Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb"

Transkript

1 Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst. 2 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky stanoví podrobně další ujednání mezi smluvními stranami Smlouvy o poskytování telekomunikační služby (dále jen Smlouva ), tj. mezi firmou Libor Vajgl Rywa Software, místem podnikání Karpatská 9, Brno Bohunice, IČ: , DIČ: CZ (dále jen poskytovatel ) a zákazníkem. Tyto Všeobecné podmínky jsou součástí ujednání Smlouvy. 1.2 Poskytovatel poskytuje služby elektronických komunikací (dále jen Služby ) na území České republiky na základě oprávnění vydaného Českým telekomunikačním úřadem podle ust. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZOEK ) a na základě dalších relevantních právních předpisů, dle aktuální nabídky v souladu s aktuálním Ceníkem služeb. Aktuální nabídka, tj. rozsah poskytovaných Služeb, včetně nezbytných specifikací, a aktuální Ceník služeb jsou veřejně přístupné na webové stránce poskytovatele a na adrese pro styk a jednání s uživateli. Reklamační řád činí přílohu 1. těchto Všeobecných podmínek. 1.3 Neveřejná telekomunikační služba se poskytuje na území v dosahu přístupového bodu, tj. lokality teritoriálního území obce Brno a okolí, příp. dalších míst na území ČR, kde budou přístupové body zřízeny. 1.4 Adresa pro styk a jednání s uživateli (dále jen Kontaktní centrum ): Libor Vajgl Rywa Software, Mostecká 5, Brno, web: 2. Popis a rozsah poskytované služby 2.1 Na základě smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat uživateli přístup k síti Internet, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a Všeobecnými podmínkami, a uživatel se zavazuje platit za to poskytovateli úplatu stanovenou Smlouvou, v souladu s ceníkem poskytovatele. 2.2 Připojení k síti Internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra. 2.3 Poskytovatel službu poskytuje v České republice, na území pokrytém příslušným radiovým signálem poskytovatele. Rozsah území je zveřejněn a pravidelně aktualizován na webových stránkách poskytovatele. Zákazník bere na vědomí, že rozsah území, na kterém je služba poskytována, se může v čase měnit, a že i v oblasti s dostupným pokrytím signálem nemusí být z technických důvodů služba plně dostupná (např. z důvodu rušení, stínění signálu apod.). 2.4 Poskytovatel je oprávněn zabezpečit poskytování služby třetí osobou. Uživateli však odpovídá v rozsahu, jako by službu poskytoval sám. 3. Práva a povinnosti Poskytovatele 3.1 Poskytovatel se zavazuje: (a) poskytovat službu nepřetržitě s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, prostřednictvím kterých je služba provozována; (b) provádět běžné opravy v souladu s článkem 9.2 Všeobecných podmínek; (c) předem informovat zákazníka o podstatných změnách v rozsahu, kvalitě, technických parametrech a cenách Služeb; (d) neprodleně informovat zákazníka o všech změnách identifikačních údajů uvedených ve Smlouvě (zejména změny obchodní firmy, sídla, DIČ) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy příslušná změna nastala, a to formou zveřejnění na webové stránce Poskytovatele

2 3.2 Poskytovatel je oprávněn: (a) na dobu nezbytně nutnou omezit nebo pozastavit poskytování Služby v souladu s rozhodnutími příslušných správních orgánů České republiky v důležitém veřejném zájmu a provádět uložená regulační opatření; (b) na dobu nezbytně nutnou omezit poskytování Služby z důvodu provádění technické údržby nebo opravy; (c) účtovat a inkasovat od zákazníka splatnou cenu za poskytnutou Službu a další poplatky podle platného Ceníku služeb; (d) podklady, popř. doklady dodané na základě článku 8.1 Všeobecných podmínek a ostatní identifikační údaje a doklady zákazníka zákonnými způsoby ověřit, pořídit kopii, archivovat a zpracovávat pro provozní důvody; (e) v případě, že zákazník poruší ustanovení Všeobecných podmínek, nedodrží podmínky aktuální nabídky nebo neprovede úhradu Služeb po dobu delší než 3 dnů po splatnosti příslušné ceny za poskytnuté Služby, může takovému zákazníku Poskytovatel zastavit, eventuelně ukončit poskytování Služby; (f) zamezit šíření dat, která uživatel šíří v rozporu se smlouvou, podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami; 4. Práva a povinnosti zákazníka 4.1 Zákazník je oprávněn: (a) užívat Služby ve sjednaném rozsahu podle aktuální nabídky; (b) požádat o změnu rozsahu poskytovaných Služeb podle aktuální nabídky; (c) obracet se se svými požadavky, připomínkami a hlášeními poruch na Kontaktní centrum Poskytovatele; (d) podávat reklamace v souladu s Reklamačním řádem Poskytovatele. 4.2 Zákazník se zavazuje: (a) ke koncovému bodu sítě RyWa připojovat pouze koncová zařízení, které byla schválena Poskytovatelem pro přístup ke Službě; (b) řádně a včas platit Poskytovateli cenu za poskytnutou Službu a případné další poplatky dle aktuálního Ceníku služeb. Zákazník bere na vědomí, že za servisní úkony, které byly vyžádány zákazníkem a nesouvisejí s odstraněním provozních závad či poruch Služby prokazatelně způsobených Poskytovatelem zaplatí dle platného ceníku poskytovatele. (c) neprodleně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů uvedených ve Smlouvě (zejména změny příjmení, obchodní firmy, bydliště, sídla, DIČ) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy příslušná změna nastala. Neoznámení takovéto změny je podstatným porušením smlouvy; (d) poskytnout Poskytovateli na jeho žádost podklady, popř. doklady k potvrzení identifikačních údajů, důvěryhodnosti zákazníka a schopnosti plnit své závazky; (e) na výzvu Poskytovatele umožnit pracovníkům Poskytovatele přístup do místa instalace Služby (zejména tehdy, je-li tato místo v soukromých prostorách zákazníka) a výkon nezbytných prací souvisejících jak s jejich instalací při zahájení poskytování Služeb podle Smlouvy, či kdykoliv později, a to do ukončení smluvního vztahu s Poskytovatelem dle Smlouvy; (f) užívat sjednané Služby výhradně pro svoji potřebu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do Služby, zejména neumožnit sobě nebo třetím osobám neoprávněný příjem Služby nebo jakkoli porušovat autorská práva nebo jiná práva k nehmotným statkům. Porušení tohoto ustanovení je považováno za podstatné porušení Smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení se zákazník zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení. Náhrada škody tímto není dotčena. (g) nevyužívat službu k obtěžování třetích osob, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat. (h) nepostupovat třetím osobám heslo pro připojení ke službě a učinit odpovídající opatření k zachování hesla v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětného hesla, je uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služby až do okamžiku oznámení této skutečnosti. (i) Žádost o změnu služby nebo výpověď smlouvy zasílat formou doporučeného dopisu na adresu Kontaktního centra Poskytovatele. Ve své žádosti uvede zákazník číslo smlouvy uzavřené s poskytovatelem včetně užívané varianty služby. 5. Uzavření smlouvy 5.1 Zájemce o poskytování Služeb (dále jen

3 Zájemce ) vyplní a potvrdí svým podpisem předtištěný návrh Smlouvy, který mu poskytne oprávněná osoba Poskytovatele 5.2 Zájemce je povinen poskytnout na požádání nezbytné informace a doklady k ověření svojí identity. 5.3 Smlouva je uzavřena dnem podpisu návrhu Smlouvy oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem zahájení dodávky Služeb. Smlouva může být uzavřena v Kontaktní centrum Poskytovatele nebo mimo něj (zpravidla při návštěvě pracovníka Poskytovatele u Zájemce), popř. výměnou písemností prostřednictvím pošty. 5.4 Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany si mohou sjednat za podmínek uvedených ve Smlouvě a Ceníku služeb minimální doba užívání Služby, která je stanovena na 24 měsíců. Takto stanovená minimální doba užívání služby se počítá ode dne jejího zřízení. 6. Změna smlouvy 6.1 Změnu rozsahu nebo specifikace poskytované služby lze sjednat tak, že na základě písemného požadavku zákazníka bude ze strany poskytovatele nový rozsah Služeb zaznamenán do jeho databáze a ze strany zákazníka akceptován tak, že zákazník uhradí platbu za službu v nové výši dle platného Ceníku služeb v nejbližším zúčtovacím období. Změna rozsahu Služeb má charakter dodatku ke smlouvě, uhrazení platby za Služby zákazníkem v jeho nové výši je považováno za souhlasný projev zákazníka s touto změnou a takováto změna se stává pro obě smluvní strany platnou a účinnou. Poskytovatel realizuje tuto změnu do 7 dnů od úhrady platby za Služby v nové výši. 7. Cena služeb a platební podmínky 7.1 Služby jsou zákazníkovi poskytovány za ceny, které jsou uvedeny v aktuálním Ceníku služeb. Aktuální Ceník služeb je v souladu s článkem 1.2 Všeobecných podmínek veřejně přístupný na webové stránce Poskytovatele, tj. na a Kontaktním centru Poskytovatele 7.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ceny Služeb a další poplatky spojené s instalací, či opravami. Změnu ceny Služeb zveřejní Poskytovatel vždy nejméně 30 dnů přede dnem účinnosti této změny. 7.3 Změna ceny sjednaných Služeb je mezi stranami Smlouvy platná a účinná, jestliže zákazník uhradí cenu Služeb nebo poplatek v nové výši. Neuhradí-li zákazník cenu nebo poplatek v jeho nové výši nebo uhradí-li zákazník cenu nebo poplatek pouze ve výši dosavadní, je Poskytovatel oprávněn považovat takovéto jednání zákazníka za odstoupení od Smlouvy, a to ke dni splatnosti této nové ceny nebo poplatku. 7.5 Způsob platby za Služby je dohodnut při sjednávání Smlouvy. Pro změnu způsobu platby platí článek 6.1 Všeobecných podmínek obdobně. 7.6 Poskytovatel poskytuje zákazníkovi Služby v dílčích obdobích. Poskytnutí Služeb zákazníkovi v dílčím období je považováno za dílčí plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen Zákon o dani z přidané hodnoty ). 7.7 Dílčím obdobím u poskytovaných Služeb se rozumí období jednoho kalendářního měsíce s výjimkou prvního a posledního dílčího období. 7.8 Prvním dílčím obdobím se rozumí období ode dne, kdy Poskytovatel započal poskytování Služeb, do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém poskytování Služeb započalo. 7.9 Posledním dílčím obdobím se rozumí období od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém Poskytovatel ukončil poskytování Služeb, do dne ukončení poskytování Služeb Dnem uskutečnění zdanitelného plnění u poskytování Služeb je poslední den příslušného dílčího období Cena za sjednané Služby v příslušném kalendářním měsíci je splatná měsíčně do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Poplatky a smluvní pokuty jsou splatné způsobem a v čase uvedeném v jejich vyúčtování, zpravidla do 15 dnů na příslušný bankovní účet uvedený Poskytovatelem Pokud je zákazník plátcem daně z přidané hodnoty, vystaví Poskytovatel na jeho žádost

4 do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad podle Zákona o dani z přidané hodnoty Případné zákazníkovy přeplatky nebo zálohy je Poskytovatel oprávněn započítat nebo použít k úhradě nejbližší splatné ceny za Služby nebo jiné platby zákazníka. Pokud nebude přeplatek započten, bude zákazníkovi vrácen dohodnutým způsobem Nezaplatí-li zákazník včas cenu Služby nebo bude v prodlení s jinými splatnými úhradami, je Poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně a úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů. Na prodlení s úhradou ceny Služeb a případných dalších poplatků bude zákazník upozorněn písemnou upomínkou a Poskytovatel je oprávněn postupovat v souladu s článkem 11.5 Všeobecných podmínek. Poskytovatel je rovněž oprávněn ukončit poskytování Služby bez další výzvy pokud byl zákazník v období posledních 12 měsíců již dvakrát písemně upomínán a vyzýván k úhradě dlužné částky za Služby nebo jiných poplatků Poskytovatel je oprávněn postoupit třetí straně splatné pohledávky vůči zákazníkovi, který je v prodlení s úhradou ceny Služby nebo jiných poplatků, s jejichž platbou je zákazník v prodlení, a to za účelem jejich vymáhání. Zákazník je povinen s touto třetí stranou jednat jako s řádně pověřeným zástupcem Poskytovatele Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat zákazníkovi náklady spojené s upomínáním a vymáháním splatných pohledávek. Tyto náklady jsou splatné způsobem a v termínu uvedeném na jejich vyúčtování, zpravidla do 15 dnů na účet určený Poskytovatelem. 8. Údaje o zákaznících 8.1 Poskytovatel vede evidenci zákazníků obsahující osobní údaje, které zákazníci zpřístupnili při sjednávání Smlouvy a poskytli souhlas s jejich zpracováváním. V souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, uděluje zákazník Poskytovateli po dobu trvání Smlouvy oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci se zákazníkem o všech službách Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Poskytovatelem. Správcem osobních údajů zákazníka uvedených ve Smlouvě je podle zákona č. 101/2000 Sb. Poskytovatel. Zákazník je seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn toto zmocnění kdykoliv odvolat s následky uvedenými v článku 11.5 Všeobecných podmínek. 8.2 Poskytovatel jako provozovatel Služeb je oprávněn předávat data související s poskytováním Služeb, zejména údaje o zákaznících, jiným provozovatelům a poskytovatelům služeb elektronických komunikací, je-li to nezbytné pro zajištění propojení a přístupu ke Službám, ke vzájemnému vyúčtování a k identifikaci zneužívání Služby. 9. Odpovědnost za vady a za škodu 9.1 Poskytovatel odpovídá za rozsah, cenu a kvalitu těch sjednaných Služeb, které poskytuje jako konečný dodavatel. 9.2 Není-li možné Služby zákazníkovi poskytnout z důvodu závady, je odpovědnost Poskytovatele omezena na povinnost odstranit závadu v nejkratším možném čase, nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud není Služba Poskytovatelem poskytována po dobu delší než 3 pracovní dny, zavazuje se Poskytovatel vrátit zákazníkovi poměrnou část poplatku na základě písemné žádosti zákazníka. 9.3 Poskytovatel neodpovídá za přenášené informace a obsah zpráv, druh a obsah vysílaných programů, jejich změny a dostupnost. 9.4 Poskytovatel neodpovídá za vady nebo škodu, která vznikne jako důsledek poruchy nebo závady v důsledku opravy nebo údržby veřejné komunikační sítě nebo její části. 9.5 Poskytovatel neodpovídá za vady nebo škodu způsobenou výpadky nebo poruchami sítí nebo zařízeními jiných provozovatelů v souladu s příslušnými ustanoveními ZOEK. 9.6 Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli, pokud zákazník používá

5 koncové zařízení připojené k síti RyWa., které k tomu není určeno nebo které nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů, nebo v důsledku porušení ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek. 9.7 Zákazník odpovídá za provoz koncového zařízení, které má připojené nebo připojil ke koncovému bodu sítě RyWa, nese náklady spojené s pořízením a provozem tohoto koncového zařízení a je povinen nahradit Poskytovateli případnou škodu vzniklou použitím tohoto koncového zařízení. Zákazník se zavazuje si pořídit koncové zařízení, které mu po účely užívání Služby doporučí Poskytovatel. 10. Reklamace, stížnosti a připomínky zákazníků 10.1 Zákazník je oprávněn reklamovat rozsah, kvalitu či zúčtovanou cenu Služeb písemně (nebo telefaxem, či em) do Kontaktního centra Poskytovatele v souladu s Reklamačním řádem, který tvoří Přílohu č. 1 Všeobecných podmínek Reklamaci je zákazník povinen podat neprodleně po zjištění závady. Reklamaci proti nesprávně vyúčtované ceně za Služby je zákazník oprávněn podat do 1 měsíce ode dne doručení vyúčtování ceny, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamace proti výši účtovaných cen Služeb nemá odkladný účinek pro datum splatnosti, zákazník je povinen vyúčtovanou částku zaplatit v předepsané výši a včas Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci vyúčtované ceny za Služby nebo jiné poplatky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace. Nevyhoví-li Poskytovatel reklamaci podané proti vyúčtované ceně, je zákazník oprávněn uplatnit námitky u Českého telekomunikačního úřadu. 11. Trvání a ukončení Smlouvy 11.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany si mohou sjednat za podmínek uvedených ve Smlouvě a Ceníku služeb minimální doba užívání Služby, která je stanovena na 24 měsíců. Takto stanovená minimální doba užívání služby se počítá ode dne jejího zřízení. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami v souladu s článkem 5. Všeobecných podmínek a účinnosti dnem zahájení dodávky Služeb Zákazník je oprávněn Smlouvu vypovědět písemně následujícím způsobem: (a) bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla Poskytovateli doručena písemná výpověď; nebo (b) do 15 kalendářních dnů následujících po oznámení změny Všeobecných podmínek nebo Ceníku služeb vydávaného Poskytovatelem s tím, že výpověď je účinná a Smlouva zaniká k prvnímu dni měsíce, kdy mají oznámené změny vstoupit v platnost; (c) v případě, že Poskytovatel přestane poskytovat sjednané Služby po dobu delší než 30 dnů je Odstoupení od Smlouvy účinné dnem doručení písemného odstoupení zákazníka od Smlouvy Poskytovateli 11.3 Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu písemně následujícím způsobem: (a) s výpovědní lhůtou jeden měsíc, pokud není schopen z technických, provozních nebo ekonomických důvodů poskytovat Služby podle této Smlouvy nebo jinak plnit podmínky Smlouvy a Všeobecných podmínek; nebo (b) s okamžitou účinností, je-li důvodem výpovědi některý z důvodů podle článku 11.5 Všeobecných podmínek 11.5 Poskytovatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu (I) v případě prodlení zákazníka s platbou ceny za Služby nebo jiných poplatků po dobu delší než 10 dnů; nebo (II) v případě, že zákazník používá koncové zařízení, které není úředně schváleno pro použití v České republice; nebo (III) jestliže Poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování Služeb; nebo (IV) pokud dojde k ukončení smlouvy mezi Poskytovatelem a vlastníkem, případně správcem příslušné nemovitosti; nebo (V) z technických důvodů na straně Poskytovatele znemožňujících Poskytovateli plnit předmět Smlouvy po dobu delší než 30 dnů; nebo (VI) v případě podstatného porušení povinností zákazníka vyplývajících ze Smlouvy nebo Všeobecných podmínek; (VII) pokud zákazník uvedl ve Smlouvě nepravdivý údaj, neoznámil Poskytovateli změnu údajů ve Smlouvě nebo mu bezdůvodně odmítá

6 poskytnout přiměřenou součinnost. Odstoupení od Smlouvy dle tohoto ustanovení je účinné dnem doručení písemného odstoupení Poskytovatele od Smlouvy na adresu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě na poslední adresu zákazníka oznámenou Poskytovateli a Poskytovatel je oprávněn k tomuto dni ukončit poskytování Služeb V případě pochybností se má za to, že písemná výpověď byla doručena druhé smluvní straně 5. (slovy: pátý) pracovní den po odeslání Vznikne-li v případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy zákazníkovi přeplatek na cenách za Služby nebo jiných poplatcích, je Poskytovatel povinen tento přeplatek na základě písemné žádosti zákazníkovi vrátit do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti Poskytovateli. 12. Změna a platnost Všeobecných podmínek 12.1 Poskytovatel je oprávněn Všeobecné podmínky měnit, přičemž je povinen na jeho webové stránce a v Kontaktním centru informovat zákazníka o změně Všeobecných podmínek, a to nejpozději 1 měsíc před jejich účinností Všeobecné podmínky platí po celou dobu platností smluvního vztahu a případně i po jeho skončení, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z něho plynoucích. Podpisem Smlouvy zákazník potvrzuje, že byl se Všeobecnými podmínkami seznámen Je-li některé ustanovení Všeobecných podmínek neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy nebo obsahu anebo z okolností, pro něž bylo takovéto ustanovení vytvořeno, nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu Smlouvy či Všeobecných podmínek oddělit. Strany pro tento případ souhlasí s tím, že vadné ustanovení nahradí ustanovením bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného V případě, že by se Smlouva, Všeobecné podmínky a Příloha č. 1 Všeobecných podmínek dostaly do vzájemného rozporu, platí následující pořadí závaznosti: (I) Smlouva, (II) Všeobecné podmínky, (III) Reklamační řád Tyto Všeobecné podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších Všeobecných podmínek Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne V Brně dne Právo a soudní příslušnost 13.1 Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky Příslušnost soudu je dána zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem v platném znění Vztahy vzniklé na základě Všeobecných podmínek se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění. 14. Společná a závěrečná ustanovení 14.1 Platné Všeobecné podmínky jsou k dispozici v Kontaktním Centru Poskytovatele a na webové stránce Poskytovatele

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované spol. Pavel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 127/2005 ) ČL. 1 PŘEDMĚT A PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 127/2005 ) ČL. 1 PŘEDMĚT A PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY ČL. 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Pro poskytování služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet vydané dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen zákona ) PŘEDMĚT

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Článek 1. - Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí fyzická osoba Marek Poslušný, Letohradská 51, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 01396129, který je na základě osvědčení č. 3485,

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Podmínky") Pavel Novotný se sídlem Praha 8, Hnězdenská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky ) I. Obecná ustanovení 1. Provozovatelem internetové služby TeamKnowledge provozované na adrese teamknowledge.com (dále jen služba

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Smlouva č. NPMK/... / o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, státní příspěvkovou

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) vydané

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 1. Předmět obchodních podmínek a definice 1.1. Tyto obchodní podmínky a jednotlivé uzavřené smlouvy

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Jaroslav Novotný NetOpen, IČO 65811861, DIČ CZ7807214602, Osvobození 236, Ostrožská Nová Ves, 687 22, e-mail: info@netopen.cz, http:// www.netopen.

Jaroslav Novotný NetOpen, IČO 65811861, DIČ CZ7807214602, Osvobození 236, Ostrožská Nová Ves, 687 22, e-mail: info@netopen.cz, http:// www.netopen. Všeobecné podmínky pro poskytování datových telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky nebo Všeobecné podmínky NetOpen ) 1. Předmět podmínek a základní pojmy 1.1. Tyto Podmínky stanovují pravidla, podle

Více

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. 1. Vymezení základních pojmů 1.1. Pojmy používané v těchto všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem budou mít pro účely těchto všeobecných

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Obec : Městys Kamenice se sídlem obecního úřadu: Kamenice 481, 588 23 Kamenice IČ: 002 86 079

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant Podmínky používání Služeb společnosti Perspia a.s. platné a účinné od 1. 3. 2011. 1. Váš vztah se společností Perspia a.s. 1.1

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET, s.r.o. ke Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb internetu (dále jen Všeobecné podmínky)

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET, s.r.o. ke Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb internetu (dále jen Všeobecné podmínky) Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET, s.r.o. ke Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb internetu (dále jen Všeobecné podmínky) s účinností od 26.1.2011 1. Předmět Všeobecných podmínek Tyto

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od 1. 1. 2016

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od 1. 1. 2016 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od 1. 1. 2016 I. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Smlouva o vytvoření a užití díla

Smlouva o vytvoření a užití díla Smlouva o vytvoření a užití díla 1. Objednatel díla a nabyvatel licence k užití díla: Univerzita Karlova v Praze Sídlo: Ovocný trh 3 5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Přírodovědecká fakulta, Albertov

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty se sídlem nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 identifikační číslo: 002 16 208 pro zboží a služby dodávané prostřednictvím on-line obchodu

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ Obsah: Preambule 1. Působnost Všeobecných podmínek, Obchodních podmínek, Sazebníku odměn a dalších právních aktů 2. Změny Obchodních podmínek

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací jsou všeobecné obchodní Podmínky ve smyslu 273 obchodního zákoníku a tvoří nedílnou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

PODMÍNKY PRONÁJMU BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY ARTESA SAFE DEPOSIT s.r.o.

PODMÍNKY PRONÁJMU BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY ARTESA SAFE DEPOSIT s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Artesa Safe Deposit s.r.o. (dále jen Pronajímatel) vydává tyto Podmínky pronájmu bezpečnostní schránky (dále jen Podmínky ), k úpravě vzájemných práv a povinností mezi Pronajímatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané společností DETOXme s.r.o., IČ: 04736931, se sídlem Elišky Junkové 312/47, Droždín,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č...

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem. OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.cz je Miss Cosmetic, s.r.o., Oběžná 21, 709 00 Ostrava, IČ: 26809656

Více

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

VSEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBHOSTINGU, ELEKTRONICKÉ POŠTY, SERVERHOSTINGU A DALŠÍCH SLUŽEB ( VSP3 ) I.

VSEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBHOSTINGU, ELEKTRONICKÉ POŠTY, SERVERHOSTINGU A DALŠÍCH SLUŽEB ( VSP3 ) I. VSEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBHOSTINGU, ELEKTRONICKÉ POŠTY, SERVERHOSTINGU A DALŠÍCH SLUŽEB ( VSP3 ) I. Úvodní ustanovení a) Ing. Martin Fiala estudio.cz vydává v souladu s ustanovením

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

Všeobecné smluvní podmínky Šumava Net s.r.o. platné od 1.4.2016

Všeobecné smluvní podmínky Šumava Net s.r.o. platné od 1.4.2016 Všeobecné smluvní podmínky Šumava Net s.r.o. platné od 1.4.2016 1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 1.1. Tento dokument (dále jen Všeobecné podmínky ) je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb internetové

Více

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ) č. kl.

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ) č. kl. Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ) č. kl. UPC Česká republika, s.r.o. Závišova 502/5, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00 IČ: 00562262 DIČ: CZ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby O2 DOBÍJENÍ MOBILU Z PEVNÉ LINKY

Obchodní podmínky pro poskytování služby O2 DOBÍJENÍ MOBILU Z PEVNÉ LINKY Obchodní podmínky pro poskytování služby O2 DOBÍJENÍ MOBILU Z PEVNÉ LINKY Č.j.: PLU-304724/2009-SPDU-PD Účinnost od: 1.12.2009 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Článek 1 Strany smlouvy Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168 zapsaný v obchodním rejstříku

Více

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Bořivojova 310/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 048 32 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromým podnikatelem Filipem Podstavcem, IČ: 76206611, se sídlem Padolí 171, 549 31

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) Všeobecné obchodní podmínky E-SHOPu Národního geoportálu INSPIRE (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

SMLOUVA Č.. /2014. (dále jen Smlouva ) Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení

SMLOUVA Č.. /2014. (dále jen Smlouva ) Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení SMLOUVA Č.. /2014 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen Občanský zákoník ), mezi níže uvedenými

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více