OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16"

Transkript

1 Komunitní plánování

2

3 OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb ve Vyškově 17 Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Paprsek 17 Poradna pro uživatele sociálních služeb 18 Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. 18 Pečovatelská služba 19 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni 19 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 19 Oblastní charita Vyškov 20 Podané ruce, o.s. Drogové služby Vyškov 20 Rodinná pohoda, o.s. 21 Sdružení Piafa ve Vyškově, o.s. 22 TyfloCentrum Brno, o.p.s. regionální středisko Vyškov 23 Poskytovatelé služeb souvisejících se sociální oblastí na území města Vyškova 24 Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR, o.s. Klub Paprsek 24 Mateřské centrum Radost, o.s. 25 Oblastní spolek Českého červeného kříže 25 Rampa, o.s. 26 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vyškov 27 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 27 Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Vyškov 28 Služby a poradenství poskytované městem Vyškov 29 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 29 Oddělení sociální péče a sociálních služeb 29 Oddělení sociálně-právní ochrany 31 Oddělení sociálních dávek 32 Komise mající vztah k sociální oblasti: 33 Správní obvod městského úřadu Vyškov (obce s rozšířenou působností) 34 Krajská zařízení ve Vyškově 35 Pečovatelská služba Vyškov, p.o. 35 Sociální služby Vyškov, p.o. 35, 36 Další služby 37 Dům s pečovatelskou službou, Vyškov 37 Dům s pečovatelskou službou, Ivanovice na hané 37 Dům s pečovatelskou službou, Drnovice 37 Dům s pečovatelskou službou, Habrovany 37 Dům chráněného bydlení, Rousínov 38 Habrovanský zámek, p.o. 38 Domov hvězda, p.o. 38 Některé organizace a služby mající vztah k sociální oblasti 39 Okresní správa sociálního zabezpečení Vyškov 39 Úřad práce Vyškov odloučené pracoviště: 39 Odbor státní sociální podpory 39 Armáda spásy Brno 40 Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium 40 Drom, p.o. Romské středisko 40 IQ Roma servis, o.p.s. 40 K centrum Drug azyl 41 Občanská poradna Trialog 41 Pedagogicko psychologická poradna Vyškov, p.o. 41 Spondea 42 Středisko rané péče SPRP Brno, o.s. 42 Synapse, o.s. 42 Důležitá telefonní čísla a kontakty 43 Přístupnost některých objektů ve Vyškově pro osoby se sníženou schopností pohybu 44

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, publikace, která se Vám dostává do rukou, vznikla za podpory Jihomoravského kraje jako součást procesu komunitního plánování sociálních služeb ve Vyškově. Informační průvodce je strukturován tak, aby co nejvíce posloužil při orientaci v nabídce sociálních služeb ve Vyškově a okolí a umožnil tak kontakt s příslušnou organizaci, jež bude schopná pomoci při rozhodování při řešení problémových životních situací. Současně Vám pomůže ujasnit si základní pojmy a rozdíly mezi jednotlivými službami a činnostmi a usnadní i následnou komunikaci při vyřizování potřebných záležitostí. Sociální službou rozumíme činnosti, jež zajišťují pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, za účelem zachování soběstačnosti, setrvání v jejich vlastním domácím prostředí, obnovení nebo zachování zdravého životního stylu. Jedná se o pomoc a podporu lidem, kteří se potýkají s různými problémy z důvodu dlouhotrvajícího nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního postižení, pro krizovou sociální situaci apod., a kteří nejsou schopni tyto problémy řešit bez pomoci druhých. Město Vyškov se snaží nemalými finančními částkami každoročně podporovat činnost organizací, které zajišťují nezbytné sociální služby pro občany města a jeho městských částí. Doufáme, že uvedené kontakty a další praktické informace využijete při rozhodování kam a na koho se obrátit v tíživé situaci, která může nastat kdykoliv v životě každého z nás. RNDr. Petr Hájek, starosta 4.

5 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální služba je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) sociální poradenství, h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. FORMY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. POBYTOVÝMI SLUŽBAMI se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. AMBULANTNÍMI SLUŽBAMI se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. TERÉNNÍMI SLUŽBAMI se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. 5.

6 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE I. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY : ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ II. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE OSOBNÍ ASISTENCE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TÍSŇOVÁ PÉČE PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘE TÝDENNÍ STACIONÁŘE DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DOMOVY PRO SENIORY DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ III. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE RANÁ PÉČE TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC TLUMOČNICKÉ SLUŽBY AZYLOVÉ DOMY DOMY NA PŮL CESTY KONTAKTNÍ CENTRA KRIZOVÁ POMOC NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NOCLEHÁRNY SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY TERAPEUTICKÉ KOMUNITY TERENNÍ PROGRAMY SOCIÁLNÍ REHABILITACE 6.

7 I. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. II. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 7.

8 c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, b) sociální poradenství, c) sociálně terapeutické činnosti, d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních e) záležitostí. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zajištění chodu domácnosti, b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) sociálně terapeutické činnosti, e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 8.

9 Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, e) sociálně terapeutické činnosti, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 9.

10 Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 10.

11 Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. III. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních d) záležitostí. 11.

12 Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) telefonickou krizovou pomoc, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) sociálně terapeutické činnosti, 12.

13 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. 13.

14 Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí přenocování. Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) sociálně terapeutické činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních c) záležitostí. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních d) záležitostí. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních c) záležitostí. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších c) činností vedoucích k sociálnímu začlenění, d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 14.

15 Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy, b) poskytnutí ubytování, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) sociálně terapeutické činnosti, e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních b) záležitostí. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti: a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje tyto další činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 15.

16 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od Poskytovatelem sociální služby podle zákona o sociálních službách nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí a nevztahuje se na ně povinnost registrace. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma, nebo ubytovna). 16.

17 POSKYTOVATELÉ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA VYŠKOVA PORADNA a PŮJČOVNA Rehabilitačních a kompenzačních pomůcek PAPRSEK Adresa:? Lípová 364/ ,Vyškov Zástupce organizace: Jaroslava Bednářová , Kontaktní osoba: Marie Mikulášková pujcovna.vy@seznam.cz IČ :webové stránky: Služby: odborné sociální poradenství, půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek včetně drobného prodeje. Pomoc při činnostech,které jsou nad síly handicapovaných vyplňování formulářů, sepsání odvolání Informační centrum informace o poskytovatelích sociálních služeb v regionu, Skupina uživatelů: rodiče zdravotně postižených dětí a mládeže. Počet uživatelů: 200 Počet zaměstnanců: 1 17.

18 Lípová 364/ Vyškov Zástupce organizace: Bc. Radka Švecová PORADNA PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB , Kontaktní osoba: Marie Mikulášková IČ : webové stránky: Služby: odborné sociální poradenství, pomoc s výběrem vhodné sociální služby, pomoc při jednání s poskytovatelem soc. služby, poradenství týkající se uzavírání Smluv s poskytovatelem soc. služby, pomoc s tvorbou Smlouvy o soc. službě mezi uživatelem a dalšími fyzickými osobami, poradenství týkající se příspěvku na péči, zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a vyhl. Č. 505/2006 Sb. Skupina uživatelů: uživatelé sociálních služeb. Počet uživatelů: bez stálé klientely. Počet zaměstnanců: 1 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYŠKOV, o.p.s. Tyršova Vyškov Zástupce organizace: Mgr.Jitka Koblížková, předsedkyně správní rady Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Leznar, ředitel pcvyskov@acvyskov.cz IČ : webové stránky: Služby: pečovatelská služba, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, klub důchodců, poradenství pro seniory a zdravotně postižené. Skupina uživatelů: senioři, zdravotně postižení, rodiny, osoby v životní krizi, ženy a matky s dětmi v tísni. Počet uživatelů: Počet zaměstnanců:

19 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYŠKOV, o.p.s. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Posláním pečovatelské služby je pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením a rodinám s dětmi setrvávat ve svých domovech, vést pokud možno dosavadní způsob života, zvýšit jeho kvalitu a soběstačnost se zachováním vazeb na své blízké a příbuzné. Tyto služby jsou poskytovány občanům města Vyškov za zachování lidské důstojnosti, vycházejí z individuálně určených potřeb a posilují jejich sociální začleňování. Jsou poskytovány terénní a ambulantní formou. AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI V TÍSNI Opatovice Vyškov , @ azylopatovice@centrum.cz Posláním azylového domu je pomoc ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, formou poskytnutí ubytování, individuálního poradenství a podpory s cílem jejich znovuzačlenění do běžného života. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábř.27, Vyškov Telefon:' psychologie@acvyskov.cz Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je poskytovat odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v psychické či sociální tísni. Poradna svou činností přispívá k utváření příznivých rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, napomáhá rozpoznat a odstranit příčiny poškození těchto vazeb a podporuje opětovné zapojení člověka do rodinného a občanského života. 19.

20 OBLASTNÍ CHARITA VYŠKOV Morávkova 745/1a Vyškov Dědice Zástupce organizace: Markéta Pučánová, ředitelka , (stacionář) Kontaktní osoba: Jitka Štaffová IČ : webové stránky: Služby Domácí péče: ošetřovatelská služba a pečovatelská služba v domácím prostředí uživatelů, v DCHB v Rousínově. Zařízení sociální integrace: Centrum denních služeb a Odlehčovací služby. Skupina uživatelů: senioři, zdravotně postižení, rodiny. Počet uživatelů: 350 Počet zaměstnanců: 28 PODANÉ RUCE, o.s. Drogové služby Vyškov Palánek 74, Vyškov , vyskov@podaneruce.cz Zástupce organizace: Jiří Valnoha, M.A., DiS Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Trefilík Martina Krupková, DiS IČ : webové stránky: Služby: prevence a léčba závislosti na nealkoholových návykových látkách, terénní práce, sociálně-právní poradenství Skupina uživatelů: lidé v tíživé životní situaci. Počet uživatelů: bez stálé klientely. Počet zaměstnanců: 2 20.

21 RODINNÁ POHODA, o.s. Morávkova 35, Vyškov , rodinna.pohoda@centrum.cz Zástupce organizace: Bc. Jana Kubaláková Kontaktní osoba: Bc. Jana Kubaláková IČ : webové stránky: Služby: Odlehčovací služba pomoc rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí, nabízíme pomoc lidem s jakýmkoliv handicapem zrakovým, sluchovým, tělesným, zdravotním, mentálním postižením autistům, lidem s demencí Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou. Skupina uživatelů: děti, mládež, dospělí, senioři. Počet uživatelů: 30 Počet zaměstnanců: 8 21.

22 Žerotínova Vyškov Zástupce organizace: Jana Podrápská ředitelka SDRUŽENÍ PIAFA VE VYŠKOVĚ, o.s , Kontaktní osoba: Jana Podrápská ředitelka : webové stránky: @ piafa@piafa.cz IČ Služby: 1) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením kapacita služby je 250 uživatelů 2) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi kapacita služby je 150 uživatelů 3) Sociální rehabilitace kapacita služby je 40 uživatelů Naše služby naplňujeme mimo jiné také prostřednictvím fakultativních činností: Hiporehabilitace hipoterapie, léčebné pedagogicko psychologické ježdění na koni, sport handicapovaných Canisterapie aktivity se psem Fyzioterapie cvičení na velkém míči, s overbally, měkké a mobilizační techniky, baňkování, aromatické masáže atd. Sociálního auta denní svoz dětí a mládeže s handicapem Pobytových aktivit V rámci služeb je možné využít pobytu v tzv. Sociálně rehabilitačním centru: v Klubku (denní centrum pro osoby ve věku od let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením nebo kombinovaným postižením), v ostatních volnočasových aktivitách, Skupiny uživatelů: Služby a činnosti jsou poskytovány ambulantní formou individuální i skupinovou většinou občanům Jihomoravského kraje, převážně z regionu Vyškov, jedná se o tyto konkrétní skupiny: senioři a osoby se zdravotním postižením psychickým, fyzickým i mentálním, rodiny s dětmi a mládeží do 26 let věku, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování, komunikační problémy, zdravotní či jiný handicap nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, osoby starší 15ti let, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy sociální okluzí. Počet zaměstnanců:

23 TYFLOCENTRUM Brno, o.p.s. Regionální středisko Vyškov Osvobození 56 (areál ZŠ Letní Pole) Vyškov Zástupce organizace: RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka , Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Plšková vyskov@tyflocentrum-bm.cz IČ : webové stránky: Služby registrované: sociální poradenství sociálně aktivizační služby (pořádání besed, výletů, exkurzí apod.) Ostatní služby: asistenční služby (zahrnují průvodcovské a předčitatelské služby a pomoc v přirozeném prostředí uživatele) zprostředkování ostatních služeb (odborně technické poradenství, psychologické poradenství, sociální rehabilitace, podpora pracovního uplatnění) Skupina uživatelů: osoby starší 15 let s těžkým postižením zraku a osoby starší 15 let s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové. Počet uživatelů: bez stálé klientely. Počet zaměstnanců: 2 Posláním společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým v překonávání důsledků jejich těžkého zrakového postižení. Poslání naplňujeme prostřednictvím nabídky sociálních služeb, které směřuj k uspokojování potřeb, vyplývajících z těžkého zrakového postižení, k rozšiřování možností uplatnění všestranných zájmů a ke zlepšování životních podmínek těžce zrakově postižených občanů. Středisko ve Vyškově je součástí sítě podobných středisek v Jihomoravském kraji, které se specializují na klienty s těžkým zrakovým postižením a cílem poskytování služeb ve Vyškově je vyšší dostupnost základních služeb pro zrakově postižené z Vyškova o okolí. 23.

24 POSKYTOVATELÉ SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA VYŠKOVA ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL POSTIŽENÝCH DĚTÍ v ČR, o.s. KLUB PAPRSEK Osvobození Vyškov Kontaktní osoba: Jaroslava Bednářová , Kontaktní osoba: Jaroslava Bednářová @ paprsek.vy@seznam.cz IČ : webové stránky: Služby: volnočasové aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže, sociální poradenství, školení, kurzy, zprostředkování služeb se slevou u smluvních subjektů. Skupina uživatelů: zdravotně postižené děti a mládež, rodiče postižených dětí. Počet uživatelů: 200 Členská základna: 150 Počet zaměstnanců: 0 24.

25 MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST, o.s. Lípová 364/ Vyškov Zástupce organizace: Ing. Iveta Chaloupková Kontaktní osoba: Ing. Iveta Chaloupková mcradost@seznam.cz IČ : webové stránky: Služby: získávání prvních sociálních kontaktů, podpora žen v roli matky, prevence sociální izolace, neformální setkávání, vzájemná pomoc, předávání zkušeností, vzdělávání a příprava do zaměstnání. Skupina uživatelů: těhotné ženy, rodiče s dětmi předškolního věku, rodiny s handicapovanými dětmi. Počet uživatelů: 230 Členská základna: 12 Počet zaměstnanců: 7 Lípová 2, Vyškov Zástupce organizace: MUDr. František Smejkal, předseda OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE , Kontaktní osoba: Danuše Adamcová, ředitelka : webové stránky: vyskov@cervenykriz.eu IČ

26 Zdravotní činnost kurzy a školení základní normy zdravotnických znalostí dle Standardů první pomoci v ČČK. Propagačně-výchovné akce pro děti, mládež a veřejnost o poskytování první pomoci a praktické provádění oživování na resuscitační loutce. Evidence a oceňování bezpříspěvkových dárců krve medailemi prof. MUDr. Jánského a zlatými kříži při více jak 80x darování krve. Sociální činnost vyhledávací a signalizační činnost. Sousedská výpomoc v Místních skupinách ČČK. Letní tábory dětí se zdravotním zaměřením k výuce první pomoci a úkonů život zachraňujících. Rekondiční pobyty organizované pro děti s chronickým onemocněním. Rekondiční pobyty pro seniory s onemocněním pohybového ústrojí v jarních a podzimních měsících. Humanitární činnost organizování humanitárních sbírek při mimořádných situacích. Organizování sbírek ošacení, přikrývek, domácích potřeb a nádobí pro potřebné občany u nás i v zahraničí. Provozování ošacovacího skladu pro sociálně slabé spoluobčany našeho regionu. Skupina uživatelů: děti žáci MŠ a ZŠ, studenti, široká veřejnost, senioři. Počet uživatelů: bez stálé klientely, více jak Počet zaměstnanců: 1 Členská základna: 500 (890 dobrovolníků) RAMPA, o.s. Tyršova 29 (činnost) Puškinova 37 (pošta) Vyškov Zástupce organizace: Jiří Pospíšil Kontaktní osoba: Jiří Pospíšil : webové stránky: Služby: volnočasové aktivity mládeže, klub maminek, spolupráce se seniory. Skupina uživatelů: mládež, matky s dětmi, senioři. Počet uživatelů: 100 Počet zaměstnanců: 0 poj@centrum.cz IČ

27 SVAZ DIABETIKŮ ČR, územní organizace Vyškov 9.května 25, Vyškov Zástupce organizace: Vlastimil Kudlička, předseda IČ Kontaktní osoba: Vlastimil Kudlička, předseda Služby: pomoc občanům postiženým diabetem. Přednáškovou činností zabezpečujeme výchovu diabetiků a pomáháme tak k předcházení zdravotních komplikací. Pořádáme rekondiční pobyty. Jedenkrát ročně pořádáme pro občany bezplatné měření tlaku krve a glykemie. Skupina uživatelů: zdravotně či sociálně znevýhodnění postižení diabetem. Členská základna: 120 Počet zaměstnanců: 0 SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR Ant. Zápotockého 19, Vyškov Zástupce organizace: Ludmila Táborská Kontaktní osoba: Ludmila Táborská IČ Služby: rekondiční pobyty, přednášky, zájezdy, kulturní akce. Skupina uživatelů: postižení civilizačními chorobami. Členská základna: 70 Počet zaměstnanců: 0 27.

28 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, místní organizace Vyškov Na Vyhlídce 29, Vyškov Zástupce organizace: Marie Klvačová IČ Kontaktní osoba: Marie Klvačová Služby: rekondiční pobyty. Skupina uživatelů: tělesně postižení. Počet uživatelů: 78 Členská základna: 66 Počet zaměstnanců: 0 28.

29 SLUŽBY A PORADENSTVÍ POSKYTOVANÉ MĚSTEM VYŠKOV Masarykovo náměstí 1 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Nádražní Vyškov Vedoucí : Mgr. Jitka Koblížková ' j.koblizkova@meuvyskov.cz Sekretariát: Hana Kouřilová ' h.kourilova@meuvyskov.cz Úřední hodiny: PO, STŘ: hod hod. Dotační politika města, předkládání návrhů požadavků do rady města a zastupitelstva města. Vidimace a legalizace (ověřování shody opisů nebo kopií s listinou a ověřování pravosti podpisu). Výběr správních poplatků za legalizaci a vidimaci. Spisová služba odboru I. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Výkon státní správy na úseku zdravotně postižených Výkon státní správy příspěvku na péči Poradenství Vedoucí oddělení : Ing. Jana Martínková ' j.martinkova@meuvyskov.cz Ekonomika odboru. Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění a příspěvku na péči. Evidence žádostí o byty v Domě s pečovatelskou službou Vyškov. 29.

30 Helena Závodná ' h.zavodna@meuvyskov.cz Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek. Příspěvek na úpravu bytu. Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla. Příspěvek na individuální dopravu. Příjem a evidence žádostí o byty zvláštního určení. Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže. Příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro psa. Vydávání doporučení k uzavírání nájemních smluv pro byty v domech zvláštního určení ve správním obvodu ORP. Drahomíra Pospíšilová ' Evidence a vystavování průkazů ZTP. Příspěvek na provoz motorového vozidla. Recepty a žádanky na omamné látky pro lékaře. Pečovatelská služba. Andrea Mazánková Bc. Veronika Šramatá ' ' v.sramata@meuvyskov.cz Příspěvek na péči Příspěvek na péči Milena Skácelová Helena Konečná ' ' h.konecna@meuvyskov.cz Příspěvek na péči Příspěvek na péči Lenka Maulová Hana Wognitschová ' ' h.wognitschova@meuvyskov.cz Příspěvek na péči Příspěvek na péči 30.

31 II. ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Péče a poradenství pro osoby společensky nepřizpůsobené. Zajišťování agendy opatrovnictví nesvéprávných občanů města Vyškova. Poradenství. Vedoucí oddělení : Mgr. Ivana Zouharová ' i.zouharova@meuvyskov.cz Agenda sociálně-právní ochrany dětí. Kurátor pro mládež (trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých). Problematika romské minority. Eva Ambrozová ' e.ambrozova@meuvyskov.cz Agenda sociálně-právní ochrany dětí. Jitka Burianová ' j.burianova-soc@meuvyskov.cz Agenda sociálně-právní ochrany dětí. Dagmar Hopianová ' d.hopianova@meuvyskov.cz Agenda sociálně-právní ochrany dětí. Marta Jordová ' m.jordova@meuvyskov.cz Agenda sociálně-právní ochrany dětí. Ladislava Matysová ' l.matysova@meuvyskov.cz Agenda sociálně-právní ochrany dětí. Náhradní rodinná péče. 31.

32 Luděk Odrazil ' l.odrazil@meuvyskov.cz Kurátor pro mládež (trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých). Koordinátor soc. péče o osoby společensky nepřizpůsobené. Mimořádná okamžitá pomoc pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Agenda opatrovnictví nesvéprávných občanů. III. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK Výkon státní správy na úseku dávek hmotné nouze příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Poradenství. Vedoucí oddělení : Eva Prošková ' e.proskova@meuvyskov.cz Dávky hmotné nouze. Jitka Čekanová Magda Nebojsová ' ' m.nebojsova@meuvyskov.cz Dávky hmotné nouze. Dávky hmotné nouze. Eva Slezáčková Ing. Jarmila Poláková ' ' j.polakova@meuvyskov.cz Dávky hmotné nouze. Dávky hmotné nouze. 32.

33 KOMISE MAJÍCÍ VZTAH K SOCIÁLNÍ OBLASTI: 1) Sociální komise rady města předsedkyně Jana Pátková tajemnice Eva Prošková, ' e.proskova@meuvyskov.cz 2) Komise pro sociálně-právní ochranu dětí předsedkyně PhDr. Naděžda Čermáková tajemnice Mgr. Ivana Zouharová, ' i.zouharova@meuvyskov.cz 3) Komise prevence kriminality předseda MVDr. Radim Poláček tajemnice Věra Legnerová, ' v.legnerova@meuvyskov.cz 33.

34 Správní obvod Městského úřadu Vyškov dle vyhl.č. 388/2002 Sb., v platném znění SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Vyškov je vymezen územím obcí Bohdalice-Pavlovice, Dětkovice, Drnovice, Drysice, Habrovany, Hlubočany, Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, Ivanovice na Hané, Ježkovice, Komořany, Kozlany, Krásensko, Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Luleč, Lysovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Orlovice, Podbřežice, Podivice, Podomí, Prusy-Boškůvky, Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice, Rostěnice-Zvonovice, Rousínov, Ruprechtov, Rybníček, Studnice, Švábenice, Topolany, Tučapy, Vážany, Vyškov, Zelená Hora a území vojenského újezdu Březina. 34.

35 KRAJSKÁ ZAŘÍZENÍ VE VYŠKOVĚ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VYŠKOV, p.o. Polní 5, Vyškov Telefon:' , morongova@psv.vys.cz Typ služby: pečovatelská služba poskytovaná v bytech v domě zvláštního určení. Kapacita služby: 118 bytů Podmínky umístění: starobní důchodce, invalidní důchodce, osoby se zdravotním postižením, chronickým onemocněním. Stručný popis služby: pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo onemocnění. Základní péče občanům (zajištění stravování, pomoc při sebeobsluze, prosazování práv a zájmů, pomoc při zajištění chodu domácnosti) s cílem zachování samostatnosti a nezávislosti občana v nejvyšší možné míře. Polní Vyškov SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, p.o zemankova@socialnisluzbyvyskov.info Typ služby: Domov pro seniory. Kapacita služby: 147 lůžek Podmínky umístění: senioři žijící v regionu Vyškov, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osoby žijící v regionu Vyškov, starší 60 let, které byly uznány invalidními. Stručný popis služby: poskytování komplexu pobytových sociálních služeb -ubytování, stravování úklid, praní, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygienu, ošetřovatelská péče, sociální pomoc, aktivizační činnosti, zprostředkované a doplňkové služby. 35.

36 Čtvrtníčkova 1/ Vyškov SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, p.o Typ služby: Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním. mullerova@socialnisluzbyvyskov.info Kapacita služby: 41 lůžek Cílová skupina: osoby starší 50ti let, žijící v Jihomoravském kraji, které trpí chronickým duševním onemocněním a byly uznány invalidními. Stručný popis služby: poskytování ubytování, stravy, úklidu, praní, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a rozvoj samostatnosti, nabídka terapeutických činností. Polní Vyškov SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, p.o Typ služby: Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí. zemankova@socialnisluzbyvyskov.info Kapacita služby: 20 lůžek Cílová skupina: osoby žijící v regionu Vyškov, starší 60 let, které byly uznány invalidními a trpí stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence. Stručný popis služby: poskytování komplexu pobytových sociálních služeb ubytování, stravování, úklid, praní, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygienu, ošetřovatelská péče, sociální pomoc, aktivizační činnosti, zprostředkované a doplňkové služby. Purkyňova 36, (areál nemocnice) Vyškov Typ služby: Denní stacionář. SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, p.o drapalova@socialnisluzbyvyskov.info Kapacita služby:16 klientů Cílová skupina: osoby s mentálním a lehčím tělesným postižením let. Stručný popis služby: poskytování ambulantních služeb sociální péče, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Snaha o zlepšení kvality života, o podporu a rozvoj soběstačnosti osob s mentálním postižením, které žijí v přirozeném prostředí rodiny a nejsou schopny samostatného života. 36.

37 DALŠÍ SLUŽBY DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, VYŠKOV Kapacita: 24 bytů Tyršova 29, Vyškov Evidence žadatelů a info.: Vlastník: OSVZ města Vyškova, tel.: město Vyškov. Podmínky umístění: starobní a invalidní důchodce, trvalé bydliště ve Vyškově. V DPS se poskytuje: pečovatelská služba včetně úkonů osobní hygieny. DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, IVANOVICE na HANÉ Mlýnská 801 Ivanovice na Hané (informace) h.dostalova@ivanovicenahane.cz Vlastník: město Ivanovice na Hané. V DPS se nachází: pedikúra, pečovatelky, Kapacita: 32 bytů středisko osobní hygieny. Evidence žadatelů a info.: MěÚ Ivanovice na Hané. Podmínky umístění: starobní a invalidní důchodce. Drnovice Drnovice DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, DRNOVICE *36, *36 Evidence žadatelů a info.: Obecní úřad Drnovice, tel.: Vlastník: Obec Drnovice. Kapacita: 17 bytů Podmínky umístění: písemná žádost, věková hranice od 65 roků s výjimkou tělesně postižených, částečná soběstačnost. V DPS se poskytuje: pečovatelská služba včetně úkonů osobní hygieny. DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, HABROVANY Habrovany Rousínov obec@habrovany.cz Vlastník: Obec Habrovany. Evidence žadatelů a info.: Obecní úřad Habrovany Kapacita: 12 bytů Podmínky umístění: starobní a invalidní důchodce. V DPS se poskytuje: terénní pečovatelská služba dle potřeby uživatelů. 37.

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Vyškov 2007 II. vydání Seznam použitých zkratek OSVZ...odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZTP...zdravotně

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2009

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2009 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2009 Vyškov, květen 2010 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Tento adresář vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku plánování rozvoje

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává Katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk. Od jeho prvního vydání

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU Poskytovatel : Sociální služby města Havlíčkova Brodu Poradna pro seniory Odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108 /2006 Sb. Stručná charakteristika služby Poskytovatel sociálních služeb Sociální

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poskytovatel: Roska Praha Ohnivcova 16/1334 147 00 Praha 4 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): sociální rehabilitace Cílová

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více