VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Svobodná cesta, s.r.o., IČ se sídlem Praha 8, Koláčkova 1838/5 (KORESPODENČNÍ ADRESA: Česká Lípa, Tržní 162, PSČ: ) a tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Svobodná cesta s.r.o. I. SMLUVNÍ STRANY Smluvní strany jsou: a) Cestovní kancelář Svobodná cesta s.r.o., IČ se sídlem Praha 8, Koláčkova 1838/5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, (KORESPODENČNÍ ADRESA: Česká Lípa, Tržní 162, PSČ: ) dále jen CK Svobodná cesta), která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních nebo externích prodejních míst a b) zákazník, kterým může být jak fyzická osoba tak právnická osoba(dále jen zákazník ) Pod pojmem zákazník dále nutno rozumět i účastníka zájezdu či příjemce jednotlivé služby, v jehož prospěch byla uzavřena cestovní smlouva nebo jiná smlouva. II. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji: a) Kombinace služeb cestovního ruchu sestavené a prodávané CK Svobodná cesta, které splňuje znaky zájezdu ve smyslu zákona č.159/1999 Sb., v platném znění(dále jen zájezd ) nebo b) ubytovacích, stravovacích a jiných služeb cestovního ruchu, které zajišťuje CK Svobodná cesta zákazníkům jako jednotlivé služby(dále jen jednotlivé služby ), (dále také jen služby ). Dle předmětu smluvního vztahu jsou stanoveny dále uvedené smluvní podmínky. III. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Smluvní vztah mezi CK Svobodná cesta a zákazníkem s předmětem dle čl. II písm. a) vzniká a nabývá účinnost okamžikem uzavření cestovní smlouvy, tj. podpisem cestovní smlouvy zákazníkem příp. jeho zákonným zástupcem nebo zástupcem na základě předložené plné moci a jejím potvrzením ze strany CK Svobodná cesta. Obsah cestovní smlouvy tvoří tato cestovní smlouva, katalog, popř. jiná nabídka, tyto Podmínky, popř. jiné zvláštní podmínky přiložené k cestovní smlouvě jako její nedílná součást. 2. Smluvní vztah mezi CK Svobodná cesta a zákazníkem s předmětem dle čl II písm. b) vzniká a nabývá účinnosti okamžikem uzavření cestovní smlouvy, tj. podpisem této smlouvy zákazníkem příp. jeho zákonným zástupcem nebo zástupcem na základě předložené plné moci a jejím potvrzením ze strany CK Svobodná cesta. Obsah jiné smlouvy tvoří tato smlouva, katalog, popř. jiné zvláštní podmínky přiložené k této smlouvě jako její nedílná součást. 3. Podpisem řádně vyplněné cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy zákazník stvrzuje, že je mu znám plný obsah cestovní smlouvy či jiné smlouvy a souhlasí s tím, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi. 4. Potvrzením cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy ze strany CK Svobodná cesta se CK Svobodná cesta zavazuje poskytnout zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami. IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. CK Svobodná cesta má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tuto cenu před poskytnutím a zákazník je povinen tuto cenu před poskytnutím služeb uhradit. 2. Cena zájezdu zahrnuje všechny služby, které jsou pro každý zájezd uvedeny především v nabídce katalogu zájezdů a jeho ceníku. Pokud z naléhavých a nepředvídaných důvodů nebude moci cestovní kancelář po zahájení zájezdu dodržet stanovený program zájezdu a poskytnout služby zahrnuté v ceně, bude cestovní kancelář postupovat takto: zajistí náhradní program a služby srovnatelné s původními službami, když tyto jsou v nabídce cestovní kanceláře případně zajistí náhradní program a služby v nižší kvalitě a upraví cenu zájezdu nebo vrátí poměrnou část už zaplacené ceny zájezdu. 3. Zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50% ceny služeb, pokud není stanoveno jinak. Doplatek do plné ceny služeb je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací služeb. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dní před realizací služeb, je zákazník povinen uhradit 100% ceny služeb při vzniku smluvního vztahu.na každou platbu musí vždy zákazník obdržet pokladní doklad o provedené platbě. 4. Za zaplacení ceny služeb se považuje dle způsobu úhrady buď den převzetí hotovosti či platby platební kartou a nebo den připsání platby na účet CK Svobodná cesta do výše 100% stanovené ceny služeb.při porušení tohoto závazku zákazníkem má CK Svobodná cesta právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno její právo na náhradu škody. 5. CK Svobodná cesta je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu služeb uvedenou ve smlouvě max. o 10% z celkové ceny zájezdu, jestliže dojde ke zvýšení a) ceny za dopravu včetně ceny pohonných hmot o více než 5% z ceny nafty 30.-Kč/litr nebo b) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně služby nebo c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10% z kurzů zahraničních měn k předchozího roku vydaného katalogu. pokud k této změně dojde u zájezdů do 21. dne před jejich realizací, u jednotlivých služeb do 10 dne před jejich realizací

2 Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno u zájezdů nejpozději 21 dní před jejich realizací, u jednotlivých služeb 10 dní před jejich realizací, jinak CK Svobodná cesta nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně 6. CK Svobodná cesta má právo před realizací zájezdu či čerpání služeb, je-li k tomu nucen z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny v odst. 5 tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu služeb a vyhlásit nové ceníky. Takto upravené ceny služeb se vztahují na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u niž nebyla doposud zahájena jejich realizace, není-li stanoveno jinak. CK Svobodná cesta a zákazník postupují v tomto případě způsobem uvedeným v článku VII odst. 2. V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 1. Zákazník má právo zejména: a) vyžadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) vyžadovat od CK Svobodná cesta informace o všech skutečnostech, které jsou jí známé a které se dotýkají smluvně sjednaných služeb, c) být seznámen s případnými změnami v programu, rozsahu služeb a v ceně zájezdu, resp. jednotlivých služeb, d) kdykoliv před realizací zájezdu nebo před čerpáním služeb odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v článku VIII e) na reklamaci vad a jejich vyřízení v souladu ustanovení článku IX, f) u zájezdů právo písemně oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s již uzavřenou cestovní smlouvou. Dnem doručení oznámení CK Svobodná cesta se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. V případě, že cestovní smlouva stanoví lhůtu a podmínky dle 852b odst. 3 písm. f)zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, které musí účastník zájezdu splňovat, může tak zákazník učinit jen ve stanovené lhůtě a oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky pro poskytnutí zájezdu. g) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději do 7 dnů před realizací zájezdu dalších písemných podrobných informacích souvisejících se zájezdem, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK Svobodná cesta známy, pokud nejsou již obsaženy v cestovní smlouvě nebo katalogu, který byl zákazníkovi předán, h) právo na ochranu osobních údajů a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. dalších dokumentů, před nepovolanými osobami 2. Zákazník se zavazuje zejména: a) uhradit CK Svobodná cesta sjednanou cenu služeb dle podmínek uvedených v článku IV, b) poskytnout CK Svobodná cesta nezbytnou součinnost, které je zapotřebí k zajištění služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje ve smlouvě, včetně jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady(žádost o udělení víz, fotografie apod.) podle požadavků CK Svobodná cesta c) řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky pro zájezd či jednotlivou službu a ústními pokyny průvodce či stálého zástupce CK Svobodná cesta v místě pobytu, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů, d) nahlásit účast cizích státních příslušníků, e) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejiž zdravotní stav to vyžaduje, f) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší 18ti let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu, g) bez zbytečného odkladu sdělovat CK Svobodná cesta své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, h) převzít od CK Svobodná cesta doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, i) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžádáno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník. j) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy, k) v případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud cestovní kanceláři v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou, l) v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení způsobem uvedeným v článku VIII těchto Podmínek. VI PRÁVA A POVINNOSTI CK SVOBODNÁ CESTA 1. K právům a povinnostem zákazníka se vztahují odpovídající práva a povinnosti CK Svobodná cesta 2. CK Svobodná cesta je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK Svobodná cesta známy. 3. CK Svobodná cesta není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

3 4. U zájezdu CK Svobodná cesta poskytne 7 dnů před zahájením zájezdu zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležitá a které jsou jí známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě, katalogu či nabídkovém listě. VII. ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB PŘED JEJICH REALIZACÍ 1. Zrušení sjednaného zájezdu či jednotlivých služeb: a) CK Svobodná cesta je oprávněna zrušit zájezd či jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání v případě, že z jakýchkoliv objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy. Dále je CK Svobodná cesta oprávněna zrušit zájezd v případě, že realizace zájezdu je podmíněna určitým minimálním počtem účastníků zájezdu uvedeným v katalogu zájezdu či jiné nabídce. Zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků zájezdu je CK Svobodná cesta povinna písemně oznámit zákazníkovi nejpozději do 14 dnů před započetím zájezdu.. b)zruší-li CK Svobodná cesta zájezd či jednotlivé služby dle písm. a) tohoto odstavce, má zákazník právo aby mu CK Svobodná cesta na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd či služby nejméně v kvalitě odpovídající původnímu zájezdu či službě, může-li CK Svobodná cesta takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je CK Svobodná cesta povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu nebo služby. Dojde-li k uzavření nové smlouvy platby uskutečněné na základě smlouvy původní se považují za platby uskutečněné na základě nové smlouvy. Je-li cena zájezdu či služby nižší než již uskutečněné platby, je CK Svobodná cesta povinna tento rozdíl zákazníkovi vrátit. c) Dále je CK Svobodná cesta oprávněna zrušit zájezd či jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní lze rozumně požadovat, nemohla zabránit. d) Zruší-li CK Svobodná cesta zájezd z jiných důvodů než je nedosažení minimálního počtu účastníků zájezdu nebo než je uvedeno pod písm. c) tohoto odstavce ve lhůtě kratší než 20 dní před započetím zájezdu, je povinna uhradit zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 10% ceny zájezdu. Právo na náhradu škody zákazníka tím není dotčeno. 2. Změna dohodnutého zájezdu nebo jednotlivých služeb. a) Změny a odchylky jednotlivých služeb CK Svobodná cesta od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu event. programu během poznávacího výletu. b) CK Svobodná cesta neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížených vzdušných a silničních koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů, apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. CK Svobodná cesta neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy. c) Je-li CK Svobodná cesta nucena z objektivních důvodů změnit podmínky smlouvy před započetím zájezdu nebo před čerpáním jednotlivých služeb, je povinna tyto změny zákazníkovi oznámit a může mu navrhnout změnu smlouvy. Vede-li navrhovaná změna podmínek smlouvy i ke změně ceny zájezdu nebo služeb, musí být nová cena v návrhu uvedena.zákazník má právo se rozhodnout, zda bude s navrhovanou změnou souhlasit nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK Svobodná cesta, která nesmí být kratší než 5 dní od doručení návrhu na změnu smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. V případě, že zákazník od smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nebo jiné služby nejméně v kvalitě odpovídající původnímu zájezdu, resp. službám, může-li CK Svobodná cesta takový zájezd nabídnout. Nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je CK Svobodná cesta povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu zájezdu, resp. služeb. Dojde-li k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě smlouvy původní se považují za platby uskutečněné na základě nové smlouvy. Je-li cena zájezdu, resp. služeb nižší než již uskutečněné platby, je CK Svobodná cesta povinna tento rozdíl zákazníkovi vrátit. d) V případě, že CK Svobodná cesta zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči cestovní kanceláři vyloučeny. e) U zájezdů pořádaných CK Svobodná cesta je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat zkrácení pobytu. f) V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči CK Svobodná cesta jsou vyloučeny. g) Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet, má CK Svobodná cesta nárok na plnou úhradu zájezdu. VIII. STORNOVACÍ POPLATKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. Zákazník může před započetím zájezdu či před započetím čerpání služeb kdykoliv odstoupit od smlouvy: a) bez udání důvodu b) z důvodu porušení povinností cestovní kanceláře vyplývající ze smlouvy. 2. V případě, že nedojde k uzavření nové cestovní smlouvy dle článku VII CK Svobodná cesta může před započetím zájezdu či čerpáním služeb od smlouvy odstoupit: a) z důvodu zrušení zájezdu b) z důvodu porušení povinnosti zákazníkem 3. CK Svobodná cesta je oprávněna v průběhu zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb od smlouvy odstoupit a zákazníka ze zájezdu či čerpání služby vyloučit v případě, že zákazník hrubě porušil právní předpisy České republiky či navštíveného státu či svým chováním vážně narušil program zájezdu či průběh čerpání služeb. 4. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí zákazník učinit písemně a předat buď osobně CK Svobodná cesta nebo zaslat doporučenou poštou na adresu CK Svobodná cesta. Oznámení musí obsahovat identifikaci smlouvy, od

4 které zákazník odstupuje, zejména její číslo. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení CK Svobodná cesta. 5. CK Svobodná cesta musí oznámení o odstoupení od smlouvy oznámit zákazníkovi písemně a předat buď osobně nebo zaslat doporučenou poštou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení zákazníkovi. 6. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CK Svobodná cesta stanovené smlouvou nebo zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, nebo odstoupí-li CK Svobodná cesta od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníka před zahájením zájezdu nebo čerpáním služeb, je zákazník povinen zaplatit CK Svobodná cesta stornovací poplatek níže uvedené výši: a) do 45. dne včetně před 1. dnem zájezdu poplatek za osobu b) v době kratší než 45 dnů před 1. dnem zájezdu veškeré náklady, které vznikly CK v důsledku stornování zájezdu, minimálně však: ba) 20% z celkové ceny zájezdu při stornování 44. až 31. den před 1. dnem zájezdu bb) 30% z celkové ceny zájezdu při stornování 30. až 16. den před 1. dnem zájezdu bc) 50% z celkové ceny zájezdu při stornování 15. až 7. den před 1. dnem zájezdu bd) 90% z celkové ceny zájezdu při stornování 6. až 3. den před 1. dnem zájezdu be) 100% z celkové ceny zájezdu při stornování méně než 3 dny před 1. dnem zájezdu c) u jednodenních zájezdů je stornovací poplatek 100% v kteroukoliv dobu před termínem zájezdu. d) změna cestujícího je možná bez poplatku, nejpozději však 48 hodin před konáním zájezdu. U jednodenních zájezdů je tato změna možná do 24 hodin před odjetím zájezdu. 7. CK Svobodná cesta je oprávněna odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu či jednotlivých služeb. Jestliže složená záloha je pro úhradu storno poplatků nedostačující, je zákazník povinen doplatit rozdíl v hotovosti u CK Svobodná cesta. 8. Přeplatek za stornovaný zájezd či jednotlivou službu bude po výpočtu storno poplatku a jeho odečtení od uhrazené zálohy nebo ceny zájezdu či jednotlivé služby vyplacena zákazníkovi v CK Svobodná cesta do 15ti kalendářních dnů od oznámení odstoupení od smlouvy učiněným dle těchto podmínek. IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob z odpovědnosti vady služeb poskytnutých nebo obstaraných cestovní kanceláří, vydává cestovní kancelář Svobodná cesta, s.r.o. tento reklamační řád. Článek 1 Cestovní kancelář Svobodná cesta, s.r.o. odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Cestovní kancelář je povinna zákazníka řádně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných služeb. Článek 2 Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními cestovní smlouvy, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem č.159/99 Sb. O některých podmínkách podnikání v ČR a zákonem o ochraně spotřebitele. Článek 3 1. Jestliže zjistí zákazník, že služba, poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu /dále jen reklamaci/. 2. Zákazník může reklamaci uplatnit nejlépe písemně a pouze za svoji osobu a za osoby, za které reklamované služby objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen ústně nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u průvodce cestovní kanceláře. 3. Po ukončení čerpání služeb je zákazník povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od ukončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zákazníka zaniká. Článek 4 1. Reklamaci může zákazník uplatnit nejlépe písemnou formou na adresu cestovní kanceláře: CK Svobodná cesta s.r.o., Tržní 162, CZ Česká Lípa. 2. Zákazník je povinen v podané reklamaci uvést všechny své osobní údaje, číslo zájezdu nebo cestovní smlouvy, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. V případě, že uvedená reklamace neobsahuje výše uvedené skutečnosti, není cestovní kancelář povinna k této reklamaci přihlížet a je povinna o této skutečnosti zákazníka písemně informovat. V případě, že reklamace bude zákazníkem dodatečně doplněna o chybějící údaje, běží lhůty podle odst. 3 tohoto článku až ode dne doručení doplňujících údajů cestovní kanceláři. 3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři. V případě složitějších reklamací, zejména pokud je nutné vyžádat si stanoviska třetích osob nebo vyjádření ze zahraničí, prodlužuje se uvedená lhůta o dalších 30 dnů. Článek 5 Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování u pověřeného pracovníka cestovní kanceláře (průvodce zájezdu, sezónního zástupce apod.), dále jen průvodce, může průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není na základě uplatněné reklamace zjednána náprava ihned je zákazník povinen uplatnit svoji reklamaci po svém návratu dle čl. 4 tohoto reklamačního řádu. Článek 6 Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských dopravních cenin, platí příslušné tarifní předpisy dopravních organizací.

5 Článek 7 Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady poskytující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do jejich důvodu, podat upřesňující informace, předložit doklady, atp. Článek 8 Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění služby a je-li to podle charakteru služby možné rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne cestovní kancelář přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Článek 9 Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace ze strany průvodce nebo pověřeného pracovníka cestovní kanceláře za uspokojující, je oprávněn požádat o přezkoumání správnosti postupu popř. přehodnocení věcného vyřízení reklamace funkčně nadřízeného pracovníka. Ten je povinen se k odvolání vyjádřit ve lhůtě do 30 dnů po obdržení. Článek 10 KONEČNÝ TERMÍN PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE ZÁJEZDU A SLUŽEB JE DO 30-TI DNŮ OD JEHO UKONČENÍ! Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.října 2000

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto cestovní kanceláří

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CARE STYLE s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CARE STYLE

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CARE STYLE s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CARE STYLE Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CARE STYLE s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CARE STYLE s.r.o. se sídlem Náchodská 708/9, Horní Počernice Praha

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Obchodnı podmıńky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitnimobily.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: ESSENTIAL

Více

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE BARBORA DOKOUPILOVÁ 2016

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE BARBORA DOKOUPILOVÁ 2016 PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE BARBORA DOKOUPILOVÁ 2016 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy ( 2522

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK Smluvní strany: Cestovní kancelář HELLAS - nejen Řecko, s.r.o. (dále jen CK) se sídlem: Netušilova 1623/1, 796 01 Prostějov zastoupená

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Jana Pospíšková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 6.6.2015, 7:45

Jana Pospíšková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 6.6.2015, 7:45 Vítám vás v mém internetovém obchodě VŠE PRO MIMČO, kde naleznete hlavně výbavičky do postýlek, polštářky a jiné zboží s výšivkou, ale také ostatní zboží pro miminka, hračky, galanterii, oblečení a jiné...

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

Ing. Roman Bečka, IČ:87814552,

Ing. Roman Bečka, IČ:87814552, Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ing. Roman Bečka, IČ:87814552, se sídlem v Liberci pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.truhlari-liberec.cz 1. Preambule

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskebotyaobleceni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Mgr.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE WECO-TRAVEL (CZ) S.R.O. KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE WECO-TRAVEL (CZ) S.R.O. KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE WECO-TRAVEL (CZ) S.R.O. KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Weco-Travel (CZ) s.r.o., se sídlem v Praze 8, Thámova 11-13, PSČ 186 00,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem. OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.cz je Miss Cosmetic, s.r.o., Oběžná 21, 709 00 Ostrava, IČ: 26809656

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na poznávacích zájezdech platné od 1.1.2014

Všeobecné smluvní podmínky účasti na poznávacích zájezdech platné od 1.1.2014 Všeobecné smluvní podmínky účasti na poznávacích zájezdech platné od 1.1.2014 Platné od 1.1.2014 Čl. I. Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud: Reklamační řád Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line portálu Laury Janáčkové umístěného na webovém rozhraní www.laurajanackova.cz od naší

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu stavebnicemorphun.cz (dále také jen jako "prodávající") je Jan Malík, se sídlem

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu korporace:

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu korporace: Všeobecné obchodní podmínky e-shopu korporace: Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, Liberec, PSČ 46001, IČO: 28701062, DIČ: CZ28701062, zapsaná v oddílu H, vložka 5 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o. Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o. Obecné S těmito obchodními podmínkami se kupující seznámil před odesláním své objednávky a je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.shop.amenius.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: Amenius s.r.o. Sídlo: 28.

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ. Veškeré ceny jsou včetně DPH. PLATEBNÍ PODMÍNKY DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ. Veškeré ceny jsou včetně DPH. PLATEBNÍ PODMÍNKY DODACÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Decorelle, který provozuje společnost Sunrise Distribution s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury GoFishing.cz 1. Úvod 1.1 Ing. Monika Slapničková, podnikající pod označením Cestovní agentura GoFishing.cz nám.

Více

Řecko. termíny a ceny. Kréta Rhodos Kos Chalkidiki Olympská riviéra Samos Korfu Zakynthos Santorini Mykonos Paros Attika Kypr

Řecko. termíny a ceny. Kréta Rhodos Kos Chalkidiki Olympská riviéra Samos Korfu Zakynthos Santorini Mykonos Paros Attika Kypr KATALOG POBYTOVÝCH A POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ termíny a ceny Řecko Kréta Rhodos Kos Chalkidiki Olympská riviéra Samos Korfu Zakynthos Santorini Mykonos Paros Attika Kypr Greece Tours Prague, spol. s r. o. I.

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky obchodní společnosti: Svět pod střechou s.r.o. se sídlem: U Potoka 171, Mukařov Srbín, 251 62 identifikační číslo: 03921379 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Bořivojova 310/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 048 32 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn.

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com

Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 1. 2014) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty se sídlem nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 identifikační číslo: 002 16 208 pro zboží a služby dodávané prostřednictvím on-line obchodu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba).

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba). OBCHODNÍ PODMÍNKY Osoby samostatně výdělečně činné Veroniky Bryjové s provozovnou: Ǔvoz 432/ 80, 602 00 Brno-střed a sídlem: Hranická 35/9, 751 24 Přerov II - Předmostí, identifikačním číslem: 73212385

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. Platené od 1.1.2014 (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP )

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. Platené od 1.1.2014 (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. Platené od 1.1.2014 (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Amazing Travel,s.r.o.., IČO: 05020255, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem OBCHODNÍ PODMÍNKY pro zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Zájemce do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 687 32 Nezdenice. E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618. Účet: 210379231/0600

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 687 32 Nezdenice. E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618. Účet: 210379231/0600 OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: Tomáš Hrdinka Drahy 212 687 32 Nezdenice E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618 Účet: 210379231/0600 (dále jen prodávající ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Authentic Travel, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Authentic Travel, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Authentic Travel, s.r.o. Cestovní kancelář CK Authentic Travel, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1, Česká republika zapsaná v OR vedeným

Více

společnosti G3, s.r.o., IČO 25518585, DIČ CZ25518585 se sídlem Zdounky, Zborovská 1,PSČ 768 02,

společnosti G3, s.r.o., IČO 25518585, DIČ CZ25518585 se sídlem Zdounky, Zborovská 1,PSČ 768 02, Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHONÍ PODMÍNKY společnosti G3, s.r.o., IČO 25518585, DIČ CZ25518585 se sídlem Zdounky, Zborovská 1,PSČ 768 02, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Paliva Větrovský s.r.o. Sídlo: Lilka 624, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram Identifikační číslo: 03605035 Daňové identifikační číslo:

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Článek 1. - Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Kateřina Smolíková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 20.5.2016, 9:49

Kateřina Smolíková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 20.5.2016, 9:49 Provozovatel internetového obchodu http://www.smolicek-pacholicek.cz (prodávající): Název: Ing. Kateřina Smolíková Sídlo: Zahradní 289/30, 357 33 Loket (nejedná se o kamenný obchod!) IČ: 76588637 Nejsem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

IČ: 27813070 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528

IČ: 27813070 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jezirkabanat.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: Jezírka Banat s.r.o. Sídlo:

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chotěboř, č. j. MCH- ObŽU/191/2012/Ji/3

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chotěboř, č. j. MCH- ObŽU/191/2012/Ji/3 Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Tangle umístěného na webovém rozhraní www.tangle.bmarket.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 Aktualizace: 2. ledna 2014 1. Všeobecná ustanovení a)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více