Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice Zadavatel: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Hybešova Boskovice IČ: zastoupená: Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel školy Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: WebSport & Consulting service s.r.o. se sídlem: Dr. Svěráka 13, Boskovice IČ: DIČ: CZ zastoupená: Mgr. Martin Budiš, jednatel

2 Preambule Projekt je spolufinancován za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR). Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů k výše uvedené veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace a ve všech jejich přílohách, příp. požadované v písemné výzvě k podání nabídky. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky dle 17 písmeno l) zákona a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávacích podmínkách, budou ze zadávacího řízení vyloučeny. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6, ,- Kč bez DPH. Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

3 1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky Stavební práce CPV Měrná jednotka Rozsah Rekonstrukce budov budova 1 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 2.1 Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště budovy D školy, včetně zateplení stropů budovy D z interiérové části budovy a zateplení střechy spojovacího krčku. Součástí zakázky je i rekonstrukce vytápění budovy, kdy dojde k odpojení vytápění od centrální kotelny školy. Výkonová potřeba bude přednostně pokryta sdruženou jednotkou plynových tepelných čerpadel, kdy je osazena dvojice tepelných čerpadel na společném rámu o jmenovitém jednotkovém výkonu 2 x 38,3 kw. Ve vnitřním prostoru spojovacího krčku bude nově instalován teplovodní závěsný plynový kondenzační kotel o jednotkovém výkonu 50 kw jako záložní zdroj. Jedná se o stavební i technologickou část stavby provedenou dle projektové dokumentace zpracované firmou MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 560/38a, Brno, IČ: Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby a výběr zhotovitele. 2.2 Nabídka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet obsahovat v předložené nabídce jakékoliv obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytovanému podkladu, které nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně vyplněn (všechny položky musí být oceněny, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka). 2.3 V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). 2.4 Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou dodavatele, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr stavby v členění položek s výměrami dle dokumentace stavby Výkaz výměr.

4 2.5 Předmětem zakázky je rovněž zejména: zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks, zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena); zpracování a předložení dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle platných energetických zákonů) při předání stavby, veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních, trvalá pamětní deska informující o stavbě s logem EU, ke které dodá tiskový podklad zadavatel, 2.6 Podrobnou definici dalšího obsahu předmětu veřejné zakázky závazně stanoví vzor smlouvy o dílo (viz příloha č. 3), který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Nabídka dodavatele (nabídkou se ve smyslu 68 odst. 2 zákona rozumí návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Návrh smlouvy je závazný, uchazeč doplní pouze požadované údaje. 2.7 Technické požadavky na navržená energeticky úsporná opatření: Závazné technické a technologické požadavky na provedení jednotlivých navržených energeticky úsporných opatření (např. zateplení svislého obvodového pláště budovy, zateplení stropních či střešních konstrukcí, rekonstrukce vytápění budovy apod.) jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a stavebních objektů, která je přílohou dokumentace výběrového řízení. Splnění závazných technických a technologických požadavků musí být doloženo patřičnými doklady v rámci nabídky uchazeče jako nedílná součást nabídky uchazeče.

5 Uchazeč musí doložit, že je autorizován výrobcem nebo dovozcem pro provedení montáže plynových tepelných čerpadel, které použije pro plnění této veřejné zakázky a dále musí doložit, že je autorizován výrobcem nebo dovozcem pro provedení montáže plynových kondenzačních kotlů, které použije pro plnění této veřejné zakázky, a že má zajištěn autorizovaný servis kondenzačních kotlů. Shrnutí: Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 78/2013 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky 20/2012 Sb. a ČSN EN ve všech jejích částech a aktuálních zněních, vyhláška č. 343/2009 Sb. ze dne , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Toto řešení musí současně splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 2.8 Výkaz výměr Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. dle 44, odst. 4, písm. b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi podrobným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. 2.9 Závaznost podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle zákona. 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6, ,- Kč bez DPH. Stavba, která je předmětem zakázky se skládá z následujících objektů: SO 01 Zateplení objektu učebny předpokládaná hodnota za realizaci tohoto stavebního objektu činí 5, ,- Kč bez DPH; SO 02 Zdroj tepla předpokládaná hodnota za realizaci tohoto stavebního objektu činí 1, ,-- Kč bez DPH; Propagace předpokládaná hodnota za realizaci činí ,- Kč Zadavatel upozorňuje, že ať už uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky, tak i uvedené předpokládané hodnoty jednotlivých stavebních objektů jsou stanoveny jako maximální a s ohledem na způsob financování je nelze překročit. V případě, že by ze strany uchazeče došlo k

6 překročení předpokládané hodnoty jakékoliv části veřejné zakázky nebo celé veřejné zakázky, bude to považováno za nedodržení požadavků zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci a bude to důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 4.1 Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínech: Zahájení nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání staveniště. Limitní termín dokončení a předání díla včetně provedené kolaudace je stanoven v souladu s projektovou žádostí nejpozději do Podrobnější požadavky na časové plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pod pojmem limitní termín dokončení se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla specifikovaného touto zadávací dokumentací a smlouvou o dílo. To znamená, že do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací včetně odstranění vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny realizace v návaznosti na podmínky čerpání finančních prostředků ze SFŽP a z rozpočtu Jihomoravského kraje. Zadavatelem stanovené termíny platí za následujících podmínek: - realizace stavebních prací na stavbě je podmíněna přidělením a čerpáním finančních prostředků od zřizovatele a z fondů EU a zadavatel má právo je podle doby přidělení finančních prostředků stanovit jinak. 4.2 Místem plnění veřejné zakázky je Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53, se sídlem: Hybešova 53, Boskovice. 4.3 Uchazeč jako součást nabídky předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, který musí respektovat všechny podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, s vyznačením uzlových bodů výstavby a finanční harmonogram. Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou týdny. 5. Požadavky na kvalifikaci Ve smyslu 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění

7 základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. 5.1 Základní kvalifikační předpoklady ( 53 zákona) Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště který nebyl pravomocně odsouzen pro Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný

8 trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů který není v likvidaci který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Potvrzení příslušného finančního úřadu. Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke spotřební dani.

9 který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Potvrzení od příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení. Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 5.2 Profesní kvalifikační předpoklady ( 54 zákona) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů stanovených v 54 písm. a), b) a d) zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením dokladů o oprávnění k podnikání (živnostenské listy nebo výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývajícím předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, které opravňuje k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Montáž a opravy plynových zařízení a Projektová činnost ve výstavbě nebo jejich ekvivalent. V případě, že uchazeč bude sám dodavatelem plynového tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle, musí doložit, že má oprávnění k

10 podnikání vztahující se k výrobě plynového tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotel Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor Technologické zařízení staveb a Pozemní stavby, vždy minimálně pro jednu osobu. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, z něhož bude vyplývat, že alespoň 1 osoba uchazeče je energetickým auditorem dle zákona č. 406/2000 Sb. (Uchazeč předloží Osvědčení energetického auditora vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR). Uchazeč doloží k uvedeným osvědčením čestná prohlášení o postavení příslušných odborně kvalifikovaných fyzických osob vůči uchazeči. V případě, že příslušná odborně kvalifikovaná fyzická osoba není sama uchazečem a uchazeč nedoloží čestné prohlášení o existenci pracovního či obdobného poměru této osoby k uchazeči, bude vztah mezi touto odborně kvalifikovanou fyzickou osobou a uchazečem posuzován jako subdodávka. 5.3 Technické kvalifikační předpoklady ( 56 zákona) Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních a montážních prací obdobného charakteru (staveb) provedených (dokončených) dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění minimálně u 3 stavebních prací obdobného charakteru, přičemž minimálně 1stavba musí zahrnovat i montážní práce spočívající v rekonstrukci technologie tepelného zdroje na zemní plyn o instalovaném výkonu min. 50 kw /zakázka. Za montážní práce obdobného charakteru se považují montážní práce, jejímž předmětem bylo provedení kompletní rekonstrukce tepelného zdroje na zemní plyn (zahrnuje instalaci strojní části, provedení rozvodu plynu, el. energie a MaR, odkouření a napojení na soustavu ÚT a TV) o instalovaném výkonu min. 50 kw/zakázka. Seznam montážních prací dodavatele bude podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Přílohou seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli Součástí osvědčení musí být uvedení ceny referenční zakázky, doba a místo provádění referenční zakázky. Osvědčení musí dále obsahovat údaj o tom, zda nejvýznamnější referenční stavební práce byly provedeny řádně a odborně, současně musí být v osvědčení uvedena

11 kontaktní osoba příslušeného objednatele, u které bude možné poskytnutí referenční zakázky ověřit, včetně kontaktu na tuto osobu. Za stavební práce obdobného charakteru se považují stavební práce, jejímž předmětem bylo zateplení obvodových konstrukcí a střešních plášťů v minimální výši 3,0 mil. Kč bez DPH/zakázka. Seznam stavebních prací obdobného charakteru bude podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Přílohou seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli Součástí osvědčení musí být uvedení ceny referenční zakázky, doba a místo provádění referenční zakázky. Osvědčení musí dále obsahovat údaj o tom, zda nejvýznamnější referenční stavební práce byly provedeny řádně a odborně, současně musí být v osvědčení uvedena kontaktní osoba příslušeného objednatele, u které bude možné poskytnutí referenční zakázky ověřit, včetně kontaktu na tuto osobu Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. 56 odst. 3 písm. c) zákona osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za řízení a realizaci prací, vč. uvedení pracovně-právního či obdobného vztahu této osoby k uchazeči formou čestného prohlášení. Uchazeč musí mít k dispozici následující osoby: hlavní stavbyvedoucí minimálně středoškolské vzdělání, praxe v délce minimálně 5 let z toho praxe při řízení, staveb obdobného charakteru v délce minimálně 3 let, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor Pozemní stavby, realizace minimálně 3 referenčních zakázek obdobného charakteru (zateplení budovy, včetně zateplení obvodového pláště a výměny výplní otvorů, s finančním objemem minimálně ,- Kč bez DPH), na které se hlavní stavbyvedoucí v obdobné funkci osobně podílel; technolog minimálně středoškolské vzdělání, praxe při řízení staveb/dodávek obdobného charakteru v délce minimálně 3 let, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor Technologická zařízení staveb, minimálně 2 referenční zakázky obdobného charakteru, jejíž součástí byla dodávka alespoň 2 ks plynového tepelného čerpadla na zemní plyn, a 1 referenční zakázka obdobného charakteru, jejíž součástí byla dodávka nebo rekonstrukce tepelného zdroje na zemní plyn s minimálním instalovaným výkonem 50 kw, na kterých se technolog v obdobné funkci osobně podílel. Uchazeč předloží seznam pracovníků, který musí obsahovat jména a příjmení pracovníků, pozici či funkční zařazení, délku praxe v relevantním oboru odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky dle jednotlivých funkčních pozic. Uchazeč dále předloží doklady o dosaženém vzdělání, autorizaci a životopisy jednotlivých pracovníků, ze kterých bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele a na kterých jednotliví pracovníci podpisem potvrdí jejich správnost a pravdivost. Životopisy musí obsahovat minimálně tyto údaje - jméno a příjmení člena projektového týmu, funkce v

12 projektovém týmu, popis funkce při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dosažené vzdělání včetně oboru, celková délka praxe, přehled profesní praxe ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, přehled nejvýznamnějších referenčních zakázek, na kterých se člen projektového týmu osobně podílel. 5.4 Forma splnění kvalifikace V souladu s ustanovením 62 odst. 3 zákona ve znění novely č. 55/2012 Sb., účinné od 1. dubna 2012 prokazují uchazeči ve zjednodušeném podlimitním řízení ve svých nabídkách splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů pouze předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; jinými doklady není nutné kvalifikaci prokazovat. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ (dále jen vítězný uchazeč), je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli doklady prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti, se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4. ZVZ. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a 126 zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším tří měsíců. Uchazeči mohou k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Součástí osvědčení musí být i příslušná příloha, z níž vyplývá, v jakém rozsahu uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci podle 53 odst. 1 a 54 písm. a) zákona; zbývající kvalifikaci musí splnit alespoň jeden z nich. Pokud podává nabídku více uchazečů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Z této smlouvy musí být patrné, kdo vystupuje a jedná jménem všech uchazečů, kteří podávají společnou nabídku a v této smlouvě musí být jednoznačně definován i rozsah jeho zmocnění, zejména jeho zmocnění k podpisu příslušné smlouvy na veřejnou zakázku. Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných uchazečů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

13 Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ust. 50 odst. 1, písm. c) zákona. Tam, kde uchazeč dokládá čestné prohlášení, předloží čestné prohlášení podepsáno statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v 50 a násl. zákona. Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle 60 odst. 1 zákona vyloučen ze zjednodušeného podlimitního. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 6. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se koná dne v hodin. Sraz účastníků je před hlavním vstupem do Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy, Boskovice, Hybešova 53. Případné dotazy plynoucí z prohlídky místa plnění je nutno doručit písemně na osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností, Mgr. Martin Budiš, Žádost o informace bude obsahovat , kontaktní telefon a přesnou adresu dodavatele, na kterou bude možno odpověď doručit. Znění dotazu a odpověď bude zveřejněna na profilu zadavatele 7. Obchodní a platební podmínky 7.1 Obchodní podmínky Obchodní podmínky ve smyslu 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu a jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Tyto obchodní podmínky zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky smlouva o dílo. Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, v případě, že uchazeč návrh smlouvy

14 pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené... ). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení ve smyslu 51 odst. 6 zákona. Dodavatel je povinen objednateli po ukončení díla předložit seznam subdodavatelů (příloha č. 2), kterým v rámci realizace zakázky za plnění jejich části subdodávky uhradil více než 10 % z objemu celkové uhrazené ceny za realizaci této zakázky. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram výstavby, ze kterého bude patrno časové i finanční plnění stavby. I tento harmonogram výstavby musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Požadovaná délka záruční doby je stanovená minimálně 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 7.2 Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny ve vzoru smlouvy o dílo - viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace. 7.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít předem odsouhlasený písemný dodatek ke smlouvě.

15 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 8.1 Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, samostatně DPH, a celkovou částku s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v čl. IV. odst. 4.1 (příloha č. 3 zadávací dokumentace), v krycím listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a ve formuláři pro rekapitulaci nabídkové ceny dodavatele (příloha č. 4 zadávací dokumentace). 8.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 8.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti. 8.4 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na řízení v souvislosti s vydáním kolaudačního rozhodnutí, průkaz energetické náročnosti budovy, dokumentaci skutečného provedení stavby, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 8.5 Ceny jednotlivých dílčích dodávek a prací budou uvedeny v položkových rozpočtech, které vzniknou z podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace) v členění položkového rozpočtu tzv. slepého rozpočtu (součást zadávací dokumentace projektové dokumentace), do kterých uchazeč v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tyto budou předloženy v rámci nabídky uchazeče. 8.6 Sleva z ceny pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.

16 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky obsah nabídky Záležitosti týkající se obsahu nabídek upravuje 68 zákona. Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími doporučeními: ČÁST 1 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1. Vyplněný formulář KRYCÍ LIST NABÍDKY opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. 2. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace: 2.1. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, 2.2. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 2.3. prohlášení uchazeče dle 50 odst. 1, písm. c) zákona, 2.4. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace či zákona (dle 68 odst. 3 zákona seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; a prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou). ČÁST 2 NÁVRH SMLOUVY 1. Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. 2. Položkový rozpočet díla, který vznikne z podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v členění položkového rozpočtu tzv. slepého rozpočtu (součást zadávací dokumentace projektové dokumentace) doplněním jednotkových cen jednotlivých položek slepého rozpočtu. Položkový rozpočet díla musí být stanoven jako nedílná příloha návrhu smlouvy o dílo. 3. Časový harmonogram a finanční harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, který bude nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. 4. Vyplněný formulář pro prokázání osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku splnit (subdodavatelé) - příloha č. 2 zadávací dokumentace. 5. Vyplněný formulář pro cenovou rekapitulaci nabídky dodavatele - příloha č. 4 zadávací dokumentace. 6. Ostatní požadované doklady zadávací dokumentace

17 10. Podání nabídky Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje 69 zákona. Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Neotvírat Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. Nabídku podá uchazeč v jednom písemném vyhotovení v českém jazyce. Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD nebo DVD (doklady o prokázání kvalifikace a požadované certifikáty). Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (.doc). Uchazeč může podat pouze jednu nabídku a to k celému rozsahu veřejné zakázky. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka, veškeré přílohy a prohlášení budou podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zadavatele Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53, se sídlem: Hybešova Boskovice, a to v pracovních dnech v době od xx. 00 hodin do hodin. Dne je možné podat nabídku od hodin do hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o doručení nabídky zadavateli. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s 71 odst. 6 zákona otevírány.

18 11. Informace o termínu a místu otevírání obálek s nabídkami Komise v souladu s ustanovením 71 a násl. zákona o veřejných zakázkách otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami v sídle zadavatele, dne v hodin. Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit pověření zástupci uchazečů (maximálně jedna osoba za uchazeče). Komise při otvírání obálek bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a návrh smlouvy je podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. 12. Požadavek na varianty nabídek podle 70 zákona Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky. 13. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením 78 odst. 1, písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny z hlediska přiměřenosti ve vztahu k předmětu zakázky (posouzení z hlediska přiměřenosti představuje posouzení, jestli jde či nejde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu). Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní - li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí - li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena. 14. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 14.1 Vybraný dodavatel je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození, případně zničení díla a to až do celkové hodnoty díla a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti Podmínky mající vliv na realizaci veřejné zakázky Dodavatel je povinen dodržovat následující:

19 práce budou prováděny za provozu a dodavatel nesmí žádným způsobem narušit chod školy, prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provést práce nutné k realizaci zakázky budou předem specifikovány objednavatelem a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu, budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení jednotlivých kanceláří a jiných prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny,..), neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod. nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin Reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu Zadavatel si ve smyslu ust. 60 odst. 2 ZVZ a ust. 76 odst. 6 ZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení uveřejněním na profilu zadavatele. Oznámení o vyloučení se v takovém případě považuje za doručené okamžikem uveřejnění Zadavatel si ve smyslu ust. 81 odst. 4 ZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se v takovém případě považuje za doručené okamžikem uveřejnění V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle 58 zákona.

20 14.8 Uchazeči je povinen podle 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpoklad, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 11 písm. c) a d), 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraných uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatel Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu zadavatele Vybraný dodavatel je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti poškození, případně zničení díla a to až do celkové hodnoty díla a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti. Podrobné požadavky na rozsah a způsob pojištění jsou uvedeny v obchodních podmínkách Dodavatel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce Dodavatel má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (SFŽP, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace Nabídka i veškeré písemnosti musí být předloženy v českém jazyce, s výjimkou odborných názvů či pojmů. Pokud by uchazeč použil v nabídce informace, dokumenty nebo písemnosti v jiném jazyce, je povinen doložit zároveň i jejich překlad do českého jazyka. Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být doručeny zadavateli v českém jazyce.

21 Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (uchazečem) bude probíhat v českém jazyce Uchazeč odpovídá za škodu způsobenou zadavateli neposkytnutím dotace na realizace této investiční akce z prostředků Státního fondu životního prostředí z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí zadavateli (viz. obchodní podmínky) Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to: pracovníka pověřeného vedením stavby pracovníka odpovědného za zpracování projektové realizační dokumentace, návrhu provozních předpisů pracovníka pověřeného koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla pracovníka odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli 15. Požadavek na informaci o subdodavatelích 15.1 Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval zakázku formou subdodávek V případě, že části zakázky budou plněny formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí uchazeč v souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle 17 písm. d) zákona). Učiní tak prohlášením, k němuž využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením finančního podílu na veřejné zakázce Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však uchazeč prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

22 15.4 Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu 147a ZVZ předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny; zadavatel je povinen ve smyslu 147a ZVZ tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele. 16. Další podmínky Textová část zadávací dokumentace bude poskytnuta formou neomezeného dálkového přístupu na profilu zadavatele Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ustanovením 49 zákona. Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči písemně na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelských činností - Mgr. Martin Budiš, mail: Odpovědi na dotazy budou zveřejněny na profilu zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V souladu s ustanovením 43 zákona o veřejných zakázkách zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 120 dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně

23 písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle 58 zákona. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (SFŽP, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace. Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a dle Pravidel pro publicitu a vizuálního označení uvedených v příručce pro příjemce Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele. Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to: pracovníka odpovědného za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, návrhu provozních předpisů, pracovníka pověřeného koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla, pracovníka odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli, pracovníka odpovědného za propagaci stavby. 17. Jistota Zadavatel požaduje v souladu s 67 zákona, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši ,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou bankovní záruky (ve smyslu 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) nebo formou složení peněžní částky na níže uvedený účet, případně formou pojištění záruky (dále jen "peněžní jistota"). Peněžní jistotu složí zájemce na účet /2010, vedený u Fio banka, a.s., variabilní symbol je IČ uchazeče. Doklad o složení jistoty. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch uvedeného účtu nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř Název veřejné zakázky Energetické úspory objektu OÚ Luboměř Identifikační údaje zadavatele Název Obec Luboměř IČ 00298158 Adresa sídla

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona.

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. VÝZVA k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu 2. kategorie zadávanou v souladu s 6 ZVZ a v souladu se Závaznými

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 Identifikační údaje uchazeče: i. Název: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

VÝZVA k podání nabídky

VÝZVA k podání nabídky Vážená paní / Vážený pane, VÝZVA k podání nabídky dovoluji si Vás vyzvat jako zájemce o zakázku s názvem: Oprava bočního balkonu Löw- Beerovy vily k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení. 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jako zákon či ZVZ ).

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ s názvem Rámcová kupní smlouva na Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství dále jen veřejná zakázka

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ( verze účinná od 6.10.2014) a mimo

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Linka na zpracování plastového odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více