Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře"

Transkript

1 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen pojistné podmínky ), které jsou součástí pojistné smlouvy. Článek 2 Pojistné nebezpečí, pojistná událost 1. Pojištění se sjednává pro případ, kdy cestovní kancelář (dále jen pojistník ) z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi, na kterého se vztahuje cestovní smlouva s ním uzavřená (dále jen pojištěný ), dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b) nevrátí pojištěnému zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, c) nevrátí pojištěnému rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. 2. Pojistnou událostí je skutečnost uvedená v odstavci 1 tohoto článku, je-li s ní spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Článek 3 Pojistné plnění 1. Neposkytne-li pojistník v důsledku svého úpadku pojištěnému dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojistitel pojištěnému pojistné plnění na základě jeho oznámení podle článku 11, odstavce 1.a) těchto pojistných podmínek přímo zabezpečením dopravy z místa pobytu v zahraničí do České republiky včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. 2. Zajistí-li si pojištěný dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, pojistitel poskytne pojištěnému plnění na základě písemného oznámení pojistné události, předložení cestovní smlouvy, popř. dalších dokladů, které si pojistitel vyžádá, a to pouze do výše, jakou by musel vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťoval sám. 3. Nepodaří-li se pojistiteli do 12 hodin od oznámení škodné události podle článku 11, odstavce1.a) těchto pojistných podmínek průkazně ověřit u odpovědného zástupce pojistníka, že došlo k pojistné události, zabezpečí dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. 4. Za ověření pravdivosti oznámení pojistné události podle 7 odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., se považuje i skutečnost uvedená v předchozím bodě. 5. Podmínka písemného oznámení pojistné události včetně předložení cestovní smlouvy, popř. dalších dokladů, platí i pro poskytnutí plnění v případě, že pojistník z důvodu svého úpadku nevrátí pojištěnému zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, jestliže se zájezd neuskutečnil, nebo pojistník nevrátí pojištěnému rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, jestliže se zájezd uskutečnil jen z části. V tomto případě poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši odpovídající zaplacené záloze nebo ceně zájezdu, případně rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, avšak po započtení toho, co pojistník pojištěnému vrátil sám a se zohledněním čerpání služeb v rámci pojistného plnění podle odstavce 1 tohoto článku. Plnění je splatné do patnácti dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. 6. Převýší-li součet nároků všech pojištěných, kteří pojistiteli oznámili písemně pojistnou událost nejpozději do 6 měsíců od vzniku pojistné události, pojistnou částku, plnění pojistitele každému z nich se sníží v poměru sjednané pojistné částky k 1

2 součtu nároků všech těchto pojištěných; v případě, že tyto nároky pojistnou částku nepřevýší, poskytne pojistitel pojistné plnění rovněž těm pojištěným, kteří oznámili písemně pojistnou událost až po stanovené lhůtě, a to maximálně do výše zůstatku pojistné částky. 7. Pojistitel poskytne pojistné plnění v české měně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. K přepočtu nákladů, které pojištěnému vznikly v zahraniční měně, se použije směnný kurs deviz vyhlášený Českou národní bankou platný v den vzniku pojistné události. Článek 4 Pojistná smlouva 1. Pojistná smlouva se uzavírá v písemné formě a musí obsahovat zejména následující údaje: a) pojistnou částku, b) výši pojistného, c) způsob placení pojistného a jeho splatnost, d) výši spoluúčasti a způsob jejího vyúčtování, e) dobu trvání pojištění, f) pojistné období, pokud bude smlouva uzavřena za běžné pojistné, g) způsob hlášení pojistné události. Článek 5 Počátek, změny a doba trvání pojištění 1. Pojištění vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese k provozování cestovní kanceláře, avšak pouze za předpokladu, že pojistné (resp. jeho první splátka) a spoluúčast byly ve lhůtě splatnosti dohodnuté v pojistné smlouvě řádně zaplaceny, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 2. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění se sjednává na dobu neurčitou. 3. Pojistné období, za které se platí pojistné, je jeden rok, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 4. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou během trvání pojištění. 5. Změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, jinak jsou neplatné. Článek 6 Zánik pojištění 1. Kromě důvodů stanovených právním předpisem pojištění zaniká: a) uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, bylo-li sjednáno na dobu určitou, b) písemnou dohodou smluvních stran, c) zánikem živnostenského oprávnění pojistníka k provozování cestovní kanceláře, d) zánikem pojistníka zapsaného v obchodním rejstříku, tj. pravomocným rozhodnutím soudu o jeho výmazu z obchodního rejstříku, e) písemnou výpovědí účastníků smlouvy do 2 měsíců po uzavření pojistné smlouvy; výpovědní lhůta je osmidenní, počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení druhé smluvní straně a jejím uplynutím pojištění zaniká, f) pro nezaplacení pojistného podle 801 občanského zákoníku, g) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkurzu na majetek pojistníka, nebo zamítnutím konkurzu pro nedostatek majetku, h) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy ve smyslu 802 odst. 1 občanského zákoníku; účinky odstoupení nastávají uplynutím šesti týdnů od doručení oznámení o odstoupení, i) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka po každé pojistné události doručenou nejpozději do 3 měsíců od jejího oznámení; pojištění skončí uplynutím šesti týdnů od doručení výpovědi druhé smluvní straně, j) písemnou výpovědí pojistitele z důvodu výrazného zhoršení finanční situace pojistníka; pojištění skončí uplynutím šesti týdnů od doručení výpovědi pojistníkovi, 2

3 k) způsoby uvedenými v článku 8, odstavci 4. a článku 9, odstavci 5. těchto pojistných podmínek. 2. Neobdrží-li pojistník po uzavření pojistné smlouvy příslušné oprávnění k provozování cestovní kanceláře, ruší se pojistná smlouva od samého počátku. Článek 7 Pojistné 1. Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu a jeho výše musí být stanovena v pojistné smlouvě. 2. Pojistné se platí za pojistné období dohodnuté v pojistné smlouvě. 3. Ve smlouvě lze dohodnout, že pojistné uhradí pojistník ve splátkách. V tomto případě se ve smyslu 565 obč. zák. dojednává, že pokud nebude některá splátka zaplacena nejpozději v den své splatnosti, je pojistitel oprávněn žádat zbylou část jednorázového pojistného. Toto právo může pojistitel použít až do splatnosti nejbližší příští splátky. 4. Pojistné stanoví pojistitel podle ohodnocení pojistného rizika, výše pojistné částky a podle výše spoluúčasti pojistníka na pojistné události. 5. Pojistné stanovené v pojistné smlouvě je zálohovým pojistným. V této souvislosti je pojistník povinen předložit pojistiteli nejpozději do dvou měsíců po uplynutí pojistného období veškeré doklady a údaje o skutečně dosažených tržbách z prodeje zájezdů za poslední uzavřený kalendářní rok. Pojistitel do 30 dnů po obdržení těchto údajů zálohové pojistné zúčtuje. Pojistné však nesmí být nižší než minimální pojistné stanovené v pojistné smlouvě. 6. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného nebo další splátky pojistného, vzniká pojistiteli právo částku odpovídající dlužnému pojistnému včetně úroku z prodlení odečíst z nevyčerpané částky na spoluúčast a z výnosu z nepoužité částky na spoluúčast. 7. Zanikne-li pojištění před uplynutím sjednané doby pojištění, má pojistitel právo na pojistné do doby zániku pojištění. Zanikne-li pojištění před uplynutím doby, za kterou bylo běžné pojistné zaplaceno, je pojistitel povinen zbývající část pojistného vrátit. Zaniklo-li však pojištění před uplynutím sjednané doby z důvodu vzniku pojistné události, náleží pojistiteli celé pojistné sjednané pro dané pojistné období. Článek 8 Pojistná částka 1. Pojistná částka stanovená v pojistné smlouvě je horní hranicí plnění pojistitele v případě pojistné události vzniklé z jedné škodné události. 2. Pojistník je povinen sjednat výši pojistné částky minimálně v rozsahu stanoveném zákonem, a to na celou dobu trvání pojištění. Výše pojistné částky musí činit nejméně 30% ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů pojistníka. V případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, musí činit výše pojistné částky nejméně 30% těchto tržeb z předchozího roku. 3. Trvá-li pojištění i po pojistné události a výplatě pojistného plnění, musí pojistník doplatit pojistné tak, aby výše pojistné částky odpovídala výši pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě. Výši doplatku stanoví pojistitel na základě pojistně technických výpočtů a oznámí ji pojistníkovi. 4. Neupraví-li pojistník po pojistné události a výplatě pojistného plnění pojistnou částku do výše dohodnuté v pojistné smlouvě doplacením alikvotní části pojistného do šesti týdnů od oznámení výše doplatku, pojištění uplynutím této lhůty zaniká. Článek 9 Spoluúčast 1. Pojistník je povinen složit ve lhůtě stanovené pojistnou smlouvou na účet pojistitele částku spoluúčasti, není-li v pojistné smlouvě dohodnut jiný způsob spoluúčasti pojistníka na pojistné události (např. bankovní garance). 3

4 2. Výše této částky musí být uvedena v pojistné smlouvě a nesmí být nižší než 2% ročních plánovaných tržeb pojistníka z prodeje zájezdů. 3. Dojde-li k pojistné události, použije pojistitel na pojistné plnění přednostně částku složenou na jeho účet jako spoluúčast. Pojistitel je povinen předložit pojistníkovi písemnou zprávu o čerpání spoluúčasti do 30 dnů od jejího čerpání. 4. Pojistitel je povinen nejpozději do 30 dnů po skončení pojistného období předložit pojistníkovi písemné zúčtování částky složené na jeho účet jako spoluúčast a převést na účet pojistníka výnos z nepoužité částky spoluúčasti ve výši dohodnuté v pojistné smlouvě. Stejnou povinnost má pojistitel i v případě zániku pojištění. 5. Dojde-li kdykoliv v době trvání pojištění ke snížení částky spoluúčasti pod minimální výši stanovenou v pojistné smlouvě, je pojistník povinen doplnit ji na tuto minimální částku nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy obdržel zprávu pojistitele o čerpání částky na spoluúčast. Pokud tak pojistník neučiní, pojištění uplynutím této lhůty zaniká. 6. Zanikne-li pojištění, je pojistitel povinen nepoužitou částku spoluúčasti vrátit pojistníkovi na jeho účet, a to nejpozději do 30 dnů po zániku pojištění. Zanikne-li pojištění po pojistné události, je povinen zbývající částku vrátit pojistníkovi do 30 dnů po poskytnutí pojistného plnění všem pojištěným, kteří ve lhůtě stanovené v článku 3. uplatnili svůj nárok na pojistné plnění. 7. Bude-li v pojistné smlouvě dohodnut jiný způsob spoluúčasti pojistníka na pojistné události, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně. Článek 10 Povinnosti pojistníka 1. Kromě povinností stanovených právními předpisy je pojistník zejména povinen : a) předložit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám před uzavřením pojistné smlouvy a kdykoliv v době trvání pojištění všechny doklady, které souvisejí s pojištěním a týkají se jeho hospodaření a finanční situace, zejména finanční a majetkovou bilanci hospodaření za uplynulá období, podnikatelský záměr včetně obchodního plánu, popřípadě další doklady a údaje, které si pojistitel vyžádá, a podat k nim vysvětlení, b) uhradit pojistiteli pojistné způsobem a ve výši a lhůtách dohodnutých v pojistné smlouvě, c) složit na účet pojistitele částku spoluúčasti a po celou dobu trvání pojištění ji udržovat ve smlouvě stanoveným způsobem minimálně ve výši dohodnuté v pojistné smlouvě, d) předložit pojistiteli písemné jmenování svého odpovědného zástupce pro nepřetržitý kontakt s pojistitelem, e) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každou změnu pojistného nebezpečí, o němž se dozví a které nastalo po uzavření pojistné smlouvy, a to zejména: e.a.) zhoršení stavu majetku a platební schopnosti, e.b.) jednání ohledně úvěrů, poskytování záruk na nemovitý a movitý majetek třetím osobám, e.c.) sloučení, splynutí, rozdělení nebo prodej podniku a převod svých akcií či obchodovatelných podílů, f) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každou změnu skutečností, na které byl při sjednávání pojištění tázán, a změnu odpovědného zástupce, g) neprodleně pojistiteli oznámit nebezpečí vzniku pojistné události a po konzultaci s pojistitelem provádět účelná opatření k jejímu zamezení, h) oznámit pojistiteli, že stejné pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí sjednal s jiným pojistitelem, sdělit obchodní jméno dalšího pojistitele, výši pojistné částky a rozsah pojištění, i) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, učinit nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší, a postupovat v souladu s pokyny pojistitele, j) dát pravdivé vysvětlení o vzniku škodné události a rozsahu jejích následků, předložit potřebné doklady, umožnit pojistiteli pořídit kopie těchto dokladů, jakož i umožnit další šetření, která jsou nezbytná pro posouzení, zda se jedná o pojistnou událost a jaké jsou nároky pojištěných na pojistné plnění, k) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním řízení důvodné podezření, že došlo k trestnému činu v souvislosti s pojistnou událostí, l) sdělit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci zahájeno trestní řízení a informovat pojistitele o průběhu a výsledcích tohoto řízení, m) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody či jiné obdobné právo, n) při prodlení s placením pojistného a spoluúčasti uhradit pojistiteli úrok z prodlení ve výši stanovené prováděcím předpisem k obč. zák., o) plnit další povinnosti uložené mu pojistitelem v pojistné smlouvě, p) informovat neprodleně Ministerstvo pro místní rozvoj o: 4

5 p.a.) zániku pojištění, p.b.) skutečnostech, které mohou vést k zániku pojištění, zejména o závažných nedostatcích ve svém finančním hospodaření, pokud mohou vést k zániku pojištění. 2. Pojistník je povinen informovat pojištěného o rozsahu a podmínkách pojištění (rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku na pojistné plnění, obchodní jméno pojistitele, s nímž má sjednáno pojištění) a předat mu doklad o sjednání tohoto pojištění podle článku 12, odstavce 1.a) těchto pojistných podmínek. Článek 11 Povinnosti pojištěného 1. Kromě povinností stanovených právními předpisy je pojištěný zejména povinen: a) písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události, přičemž písemná forma oznámení se nevyžaduje v případě škodné události podle článku 2, odstavce 1.a) těchto pojistných podmínek; v případě škodné události podle článku 2, odstavce 1.b) a 1.c) těchto pojistných podmínek je třeba tuto událost oznámit pojistiteli nejpozději do 6 měsíců od jejího vzniku, b) poskytnout pojistiteli potřebnou součinnost při zjišťování rozsahu a výše nároků, zejména předložit pojistiteli cestovní smlouvu a další doklady, které jsou rozhodné pro posouzení nároku pojištěného na plnění a jeho výši, jakož i umožnit šetření, která jsou k tomu nezbytná, c) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody či jiné obdobné právo. 2. Porušil-li pojištěný povinnosti uvedené v odstavci 1. tohoto článku, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit, případně o kolik byla zkrácena práva pojistitele vůči třetím osobám. Článek 12 Povinnosti pojistitele 1. Kromě povinností stanovených právními předpisy je pojistitel zejména povinen: a) předat pojistníkovi kromě pojistky doklad určený pro pojištěné, který musí obsahovat zejména označení pojistitele, podmínky pojištění a způsob oznámení škodné události, b) odvádět pojistníkovi na jeho účet výnosy z nepoužité částky na spoluúčast podle článku 9., odstavce 4. těchto pojistných podmínek, c) vrátit pojistníkovi na jeho účet nepoužitou částku na spoluúčast podle článku 9, odstavce 6. těchto pojistných podmínek, d) v případě vzniku pojistné události použít přednostně na poskytnutí pojistného plnění pojistníkem deponovanou částku na spoluúčast, e) informovat neprodleně Ministerstvo pro místní rozvoj o: e.a) zániku pojištění, e.b.) skutečnostech, které mohou vést k zániku pojištění, zejména o závažných nedostatcích ve finančním hospodaření pojistníka, pokud mohou vést k zániku pojištění, e.c.) vzniku pojistné události a poskytnutém pojistném plnění, f) na základě oznámení škodné události provést bezodkladně šetření spojené se zjištěním a ověřením vzniku, příčiny a rozsahu této události, g) umožnit pojistníkovi a pojištěnému nahlédnout do spisových materiálů týkajících se jeho škodné události a umožnit mu pořídit si kopii nebo opis, h) vrátit pojistníkovi a pojištěnému doklady, které si vyžádají, i) projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke zjištění výše plnění nebo mu je sdělit. Článek 13 Nárok pojistitele na úhradu vyplacené částky, přechod práv na pojistitele 1. Pojistitel má proti pojistníkovi právo na náhradu částek, které v případě pojistné události vyplatil, prokáže-li, že pojistník: a) způsobil úpadek úmyslným jednáním, b) porušil povinnosti stanovené zákonem a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem pojistné události, c) porušil povinnosti stanovené v článku 10 těchto pojistných podmínek, a to do takové výše, jaký vliv mělo porušení těchto povinností na rozsah povinnosti pojistitele plnit, případně o kolik byla zkrácena práva pojistitele vůči třetím osobám. 5

6 2. Dozví-li se pojistitel po pojistné události, že pojistník vědomě poskytl nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojistné smlouvy podstatné, má právo domáhat se na pojistníkovi náhrady škody vzniklé výplatou pojistného plnění z takové pojistné události. 3. Dojde-li ke skutečnosti uvedené v článku 3, odstavci 3. těchto pojistných podmínek a neprokáže-li se dodatečně, že šlo o pojistnou událost, je pojistník povinen uhradit pojistiteli vše, co za něj pojistitel v tomto případě plnil. 4. Nároky pojištěného, které mu vznikly proti pojistníkovi v důsledku nesplnění cestovní smlouvy v rozsahu článku 2. těchto pojistných podmínek, přecházejí na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel pojištěnému poskytl. 5. Pojistitel má proti pojištěnému právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění v případě, že pojištěný uvedl pojistitele úmyslně v omyl o podstatných okolnostech týkajících se jeho nároku na pojistné plnění. Stejné právo má pojistitel proti pojištěnému v případě, že porušení povinnosti uvedené v článku 11, odstavci 1.c) vyšlo najevo po výplatě pojistného plnění. Článek 14 Výklad pojmů 1. Pro účely pojištění podle těchto pojistných podmínek znamená: a) cestovní kancelář podnikatele, který je na základě koncese oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, b) pojistitel právnickou osobu, která za podmínek stanovených zákonem o pojišťovnictví provozuje pojištění, c) pojistník cestovní kancelář, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu, d) pojištěný osobu, které v případě pojistné události vzniká právo na plnění, e) úpadek skutečnost, kdy má pojistník více věřitelů a není schopen plnit své splatné závazky; jestliže pojistník zastavil platby, má se za to, že není schopen plnit své splatné závazky; úpadkem je i skutečnost, je-li pojistník předlužen, f) úpadek způsobený úmyslně úpadek způsobený úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím pojistníka, které lze přičíst pojistníkovi nebo o kterém pojistník věděl (přímý úmysl předpokládá, že pojistník chtěl úpadek způsobit; nepřímý úmysl předpokládá, že pojistník věděl, že může úpadek způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn), g) škodná událost skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události, h) zákazník osobu, která uzavře s cestovní kanceláří cestovní smlouvu nebo osobu, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena, a dále osobu, na kterou byl zájezd převeden za podmínek stanovených obč.zák.. Článek 15 Doručování 1. Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány na poslední známou adresu účastníka pojištění, jemuž jsou určeny. 2. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže obeslaná osoba úkon doručení úmyslně zmaří, převzetí písemnosti odmítne nebo se písemnost vrátí jako nedoručitelná. Článek 16 Účinnost, přechodná ustanovení 1. V pojistné smlouvě se lze od těchto pojistných podmínek odchýlit jen v případech v nich určených, a to pouze tehdy, nedochází-li tím ke zkrácení nároků pojištěných z tohoto pojištění. 2. Pro rozhodování případných soudních sporů z tohoto pojištění jsou příslušné soudy v České republice podle platných právních předpisů na území České republiky. Schváleno Ministerstvem financí pod č.j.: 322/103984/2000 Dne: 6. listopadu 2000 S účinností od: 6. listopadu

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace 2) V případě dohody o změně pojištění plní pojistitel ze změněného pojištění až za pojistné události ode dne účinnosti této změny. Zvýší-li se změnou pojištění pojistná částka nebo pojistné anebo se rozšíří

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

159/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1999. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

159/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1999. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu Změna: 39/2004 Sb. Změna: 37/2004 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 214/2006

Více

Všeobecné obchodní a platební podmínky

Všeobecné obchodní a platební podmínky Všeobecné obchodní a platební podmínky AFEED CZ, a.s., se sídlem Hustopeče, Nádražní 563/60, PSČ 693 01, IČ: 281 67 813 zapsaná pod sp. zn. B 5858 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dle

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti Domov IN

Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti Domov IN Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti Domov IN OBSAH Hlava I Obecná část...3 Článek 16 Výklad pojmů - Obecná část...6 Článek 17 Výklad pojmů - Společná ustanovení pro pojištění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE BARBORA DOKOUPILOVÁ 2016

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE BARBORA DOKOUPILOVÁ 2016 PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE BARBORA DOKOUPILOVÁ 2016 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy ( 2522

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi:

Více

Penzijní plán IX. 512348 11/2012

Penzijní plán IX. 512348 11/2012 Penzijní plán IX. 512348 11/2012 1. Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti AXA penzijní fond a.s. platí příslušná ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované spol. Pavel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem. OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.cz je Miss Cosmetic, s.r.o., Oběžná 21, 709 00 Ostrava, IČ: 26809656

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Libor Hájek, nar. 29.11.1978, IČO 659 27 052, bytem 285 47 Křesetice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

PODMÍNKY PRONÁJMU BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY ARTESA SAFE DEPOSIT s.r.o.

PODMÍNKY PRONÁJMU BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY ARTESA SAFE DEPOSIT s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Artesa Safe Deposit s.r.o. (dále jen Pronajímatel) vydává tyto Podmínky pronájmu bezpečnostní schránky (dále jen Podmínky ), k úpravě vzájemných práv a povinností mezi Pronajímatelem

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID!

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! Uzavřením POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ získáte jistotu, že budete mít na rodinné výdaje i v případě: pracovní neschopnosti ztráty zaměstnání PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění A (pro

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny)

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) ČESKOMORAVSKÁ KOMODITNÍ BURZA KLADNO Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) Číslo aukce: 1 Dodavatel (prodávající): Zaps.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Obchodnı podmıńky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitnimobily.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: ESSENTIAL

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

184/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. (zákon o vyvlastnění)

184/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. (zákon o vyvlastnění) 184/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Změna: 167/2012 Sb. Změna: 405/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

Smlouva o nájmu nemovité věci

Smlouva o nájmu nemovité věci Smlouva o nájmu nemovité věci Č.j.:. uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2201 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., zákon Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci 1.1. Městská

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET CITIPŮJČKU

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET CITIPŮJČKU POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET CITIPŮJČKU Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIH 1/2010 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010 19 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00 IČ: 25139886 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskebotyaobleceni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Mgr.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo :

SMLOUVA O DÍLO číslo : SMLOUVA O DÍLO číslo : Zhotovitel:......... jednající... bankovní spojení IČ zapsaný v číslo účtu DIČ a Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění spojená s investičními fondy OSOINV 10

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění spojená s investičními fondy OSOINV 10 Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Všeobecné

Více

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud: Reklamační řád Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line portálu Laury Janáčkové umístěného na webovém rozhraní www.laurajanackova.cz od naší

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Bořivojova 310/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 048 32 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn.

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více