o diplomových a bakalářských pracích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o diplomových a bakalářských pracích"

Transkript

1 Vyhláška děkana č. 01/2006 o diplomových a bakalářských pracích 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upřesňuje pravidla při zadávání, zpracování, odevzdání a hodnocení bakalářských, resp. diplomových prací (dále závěrečných prací ) na PEF MZLU v Brně. (2) Tato vyhláška navazuje na směrnici rektora MZLU v Brně 1/2006 o zveřejňování informací o kvalifikačních pracích v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v aktuálním znění. (3) Obhajoba závěrečné práce je zpravidla součástí státní závěrečné zkoušky, kterou se řádně ukončuje příslušný stupeň studia. (4) Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problémů studovaného programu, resp. oboru. Rozsah bakalářské práce, vypracované v souladu s přílohou č. 7, je 1,5 3 autorské archy. (5) V souladu se zaměřením magisterských studijních oborů prokazuje student v diplomové práci svou schopnost tvůrčí aplikace odborných poznatků při formulování a řešení problémů studovaného oboru. Rozsah diplomové práce, vypracované v souladu s přílohou č. 7, je 2,5 4 autorské archy. (6) Nejpozději před zahájením výukové části každého semestru odborné ústavy zveřejňují návrhy témat závěrečných prací, které vycházejí z odborného zaměření jednotlivých pracovníků a výzkumných úkolů pracoviště. Student může navrhnout vlastní téma bakalářské práce, je-li v souladu s odbornou orientací ústavu, kapacitními možnostmi jeho pracovníků a se souhlasem potenciálního vedoucího práce. Zvolené téma práce musí mít úzký vztah ke studijnímu programu, resp. oboru, ve kterém bude student práci obhajovat. (7) Požadavky na Zadání závěrečné práce jsou specifikovány v čl. 2 směrnice rektora MZLU v Brně 1/ Postup zadávání, zpracování a hodnocení bakalářských prací (1) Semestr předcházející semestru s plánovaným termínem obhajoby práce si student zapíše předmět Bakalářský seminář a provede závaznou volbu tématu. Nejpozději do konce výukové části semestru vypracuje potenciální vedoucí práce se studentem Zadání bakalářské práce prostřednictvím příslušné aplikace v Univerzitním informačním systému (dále UIS ) a předloží jej ve dvou originálech vedoucímu ústavu. Potenciální vedoucí práce odpovídá za to, že v Zadání bakalářské práce je precizně formulován cíl a jeho dekompozice. Vedoucí ústavu na základě Zadání bakalářské práce jmenuje vedoucího práce nebo určí jiného vedoucího a pověří jej vypracováním nového Zadání bakalářské práce. (2) Vedoucí ústavu svým podpisem na Zadání bakalářské práce potvrzuje, že zadání je správné z odborného i formálního hlediska, zejména že cíl a charakter zadávané práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Vedoucí ústavu zajistí předání podepsaného zadání na děkanát fakulty. (3) Na základě schválení Zadání bakalářské práce děkanem a po splnění specifických požadavků stanovených vedoucím práce studentem, obdrží student od vedoucího práce zápočet z předmětu Bakalářský seminář. (4) V průběhu zpracování bakalářské práce student pravidelně konzultuje svůj postup s vedoucím práce. Vyžaduje-li to řešená problematika, může být studentovi ustanoven odborný konzultant. Vedoucí práce dbá na dodržení vhodného postupu práce. (5) V termínu stanoveném harmonogramem akademického roku odevzdá student dva tištěné nerozebíratelně svázané exempláře bakalářské práce na ústav, kde byla práce zadána. Současně vloží elektronickou verzi bakalářské práce do UIS a provede další operace podle směrnice rektora MZLU v Brně 1/2006. Na základě splnění všech

2 povinností souvisejících s odevzdáním bakalářské práce je studentovi vedoucím práce udělen zápočet z předmětu Bakalářská práce. (6) Po odevzdání bakalářské práce vedoucí ústavu ustanoví oponenta. Vedoucí ústavu zabezpečí předání jednoho exempláře bakalářské práce včetně pokynů pro vypracovávání posudků ustanovenému oponentovi a zajistí včasné odevzdání posudku na ústav. Posudek se odevzdává v jednom vlastnoručně podepsaném originále a v elektronické formě podle ustanovení směrnice rektora MZLU v Brně 1/2006. Základní pokyny pro hodnocení závěrečných prací jsou uvedeny v příloze č. 1, vzor oponentského posudku bakalářské práce je v příloze č. 2. (7) Druhý posudek zpracovává vedoucí bakalářské práce na základě stejných pokynů jako oponent. Vedoucí ústavu svým podpisem na posudku vedoucího bakalářské práce ověřuje soulad zadání, vlastní bakalářské práce a posudku vedoucího práce. Vzor posudku vedoucího bakalářské práce je uveden v příloze č. 3. (8) Jeden exemplář závěrečné práce společně s originály posudku vedoucího práce a posudku oponenta odevzdá sekretariát ústavu na děkanát fakulty v termínu uvedeném v harmonogramu akademického roku. 3 Postup zadávání, zpracování a hodnocení diplomových prací (1) Jeden nebo dva semestry předcházející semestru s plánovaným termínem obhajoby diplomové práce si student zapíše předmět Diplomový seminář a provede závaznou volbu tématu. Nejpozději do konce výukové části semestru student ve spolupráci s potenciální vedoucím práce zpracuje Záměr diplomové práce. Potenciální vedoucí práce vypracuje prostřednictvím UIS Zadání diplomové práce a předloží je ve dvou originálech společně se Záměrem diplomové práce vedoucímu příslušného ústavu. Vedoucí ústavu na základě Zadání závěrečné práce a posouzení Záměru diplomové práce jmenuje vedoucího práce nebo určí jiného a pověří jej vypracováním v tomto bodě uvedených dokumentů. (2) Vedoucí ústavu svým podpisem na Zadání diplomové práce potvrzuje, že zadání je správné z odborného i formálního hlediska, zejména že cíl a charakter zadávané práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Vedoucí ústavu zajistí předání podepsaného zadání na děkanát fakulty. (3) Na základě schválení Zadání diplomové práce děkanem a studentem splněných specifických požadavků stanovených vedoucím práce, obdrží student od vedoucího práce zápočet z předmětu Diplomní seminář. (4) V průběhu zpracování diplomové práce student pravidelně konzultuje svůj postup s vedoucím práce. Vyžaduje-li to řešená problematika, může být studentovi ustanoven odborný konzultant. Vedoucí práce dbá na dodržení postupu práce a harmonogramu uvedeného v Záměru diplomové práce. (5) V termínu stanoveném harmonogramem akademického roku odevzdá student dva tištěné nerozebíratelně svázané exempláře diplomové práce na ústav, kde byla práce zadána. Současně vloží elektronickou verzi diplomové práce do UIS a provede další operace podle směrnice rektora MZLU v Brně 1/2006. Na základě splnění všech povinností souvisejících s odevzdáním diplomové práce je studentovi vedoucím práce udělen zápočet z předmětu Diplomová práce. (6) Po odevzdání diplomové práce vedoucí ústavu ustanoví oponenta. Vedoucí ústavu zabezpečí předání jednoho exempláře diplomové práce včetně pokynů pro vypracovávání posudků ustanovenému oponentovi a zajistí včasné odevzdání posudku na ústav. Posudek se odevzdává v jednom vlastnoručně podepsaném originále a v elektronické formě podle ustanovení směrnice rektora MZLU v Brně 1/2006. Základní pokyny pro hodnocení závěrečných prací jsou uvedeny v příloze č. 1, vzor oponentského posudku diplomové práce v příloze č. 4. (7) Druhý posudek zpracovává vedoucí práce na základě stejných pokynů jako oponent. Vedoucí ústavu svým podpisem na posudku vedoucího bakalářské práce ověřuje soulad zadání, vlastní diplomové práce a posudku vedoucího práce. Vzor posudku vedoucího diplomové práce je uveden v příloze č. 5. (8) Jeden exemplář závěrečné práce společně s originály posudku vedoucího práce a posudku oponenta odevzdá sekretariát ústavu na děkanát fakulty v termínu uvedeném v harmonogramu akademického roku. 2

3 4 Záměr diplomové práce (1) Záměr diplomové práce je podkladem pro Zadání diplomové práce a současně slouží pro kontrolu postupu zpracovávání diplomové práce. (2) Záměr diplomové práce vypracuje student při volbě tématu závěrečné práce a předkládá jej potenciálnímu vedoucímu práce. Při následných konzultacích s potenciálním vedoucím práce student svůj záměr upřesní. (3) Záměr závěrečné práce obsahuje zejména tyto části: a) identifikaci a kontakt na studenta (jméno, příjmení, studijní program a obor, , ), b) navrhovaný název diplomové práce, c) předpokládaný cíl práce, d) návrh metodiky a postupu řešení, e) rozsah samostudia prohlubující současné znalosti studenta především stanovení doporučené literatury (i zahraniční literatury), f) předpokládanou strukturu práce (návrh obsahu s vymezením zamýšleného rozsahu kapitol), g) harmonogram řešení práce s časovými kontrolními body. (4) Doporučený rozsah Záměru diplomové práce je 2 6 tisíc znaků (včetně mezer). Vzor záměru je uveden v příloze č. 6. (5) Potenciální vedoucí práce dbá na to, aby v Záměru diplomové práce byl precizně formulován cíl a jeho dekompozice. 5 Závěrečná ustanovení (1) Nedoporučením závěrečné práce k obhajobě vedoucím nebo oponentem práce nezaniká právo studenta na obhajobu jeho práce před státní zkušební komisí. (2) Formální úprava a další náležitosti závěrečných prací jsou stanoveny pokyny uvedenými v příloze č. 7. (3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. V Brně dne Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. děkanka PEF MZLU v Brně 3

4 Příloha č. 1: Pokyny pro zpracování posudků závěrečných prací Pokyny pro zpracování posudků závěrečných prací 1. Posudky závěrečných prací musí obsahovat předepsané náležitosti a dodržet strukturu vzoru uvedeného v příslušných přílohách této vyhlášky. 2. Posudek závěrečné práce se odevzdává v jednom vlastnoručně podepsaném originále a v elektronické verzi v souladu se směrnicí rektora MZLU v Brně 1/ Cílem posudku je objektivně zhodnotit, jak posuzovaná závěrečná práce splňuje požadavky kladené na bakalářské, resp. diplomové práce obvyklé v příslušném vědním oboru. 4. Za účelem dosažení standardizace a lepší srovnatelnosti hodnocení jsou závěrečné práce hodnoceny z pohledu deseti kritérií. Každé kritérium je posuzováno odděleně pomocí většího počtu dílčích aspektů. 5. Zpracovatel posudku diplomové práce hodnotí odděleně jednotlivá kritéria bodovou hodnotu v rozsahu 0 10 bodů. Při hodnocení posuzuje zejména aspekty uvedené v závorce pod názvem kritéria, pokud jsou relevantní pro hodnocenu práci. Ve vymezené prostoru stručně zdůvodní vlastními slovy své hodnocení. 6. Celkové hodnocení práce je dáno součtem obdržených bodů. Bodové měřítko hodnocení kritérií 10 bodů splněno nad rámec obvyklých standardů, zcela nové a výjimečné 9 bodů splněno zcela bez výhrad a vyčerpávajícím způsobem 8, 7 bodů splněno, menší ale ne podstatné nedostatky 6, 5 bodů výrazné nedostatky, které ovlivňují celou práci 4, 3 body nedostačující pro danou práci 1, 2 body uvedeny pouze malé části 0 bodů zcela chybí 7. V další části posudku má jeho zpracovatel možnost se vyjádřit k závěrečné práci jako celku a uvést případné další připomínky a náměty. 8. V závěru posudku musí jeho zpracovatel jednoznačně konstatovat, zda práci doporučuje, nebo nedoporučuje k obhajobě. Práci lze k obhajobě doporučit pouze tehdy, činí-li celkový součet udělených bodů alespoň 50. Pro vypracování posudku se doporučuje využít formuláře přístupné v elektronické podobě na adrese: 4

5 Příloha č. 2: Vzor posudku oponenta bakalářské práce Ústav: Autor práce: Název práce: Oponent práce: Posudek oponenta bakalářské práce Hodnocení práce podle dílčích kritérií (0 10 bodů): 1. Náročnost tématu na teoretické, praktické a aplikační znalosti 2. Přínos práce pro praxi 3. Formulace cíle práce 4. Členění práce a sled výkladu 5. Výstižnost literárního přehledu a citace pramenů 6. Míra vlastního přínosu autora při řešení 7. Způsob aplikace zvolených metod 8. Správnost a adekvátnost vyvozených závěrů 9. Srozumitelnost textu, jazyková úroveň 10. Formální úprava Celkový počet bodů: Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit v rámci rozpravy: Závěrečné stanovisko: práci doporučuji nedoporučuji k obhajobě Datum: Podpis oponenta: Pracovní zařazení oponenta (není-li z PEF MZLU v Brně): 5

6 Příloha č. 3: Struktura posudku vedoucího bakalářské práce Ústav: Autor práce: Název práce: Vedoucí práce: Posudek vedoucího bakalářské práce Hodnocení práce podle dílčích kritérií (0 10 bodů): 1. Přístup ke zpracování zadaného tématu 2. Náročnost tématu na teoretické, praktické a aplikační znalosti 3. Formulace cíle práce 4. Členění práce a sled výkladu 5. Výstižnost literárního přehledu a citace pramenů 6. Míra vlastního přínosu autora při řešení 7. Způsob aplikace zvolených metod 8. Správnost a adekvátnost vyvozených závěrů 9. Srozumitelnost textu, jazyková úroveň 10. Formální úprava Celkový počet bodů: Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit v rámci rozpravy: Závěrečné stanovisko: práci doporučuji nedoporučuji k obhajobě Datum: Podpis: Datum: Podpis vedoucího ústavu: 6

7 Příloha č. 4: Vzor posudku oponenta diplomové práce Ústav: Autor práce: Název práce: Oponent práce: Posudek oponenta diplomové práce Souhrnné výsledky: Aktuálnost řešeného tématu Cíl práce Přehled literatury Volba vhodné metodiky Přínos pro praxi, originalita Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti Vlastní práce Aplikace zvolených metod Závěry a doporučení Logická stavba práce, formální náležitosti Celkový počet bodů: Závěrečné stanovisko: práci doporučuji nedoporučuji k obhajobě Podrobné hodnocení práce: 1. Aktuálnost řešeného problému (téma práce vychází z požadavků praxe, téma práce předchází současnost,...) 2. Cíl práce (přesnost formulace, pracovní hypotézy, náročnost cíle, ) 3. Přehled literatury (rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury a stěžejních prací, využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů, rozbor použitých citací, syntéza teoretických poznatků a důsledků pro vlastní práci, ) 4. Volba vhodné metodiky (přesnost popisu metod, možnost ověřitelnosti výsledků metod, vhodnost metod pro daný cíl, diskuze volby metod a komparace s jinými přístupy, ) 7

8 5. Přínos pro praxi, originalita (častost výskytu problému, neexistence obvyklého řešení, nedostupnost řešení pro zkoumané podmínky, očekávaný přínos při splnění cíle, ) 6. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti (prokázání hlubší znalosti problematiky, míra specifických znalostí o problematice, míra schopnosti správně aplikovat poznatky na konkrétní problém, ) 7. Vlastní práce (hloubka provedené analýzy, dokladování faktů, vhodnost zdrojů dat, ošetření chyb dat, míra splnění cíle, zodpovězení hypotéz ) 8. Aplikace zvolených metod (správnost aplikace zvolených metod, vhodnost použitých vzorků, ošetření chyb a nedostatků metod, komparace výsledků za využití více metod, zdůvodnění odchylek, ) 9. Závěry a doporučení (správnost odvozených závěrů, jednoznačnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnění závěrů, aplikovatelnost doporučení, ) 10. Logická stavba práce, formální náležitosti (správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie, jednoznačnost a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň, ) Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit v rámci rozpravy: Datum: Podpis: Pracovní zařazení oponenta (není-li z PEF MZLU v Brně): 8

9 Příloha č. 5: Struktura posudku vedoucího diplomové práce Ústav: Autor práce: Název práce: Vedoucí práce: Posudek vedoucího diplomové práce Souhrnné výsledky: Přístup ke zpracovávanému tématu Cíl práce Přehled literatury Volba vhodné metodiky Aktuálnost řešeného tématu Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti Vlastní práce Aplikace zvolených metod Závěry a doporučení Logická stavba práce, formální náležitosti Celkový počet bodů: Závěrečné stanovisko: práci doporučuji nedoporučuji k obhajobě Podrobné hodnocení práce: 1. Přístup ke zpracovávanému tématu (aktivní přístup, pravidelné konzultace, aktivní vyhledávání dostupných zdrojů,...) 2. Cíl práce (přesnost formulace, pracovní hypotézy, náročnost cíle, ) 3. Přehled literatury (rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury a stěžejních prací, využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů, rozbor použitých citací, syntéza teoretických poznatků a důsledků pro vlastní práci, ) 4. Volba vhodné metodiky (přesnost popisu metod, možnost ověřitelnosti výsledků metod, vhodnost metod pro daný cíl, diskuze volby metod a komparace s jinými přístupy, ) 9

10 5. Aktuálnost řešeného tématu (častost výskytu problému, neexistence obvyklého řešení, nedostupnost řešení pro zkoumané podmínky, očekávaný přínos při splnění cíle, ) 6. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti (prokázání hlubší znalosti problematiky, míra specifických znalostí o problematice, míra schopnosti správně aplikovat poznatky na konkrétní problém, ) 7. Vlastní práce (hloubka provedené analýzy, dokladování faktů, vhodnost zdrojů dat, ošetření chyb dat, míra splnění cíle, zodpovězení hypotéz, ) 8. Aplikace zvolených metod (schopnost aplikace teoretických poznatků, vhodnost použitých vzorků, ošetření chyb a nedostatků metod, komparace výsledků za využití více metod, zdůvodnění odchylek, ) 9. Závěry a doporučení (správnost odvozených závěrů, jednoznačnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnění závěrů, aplikovatelnost doporučení, ) 10. Logická stavba práce, formální náležitosti (správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie, jednoznačnost a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň, ) Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit v rámci rozpravy: Datum: Datum: Podpis: Podpis vedoucího ústavu: 10

11 Příloha č. 6: Vzor záměru závěrečné práce Záměr diplomové práce Jméno a příjmení studenta: Studijní program: Studijní obor: Telefon: Ústav, kde má být práce zadána: Navrhovaný vedoucí práce: Navrhovaný název práce: Předpokládaný cíl práce včetně popisu zkoumaných vztahů, popř. hypotéz: Návrh metodiky řešení včetně identifikace zkoumaného vzorku: Zamýšlený rozsah samostudia, zejména doplňující literatura pro prohloubení znalostí v oboru práce: Předpokládaná struktura práce s členěním na kapitoly a nástin jejich obsahu: Harmonogram řešení práce: úkol termín 11

12 Příloha č. 7: Úprava závěrečných prací 1. Jazyk práce Závěrečná práce musí být psána odborným stylem a respektovat pravidla jazyka, ve kterém je psána s přihlédnutím ke specifikům daného oboru. Ve všech odborných a vědeckých pracích jsou nepřípustné chyby významové a jazykové a také prohřešky proti typografických zásadám. 2. Obsahová stránky Závěrečná práce musí být logicky uspořádaná a dobře propracována, proto se vyznačuje jasnou a sevřenou strukturou. Členění a úpravu disertačních prací řeší norma ČSN ISO 7144, pro ostatní typy závěrečných prací ji lze přiměřeně aplikovat. Závěrečná práce se obvykle člení na tyto základní části: abstrakt, obsah, úvodní text, cíl práce, přehled literatury a pramenů, materiál a metody, výsledky, diskuse, návrh na využití výsledků v praxi, závěr, seznam použité literatury, přílohy, rejstříky, seznamy. První stránky tvoří titulní list, zadání, vlastnoručně podepsané čestné prohlášení a lze vložit i poděkování. Abstrakt musí obsahovat stručný popis obsahu práce doplněný klíčovými slovy. Abstrakt a klíčová slova se uvádějí v českém a anglickém jazyce. 3. Rozsah práce Rozsah práce je určen v autorských arších, přičemž 1 autorský arch se stanoví jako: znaků textu (včetně mezer), cm 2 obrázků, schémat, diagramů apod. 4. Formální stránka Závěrečná práce může být psána tvarem s proporcionálním (knižním) písmem nebo s neproporcionálním písmem (strojopis zpracovaný počítačem). Formální úprava závěrečných prací musí zejména respektovat normy: ON Základní pravidla sazby (pro dokumenty s knižním písmem) se zakomponováním pravidel počítačového zpracování a aktuálních pravidel pravopisu. ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psacím strojem (jen pro strojopisné dokumenty). Oba tvary jsou přípustné, jsou-li provedeny podle příslušných pravidel. ČSN ISO 690, Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. ČSN ISO 690-2, Bibliografické citace. Elektronické zdroje a jejich části. 5. Odkazy na informace Podrobné informace a návody ke zpracování závěrečných prací jsou vystaveny na www adrese: 12

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 POKYNY PRO PRŮBĚH HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1 I. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Čl.

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2012 o přijímacím řízení ve znění Dodatku č. 1 z 3. října 2012 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2014/15

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2014/15 Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2014/15 Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009.

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

S T A N D A R D S A M O S T A T N É

S T A N D A R D S A M O S T A T N É S T A N D A R D S A M O S T A T N É O D B O R N É P R Á C E Žáci zpracovávají samostatnou odbornou práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění závěrečných zkoušek. Standard se týká tříletých

Více

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) I. Poslání studentské vědecké a odborné činnosti Studentská vědecká a odborná činnost (dále jen SVOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů Policejní akademie

Více

POSTUP habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

POSTUP habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem POSTUP habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Článek 1 Úvodní ustanovení Legislativní rámec habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě strojní (dále FS ) TU v Liberci

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ZE DNE 29. ČERVENCE 2015 Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst.

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 1. Identifikace Program: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy 58 VYHLÁŠKA ze dne 10. února 2016 o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací

Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 11/2008 Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací I. Zadání bakalářské a diplomové

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventská práce je jednou z forem, pomocí které škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ čj. OU-12415/45-2011 SMĚRNICE DĚKANA č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko (AS): ADA, s.r.o. pověření k výkonu atestací ÚVIS, reg.č. 3 rozhodnutím č.j. 3/2001 A ze dne 11.10. 2001, sídlo 625 00 Brno, Čermákova 28, ČR pobočka (poštovní styk) 664 42 Brno Modřice,

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko (AS): ADA, s.r.o. pověření k výkonu atestací ÚVIS, reg.č. 3 rozhodnutím č.j. 3/2001 A ze dne 11.10. 2001, sídlo 625 00 Brno, Čermákova 28, ČR pobočka (poštovní styk) 664 42 Brno Modřice,

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice

Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice 1 ČÁST I. Článek 1. Cíl směrnice 1.1. Tato směrnice závazně upravuje způsob, kompetence, formu, lhůty a pracovní účast

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN 58/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. února 2016 o státních zkoukách z grafických disciplín a o změně vyhláky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý.

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý. Zadavatel: Česká republika, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín Sídlem: Bratislavská 1/6 695 01 Hodonín Zastoupený: IČ: 00020478 Ing. Pavlou Velískovou, ředitelkou PÚ Hodonín Název veřejné

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor rozvoje města Oznámení o zahájení zadávacího řízení zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu - uzavžené zadávací řízení dle vnitroorganizační směrnice

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Statut Grantové služby LČR

Statut Grantové služby LČR Statut Grantové služby LČR ÚVOD Náplní činnosti Grantové služby státního podniku Lesy České republiky, s. p. (dále jen GS a LČR ) je zajištění řádného průběhu zadávání a následného řešení projektů a výzkumných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany náměstí 13. prosince 2 664 12 Oslavany IČ: 00282286 Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany ve smyslu 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás za účelem zjištění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. jednající prostřednictvím své organizační složky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady a ING Fondy (dále jen Reklamační

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 DNE: 8. 2. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 516/2016/ŠKS NÁZEV: Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku PO ZŠ Komenského 6 a na ředitele/ku PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou ANOTACE: Vyhlášení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do studijního oboru Regional Development and Governance pro akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do studijního oboru Regional Development and Governance pro akademický rok 2016/2017 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do studijního oboru Regional Development and Governance pro akademický rok 2016/2017 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Studijní a zkušební řád Červen 2014 Praha

Studijní a zkušební řád Červen 2014 Praha Studijní a zkušební řád Červen 2014 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Článek 1. Studium na vysoké škole 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby Provozní a školicí středisko firmy Faster CZ spol. s r.o. v Brně Maloměřicích Nejedná se o zadávací řízení

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

V Hradci Králové dne 02.05.2016. Veřejná zakázka č. 1626 výzva k předložení nabídky

V Hradci Králové dne 02.05.2016. Veřejná zakázka č. 1626 výzva k předložení nabídky Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100 Organizace zapsána v obchodním

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace )

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace ) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ (dále jen Zadávací dokumentace ) Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zapsaná

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Výzva č.32012023. Generální oprava rozvodu el. energie a instalace světlíků v objektu ÚMČ Brno - Jundrov

Výzva č.32012023. Generální oprava rozvodu el. energie a instalace světlíků v objektu ÚMČ Brno - Jundrov Veslařská 56, 637 00 Brno Výzva č.32012023 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Statutární město Brno, městská část Brno Jundrov, Veslařská 56, 637 00, Brno v souladu se zákonem č. 137/2006

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Strakonice adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IĆ 00251810, DIČ CZ00251810 Tel. 383700111, fax 383700323 http://www.mu-st.cz, email : posta@mu-st.cz tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více