u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě"

Transkript

1 Ing. Gabriela Burzová IČO: se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: /4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5, Hlubočepy, PSČ , IČO: (dále jen budoucí prodávající ) - na straně jedné -. (dále jen budoucí kupující ) - na straně druhé a u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě A. 1) Budoucí prodávající prohlašuje a dokládá, že byla usnesením Městského soudu v Praze č. j.: MSPH 94 INS 29338/2013 A 14 ze dne 23. dubna 2014 ustanovena insolvenčním správcem dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č /4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5, Hlubočepy, PSČ , IČO: , stejným usnesením byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Na budoucího prodávajícího jako insolvenčního správce přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, kterou mimo jiné tvoří nemovitost: - pozemek parc. č.. o výměře..m2 orná půda v k. ú. Jesenice u Prahy, obec Jesenice, okres Praha - západ. Výše uvedená nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č k. ú. Jesenice u Prahy , obec Jesenice, okres Praha západ. 2) Budoucí kupující se zavazuje uhradit doplatek kupní ceny ve výši 2..,- Kč na účet č..., sjednaný v protokolu o notářské úschově sepsaném dne budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím s.., notářkou se sídlem. (dále jen protokol o notářské úschově ) a do 5 pracovních dnů od uhrazení doplatku kupní ceny, nejpozději však do čtyřiceti pěti (45) dnů od dne ukončení aukčního jednání (proběhlo dne ), uzavřít s budoucím prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod vlastnické práva nemovitosti popsané v čl. A odst. 1) této smlouvy následujícího znění: B. Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli Ing. Gabriela Burzová IČO: se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č /4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5, Hlubočepy, PSČ , IČO (dále jen prodávající ) - na straně jedné -. (dále jen kupující ) - na straně druhé a tuto k u p n í s m l o u v u 1

2 Po bedlivém zvážení veškerých vzájemných závazků obsažených v této smlouvě a s úmyslem být touto smlouvou právně vázány se smluvní strany dohodly takto: I. Preambule 1.1. Prodávající prohlašuje a dokládá, že byla usnesením Městského soudu v Praze č. j.: MSPH 94 INS 29338/2013 A 14 ze dne 23. dubna 2014 ustanovena insolvenčním správcem dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č /4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5, Hlubočepy, PSČ , IČO: , stejným usnesením byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Na prodávající jako insolvenčního správce přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, kterou mimo jiné tvoří nemovitost: - pozemek parc. č... o výměře.. m2 orná půda v k. ú. Jesenice u Prahy, obec Jesenice, okres Praha - západ. Výše uvedená nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č k. ú. Jesenice u Prahy , obec Jesenice, okres Praha západ (dále pro účely této smlouvy jen jako Nemovitost ) Na základě dostupných informací prodávající prohlašuje, že na Nemovitosti neváznou ke dni uzavření této smlouvy žádná věcná břemena, závazky, zástavní práva, předkupní práva, nájemní práva či jiné právní povinnosti nebo omezení ve prospěch třetích osob, s výjimkou: Zástavní právo exekutorské - Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 134 EX / ze dne Z-17006/ Osoba, jejíž právo zaniklo: Berger Antonín, Jižní 122, Větrušice, RČ/IČO: /1721. Zástavní právo exekutorské - Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 074 EX / ze dne Z-11528/ Osoba, jejíž právo zaniklo: Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, Praha 1, RČ/IČO: Zástavní právo exekutorské - Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 134 EX / ze dne Z-10188/ Osoba, jejíž právo zaniklo: Berger Antonín, Jižní 122, Větrušice, RČ/IČO: /1721. Zástavní právo exekutorské - Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 159 EX / ze dne Z-9814/ Osoba, jejíž právo zaniklo: Credium, a.s., Bucharova 2657/12, Stodůlky, Praha 5, RČ/IČO: Zástavní právo exekutorské - Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 134 EX / ze dne Z-5583/ Osoba, jejíž právo zaniklo: Berger Antonín, Jižní 122, Větrušice, RČ/IČO: /1721. Zástavní právo exekutorské - Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 123 EX- 1878/10-12 ze dne Z-5470/ (Z-9208/ ). Osoba, jejíž právo zaniklo: FINE CREDIT, a.s., Sokolská 536/22,77900 Olomouc, RČ/IČO: Zástavní právo smluvní - Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-3224/ Osoba, jejíž právo zaniklo: Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, Praha 5, RČ/IČO: Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu - Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva /13/ ÚzP pro Prahu 5 ze dne Z-20244/ Osoba, jejíž právo zaniklo: Česká republika, IČO: , vykonává: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, Nové Město, Praha 1.. Zahájení exekuce - Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Cheb 074 EX / ze dne ; uloženo na prac. Cheb, Z-8257/ Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Usnesení insolvenčního soudu o úpadku MSPH 94 INS 29338/2013-A-14 Městský soud v Praze ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden 2

3 dne ; uloženo na prac. Praha-západ. Z-4587/ Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu ( 245, 405 odst. 2 z.č.182/2006 Sb.) č.j. MSPH 94 INS 29338/2013-A-14 Městský soud v Praze ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne ; uloženo na prac. Praha-západ. Z-4840/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 134 EX 11771/ ze dne Z-17004/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 134 EX 04980/ ze dne Z-10186/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 159 EX 00750/ ze dne Z-9815/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 134 EX 11772/ ze dne Z-5584/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí č.j. 123EX 1878/10-14 ze dne Z-10476/ Nařízení exekuce - Oznámení exekutora o skončení (provedení) exekuce 36 EXE-1581/ OSP5 ze dne ; uloženo na prac. Praha. Z-43922/ Veškerá tato omezení uvedená na listu vlastnictví pozemku parc. č. 143/904, k. ú. Jesenice u Prahy , obec Jesenice, okres Praha západ zanikají zpeněžením v souladu s insolvenčním zákonem Prodávající prohlašuje, že je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a závaznými pokyny insolvenčního soudu oprávněna uzavřít tuto smlouvu Prodávající se zavazuje, že do dne povolení vkladu vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch kupujícího podle této smlouvy nezřídí ve prospěch třetích osob žádná práva k Nemovitosti, ani jinak Nemovitost bez souhlasu kupujícího nezatíží. Prodávající se dále zavazuje do 10 pracovních dnů od připsání kupní ceny a podpisu této kupní smlouvy předat kupujícímu potvrzení insolvenčního správce o zániku veškerých omezení vlastnického práva zapsaných na listu vlastnictví předmětu prodeje Kupující potvrzuje skutečnost, že si Nemovitost prohlédl a seznámil se s jejím faktickým i právním stavem. II. Předmět smlouvy Prodávající touto smlouvou prodává Nemovitost blíže specifikovanou v článku I. odst této smlouvy, včetně veškerých součástí a příslušenství, kupujícímu do jeho vlastnictví a kupující Nemovitost ve shora uvedeném rozsahu do svého vlastnictví přijímá a za níže uvedenou kupní cenu kupuje, a to ve stavu jak stojí a leží a v jakém se nacházela při její prohlídce. III. Kupní cena 3.1. Kupní cena za Nemovitost specifikovanou v čl. I. odst. 1.1 této smlouvy činí,- Kč (slovy: ). Kupní cena byla kupujícím uhrazena před podpisem kupní smlouvy prodávajícímu takto: a) první část kupní ceny ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) byla kupujícím prodávajícímu uhrazena před podpisem této kupní smlouvy z vlastních prostředků převodem na účet prodávajícího č.. dne, jejíž úhradu prodávající podpisem této smlouvy výslovně stvrzuje; b) druhou část kupní ceny ve výši,- Kč (slovy: tisíc korun českých) uhradil kupující z vlastních prostředků na účet č..., sjednaný v protokolu o notářské úschově sepsaném dne.. kupujícím a prodávajícím s.., notářkou se sídlem. (dále jen protokol o notářské úschově ), který je otevřen pouze pro účely této úschovy a bude uvolněna na účet prodávajícího za podmínek sjednaných v protokolu o notářské úschově. 3

4 Ohledně finančních prostředků složených na účtu sjednaném v protokolu o notářské úschově dle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly tak, že notářka na základě protokolu o notářské úschově naloží se složenými finančními prostředky takto: částka ve výši..,- Kč (slovy:. tisíc korun českých) bude notářkou převedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. ú..., a to nejpozději do pěti pracovních dnů poté, kdy některý z účastníků (případně paní Ing. Renata Fedová jako zástupce organizátora aukce prodeje shora uvedených nemovitostí) předloží notářce originál výpisu z listu vlastnictví pozemku parc. č..., k. ú. Jesenice u Prahy , obec Jesenice, okres Praha západ, kde bude jako vlastník zapsán kupující, a v části B1, C a D listu vlastnictví bude uvedeno bez zápisu, vyjma změn právních vztahů vzniklých z důvodů či na straně kupujícího, a právní vztahy nebudou dotčeny změnou právních vztahů, vyjma změn právních vztahů vzniklých z důvodů či na straně kupujícího; Za den úhrady kupní ceny se považuje den, kdy bude celá částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího č Smluvní strany výslovně prohlašují, že s výší kupní ceny a způsobem její úhrady souhlasí. IV. Přechod vlastnického práva, předání nemovitostí 4.1. Vlastnictví k Nemovitosti přechází na kupujícího dnem vkladu vlastnického práva k Nemovitosti v jeho prospěch do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni doručení návrhu na zápis vkladu vlastnického práva příslušnému katastrálnímu úřadu, tímto dnem na kupujícího přechází veškerá práva a povinnosti s vlastnictvím Nemovitosti spojená. Do doby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí jsou smluvní strany svými smluvními projevy vázány Návrh na zápis vkladu vlastnického práva k Nemovitosti, vyplývajícího z této smlouvy, do katastru nemovitostí, se kupující zavazuje podat do 5 pracovních dnů po podpisu této kupní smlouvy. Návrh na výmaz omezení práv k Nemovitosti (včetně potvrzení insolvenčního správce o zániku omezení vlastnického práva zapsaných na listu vlastnictví předmětu prodeje) do katastru nemovitostí se kupující zavazuje podat do 5 pracovních dnů ode dne předání potvrzení insolvenčního správce o zániku omezení vlastnického práva. Správní poplatek spojený s návrhem na zápis vkladu vlastnického práva a s návrhem na výmaz omezení vlastnického práva uhradí kupující Prodávající se zavazuje předat Nemovitost včetně příslušenství kupujícímu ve stavu, jak stojí a leží a v jakém se nacházely při jejich prohlídce, a to do 5 pracovních dnů po uhrazení celé kupní ceny na účet prodávajícího. Kupující je povinen si jí v této lhůtě převzít. Pokud tak neučiní, má se za převzatou a riziko škod přechází na kupujícího nejpozději uplynutím této lhůty Nebezpečí vzniku škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení na Nemovitosti přechází z prodávající na kupujícího okamžikem fyzického předání, které bude stvrzeno písemným předávacím protokolem Smluvní strany se zavazují pro případ, že by nedošlo k povolení vkladu vlastnického práva k Nemovitosti do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího podle této smlouvy pouze z důvodů nesplnění zákonných podmínek pro povolení vkladu, že uzavřou do 14 kalendářních dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu oběma stranám dodatek k této smlouvě nebo novou smlouvu tak, aby byly vytýkané vady odstraněny, případně, že na pokyn katastrálního úřadu do 14 kalendářních dnů ode dne doručení případného přípisu oběma stranám tuto smlouvu či návrh na povolení vkladu náležitě doplní. Vyhotovit a předložit případný nový návrh smlouvy nebo dodatku či jiné listiny k podpisu smluvním stranám je povinen prodávající. Nesplní-li jedna ze smluvních stran povinnosti stanovené v tomto článku, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit Pro účely doručování písemností mezi smluvními stranami, jejichž obsah by přímo souvisel s právy a povinnostmi stanovenými touto smlouvou, se dnem doručení rozumí den převzetí listiny adresátem a v případě jejího nepřevzetí desátý kalendářní den ode dne, kdy bude taková listina uložena na poště. Písemnosti se doručují doporučeným dopisem na adresy uvedené shora v této smlouvě. V. Zápis vlastnického práva, daňová povinnost 5.1. Na základě této smlouvy provede místně příslušný katastrální úřad na příslušných listech vlastnictví zápis odpovídající změnám uvedeným v článku II. této smlouvy Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je povinen tuto daň uhradit. Kupující je povinen v souladu se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí podat v zákonem 4

5 stanovené lhůtě daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí místně příslušnému finančnímu úřadu a daň z nabytí nemovitých věcí (4 % ze základu daně - cena dosažená prodejem nemovitosti při zpeněžení majetkové podstaty v konkurzu v rámci insolvenčního řízení) řádně a včas zaplatit na účet místně příslušného finančního úřadu č /0710, VS rodné číslo kupujícího, KS Daň z nabytí nemovitých věcí je nad rámec kupní ceny Smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,02% z kupní ceny za každý den prodlení, kterou je povinen zaplatit kupující prodávajícím v případě nesplnění povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2 této smlouvy. VI. Omezení vlastnického práva Na Nemovitosti váznou omezující práva tak, jak jsou zapsána na listu vlastnictví č. 2801, k. ú. Jesenice u Prahy , obec Jesenice, okres Praha západ u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha západ a blíže jsou specifikována v článku I. odst této smlouvy. S Nemovitostí nejsou spojeny žádné závazky, které prodejem nezaniknou. Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky ( 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění). Zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, a) účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, b) ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle 284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. ( 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.). VII. Odstoupení od této smlouvy 7.1 Kupující má právo v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud prodávající řádně nepředá kupujícímu veškeré dokumenty pro výmaz všech omezení vlastnického práva (viz čl. I. odst. 1.4.), a dále také pokud katastr nemovitostí na základě jejich předložení nevymaže veškerá omezení nejpozději do 90 dnů od povolení vkladu vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch kupujícího místně příslušným katastrálním úřadem. Projev vůle smluvní strany oprávněné od smlouvy odstoupit nabude účinnosti doručením druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku ex tunc, kupující je povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě a prodávající je povinen kupujícímu vrátit kupní cenu (včetně již přijaté jistoty). V případě odstoupení od kupní smlouvy z výše uvedených důvodů bude kupní cena vyplacena z notářské úschovy bezhotovostním převodem na účet kupujícího č... (majitel..), a to nejpozději do 5 dnů po té, kdy kupující předloží notářce originál výpisu z listu vlastnictví pozemku parc. č. 143/904, k. ú. Jesenice u Prahy , obec Jesenice, okres Praha západ, kde bude jako vlastník zapsán zpět původní vlastník nebo písemné dohody o ukončení protokolu o notářské úschově podepsané všemi jejími účastníky. Kupující ani prodávající nemá právo na náhradu nákladů za zhodnocení vrácené věci, náhradu úhrady nákladů. 7.2 Dnem, kdy nastanou účinky odstoupení od této smlouvy, je kupující povinen: a) učinit bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 10 kalendářních dnů, úkony potřebné k provedení zápisu vlastnického práva k předmětným nemovitostem do katastru nemovitostí zpět na původního vlastníka, k čemuž se zavazuje prodávající poskytnout součinnost, b) bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 kalendářních dnů, Nemovitost předat prodávajícímu. VIII. Závěrečná ustanovení 8.1 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za prodlení s plněním této smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění této povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 8.2 Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou v podobě listinných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu. 8.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran a insolvenční soud obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení s ověřenými podpisy je určeno pro potřebu místně příslušného katastrálního úřadu. 8.4 Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného nebo neúčinného zůstal zachován. 5

6 8.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. V Praze, dne. Prodávající: V., dne. Kupující: C. 1) Budoucí prodávající se zavazuje nepřevést vlastnické právo k Nemovitosti specifikované jako předmět koupě v čl. A odst. 1) této smlouvy na třetí osobu a nezatížit tyto nemovitosti žádným závazkem po celou dobu platnosti této smlouvy. 2) Budoucí kupující uhradil na účet budoucího prodávajícího č. dne. aukční jistotu ve výši ,- Kč. Tato částka se započítává budoucímu kupujícímu na kupní cenu v případě, že dodrží lhůtu a výši částky pro doplacení celé kupní ceny. Budoucí kupující uhradí celou kupní cenu před podpisem kupní smlouvy, splnění této podmínky je nezbytné k uzavření kupní smlouvy. Kupní cena za Nemovitost specifikovanou v čl. A odst. 1) této smlouvy činí.. Kč. Doplatek kupní ceny ve výši,- Kč (slovy:. korun českých) bude budoucím kupujícím uhrazen před podpisem kupní smlouvy na účet sjednaný v protokolu o notářské úschově, nejpozději do čtyřiceti pěti (45) dnů od dne ukončení aukčního jednání (proběhlo dne.). 3) Smluvní strany si ujednaly, že k podpisu vlastní kupní smlouvy a k podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch budoucího kupujícího vyzve budoucí prodávající budoucího kupujícího písemně do 3 pracovních dnů po předložení podkladu prokazujícího připsání části kupní ceny ve výši,- Kč na účet sjednaný v protokolu o notářské úschově ze strany notářky, nejpozději však 3 pracovní dny před skončením lhůty dané v ust. části A, odst. 2) této smlouvy. 4) V případě, že budoucí kupující poruší svoji povinnost uzavřít kupní smlouvu, ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit organizátorovi aukce smluvní pokutu ve výši aukční jistoty dle Obchodních podmínek pro prodej nemovitostí organizátora aukce a Organizátor aukce je oprávněn si tuto aukční jistotu započíst oproti svému nároku na zaplacení smluvní pokuty. 5) Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí ustanovením 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Obsah této smlouvy lze měnit jen právním jednáním v písemné nebo přísnější formě; možnost změnit obsah smlouvy i jinou formou strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna ových či jiných elektronických zpráv 6) Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. 7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana. 8) Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného nebo neúčinného zůstal zachován. 9) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, 6

7 podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. V.dne.. V.dne... Budoucí prodávající: Budoucí kupující: 7

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Václav Rožec, AK Brno, Kobližná 19,602 00 Brno ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 40 INS 32453/2013-A-17, ze dne 30. května 2014,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ.

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: IČ: 11200138 se sídlem Bubenská 25, Praha 7, PSČ 170 00, - jako budoucí prodávající na straně jedné a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou IČ: 00262552 se sídlem:

Více

Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Jan Čermák bytem: Jabloňová 2891/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ: 106 00 dat. nar.: 22.3.1937

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2209201501 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující )

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující ) SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená v souladu s ustanoveními 1785 až 1788 a 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Veronika Jašková, IČ: 70279632, r.č..., se sídlem

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #1545/CST/2015-CSTM@- 1545/CST/2015-CSTM.j.: UZSVM/CST/1695/2015-CSTM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená JUDr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S MLOUVA uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Smluvní strany Kupní smlouva 1. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Pardubice, IČ 150 49 680 se sídlem Terezy Novákové 503, Pardubice 530

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ

KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ SMLOUVA O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne I. Smluvní strany

Více

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 #2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 2702/ULN/2012-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3075/2012-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná

Více

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu:

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu: smlouva č í s l o Kupní smlouva Smluvní strany:, prodávající strana: S^fÉŽto Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 01, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO Městská část Praha - Kunratice a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO TATO SMLOUVA O DÍLO BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU V SOULADU S USTANOVENÍM 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 136/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 136/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 136/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T O S T Í Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Martina Felcmana ÚVOD 1. Výběrové

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Vyhláška o konání aukce č. 106/LIC/EA/2016 bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever

Vyhláška o konání aukce č. 106/LIC/EA/2016 bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever Vyhláška o konání aukce č. bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever (dále jen Vyhláška ) Společnost LICITA s.r.o., IČ: 26328500, vyhlašuje elektronickou aukci níže specifikovaných nemovitých

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/166/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #2679/SBE/2016-SBEM@. 2679/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/2612/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/137/2013,D/137/2013-A

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/137/2013,D/137/2013-A DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/137/2013,D/137/2013-A Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

Jan Osička. narozen 24. července 1985. Bezručova 67/4, 60200, Brno. (dále jen zhotovitel )

Jan Osička. narozen 24. července 1985. Bezručova 67/4, 60200, Brno. (dále jen zhotovitel ) Smlouva o dílo ev. č. 15/033-0 Jan Osička narozen 24. července 1985 Bezručova 67/4, 60200, Brno (dále jen zhotovitel ) a Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 128/4,

Více

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 02/05/11

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 02/05/11 ~~~ REAL t!~spektrum' Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 02/05/11 Koncový řadový rodinný domek 4+kk na okraji obce Vrchotovy Janovice

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1923/SBE/2016-SBEM@j 1923/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1811/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

SMLOUVA. o zřízení věcného břemene

SMLOUVA. o zřízení věcného břemene č.sml. SMLOUVA o zřízení věcného břemene uzavřená podle ust. 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 287/2015. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 287/2015. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby Dražební vyhláška 287/2015 - stránka 1 Dražebník ABAKUS, společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Plzni, oddíl C, vložka 2096 se sídlem Škroupova 14, 301

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

v souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby touto dražební vyhláškou.

v souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby touto dražební vyhláškou. dražební vyhláška 285/2013 - stránka 1 Dražebník ABAKUS, společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Plzni, oddíl C, vložka 2096 se sídlem Škroupova 14, 301

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 739-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 739-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 739-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ Č.j. 099 CD 6686/15-15 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 351-DD/11

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 351-DD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 351-DD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ Č.j. 099 CD 9378/14-28 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA 10/2015 Veškeré informace k výběru uchazeče a samotnému prodeji Tento leták je připraven jako komplexní informace k akci pod názvem Prodej stavebních

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Město Břidličná. Nábřežní 452, 79351 Břidličná, tel. : 554773543 IČ : 00295906, e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

Město Břidličná. Nábřežní 452, 79351 Břidličná, tel. : 554773543 IČ : 00295906, e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz Město Břidličná Nábřežní 452, 79351 Břidličná, tel. : 554773543 IČ : 00295906, e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz JUDr. Luděk Zakopal Nádražní 1987/44 792 01 Bruntál V Břidličné dne 09. 05. 2016 Informace

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více