SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/ V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY B r n o

2 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy Směrnice rektora Univerzity obrany k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany (dále jen směrnice ), která je podle čl. 10 odst. 2 písm. c) Statutu Univerzity obrany vnitřní normou Univerzity obrany (UO), stanovuje požadavky kladené na uchazeče při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále jen řízení ), upravuje způsob předkládání návrhů na zahájení řízení a stanovuje náležitosti těchto návrhů a postup při jejich projednávání na UO. Článek 2 Docenti a profesoři Univerzity obrany (1) Docenti a profesoři UO jsou významnými představiteli akademické obce UO, jejichž systematická vědecká a pedagogická práce podporuje rozvoj vědních oborů habilitačního řízení nebo oborů ke jmenování profesorem a jsou uznáváni jako osobnosti a garanti v daném oboru habilitačního řízení nebo oboru ke jmenování profesorem. (2) Docent UO je respektovaná vědecká a pedagogická osobnost na institucionální úrovni s výsledky uznávanými na národní úrovni. (3) Profesor UO je respektovaná vědecká a pedagogická osobnost na národní úrovni s výsledky uznávanými na mezinárodní úrovni. Článek 3 Kvalifikační předpoklady a morální vlastnosti uchazeče (1) Uchazeč musí při zahájení řízení splňovat základní kvalifikační předpoklady uvedené v čl. 7 a 15 a specifické kvalifikační předpoklady jednotlivých fakult uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této směrnici. (2) Uchazeč musí mít morální vlastnosti, které dávají záruku, že v případě jmenování docentem nebo profesorem bude řádným nositelem tohoto označení. Článek 4 Jazyk řízení V řízení, jakož i ve věcech přímo souvisejících s řízením lze používat český, slovenský nebo anglický jazyk. Článek 5 Evidence řízení (1) Zahájení, průběh a ukončení řízení jsou evidovány v habilitačním spisu nebo ve jmenovacím spisu, jehož součástí jsou: a) návrh na zahájení řízení se všemi přílohami, b) posudky oponentů a všechna důležitá písemná hodnocení, c) zápisy ze zasedání habilitační komise nebo hodnoticí komise a záznamy o výsledcích jejího hlasování, d) zápis odpovídající části jednání vědecké rady, případně vědeckých rad a záznam výsledků hlasování o jmenování uchazeče docentem nebo profesorem, 2

3 e) návrhy vědecké rady, případně vědeckých rad, na jmenování uchazeče docentem nebo profesorem. (2) Habilitační spis a jmenovací spis se ukládá po dobu 10 let na Vědeckoinformačním oddělení Univerzity obrany, které jej poté předá k archivaci do Správního archivu Armády České republiky v Olomouci. ČÁST DRUHÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Článek 6 Účel habilitačního řízení V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých nebo odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. že: Článek 7 Základní kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení (1) Uchazeč musí v habilitačním řízení prokázat splnění vědecké kvalifikace tím, že: a) jeho vědecká publikační činnost a ostatní výsledky vědecké činnosti musí být výsledkem původního výzkumu, b) výzkum jím prováděný musí být nový a podstatný, c) je uznáván na institucionální a národní úrovni, tj. mít ohlasy a citace v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru v mezinárodně uznávaných databázích, zejména Web of Science, SCOPUS nebo ERIH, d) je řešitelem úspěšně ukončeného projektu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru anebo řešitelem úspěšně ukončeného projektu obranného výzkumu. (2) Uchazeč musí v habilitačním řízení prokázat splnění pedagogické kvalifikace tím, a) má souvislou pedagogickou praxi v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 3 let, b) má vydány studijní texty na institucionální úrovni, c) prokazatelně rozvíjí předmět v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. (3) Uchazeč musí mít řádně ukončeno postgraduální studium nebo doktorský studijní program. Článek 8 Zahájení habilitačního řízení (1) Habilitační řízení se zahajuje podáním návrhu uchazeče na zahájení habilitačního řízení (dále jen habilitační návrh ) děkanovi fakulty, která na základě akreditace uskutečňuje habilitační řízení v příslušném oboru, a to prostřednictvím Skupiny vědecké a správní Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany nebo Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany nebo Oddělení vědecké práce a grantové politiky Fakulty vojenského zdravotnictví 3

4 Univerzity obrany (dále jen skupina vědecká a správní fakulty ). Vzor habilitačního návrhu je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (2) Habilitační řízení je zahájeno dnem, kdy habilitační návrh došel na skupinu vědeckou a správní fakulty. (3) V habilitačním návrhu uchazeč uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. K habilitačnímu návrhu uchazeč připojí požadované přílohy; seznam požadovaných příloh je uveden v příloze č. 5 k této směrnici. (4) Požadované náležitosti habilitačního návrhu kontroluje pověřený pracovník skupiny vědecké a správní fakulty. V případě, že habilitační návrh nemá požadované náležitosti, děkan písemně vyzve uchazeče k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč nedostatky neodstraní ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich odstranění, děkan habilitační řízení zastaví. Článek 9 Obsah habilitační práce Obsah habilitační práce uchazeče musí být odlišný od obsahu disertační práce uchazečem obhájené v rámci postgraduálního studia nebo doktorského studijního programu. Článek 10 Habilitační komise a oponenti habilitační práce (1) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle čl. 8 odst. 4 věty třetí, děkan bez zbytečného odkladu připraví návrh na složení pětičlenné habilitační komise a tento společně s návrhem předloží vědecké radě fakulty ke schválení na jejím nejbližším zasedání. (2) Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů oboru habilitačního řízení nebo příbuzného oboru. Předsedou habilitační komise musí být profesor a nejméně tři členové habilitační komise musí být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. (3) Členem habilitační komise nemůže být spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. (4) Děkan členům habilitační komise oznámí schválení složení habilitační komise vědeckou radou fakulty a zašle jim písemné podklady nezbytné pro posouzení pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti, přičemž předsedovi habilitační komise v listinné a elektronické formě a ostatním členům habilitační komise v elektronické formě. (5) Složení habilitační komise se zveřejňuje v rozkaze děkana. (6) Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce; oponenty habilitační práce mohou být profesoři, docenti a další významní představitelé oboru habilitačního řízení nebo příbuzného oboru. Nejméně dva oponenti habilitační práce musí být docenty nebo profesory a nejméně dva oponenti habilitační práce mu být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován člen habilitační komise nebo spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. (7) Předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise zašle bez zbytečného odkladu oponentům habilitační práce oznámení o jejich jmenování oponenty habilitační práce a žádost o vypracování posudků společně s habilitační prací. 4

5 (8) Oponenti habilitační práce vypracují ve stanovené lhůtě písemné posudky habilitační práce, v nichž zhodnotí odbornou úroveň habilitační práce. V závěru posudků habilitační práce výslovně uvedou, zda habilitační práce splňuje či nesplňuje požadavky standardně kladené na úroveň habilitačních prací v daném oboru. Uchazeč musí být seznámen s posudky oponentů habilitační práce nejméně dva týdny před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž bude konat obhajoba habilitační práce. Bližší pokyny pro zpracování posudku habilitační práce jsou uvedeny v příloze č. 6 k této směrnici. (9) Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor habilitačního řízení a jeho předcházející pedagogickou praxi, zhodnotí na základě posudků oponentů habilitační práce úroveň habilitační práce, posoudí splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeče a určí jedno ze tří uchazečem navržených témat jako téma habilitační přednášky. (10) Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Vzor návrhu habilitační komise je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. Pokud návrh na jmenování docentem nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Výsledky hlasování o návrhu na jmenování docentem sdělí neprodleně předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise děkanovi. (11) Téma habilitační přednášky určené habilitační komisí, jakož i případné doporučení habilitační komise zastavit habilitační řízení děkan bez zbytečného odkladu písemně oznámí uchazeči. Uchazeči musí být oznámeno určené téma habilitační přednášky nejméně jeden měsíc před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž bude konat habilitační přednáška. Článek 11 Jednání habilitační komise (1) Zasedání habilitační komise řídí předseda habilitační komise, za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen habilitační komise. (2) Habilitační komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise. (3) Habilitační komise hlasuje veřejně, pouze o návrhu na jmenování uchazeče docentem hlasuje tajně. (4) Z každého zasedání habilitační komise se pořizuje zápis, který se zakládá do habilitačního spisu. Článek 12 Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce (1) Habilitační přednáška uchazeče a obhajoba jeho habilitační práce se konají na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. (2) Děkan po obdržení výsledků hlasování habilitační komise o návrhu na jmenování uchazeče docentem zařadí habilitační přednášku uchazeče a obhajobu jeho habilitační práce na nejbližší zasedání vědecké rady fakulty. (3) Návrh habilitační komise na jmenování uchazeče docentem nebo její doporučení na zastavení habilitačního řízení přednese vědecké radě fakulty předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise. (4) Habilitační přednáška uchazeče se koná za přítomnosti předsedy habilitační komise nebo jím pověřeného člena habilitační komise. 5

6 (5) Obhajoba habilitační práce uchazeče se koná za přítomnosti předsedy habilitační komise nebo jím pověřeného člena habilitační komise a oponentů habilitační práce. (6) Uchazeč přednese habilitační přednášku v trvání do 30 minut. (7) Po habilitační přednášce následuje obhajoba habilitační práce, která se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče (do 5 minut), b) přednesení tezí habilitační práce uchazečem (do 15 minut), c) přednesení posudků habilitační práce oponenty habilitační práce, d) odpovědi uchazeče na dotazy a připomínky oponentů habilitační práce, e) řízená odborná rozprava (do 30 minut), ve které musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů habilitační práce, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti. (8) Vědecká rada fakulty posuzuje uchazeče zejména podle: a) návrhu habilitační komise, b) příloh návrhu, c) úrovně habilitační přednášky, d) průběhu odborné rozpravy. (9) Po ukončení odborné rozpravy se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Vzor návrhu vědecké rady fakulty na jmenování docentem je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (10) Návrh na jmenování uchazeče docentem je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. (11) Pokud návrh na jmenování uchazeče docentem nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, platí, že vědecká rada fakulty habilitační řízení zastavuje. Článek 13 Jmenování uchazeče docentem (1) Návrh na jmenování uchazeče docentem postoupí vědecká rada fakulty rektorovi. Pokud rektor s návrhem na jmenování uchazeče docentem souhlasí, jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. (2) Pokud rektor s návrhem na jmenování uchazeče docentem nesouhlasí, předloží jej se svým odůvodněním bez zbytečného odkladu Vědecké radě Univerzity obrany. (3) Vědecká rada Univerzity obrany návrh na jmenování uchazeče docentem projedná a tajným hlasováním se usnese, zda uchazeč má být jmenován docentem. Pokud návrh na jmenování uchazeče docentem nezíská nadpoloviční většinu všech členů Vědecké rady Univerzity obrany, platí, že habilitační řízení se zastavuje; v opačném případě rektor jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. (4) Dekret o jmenování uchazeče docentem se předává slavnostním způsobem na nejbližším zasedání Vědecké rady Univerzity obrany nebo při jiné slavnostní příležitosti. 6

7 ČÁST TŘETÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Článek 14 Účel řízení ke jmenování profesorem V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Článek 15 Základní kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem (1) Uchazeč musí v řízení ke jmenování profesorem prokázat splnění vědecké kvalifikace tím, že: a) jeho vědecká publikační činnost a ostatní výsledky vědecké činnosti musí být výsledkem původního výzkumu, b) výzkum jím prováděný musí být nový a podstatný, c) je autorem, případně spoluautorem s rozhodujícím podílem, odborné knihy, e) je uznáván na národní a mezinárodní úrovni, tj. mít ohlasy a citace v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru v mezinárodně uznávaných databázích, Web of Science, SCOPUS nebo ERIH, d) je řešitelem úspěšně ukončeného projektu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru anebo řešitelem úspěšně ukončeného projektu obranného výzkumu. (2) Uchazeč musí v řízení ke jmenování profesorem prokázat splnění pedagogické kvalifikace tím, že: a) má souvislou pedagogickou praxi v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let, b) je školitelem nebo školitelem-specialistou nejméně jednoho studenta, který řádně ukončil studium v doktorském studijním programu, c) má vydány studijní texty na národní úrovni, d) je význačnou a uznávanou pedagogickou osobností v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. (3) Uchazeč musí být jmenován docentem na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení habilitační práce. Článek 16 Zahájení řízení ke jmenování profesorem (1) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje: a) podáním návrhu uchazeče na zahájení řízení ke jmenování profesorem (dále jen jmenovací návrh ) podpořeného alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, b) podáním jmenovacího návrhu děkanem nebo rektorem, 7

8 vědecké radě fakulty, která na základě akreditace uskutečňuje řízení ke jmenování profesorem v příslušném oboru, a to prostřednictvím skupiny vědecké a správní fakulty. (2) Řízení ke jmenování profesorem může zahájit z vlastního podnětu také vědecká rada fakulty. (3) Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno dnem, kdy jmenovací návrh došel na skupinu vědeckou a správní fakulty nebo kdy se vědecká rada fakulty usnesla na zahájení řízení ke jmenování profesorem z vlastního podnětu. (4) Pokud je řízení ke jmenování profesorem zahájeno podle odst. 1 písm. b) nebo c) a uchazeč s jeho zahájením vysloví písemný nesouhlas, děkan řízení ke jmenování profesorem zastaví. (5) Ve jmenovacím návrhu se uvede obor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje. Ke jmenovacímu návrhu uchazeč připojí požadované přílohy; seznam požadovaných příloh je uveden v příloze č. 5 k této směrnici. Pokud je řízení ke jmenování profesorem zahájeno podle odst. 1 písm. b) nebo c), uchazeč připojí ke jmenovacímu návrhu požadované přílohy na výzvu děkana nebo vědecké rady fakulty. (6) Požadované náležitosti jmenovacího návrhu kontroluje pověřený pracovník skupiny vědecké a správní fakulty. V případě, že jmenovací návrh nemá požadované náležitosti, děkan písemně vyzve uchazeče k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč nedostatky neodstraní ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich odstranění, děkan řízení ke jmenování profesorem zastaví. Článek 17 Hodnoticí komise (1) Pokud nedojde k zastavení řízení ke jmenování profesorem podle čl. 16 odst. 6 věty třetí, děkan bez zbytečného odkladu připraví návrh na složení pětičlenné hodnoticí komise a tento společně s návrhem předloží vědecké radě fakulty ke schválení na jejím nejbližším zasedání. (2) Hodnoticí komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů oboru řízení ke jmenování profesorem nebo příbuzného oboru. Předsedou hodnoticí komise musí být profesor, nejméně tři členové hodnoticí komise musí být profesoři a nejméně tři členové hodnoticí komise musí být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. (3) Děkan členům hodnoticí komise oznámí schválení složení hodnoticí komise vědeckou radou fakulty a zašle jim písemné podklady nezbytné pro posouzení pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče, přičemž předsedovi hodnoticí komise v listinné a elektronické formě a ostatním členům hodnoticí komise v elektronické formě. (4) Složení hodnoticí komise se zveřejňuje v rozkaze děkana. (5) Hodnoticí komise posoudí vědeckou a pedagogickou kvalifikaci uchazeče pro daný obor řízení pro jmenování profesorem a splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeče včetně jeho přínosu k rozvoji na mezinárodní úrovni. (6) Hodnoticí komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Vzor návrhu hodnoticí komise je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. Pokud návrh na jmenování profesorem nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů hodnoticí komise, platí, že hodnoticí komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem 8

9 zastavit. Výsledky hlasování o návrhu na jmenování profesorem sdělí neprodleně předseda hodnoticí komise nebo jím pověřený člen hodnoticí komise děkanovi. Článek 18 Jednání hodnoticí komise (1) Zasedání hodnoticí komise řídí předseda hodnoticí komise, za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen hodnoticí komise. (2) Hodnoticí komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové hodnoticí komise. (3) Hodnoticí komise hlasuje veřejně, pouze o návrhu na jmenování uchazeče profesorem hlasuje tajně. (4) Z každého zasedání hodnoticí komise se pořizuje zápis, který se zakládá do jmenovacího spisu. Článek 19 Řízení ke jmenování profesorem na veřejném zasedání vědecké rady fakulty (1) Děkan po obdržení výsledků hlasování hodnoticí komise o návrhu na jmenování uchazeče profesorem zařadí projednání návrhu hodnoticí komise na nejbližší zasedání vědecké rady fakulty. (2) Návrh hodnoticí komise na jmenování uchazeče profesorem nebo její doporučení na zastavení řízení ke jmenování profesorem přednese vědecké radě fakulty předseda hodnoticí komise nebo jím pověřený člen hodnoticí komise. (3) Vědecká rada fakulty vyzve uchazeče k přednesení přednášky, ve které musí předložit koncepci vědecké práce a výuky v oboru řízení ke jmenování profesorem (dále jen přednáška ). (4) Přednáška se koná na veřejném zasedání vědecké rady fakulty; téma této přednášky si zvolí uchazeč. (5) Přednáška uchazeče se koná za přítomnosti předsedy hodnoticí komise nebo jím pověřeného člena hodnoticí komise. (6) Řízení ke jmenování profesorem na veřejném zasedání vědecké rady fakulty se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče děkanem, b) seznámení s podpůrnými písemnými stanovisky profesorů, c) přednesení návrhu hodnoticí komise, d) prezentace uchazeče v oblasti jeho vědecké a pedagogické činnosti a přednesení přednášky (do 30 minut), e) řízená odborná rozprava s uchazečem (do 30 minut). (7) Vědecká rada fakulty posuzuje uchazeče zejména podle: e) návrhu hodnoticí komise, f) příloh návrhu, g) úrovně a obsahu přednášky, h) průběhu odborné rozpravy. 9

10 (8) Po ukončení odborné rozpravy se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Vzor návrhu vědecké rady fakulty na jmenování profesorem je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (9) Návrh na jmenování uchazeče profesorem je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. (10) Pokud návrh na jmenování uchazeče profesorem nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, platí, že vědecká rada fakulty řízení ke jmenování profesorem zastavuje. Článek 20 Řízení ke jmenování profesorem na zasedání Vědecké rady Univerzity obrany (1) Pokud návrh na jmenování uchazeče profesorem byl vědeckou radou fakulty přijat, předloží vědecká rada fakulty prostřednictvím Vědecko-informačního oddělení Univerzity obrany návrh na jmenování uchazeče profesorem Vědecké radě Univerzity obrany. (2) Řízení ke jmenování profesorem na zasedání Vědecké rady Univerzity obrany se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče děkanem, b) přednesení návrhu hodnoticí komise, c) prezentace uchazeče v oblasti jeho vědecké a pedagogické činnosti a přednesení přednášky (do 30 minut), d) řízená odborná rozprava s uchazečem (do 30 minut). (3) Po ukončení odborné rozpravy se Vědecká rada Univerzity obrany tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda návrh na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty bude předložen ministrovi obrany. (4) Návrh na předložení návrhu na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty ministrovi obrany je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady Univerzity obrany. (5) Pokud návrh na předložení návrhu na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty ministrovi obrany nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady Univerzity obrany, platí, že Vědecká rada Univerzity obrany řízení ke jmenování profesorem zastavuje. Článek 21 Jmenování uchazeče profesorem (1) Návrh na jmenování uchazeče profesorem předloží Vědecká rada Univerzity obrany ministrovi obrany. (2) Uchazeče profesorem jmenuje prezident republiky. 10

11 ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 22 Společná ustanovení pro řízení (1) Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne zahájení řízení, případně ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana odstranil nedostatky habilitačního nebo jmenovacího návrhu. (2) Uchazeč může kdykoliv vzít svůj habilitační návrh zpět; děkan je povinen o této skutečnosti podle stádia habilitačního řízení neprodleně informovat rektora, vědeckou radu fakulty, habilitační komisi a oponenty habilitační práce. (3) Uchazeč může kdykoliv vzít svůj jmenovací návrh zpět; děkan je povinen o této skutečnosti podle stádia řízení ke jmenování profesorem neprodleně informovat rektora, vědeckou radu fakulty, Vědeckou radu Univerzity obrany a hodnoticí komisi. (4) V případě zastavení řízení se habilitační nebo jmenovací návrh a všechny předložené materiály vrátí zpět uchazeči. Článek 23 Posuzování děl uchazečů Při habilitačním řízení se klade důraz na díla v daném oboru habilitačního řízení, která byla uchazečem poprvé zveřejněna v období od řádného ukončení doktorského studijního programu. Při řízení ke jmenování profesorem se klade důraz na díla v daném oboru řízení ke jmenování profesorem, která byla uchazečem poprvé zveřejněna v období od jmenování docentem. Článek 24 Námitky (1) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. (2) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné. (3) Děkan a rektor rozhodují o námitkách uvedených v odst. 1 a 2 bez zbytečného odkladu. Článek 25 Zveřejňování údajů o řízení Údaje o zahájení řízení, a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad, jakož i údaje o ukončení řízení děkan neprodleně zveřejní na úřední desce. Článek 26 Výkon působnosti V případě, že na základě akreditace uskutečňuje řízení UO, vykonává působnosti děkana stanovené touto směrnicí rektor, působnosti vědecké rady fakulty Vědecká rada Univerzity obrany a působnosti skupiny vědecké a správní fakulty Vědecko-informační oddělení Univerzity obrany. 11

12 Článek 27 Přiřazení specifických kvalifikačních předpokladů Uchazeč musí při zahájení řízení, která na základě akreditace uskutečňuje UO, splňovat specifické kvalifikační předpoklady uvedené v příloze č. 1. Článek 28 Přechodné ustanovení Řízení zahájená přede dnem účinnosti této směrnice se dokončí podle dosavadní úpravy. Článek 29 Závěrečná ustanovení (1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podepsání rektorem. (2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. května Týmž dnem se zrušuje Směrnice rektora-velitele Univerzity obrany pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ze dne 23. května 2005, čj. 6494/ Vyhotoveno ve výtisku jediném o 15 listech. Stejnopis pořízen pro vedoucího Vědecko-informačního oddělení UO Vypracoval: plk. prof. Ing. Martin MACKO, CSc. Schválil: rektor UO Opsal: o. z. Ing. Peter IVÁNEK Vypravil: POI dne: Uloženo: Počet listů: Skartační znak: 12

13 Příloha č. 1 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenského leadershipu I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 20 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň 5 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v zahraničí 2), b) minimálně 5 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 2 přednášky v zahraničí, c) minimálně 5 veřejných pozitivních odezev (citace, ohlasy - bez uvedení autocitací), včetně citací v mezinárodně uznávaných databázích 1). 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 4 let v posledních 7 letech 3), b) vedení samostatné a tvůrčí práce studentů (zejména konzultování a vedení aktivit studentské tvůrčí činnosti, podíl na vedení studentů doktorského studijního programu jako školitel-specialista), v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru c) autor nebo spoluautor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů nebo kurzům celoživotního vzdělávání na vysoké škole v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) podíl na inovaci výstupů z učení a tematické struktury nebo metod a forem výuky nebo metod usměrňování samostatných studijních aktivit studentů nebo metod ověřování dosažení výstupů z učení studenty u předmětu nebo kurzu celoživotního vzdělávání, jejichž výuku zajišťuje. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 40 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň 10 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v zahraničí 2), b) minimálně 10 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 5 přednášek v zahraničí, c) autor odborné knihy 4) nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň 2 odborných knih 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, 1) Seznam uznávaných databází - podle aktuálně platné metodiky pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v České republice. 2) Vydání článku nebo jiné publikace v jiném než českém jazyce v zahraničí mimo Slovenskou republiku. 3) Roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru. 4) Odborná kniha mu mít alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových aj. příloh, musí být vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně 13

14 d) minimálně 10 veřejných pozitivních odezev (citace, ohlasy - bez uvedení autocitací), včetně citací v mezinárodně uznávaných databázích 1), e) uznání vědeckou komunitou v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru (členství ve vědeckých radách, habilitačních komisích, komisí pro obhajobu disertačních prací, oborových radách, redakčních radách odborných časopisů, vědeckých výborech konferencí, recenzní činnost apod.), f) vedoucí řešitelského kolektivu alespoň jednoho úspěšně ukončeného projektu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 8 let v posledních 10 letech 3), b) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, c) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, d) autor studijních textů nebo spoluautor nejméně 3 studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů nebo kurzům celoživotního vzdělávání na vysoké škole v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, e) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky a členství v komisích pro obhajoby disertačních prací. uznávaným recenzentem z příslušného oboru, nikoliv však z pracoviště autora odborné knihy. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, případně poznámkový aparát a bibliografie pramenů. Odborná kniha má přiděleno mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) nebo mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) a její povinný výtisk je registrován v Národní knihovně České republiky. 14

15 Příloha č. 2 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenských technologií I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 5 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), b) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků a jiných publikací v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 2 citace v mezinárodních databázích 1) nebo alespoň 4 citace v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a odborných knihách 4), c) řešitel projektu aplikovaného obranného a bezpečnostního výzkumu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň dvou z těchto činností: aa) řešitel projektů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru neuvedených v písmenu c), ab) recenze rukopisů publikací na národní úrovni v oboru habilitačního řízení anebo v příbuzném oboru, ac) minimálně 3 přednášky na renomovaných konferencích 5) v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 1 přednáška na zahraniční konferenci, ad) výsledky jeho vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti mají potenciál využití v praxi (udělené patenty, funkční vzory, metodiky apod.), ae) posuzování návrhů projektů a členství v oponentních komisích projektů na národní úrovni. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let v posledních 7 letech 3), b) vedení bakalářských a diplomových prací a podíl na vedení studentů doktorského studijního programu jako školitel-specialista v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, c) autor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů na vysoké škole v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň dvou z těchto činností: aa) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, ab) pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru na jiné vysoké škole, ac) podíl na inovaci výstupů z učení a tematické struktury nebo metod a forem výuky nebo metod usměrňování samostatných studijních aktivit studentů nebo 5) Renomovanou konferencí se pro potřeba této směrnice rozumí jednooborová konference pořádaná významnou univerzitou, významným vědeckým ústavem nebo celosvětovou (celonárodní) profesní společností, popř. pod jejich jménem a záštitou, které se účastní podstatná část předních odborníků celosvětové (celonárodní) vědecké komunity daného oboru. 15

16 metod ověřování dosažení výstupů z učení studenty u předmětu nebo kurzu celoživotního vzdělávání, jejichž výuku zajišťuje ad) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 10 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků spoluautor s rozhodujícím podílem a alespoň 3 odborné recenzované články zveřejněny v mezinárodní databázi Web of Science s příznakem Article, Review nebo Letter, přičemž impakt faktor časopisu není nulový, b) autor nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň jedné odborné knihy 4), c) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků a jiných publikací v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 5 citací v mezinárodních databázích 1) nebo alespoň 10 citací v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a odborných knihách 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, d) řešitel projektu aplikovaného obranného a bezpečnostního výzkumu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, e) zapojení do alespoň tří z těchto činností: aa) řešitel projektů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru neuvedených v písmenu d), ab) podíl na vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti v zahraničí, ac) minimálně 5 přednášek na renomovaných konferencích 3), z toho alespoň 2 přednášky na zahraniční konferenci, ad) recenze rukopisů publikací na mezinárodní úrovni v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, ae) výsledky jeho vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti byly využity v praxi (využívané patenty, do výroby zavedené přístroje, součásti, materiály nebo technologie apod.), af) členství v habilitačních komisích a hodnoticích komisích, ag) posuzování návrhů projektů a členství v oponentních komisích projektů na mezinárodní úrovni. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru v posledních 10 letech 3), z toho minimálně 3 roky u studentů doktorského studijního programu, b) školitel nebo školitel-specialista minimálně 5 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň dvou absolventů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, c) autor studijních textů nebo vysokoškolské učebnice ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů na vysoké škole v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň jedné z těchto činností: aa) pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru u zahraničních studentů v cizím jazyce, 16

17 ab) garance předmětů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru ve všech typech studijních programů a zavádění nový předmětů, ac) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky. 17

18 Příloha č. 3 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenského zdravotnictví I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 20 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v odborných periodikách nebo odborné knize 4), z toho alespoň u 10 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací jako první autor nebo korespondující autor, b) minimálně 6, v klinických oborech habilitačního řízení 9, odborných recenzovaných článků v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v klinickém zaměření, z toho alespoň u 3 odborných recenzovaných článků jako první autor, c) minimálně 10, v experimentálních a teoretických oborech habilitačního řízení 15, odborných recenzovaných článků v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v experimentálním a teoretickým zaměření, z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků jako první autor, d) minimálně 10 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň u 5 přednášek jako první autor, e) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 10 citací v mezinárodních databázích 1). 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 3 let v posledních 7 letech 3), b) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, z toho minimálně u 2 studentů jako vedoucí práce, v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, c) autor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. 3. Návrh na zahájení habilitačního řízení uchazeče musí podpořit písemnými stanovisky alespoň tři docenti nebo profesoři v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 40 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v odborných periodikách nebo odborné knize 4), z toho alespoň u 20 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací jako první autor nebo korespondující autor, b) minimálně 10, v klinických oborech habilitačního řízení 13, odborných recenzovaných článků v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru zveřejněných 18

19 v odborných periodikách s impakt faktorem v klinickém zaměření, z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků jako první autor, c) minimálně 20, v experimentálních a teoretických oborech habilitačního řízení 25, odborných recenzovaných článků v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v experimentálním a teoretickým zaměření, z toho alespoň u 10 odborných recenzovaných článků jako první autor, d) minimálně 20 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň u 10 přednášek jako první autor, e) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 30 citací v mezinárodních databázích 1) v klinickém zaměření nebo 50 citací v mezinárodních databázích 1) v experimentálním a teoretickým zaměření, f) autor nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň jedné odborné knihy 4) nebo spoluautor alespoň 3 odborných knih 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let v posledních 10 letech 3), b) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, z toho minimálně u 4 studentů jako vedoucí práce, v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, c) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, d) autor nejméně 3 studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, e) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky a členství v komisích pro obhajoby disertačních prací. 3. Návrh na zahájení řízení ke jmenování uchazeče profesorem musí podpořit písemnými stanovisky alespoň tři profesoři v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. 19

20 Příloha č. 4 Vzory některých dokumentů k habilitačnímu řízení a řízení pro jmenování profesorem Návrh na zahájení habilitačního řízení... (hodnost, titul, jméno a příjmení uchazeče) V dne Počet listů: 1 Přílohy: 11/počet listů... (zastávaná funkce)... (zaměstnavatel, pracoviště, telefon) Děkan... (název a sídlo fakulty) Věc: Návrh na zahájení habilitačního řízení V souladu s ustanovením 72 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podávám návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru.., a to včetně požadovaných dokladů. Přílohy: 1. Životopis. 2. Doporučující písemná stanoviska alespoň tří docentů nebo profesorů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru ). 3. Doklad o získání vysokoškolského vzdělání a příslušného akademického titulu. 4. Doklad o získání o získání vědecké hodnosti, akademicko-vědeckého titulu, akademického titulu nebo odborné kvalifikace. 5. Habilitační práce. 6. Přehled pedagogické praxe a odborné činnosti a doklady je osvědčující. 7. Seznam vědeckých a odborných prací, vysokoškolských učebnic a učebních textů doplněný o citace a ohlasy (bez uvedení autocitací). 8. Přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží v tuzemsku a v zahraničí. 9. Výsledky řešení úspěšně oponovaných výzkumných a vývojových úkolů, výsledky řešení projektů, vynálezy a objevy. 10. Výsledky při vedení studentů doktorských studijních program. 11. Písemné stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, případně vedoucího pracoviště jiného zaměstnavatele, uchazeče k jeho žádosti o zahájení habilitačního řízení na Univerzitě obrany *). (podpis uchazeče) ) Nehodíce se škrtněte. 20

21 Návrh habilitační komise Habilitační komise ve složení: (hodnost, titul, jméno a příjmení, pracoviště) předseda habilitační komise:.. člen habilitační komise: člen habilitační komise: člen habilitační komise: člen habilitační komise: schválená Vědeckou radou na jejím řádném zasedání dne.. (zveřejněna v rozkaze rektora/děkana fakulty číslo... ze dne...) posoudila na svém zasedání dne... předložené doklady, vědeckou kvalifikaci a předcházející pedagogickou praxi uchazeče. Na základě oponentských posudků zhodnotila úroveň předložené habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasování usnesla na návrhu, zda... (hodnost, titul, jméno a příjmení) splňuje podmínky ustanovení 72 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a má být jmenován docentem, s tímto výsledkem:. (počet hlasů pro, proti, zdržel se hlasování, neplatné hlasy), tzn., že návrh na jmenování uchazeče docentem v oboru habilitačního řízení byl schválen/neschválen *). V Brně/Hradci Králové *) dne předseda habilitační komise člen habilitační komise člen habilitační komise člen habilitační komise člen habilitační komise *) Nehodíce se škrtněte. 21

22 Návrh vědecké rady fakulty na jmenování docentem (hodnost, titul, jméno a příjmení uchazeče) rodné číslo uchazeče:... pro obor habilitačního řízení: název vysoké školy:.. název fakulty: trvalé bydliště uchazeče: téma habilitační práce:.. složení habilitační komise: (hodnost, titul, jméno a příjmení, pracoviště) předseda habilitační komise:... člen habilitační komise: člen habilitační komise: člen habilitační komise: člen habilitační komise: oponenti habilitační práce: (hodnost, titul, jméno a příjmení, pracoviště) Výpis ze zápisu zasedání Vědecké rady Fakulty. Univerzity obrany Vědecká rada Fakulty... Univerzity obrany na svém veřejném zasedání dne... projednala veškeré rozhodné skutečnosti dosavadního průběhu habilitačního řízení... (hodnost, titul, jméno a příjmení, pracoviště) a po posouzení vědecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče se ve smyslu ustanovení 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se tajným hlasování usnesla na návrhu, zda uchazeč splňuje podmínky ustanovení 72 odst. 1 zákona o vysokých školách a má být jmenován docentem, s tímto výsledkem: hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem se účastnilo.. členů vědecké rady z celkového počtu..., počet hlasů pro., proti., zdrželo se hlasování., počet neplatných hlasů.., tzn., že návrh na jmenování uchazeče docentem v oboru habilitačního řízení byl schválen/neschválen *). V Brně/Hradci Králové *) dne... (předseda vědecké rady fakulty) *) Nehodíce se škrtněte. 22

23 Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem... (hodnost, titul, jméno a příjmení uchazeče) V dne Počet listů: 1 Přílohy: 11/počet listů... (zastávaná funkce)... (zaměstnavatel, pracoviště, telefon) Děkan... (název a sídlo fakulty) Věc: Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem V souladu s ustanovením 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podávám návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru.., a to včetně požadovaných dokladů. Přílohy: 1. Životopis. 2. Doporučující písemná stanoviska alespoň dvou/tří profesorů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru ). 3. Doklad o získání vysokoškolského vzdělání a příslušného akademického titulu. 4. Doklad o získání o získání vědecké hodnosti, akademicko-vědeckého titulu, akademického titulu nebo odborné kvalifikace. 5. Doklad o jmenování docentem na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení habilitační práce. 6. Přehled pedagogické praxe a odborné činnosti a doklady je osvědčující. 7. Seznam vědeckých a odborných prací, vysokoškolských učebnic a učebních textů doplněný o citace a ohlasy (bez uvedení autocitací). 8. Přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží v tuzemsku a v zahraničí. 9. Výsledky řešení úspěšně oponovaných výzkumných a vývojových úkolů, výsledky řešení projektů, vynálezy a objevy. 10. Výsledky při vedení studentů doktorských studijních program. 11. Písemné stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, případně vedoucího pracoviště jiného zaměstnavatele, uchazeče k jeho žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany *). (podpis uchazeče) ) Nehodíce se škrtněte. 23

24 Návrh hodnoticí komise Hodnoticí komise ve složení: (hodnost, titul, jméno a příjmení, pracoviště) předseda hodnoticí komise:.. člen hodnoticí komise: člen hodnoticí komise: člen hodnoticí komise: člen hodnoticí komise: schválená Vědeckou radou na jejím řádném zasedání dne.. (zveřejněna v rozkaze rektora/děkana fakulty číslo... ze dne...) posoudila na svém zasedání dne... předložené doklady a pedagogickou a vědeckou kvalifikaci uchazeče. Hodnoticí komise se tajným hlasování usnesla na návrhu, zda... (hodnost, titul, jméno a příjmení) splňuje podmínky ustanovení 74 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a má být jmenován profesorem, s tímto výsledkem:. (počet hlasů pro, proti, zdržel se hlasování, neplatné hlasy), tzn., že návrh na jmenování uchazeče profesorem v oboru řízení ke jmenování profesorem byl schválen/neschválen *). V Brně/Hradci Králové *) dne předseda habilitační komise člen habilitační komise člen habilitační komise člen habilitační komise člen habilitační komise *) Nehodíce se škrtněte. 24

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 170446/2017-2994 Počet listů: 4 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., v. r.,

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017 Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2017

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2017

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem B1-08/4-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád habilitačního

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2017 pod

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 20.

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 20. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. června 2017

Více

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ...

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ... Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2017

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016 Hradec Králové, 21. 12. 2016 č.j.: D/675/2016 Výnos děkanky UHK č. 25/2016 Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ilozofické fakultě univerzity Hradec Králové ČÁST PRVNÍ HABILITAČNÍ

Více

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. Června 2017

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT Záhlaví Schválení AS: 30. 5. 2017 Platnost: dnem registrace na MŠMT (viz níže) Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. prosince 2016

Více

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ REGISTROVANÝ VNITŘNÍ DOKUMENT Hradec Králové 1. března 2019 Počet listů: 4 SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 3.10.2014 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Čl. 1

Více

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice vychází z vnitřního předpisu UP Řádu habilitačního řízení a řízení ke

Více

Ř Á D HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Ř Á D HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. června 2017

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Rád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017

Rád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Vymezení působnosti FES_SME_2017_004/A Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 ŘÁD HABILITAČNÍH ŘÍZENÍ PLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 OBSAH: 28. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (platnost 4. června 2018, účinnost 1. července 2018) VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora č.

Více

Směrnice č. 1/2010. děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice č. 1/2010. děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice č. 1/2010 děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Část I. Habilitační řízení

Část I. Habilitační řízení ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ( HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÁD PřF JU ) (PLATNÝ OD 20. 6. 2013) Část I. Habilitační

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 117/2017 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 117/2017 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 117/2017 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 26. 1. 2017 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno VR OU: 14. února 2018 Platnost: 1. března 2018 Účinnost: 1. března 2018

Více

R-B-19/03. Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci

R-B-19/03. Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ NORMA UP R-B-19/03 Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: 14. ledna 2019 Účinnost: 21. ledna 2019 Tato vnitřní norma stanoví podmínky, pravidla

Více

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická Datum vydání: 29. 6. 2018 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Účinnost: od 1. 7. 2018 Závaznost: FCH VUT v Brně Vydává: děkan FCH

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 1. září 2017 Ministerstvo

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 9/2014 Věc: Obhajoba disertačních prací v doktorském studijním programu P2612 Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechniky

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 113516/2018-2994 Počet listů: 4 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., v. r.,

Více

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice děkana č. 3/2012 Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Platná od : 1. 11. 2012 1 Část I. Úvod: Čl.1. Habilitační řízení je upraveno

Více

Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem. na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1.

Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem. na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. ledna 2015 Následující hlediska hodnocení vycházejí ze zákona č. 111/98

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3B/2013 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

P1.6 Řízení ke jmenování

P1.6 Řízení ke jmenování Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 P1.6 Řízení ke Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Klíčové vstupy:

Více

Podrobnosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Podrobnosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vyhláška děkana č. 13/2016 Podrobnosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška upravuje podrobnosti průběhu habilitačního

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3C/2013 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Článek 1 Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC

Více

PRAVIDLA HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ NEBO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

PRAVIDLA HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ NEBO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. března 2017

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Brno 2017 Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení... 2 Čl. 2 Orgány vědecké rady... 2 Čl. 3 Tajemník... 3 Čl. 4 Zasedání vědecké rady...

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Akademický senát Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ 2 0 1 8 Č. j. 2052/2018 Zpracoval: proděkan pro rozvoj, kolegium děkana Odpovídá: děkan fakulty Aktualizace zařazení akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty

Více

Rozhodnutí č. 18 /2018 zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Rozhodnutí č. 18 /2018 zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 29.10.2018 Účinnost: 29.10.2018 Odpovědnost: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

P1.5 Habilitační řízení

P1.5 Habilitační řízení Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Proces: Vymezení platnosti: Garant

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

J ANÁČK OV A AK ADE M IE M Ú ZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J ANÁČK OV A AK ADE M IE M Ú ZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J ANÁČK OV A AK ADE M IE M Ú ZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 662 15 B R N O SMĚRNICE Č. 3/2011 ze dne 25. listopadu 2011 o zásadách studentské grantové soutěže Rektor vydává tuto

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Směrnice děkana č. 60/2015 Vydáno dne: 13. 11. 2015 Směrnice děkana

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: SD/03/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování

Více

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ 662 0, datová schránka hkraife Ev. č. 50//40/206-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji. brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. v. r.

Více

R-B-18/18. Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci

R-B-18/18. Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci VNITŘNÍ NORMA UP R-B-18/18 Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: 29. srpna 2018 Účinnost:

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

Směrnice rektorky č. 3/2018

Směrnice rektorky č. 3/2018 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 3/2018 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro kalendářní roky 2018-2021 Vydáno

Více

Úplné znění Statutu Ceny a Jednacího řádu Komise pro udělování Ceny po zapracování změny č. j. : MŠMT-16556/ ze dne 28.

Úplné znění Statutu Ceny a Jednacího řádu Komise pro udělování Ceny po zapracování změny č. j. : MŠMT-16556/ ze dne 28. Úplné znění Statutu Ceny a Jednacího řádu Komise pro udělování Ceny po zapracování změny č. j. : MŠMT-16556/2013-1 ze dne 28. června 2013 Statut Ceny ministra/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Masarykovy univerzity č.7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (ve znění účinném od 1. září 2017) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České zemědělské

Více

CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice stanovuje formální náležitosti a kritéria k

Více

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD ČVUT v Praze Fakulta dopravní Konviktská 20, Praha 1 www.fd.cvut.cz Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato

Více

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Tato Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty N Á V R H JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a

Více

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK Aktuální kritéria pro habilitační řízení

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Směrnice děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě TUL

Směrnice děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě TUL Směrnice děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě TUL Jméno Funkce Datum Podpis Garant: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan Právní kontrola: Mgr. Barbora Zajícová právník Odborný

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení České vysoké učení technické v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více