OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. CPV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV"

Transkript

1 Inovace Investujeme Rozvoj Konkurenceschopnost, EVROPSKÁ UNIE Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále Jen zákon ) Název veřejné zakázky: Baterie pro Smart Grid a emobiiitu Zadavatel Obchodní firma nebo název I Obchodní firma nebo jméno a příjmení: SídlolMisto podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Elektrotechnický zkušební ústav, sp. Pod Lisem 129, Praha 8 Troja, Psč IC: Profil zadavatele: Osoba/-y oprávněné za zadavatele jednat: Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: Telefon, fax: Bc. Dalibor Tatýrek Advokátní kancelář DÁNA, PERGL 8 PARTNEŘI; Mgr. Jan Dáňa, advokát , jan.danaakdpp.cz 1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízeni dle zäkona Č. zakázkách, ve zněni pozdějších předpisü (dále jen zákon či ZVZ ). 137/2006 Sb., o veřejných Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Operačního programu Praha - Prioritní osa 3 a podnikání, Oblast podpory 3.1 inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, reg. číslo projektu: CZ Název CPV Měřici přístroje Kontrolní a zkušební přístroje Vědecká zařízení Školeni zaměstnanců Předpokládaná hodnota celé VZ (v Kč bez DPH): ,- Kč bez DPH Předmět veřejné zakázky je dle ustanoveni 98 zákona rozdělen na 72 částí (viz bližší specifikace bod 2 ZD). Praha a EU do vaší budoucnosti 1/10

2 - Argonový - Vakuová - Laboratorní - Laboratorní - Zařízeni - Zařízeni - Zařízeni Investujeme rvnosicá UNII 2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNE ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY Předmětem veřejné zakázky je pořízeni nové technologie potřebné pro výzkllm inovativního řešení baterií využitelných v automobilovém prümyslu (zlepšeni parametrů baterii pro automobily se standardním pohonem, ale především baterii používaných v elektromobilech) a v rámci Smad Grid, Konkrétne budoll pořízeny níže uvedené technologie. Konkrétní specifikace parametrü, včetně závazných doplňujících údajü, je uvedena v příloze č. 8 - fechnická specifikace předmětu plněni. Na základě ust 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisü, v případě, kdy zadávací podmínky, zejména technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označeni výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslově vzory, ochranné známky nebo označeni původu umožňuje zadavatel použiti jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešeni. V případě, že uchazeč nabídne jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešeni, je povinen do nabídky doložit takově doklady, ze kterých bude možno ověřit, zda se skutečně jedná o kvalitativně a technicky obdobné řešeni, jake zadavatel požaduje. Předmět veřejně zakázky je dle ustanovení 98 zákona rozdělen na 72 částí: 1. část: box; 2. část: pec; 3. čäst: pec; 4. část: lis; 5. část: - Technické zajištěni prostředí laboratoře; 6. část: na simulaci datových přenosů v inteligentních rozvodných sítích; - Řídící software; 7. část: - Zařízeni na zkoušky proti vniknutí prachu; 8. část: k ověřeni odolnosti proti agresivním plynům; 9. část: k ověřeni přítomnosti zakázaných látek RoHS: 10. část: - Zkušební zařízeni baterii; 11. část: - Analyzátor EMC spektra; 12. část: - lnfrakamera; Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na jednu část, více částí či všechny části veřejné zakázky zároveň. Praha a EU do vaší budoucnosti 2/10

3 Investujeme , , , , , ,- EVROPSKÁ UNI[ Na každou čast zakazky podúvi uchazeč nabídku samostatné. Na každou z části předmětu plněni je přitom možno podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řeseni Každá z části bude posuzována a hodnocena samostatně. Na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. Místo plnění zakázky: Sídlo zadavatele Předpokládaná hodnota jednotlivých části veřejné zakázky: 1. část: Argonový box - 2. část: Vakuová pec - 3. část: Laboratorní pec ,- 4. část: Laboratorní lís ,- 5. část: Technické zajištěni prostředí laboratoře - 6. část: ,- Kč bez DPH a) Zařízení na simulaci datových přenosů v inteligentních rozvodných sítích ,- b) Řídící software ,- 7. část: Zařízeni na zkoušky proti vniknutí prachu ,- 8. část: Zařízení k ověřeni odolnosti proti agresivním plynům ,- 9. část: Zařízeni k ověřeni přítomnosti zakázaných látek RoHS ,- 10. část: Zkušební zařízení baterii část: Analyzátor EMO spektra část: lnfrakamera - Celkem ,- Kč bez DPH Uvedená celková předpokládaná hodnota zakázky je nastavena jako maximální cena zakázky, která nesmí být ze strany uchazeče překročena. Ani nabídková cena za jednotlivé části (ani pododdíly za jednotlivé dodávky specifikované výše) nesmí být vyšší než uvedená předpokládaná hodnota příslušné části (pododdílu) zakázky. Navrhne-li uchazeč nabídkovou cenu vyšší než je výše specifikováno, bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč následně vyloučen ze zadávacího řízeni. Praha a EU do vaší budoucnosti 3/10

4 Investuj OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA 3. ZPÚSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadáni veřejné zakázky je dle ustanoveni 78 odst. 1, pism b) zákona nejnižši nabídková cena. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Jako nejvýhodnější nabídka bude v každé časti zakázky vyhrána nahidka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou včetně DPH Praha a EU crnc do vaší budoucnosti 4/JO

5 Investujeme až OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA I rv,ipská UNI[ 4. POŽADAVKY NA ZPÚSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč stanoví nabídkovou cenu; a) Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za celý vymezený předmět ČÁSTI zakázky, do které podává nabídku absolutní částkou Llvedenocl v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková cena za plněni veřejné zakázky musí obsahovat veškeré následující položky a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč zahrnující mimo jiné případné clo, dopravu do místa určeni včetně pojištěni, instalaci, montáž, uvedení do provozu včetně zajištěni všech potřebných měření umožňující řádné užíváni nabízených přístrojů, likvidací odpadu a obalů, instruktáž obsluhy a záruční servis. b) Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady uchazeče nutné pro plněni předmětu veřejné zakázky ke dni zahájeni plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. c) Max. nabídková cena, kterou může uchazeč nabídnout pro jednotlivé části zakázky, jsou uvedeny v bodě 2. Nabídková cena nesmí překročit příslušné limity předpokládané hodnoty části ani pododdílu veřejné zakázky! d) Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace). e) Navrhne-li uchazeč nabídkovou cenu části veřejné zakázky či jeho pododdílu vyšší než je specifikováno v bodě 2, bude jeho nabídka ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč následně vyloučen ze zadávacího řízení. 5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 5.1 Platební podmínky; záruka Zálohy: Zadavatel nebude poskytovat žádné finanční zálohy. Veškeré platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 - Návrh kupní smlouvy. Záruka: Uchazeč ve své nabídce (v návrhu smlouvy) navrhne délku záruční doby na předmět plnění v rozsahu min. 24 měsíců 60 měsíců. 5.2 Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. 5.3 Dodací podmínky Předpokládaný termín plněni je nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy. Evropský fond pro rcgionální rozvoj Praha a EU do vaší budoucnosti 5/10

6 - splnění - splněni - předložení Investujeme viz I EVROPSKÁ UNI[ 5.4 Návrh kupní smlouvy Závazný návrh kupní smlouvy je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, Uchazeč je oprávněn doplnit pouze své identifikační údaje a požadované parametry v souladu s touto zadávací dokumentací. Návrh kupní smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Pro každou část veřejné zakázky se bude uzavírat smlouva samostatné. 6. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY; SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM Prokázáni splněni kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízeni. Prokázáním kvalifikace se rozumí: základních kvalifikačních předpokladü dle 53 odst. I zákona, profesnich kvatifikačnich piedpokladü dle 54 zákona, čestného prohlášení ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku a 6.1. Obecné podmínky pro prokázáni kvalifikace: Obecné podmínky pro prokázáni kvalifikace: Doklady prokazující splněni základních kvalifikačních předpokladů dle nesměji být ke dní podání nabídek starší 90 kalendářnich dnů. Prokazováni kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 51 odst. 4 zákona. Prokazování kvalifikace v připadě nabídky podaně ve sdruženi dodavatelů viz 53 a výpis z obchodního rejstříku 51 odst. 5 a 6 zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) až d) zákona v rozsahu dle 127 odst. 1 písm. b) zákona lze prokázat Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doklady k prokázáni kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn před podpisem kupní smlouvy požadovat po uchazeči předloženi originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících kvalifikaci Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. I zákona splní uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímáni úplatku, podpláceni, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzeni za spáchání takového trestného činu1; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ; c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podpláceni podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobihá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenčni řizeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byt zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmeno splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvaliřikační předpoklad musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či bydliště Praha a EU do vaší budoucnosti 6/10

7 Investujeme odst, písm. Čestné OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA EVROPSKÁ UNiE g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sidla, mista podnikáni či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálni zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnaností, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště uchazeče, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu nelegální práce podle zviáštniho právního předpisu. Výše uvedené základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč v souladu s 53 odst. 3 zákona předložením: a) výpis z evidence Rejstříku trestů (právnických I fyzických osob)- písm. a), b), b) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášeni - písm. f) c) potvrzení příslušného orgánu či instituce - h) d) čestného prohlášeni - c) až e), g), j), k) (příloha č. 5 této ZD - prohlášení dle bodu odst. c) až e), g), j), k) (vzor) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona bude prokázáno doložením: Dle 54 písm. a) zákona Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Dle 54 písm. b) zákona Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku Pro splněni tohoto bodu kvalifikace doloží uchazeč ve své nabídce prohlášeni o ekonomícké a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Uchazeč závazně použije přílohu č. 6 (Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče (vzor) této zadávací dokumentace. 6.2 Subdodavatelský systém V souladu s ust. 44 odst. 6 zákona VZ zadavatel požaduje, aby uchazeč specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či vice subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje 17 písm. d) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 4 zadávací dokumentace Seznam subdodavatelů, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadáni veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakäzky ve stanoveném rozsahu. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné prohlášeni, ve kterém tuto skutečnost uvede. V takovém případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv subdodavateli. ( Praha a EU do vaší budoucnosti 7ĺJ O

8 Investujeme Krycí OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA EVROPSKÁ UNIE 7. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 7.1. Na každou část zakázky podává uchazeč nabídku samostatně 7.2. Všechny podmínky a požadavky zadavatele jsou součásti návrhu kupní smlouvy. Pokud uchazeči předloži návrh kupní smlouvy, který bude zmeněn, či jinak upraven než jak je umožneno zadavatelem (žlutě podbarvená ustanovení) bude tato nabídka vyřazena a uchazeč následně vyloučen ze zadávacího řízeni Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil nabídku v jednom originále a v jedné kopii v písemně formě a také v českém jazyce v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl Nabídka bude podána v souladu s ustanovením 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v oznámení o zahájeni zadávacího řízení či výzvě Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: Obsah nabídky Krycí list nabídky. Pro sestaveni krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 2 list (vzor). Na krycím listu budou uvedeny näsledujici údaje: název veřejné zakázky, základni identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz článek 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat Uchazeč v nabídce doloží návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh kupní smlouvy musí být předložen také v elektronické podobě na datovém nosiči CD, DVD, nebo na flash paměti ve formátu Word dokument (.doc). Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem kupní smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřeně kopii Doklady k prokázání kvalifikace Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, zejména technická specifikace nabízeného zařízení Prohlášeni o počtu stran nabídky Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele Má-li uchazeč formu akciové společnosti, doloží seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podáni nabídek Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Návrh cenové nabídky a eu specifikace Návrh kupní smlouvy na zajištěni předmětu plnění veřejné zakázky. Praha a EU do vaší budoucnosti 8/l O

9 adresou uchazeče zakázky a příslušné části veřejné zakázky a doplněné poznámkou NABÍDKA- NEOTEVIRAJ a 8.1. Lhüta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hodin. Nabídky budou doručeny 8.2. Nabidku lze zaslat doporučene na adresu sidla zadavatele: Elektrotechnický zkušební ústav, sp., PSČ nebo podat osobně v pracovních dnech v době od Pod Lisem 129, Praha 8 08:00 hod. do 16:00 hod. 8. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY v uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci, označené názvem veřejné Troja, do vaší budoucnosti 9/10 Praha a EU Za každého zájemce se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci. Kontaktní osoba zadavatele ve věci prohlídky je Ing. Miloslav Kavka MBA, provozní náměstek, tel vchodem do hlavni budovy Elektrotechnického zkušebniho ústavu, s.p., Pod Lisem 129, Praha 8 Troja. Prohlídka místa plněni se uskuteční dne v 70:00 hodin. Místo srazu zájemců je před hlavním [io. Prohlídka místa plnění zákona; o těto skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce. rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Uřadu učinit nápravné opatření podle 118 odst. 1 Úřadem z moci Ciředni; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájeni správního řízeni. Zadávací lhůta neběži zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabyti právní moci rozhodnutí Uřadu Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dáte jen Úřad ), zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhüta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhüty pokračuje dnem doručení rozhodnuti podle tohoto zákona smlouvu. zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel zadávacího řízeni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podáni nabídek a končí dnem doručení oznámení Délka zadávací lhůty: 180 dní [9. ZADÁVACÍ LHÜTA (LHŮTA, PO KTEROU JE UCHAZEČ SVOU NABÍDKOU VÁZÁN) jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. nabídku do konce lhůty pro podáni nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou moci účastnit se 8.4. Otevíráni obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal 8.3. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:00 hodin v zasedací místnosti Troja, Psč v sídle zadavatele na adrese Elektrotechnický zkušební ústav, sp., Pod Lisem 129, Praha 8 v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 nebo do zrušení o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumáni úkonů zadavatele zahájeno Investujeme

10 1 Přiloha Č. Obsah nabídky Příloha č. 2 Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 4 Krycí Subdodavatelé (vzor) list (vzor) Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně následujících příloh: Základní údaje zadávaci dokumentace na veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řizeni dle zákona 11. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVAC( DOKUMENTACE do vaší budoucnosti 10/10 Praha a EU Investujeme (C osoba zastupující zadavatele Advokátní kancelář DÁNA, PERGL 8 PARTNEŘ v.z. Mgr. Lukáš Kohout, advokát \ IW ) 7J Mgr. Jan Dáňa, advokát \ V Praze dne Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Čestné prohlášeni dle 68 ZVZ Příloha č. 8 Čestné Prohlášeni Technická specifikace předmětu plněni o ekonomické a finančni způsobilostí uchazeče (vzor) prohlášení dle bodu odst. c) až e), g), j), k) (vzor)

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Linka na zpracování plastového odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ s názvem Rámcová kupní smlouva na Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství dále jen veřejná zakázka

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví (dpp) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů,

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více