Popis realizace poskytování sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní Terénní asistenční služba Zlín Burešov 4886, Zlín Veřejný závazek Poslání Terénní asistenční služba poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Terénní asistenční služba působí ve Zlíně a přilehlých obcích. Cílová skupina rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze ) rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí rodiny s dětmi ohrožené trestnou činnosti rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí rodiny, kde je nezletilý rodič rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce rodiny azylantů rodiny, jejichž členům byl na základě rozhodnutí soudu stanoven dohled rodiny ohrožené domácím násilím rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby)

2 Zásady poskytování sociální služby Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi je sociální službou poskytovanou bez finanční úhrady a na základě dobrovolnosti. Pomoc prostřednictvím terénní asistenční služby vychází z individuálně určených potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování. Terénní asistenční služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Terénní asistenční služba je poskytována dle potřeb uživatele zpravidla v jeho přirozeném sociálním prostředí. Podporuje žádoucí a přínosné sociální kontakty uživatele. Terénní asistenční služba respektuje hodnoty individuality člověka, jeho důstojnost a potřeby bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, etnickou příslušnost, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. (Antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Terénní asistenční služba respektuje a chrání práva uživatele služby (viz. Pravidla pro ochranu uživatelů) včetně práva na svobodné rozhodování. Terénní asistenční služba motivuje a podporuje uživatele k činnostem a chování, které mohou přispět k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Pracovníci terénní asistenční služby se aktivně účastní multidisciplinárních týmů a spolupracuje s ostatními organizacemi a institucemi. Terénní asistenční služba funguje na principu týmové spolupráce, pracuje na základě společně vytvořených standardů kvality sociální služby ve prospěch uživatelů. Pracovníci terénní asistenční služby dodržují Etický kodex pracovníků terénní asistenční služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín. Pracovníci terénní asistenční služby se pravidelně účastní supervizí. V organizaci je vytvořen plán dalšího vzdělávání pracovníků. Pracovníci terénní asistenční služby dodržují zásadu hospodárnosti a efektivního využívání finančních a materiálních prostředků určených pro realizaci služby. Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby Terénní asistenční služba je poskytována na základě dohody o spolupráci (písemné smlouvy o poskytování služby) a společně vytvořeného individuálního plánu uživatele. Uživatel sestavuje zpravidla individuální plán společně s pracovníkem terénní asistenční služby a ve většině případů také s pracovníkem oddělení sociálně právní ochrany dětí a na řešení své situace se aktivně podílí. Terénní asistenční služba se věnuje pouze rodinám s nezletilými dětmi, těhotným ženám a pracuje s rodinou jako celkem.

3 Pracovníci terénní asistenční služby zhodnotí, zda zájemce o poskytování služby spadá do cílové skupiny zjistí potřeby a osobní cíle zájemce o službu zmapuje aktuální sociální situaci zájemce o službu informuje zájemce o podmínkách a možnostech poskytování služby informuje zájemce, že pokud bude chtít využívat terénní asistenční službu, bude s ním uzavřena písemná smlouva o poskytování služby Popis služby Naplnění základních činností ze zákona Služba obsahuje tyto základní činnosti: - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Popis realizace a rozsah poskytované sociální služby Terénní asistenční služba je poskytována především v přirozeném prostředí rodiny se zaměřením na cílovou skupinu rodin s dětmi a zahrnuje následující činnosti: 1) Základní sociální poradenství Pracovník terénní asistenční služby poskytuje osobám z cílové skupiny potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace a je základní činností při poskytování služeb. 2) Navázání spolupráce s (potencionálními) uživateli služby Pracovník terénní asistenční služby navazuje kontakt s potenciálním uživatelem převážně na doporučení pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo na základě zájmu samotného potenciálního uživatele a informuje ho o možnostech a podmínkách spolupráce s terénní asistenční službou (informační letáky, webové stránky, atd.). V případě, že se pracovník terénní asistenční služby domluví se zájemcem na spolupráci, napomáhá pracovník uživateli formulaci zakázky, mapuje jeho situaci včetně podmínek, v nichž žije a dalších dostupných zdrojů. 3) Individuální plánování v průběhu služby Terénní asistenční služba je poskytována na základě dohody o spolupráci (písemné smlouvy) a společně vytvořeného individuálního plánu uživatele. Uživatel* sestavuje individuální plán společně s pracovníkem terénní asistenční služby a případně i ve spolupráci s pracovníkem oddělení sociálně právní ochrany dětí a na řešení své situace se aktivně podílí. 4) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

4 Pracovník terénní asistenční služby v rámci těchto činností podporuje rodiče prostřednictvím posílení motivace a praktického podporovaného nácviku k prohlubování dovedností při výchově dítěte, v nácviku rodičovského a partnerského chování, ve vedení domácnosti. Prostřednictvím vedení rozhovorů si rodiče osvojují některé konkrétní dovednosti a jsou podporováni k reflexi změn. Jedná se o tyto činnosti: a) pracovně výchovná činnost s dětmi Pracovník terénní asistenční služby podporuje rodiče ve využití kreslících, výtvarných a hracích pomůcek při rozvoji dítěte, motivuje rodiče k zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti a do pracovně výchovných programů pro děti. b) pracovně výchovná činnost s dospělými Pracovník terénní asistenční služby vede rodiče k podpoře a nácviku rodičovského chování a sociálních kompetencí při jednání na úřadech, školách, školských zařízeních (vyžádaná asistence při rozhovoru s učitelem, doprovod k pediatrovi či jinému odborníkovi), motivuje rodiče k řádné výchově dětí a k příznivému vývoji jejich osobnosti. V rámci pracovně výchovné činnosti s dospělými se jedná především o řešení okruhu problémových situací: Pomoc při řešení nepříznivé finanční situace Pracovník terénní asistenční služby upozorňuje na rizika rychlých půjček a na nebezpečí neuváženého zadlužování domácnosti (předluženost, exekuce, insolvence). Pomáhá zprostředkovávat finanční poradenství v občansko-právní poradně a jiných institucích zabývajících se finančními záležitostmi, vede rodiče ke zlepšení finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávacích kurzů. Pomoc při sestavování rodinného rozpočtu Pracovník terénní asistenční služby vede rodiče k sestavování rodinného rozpočtu a společně s nimi stanovuje prioritní výdaje (bydlení a služby s ním spojené, základní potřeby domácnosti, vzdělání, zdravotní péči) a pomáhá rodině redukovat zbytné výdaje. Rodiče motivuji k šetrnosti (nákup levnějších potravin, úspory energií, omezení výdajů na alkohol a cigarety apod.) a děti vede za podpory rodičů k přiměřenému zacházení a manipulaci s finančními prostředky. Pomoc při řešení nepříznivé bytové situace Pracovník terénní asistenční služby vede rodinu k zajištění a udržení vhodného bydlení spolupráce s azylovými domy, hledání podnájmu prostřednictvím inzerátů, realitních kanceláří, internetové inzerce. Pomáhá při zajišťování náhradních forem bydlení startovací byty, domy na půli cesty, sociální bydlení. Z darů nabídnutých azylovému domu pomáhá při zprostředkování dovybavení domácnosti. Podpora při vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků Pracovník terénní asistenční služby motivuje rodiče k řádné organizaci domácích prací (úklidu, praní a údržba prádla, odstraňování odpadků, pravidelné větrání). Rodiče a děti jsou motivováni k pravidelné hygieně a k dodržování zdravého životního stylu. Zajištění zdravotní péče Pracovník terénní asistenční služby motivuje rodiče k pravidelnosti návštěv u dětského lékaře

5 a odborných lékařů, vede rodiče k dodržování termínů pravidelného očkování a preventivních lékařských prohlídek dětí, k dodržování léčebného režimu, rehabilitace či logopedického cvičení. Těhotné matky motivuje k pravidelným návštěvám poradny a k dodržování zásad správné výživy. Pomáhá při vyřizování léčebných pobytů v lázních a ozdravovnách. V případě potřeby pracovník doprovází rodiče s dětmi na lékařská vyšetření. Zprostředkování materiální pomoci rodinám Pracovník terénní asistenční služby zprostředkovává využití darů pro rodiny s ohledem na jejich aktuální potřeby a možnosti. Rodiče vede k účasti a k podpoře při samostatném výběru oblečení s ohledem na správnou skladbu oblečení, velikost či roční období s cílem úspory finančních prostředků domácnosti. c) zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí Pracovník terénní asistenční služby vede rodiče a děti k pravidelné školní docházce dětí a k jejich domácí přípravě na vyučování. Pracovník terénní asistenční služby pomáhá rodičům a dětem osvojit si techniky efektivního učení (např. harmonogram domácí přípravy). V případě diagnózy specifických poruch učení pomáhá rodičům při aplikaci doporučených výchovných postupů pří zvládání školní přípravy dětí a v případě potřeby poskytuje doprovod do pedagogicko-psychologické poradny. Pracovník terénní asistenční služby motivuje a podporuje rodiče k aktivní spolupráci se školskými zařízeními (třídní učitel, vychovatel), k zajištění školních pomůcek, úhradě stravy a jiných poplatků spojených se školní docházkou dětí. Pomáhá zprostředkovat doučování jinými subjekty. d) zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity Pracovník terénní asistenční služby poskytuje doprovod rodičům a jejich dětem při zajištění volnočasových aktivit, předává informace o trávení volného času rodiny a zprostředkovává kontakt na další organizace nabízející volnočasové aktivity (školní i mimoškolní zájmové kroužky, školní kluby, družiny, sportovní organizace) e) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte Pracovník terénní asistenční služby podporuje rodiče k rozvoji motorických dovedností dítěte (procvičování hrubé a jemné motoriky), k rozvoji či posíleni psychických a sociálních schopností dítěte (podpora sourozeneckých vztahů a vztahů k rodičům i širšímu okolí). Pracovník terénní asistenční služby klade důraz na postupný a přirozený rozvoj schopností dětí. 5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pracovník terénní asistenční služby pomáhá k sociálnímu začleňování cílové skupiny prostřednictvím doprovodů do konkrétních zařízení a institucí (školská zařízení, lékaři, zájmové aktivity), poskytuje pomoc při vytváření sociálních a společenských kontaktů a motivuje k sociální aktivizaci (návštěvy mateřských center, vzdělávacích kurzů apod). Služba je naplňována především ve spolupráci s Magistrátem města Zlína oddělením sociálně právní ochrany dětí ve Zlíně, Rodinným centrem Kamarád Nenuda, Family pointem, Centrem pro rodinu, Střediskem výchovné péče Domek, Za sklem o.s., Střediskem rané péče Educo, Nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež T-klub, Salesiánský klub, Domovem dětí a mládeže Astra, dluhovou poradnou Samaritán, Charitou Zlín, Občanskou poradnou STROP, Centrem poradenství, psychologickými a psychiatrickými ambulancemi, Adiktologickou

6 poradnou, Onyxem, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a bytovým oddělením Magistrátu města Zlína, případně ve spolupráci s dalšími organizacemi dle potřeb uživatelů. Pracovník terénní asistenční služby vede rodiče k samostatnosti při provádění těchto aktivit. 6) Sociálně terapeutické činnosti Pracovník terénní asistenční služby podporuje rozvoj nebo udržení sociálních schopností dítěte a dovedností podporujících sociální začleňování osob v rámci socioterapie poskytují pracovníci pomoc v krizových situacích. Pracovník terénní asistenční služby zprostředkovává odborné služby (psycholog, psychiatr, psychoterapeut, mediátor, odborník na mezilidské vztahy). Specifikem sociálně terapeutické činnosti je poskytování informací zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů jak rodičů, tak i dětí (zneužívání návykových látek, kriminalita, násilí, šikana, rasismus). 7) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pracovník terénní asistenční služby pomáhá rodičům s dítětem v obtížné sociální situaci k tomu, aby mohli či uměli fakticky využít své možnosti a práva pomáhá při vyřizování běžných záležitostí (např. vyřizování sociálních dávek, pomoc při založení běžného účtu, zajištění tábora pro děti, zajištění vhodného bydlení), doprovází a pomáhá při jednání s institucemi a organizacemi. Pracovník terénní asistenční služby dále poskytuje pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou (poskytování poradenství v souvislosti s plněním rodičovských povinností, navazování kontaktu s rodinnými příslušníky) a podporuje rodiče při dalším sociálním začleňování. 8) Další pomoc vyplývající z aktuální situace rodiny Pracovník terénní asistenční služby podporuje a pomáhá rodině v situacích, které přicházejí nečekaně a nelze je předem odhadnout. Pracovníci se značnou část pracovní doby pohybují v terénu. Ke zpracování spisové dokumentace slouží pracovníkům kancelář, nacházející se na adrese Burešov 4886, Zlín. Kancelář je vybavena běžným kancelářským nábytkem, PC připojenými k internetové síti a laserovou tiskárnou. Metody práce - sociální práce s rodinou i s jejími jednotlivými členy, - základní a výchozí metodou je rozhovor s uživatelem služby (poradenský, motivační, aktivizační, evaluační.) - individuálně zaměřená intervence se stanovením cíle a individuálního plánu, - hodnocení dosaženého cíle, - posílení sebevědomí pomocí podpory rodičovských kompetencí, nácvik rodičovského chování, - hospodaření s finančními prostředky, jednání s úřady. Pravidla pro vyřizování stížností Vymezení pojmů stížnost, podnět, připomínka, oznámení Stížnost - projev nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby, s organizací služby nebo výhrady k poskytování služby, s porušováním práv uživatele sociální služby, kdy stěžovatel chce dosáhnout nápravy Podnět - sdělení /návrh/ uživatele služby směřující k dalšímu zlepšení či zkvalitnění

7 poskytované služby. Je to konkrétní informace směřující k inovaci. Podstatou není porušování práv uživatele a povinností poskytovatele. Podání podnětu neznamená stížnost na poskytování terénní asistenční služby. Připomínka uživatel služby upozorňuje pracovníka nebo jinou odpovědnou osobu na nějaký fakt, chce, abychom něčemu věnovali pozornost, připomíná práva či povinnosti. Podstatou není porušování práv uživatelů a povinností poskytovatelů. Oznámení oznámení jakékoliv skutečnosti, týkající se poskytované sociální služby informativního charakteru Zásady pro vyřizování stížností (podnětů, připomínek, oznámení) 1. Stížnost (podnět, připomínku, oznámení) může podat uživatel služby či další osoby. 2. Stížnost lze podat osobně, telefonicky nebo písemně řediteli Azylového domu pro ženy a matky ve Vsetíně, vedoucí oddělení sociálních služeb, vedoucí terénní asistenční služby, pracovnici terénní asistenční služby nebo ji zaslat na níže uvedené adresy (viz. Kam lze stížnost podat). Na tyto adresy se rovněž může uživatel obrátit v případě, že je nespokojen s vyřízením stížnosti. Stížnost (podnět, připomínku, oznámen)/ může podat uživatel služby či další osoba anonymně. Pracovník, který stížnost přijal, je povinen toto neprodleně zaevidovat do Knihy stížností uložené v kanceláři terénní asistenční služby. Zápis o stížnosti musí obsahovat datum podání stížnosti, jméno a podpis pracovníka, který stížnost přijal, obsah (popis) stížnosti, podpis stěžovatele a kontaktní údaje potřebné k doručení informace o vyřízení stížnosti (pokud chce podat stížnost anonymně, nepodepíše se a neuvede kontaktní údaje) a způsob vyřízení stížnosti. 3. Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat (může jít o fyzickou nebo právnickou osobu, která stojí mimo strukturu poskytovatele) 4. Stížnosti vyřizuje odpovědná osoba, případně ředitel o.p.s. ve lhůtě do 30 dnů, vždy po řádném prošetření a výsledek sdělí písemně stěžovateli (pokud je stížnost anonymní sdělí výsledek prostřednictvím internetových stránek terénní asistenční služby. Kopie odpovědi spolu se stížností bude založena v Knize stížností, která je uložena v kanceláři terénní asistenční služby. 5. Stížnosti musí být evidovány pod pořadovým číslem. 6. Každá stížnost je projednávána na nejbližší poradě pracovníků, případně na supervizi. 7. Písemné vyřízení stížnosti musí vždy obsahovat datum vyřízení stížnosti, jméno a podpis odpovědné osoby a výsledek vyřízení stížnosti. V případě oprávněné stížnosti i to, jaká byla přijata opatření, aby se stejná stížnost již neopakovala, dále jakým způsobem a kam se může stěžovatel odvolat v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti. Ujistíme se, že uživatel způsobu vyřízení porozuměl. V případě potřeby zajistíme uživateli tlumočníka. 8. Závažné podněty, oznámení či připomínky týkající se poskytované služby řeší odpovědná osoba. Podnět, oznámení či připomínku zaeviduje do Knihy stížností uložené v kanceláři terénní asistenční služby, sjedná nápravu nebo se na dalším postupu dohodne se stěžovatelem a neprodleně o tomto informuje vedení Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. ve Vsetíně (vedoucí terénní asistenční služby). Pokud stěžovatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na kterýkoliv z dalších orgánů (viz. níže - V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti se může stěžovatel také obrátit). 9. Pokud se jedná o stížnost na vedoucí terénní asistenční služby, je stížnost adresována

8 řediteli Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. nebo vedoucí oddělení sociálních služeb. Předání uvedené stížnosti řediteli je v kompetenci pracovnice, která stížnost přijme a upozorní ředitele azylového domu nebo vedoucí sociálních služeb, do kterého data má být stížnost vyřízena, aby byla splněna lhůta pro vyřízení stížnosti. 10. Pracovníci terénní asistenční služby jsou nápomocni při podávání stížností ze strany uživatelů služby, pokud je o pomoc uživatel požádá. Pracovníci uživatele informují o lhůtě pro vyřizování stížností. 11. V případě, že je uživatel služby nebo jiná osoba nespokojen s vyřízením stížnosti, může se odvolat s návrhem na podnět k prošetření své stížnosti k nadřízenému pracovníkovi, ke kterému byla stížnost podána (ředitel, další instituce) nebo k nezávislému orgánu; vnitřní pravidla pro uživatele obsahují kontakty na tyto orgány. Totéž může být učiněno, pokud není jeho stížnost vyřízena ve výše uvedeném termínu. Na možnost podání stížnosti jsou uživatelé služby upozorňováni při uzavírání písemné smlouvy o poskytování terénní asistenční služby pracovníkem terénní asistenční služby, v jejíž evidenci je uživatel veden. Zaměstnanci terénní asistenční služby zachovávají mlčenlivost o osobách i skutečnostech, kterých se stížnosti týkají. Porušení této mlčenlivosti je vnímáno jako hrubé porušení pracovní kázně. Ke každé (i anonymní) stížnosti je učiněn závěr, který může být podkladem pro metodiku, koncepci a standardy kvality poskytovaných služeb. Pravidla pro ukončení služby Služba může být ukončena ze strany poskytovatele služby, pominou-li důvody pro další práci s rodinou nebo na žádost uživatele, a to bez udání důvodu kdykoliv. Smlouva může být ukončena kdykoliv na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služby a dále na základě výpovědi ze strany poskytovatele. Poskytovatel může od smlouvy ustoupit v případě, že: - uživatel nevyužívá prokazatelně službu déle než 6 měsíců - uživatel trvale porušuje závazky vyplývající z této smlouvy - u uživatele došlo ke změně kritérií pro poskytování služby, a to: dosažení zletilosti dítěte uživatel se aktivně nepodílí na plnění individuálního plánu rodiny a realizaci jednotlivých kroků plnění individuálního plánu a nemá zájem svou situaci změnit uživatel, jehož místem bydliště není ORP Zlín (odstěhoval se) O ukončení smlouvy bude s uživatelem sjednán písemný záznam, v případě, že se nepodaří uživatele kontaktovat, bude o ukončení smlouvy sjednán záznam v dokumentaci uživatele. Úhrady za služby Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi je sociální službou poskytovanou bez finanční úhrady. Fakultativní služby (jsou-li poskytovány) Ne

9 Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost) Sídlo služby je umístěno mimo centrum města, běžně dostupné městskou hromadnou dopravou, je zde však bariérový vstup. Pracovníci terénní asistenční služby využívají kancelář nacházející se na adrese Burešov 4886 Zlín, vybavenou běžným kancelářským nábytkem a technickým vybavením. Dne: Zpracovala: Mgr. Odeta Samohýlová

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM Maják Luka nad Jihlavou,

Více

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI Poskytovatel: Ponton, občanské sdružení, z.s. Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Název a místo zařízení poskytované sociální

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU Poskytovatel : Sociální služby města Havlíčkova Brodu Poradna pro seniory Odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108 /2006 Sb. Stručná charakteristika služby Poskytovatel sociálních služeb Sociální

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Kritérium standardu 9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Schválil/a: Ing. Petr Kedra, vedoucí zařízení Podpis:

Schválil/a: Ing. Petr Kedra, vedoucí zařízení Podpis: Zpracoval/a: Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: Pravidla pro podávání a vyřizování stížností, námětů a připomínek Schválil/a: Ing. Petr Kedra, vedoucí zařízení Podpis: Datum vydání: 1.4.2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Oblastní charita Trutnov Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Forma služby: ambulantní a terénní Územní okruh působnosti:

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

Výtah ze standardů určený pro veřejnost

Výtah ze standardů určený pro veřejnost Výtah ze standardů určený pro veřejnost Záměr vytvořit Standardy kvality sociální práce pro oddělení koncepcí a sociální péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví coby nástroj pro posuzování, vyhodnocování

Více

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7341586 pobytová

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Povinnost řídit se standardy

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek Metodika o poskytování služeb v zařízení: Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Vydáno: 14.července 2011 Správce: Bohdana Březinová, DiS. Počet stran: 10 Vydal: Mgr. Miroslav Adámek Počet

Více

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory 8c Cílem tohoto kritéria je zajištění koordinátora pro každý řešený případ a řízení konkrétního případu jedním koordinátorem, který zná své povinnosti a zodpovědnost Koordinátor případu je zaměstnanec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel.

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel. PROVOZNÍ ŘÁD Následná péče Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 21.3.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLUŢBY

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH OBSAH... 2 Založení Informačního a poradenského centra o.p.s.:...

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Standard č. 3 - verze č. 8 a

Standard č. 3 - verze č. 8 a Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Standard č. 3 - verze č. 8 a Zkrácená verze Vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem a žadatelem o službu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2922/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Tupadly 152 Sídlo Tupadly 152, 28563 E-mail právnické osoby IČ 75033879 turanska@seznam.cz

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENC I STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENC I STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENC I STÍŽNOSTÍ Obsahem dokumentu jsou pravidla podávání, vyřizování a evidence stížností, uživatelů Domovů pro seniory, Domovů se zvláštním režimem, Pečovatelské

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.... 1 OBSAH...

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Etický kodex pracovníků

Etický kodex pracovníků Etický kodex pracovníků REMEDIA PLUS o.p.s. terénní služby REMEDIA PLUS, o.p.s. Všichni pracovníci, kteří chtějí pracovat v sociálních službách, jsou trestně a morálně bezúhonní. Trestní bezúhonnost prokazují

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Chráněné bydlení. modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro OkRes karlovy VaRy

Chráněné bydlení. modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro OkRes karlovy VaRy modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro OkRes karlovy VaRy 5 Chráněné bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

POPIS REALIZACE SLUŽBY

POPIS REALIZACE SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PR6883993 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, se sídlem na ul. I. Sekaniny č. 16/1812, 708 00 Ostrava Poruba, zřizovatelem je Statutární město Ostrava Městský

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE Základní škola Hostivař Kozinova 1000, Praha 10, 102 00, Tel. 271 750 630 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového zařízení

Více

Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace

Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení 1. Školní řád Mateřské školy Bor, Borská 500 (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Popis realizace služby vnízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry

Popis realizace služby vnízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry Popis realizace služby vnízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry Veřejný závazek Charity Odry ohledně Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry dle zákona o sociálních službách

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

METODIKA KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

METODIKA KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA METODIKA KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA ISIS občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. Sídlo: ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. U Sportovní haly 544/1a 779 00 Olomouc Pracoviště:

Více

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Poskytovatel: Bílý nosorožec, o.p.s. Sídlo organizace: Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Identifikátor:

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Údaje o Dětské skupině Javorová 3. Priority a cíle výchovně vzdělávacího procesu

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc STANDARD č. 1 Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Zpracoval: Bc.Markéta Šiplová, Mgr.Hana Michálková Datum, podpis Schválil: MUDr. Jana Tytlová Datum, podpis Platnost:

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice, Pražská 89 Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY Datum zahájení, přijetí do péče Om/Nom Datum hodnocení Datum změny Informace o dítěti Jméno a příjmení Pohlaví trvalého pobytu faktického pobytu Datum

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace 1 Vnitřní řád vydává ředitel zařízení. 2 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ 1. a ) NÁZEV ZAŘÍZENÍ, ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO - Dětský domov Vranov,

Více

KONCEPCE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (PŠPP) PREVALIS DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY (DPPPPK)

KONCEPCE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (PŠPP) PREVALIS DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY (DPPPPK) 1.1 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.info Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č.

Více

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ. versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY. Jana Sladká Ševčíková

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ. versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY. Jana Sladká Ševčíková INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY Jana Sladká Ševčíková Internetové poradenství Specifický nástroj komunikace mezi klientem a poradcem Cca 15 let dynamicky

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poskytovatel: Roska Praha Ohnivcova 16/1334 147 00 Praha 4 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): sociální rehabilitace Cílová

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více