušování povinností vyplývajících z tohoto článku. Porušení povinností vymezených v tomto článku je považováno za podstatné porušení smluvních vztahů a důvodem pro odstoupení od jakékoliv smlouvy. 3. Výslovně je zakázáno uvádět nebo jakkoliv šířit na Platformě nebo jejím prostřednictvím: a) písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy a to bez zákonem předvídaných oprávnění; b) software a to včetně jakýchkoliv počítačových hesel, přístupových kódů nebo dalších údajů umožňujících neoprávněný přístup k informacím uloženým v systému Platformy, nebo v datové komunikační síti; c) obsah, který obsahuje násilné anebo pornografické prvky anebo jakýkoliv obsah, který nesouvisí s účelem Platformy; d) jakékoli materiály, které jsou předmětem vlastnických práv třetích osob a to bez příslušných oprávnění; e) obsah reklamního charakteru či propagace jakýchkoliv výrobků anebo služeb; f) informace podléhající jakémukoliv stupni utajení; 6

7 4. Provozovatel je oprávněn zvolit vhodná opatření pro případ zjištění porušení povinností vymezených v tomto článku. Vhodnými opatřením jsou zejména: a) výzva k odstranění nevhodného nebo zakázaného obsahu, případně k zjednání nápravy; b) odstranění nevhodného nebo zakázaného obsahu či jiného zásahu do Platformy; c) zrušení registrace; 5. Rozhodnutí o zrušení registrace je oprávněn učinit provozovatel a to na základě vlastního uvážení bez jakéhokoliv odůvodnění. Současně s rozhodnutím o zrušení registrace dochází k odstoupení od veškerých smluvních vztahů, které byly platné a účinné v době tohoto rozhodnutí. 6. Uživatelé a smluvní partneři portálu berou na vědomí možnost postupu provozovatele dle odst. 4 tohoto článku a jsou povinni vzhledem ke své povinnosti předcházet vzniku škody jednat tak, aby pro případ jednání dle odst. 4 tohoto článku nevznikla škoda, např. pořizováním si záložních kopií. Současně se tímto vzdávají jakéhokoliv nároku na náhradu škody, která by mohla jednáním dle odst. 4 tohoto článku vzniknout. 7. Uživatelé berou na vědomí, že účelem Platformy je umožnit zprostředkování Služeb v rámci systému Platformy, přičemž vzhledem k tomuto charakteru, jakým dochází k poskytování Služeb ze strany smluvních partnerů portálu, nemůže poskytnutá Služba jakkoliv nahrazovat osobní prohlídku ani umožnit provedení diagnostických možností ve stejném rozsahu jako v případě osobní prohlídky. Diagnostické možnosti smluvních partnerů portálu jsou oproti osobní prohlídce sníženy, což uživatelé berou na vědomí a musejí tomu přizpůsobit své očekávání ohledně poskytovaných Služeb. 8. Platforma a Služby jejím prostřednictví poskytované nejsou určeny pro řešení případů, které urgentně ohrožují život či zdraví. 9. Uživatel je povinen se před registrací řádně seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se jejich platné znění dodržovat. Uživatel se vzdává jakéhokoliv nároku vzniklého nesprávným užitím Platformy. 10. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět údržbu Platformy. O provádění údržby je provozovatel povinen včas informovat. 11. Autorská práva a jiná ochranná práva na název služby a její koncepci, obchodní značku, databáze, grafické prvky, texty, software Platformy včetně loga, jakož i kompozice a složení těchto prvků, práva průmyslového vlastnictví včetně práv zápisu ochranné známky a práva ochrany ochranných známek zahrnutých v Platformě náleží provozovateli, resp. jeho smluvnímu partneru vymezenému v článku III. odst. 7. Uživatelům a smluvním partnerům portálu je zakázáno užívat název Platformy, její koncepci, databáze, grafiku a její uspořádání a složení, stejně jako ochranné známky, na něž se vztahují práva provozovatelů, s výjimkou případů výslovně stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo s předchozím písemným souhlasem provozovatele, resp. jeho smluvního partnera. 7

8 12. Uživatelé berou na vědomí, že Služby poskytované prostřednictvím Platformy slouží ke zvýšení informovanosti uživatelů a mají jim poskytnout alternativní a nezávislý zdroj informací, který v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči. Poskytnuté Služby nenahrazují individuální léčebný postup nebo jeho konzultaci provedenou s osobní návštěvou poskytovatele zdravotnických služeb. V závislosti na charakteru dotazu uživatele je třeba vyhledat vedle poskytnutí Služby prostřednictvím Platformy i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu provést účinnější diagnosu. 13. Uživatelé jsou povinni poskytovat smluvním partnerům portálu pravdivé a úplné informace, které lze rozumně očekávat a to tak, aby mohl smluvní partner portálu řádně poskytnout požadované Služby. 14. Uživatel okamžikem vytvořením Profilu vyslovuje souhlas s poskytnutím Služeb v rozsahu a charakteru dle těchto všeobecných obchodních podmínek. Současně vyslovuje souhlas, aby údaje o jeho zdravotním stavu byly zpracovány nejen smluvním partnerem portálu, ale také provozovatelem a smluvním partnerem provozovatele dle článku III. odst. 7 a to pouze k řádnému plnění účelu smluvních vztahů vzniklých dle těchto všeobecných obchodních podmínek, resp. za účelem technického provozování Platformy a to na dobu neurčitou. Článek VI. REGISTRACE UŽIVATELŮ 1. Pro používání Platformy a jejích služeb je nutné, aby se uživatel registroval a založil si tak svůj individuální Profil, jehož založení je bezplatné. 2. Uživatel při registraci postupuje následovně: a) kompletně a pravdivě vyplní žádost o registraci profilu; b) důkladně se obeznámí s obsahem všeobecných obchodních podmínek a akceptuje je; c) zašle žádost o zaregistrování provozovateli; d) přihlásí se do služeb Platformy po dokončení zaregistrování. 3. Profil uživatele obsahuje informace, které uživatel poskytl při registraci. Uživatel jejich poskytnutím dává níže uvedený souhlas s jejich zpracováním pro potřeby Platformy a užívání jejich služeb v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami. Uživatel má přístup ke svým datům po přihlášení do svého Profilu, může je upravovat v "Upravit profil" a i požádat provozovatele o jejich odstranění. Údaje jsou uživateli poskytovány dobrovolně, přičemž uživatelé berou na vědomí, že jejich poskytnutí je nezbytné pro využívání některých služeb. 4. Během registrace získá uživatel přihlašovací jméno a heslo, pomocí kterého přistupuje k Profilu. Heslo je nepřenositelné a nesmí být poskytnuto třetím osobám. 8

9 5. Uživatel může mít zřízen pouze jeden Profil a je odpovědný za údaje uvedené v Profilu a za jeho užívání. 6. Porušení podmínek užívání Profilu opravňuje provozovatele Profil s okamžitou účinností zrušit. Obdobně je provozovatel oprávněn postupovat pro případ nevyužívání služeb Platformy a to po dobu delší než 6 kalendářních měsíců, přičemž nevyužíváním Platformy se rozumí zejména stav, kdy během 6 kalendářních měsíců nedošlo k poskytnutí Služeb prostřednictvím Platformy. 7. K využívání Platformy musí být splněny následující minimální technické předpoklady podmínky: a) zařízení s přístupem na internet b) nainstalovanou a aktualizovanou verzi webového prohlížeče Chrome a aktivní podporu nezbytných aplikací c) aktualizovaný a spuštěný JavaScript d) ovou adresu e) mít alespoň minimální doporučované rozlišení obrazovky (1024x768 pixelů) f) mít chytrý mobilní telefon s Android ve verzi 4 a vyšší nebo ios ve verzi 8.0 a vyšší (pro přístup přes mobilní zařízení). 8. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv jednání, kterým dochází k neoprávněným zásahům do Platformy. Článek VII. PŘEDPLATNÉ 1. Předplatné je možné získat za podmínek stanovených tímto článkem. 2. V rámci předplatného je uživatel oprávněn využít Platformu k poskytnutí Služeb v rozsahu, který je stanoven s příslušným předplatným, kdy tento rozsah je uveden v ceníku Služeb. 3. Vzhledem k tomu, že předplatné představuje pro uživatele zvýhodnění spočívající zejména v tom, že Služby jsou v rámci příslušného druhu předplatného poskytovány uživateli za nižší ceny, než které jsou dle ceníku Služeb stanoveny pro případ, že uživatel Službu využije vždy pouze jednorázově, nemá uživatel v případě, že nevyužije všechny anebo vůbec Služby poskytované v rozsahu předplatného, nárok na vrácení finanční částky v rozsahu nevyužitých Služeb anebo částky, kterou uhradil za určitý druh předplatného, jednáli se o neomezené předplatné. Finanční částka odpovídající rozsahu nevyužitých Služeb náleží provozovateli jako odměna za (i) zajištění možnosti čerpat uživatelem Služby za zvýhodněných podmínek a (ii) za činnost spojenou se správou předplatného, jakožto finanční částky určené jako úplata za Služby poskytované prostřednictvím Platformy. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že výše odměny dle věty předchozí není dána pevnou částkou, ale částkou, která je závislá na rozsahu nevyužitých Služeb (anebo částkou za daný druh předplatného, jednáli se o neomezené předplatné) a tuto částku považuje za přiměřenou. Nárok na 9

10 odměnu vzniká provozovateli okamžikem uplynutí období, na něž je předplatné stanoveno. V případě automatického prodloužení smlouvy o předplatném se odměna dle věty předchozí vztahuje vždy k jednotlivým obdobím dle druhu a rozsahu zvoleného předplatného a nikoliv za celou dobu trvání smlouvy o předplatném, která byla takto automaticky prodlužována. Služby nevyužité v rámci příslušného druhu předplatného se nikterak nepřevádějí a jejich poskytování nemůže být ze strany uživatele jakkoliv nárokováno. Dojdeli k ukončení smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, uhrazené předplatné se uživateli nevrací a provozovatel z něj provede úhradu nároků smluvních partnerů portálu za poskytnuté Služby a ve zbytku náleží provozovateli jako paušální náhrada nákladů spojených s ukončením smluvního vztahu a využití Platformy. 4. V případě, že uživatel hodlá využít služby Platformy spočívající v možnosti využívání Služeb smluvních partnerů portálu formou předplatného, je třeba, aby uživatel: 1) Provedl v Platformě volbu druhu předplatného dle ceníku Služeb. 2) Vyjádřil výslovný souhlas s podmínkami předplatného včetně zmocnění provozovatele Platformy hradit smluvním partnerům portálu Služby v rámci příslušného druhu předplatného z částky dle bodu 3 tohoto odstavce a souhlas s ponecháním si finanční částky v rozsahu nevyužitých Služeb, jako odměny, ve smyslu bodu 3 tohoto odstavce 3) Provedl platbu finanční částky, která odpovídá druhu zvoleného předplatného dle bodu 1 tohoto odstavce. 5. Okamžikem, kdy uživatel provedl jednání dle odst. 4 tohoto článku, dochází k uzavření smlouvy mezi uživatelem a provozovatelem o zajištění poskytování Služeb v rámci režimu předplatného, čímž se rozumí možnost využívat Služby za zvýhodněných podmínek odpovídajících příslušnému druhu předplatného (dále jen smlouva o předplatném ). Finanční částka, která je uhrazena jako předplatné a to ve výši dle příslušného druhu předplatného slouží k úhradě Služeb využitých uživatelem v rámci předplatného, resp. časového období a rozsahu, který je druhem předplatného vymezen. Úhradu smluvním partnerům portálu za využité Služby, na základě smlouvy o předplatném provádí provozovatel Platformy z finanční částky složené ve smyslu bodu 3 tohoto odstavce, který je k tomuto uzavřením smlouvy o předplatném výslovně zmocněn. 6. Smlouva o předplatném se sjednává na dobu odpovídající druhu zvoleného předplatného. Uživatel je oprávněn při výběru předplatného dle odst. 4 tohoto článku provést volbu automatického prodlužování smlouvy o předplatném. V případě, že uživatel provede volbu dle věty předchozí, dochází k automatickému obnovování smlouvy o předplatném a to do okamžiku, než bude tato smlouva o předplatném vypovězena ze strany uživatele anebo provozovatelů dle odst. 7. tohoto článku. Automatickým obnovením smlouvy dochází k obnovení smlouvy o předplatném a to v původním sjednaném rozsahu mezi smluvními stranami. 7. Smlouvu o předplatném s automatickým obnovováním dle odst. 6 tohoto článku lze vypovědět a to k poslednímu dni trvání obnovené smlouvy o předplatném. Výpověď dle věty předchozí musí být doručena druhé smluvní straně a to minimálně 14 dní přede dnem, kdy by mělo 10

11 dojít k automatickému obnovení smlouvy. Za účelem výpovědi smlouvy o předplatném může uživatel použít tlačítko ["Rezignovat"] dostupné po přihlášení do Profilu v záložce "Předplatné". 8. Nedojdeli výpovědí k ukončení smlouvy o předplatném, u níž uživatel zvolil automatické obnovování, dochází k provádění automatických plateb za zvolený druh předplatného dle odst. 4 tohoto článku a to vždy na počátku trvání obnovené smlouvy o předplatném. Článek VIII. ODPOVĚDNOST 1. Platforma zajišťuje důvěrnost informací mezi uživatelem a smluvním partnerem portálu, k jejichž výměně dochází v rámci poskytování Služeb. 2. Provozovatel, vzhledem k účelu a principu fungování Platformy, nemůže jakkoliv zasahovat do komunikace uskutečňované prostřednictvím Platformy mezi uživateli a smluvními partnery portálu. Provozovatel není odpovědný za obsah a formu materiálů a informací, které jsou poskytovány prostřednictvím Platformy při poskytování Služeb. 3. Uživatelé berou na vědomí, že provozovatel neověřuje ani nikterak neodpovídá za vhodnost, úplnost, užitečnost či správnost informací poskytovaných prostřednictvím Platformy. 4. Uživatelé plně odpovídají za porušení obecně závazných právních předpisů a za jakoukoliv újmu vzniklou jejich činností v rámci Platformy, zejména újmy vzniklé uváděním nepravdivých informací, zveřejňováním služebního tajemství nebo jiných důvěrných informací, porušením osobních práv nebo autorských práv a práv souvisejících. 5. Provozovatel neodpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění závazků vzniklých v rámci Platformy mezi uživatelem a smluvním partnerem portálu a to včetně povinnosti smluvního partnera portálu poskytnou Službu požadovanou uživatelem. 6. Provozovatel vylučuje svou odpovědnost: a) za jakoukoliv újmu vzniklou chybou či nefunkčností Platformy, b) za ztrátu dat ať již uživatele nebo smluvního partnera portálu způsobenou vnějšími faktory (např. výpadek spojení, poškození hardwaru anebo softwaru) nebo jinými okolnostmi nezávislými na provozovatelích, zejména způsobené jednáním třetích osob, c) za dostupnost a kompatibilitu Platformy; d) za újmu vzniklou nesprávnými nebo neúplnými informacemi sdělenými uživateli anebo smluvními partnery portálu a to nejen při poskytování Služeb prostřednictvím Platformy, ale i při samotné registraci, 11

12 e) za újmu způsobenou třetím osobám jednáním uživatelů anebo smluvních partnerů portálu, f) za újmu způsobenou uživateli nedostatkem informací nebo nesprávnými či neúplnými informacemi. 7. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou uživateli při přístupu a využívání Platformy, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných prostřednictví anebo na Platformě, škody způsobené počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele anebo smluvního partnera portálu. 8. V rozsahu přípustném platným právním řádem provozovatel nenese odpovědnost za žádnou škodu, resp. újmu zejména pak, nikoliv však výlučně, za žádnou přímou nebo nepřímou škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje žádného druhu (včetně nákladů na právní zastoupení, náklady na znalce nebo jiné náklady), které mohou vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti užíváním Platformy nebo v souvislosti s jejím obsahem nebo údaji na ní zveřejněnými. IX. OSOBNÍ ÚDAJE 1. Provozovatelé zpracovávají osobní údaje uživatele uvedené v registračním formuláři, které jsou nezbytné pro vznik, změnu, zánik smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem. 2. Uživatel odesláním registračního formuláře souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro administrativní, statistické a marketingové účely, zejména pak pro zasílání obchodních sdělení a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, telefon, adresa trvalého bydliště, e mailová adresa. 3. Osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány ve smyslu 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování služeb Platformy. 4. Provozovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů. Provozovatel zajišťuje technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména za tím účelem přijímá veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s Platformou, nakládání s osobními údaji pouze určenými pracovníky, dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb provozovatele. 5. Osobní údaje uživatelů jsou uloženy v databázi, která používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných v souladu s požadavky uvedenými v předpisech o ochraně osobních údajů. 12

13 6. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 9. Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje uživatelů smluvním partnerům portálu, jejichž seznam je uveden v rámci systému Platformy. Uživatel tímto uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů, sdělených provozovateli v rámci registrace smluvním partnerům portálu. V případě, že uživatel poskytne smluvnímu partneru portálu v rámci poskytování Služeb citlivé osobní údaje, vyslovuje výslovný souhlas s jejich zpracováním a to za účelem řádného poskytování Služeb a to na dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Dále výslovně souhlasí s tím, aby osobní údaje dle věty předchozí byly uchovány technickým zařízením Platformy v profilu uživatele a tím i uděluje provozovateli souhlas s jejich zpracováním a to po dobu trvání smluvního vztahu, účelem zpracování je řádné fungování Platformy a poskytování Služeb jejím prostřednictvím. 10. Takto předané osobní údaje nebudou smluvními partnery portálu žádným způsobem zveřejňovány nebo předány třetí osobě. Smluvní partneři portálu jsou oprávněny osobní údaje ve smyslu tohoto ustanovení zpracovávat pouze po dobu trvání Smlouvy s uživatelem a výhradně za účelem nabízení a poskytování Služeb uživateli. 11. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsouli osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat provozovatele o vysvětlení, požadovat, aby provozovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jeli žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhovíli provozovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 12. Požádáli uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ustanovení se obdobně vztahuje na smluvní partnery portálu. 13. Uživatelé berou na vědomí, že je provozovatel oprávněn popř. povinen předat osobní údaje uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud 13

14 vyjde najevo, že uživatel se na Platformě dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě. X. VZNIK A ZÁNIK SMLOUVY S UŽIVATELEM 1. Smlouva s uživatelem vzniká dle článku II. odst. 7 těchto všeobecných obchodních podmínek. 2. Využívání služeb Platformy je pro uživatele bezplatné s výjimkou případu vymezeného v článku VII., který upravuje právo na odměnu. 3. Uživatel, jakožto spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy s uživatelem ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy dle odst. 1, obdobně má uživatel práva ohledně jakékoli smlouvy vzniklé dle těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení může provést uživatel z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Při odstoupení dle tohoto ustanovení se neuplatní ustanovení o nevrácení předplatného. Uživatel není oprávněn odstoupit v případech dle 1837 a 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je uživatel povinen o svém rozhodnutí odstoupit od smluvního vztahu s provozovateli informovat provozovatele formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo u). 5. Uživatel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností uživatele. 6. Provozovatel je oprávněn odstoupit zejména v případě, že uživatel porušil podstatným způsobem tyto všeobecné obchodní podmínky anebo svým jednáním poškozuje dobré jméno provozovatelů. Obdobně může dojít k využití práva na odstoupení v případě, že je zde důvodné podezření, že má uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu. Provozovatel je oprávněn odstoupit v případě, že uživatel využívá Platformu způsobem, který omezuje ostatní uživatele v běžném užívání, které je považované za obvyklé, čímž se může rozumět např. několikanásobné překročení průměrného počtu užití Platformy. Ustanovení věty předchozí se užije zejména v případech, kdy v rámci neomezeného užívání, které je dáno některými druhy předplatného, uživatel svým jednáním překračuje obvyklé užívání, což má za následek omezení ostatních uživatelů v řádném užívání Platformy. 7. Osoba, vůči které provozovatelé odstoupili od smluvního vztahu, není oprávněna se bez výslovného souhlasu provozovatele opětovně zaregistrovat jako uživatel. 14

15 8. Uživatel je oprávněn také kdykoliv a bez uvedení důvodu zrušit svůj Profil, čímž dochází k výpovědi všech smluvních vztahů, které byly založeny dle těchto všeobecných obchodních podmínek a které jsou v těchto všeobecných obchodních podmínkách předvídány. Výpověď dle věty předchozí má okamžitou účinnost a to k okamžiku zrušení. 9. K uplatnění institutu odstoupení může dojít také v souladu s 2001 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje odstoupení od smlouvy. XI. REKLAMACE 1. Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby byly uživatelé s fungováním Platformy spokojeni. Uživatelé jsou oprávněni vznášet jakékoliv námitky, návrhy, či stížnosti na fungování Platformy (dále jen Podání ). Stížnosti uživatelů na Služby poskytované prostřednictvím Platformy však musí uživatelé adresovat přímo na smluvní partnery portálu, nikoliv na provozovatele, který za poskytované Služby neodpovídá ani je nemůže ovlivňovat. 2. Podání by měly být předloženy v podobě elektronické komunikace nebo poštou na adresu provozovatele uvedenou v kontaktech. 3. Podání budou projednávány provozovatelem bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich obdržení. 4. Podání musí z důvodu určitosti obsahovat: a) informace umožňující identifikaci uživatele: uživatelské jméno, jméno a příjmení, ovou adresu, poštovní adresu; b) vylíčení požadavku uživatele, a zda se jedná o námitku, návrh, či stížnost; c) údaje týkající se konkrétní události, k níž Podání směřuje. 5. O projednání Podání bude uživatel informován ve zprávě zaslané na adresu, která byla uživatelem v Podání uvedena. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Právní vztahy vzniklé na základě a v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a to i v případě, že by takovýto vztah obsahoval mezinárodní prvek. 15

16 2. V případě, že kterékoliv ustanovení bude uznané pravomocným rozhodnutím soudu za neplatné, zbylá ustanovení všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že právní forma jednání je zachována i při právním jednáním, které je učiněno elektronickými prostředky, které jsou poskytovány prostřednictvím Platformy. 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti. 16

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1.

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1. Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) společnosti FIDELIO, s.r.o, Sídlo: Praha 4 - Libuš, Mirotická 771/4, PSČ 142 00 Identifikační číslo: 26387379 DIČ: CZ26387379 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 2. 2015 Všeobecné obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ:

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

Zásady použití slevového portálu

Zásady použití slevového portálu Zásady použití slevového portálu Jméno a příjmení: Jan Simbartl Sídlo: Přestavlky 71, 334 01 Přeštice Identifikační číslo: 87345404 Provozovatel není plátcem DPH zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění smlouvy o dílo (dále jen Smlouva )

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ 04242165, se sídlem Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM Obchodní společnost: Mirakulum s.r.o. se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov Česká republika IČO: 252 66 454 DIČ: CZ252 66 454 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti B ORIGINAL s.r.o. se sídlem Pod Lesem 57/7, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko identifikační číslo: 25872427 zapsané v obchodním rejstříku vedeném U KS Ostrava, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze se sídlem Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům identifikační číslo: 26165376 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod ZAGH 1.1.1. Internetový obchod ZAGH, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://www.zaghcouture.com,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. OBCHODNÍ PODMÍNKY neziskové organizace CzechWebsite o.s.,se sídlem Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 identifikační číslo: 228 524 50, pro zprostředkování webhostingových a dalších služeb, služeb elektronické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek. OBCHODNÍ PODMÍNKY stažení v PDF zde obchodní společnosti Centrum Vrkoč se sídlem Na Pěšině 3283/49, 69003 Břeclav identifikační číslo: 46924850 zapsané v obchodním rejstříku vedeném 370401, oddíl 1738,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém serveru Zbavsetoho.cz dostupném na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz VOSA ČR s.r.o. se sídlem Muškova 1429/2, Praha 4 IČ: 26144328, DIČ: CZ26144328 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obrazyplakaty.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Lukáše Kupce Sídlo: Palackého 1553/5, 350 02, Cheb Identifikační číslo: 01960571 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Cheb, č. j. 1094/2013/CH (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY! obchodní společnosti: DRAGON INTERNET, a.s. se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, identifikační číslo: 27237800 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 Provozovatel: Michal Fridrich Bytem: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 Provozovna: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 identifikační číslo: 007 05 951 podnikající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Beauty servis CZ s.r.o. se sídlem: Praha 1 Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, identifikační číslo: 24763 144, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

O b ch o d n í p o d m í n k y

O b ch o d n í p o d m í n k y O b ch o d n í p o d m í n k y Ing. Jiřina Holá Dolejší, TopCasing, se sídlem Dubice 73, Ústí nad Labem, CZ-40002 identifikační číslo: 679 93 915 Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22.

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Autokseft, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 10, 512 34 Horka u Staré Paky, identifikační

Více

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky )

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky upravují provozování a užívání webové služby wish.tips provozované na webové stránce www.wish.tips (dále jen

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti HOMEO SAPIENS, s.r.o. se sídlem Praha 5, Ke Koulce 919/7, PSČ 150 00 identifikační číslo: 257 83 190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Golf Beřovice s.r.o. se sídlem Beřovice 15, PSČ: 273 71, okres Kladno, identifikační číslo 47548584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chejn-krmiva.cz

Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chejn-krmiva.cz Obchodní podmínky Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: Název:Josef Chejn, spol. s r.o. Sídlo: Křenice 42, 25084, pošta Sibřina Ičo: 27105776 Dič: CZ27105776 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Eva Schunke, se sídlem a bydlištěm Horní Roveň 216, Dolní Roveň 53371, identifikační číslo: 73650412,

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. Úvodní ustanovení 1. Firma Jiří Leitgeb, IČ: 75760134 se sídlem v Třebelovice 143, 67532 Třebelovice je oprávněna k poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 se sídlem Masarykova třída č. 31, Olomouc,identifikační číslo: 76509427, jehož provozovatelem je Ondřej Haderka (výpis z živnostenského rejstříku)

Více

V případě nejasností nás kontaktujte buď na e-mailu info@ nemeckobezhranic.cz a nebo nemeckobezhranic@seznam.cz.

V případě nejasností nás kontaktujte buď na e-mailu info@ nemeckobezhranic.cz a nebo nemeckobezhranic@seznam.cz. PODMÍNKY PRODEJE Vážení zákazníci... Do Německa jezdíme každý týden, většinou v pátek. Veškeré objednávky tedy učiněné do čtvrtka 20hodin, budou nakoupeny následující den a odeslány v pondělí. V případě,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOP ČD K PROGRAMU ČD FIRMÁM (stav 1. 2. 2015)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOP ČD K PROGRAMU ČD FIRMÁM (stav 1. 2. 2015) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOP ČD K PROGRAMU ČD FIRMÁM (stav 1. 2. 2015) společnosti České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 identifikační číslo: 70994226 společnost

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Best Coffee, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 794/38, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 27607968 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

1. Provozovatelem poradenství je Martin Linda s trvalým bydlištěm U Lidušky, Nymburk 1362/2a a zapsaný v živnostenském rejstříku IČO: 04350022.

1. Provozovatelem poradenství je Martin Linda s trvalým bydlištěm U Lidušky, Nymburk 1362/2a a zapsaný v živnostenském rejstříku IČO: 04350022. I. Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ), o spolupráci s výživovým poradcem Martinem Lindou upravují vztahy vznikající poskytováním služeb v rámci profese

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Pohlednice Online

Obchodní podmínky pro poskytování služby Pohlednice Online Obchodní podmínky pro poskytování služby Pohlednice Online Čl. I Obecná ustanovení 1.1 Obchodní podmínky služby Pohlednice Online (dále jen OPPO ) upravují vztah mezi Českou poštou, s.p. (dále jen ČP ),

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) stanovují podmínky, za nichž

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. Obchodní podmínky poskytovatele aukčního systému Dražební společnosti MORAVA s.r.o. ze dne 31. 7. 2015 OBSAH I. Všeobecné podmínky II. Definice základních pojmů III. Způsob

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la 1. Všeobecná ustanovení Jako prodávající v internetovém obchodě Be2la originální březová kosmetika (dostupný na stránce: http://eshop.be2la.cz),

Více

Anna Przepiorová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 28.11.2015, 12:51

Anna Przepiorová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 28.11.2015, 12:51 Všeobecné obchodní podmínky Anna Przepiorová Sídlo: Mosty u Jablunkova 799, 73998 Mosty u Jablunkova Identifikační číslo: 88355365 Nejsme plátci DPH zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz 1. Obecná ustanovení 1. Společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, Praha 5, IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu www. ocostrava.cz zaměřeného na pronájem elektroniky, mobilních telefonů a poskytování dalších služeb 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost Bestcena.cz

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ARIA PURA s.r.o. se sídlem Josefská 1, Brno, 60200 IČ: 25598651 DIČ:CZ25598651 Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37002

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL Martin Kubeš Bílovická 388/46 614 00 Brno Česká republika IČ: 02090341 DIČ: CZ9101274160 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE email: info@gargoylewear.cz telefon: +420 608 003 089 (hovorné

Více

SMLOUVA o poskytování služeb správy a rozvoje informačního systému Základní registr osob ROS

SMLOUVA o poskytování služeb správy a rozvoje informačního systému Základní registr osob ROS SMLOUVA o poskytování služeb správy a rozvoje informačního systému Základní registr osob ROS evid. č. ČSÚ: 064-2016-R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. www.botanela.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. www.botanela.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.botanela.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) internetového obchodu www.botanela.cz, který provozuje se sídlem Marie Pujmanové 1755/9,

Více

Obchodní podmínky ADEON

Obchodní podmínky ADEON Obchodní podmínky ADEON obchodní společnosti Adeon CZ s.r.o. se sídlem Tečovice 390, 763 02 Zlín identifikační číslo: 26276038 zapsané v obchodním rejstříku vedeném na krajském soudě v Brně, Spis.značka:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ 15770265, se sídlem Ferd. Pakosty 1148, 39 501 Pacov,

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - CZ #JDEMNAJEDNO

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - CZ #JDEMNAJEDNO PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - CZ #JDEMNAJEDNO Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže značky Pivovary Staropramen s.r.o. (dále jen pravidla ). Tato soutěž je určena výhradně

Více

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému.

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBĚ AIM TÍSŇOVÁ PÉČE Poskytované v rámci služeb elektronických komunikací pod značkou AIM Networks platné od 1.1. 2013 1. Společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů

Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů Příloha č. 9c Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů Adresát / Správce / GEPARD FINANCE a.s. se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 259

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů Všeobecné obchodní podmínky pro účely prodeje a ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ společnosti Visual Data s.r.o. se sídlem Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01849611 DIČ: CZ 01849611 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany vsouladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Více

Obchodní podmínky Prohlášení Pojmy Základní ustanovení

Obchodní podmínky Prohlášení Pojmy Základní ustanovení 1 Obchodní podmínky 1. Prohlášení 1. Tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen VOP ) (platné od 1.1.2010) čl. 1 Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1. Radim Pytela AC Vyškov,

Více

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet Obchodní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále obchodní podmínky ) společnosti GERBEROS, spol. s r. o., se sídlem Českomoravská 41 čp. 184, 190 03 Praha 9, IČO: 25696432, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY družstvo TEXman se sídlem Třešňová 623/12, 460 14 Liberec IČ: 228 00 212 DIČ: CZ22800212 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr,

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu.

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu. Obchodnı podmı nky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytnutí služeb. Na jedné straně je společnost Aseta, s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více