Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 840/2012 RM 31 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 841/2012 RM 31 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : p. Zdeněk Kašpárek, Ing. Vilém Zeiner. 842/2012 RM 31 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 736/2012-RM 26, 763/2012-RM 28, 782/2012-RM 28, 800/2012-RM 28, 812/2012-RM 29, 813/2012-RM 29, 821/2012-RM 29, 822/2012-RM 29, 824/2012-RM 30, 825/2012-RM 30, 826/2012-RM 30, 827/2012-RM 30, 828/2012-RM 30, 830/2012-RM 30, 831/2012-RM 30, 832/2012-RM 30, 835/2012-RM 30, 836/2012-RM 30, 837/2012-RM 30, 838/2012-RM 30. 1

2 843/2012 RM 31 Použití znaku města Lipník nad Bečvou 1. RM na základě ust. 34a) a ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání uděluje souhlas s užitím znaku města Lipník nad Bečvou za podmínek dodržení schváleného grafického vzhledu znaku města společnosti Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisko Ing. L. Cagaše, 28. října 36, Lipník nad Bečvou, k použití na střediskových a oddílových vlajkách. 2. RM ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka informovat žadatele a poskytnout mu v elektronické podobě vyobrazení znaku města v požadovaném formátu. T : /2012 RM 31 Poskytnutí finančního příspěvku a schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na účel uvedený v čl. I. odst. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, b) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. 2. RM ukládá starostovi předložit žádost o poskytnutí finančního příspěvku a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku k projednání v ZM. 845/2012 RM 31 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Zdeňky Dejlové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T:

3 846/2012 RM 31 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Věry Letkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2012 RM 31 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.4 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s paní Antonií Lasoňovou, a to od RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 31 Změna Zásad grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Zásady grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 3

4 849/2012 RM 31 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ k použití finančních prostředků z investičního fondu, a to ve výši ,- Kč. 2. RM po projednání uděluje souhlas k užití těchto prostředků na pořízení, instalaci nové telefonní ústředny a instalaci zařízení pro komunikaci a otevírání hlavního vchodu a zadního vchodu budovy školy. 3. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2012 RM 31 Bezúplatný převod nepeněžitého daru 1. RM po projednání bezúplatně převádí do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , movitý majetek dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, T: b) řediteli Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit zařazení převáděného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace. T: /2012 RM 31 Bezúplatný převod nepeněžitého daru 1. RM po projednání bezúplatně převádí do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , movitý majetek dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, T: b) řediteli Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit zařazení převáděného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace. T:

5 852/2012 RM 31 Prodejní cena propagačního materiálu 1. RM po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu dle důvodové zprávy s účinností od /2012 RM 31 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru ředitelce Střediska volného času, Komenského sady 1334, příspěvková organizace Ing. Janě Kašpárkové, s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2012 RM 31 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru ředitelce Základní školy a mateřské školy Loučka, Loučka 32, příspěvková organizace Mgr. Aleně Drietomské, s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2012 RM 31 Zadání veřejné soutěže Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Hranická 511, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Hranická 511, Lipník nad Bečvou b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 5

6 856/2012 RM 31 Rekonstrukce objektu č.p v Lipníku nad Bečvou zadání zadávacího řízení 1. RM po projednání schvaluje: a) zahájení zadávacího řízení zadávacího řízení užším řízením na veřejnou zakázku Rekonstrukce objektu č.p v Lipníku nad Bečvou, b) uveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit realizaci zadávacího řízení. T: ihned 857/2012 RM 31 Přihlášení města Lipník nad Bečvou do PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2012 II.kolo 1. RM po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu a doporučuje ZM schválit: a) přihlášení města do Programu prevence kriminality na rok 2012 II. kolo, b) vstřícný podíl města ve výši 15% z celkových nákladů. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 858/2012 RM 31 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok RM po projednání doporučuje ZM: a) schválit Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od do , b) vzít na vědomí: - Inventarizační zprávu za rok 2011, - Stav pohledávek a závazků k , - Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou za rok 2011, - Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2011, c) vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města Lipník nad Bečvou za rok 2011, a to bez výhrad. 2. ZM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 6

7 859/2012 RM 31 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko za rok 2011 RM po projednání doporučuje ZM vzít na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko za rok /2012 RM 31 Obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. _/2012, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 861/2012 RM 31 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2012 RM 31 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 7

8 863/2012 RM 31 Přechod nájmu bytu č. 1, v domě č.p. 966, ul. M.J. Husa, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 1, standard, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p. 966, ul. M.J. Husa, Lipník nad Bečvou ze současného nájemce pana Otakara Kelara, který zemřel, na paní Marii Kelarovou, bytem., manželku nájemce, a to dle 707, odst. 1, zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 31 Přechod nájmu bytu č. 7 v domě č.p. 14, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 7, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve 2. NP domu č.p. 14, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou ze současného nájemce pana Rostislava Temlíka, který zemřel, na paní Alenou Kamanovou, bytem., družku nájemce, a to dle 706 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 31 Nájemní smlouva k bytu č. 16 v domě č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+0, ve 4. NP domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Ladislavem Dvořákem, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+0, ve 4. NP domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou s panem Vladislavem Pundurem, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T:

9 866/2012 RM 31 Výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 416, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemcům manželům Janovi a Jitce Šantovým (generália viz důvodová zpráva) z nájmu bytu č. 2, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, ve II. NP domu č.p. 416, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st. 11/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi (viz důvodová zpráva). 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2012 RM 31 Prodej bytové jednotky č. 5 v domě č.p. 1118, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje schválit prodej bytové jednotky č. 1118/5, standard, o velikosti 2+1 (celková podlahová plocha jednotky je 53,43 m 2 ), včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Ladislavě Grygarové, bytem. za nabídkovou cenu ,- Kč, a to za podmínek: - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, bude složená jistota vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podepsání kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí projednávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 9

10 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 868/2012 RM 31 Revokace usnesení č. 267/2012 ZM 10 ze dne Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 15 v bytovém domě č.p. 1118, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit revokaci usnesení č. 267/2012 ZM ze dne RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 15, standard, o velikosti 2+1, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou (celková podlahová plocha jednotky je 54,38 m 2 ), včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podepsání kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí projednávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - kupující přiloží k žádosti prohlášení, že se zavazuje k Dohodě o pravidelné úhradě závazků vůči společenství vlastníků jednotek v souvislosti s výměnou oken v bytě č. 15, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy:,,neotvírat PRODEJ B.J. Č.1118/15, HRANICKÁ, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: 10

11 žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se je dodržet, prohlášení, že se žadatel zavazuje k Dohodě o pravidelné úhradě závazků vůči společenství vlastníků jednotek v souvislosti s výměnou oken v bytě č. 15. Upozornění: - volný byt (není obsazen nájemcem). Nejnižší nabídková cena činí ,- Kč. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 869/2012 RM 31 Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 28 v bytovém domě č.p. 1118, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 28, standard, o velikosti 3+1, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou (celková podlahová plocha jednotky je 74,68 m 2 ), včetně podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří a včetně podílu na společných částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podepsání kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí projednávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, 11

12 - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - kupující přiloží k žádosti prohlášení, že se zavazuje k Dohodě o pravidelné úhradě závazků vůči společenství vlastníků jednotek v souvislosti s výměnou oken v bytě č. 28, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy:,,neotvírat PRODEJ B.J. Č.1118/28, HRANICKÁ, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se je dodržet, prohlášení, že se žadatel zavazuje k Dohodě o pravidelné úhradě závazků vůči společenství vlastníků jednotek v souvislosti s výměnou oken v bytě č. 28. Upozornění: - volný byt (není obsazen nájemcem). Nejnižší nabídková cena činí ,- Kč. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 870/2012 RM 31 Vyhlášení záměru postoupení pohledávky s následným přidělením bytu č. 7, v domě č.p. 730, ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 7, o velikosti 1+1, standard, ve 2. NP domu č.p. 730, ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 818/6 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2011, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby za rok 2012, poplatky z prodlení ke dni , tj. za čistý nájem od březen 2011 do dubna 2012 ve výši ,- Kč (a to za březen 2011 ve výši 1.716,- Kč, duben 2011 ve výši 1.778,- Kč, květen 2011 ve výši 1.778,- Kč, červen 2011 ve výši 1.778,- Kč, červenec 12

13 2011 ve výši 1.778,- Kč, srpen 2011 ve výši 1.778,- Kč, září 2011 ve výši 1.778,- Kč, leden 2012 ve výši 1.773,- Kč, únor 2012 ve výši 1.773,- Kč, březen 2012 ve výši 1.773,- Kč, duben 2012 ve výši 1.773,- Kč), za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2011 (po vyúčtování) ve výši ,- Kč, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2012 ve výši 7.952,- Kč (a to za období leden 2012 ve výši 1.988,- Kč, únor 2012 ve výši 1.988,- Kč, březen 2012 ve výši 1.988,- Kč, duben 2012 ve výši 1.988,- Kč, poplatky z prodlení ke dni ve výši , za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 5.984,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2012, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 7, DOMU Č.P. 730, UL. SVAT. ČECHA V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - kopie dokladu o uhrazení jistoty, - čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, - čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 13

14 871/2012 RM 31 Dohody o pravidelné úhradě závazků vůči společenství vlastníků jednotek č. 5, 15, 28, 42, RM po projednání doporučuje ZM schválit předložené Dohody o pravidelné úhradě závazků vůči společenství vlastníků jednotek v souvislosti s výměnou oken v bytových jednotkách č. 5, 15, 28, 42 mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako vlastníkem) a Společenstvím pro dům Hranická 1118 Lipník nad Bečvou, IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Hranická 1118/18 (jako společenstvím vlastníků jednotek), týkající se výměny oken při revitalizaci bytového domu. 2. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit předloženou Dohodu o pravidelné úhradě závazků vůči společenství vlastníků jednotek v souvislosti s výměnou oken v bytové jednotce č. 47 mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako vlastníkem) a Společenstvím pro dům Hranická 1118 Lipník nad Bečvou, IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Hranická 1118/18 (jako společenstvím vlastníků jednotek), týkající se výměny oken při revitalizaci bytového domu. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 872/2012 RM 31 Kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou (protipovodňová hrázka) 1. RM po projednání doporučuje ZM: a) schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Lipník nad Bečvou (jako kupujícím) a paní Zdeňkou Ryšánkovou, bytem. (jako prodávající), jejímž předmětem bude prodej pozemku ve zjednodušené evidenci parc.č. PK 1264/4 o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za cenu ,- Kč, převod pozemku se uskuteční za těchto podmínek: - na části předmětného pozemku bude vybudovaná stavba Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou ochranná hrázka, která bude předána do majetku města Lipník nad Bečvou - v případě, že zaviněním prodávajícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že bylo schváleno uzavření kupní smlouvy na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření kupní smlouvy platnosti, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitosti, - daň z převodu nemovitosti bude uhrazena dle platných právních předpisů, 14

15 b) schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Lipník nad Bečvou (jako kupujícím) a panem Antonínem Valentíkem, bytem. (jako prodávajícím), jejímž předmětem bude prodej pozemku parc.č. 1264/5 trvalý travní porost o výměře m 2 a pozemku ve zjednodušené evidenci parc.č. PK 1264/5 o výměře 319 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za cenu ,- Kč, převod pozemků se uskuteční za těchto podmínek: - na částech předmětných pozemků bude vybudovaná stavba Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou ochranná hrázka, která bude předána do majetku města Lipník nad Bečvou, - v případě, že zaviněním prodávajícího nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že bylo schváleno uzavření kupní smlouvy na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření kupní smlouvy platnost, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupních smluv do katastru nemovitosti, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitosti, - daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů, c) schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Lipník nad Bečvou (jako kupujícím) a panem Antonínem Valentíkem a paní Amálií Valentíkovou (SJM), bytem. (jako prodávajícími), jejímž předmětem bude prodej pozemků parc.č. 1264/6 trvalý travní porost o výměře m 2 a parc.č. PK 1264/6 o výměře 404 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za cenu ,- Kč, převod pozemků se uskuteční za těchto podmínek: - na částech předmětných pozemků bude vybudovaná stavba Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou ochranná hrázka, která bude předána do majetku města Lipník nad Bečvou, - v případě, že zaviněním budoucího prodávajícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že bylo schváleno uzavření kupní smlouvy na převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření kupní smlouvy platnosti, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupním smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy a do katastru nemovitosti, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitosti, - daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 873/2012 RM 31 Odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou (průmyslová zóna I) 15

16 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit odkoupení: a) id. ⅙ pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou od pana Daniela Gajdošíka, bytem., b) id. ⅙ pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou od pana Zdeňka Gajdošíka, bytem., c) id. ⅓ části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře cca 270 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) od pana Ing. Jaroslava Navrátila, bytem. za cenu 250,- Kč/m 2, d) id. ⅓ části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře cca 270 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) od paní Marie Obloukové, bytem., za cenu 150,- Kč/m RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 874/2012 RM 31 Prodej části pozemku parc.č. st.157 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Losertova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. st.157 zastavěná plocha o výměře 7 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle geometrického plánu č /2011, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín, Teplická 874/8, za cenu 500,- Kč/m 2, tj. celkem 3.500,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,- Kč, kterou kupující složila na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. V případě, že zaviněním kupující nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: Předmětný pozemek se nachází v městské památkové rezervaci. Vlastníci nemovitostí situovaných v MPR jsou povinni při správě nemovitostí respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 16

17 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 875/2012 RM 31 Prodej části pozemku parc.č. 2751/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 2751/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 7 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle geometrického plánu č /2012 označené jako parc.č. st.3169, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín, Teplická 874/8, za cenu 400,- Kč/m 2, tj. celkem 2.800,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,- Kč, kterou kupující složila na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. V případě, že zaviněním kupující nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 876/2012 RM 31 Prodej částí pozemku parc.č. 1243/5 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za parkem) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej: a) části pozemku parc.č. 1243/5 ostatní plocha neplodná půda o výměře 231 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, nově označené geometrickým plánem jako parc.č. 1243/127, manželům Petrovi a Miroslavě Kandlerovým, bytem., za cenu 75,- Kč/m 2, tj. celkem za ,- Kč, 17

18 b) části pozemku parc.č. 1243/5 ostatní plocha neplodná půda o výměře 129 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, nově označené geometrickým plánem jako parc.č. 1243/126, manželům Daliborovi a Lucii Machovým, bytem., za cenu 75,- Kč/m 2, tj. celkem 9.675,- Kč, c) části pozemku parc.č. 1243/5 ostatní plocha neplodná půda o výměře 207 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, nově označené geometrickým plánem jako parc.č. 1243/125, paní MUDr. Radoslavě Bieganské, bytem., za cenu 75,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč, d) části pozemku parc.č. 1243/5 ostatní plocha neplodná půda o výměře 224 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, nově označená geometrickým plánem jako parc.č. 1243/124, manželům Ing. Jaroslavovi a Haně Nešporovým, bytem., za cenu 75,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč, e) části pozemku parc.č. 1243/5 ostatní plocha neplodná půda o výměře 352 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle geometrického plánu zbytková parcela, manželům Jiřímu a Mgr. Lence Schmidtovým, bytem., za cenu 75,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: - Při prodeji pozemku bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města Lipník nad Bečvou spočívající v právu přístupu k ohradní zdi zámeckého parku a ohradní zdi klášterní zahrady za účelem zajištění oprav, údržby a kontroly stavu těchto zdí. Věcným břemenem budou zatíženy pozemky parc.č. 1243/5, parc.č. 1243/124, parc.č. 1243/125, parc.č. 1243/126 a parc.č. 1243/127 v k.ú. Lipník nad Bečvou. - K pozemkům parc.č. 1243/5, parc.č. 1243/124 bude zřízeno věcné břemeno přístupu přes pozemky parc.č. 1243/11 a parc.č. st.1213 v k.ú. Lipník nad Bečvou. - K pozemkům parc.č. 1243/125, parc.č. 1243/126 a parc.č. 1243/127 v k.ú. Lipník nad Bečvou bude zřízeno věcné břemeno přístupu přes pozemky parc.č. 1243/10 a parc.č. st.1212 v k.ú. Lipník nad Bečvou. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,- Kč, kterou kupující složili na účet města je považována za zálohu kupní ceny. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku, uhrazení nákladů spojených s převodem, a to všech kupních smluv současně. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 18

19 877/2012 RM 31 Revokace usnesení č. 435/2005 ZM 16 ze dne , usnesení č. 779/2006 ZM 27 ze dne a usnesení č. 347/2008 ZM 13 ze dne Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2643/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Neffova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 435/2005 ZM 16 ze dne , b) revokaci usnesení č. 779/2006 ZM 27 ze dne , c) revokaci usnesení č. 347/2008 ZM 13 ze dne , d) bezúplatný převod pozemku parc.č. 2643/3 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ za těchto podmínek: 1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost, parc.č. 2643/3 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům uvedeným ve smlouvě o bezúplatném převodu. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převáděnou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze ji ani vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodnou se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši: a) v případě že nabyvatel převede předmětnou nemovitost nebo její část na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal. b) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanoveními smlouvy o bezúplatném převodu, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjistěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván. 4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. 19

20 5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 6. Nabyvatel je povinen vždy do následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II. odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v Čl. III. odst. 1 této smlouvy. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 878/2012 RM 31 Stavba Dálnice D1, stavba 0137 Přerov Lipník (polní cesty v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou a Lipník nad Bečvou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit předložené dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci polní cesty v k.ú. Lipník nad Bečvou, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou a k.ú. Bohuslávky mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56 a městem Lipník nad Bečvou, IČ , a to v rámci stavby Dálnice D1 stavba 0137 Přerov Lipník týkající se níže uvedených stavebních objektů: - SO 158 VPÚK Dolní Újezd Trnávka II (km 97,653), - SO 159 VPÚK v k.ú. Trnávka, SO 216 Most na VPÚK přes místní potok v km 97,653, - SO 160 VPÚK Trnávka Lipník, SO 220 Most na VPÚK přes potok Trnávku (km 99,0), - SO 161 VPÚK Lipník Bohuslávky. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 879/2012 RM 31 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1225/71 v k.ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1225/71 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1225/71 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 1415 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouva. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč. 20

21 - Zájemce předloží návrh na využití pozemku se zastavovací studií zpracovanou pro výstavbu rodinného domu v souladu s územním plánem města. - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, avšak v případě nesplnění některé ze smluvních podmínek bude jistota započtena jako smluvní pokuta. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě: - Budoucí kupující postaví na předmětném pozemku rodinný dům dle zastavovací studie, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zastavovací studie je pro budoucího kupujícího závazná. Dům bude postaven nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Stavební práce musí být zahájeny nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Výstavba musí být v souladu s územním plánem města. Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty: - V případě, že nebude dodržena byť jen jedna z výše uvedených podmínek (podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě), je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude stavba dokončena, tzn. nebude doručeno oznámení o užívání domu vybudovaném na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Budoucí prodávající má právo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě, že stavební práce na výstavbě domu nebudou zahájeny do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V případě odstoupení není dotčena povinnost budoucího kupujícího k úhradě smluvních pokut. Podmínky uzavření kupní smlouvy: - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání rodinného domu vybudovaného na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Kupující uhradí kupní cenu, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. 21

22 - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Žádost o převod předmětné nemovitosti musí být podána v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKU P.Č. 1225/71, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, návrh zastavovací studie (okótovaný) zpracovaný pro výstavbu domu v souladu s územním plánem města, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Pozemek je: - zatížen věcným břemenem vedení a zařizování přípojky vody, kanalizace a plynu, právo vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby v rozsahu dle geometrického plánu ve prospěch pozemku parc.č. st.2799, - v pronájmu, - napojen na komunikaci stávajícím sjezdem přes pozemky parc.č. 1225/93 a parc.č. 2585/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou. Nejnižší nabídková cena činí ,- Kč. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1225/71 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 1415 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Využití nemovitosti za účelem výstavby rodinného domu a zároveň za účelem provozování podnikatelské činnosti s cílem prodeje ojetých motorových vozidel, náhradních dílů a součástí a příslušenství spojených s provozem motorových vozidel. - Cena za pronájem předmětné nemovitosti činí 50,- Kč/m 2 /rok. Nájemné bude hrazeno čtvrtletně, nejpozději k poslednímu dni v měsíci předcházejícímu příslušnému čtvrtletí. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. - Nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. - V případě, že nebude ZM schválen záměr prodeje dle bodu 1. usnesení, pozbude tento bod usnesení platnosti. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T:

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 23.03.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica )

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica ) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje Zásady pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a drobných staveb tvořících s nimi funkční celky z majetku Města Nový Jičín (úplné znění ve smyslu doplňujících usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice OZNÁMENí

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC Město Hranice QI 42-02-05 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC QI 42-02 - 05 Tyto zásady slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Šárka

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k. ú. Hranice - Kropáčova ulice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k. ú. Hranice - Kropáčova ulice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

II. Vymezení základních pojmů

II. Vymezení základních pojmů Příloha č. 3 usnesení ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 ve znění Dodatku č. 1 schváleném ZMČ Praha 6 č. 200/12 ze dne 22.06.2012 a Dodatku č. 2 schváleném ZMČ Praha 6 č. 223/12 ze dne 14.09.2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011 Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více