Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 336/2008 ZM 13 Volba návrhové komise ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení: - předseda: Ing. Vilém Zeiner - členové: MUDr. Marta Lazarová p. Roman Koutný 337/2008 ZM 13 Program zasedání ZM po projednání schválilo program zasedání ZM. 338/2008 ZM 13 Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti stav k Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští ze sledování tato svá usnesení: 770/2006-ZM 27, 249/2008-ZM 10, 272/2008-ZM 11, 275/2008-ZM 11, 285/2008-ZM 11, 286/2008-ZM 11, 288/2008-ZM 11, 289/2008-ZM 11, 300/2008-ZM 11, 302/2008-ZM 12, 303/2008-ZM 12, 304/2008-ZM 12, 305/2008-ZM 12, 306/2008-ZM 12, 307/2008-ZM 12, 309/2008-ZM 12, 1

2 310/2008-ZM 12, 311/2008-ZM 12, 312/2008-ZM 12, 313/2008-ZM 12, 315/2008-ZM 12, 316/2008-ZM 12, 317/2008-ZM /2008-ZM 12, 319/2008-ZM 12, 320/2008-ZM 12, 321/2008-ZM 12, 322/2008-ZM 12, 323/2008-ZM 12, 324/2008-ZM 12, 325/2008-ZM 12, 326/2008-ZM 12, 327/2008-ZM 12, 329/2008-ZM 12, 330/2008-ZM 12, 331/2008-ZM 12, 332/2008-ZM 12, 333/2008-ZM 12, 334/2008-ZM 12, 335/2008-ZM Čerpání rozpočtu města stav k , 3. Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k /2008 ZM 13 Činnost orgánů obce ZM po projednání bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce na základě ust. 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 340/2008 ZM 13 Nabídka akcií k odkoupení 1. ZM po projednání neschvaluje koupi akcií Nemocnice Hranice, a. s. 2. ZM ukládá starostovi informovat žadatele. T: /2008 ZM 13 Rozpočtové opatření č ZM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v následujícím členění: a) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3639, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků, - na straně výdajů navýšení v org. 415, orj. 206: Kč ,00 v 3636, pol. 6121, infrastruktura Tyršova realizace, b) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 6171, pol. 3202, příjmy z prodeje majetkových podílů, - na straně výdajů navýšení v org. 415, orj. 222: Kč ,00 v 2310, pol. 6121, vodovod Podhůra východ (vstřícnost). 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

3 342/2008 ZM 13 Činnost kontrolního výboru ZM po projednání bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zaměřené na přípravu a realizaci veřejné zakázky Revitalizace ulic Osecká a Hranická. 343/2008 ZM 13 Informace o činnosti finančního výboru ZM po projednání bere na vědomí informaci o činnosti finančního výboru dle příloh. 344/2008 ZM 13 Prodej objektu (pěstitelská pálenice) č.p.376 lokalita Ořechy s pozemky parc.č.st.423/2 a parc.č. 365/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej objektu (pěstitelská pálenice) č.p.376 lokalita Ořechy s pozemky parc.č.st.423/2 a parc.č. 365/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou organizaci Český zahrádkářský svaz ZO č.1, za nabídkovou cenu ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši ,- Kč, která byla kupujícím složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - na pozemcích parc.č.st 423/2 a parc.č. 365/2 se nachází 2 nebytové prostory, které jsou užívané nájemcem na základě nájemní smlouvy, - veškeré vybavení (provozní i technologické) provozovny a přípojka plynu k provozovně je ve vlastnictví třetí osoby (nynějšího provozovatele pěstitelské pálenice). 3

4 Na předmětných pozemcích parc.č.st 423/2 a parc.č. 365/2 se nachází: - vodovodní přípojka ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., provoz VaK Hranice se sídlem v Hranicích, Sady čs. legií plynovodní přípojka ve správě společnosti RWE Distribuční služby, se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1 - nadzemní vedení NN 0,4 kv ve správě ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. 46 nebo technickými normami, zejména ČSN Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do kupní smlouvy. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2008 ZM 13 Prodej id. 1/3 objektu bydlení č.p. 33 s pozemkem parc.č. st. 121 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 408 m 2 v ulici Stará k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání neschvaluje prodej id. 1/3 objektu bydlení č.p. 33 s pozemkem parc.č. st. 121 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 408 m 2 v ulici Stará k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ing. Tomáši Dohnalovi a Mgr.Ing. Monice Michlové,, za nabídkovou cenu ,- Kč, a to z důvodu nesplnění podmínek vyhlášeného záměru prodeje předmětných nemovitostí. Žadatelům bude do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města vrácena jistota ve výši ,- Kč, která byla složena na účet města. 2. ZM ukládá starostovi informovat žadatele. T: /2008 ZM 13 Zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě ZM po projednání stáhlo materiál z programu jednání. 347/2008 ZM 13 Změna usnesení č. 779/2006 ZM 27 ze dne ZM po projednání schvaluje změnu usnesení č. 779/2006 ZM 27 ze dne týkajícího se schválení bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2643/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 955 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem 4

5 v Praze 10, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, a to změnu Doložky platnosti právního úkonu obce: a) podmínek bezúplatného převodu takto: Nabyvatel se zavazuje o nemovitost parc.č. 2643/3 ostatní plocha o celkové výměře 955 m 2 v katastrálním území Lipník nad Bečvou řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům veřejné zeleně a chodníku, nevyužívat ji ke komerčním účelům ani ji takovým účelům pronajímat, a to vše po dobu 10 let od nabytí vlastnického práva. Nabyvatel se dále zavazuje nemovitost parc.č. 2643/3 ostatní plocha o celkové výměře 955 m 2 v katastrálním území Lipník nad Bečvou po dobu 10 let od nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to ke každé jednotlivé parcele, uvedených v odst.1 je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku ,00 Kč, a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazků i kumulativně při porušení několika závazků najednou. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2, nezcizit předmětnou nemovitost po stanovenou dobu, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, v době porušení závazku. Bude-li takto stanovena částka nižší než je dvojnásobek ceny nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné podle cenového předpisu platného a účinného v době bezúplatného převodu, odvede do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového předpisu platného a účinného v době bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce závazek dle odst. 2 zaniká. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. Úhradu dle odst. 4 a 5 provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodce písemně vyzván. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. b) termínu podpisu smlouvy o bezúplatném převodu takto: T: ZM pověřuje starostu podpisem Doložky platnosti právního úkonu obce. T: /2008 ZM 13 Odkoupení nemovitostí v ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání: a) bere na vědomí dopis společnosti FEA s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1220, Holešov ze dne , b) neschvaluje odkoupení objektu č.p s částí pozemku parc.č. st.1257 zastavěná pl. a nádvoří o výměře cca 240 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví 5

6 společnosti FEA s.r.o., IČ , se sídlem Havlíčkova 1220, Holešov za cenu 2, ,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi informovat společnost FEA s.r.o. T: /2008 ZM 13 Prodej části pozemku pod hřištěm v Loučce - parc.č ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha (dle geometrického plánu je předmětný pozemek nově označen jako parc.č. 1381/2) o výměře 43 m 2 v k.ú. Loučka manželům Antonínu a Evě Hradilovým, za cenu 50,- Kč/m 2, t.j. celkem 2.150,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 200,- Kč, kterou kupující složili na účet města bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemcům byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2008 ZM 13 Prodej pozemku parc.č. st.3046 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. st.3046 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou společnosti ARPEL, s.r.o., IČ , se sídlem Praha 7, Holešovice, Přívozní 1054/2, za cenu 100,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: 6

7 - kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 5.000,- Kč, která byla kupující složena na účet města je považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. Upozornění: Poznámka: na pozemku se nachází: - vodovodní přípojka PE DN 50 - ochranné pásmo plynárenského zařízení na pozemku je vedeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení plynárenského rozvodného zařízení, jeho oprav a údržby ve prospěch SMP Net, s.r.o. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2008 ZM 13 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku parc.č. 1224/36 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku parc.č. 1224/36 zahrada o výměře 674 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a paní Simonou Richtrovou, (jako budoucí kupující) za cenu ,- Kč. Převod pozemku se uskuteční za níže uvedených podmínek: Budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě 90 % kupní ceny, přičemž v této částce bude zahrnuta jistota ve výši ,- Kč, kterou budoucí kupující složila na účet města, zbývajících 10 % kupní ceny bude uhrazeno nejpozději do 1 roku ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu. Město Lipník nad Bečvou vydá souhlas s uložením inženýrských sítí, tj. vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu do pozemku ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou a vydá souhlas s napojením předmětného pozemku na místní komunikaci. Smlouva 7

8 o budoucí kupní smlouvě bude dokladem o právu stavět přípojky a sjezd na komunikaci na pozemku města. Město Lipník nad Bečvou se zavazuje vybudovat a umožnit napojení na inženýrské sítě a na komunikaci, které do lokality přivede. V případě, že zaviněním budoucí kupující nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 3 měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, pokud zastupitelstvo města nerozhodne jinak. Budoucí kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si k převáděnému pozemku zajistí připojení na inženýrské sítě, tj. připojení vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu pro svůj rodinný dům včetně připojení svého pozemku na místní komunikaci, přičemž tyto stavby budou dokončeny nejpozději do V případě, že tento závazek nebude dodržen je budoucí kupující povinna uhradit budoucímu podávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která bude splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců po splnění následující podmínky - budoucí kupující postaví na převáděném pozemku nejpozději do 7 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě rodinný dům. Dokladem o ukončení stavby bude oznámení o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen je budoucí kupující povinna uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která bude splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. V případě, že zaviněním kupující nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě kupující uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Podmínky pro výstavbu: dům bude maximálně dvoupodlažní včetně podkroví barva střechy červená střecha sklonitá (ne mansarda, stan či vikýře) stavební čára 4,5 m od hranice pozemků 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T:

9 352/2008 ZM 13 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku parc.č. 1224/49 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku parc.č. 1224/49 zahrada o výměře 1076 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a manžely Janem a Šárkou Schwarzovými,.. (jako budoucími kupujícími) za cenu ,- Kč. Převod pozemku se uskuteční za níže uvedených podmínek: Budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě 90 % kupní ceny, přičemž v této částce bude zahrnuta jistota ve výši ,- Kč, kterou budoucí kupující složili na účet města, zbývajících 10 % kupní ceny bude uhrazeno nejpozději do 1 roku ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu. Město Lipník nad Bečvou vydá souhlas s uložením inženýrských sítí, tj. vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu do pozemku ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou a vydá souhlas s napojením předmětného pozemku na místní komunikaci. Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude dokladem o právu stavět přípojky a sjezd na komunikaci na pozemku města. Město Lipník nad Bečvou se zavazuje vybudovat a umožnit napojení na inženýrské sítě a na komunikaci, které do lokality přivede. V případě, že zaviněním budoucích kupujících nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 3 měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, pokud zastupitelstvo města nerozhodne jinak. Budoucí kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváží, že si k převáděnému pozemku zajistí připojení na inženýrské sítě, tj. připojení vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu pro svůj rodinný dům včetně připojení svého pozemku na místní komunikaci, přičemž tyto stavby budou dokončeny nejpozději do V případě, že tento závazek nebude dodržen jsou budoucí kupující povinni uhradit budoucímu podávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která bude splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců po splnění následující podmínky - budoucí kupující postaví na převáděném pozemku nejpozději do 7 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě rodinný dům. Dokladem o ukončení stavby bude oznámení o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen jsou budoucí kupující povinni uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která bude splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. V případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě 9

10 zanikají. V takovém případě kupující uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - na pozemku se nachází sběrná jímka. Podmínky pro výstavbu: dům bude maximálně dvoupodlažní včetně podkroví barva střechy červená střecha sklonitá (ne mansarda, stan či vikýře) stavební čára 4,5 m od hranice pozemků 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T: /2008 ZM 13 Prohlášení vlastníka k bytovým domům č.p ul. Bratrská, č.p ul. Bratrská, č.p ul. Za parkem, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vypracování Prohlášení vlastníka k níže uvedeným bytovým domům dle 4 zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů. Prohlášením vlastníka budou určeny prostorově vymezené části domů, které se za podmínek stanovených citovaným zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami a společnými částmi domu, a to za účelem následného prodeje bytových jednotek. a) Dům č.p s pozemkem parc.č. st.1361 v k.ú. Lipník nad Bečvou. b) Dům č.p s pozemkem parc.č. st.1358 v k.ú. Lipník nad Bečvou. c) Dům č.p s pozemkem parc.č. st.1727 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vypracování Prohlášení vlastníka k uvedeným bytovým domům. T: /2008 ZM 13 Dohoda o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu uzavřené dne Vyhlášení záměru prodeje b.j. č. 959/4 v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje předloženou dohodu o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu ze dne uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako prodávajícím) a manžely Zdeňkem a Irenou Rychlými, (jako kupujícími), jejímž předmětem byl převod 10

11 bytu č. 959/4 v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou včetně id. podílu na pozemku parc.č. st.1114 zastav. pl. a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu. 2. ZM pověřuje starostu podpisem dohody o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu. T: ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky 959/4, o velikosti 3+1, se sníženou kvalitou, v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.1114 v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu, za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 959/4 MÁNESOVA, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena bytu dle znaleckého posudku ze dne činí ,- Kč. 11

12 Upozornění: - byt je obsazen nájemcem. 4. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje, a to za podmínky, že bude podepsána dohoda o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu. T: /2008 ZM 13 Dohoda o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu uzavřené dne Vyhlášení záměru prodeje b.j. č. 959/6 v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje předloženou dohodu o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu ze dne uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako prodávajícím) a panem Jaroslavem Frydryškem, (jako kupujícím), jejímž předmětem byl prodej bytu č. 959/6 v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou včetně podílu na pozemku parc.č. st.1114 zastav. pl. a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu. 2. ZM pověřuje starostu podpisem dohody o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu. T: ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky 959/6, o velikosti 1+1, se sníženou kvalitou, v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.1114 v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu, za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 12

13 - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 959/6 MÁNESOVA, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena bytu dle znaleckého posudku ze dne činí ,- Kč. Upozornění: - byt je obsazen nájemcem. 4. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje, a to za podmínky, že bude podepsána dohoda o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu. T: /2008 ZM 13 Částečná revokace usnesení č. 135/2007 ZM 5 ze dne bod 1a), a1) Vyhlášení záměru prodeje b.j. č. 959/1 v domě č.p. 959, Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení č. 135/2007 ZM 5 ze dne bod 1a), a1), b) vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky 959/1, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.1114 v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu, za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, 13

14 - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 959/1 MÁNESOVA, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena bytu dle znaleckého posudku ze dne činí ,- Kč Upozornění: - byt je obsazen nájemcem. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2008 ZM 13 Vyhlášení záměru prodeje b.j. č. 1092/37 v domě č.p Bratrská, nad Bečvou Lipník 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1092/37, o velikosti 1+1, standard, v domě č.p Bratrská, Lipník nad Bečvou, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.1285 v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, 14

15 - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 1092/37 BRATRSKÁ, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena bytu dle znaleckého posudku ze dne činí ,- Kč. Upozornění: - byt je obsazen nájemcem. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2008 ZM 13 Informace k převodu pozemku parc.č. st.134 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání: a) neschvaluje předkládané návrhy variant dodatečného zřízení věcného břemene, 15

16 b) trvá na úhradě smluvní pokuty ve výši ,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi vyzvat MUDr. Němce k úhradě smluvní pokuty. T: /2008 ZM 13 Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 172/25 a parc.č. 172/26 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 172/25 zahrada o výměře 685 m 2 a parc.č. 172/26 zahrada o výměře 839 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 5.815,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději poslední den pro podání žádosti o převod, - se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že zájemce postaví na částech výše uvedených nemovitostí rodinný dům, - rodinný dům bude postaven nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod citovaných pozemků. Dokladem bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen, je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby rodinného domu vybudovaného na částech pozemků parc.č. 172/25 a parc.č. 172/26 v k.ú. Podhoří na Moravě zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětných pozemků, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o smlouvě o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, 16

17 - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKŮ PARC.Č. 172/25 A 172/26 V K.Ú. PODHOŘÍ N.M., ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena pozemků parc.č. 172/25 a parc.č. 172/26 dle znaleckého pozemku činí ,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2008 ZM 13 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2718/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2718/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 280 m 2 (viz situační plán část A) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 3.000,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději poslední den pro podání žádosti o převod, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, 17

18 - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětné nemovitosti musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 2718/1 V K.Ú. LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku fotokopie dokladu o úhradě jistoty potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena za 1 m 2 pozemku dle znaleckého posudku činí 160,- Kč. Omezení nakládání s předmětem převodu: - ve štítové stěně objektu bez č.p. nebo evidenčního na pozemku parc.č. st.2152 v k.ú. Lipník nad Bečvou je situováno okno, ventilační otvor, hlavní domovní skříň pro přívod el. energie, - okno z objektu bez č.p. nebo evidenčního na pozemku parc.č. st.2152 v k.ú. Lipník nad Bečvou je otevíráno na pozemek, který bude předmětem prodeje, - dešťové vody z části střechy objektu bez č.p. nebo evidenčního na pozemku parc.č. st.2152 v k.ú. Lipník nad Bečvou jsou svedeny na pozemek, který bude předmětem prodeje. Kupující je povinen umožnit vlastníku objektu bez č.p. nebo evidenčního na pozemku parc.č. st.2152 v k.ú. Lipník nad Bečvou přístup k severní straně objektu za účelem oprav objektu a přístup k hlavní domovní skříni pro rozvod el. energie. Tato výše uvedená omezení s nakládáním předmětem převodu je kupující povinen respektovat. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T:

19 3. ZM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2718/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 60 m 2 (viz situační plán část B) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 4. ZM ukládá starostovi informovat žadatele. T: /2008 ZM 13 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku parc.č. 2783/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje částí pozemku parc.č. 2783/3 zahrada o výměře: a) cca 10 m 2 viz situační plán A b) cca 10 m 2 viz situační plán B c) cca 35 m 2 viz situační plán C d) cca 35 m 2 viz situační plán D e) cca 30 m 2 viz situační plán E v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 50,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - náklady za zpracování znaleckého posudku a náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy uhradí Město Lipník nad Bečvou, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, - k žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být doloženy: fotokopie dokladu o úhradě jistoty, 19

20 potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Nejnižší nabídková cena za m 2 pozemku činí 10,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2008 ZM 13 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1225/1 orná půda o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - Zájemce předloží návrh na využití pozemku se zastavovací studií zpracovanou pro výstavbu bytových domů max. třípodlažních s možností využití podkroví. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději poslední den, který je stanoven pro podání žádostí o převod. - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude převod částí pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zastavěných bytovými domy, které zájemce postaví dle zastavovací studie. Zájemce rovněž vybuduje parkovací stání pro bytové domy, komunikace a veřejné osvětlení. Vybudované komunikace a veřejné osvětlení umístěné na pozemku parc.č. 1225/1 budou po realizaci převedeny bezúplatně do vlastnictví města. - Současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětného pozemku, a to do doby zahájení stavby infrastruktury. Budoucí kupující oznámí budoucímu prodávajícímu zahájení stavby infrastruktury nejpozději 10 dní před jejím zahájením. - Město Lipník nad Bečvou vydá souhlas s uložením inženýrských sítí, tj. vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu do pozemku ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou a vydá souhlas s napojením předmětného pozemku na místní komunikaci. Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude dokladem o právu stavět přípojky a sjezd na komunikaci na pozemku města. - Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že mezi sebou uzavřou darovací smlouvu na převod komunikací a veřejného osvětlení vybudovaného budoucím kupujícím na předmětném pozemku, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání komunikací a veřejného osvětlení zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení stavební úřad užívání nezakázal. 20

21 - Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že mezi sebou uzavřou kupní smlouvu na převod částí pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zastavěných bytovými domy, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání bytových domů zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod částí pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zastavěných bytovými domy, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod částí pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zastavěných bytovými domy z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod částí pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zastavěných bytovými domy, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že zaviněním budoucího kupujícího nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci bylo zastupitelstvem města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod částí pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zastavěných bytovými domy, pozbude usnesení schvalující uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu. - V případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen zastupitelstvem města převod částí pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zastavěných bytovými domy, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu, nákladů za vypracování znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. - Žádost o převod předmětné nemovitosti musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKU PARC.Č. 1225/1 TYRŠOVA, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, návrh využití pozemku se zastavovací studií pro výstavbu bytových domů, 21

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica )

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica ) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 23.03.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011 Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

II. Vymezení základních pojmů

II. Vymezení základních pojmů Příloha č. 3 usnesení ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 ve znění Dodatku č. 1 schváleném ZMČ Praha 6 č. 200/12 ze dne 22.06.2012 a Dodatku č. 2 schváleném ZMČ Praha 6 č. 223/12 ze dne 14.09.2012

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Usnesení č. 07/2015 z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 11.5.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Č.j. OUVI 835/2015 Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k. ú. Hranice - Kropáčova ulice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k. ú. Hranice - Kropáčova ulice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í 11972/OOP/2014-OOPR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. OOP/050/2014/7 a jeho

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k.ú. Nový Hrozenkov

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej pozemků v k.ú. Nový Hrozenkov MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

prohlášení vlastníka budovy:

prohlášení vlastníka budovy: Hlavní město Praha, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ:00063941 Zastoupená starostou Mgr. Vladislavem Lipovským jako vlastník dále uvedené nemovitosti vydává podle ust. 4 zák. č. 72/1994

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 11. 2017 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV

ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV Čl.1 Úvodní ustanovení 1. Základní povinnosti obce a jejích orgánů při nakládání s obecním majetkem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více