Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:"

Transkript

1 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, Olomouc IČO: , zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka (dále jen poskytovatel ) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) které upravují podrobně práva a povinnosti smluvní stran ze Smlouvy o poskytování služeb. I. 1. Na základě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva ) se konzultant zavazuje vyvíjet činnost směřující k uzavření a uzavírat s klientem A) Smlouvy o konzultaci B) Smlouvy o poskytnutí služby C) Klientské smlouvy D) Rozhodčí smlouvy na základě plné moci, která je součástí Smlouvy. Konzultant vybere cenu při uzavírání Smlouvy o konzultaci od klienta podle druhu konzultace: Konzultace TYP 1 - cena ve výši Kč Konzultace TYP 2 - cena ve výši Kč Konzultace TYP 3 - cena ve výši Kč 2. Za činnost podle Smlouvy náleží konzultantovi odměna. Za provedení činnosti dle Smlouvy obdrží konzultant z ceny vybrané v souvislosti se Smlouvou o konzultaci: - částku ve výši Kč za Konzultaci TYP 1 a poskytovatel obdrží částku Kč - částku ve výši Kč za Konzultaci TYP 2 a poskytovatel obdrží částku Kč - částku ve výši Kč za Konzultaci TYP 3 a poskytovatel obdrží částku Kč Odměna z ceny za uzavření Smlouvy o konzultaci je konečnou odměnou, která se vztahuje i na činnost konzultanta ve vztahu ke Smlouvě o poskytnutí služby nebo Klientské smlouvě a Rozhodčí smlouvě, které s klientem uzavře a nebude se ve vztahu k této činnosti konzultanta již nijak dále navyšovat. Konzultantovi náleží podle podmínek Smlouvy také alikvotní podíl z úrokového výnosu v případě uzavření pouze Klientské smlouvy. 3. V případě, kdy klient platně a včas odstoupí od Smlouvy o konzultaci nebo tato smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran kvůli pochybení konzultanta, popř. nebude platně uzavřena kvůli pochybení na straně konzultanta, je konzultant povinen vrátit klientovi cenu v plné výši, kterou od něj inkasoval. Tzn. že konzultant ztratí nárok na svou odměnu a částka, která byla uhrazena poskytovateli, bude konzultantem vrácena klientovi jako smluvní pokuta konzultanta. 4. Konzultant nemá nárok na odměnu ve výši podle odst. 2 těchto Všeobecných podmínek, pokud nejsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy. 5. Konzultant může mít nárok také na tzv. meziprovize ze struktur, a to při splnění poskytovatelem vymezených podmínek, se kterými byl před podpisem Smlouvy seznámen, a které jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele. Podmínkou splatnosti meziprovize je zaslání faktury konzultantem poskytovateli a splnění všech podmínek vyplývající ze Smlouvy. Smlouvy o konzultaci, které nebudou platně uzavřeny z důvodu pochybení konzultanta, však budou započítané do celkového počtu uzavřených Smluv o konzultaci. 6. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel v rámci vyhlášených propagačních akcí, může jednorázově zvýšit odměnu pro konzultanta u daného produktu o fixní částku. O konání této propagační akce a jejích konkrétních podmínkách se poskytovatel zavazuje informovat konzultanta prostřednictvím SMS zprávy a prostřednictvím svých webových stránek sekce pro konzultanty. Propagační akce jsou vždy časově omezené a týkají se vždy pouze jmenovaného produktu. Tato dohoda o zvýšení částky odměny nemá vliv na ostatní ustanovení smlouvy, zejména na ustanovení o povinnostech uvedených v čl. III, odst. 1 Smlouvy. 7. Rozhodne-li Finanční arbitr o uložení náhrady škody nebo sankce ve smyslu 17a zákona č. 229/2002 Sb., O Finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, poskytovateli nebo solidárně poskytovateli a konzultantovi, je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení této sankce, popř. její části a všech dalších

2 2 z 5 nákladů po tom finančním konzultantovi, který uzavřel Klientskou smlouvu či jinou smlouvu, jež byla předmětem sporu u Finančního arbitra. 8. Rozhodne-li Česká obchodní inspekce o uložení pokuty za správní delikt ve smyslu zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, poskytovateli nebo solidárně poskytovateli a konzultantovi, je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení této sankce, popř. její části a všech dalších nákladů po tom konzultantovi, který uzavřel Klientskou smlouvu či jinou smlouvu, jež byla předmětem řízení u České obchodní inspekce. Jedná se o případy, kdy konzultant prokazatelně nepostupoval v souladu s postupy a metodikou poskytovatele a jeho pochybení mělo za následek uložení pokuty. II. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Povinnosti konzultanta. Sankce. Konzultant je zejména povinen: a) Při zařizování všech záležitostí souvisejících s uzavíráním Smluv o konzultaci, Smluv o poskytování služeb, Klientských smluv a Rozhodčích smluv uvádět pravdivé informace jak klientovi, tak poskytovateli, jednat s náležitou odbornou péčí podle pokynů poskytovatele a v souladu s jeho zájmy, které jako konzultant zná, nebo znát musí s ohledem na vstupní zaškolení, kde byl seznámen s předmětem činnosti poskytovatelem a s jednotlivými produkty poskytovatele. Konzultant byl na začátku spolupráce s poskytovatelem důkladně zaškolen pro poskytování plnění ze Smlouvy o konzultaci a dále seznámen s postupy poskytovatele při uzavírání Klientských smluv. Konzultant se seznámil s obsahem webových stránek poskytovatele a obdržel přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení do sekce pro konzultanty, kde jsou uvedeny konkrétní podmínky a pokyny pro uzavírání Smluv o konzultaci, Smluv o poskytování služeb, Klientských smluv a Rozhodčích smluv. Konzultant je povinen minimálně jednou měsíčně nebo dle výslovného pokynu poskytovatele zaslaného např. formou SMS zprávy navštívit sekci pro konzultanty a seznámit se s obsahem sekce, s pokyny pro konzultanty a sledovat veškeré zde uvedené změny Konzultant je povinen postupovat při uzavírání Smluv o konzultaci, Smluv o poskytování služby, Klientských smluv a Rozhodčích smluv podle pokynů a informací uvedených ve Smlouvě a Všeobecných podmínkách a v sekci pro konzultanty. V případě porušení této povinnosti nebo povinností uvedené v bodě b), d), f), h) nebo j) níže, je konzultant povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč pro každý případ takového porušení, nárok na náhradu škody tím není nijak dotčen. b) Vyhledávat aktivně klienty. V rámci tohoto závazku je zejména povinen činit úkony směřující k uzavření smluv, posoudit finanční možnosti klienta, uzavřít s klientem smlouvu, spolupracovat s klientem při sepisování dokumentů souvisejících se Smlouvou o konzultaci, Smlouvou o poskytnutí služby či Klientské smlouvy a Rozhodčí smlouvy, udělovat klientovi rady o správném vyplnění údajů a o doložení potřebných podkladů a další. Konzultant je povinen poskytnout klientovi plnění ze Smlouvy o konzultaci s náležitou odbornou péči a tak, aby byla konzultace pro klienta přínosná. c) Uschovat pro poskytovatele všechny doklady a písemnosti, jenž nabyl od klienta v souvislosti s uzavřením Smlouvy o konzultaci, Smlouvy o poskytnutí služby, Klientské smlouvy a Rozhodčí smlouvy, které neodevzdal poskytovateli, a to po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů poskytovatele a tyto písemnosti dále chránit před jejich odcizením a zničením. Na výzvu poskytovatele je konzultant povinen předat poskytovateli osobně, ne prostřednictvím třetí osoby, tyto písemnosti, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy. Nesplní-li finanční konzultant tuto povinnost, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, kterou si smluvní strany pro každý jednotlivý případ porušení této povinnosti sjednaly. V případě, že budou doklady nebo písemnosti v tomto bodě uvedené odcizeny, pak je konzultant tuto skutečnost panen nahlásit neprodleně po zjištění poskytovateli a Policii ČR. V případech ztráty, pak toto ohlásí neprodleně poskytovateli. d) Nepředávat tiskopisy třetím osobám, jelikož konzultant je povinen uzavírat Smlouvy o konzultaci, Smlouvy o poskytnutí služby nebo Klientské či Rozhodčí smlouvy pouze osobně, nikoliv prostřednictvím třetí osoby. e) Předat poskytovateli všechny neplatně uzavřené smlouvy, popř. neplatné z jiného důvodu, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy se tato smlouva (nebo jiný dokument související s některou smlouvou) stala neplatnou nebo znehodnocenou. Nesplní-li konzultant tuto povinnost, je povinen zaplatit poskytovateli za každou neodevzdanou znehodnocenou či neplatnou smlouvu (nebo jiný dokument související s některou smlouvou) smluvní pokutu ve výši Kč, kterou si smluvní strany pro tento případ sjednaly. Smluvní pokuta je splatná 14 dní po datu, kdy byl konzultant vyzván poskytovatelem k vrácení smlouvy. f) Zdržet se jakéhokoliv jednání s klientem, které by mohlo vést ke změně uzavřených smluv a poškozovalo by zájmy poskytovatele.

3 3 z 5 g) Ověřit shodu údajů uvedených ve sjednaných smlouvách a dalších dokumentech, zejména osobní údaje klienta, se skutečností, jinak konzultant odpovídá za škodu z toho vzniklou. h) Vyplnit a předat klientovi povinné informace, doklad o zaplacení, Rozhodčí smlouvu a další dokumenty ke Smlouvě o konzultaci vždy jen v autentickém aktuálním znění. i) Předat klientovi podepsaný doklad o zaplacení ceny za poskytnutí služeb dle Smlouvy o konzultaci. j) Pravdivě informovat klienta o způsobu a výsledku vyřízení jeho žádosti podle Klientské smlouvy. k) Předat poskytovateli osobně nebo doporučenou poštou, nikoliv prostřednictvím třetí osoby, dokumenty související s uzavřenou Smlouvu o konzultaci, originál Smlouvy o konzultaci, Smlouvy o poskytnutí služby nebo Klientské smlouvy a Rozhodčí smlouvy a další související dokumenty, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejich podpisu klientem. Nesplní-li fkonzultant tuto povinnost, je povinen poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč, kterou si smluvní strany pro každý takovýto případ sjednaly. V případě nesprávně uvedeného čísla smlouvy či osobního údaje klienta v některé smlouvě nebo neúplně vyplněných dokumentů, si za každý takovýto případ smluvní strany dohodly pokutu ve výši 600 Kč. V případě pozdní registrace klienta dle uzavřené smlouvy do systému poskytovatele, kdy bude registrace provedena později než v den uzavření smlouvy, si za každý takovýto případ smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši Kč; uvedené platí i pro případ, že konzultant registraci klienta neprovede vůbec. O způsobu správného registrování klientů do systému poskytovatele byl konzultant informován v rámci školení na začátku spolupráce dle Smlouvy. l) Uhradit poskytovateli nejpozději třetí pracovní den od zaplacení ceny klientem podle Smlouvy o konzultaci alikvotní část této ceny, která náleží poskytovateli ve smyslu čl. I. Odst. 2 těchto Všeobecných podmínek, a to na bankovní účet poskytovatele vedený u Raiffeisen Bank, pobočka Olomouc, číslo účtu /5500, vkladem nebo převodem pod VS, kterým je číslo konzultanta. Nesplní-li konzultant tuto povinnost, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč, kterou si smluvní strany pro každý takový případ sjednaly. 2. Povinnosti poskytovatele. Poskytovatel je zejména povinen: a) Sdělit konzultantovi kontaktní adresu poskytovatele, na které je konzultant povinen odevzdávat písemnosti, finanční prostředky, a na které obdrží pokyny od poskytovatele; tuto povinnost splní poskytovatel podpisem Smlouvy, na které jsou uvedeny jeho údaje a při změně kontaktní adresy zasláním informace o této změně na adresu konzultanta uvedenou ve Smlouvě nebo informováním na webových stránkách poskytovatele v sekci pro konzultanty. b) Upozorňovat konzultanta včas na změny všech skutečností potřebných k výkonu jeho činnosti a týkajících se uzavírání Smluv o konzultaci, Smluv o poskytnutí služby a Klientských smluv, Rozhodčích smluv c) Plnit řádně a včas povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Všeobecných podmínek. d) Vést správu dat o konzultantovi v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů. III. Obchodní tajemství a důvěrné informace 1. Konzultant se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze Smlouvy a Všeobecných podmínek a to zejména o skutečnostech, které jsou součástí obchodního tajemství nebo důvěrných informací poskytovatele. Obchodním tajemstvím jsou všechny skutečnosti obchodní nebo technické povahy související s činností poskytovatele nebo konzultanta, které mají materiální hodnotu, nejsou v příslušných ekonomických a obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle poskytovatele utajeny a tento odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. 2. Za obchodní tajemství, nebo důvěrné informace dle Smlouvy a Všeobecných podmínek, smluvní strany považují zejména tyto skutečnosti: a) Záznamy z databáze klientů. b) Veškeré listinné dokumenty a podklady poskytnuté poskytovatelem či klientem konzultantovi k zajištění uzavření příslušných smluv a obsah samotných smluv (Klientská smlouva, Smlouva o poskytnutí služby, Smlouva o konzultaci, Rozhodčí smlouva, Smlouva o poskytování služeb, Všeobecné podmínky). c) Ekonomické, firemní údaje a dokumenty, které nejsou veřejně přístupné, zejména údaje o smluvních partnerech, finanční situaci poskytovatele, výši odměn, dále účetní doklady a obchodní knihy, informace o jiných finančních konzultantech, know-how poskytovatele apod. 3. Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je považováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo jiného využije obchodní tajemství, nebo

4 4 z 5 důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany. Touto povinností mlčenlivosti a utajení důvěrných informací jsou smluvní strany vázány také po dobu 2 let po skončení platnosti a účinnosti Smlouvy. Poruší-li konzultant tuto povinnost mlčenlivosti, obchodní tajemství nebo důvěrné informace, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč, kterou si smluvní strany sjednaly v případě porušení. Smluvní pokuta je splatná 14 dní po datu, kdy byl konzultant vyzván poskytovatelem k jejímu zaplacení. IV. Některá ujednání o smluvní pokutě 1. Jakákoliv smluvní pokuta sjednána ve Smlouvě nebo Všeobecných podmínkách je splatná následující den ode dne, kdy na ni vznikne v souladu se Smlouvou či Všeobecnými podmínkami nárok, s výjimkou ustanovení čl. II., odst. 1 e) a čl. VI., odst. 4. Všeobecných podmínek. 2. Případné nároky na náhradu škody nejsou ujednáními o smluvní pokutě dotčeny, tj. poskytovatel či konzultant je oprávněn požadovat po druhé straně uhrazení náhradu škody nad rámec smluvní pokuty, na jejíž uhrazení vzniklo této smluvní straně právo. 3. Konzultant bere na vědomí, že CARE PACEKTY mají pro poskytovatele hodnotu ve výši alikvotní části ceny připadající poskytovateli z každé jednotlivé Smlouvy o konzultaci. Konzultant bere na vědomí, že všechny CARE PACKETY, které obdrží od poskytovatele, zůstávají majetkem poskytovatele po celou dobu platnosti Smlouvy i po jejím ukončení. V. Předávaní a doručování písemností 1. Veškeré písemnosti budou zasílány formou doporučené pošty na adresy účastníků uvedené v záhlaví Smlouvy. V případě, že se vrátí poštovní zásilka odesílateli s tím, že adresátovi nebyla doručena z jakéhokoliv důvodu, dohodly se smluvní strany na tom, že poštovní zásilka je doručena adresátovi třetím dnem ode dne jejího odeslání odesílatelem a to i v případě, když se adresát o jejím uložení nedozvěděl. 2. V případě změny adresy jsou účastníci Smlouvy povinni tuto změnu druhé straně bezodkladně písemně oznámit. 3. V případě, že konzultant poruší povinnosti ze Smlouvy nebo Všeobecných podmínek, může dočasně poskytovatel odvolat plnou moc k jednání jeho jménem a na jeho účet uvedenou v čl. V. Smlouvy. O této skutečnosti bude konzultant informován SMS zprávou. O obnovení plné moci je konzultant rovněž informován SMS zprávou. VI. Zánik Smlouvy 1. Smlouva zaniká: a) Na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran. b) Odstoupením od Smlouvy pro porušení smluvních povinností; odstoupením Smlouva zaniká, když je projev vůle doručen druhé straně. Odstoupení nemá vliv na ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách a o rozhodčí doložce. c) Písemnou výpovědí, ve které nemusí být uveden důvod výpovědi. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. V případě, že se vrátí poštovní zásilka odesílateli s tím, že adresátovi nebyla doručena z jakéhokoliv důvodu, dohodly se smluvní strany na tom, že poštovní zásilka je doručena adresátovi třetím dnem ode dne jejího odeslání odesílatelem a to i v případě, když adresát o jejím uložení nedozvěděl. 2. Zanikne-li Smlouva, je konzultant povinen nepokračovat v činnosti, jež je předmětem Smlouvy, je však povinen upozornit poskytovatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící poskytovateli. 3. V případě ukončení platnosti Smlouvy je konzultant povinen vrátit poskytovateli všechny CARE PACKETY a další dokumenty související s předmětem činnosti dle Smlouvy, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy poskytovatele, která může být obsažena i ve výpovědi smlouvy nebo v odstoupení od smlouvy podle čl. VI. těchto Všeobecných podmínek. V případě porušení této povinnosti je konzultant povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč, nárok na náhradu škody ve smyslu čl. IV. odst. 3 těchto Všeobecných podmínek tím není nijak dotčen. Smluvní pokuta je splatná 14 dní po datu, kdy byl finanční konzultant vyzván poskytovatelem k vrácení CARE PACKETŮ.

5 5 z 5 Tyto Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb jsou platné od a platí do odvolání. Poskytovatel je povinen oznámit změnu Všeobecných podmínek ke Smlouvě o poskytování služeb SMS zprávou konzultantovi s tím, že aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek ke Smlouvě o poskytování služeb je zveřejněno na webových stránkách poskytovatele v sekci pro konzultanty a pokud konzultant neprojeví svůj výslovný nesouhlas do 7 dnů, považuje se změna za závaznou pro obě smluvní strany. V Olomouci dne

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Bořivojova 310/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 048 32 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskebotyaobleceni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Mgr.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje SMLOUVA O DÍLO Článek 1 Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: zastoupený: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje bankovní spojení:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. 1. Vymezení základních pojmů 1.1. Pojmy používané v těchto všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem budou mít pro účely těchto všeobecných

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02

Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02 Dobrý den, 1x podepsanou smlouvu o úvěru (s ověřeným podpisem) a 1x podepsanou smlouvu o řešení sporů (viz poslední strana) zašlete na adresu: Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem. OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.cz je Miss Cosmetic, s.r.o., Oběžná 21, 709 00 Ostrava, IČ: 26809656

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0505/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované spol. Pavel

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 963/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 25.11.2015 Smlouva o dílo s firmou SANKOL, zahradnická s.r.o., Jeseniova 1226/139, 130 00 Praha 3, IČ: 28920457 o provedení

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Smlouva o zajištění splnění povinností výrobce

Smlouva o zajištění splnění povinností výrobce Smlouva o zajištění splnění povinností výrobce Č. smlouvy: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: REsolar s.r.o. se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 755/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 755/2013 č.j.: 755/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 30.10.2013 Komplexní služby při výběru dodavatele silové elektrické energie Rada městské části I. s c h v a l u j e

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Paliva Větrovský s.r.o. Sídlo: Lilka 624, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram Identifikační číslo: 03605035 Daňové identifikační číslo:

Více

Informace o provádění platebních transakcí Wüstenrot stavební spořitelnou a.s.

Informace o provádění platebních transakcí Wüstenrot stavební spořitelnou a.s. Obchodní firma sídlo: Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., 140 23 Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 47115289 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1714 Informace

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 11.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouvy k video prezentacím města Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města 1. Smlouvu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 1. 2014) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. jednající prostřednictvím své organizační složky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady a ING Fondy (dále jen Reklamační

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Obchodnı podmıńky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitnimobily.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: ESSENTIAL

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle z. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. Číslo OM vodovodu:.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané společností DETOXme s.r.o., IČ: 04736931, se sídlem Elišky Junkové 312/47, Droždín,

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více