ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 příspěvková organizace SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Úprkova 1, Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadané v souladu s ustanovením 27 zákona č. 137/2006 Sb. Traktorové sekačky Ostrava Ing. Tomáš Böhm ředitel SSMSK Ostrava č.j. : /040/OI-Str/13 Ře Organizace se sídlem Úprkova 1, Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl. 988 IČO: tel.: Komerční banka Karviná DIČ: CZ fax: č.ú.: /0100

2 Identifikační údaje zadavatele Název veřejné zakázky Traktorové sekačky Druh veřejné zakázky dodávky CPV veřejné zakázky Zadavatel Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace IČ DIČ CZ Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 988 Adresa Ostrava - Přívoz, ul. Úprkova č. 1, PSČ Osoba zastupující zadavatele Ing. Tomáš Böhm ředitel organizace Osoba zastupující ve vztahu Ing. Jan Lukšo k veřejné zakázce TEL: , FAX: Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky (VZ) a jeho technická specifikace 1.1. Předmětem zakázky je dodávka 1 ks traktoru o jmenovitém výkonu motoru min. 70 kw vč. univerzálního žacího ramene (pro výkon 70 kw). Místem plnění je středisko Frýdek Místek a dodávka 3 ks traktorů o jmenovitém výkonu motoru min. 100 kw. Součástí předmětu zakázky jsou také přídavná zařízení, a to 2 ks podsvodidlové sekačky, 3 ks univerzálního žacího ramena (pro výkon 100 kw), 2 ks univerzálního šípového pluhu a 1 ks zadní traktorové radlice (pro výkon 100 kw). Místem plnění jsou středisko Frýdek Místek (1 ks traktoru, 1 ks univerzálního žacího ramene, 1 ks zadní traktorové radlice) a střediska Bruntál a Nový Jičín (vždy 1 ks traktoru, 1 ks podsvodidlové sekačky, 1 ks univerzálního žacího ramene, 1 ks univerzálního šípového pluhu). Vše dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Společná ustanovení Součástí předmětu zakázky je dodávka na místo plnění, předvedení funkčnosti, provedení funkční zkoušky za přítomnosti zástupce zadavatele v místě plnění, doložení všech potřebných dokumentací k uvedení do provozu, doložení všech dokumentů stanovených v příloze č. 3, označení předmět dodávky všemi potřebnými znaky, označeními apod. Všechny části dodávky musí být kompatibilní. U min. 100 kw traktorů musí být výkon traktoru dostatečný pro zajištění bezproblémové funkčnosti těžkého sněhového pluhu nebo obou současně provozovaných sekaček. Součástí předmětu zakázky je také zajištění garančního servisu v místě plnění, případně v příslušném servise. V případě, že dodavatel bude vyžadovat provedení garančního servisu v příslušném servise, náklady na přesun servisovaného zařízení budou hrazeny po dobu záruky dodavatelem, a to v plné výši. Bude-li garanční servis prováděn v místě plnění, náklady na dojezd servisního technika (či techniků) hradí dodavatel v plné výši. V případě odstranění záruční vady nese náklady na dopravu a opravu vždy v plném rozsahu dodavatel. Strana 2 z 23

3 Doba dodání bude stanovena v nabídce uchazeče, nejzazší termín dodání je maximální nepřekročitelný termín dodání nabízeného zboží a je 90 dní od podpisu kupní smlouvy se zadavatelem. Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení Dodaná zařízení musí být v souladu s platnými právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích. Zároveň musí splňovat veškeré požadavky stanovené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 2.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 2.2 Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 2.3 Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavec se použije obdobně. 3. Lhůta pro podání nabídek Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do do 8:00 hodin. 4. Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky 4.1 Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Traktorové sekačky a dále označena nápisem NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ust. 71 odst. 6 zákona. 4.2 Nabídky je možno podávat v písemné formě v jednom vyhotovení doporučenou poštou na adresu zadavatele SSMSK, p.o., sekretariát ředitele, Úprkova č. 1, OSTRAVA - Přívoz, nebo osobně na stejnou adresu na podatelnu sekretariát ředitele, a to každý den od 7:30 do 15:00 hod., a to tak aby v obou případech byl dodržen termín pro podání nabídek stanovený zadavatelem. Kontaktní osobou pro přijímání nabídek je paní Jiřina Janošíková, tel.: , fax: , Rozhodující pro termín doručení nabídky je čas doručení na podatelnu zadavatele. 4.3 Nabídky budou podány v českém jazyce. 4.5 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, kterým je prokazována kvalifikace jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem, kterým je prokazována kvalifikace více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 4.6 Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem, kterým jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. Strana 3 z 23

4 4.7 Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v 51 odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. 5. Otevírání obálek s nabídkami 5.1 Otevírání obálek bude ve smyslu zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj od 8:15, a bude se konat na adrese zadavatele: SSMSK, p.o., Úprkova č. 1, OSTRAVA - Přívoz. 5.2 Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, a to na základě pověření uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 písm. a) až k), b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) a b), c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku d) splní technické kvalifikačních předpoklady podle Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. Strana 4 z 23

5 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.), e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 6.1 předložením prostých kopií: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 6.1 písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 6.1 písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 6.1 písm. h)], d) čestného prohlášení [odstavec 6.1 písm. c) až e) a g), j) a k)]. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží v prosté kopii: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (Například 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.), pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 6.3 Ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku: Prokázání splnění této kvalifikace dokládá uchazeč čestným prohlášením, které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 6.4 Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: 1) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být a) 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, b) 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné Strana 5 z 23

6 osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Z tohoto seznamu musí být zřejmé provedení min. 3 dodávek traktorů vč. příslušenství ve finanční hodnotě min. 5,5 mil. Kč bez DPH/1 dodávka. 6.5 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části zadavatelem požadované kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (nestanovil-li zadavatel jinak). Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem, b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatele oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesní kvalifikace - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ust. 54 písm. a) zákona) 6.6 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 6.5 použije obdobně. 6.7 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 6.6 společně několika dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 6.8 Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 6.9 Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE: Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 7. Údaje o hodnotících kritériích podle 78 zákona Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše vč. DPH, uvedená v návrhu smlouvy o dílo. Strana 6 z 23

7 8. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty je 180 dnů. 9. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a podmínky za nichž je možno překročit nabídkové ceny Obchodní podmínky zadavatele, včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace (viz příloha). 10. Ostatní požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 10.1 Technické podmínky ( 45, 46) Uchazeč bere na vědomí, že v případě realizace zakázky doloží, provede a dodá: - dokument ES prohlášení o shodě v souladu s platným nařízením v českém jazyce - opatření označení stroje značkou CE - průvodní dokumentace (doklady, jež jsou podle zvláštních právních předpisů nutné k převzetí a k užívání výrobku): znam výbavy a výstroje provozu na pozemních komunikacích - stroj, který se bude pohybovat na PK, musí být schválen pro provoz na PK - přídavné zařízení musí být schváleno výrobcem podvozku, na kterém bude zařízení umístěno - dokladu o prokazatelném proškolení obsluh provozovatele - Bezpečnostní podmínky, PO a ekologii v českém jazyce Do nabídky uchazeč doloží: - schválení zařízení pro provoz na PK (postačí fotokopie) - schválení umístění sekaček výrobcem traktoru (postačí fotokopie) - certifikát nebo posouzení o shodě (postačí fotokopie) - schválení přední upínací desky k provozu na pozemních komunikacích ČR 10.2 Požadavky na varianty nabídek ( 70) Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení nepřipouští variantní řešení Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou pro celý rozsah činností dle zadávací dokumentace a bude obsahovat veškeré náklady spojené s předmětem plnění díla. Nabídková cena bude stanovena na základě úplného ocenění výkazu výměr, který je přílohou této zadávací dokumentace. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena v českých korunách za provedení předmětu veřejné zakázky. Celková cena díla bude členěna: Celková cena bez DPH DPH Cena včetně DPH Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (viz příloha) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Zadavatel doporučuje seřadit jednotlivé bloky informací podle tohoto závazného obsahu a jednotlivé bloky oddělí pro přehlednost samostatnými úvodními listy s číslem kapitoly a názvem dle předepsaného obsahu: Strana 7 z 23

8 a) Krycí list nabídky s prohlášením vázanosti nabídky podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče b) Smlouva o sdružení, pakliže bude uplatněna c) Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace d) Návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (bez výkazu výměr) e) Oceněný výkaz výměr f) Prohlášení o splnění požadavků zadavatele z hlediska BOZP, PO a ekologie Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy (pro každou část samostatně) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat text obchodních podmínek, které tvoří přílohu této zadávací dokumentace. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo možnosti postupovat podle 76 odst. (1) zákona. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo, který bude respektovat obchodní podmínky předané zadavatelem jako součást zadávací dokumentace. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace, zejména se jedná o: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka uchazeče musí být zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. Dodavatel ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a uvede identifikační údaje každého subdodavatele. Zároveň bude k seznamu doloženo prohlášení uchazeče o dohodě na spolupráci při realizaci díla se subdodavateli pro případ, že zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče. Pokud bude uchazeč plnit předmět zakázky sám, tento seznam nedokládá Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: V Ostravě: Krycí list nabídky (vzor) Technické parametry Podmínky způsobilosti v oblasti BOZP, PO a ekologie Obchodní podmínky Prokázání splnění kvalifikace základních kvalifikačních kritérií Strana 8 z 23

9 KRYCÍ LIST NABÍDKY Traktorové sekačky Příloha č. 1 Cena bez DPH Středisko Bruntál traktor 100 kw, sekačka, podsvodidlová sekačka, radlice Traktor Sekačka Podsvodidlová sekačka Radlice Cena vč. DPH Středisko Frýdek-Místek traktor 100 kw, sekačka, podsvodidlová sekačka, zadní radlice Traktor Sekačka Zadní radlice Středisko Frýdek-Místek traktor 70 kw, sekačka Traktor Sekačka Středisko Nový Jičín traktor 100 kw, sekačka, podsvodidlová sekačka, radlice Traktor Sekačka Podsvodidlová sekačka Radlice CELKEM za 4 komplety Celková cena obsažená v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v návrhu smlouvy. Termín dodání celku 4 traktorových sekaček dnů od podpisu kupní smlouvy Čestné prohlášení: Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku nejsem subdodavatelem, kterým jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V. dne: Podpis oprávněné osoby Strana 9 z 23

10 Technická specifikace traktoru - Bruntál, Frýdek-Místek a Nový Jičín Příloha č. 2 jmenovitý výkon motoru min. 100 kw, dostatečný výkon motoru pro pohon přídavných zařízení (těžký sněhový pluh a obě současně provozované sekačky). automatické předehřívání nasávaného vzduchu při startu motoru v chladných podmínkách, vyhřívání bloku motoru a převodovky pro zimní starty, elektrické nastavení maximálních otáček emisní třída min. skupiny III B největší technicky povolená hmotnost traktoru min kg Upozorňujeme, že se jedná o rozpětí minimální, které tedy v žádném případě nevylučuje traktory o větších hmotnostech, než je uvedeno. vypínatelný pohon 4x4 přední náprava robustní konstrukce pro použití těžkého sněhového pluhu uzávěrka diferenciálu přední nápravy uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, řaditelná pod zatížením reverzní převodovka plně synchronizovaná, řazení pod zatížením max. pojezdová rychlost 40 km/h výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb min. 70 l/min / 200 bar min. 3 sekční hydraulický rozvaděč min. 3 páry hydraulických rychlospojek vzadu 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu min. 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedené dopředu k přední upínací desce 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vyvedena dopředu k upínací desce hadicové vzduchové brzdy pro přívěs zadní tříbodový závěs s max. zvedací silou v celém rozsahu zdvihu min. 70 kn elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu přední vývodový hřídel ot/min zadní vývodový hřídel min. 4 rychlostní 540/540E/1 000/1000E ot/min klimatizace kabiny, filtrace nasávaného vzduchu tónovaná skla kabiny stěrač zadního skla průhledný otevírací průzor v přední části střechy kabiny vyhřívané zadní sklo vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka min. 2 páry přídavných pracovních světlometů vpředu min. 2 páry přídavných pracovních světlometů vzadu základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze) Strana 10 z 23

11 přední upínací deska dle normy DIN vel. 3/5 homologovaného typu. podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy, (případně průběžný torzní rám) využitelný pro nesení univerzálního žacího ramena současně s podsvodidlovou sekačkou, těžkého sněhového pluhu apod.. Hydraulická blokace výkyvu přední nápravy, trvale zastavěna na traktoru s možností její využití pro různé typy nástaveb, které namáhají traktor na krut. (např. žací ramena, mulčovače, příkopové frézy apod.) závaží v zadních kolech min. 350 kg zadní disky plné - odpovídající zatížení zařízením zadní etážový výškově stavitelný závěs na čep pro vlek přídavný závěs pro jednonápravový vlek natočitelná vzduchová sedačka řidiče do stran sedadlo spolujezdce sklopný volant digitální přístrojová deska autorádio výstražný maják oranžové barvy výstražný světelný tok oranžové barvy na střeše kabiny LED rozhraní pro montáž GPS barva traktoru oranžová RAL 2011 radiální pneumatiky s komunálním vzorkem vpředu/vzadu (ne šípový vzorek). Strana 11 z 23

12 Specifikace univerzálního žacího ramena - Bruntál, Frýdek-Místek a Nový Jičín (pro 100kW) robustní univerzální žací rameno teleskopický výložník robustní konstrukce ze šestibokého profilu ramena a teleskopický výložník vyrobeny z vysokopevnostní oceli s mezí v kluzu min. 700 MPa a mezí v tahu min. 780 MPa pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru min mm. montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru pracovní strana pravá rameno je namontováno na rychlovýměnném spodním rámu, bez přepásání kapoty plovoucí poloha žací hlavy ovládaná z kabiny řidiče hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly pod hydraulickým agregátem, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu pracovní cepová žací hlava robustní konstrukce o záběru min mm hmotnost žací hlavy minimálně 300 kg robustnější žací vřeteno o min. průměru 110 mm pohon žací hlavy přes klínové řemeny, chránící hnací hydromotor proti rázům. elektricky spínané vřeteno žací hlavy nože přetočeného tvaru, montované přímo do držáku na nožovém vřetenu, bez třmenů hydraulické otevírání přední části krytu hlavy ovládané z kabiny řidiče rotace vřetena žací hlavy oběma směry, přepínaná elektricky z kabiny řidiče elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou proporcionálně musí být ovládány min pohybové funkce ramen (mimo vysouvání teleskopického výložníku a zaklápění a vyklápění ramena do pracovní polohy) nouzové ovládání páčkami venku na stroji při výpadku ovládání v kabině protinárazová pojistka při najetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy systém nadlehčování ramena nad terénem otočné čepy vlastních ramen musí být opatřeny výměnnými pouzdry objem hydraulického oleje v soustavě min. 200 l chladič hydraulického oleje barva RAL 2011 výstražné šrafování výstražné piktogramy Strana 12 z 23

13 Specifikace podsvodidlové sekačky Bruntál a Nový Jičín Montáž do přední upínací desky DIN vel. 3/5 záběr sečení min mm hlava s horizontálně umístěným válcovým rotorem s max. výškou cca 330 mm pracovní strana pravá s možností přestavby na práci vlevo krycí ochranné clony barva RAL 2011 ovládání v kabině řidiče kompaktní mikroprocesorové ( včetně nouzového centrálního stop tlačítka, počítače motohodin a možnosti práce v manuálním a automatickém cyklu) rozkládání z transportní do pracovní polohy a naopak přímo z kabiny z místa řidiče náklon žací hlavy v prac. poloze min.+,- 10 stupňů řízená automatická kontrola přítlaku žací hlavy s možností plynulé regulace dokonalé kopírování terénu, elektricky spínatelná plovoucí poloha nástroje automatické sklápění žací hlavy při najetí na překážku s automatickým zpětným návratem do pracovní polohy odstavné nohy včetně pojezdových kol pro snadnou manipulaci v dílně barva RAL 2011 výstražné šrafování výstražné piktogramy Strana 13 z 23

14 Technická specifikace univerzálního šípového pluhu Bruntál a Nový Jičín konstrukce radlice robustní (zesílená), složená ze dvou křídel (na sobě nezávislých) a středového pilíře, křídla hydraulicky nastavitelná do pracovních poloh tvaru V a Y, úhel natočení v rozmezí cca +45 a -45 systém ochrany křídel pluhu proti nárazu a zajištění automatického návratu křídel do pracovní polohy stírací břit gumový nebo umělohmotný pracovní šířka záběru pluhu v pozici boční radlice při max. natočení radlice cca mm, pracovní šíře pluhu ve tvaru V min mm pracovní šíře pluhu ve tvaru Y cca mm výška vlastního štítu radlice (bez praporků a osvětlení) vpředu ve směru jízdy do mm, výška vlastního křídla radlice na jeho vnějším konci (měřeno bez držáků praporků a osvětlení) cca mm radlice vybavena systémem hydraulického ovládání zvedání a spouštění, plovoucí poloha a přetáčení obou křídel nezávisle hmotnost kompletu sněhové radlice včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení do kg celkové hmotnosti ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče automatické vyvažování přítlaku radlice přes pružinový akumulátor bez opěrných kol robustní, mechanicky výškově stavitelné kluzáky elektrická instalace radlice 12 V upínání radlice na traktorový nosič upínací deska DIN vel. 3/5 ovládání pluhu přes max. 2 hydraulické okruhy nosiče, případně navíc přes 1 odpadní větev. barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011 výstražné praporky a osvětlení LED 12 V, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem Technická specifikace zadní traktorové radlice pro traktor 100 kw Frýdek- Místek Radlice zadní hydraulicky otočná, zesílená z plechu 8 mm Výška radlice: cca 1200 mm Šířka radlice: cca 2800 mm Šířka záběru: cca 2600 mm Úhel natočení: od -30 do + 30 plynule měnitelný Hmotnost: cca 400 kg Použití: pryžových břitů Strana 14 z 23

15 Technická specifikace traktoru - Frýdek-Místek jmenovitý výkon motoru min. 70 kw emisní třída min. TIER III největší technicky povolená hmotnost traktoru min kg Upozorňujeme, že se jedná o rozpětí minimální, které tedy v žádném případě nevylučuje traktory o větších hmotnostech, než je uvedeno. vypínatelný pohon 4x4 uzávěrka diferenciálu přední nápravy uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, řaditelná pod zatížením převodovka plně synchronizovaná max. pojezdová rychlost 40 km/h reverzační převodovka výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb min. 50 l/min / 180 bar min. 3 sekční hydraulický rozvaděč min. 3 páry hydraulických rychlospojek vzadu 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu min. 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedené dopředu k přední upínací desce 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vyvedena dopředu k upínací desce hadicové vzduchové brzdy pro přívěs zadní tříbodový závěs s max. zvedací silou v celém rozsahu zdvihu min. 40 kn přední vývodový hřídel ot/min zadní vývodový hřídel min. 2 rychlostní 540/1 000/ ot/min klimatizace kabiny tónovaná skla kabiny stěrač zadního skla průhledný otevírací průzor v přední části střechy kabiny vyhřívané zadní sklo vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka sedadlo spolujezdce min. 2 páry přídavných pracovních světlometů vpředu min. 1 pár přídavných pracovních světlometů vzadu základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze) přední upínací deska dle normy DIN vel. 3/5 homologovaného typu podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy, (případně průběžný torzní rám) využitelný pro nesení univerzálního žacího ramena, těžkého mulčovače, těžkého sněhového pluhu apod. Strana 15 z 23

16 Hydraulická blokace výkyvu přední nápravy, trvale zastavěna na traktoru s možností její využití pro různé typy nástaveb, které namáhají traktor na krut. (např. žací ramena, mulčovače, příkopové frézy apod.) závaží v zadních kolech min. 250 kg zadní disky plné - odpovídající zatížení zařízením zadní etážový výškově stavitelný závěs na čep pro vlek přídavný závěs pro jednonápravový vlek natočitelná vzduchová sedačka řidiče do stran sklopný volant digitální přístrojová deska autorádio výstražný maják oranžové barvy výstražný světelný tok oranžové barvy na střeše kabiny barva traktoru oranžová RAL 2011 radiální pneumatiky s komunálním vzorkem vpředu/vzadu (ne šípový vzorek) Specifikace univerzálního žacího ramena - Frýdek-Místek (70 kw) univerzální žací rameno teleskopický výložník pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru min mm montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru pracovní strana pravá rameno je namontováno na rychlovýměnném spodním rámu, bez přepásání kapoty plovoucí poloha žací hlavy ovládaná z kabiny řidiče hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly pod hydraulickým agregátem, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu pracovní cepová žací hlava robustní konstrukce o záběru min mm hmotnost žací hlavy minimálně 250 kg robustnější žací vřeteno o min. průměru 100 mm pohon žací hlavy přes klínové řemeny, chránící hnací hydromotor proti rázům elektricky spínané vřeteno žací hlavy nože přetočeného tvaru, montované přímo do držáku na nožovém vřetenu, bez třmenů hydraulické otevírání přední části krytu hlavy ovládané z kabiny řidiče rotace vřetena žací hlavy oběma směry, přepínaná elektricky z kabiny řidiče Strana 16 z 23

17 elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou proporcionálně musí být ovládány min. pohybové funkce ramen (mimo vysouvání teleskopického výložníku a zaklápění a vyklápění ramena do pracovní polohy) nouzové ovládání páčkami venku na stroji při výpadku ovládání v kabině protinárazová pojistka při najetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy systém nadlehčování ramena nad terénem otočné čepy vlastních ramen musí být opatřeny výměnnými pouzdry objem hydraulického oleje v soustavě min. 180 l chladič hydraulického oleje barva RAL 2011 výstražné šrafování výstražné piktogramy Legislativa: - traktor a přídavná zařízení musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle platného zákona o PK. - Traktor a přídavná zařízení musí být vybaveny bezpečnostními značkami, symboly - piktogramy v souladu s NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů a ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky a návodem výrobce. - V zadní části stroje nalepena max. povolená rychlost podle velkého TP. - V souladu s NV č. 378/2001 Sb. - průvodní a provozní dokumentace v českém jazyce, tj. Návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení pro obsluhu, bezpečnostní pokyny, požární ochranu, ekologii, v návodu mimo jiné musí být uvedené i hodnoty škodlivých faktorů = hluk, vibrace, katalog náhradních dílů. - Dokument ES prohlášení o shodě podle platných právních předpisů (směrnice 2006/42/ES, která je transformována do NV č. 176/2008 Sb.), v českém jazyce - Výrobní štítek musí obsahovat právním předpisem z. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, požadované údaje v souladu s TP mimo jiné rok výroby, výrobní číslo, výrobce, označení CE. - Provedení zaškolení a zacvičení obsluhy pracovního stroje pracovníkem dodavatelské firmy. Předložte schválení přední upínací desky k provozu na pozemních komunikacích ČR Strana 17 z 23

18 IS/BOZP/10/07 Příloha č. 3 Nákup strojů a mechanizace V souladu se ZP a dále souvisejícími zákony, jako je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a NV č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, zákonem č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV č. 101/2005 Sb. základní požadavky na pracoviště z hlediska BP a NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, NV č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění NV č. 148/2006 Sb. jako součást dodávky je: Průvodní dokumentace 1. Návod výrobce k obsluze, pro montáž, manipulaci, seřizování, opravy, údržbu, čištění stroje (zařízení), výchozí revize, pravidelné kontroly a revize stroje (zařízení), apod. v českém jazyce 2. Pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení 3. Bezpečnostní pokyny odborná způsobilost obsluhy, revize, zkoušky a zkušební provoz apod. Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců 4. Výchozí revize elektro, plynová,tlaková a zvedací vyhrazená zařízení apod. 5. Zařízení, u kterého je instalována tlaková nádoba - pasport tlakových nádob v českém jazyce 6. Bezpečnostní symboly v souladu s návodem výrobce 6. Zvláštní pokyny pro provozovatele odborná způsobilost obsluhy apod. 7. Písemné prohlášení certifikát ES prohlášení o shodě v českém jazyce 8. Každý výrobek mající původ v ČR nebo EU musí být opatřen označením CE 9. Stroj, který se bude pohybovat na PK, musí být schválen pro provoz na PK - Technický průkaz (technické osvědčení) vozidla 10. Přídavné zařízení musí být schváleno výrobcem podvozku, na kterém bude zařízení umístěno 11 Ostatní - proškolení obsluh provozovatele, seznam ND, seznam seznam autorizovaných servisů, apod. 12. V souladu s právními předpisy - NV č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění NV č. 148/2006 Sb. a souvisejícími předpisy - Vypočtené hodnoty hlukové zátěže - Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací - Stanovení bezpečnostních přestávek - Stanovení osobních ochranných pracovních pomůcek - Stanovení zdravotních lékařských prohlídek obsluhy - Kvalifikace obsluhy stroje a zařízení 12.1 Pokud nejsou stanoveny výrobcem a výše uvedené neřeší návod k obsluze, hodnoty doložit platným protokolem o zkoušce měření, které bylo provedeno akreditovanou, certifikovanou laboratoří 12.2 Součástí dokumentace musí být doloženo oprávnění, osvědčení akreditované, certifikované laboratoře 13. Požární ochrana předepsané protipožární vybavení a způsob a termíny jeho kontroly, způsob čerpání a ukládání PHM, výměna provozních kapalin, zabezpečení úniku PHM z ploch, způsoby odstavení a garážování apod. Strana 18 z 23

19 14. Ekologie provozní podmínky obecně, ochrana vody, půdy, ovzduší a životního prostředí při provozu, poruchách, garážování a odstavení z provozu, ekologická likvidace autovraku a provozních použitých kapalin. Nakládání s odpady a vyřazenými díly. Manipulace, skladování a používání výrobcem předepsaných chemických látek a přípravků, jiné doporučené provozní náplně, zabezpečení proti úniku PHM z ploch, apod. Strana 19 z 23

20 ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Příloha č. 4 Tyto Zvláštní obchodní podmínky tvoří podmínky Kupní smlouvy tzn, že budou součástí Kupní smlouvy a to rozepsány do jednotlivých ustanovení smlouvy. Popřípadě mohou být v článcích Kupní smlouvy odkazy na tyto zvláštní obchodní podmínky (např. Dodavatel zajišťuje plnění podmínek BOZP, ekologie a PO v rozsahu stanoveném ve zvláštních obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace). Kupující: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Se sídlem: Úprkova 1, Ostrava Tel: Fax: Zastoupen: Ing. Tomáš Böhm ředitel SSMSK IČO: DIČ: CZ Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu /0100 Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace zakázky a smlouvy: (dále jen SSMSK) 1) Mgr. Milan Novák technicko-provozní náměstek SSMSK Ing. Marek Porošín pracovní ředitelství SSMSK 2) Ing. Václav Jedlička vedoucí střediska Bruntál Ing. Otakar Pavlík vedoucí provoz. úseku stř. Bruntál Pan Jaromír Kafka VdaM střediska Bruntál 3) Ing. Radomír Vlk vedoucí střediska Frýdek-Místek Ing. Vladimír Mazáč - vedoucí provoz. úseku stř. Frýdek-Místek Bc. Žofie Heczková VdaM střediska Frýdek-Místek 4) Ing. Zbyněk Kubala - vedoucí střediska Nový Jičín Bc. Roman Šenk - vedoucí provoz. úseku stř. Nový Jičín Ing. Jiří Kotrc - VdaM střediska Nový Jičín Do způsobu a doby splatnosti: Platba převodním příkazem na základě faktury, zálohové platby nejsou připuštěny. Traktorové sekačky pro střediska SSMSK Bruntál, Frýdek-Místek a Nový Jičín budou uhrazeny po dodání se splatností 60 dnů. Do všeobecných ustanovení: Prodávající zároveň prohlašuje, že bude plnit i podmínky dané zadávacími podmínkami veřejné zakázky ev. č. 040/OI-Str/13-Ře, ze dne Místem předání předmětu kupní smlouvy budou jednotlivá střediska SSMSK včetně proškolení osádky. Při dodávce na místo plnění (jednotlivá střediska) budou doloženy příslušné doklady ke zboží. Do smluvních pokut: Kupující je oprávněn žádat od Prodávajícího, v případě zpoždění s dodáním předmětu KS, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH nedodaného množství za každý den prodlení. Prodávající je oprávněn žádat od Kupujícího, v případě zpoždění úhrady kupní ceny předmětu KS, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Do všeobecných podmínek: V případě dodávky jiného zboží než je předmětem KS je kupující oprávněn neuhradit prodávajícímu vystavenou fakturu do doby vyřešení. Strana 20 z 23

21 Prodávající zodpovídá za vady dodaných strojních celků. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně může vadné zboží po převzetí vrátit Prodávajícímu na jeho náklady. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně a týkají se i všech dohodnutých a dosud nerealizovaných objednávek. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou se bude uskutečňovat prostřednictvím pošty nebo osobním převzetím, pokud tato smlouva neurčuje jinak. Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění se doručují poštou. Potvrzování a oznamování termínů dopravení zásilek, poskytování informací o průběhu přepravy je možné uskutečnit telefonicky, případně em. Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní zásilky s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenou i v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevezme. V takovém případě se za den doručení písemnosti považuje pátý den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta. Písemnosti odeslané em se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze své ové adresy na ovou adresu druhé smluvní strany. Telefonické oznámení se považuje za řádně uskutečněné, pokud došlo k telefonickému rozhovoru mezi dále uvedenými (popř. k tomuto účelu zplnomocněnými) osobami. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Objednatel si vyhrazuje právo každého jednotlivého subdodavatele odsouhlasit. Příslušná dodávka, práce či služba zajištěna subdodavatelem může být realizována až po písemném souhlasu objednatele. Strana 21 z 23

22 Příloha č. 5 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ Já, níže podepsaný statutární orgán..... (obchodní jméno, sídlo uchazeče) uchazeče o veřejnou zakázku na..... prokazuji splnění kvalifikačních kritérií dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen zákon) tímto způsobem: Čestné prohlášení Tímto prohlašuji, že splňujeme základní kvalifikační kritéria v souladu s 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., zejména že jsme dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.), e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Strana 22 z 23

23 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Dále čestně prohlašujeme, že: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele je následující: Jméno a příjmení či název statutárního orgánu Prohlašujeme, že je-li výše uvedená tabulka prázdná či je proškrtnuta či je vyplněna jiným způsobem než uvedením identifikačních údajů členů statutárních orgánů nebo identifikačních údajů statutárních orgánů, poté žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Je-li výše uvedená tabulka vyplněna identifikačními údaji statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, předchozí věta není uplatněna. b) máme-li formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek je následující: Identifikační údaje - Vlastník akcií vč. uvedení podílu na základním kapitálu Prohlašujeme, že je-li výše uvedená tabulka prázdná či je proškrtnuta či je vyplněna jiným způsobem než uvedením identifikačních údajů vlastníků akcií, poté nejsme akciovou společností, případně nemáme vlastníky akcií se souhrnnou jmenovitou hodnotou akcií přesahující 10 % základního kapitálu. Je-li výše uvedená tabulka vyplněna identifikačními údaji vlastníků akcií, předchozí věta není uplatněna. c) jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. V (místo) dne (datum) Jméno osoby vykonávajících funkci statutárního orgánu Podpis Strana 23 z 23

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky na akci TRAKTOR PRO MĚSTO MANĚTÍN Projekt je spolufinancován v rámci Programu rozvoje venkova z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu. Výběrové

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Linka na zpracování plastového odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Číslo řízení Název řízení Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) Druh výběrového řízení Datum vyhlášení zakázky Zadavatel: 122/15/OCN Nákup kolového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zadavatel: Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Obec Miličín Sídlem: Hájkovo nám.1, 257 86 Miličín Zastoupená: Jiřím Zíkou, starostou obce IČ: 00232238 Kontaktní osoba: Jiří

Více

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č. 17/2012 Podlimitní veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č. 17/2012 Podlimitní veřejná zakázka Technické služby Tábor s.r.o. Kpt. Jaroše 2 4 1 8 3 9 0 0 3 Tábo Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č. 17/2012 Podlimitní veřejná zakázka Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Nákup podvozku, sněhového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Tento dokument včetně příloh a projektové dokumentace (dále jen PD) tvoří zároveň kompletní zadávací dokumentaci. Název zakázky: 113D31300-7707 Dorozumívací

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY DLE USTANOVENÍ 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ( DÁLE JEN ZÁKON) Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů,

Více

Zřízení bioenergetického centra

Zřízení bioenergetického centra Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Zřízení bioenergetického centra Reg.č. CZ.2.16/3.1.00/24502 otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV Inovace Investujeme Rozvoj Konkurenceschopnost, EVROPSKÁ UNIE Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 73712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více