EFESSO. Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFESSO. Uživatelský manuál"

Transkript

1 Projekt: Tvorba sady aplikací pro zvýšení kvality a efektivity řízení organizací poskytujících služby včetně související metodiky byl realizován za finanční spoluúčasti EU (resp. ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj). EFESSO Uživatelský manuál Dagmar Senftová Tomáš Pechmann Datum vydání:

2 Historie dokumentu Označení verze Datum vydání Autor Rozsah změn Dagmar Senftová první verze pracovní verze Dagmar Senftová Rozšíření dokumentu Dagmar Senftová Doplnění dokumentu Dagmar Senftová Aktualizace dokumentu Dagmar Senftová Aktualizace dokumentu Dagmar Senftová Aktualizace dokumentu Dagmar Senftová Aktualizace dokumentu na v Matěj Havel Aktualizace dokumentu redesign

3 Obsah 1 Úvod Struktura dokumentu Základní charakteristika aplikace Efesso Obecná charakteristika aplikace Popis současného stavu uživatelský manuál Přihlášení do aplikace Základní obrazovka Detail typu stromu Stromová struktura Vyhledávání položky stromu Řazení položek stromové struktury Ovládací prvky stromu Ikona Nová kořenová Ikona založit ze šablony Ikona Obnovit strom Ikona přesun položek Zobrazení položek stromové struktury Sloučení položek Hromadná změna hodnoty atributů Detail položky Identifikační údaje položky Funkce pro práci s položkou Funkce Nová položka Funkce Nová podřazená položka Funkce Přesunout Funkce Kopírovat Funkce Editovat Funkce Zneplatnit / Aktivovat

4 3.4.3 Historie údajů položky Reporty Atributy, přílohy a vazby položky Atributy položky Přílohy Vazby položek Vazba na vazbu Historizace údajů aplikace EFESSO Zobrazení historie Auditační údaje

5 1 Úvod Účelem tohoto dokumentu je popsat aplikaci Efesso především část aplikace určenou pro uživatele aplikace Efesso. Uživatelský manuál je určen pro uživatele aplikace, kteří: spravují data aplikace tvorba stromové struktury, vkládání a editace hodnot atributů, vyhledávají požadované údaje, tvoří reporty Jde o uživatele aplikace, kteří mají uživatelská oprávnění pro vstup do aplikace (přístupové právo) do uživatelské části aplikace Efesso. 1.1 Struktura dokumentu Dokument je členěn do následujících kapitol: Základní charakteristika aplikace Efesso popisující základní princip řešení, stručný popis funkční specifikace uživatelského rozhraní, využití aplikace. Popis současného stavu řešení zachycující možnost vytváření stromové struktury, editace a vkládání hodnot atributů a vazeb položek stromové struktury do aplikace. Tento dokument je tvořen pro nejvyšší uživatelské oprávnění. Pokud se stane, že obrazovky uživatele aplikace neodpovídají obrázkům v příručce, může to být způsobené uživatelskými právy do aplikace uživatele. Uživatel může mít omezená práva, čili nemá práva na všechny funkce aplikace Efesso. 3

6 2 Základní charakteristika aplikace Efesso EFESSO je univerzální aplikací, umožňující vytvářet a udržovat různé evidence. Jednotlivé evidence je možno hierarchicky členit, detailněji popisovat za pomocí popisného pole a sadou nadefinovaných atributů. Aplikace eviduje a vzájemně provazuje tyto jednotlivé evidence, jako například katalog služeb, katalog procesů a činností. Hlavním přínosem aplikace Efesso je vytvoření katalogu služeb, činností, procesů a životních situací, které umožní: pružněji reagovat na změny legislativy a vnitřních předpisů, snadněji řídit chod organizace a kompetence jednotlivých pracovníků, lépe řídit kvalitu poskytovaných služeb směrem k zákazníkům (občanům), efektivněji spolupracovat s okolními podniky a organizacemi. Cílové řešení aplikace Efesso lze rozdělit do následujících funkčních celků neboli oblastí: Katalog procesů, činností a služeb je jádrem aplikace EFESSO. Hierarchicky rozpadá procesní oblasti, procesy, činnosti a služby a vzájemně je provazuje. Popisuje, co organizace zajišťuje jak směrem dovnitř (zajištění vnitřního chodu organizace / úřadu), tak navenek (ve formě poskytování služeb). Katalog subjektů katalog subjektů zajišťující, poskytující a garantující procesy, služby, činnosti. Evidence organizační struktury hierarchické členění jednotlivých oddělení organizace až na jednotlivá pracovní místa s vazbou na pracovní náplně (realizující činnosti). Hlavní přínosy řešení lze rozdělit do následujících oblastí: Pro management Vytvoření struktury katalogů procesů, služeb a činností. Vytvoření struktury pro evidenci předpisů organizace. Provázání jednotlivých katalogů vzájemně mezi sebou. Evidence čerpání služeb (controling služeb). Pro pracovníky Zdroj informací o poskytování služeb, včetně lokalizace služby a kontaktů na jejich provozovatele. Zdroj informací o své pracovní náplni (činnostech). Odkaz na předpisy vyplývající z náplně práce. Přehled svých činností (úkonů) realizovaných v rámci poskytování služby. Pro IT management Zvýšení bezpečnosti dat v informačním systému. Zkvalitnění a zpřesnění interní kontrolní činnost v oblasti informační bezpečnosti. Monitoring využití informačního systému organizace. 4

7 2.1 Obecná charakteristika aplikace Při potřebě vytvoření, vedení a zpravování evidence je možné využít aplikaci Efesso. Evidencí je myšleno např, katalog služeb, katalog typových procesů, apod., ale je možno v aplikaci Efesso evidovat i jednotlivá školení s přiřazením účastníků nebo evidenci používaného software s přehledem jednotlivých uživatelů, atd. Každá jednotlivá evidence je v aplikaci řazena ve stromové struktuře, tvoří tzv. typ stromu. Tyto typy stromů obsahují libovolný počet kořenových položek, které se dále hierarchicky rozpadají na libovolný počet nadřízených a podřízených položek. Je patrné, že každý typ stromu může obsahovat libovolný počet položek a může být libovolné šíře stromové struktury. Typy stromů se definují v aplikaci v části Administrace, oproti tomu jednotlivé položky (kořenové, nadřízené, podřízené) se definují uživatelem v aplikaci. Předpokladem pro vedení evidence je, aby vyhovovala stromové struktuře, základnímu prvku aplikace Efesso, což nesplňuje vždy každá evidence. Vzniká-li potřeba vytvořit novou evidenci, z pohledu aplikace Efesso, jde o založení nového typu stromu, tzn. definovat nový typ stromu v aplikaci části Administrace. Jednotlivé položky typu stromu (kořenové, nadřízené, podřízené) a jejich hierarchii již vytváří uživatel v aplikaci. Každá položka evidence (typu stromu) je popsána atributy, jde o popis a vlastnosti evidence. Atributy je možné logicky seskupit do skupin atributů. Atributy a skupiny atributů jsou definovány na úrovni typu stromu, tzn. pro celou evidenci společně definované atributy. Atributy se definují v aplikaci Efesso v části Administrace pro daný typ stromu. Je vhodné již mít dohodnutou terminologii názvu skupin atributů i jednotlivých atributů. Ale také je vhodné mít dohodnuto pro jednotlivé atributy jejich datové typy, jaké hodnoty bude atribut obsahovat např. číselné, výčtové, datum, text. V uživatelské části aplikace, v detailu položek jsou zobrazeny takto nadefinované atributy. Uživatel vkládá potřebné hodnoty jednotlivých atributů, které vyhovují nadefinovaným datovým typům. Vyjádření souvislostí, vzájemností nebo provázaností typů stromů je prostřednictvím vazby. Např. pokud je požadavek na přiřazení jednotlivých zaměstnanců v organizační struktuře vyjádří se pomocí vazby mezi typy stromů zaměstnanci a organizační struktura předejde se také tvoření duplicitních dat. Ke konkrétnímu pracovnímu místu se vytvoří vazba na konkrétního zaměstnance (jednoho či více). Je patrné, že vazba se tvoří mezi položkami dvou typů stromů v uživatelské části aplikace Efesso, s tím, že k jedné položce je možno přiřadit různý počet položek z jiného typu stromu. Jak bylo zmíněno, vazba se definuje nad danými typy stromů v uživatelské části aplikace Efesso. Jedná se o provázanost souvisejících typů stromů, které na sebe nějak odkazují. A to nějak představuje název typu vazby význam propojení typů stromů. Např. zaměstnanec danou pracovní pozici zastupuje nebo vykonává. Tato specifikace se vyjadřuje typem vazby, která se definuje v administrátorské části aplikace Efesso. 5

8 3 Popis současného stavu uživatelský manuál 3.1 Přihlášení do aplikace Ve webovém prohlížeči (Internet Explorer, FireFox, Google Chrom, Opera) po zadání příslušné webové adresy se zobrazí přihlašovací okno do aplikace Efesso. Obrázek 1: Přihlašovací profil do aplikace Efesso Po zadání uživatelského jména (přihlašovací jméno), hesla a kliknutím na tlačítko Přihlásit se uživatel přihlásí do aplikace Efesso. Proběhne spuštění aplikace Efesso a zobrazení dat dle oprávnění uživatele. 6

9 3.2 Základní obrazovka Úvodní obrazovka je členěna do částí, které jsou na následujícím obrázku označeny rámečkem s číslem. 1. V levé části okna je zobrazen název daného (zvoleného) typu stromu a jeho stromová struktura jednotlivé položky stromové struktury daného typu stromu. V horní části je možno vyhledávat položku v daném typu stromu nebo definovat třídění položek. V dolní části jsou ovládací prvky pro daný typ stromu. 2. Pravá horní část okna (číslo 2) je využita pro zobrazení detailu dané položky typu stromu (barevně označená položka ve stromu). Základní identifikační údaje položky kód položky, název položky, kategorie položky a popis položky. Dále následuje řádek ovládacích prvků pro danou položku a řádek záložek pro zobrazení atributů, externích Informací a vazeb. Detailní popis viz následující kapitoly tohoto manuálu. 3. V části označené na obrázku číslem 3 se nachází záložky typů stromů jednotlivých katalogů. Kde kliknutím na danou záložku typu stromu se zobrazí stromová struktura stromu. 4. V části označené na obrázku číslem 4 je hlavní menu aplikace Efesso (ovládací prvky aplikace): Odkaz Uživatelský profil tato volba umožňuje uživateli přizpůsobit si prostředí aplikace, pro snazší orientaci v ní. Je zde možné změnit heslo uživatele, nastavit barvu jednotlivých záložek typů stromů a jejich základní řazení. Odkaz šablony část aplikace Efesso pro vytvoření a editaci šablon stromové struktury. Odkaz integrace část aplikace Efesso pro integraci dat definice podmínek integrace. Odkaz administrace část aplikace Efesso pro administraci aplikace definice typů stromu, atributů a vazeb položek této části se věnuje Administrátorská dokumentace. Odkaz odhlásit volba pro odhlášení uživatele. 5. Navigační thread bar (číslo 5) zobrazení historie procházení položek. 7

10 Obrázek 2: Základní obrazovka aplikace Efesso Obrázek 3: Možnosti uživatelského profilu 8

11 3.3 Detail typu stromu Stromová struktura Kliknutím na záložku zvoleného typu stromu, v záložce typů stromů (viz předešlý obrázek, bod 3), dojde k zobrazení stromové struktury v levé části okna aplikace Efesso (viz předešlý obrázek). Stromová struktura představuje hierarchický způsob řazení, kdy každá položka může obsahovat libovolné množství položek. Od první (kořenové) položky se celková struktura stromovitě rozrůstá (je stále širší), větví se na položky a jejich další položky, a ty mohou obsahovat další položky. Je zřejmá hloubka a zanoření každé položky stromu. Řazení položek ve stromu je pro přehlednost zajištěno tlačítkem a, kdy dojde k rozbalení / sbalení části stromové struktury (viz následující obrázek). Obrázek 4: Příklad stromové struktury 9

12 Ve stromové struktuře jsou uvedeny kódy (prefixy), názvy jednotlivých nadřazených i podřízených položek doplněny ikonami kategorií položek (viz následující obrázek). Pro práci se stromovou strukturou jsou využity ikony umístěné v pásu nad zobrazením stromové struktury. Obrázek 5: Ikony pro práci se stromovou strukturou Základní popis funkcionality jednotlivých ikon je uveden níže v seznamu, detailní popis všech funkcí je uveden v následujících kapitolách: - tato ikona zakládá novou kořenovou položku stromu, tedy položku nejvyšší úrovně. - tato ikona zakládá položku z předem nadefinované šablony. - tato ikona obnovuje strom (tlačítko refresh ). - tato ikona povoluje přesun jednotlivých položek v rámci daného stromu. - tato ikona zobrazuje / skrývá zneplatněné položky stromu. - tato ikona povoluje sloučení dvou položek daného stromu. - tato ikona umožňuje hromadnou změnu atributů v daném stromě. - tato ikona umožňuje rozbalení všech položek stromu. - tato ikona umožňuje sbalení všech položek stromu a zobrazí jen kořenové položky. - ikona pro vyhledávání položek v daném stromu (viz následující kapitola). 10

13 3.3.2 Vyhledávání položky stromu V případě složitosti stromové struktury, kdy není daná položka viděna na první pohled, nebo není znám přesný název položky, nebo je potřeba najít položku dle dané hodnoty atributu, dle rozsahu hodnot atributů, apod. použije se k tomuto klepnutí na ikonu lupy zobrazenou nad stromovou strukturou. Jde o filtr kde, dle zadaných vyhledávacích kritérií, dojde k zafiltrování položek stromové struktury odpovídající kritériím. Obrázek 6: Vyhledávání položky typu stromu Po kliknutí na ikonu Hledat, umístěné v horní levé části obrazovky aplikace, dojde k zobrazení dialogového okna (viz následující obrázek). Hledání filtrování se provádí pouze v aktuálním typu stromu. Obrázek 7: Dialogové okno Hledání Políčko atribut slouží pro výběr atributu, dle kterého provádíme hledání / filtrování stromové struktury. Jsou zde umístěny všechny atributy aktuálního typu stromu, které jsou nadefinované v administraci. Název položky je umístěn jako první atribut a je přednastaven v dialogovém okně Hledání. Zobrazení seznamu atributů se provede kliknutím do políčka nebo nástrojem šipka. Kliknutím na požadovaný atribut v seznamu dojde k potvrzení a je možno zadat hledanou hodnotu atributu. K zadání hledané hodnoty atributu je určené další (druhé) políčko. 11

14 Filtrování se spustí klikem na tlačítko Vyhledat (viz předchozí obrázek). Nastane: Zůstane zobrazeno dialogové okno Hledání, uživatel případně okno uzavře křížkem (horní pravý roh dialogového okna). Pro kontrolu uživatele dojde k zobrazení hledaného řetězce se zadanou hodnotou atributu filtru pod pásem ikon v horní levé části obrazovky (viz následující obrázek). Dále se změní stromová struktura daného typu stromu dle zadaného filtru, zobrazí se jen položky odpovídající filtru (viz následující obrázek). Pozn.: pokud filtru odpovídá podřazená položka, je ve stromové struktuře zobrazena i její nadřazená položka. Ale pokud filtru odpovídá pouze nadřízená položka je zobrazena jen ta bez podřazených položek. Na následujícím obrázku je představen příklad filtrování hledání položky ve stromové struktuře, jejíž název obsahuje slovo regulace. Přehled o zadaném filtrovacím kritériu Výsledky filtrování Obrázek 8: Příklad provedení vyhledání / filtrování Filtr zůstává zapnut, dokud uživatel neprovede jeho vypnutí. Toto se provede kliknutím na odkaz zrušit vedle zobrazeného hledaného řetězce. Dojde k vypnutí filtru a ke znovu načtení celé stromové struktury daného typu stromu. Vyhledání názvu a prefixu položky v typu stromu je řešeno jedním atributem - název položky v typu stromu. Zadaná hodnota se vyhledává nejprve v názvu a poté v prefixu. Např. pokud se nechá políčko pro hodnotu prázdné, dojde k vyhledání položek, které nemají zadaný prefix nebo název. Při zadání hodnot je možno použít zástupné znaky: *?. 12

15 Pro zadávání hodnoty atributů datových typů text, víceřádkový text a vícepoložkový text je také možno využít zástupných znaků *?. Při zadávání hodnot v číselném rozmezí do atributů datového typu číslo, desetinné číslo nebo datum je potřeba používat nástroje rozmezí, kdy dojde k zobrazení dalšího políčka pro zadání intervalu čísel (viz následující obrázek). Toto je nástroj za zástupné znaky, které u číselných datových typů nefungují. Obrázek 9: Zobrazení dvou polí pro zadání rozmezí číselných hodnot atributu Řazení položek stromové struktury Pro lepší orientaci v položkách stromové struktury je možno provést řazení položek. Volba řazení je umístěna v horní levé části okna obrazovky aplikace Efesso, mezi pásem ikon a zobrazením stromové struktury viz následující obrázek. Obrázek 10: Řazení položek typu stromu Řazení je platné pouze pro aktuální typ stromu, takže jednotlivé typy stromu je možno nezávisle řadit dle různých požadavků (možností) uživatele. Položky stromové struktury je možno řadit vzestupně nebo sestupně dle zvolených kritérií/možností. Možnosti řazení se zobrazí kliknutím do políčka nebo pomocí nástroje s jednotlivými možnostmi řazení (viz následující obrázek).. Zobrazí se rozbalovací okno Seřazení položek se promítne okamžitě po zvolení (kliknutí) vybrané možnosti. 13

16 Obrázek 11: Rozbalovací okno s možnostmi řazení položek typu stromu Význam jednotlivých možností řazení: - Dle pořadí možnost seřazení položek podle provedeného přesunu položek, pokud se učinil přesun položek v rámci typu stromu funkcí Přesun (volba pod stromovou strukturou). - Dle založení znamená seřazení položek, tak jak byly postupně vytvářeny (zakládány) ve stromové struktuře, jak byly uživatelem postupně zakládány (tato možnost je přednastavena). - Dle prefixu představuje seřazení položek dle zadaného prefixu (kódu) položek ve stromové struktuře. - Dle názvu provede seřazení položek dle zadaného názvu položek ve stromové struktuře Ovládací prvky stromu V horní levé části okna aplikace Efesso (nad stromovou strukturou) jsou umístěny ovládací prvky pro práci ve stromové struktuře typu stromu. Obrázek 12: Ovládací prvky stromové struktury V následujících kapitolách je uveden popis funkcí jednotlivých ikon ovládacích prvků stromové struktury Ikona Nová kořenová Tato volba slouží k vytvoření nové položky stromu, tzv. strom reprezentující kořenovou položku stromové struktury. Kořenová položka může obsahovat pouze podřízené položky a vytváří tak větev stromové struktury. Kliknutím na ikonu Nová kořenová dojde k zobrazení editačního okna položky Editace údajů listu (viz následující obrázek). Okno je určeno pro vložení požadovaných údajů o nové kořenové položce stromu. 14

17 Obrázek 13: Editační okno pro založení nové kořenové položky typu stromu Popis polí okna Editace údajů položky: Název pole Kód/Prefix Název Stav Kategorie Popis položky Popis pole Kód položky prefix katalogizační kód položky, jednoznačný identifikátor položky v rámci typu stromu. Kód položky je zde možno vyplnit nebo ponechat prázdné. Pokud u typu stromu je v administraci nadefinovaný formát prefixu, dojde v tomto políčku k zobrazení sestaveného formátu prefixu, který je možno přepsat na požadovaný údaj. Název kořenové položky typu stromu. Stav položky jsou dva stavy položek založená a aktivní. Přednastavená možnost je Založená. Pomocí tlačítka je možno stav položky změnit, kliknutím na požadovaný stav dojde k potvrzení výběru. Kategorie položky položky stromu je možno přiřazovat do logických skupin-kategorií. Kliknutí do políčka nebo Pomocí tlačítka se zobrazí nadefinované kategorie položek typu stromu (definice se provádí v administraci aplikace), kliknutím na požadovanou kategorii dojde k potvrzení výběru. Pokud kategorie u typu stromu nejsou definované, pak toto políčko není přístupné. Doplňující informace k položce typu stromu. Po vložení požadovaných dat je potřeba data uložit kliknutím na tlačítko Uložit. Tímto se editační okno uzavře a v daném typu stromu (stromové struktuře) dojde k zobrazení nově vytvořené kořenové položky Ikona založit ze šablony Přes tuto ikonu vytvoříme stromovou strukturu v daném typu stromu za pomoci nadefinované šablony. Více o tomto a postup je uveden v samostatném dokumentu Tvorba šablon. 15

18 Ikona Obnovit strom Kliknutím na tuto ikonu dojde k znovu načtení a zobrazení aktuální stromové struktury typu stromu. Funkci je vhodné použít především po přesunu, kopírování položek nebo vyhledávání položek stromové struktury. Pokud je zapnut filtr, zobrazuje se pouze odpovídající stromová struktura dle vyhledávacích kritérií Ikona přesun položek Zapnutím příznaku Přesun je možno přesouvat položky typu stromu, jde o přesun položek pouze v rámci aktuálního typu stromu. Je možno měnit stromovou strukturu typu stromu, měnit pořadí položek nebo měnit hierarchii položek. Přesouvat je možné položky nadřízené, podřízené. Při přesunu nadřízené položky (položka se dále větví na další položky) se přesouvá celá tato větev stromové struktury. Po provedení požadovaných úprav pozic položek typu stromu je vhodné příznak Přesun vypnout. Postup provedení přesunu položky stromu: 1. Provést výběr typu stromu kliknutí na záložku stromu. 2. Kliknutím na ikonu Povolit přesun ikona se barevně odliší změnou barvy zámku na ikoně na červenou. 3. Ve stromové struktuře typu stromu provést výběr položky určené pro přesun kliknutí na název položky (položka barevně odlišena). 4. Využitím principu Drag and Drop (chyť a táhni) přemístit položku na požadované místo ve stromové struktuře. Společně s kurzorem se pohybuje i název přemisťované položky. Pohybem po stromové struktuře dochází k různým vizuálním změnám v okolí kurzoru: a. Jednak se kurzor změní v ukazovátko a v těsné blízkosti se zobrazuje název přesunované položky. b. u názvu přesouvané položky se zobrazuje zelená hůlka (vhodné místo pro umístění položky, přesun se provede) nebo červený křížek (nevhodné místo, přesun se neprovede). c. před názvem cílové položky se zobrazí černá šipka, pak bude přesunovaná položka tvořit podřazenou položku cílové. d. pokud kurzor nastavíme mezi dvě položky, zobrazí se černá šipka s linkou, přesunovaná položka bude umístěna mezi těmito dvěma položkami na stejné stromové úrovni. 5. Tlačítko myši uvolnit na požadovaném (novém) místě položky. 6. Položka je přesunuta na požadované místo ve stromové struktuře. Stromová struktura je zobrazena v novém pořadí položek typu stromu. 7. Po provedených změnách je potřeba klepnout znovu na ikonu Povolit přesun kliknutím na ikonu (dojde ke zrušení barevného odlišení). 8. Doporučení provést editaci přesunuté položky pro kontrolu (případnou úpravu) kódu/prefixu, názvu a kategorie položky Editace položky (viz kapitola Funkce Editovat). 16

19 Poznámka: Pro zobrazení položek ve stromové struktuře dle přesunutého pořadí položek je potřeba provést řazení položek dle pořadí. Zapnutý příznak Vybraná (určená) položka pro přesun Název přesouvané položky s příznakem správného umístění položky (zelená hůlka) Pozice nového umístění položky na stejné stromové úrovni Výsledek přesunu položky: Obrázek 14: Příklad přesunu položky v rámci typu stromu přesouvaná položka na stejnou úroveň hierarchie 17

20 Zapnutý příznak Pozice nového umístění položky (vytvoří podřazenou položku) Název přesouvané položky s příznakem správného umístění položky (zelená hůlka) Vybraná (určená) položka pro přesun Obrázek 15: Příklad přesunu položky v rámci typu stromu přesouvaná položka vytvoří další úroveň hierarchie Výsledek přesunu položky: 18

21 Zobrazení položek stromové struktury Po spuštění aplikace jsou standardně zobrazeny platné položky dané stromové struktury, toto je zajištěno přednastaveným příznakem Zobrazit platné. Tím, že je možno v aplikaci Efesso zneplatnit položky stromové struktury, které po zneplatnění zmizí ze stromové struktury (v databázi aplikace zůstávají s příznakem), je možno tyto zneplatněné položky opětovně zobrazit a případně vybrané zaktivnit. Zobrazení všech položek stromové struktury zajistí klepnutí na ikonu Zobrazit vše dojde k zobrazení položek platných i neplatných (zneplatněných) dané stromové struktury. Zobrazení neplatných položek je podmínka pro jejich opětovnou aktivaci zneplatnění a aktivace položek viz kapitola Funkce Zneplatnit. Neplatné položky zneplatněné jsou odlišeny přeškrtnutým názvem položky. Opětovné zneviditelnění zneplatněných položek se provede dalším stiskem stejné ikony Sloučení položek Tato funkce umožňuje sloučení dvou položek do jedné položky. Sloučení položek je možné pouze v rámci jednoho typu stromu. Užití této funkce je např. při aktualizaci naimportovaných dat v daném typu stromu nebo aktualizace položek v rámci návrhu tvorby stromové struktury při zjištění duplicity v založených položkách. Principem sloučení položek je výběr dvou položek, z nichž jedna je zdrojová položka (ta zanikne) a druhá je cílová položka (zůstává a přebírá data po zdrojové). Sloučení dat se týká externích informací a založených vazeb, případně popisu vazby, atributů vazeb a vazeb ve vazbě. Hodnoty atributů položek nejsou v rámci této funkce nijak aktualizovány ani přesouvány. Připojené externí informace zdrojové položky jsou přidány cílové položce, pokud ji tato cílová položka dosud nemá v seznamu (připojenou) externích informací. Existující (založené) vazby zdrojové položky jsou založeny v cílové položce. Aplikace kontroluje, zda se jedná o duplicitní vazby (vazby, které již cílová položka má založeny), pokud ano, systém vyzve uživatele k rozhodnutí, zda založit tyto duplicitní vazby. Při dokončení slučování položek je zdrojová položka zneplatněna včetně všech jejích vazeb. Na následujícím obrázku je popsáno dialogové okno Sloučení položek, které je vyvoláno kliknutím na tlačítko Sloučit položky: 19

22 Typ stromu pro určení zdrojové položky Typ stromu pro určení cílové položky Tlačítko pro spuštění procesu Slučování položek stromu Obrázek 16: Dialogové okno Sloučení položek V dialogovém okně Sloučení položek jsou dva identické typy stromů. Levý typ stromu je určen pro výběr zdrojové položky a v pravém typu stromu se provádí výběr cílové položky. Až po výběru obou položek dojde k odemknutí tlačítka Sloučit položky. Proces slučování pokračuje v zobrazení údajů zdrojové položky, které budou přeneseny (založeny) v cílové položce. Pokud by aplikace našla duplicitní vazby, zobrazí se kontrolní dotaz na založení těchto duplicitních vazeb. Rozhodnutím uživatele je proces slučování dokončen a zdrojová položka je zneplatněna. V dialogovém okně Sloučení položek je možno využít funkce pro práci s položkami samostatně pro oba zobrazené typy stromu: Hledat vyhledání požadované položky více kapitola Vyhledání položky stromu. Řadit položky řazení položek dle zadaných kritérií více kapitola Řazení položky stromové struktury. Zobrazení stromové struktury - možnosti rozbalit vše/sbalit vše Hromadná změna hodnoty atributů Jedná se o možnost hromadné změny hodnot vybraných atributů u více (vybraných) položek jednoho typu stromu. 20

23 Po kliknutí na ikonu Hromadná změna hodnot atributů dojde k zobrazení dialogového okna, viz následující obrázek: Typ stromu pro výběr položek, u kterých se změní hodnoty atributů Výpis založených atributů a definice změny hodnot atributů. Tlačítko pro spuštění procesu Hromadná změna hodnot Obrázek 17: Dialogové okno Hromadná změna hodnot atributů V levé části jsou vypsány všechny založené atributy daného typu stromu, obdobně jako v detailu položky. U každého názvu atributu je navíc políčko pro příznak (zaškrtávací políčko). Tímto příznakem se určí, zda daný atributu bude zařazena do hromadných změn. Pokud je atribut označen příznak je vyplněn hůlkou bude se jeho hodnota aktualizovat. Do políčka v řádku atributu se zadá nová hodnota, která se promítne u všech vybraných položek. Pokud se hodnota nevyplní a je označen příznak u atributu, dojde k výmazu hodnoty atributu u vybraných položek (viz obrázek). V pravé části dialogového okna je zobrazen daný typ stromu pro výběr položek, u kterých se bude měnit hodnota atributu/ů. Stromová struktura je identická jako v uživatelském prostředí, jen u ikonek jednotlivých položek jsou umístěny políčka pro příznak (zaškrtávací políčko). Tímto příznakem se určí, u kterých položek dojde ke změně hodnot atributu/ů. Pokud je položka označena příznak je vyplněn zelenou hůlkou dojde u ní ke změně hodnoty atributu/ů (viz obrázek). Po označení požadovaných atributů a výběru položek typu stromu proces hromadné změny se spustí kliknutím na tlačítko Provést hromadnou změnu. Aplikace zobrazí seznam položek, u kterých dojde ke změně hodnota atributu/ů a uživatel kliknutím na tlačítko OK dokončí proces hromadných změn. 21

24 V dialogovém okně Hromadná změna hodnot atributů je možno využít funkce pro práci s položkami v zobrazené typy stromu: Hledat vyhledání požadované položky více kapitola Vyhledání položky stromu. Řadit položky řazení položek dle zadaných kritérií více kapitola Řazení položky stromové struktury. Zobrazení stromové struktury možnosti rozbalit vše/sbalit vše. Tlačítka Vybrat vše / Odebrat vše hromadné označování položek, použitelné především při zapnutém filtru. 22

25 3.4 Detail položky Aplikace Efesso umožňuje u každé položky stromové struktury definovat řadu atributů, přiřazovat externí soubory a vzájemně provazbovat konkrétní položky stromů. Tyto informace o konkrétní položce jsou obsahem detailu položky. Detail každé položky je možno zobrazit v pravé části okna aplikace a to po kliknutí na název dané položky ve stromové struktuře. Okno pro detail položky je koncipováno do tří bloků. První blok soustřeďuje základní identifikační údaje položky. Další blok obsahuje funkce pro práci s danou položkou a poslední blok je vyhrazen pro zobrazení atributů položky, externích informací položky a vazeb položky na jinou položku. Detail položky stromu se zobrazí kliknutím na název dané položky ve stromové struktuře (doje k barevnému odlišení položky ve stromové struktuře), detail položky se zobrazuje v pravé části okna aplikace Efesso viz následující obrázek. Základní identifikační údaje Funkce pro práci s položkou Identifikační údaje položky Atributy, externí informace a přehled vytvořených vazeb Obrázek 18: Detail dané položky stromu Identifikační údaje položky stromu zahrnují základní jednoznačné identifikační údaje položky. Tyto údaje se uvádějí při zakládání položky a je možno je editovat v rámci funkce Editovat. Obrázek 19: Ukázka identifikačních (základních) údajů položky 23

26 Jde o tyto základní údaje: Kód/Prefix položky katalogizační kód prefix položky, jednoznačný identifikátor položky v rámci typu stromu. Název položky. Kategorie položky přiřazení kategorie. Popis položky detailnější (doplňující, vysvětlující) popis položky Funkce pro práci s položkou S položkou stromu je možno provádět některé operace v rámci typu stromu i mimo daný typ stromu. Jedná se o funkce pro danou (zvolenou) položku ve stromové struktuře. Např. položce vytvořit podřízenou položku, položku editovat nebo vytvořit kopii položky. V následujících kapitolách jsou rozepsány jednotlivé funkce pro práci s položkou. Obrázek 20: Lišta funkcí pro práci s položkou stromu Funkce Nová položka Tato funkce aplikace vytvoří novou položku na stejné stromové úrovni dané (vybrané) položky. Po výběru položky (barevné odlišení položky ve stromové struktuře) a použití ikony Nová položka, dojde k otevření editačního okna Editace údajů listu (viz následující obrázek): Obrázek 21: Editační okno pro založení nové položky typu stromu 24

27 Popis polí okna Editace údajů listu: Název pole Kód Název Kategorie Popis položky Popis pole Kód položky prefix katalogizační kód položky, jednoznačný identifikátor položky v rámci typu stromu. Kód položky je zde možno vyplnit nebo ponechat prázdné. Pokud u typu stromu je v administraci nadefinovaný formát prefixu, dojde v tomto políčku k zobrazení sestaveného formátu prefixu, který je možno přepsat na požadovaný údaj. Název položky typu stromu. Kategorie položky položky je možno přiřazovat do logických skupinkategorií. Kliknutím do políčka nebo pomocí tlačítka se zobrazí nadefinované kategorie položek typu stromu (definice se provádí v administraci aplikace), kliknutím na požadovanou kategorii dojde k potvrzení výběru. Pokud kategorie u typu stromu nejsou definované, pak toto políčko není přístupné. Doplňující a popisné informace k položce. Po vložení požadovaných dat je potřeba data uložit kliknutím na tlačítko Uložit. Tímto se editační okno uzavře a v daném typu stromu na daném místě dojde k zobrazení nově vytvořené položky Funkce Nová podřazená položka Tato funkce aplikace vytvoří novou podřazenou položku dané (vybrané) položce, která je barevně odlišena ve stromové struktuře. Vytvoří se další úroveň stromové struktury (zanoření) položek, a pokud již daná položka obsahuje podřízené položky, založí se nová položka na stejné úrovni zanoření existujících položek (jako poslední pod existujícími položkami). Po výběru položky (barevné odlišení položky ve stromové struktuře), která bude obsahovat novou podřazenou položku, se provede klik na ikonu Nová podřazená, tím dojde k otevření editačního okna Editace údajů listu (viz následující obrázek): 25

28 Obrázek 22: Editační okno pro založení nové podřazené položky typu stromu Popis polí okna Editace údajů listu: Název pole Kód Název Kategorie Popis položky Popis pole Kód položky prefix katalogizační kód položky, jednoznačný identifikátor položky v rámci typu stromu. Kód položky je zde možno vyplnit nebo ponechat prázdné. Pokud u typu stromu je v administraci nadefinovaný formát prefixu, dojde v tomto políčku k zobrazení sestaveného formátu prefixu, který je možno přepsat na požadovaný údaj. Název položky typu stromu. Kategorie položky položky je možno přiřazovat do logických skupinkategorií. Kliknutím do políčka nebo pomocí tlačítka se zobrazí nadefinované kategorie položek typu stromu (definice se provádí v administraci aplikace), kliknutím na požadovanou kategorii dojde k potvrzení výběru. Pokud kategorie u typu stromu nejsou definované, pak toto políčko není přístupné. Doplňující a popisné informace k položce. Po vložení požadovaných dat je potřeba data uložit kliknutím na tlačítko Uložit. Tímto se editační okno uzavře a v daném typu stromu pod danou položkou dojde k zobrazení nově vytvořené podřazené položky Funkce Přesunout Jde o přesun dané položky do jiného typu stromu. Funkce Přesunout zajišťuje přesunutí dané položky ze zdrojového typu stromu do cílového typu stromu. Ve zdrojovém typu stromu se přesouvaná položka zruší a vznikne v cílovém typu stromu. Přesouvaná položka může být na libovolné úrovni stromové 26

29 struktury zdrojového typu stromu a stejně tak může být přesouvána na libovolnou úroveň stromové struktury cílového typu stromu. Pokud přesouvaná položka obsahuje další podřízené položky (tvoří větev stromu), přesouvají se tyto podřízené položky společně do cílového typu stromu. Atributy a hodnoty atributů přesouvané položky, případně podřízených položek, nebudou do nového (cílového) typu stromu přesunuty, dojde ke ztrátě hodnot atributů. Vytvořené vazby přesouvané položky, případně podřízených položek, je možno přesunout, toto je na volbě uživatele. Více postup přesunu položky. Postup přesunu dané položky: V daném typu stromu označit požadovanou položku (kliknutím na položku) položka je barevně odlišená. Označená položka může obsahovat další podřízené položky nebo tvoří poslední list stromové struktury. Použití ikony funkce Přesunout (tlačítko v detailu položky). Zobrazí se editační okno okna Přesun uzlu pro výběr nového typu stromu (cílového) a místa nové pozice v tomto novém (cílovém) typu stromu viz následující obrázek. V rámci tohoto editačního okna se provede následující: o Výběr cílového typu stromu v liště typů stromů. o Určení umístění přesouvané položky: označení budoucí nadřízené položky přesouvané položky, nebo položku přesunout jako kořenovou položku použití tlačítka Přesunout jako kořen. o Zobrazení potvrzovacích dotazů viz následující dotazy První dotaz je kontrolní, přenos atributů a jejich hodnot nelze provést, každý typ stromu může obsahovat jiné atributy. Pokud uživatel zvolí volbu Storno, přesun položky dále nepokračuje. Zachování vazeb na druhém dotazu je na volbě uživatele, zde je třeba zvážit potřebnost a význam vazeb přesunované položky. Odpověď OK zachová vazby, odpověď Storno nezachová žádnou vazbu. 27

30 Po potvrzení dotazů dojde automaticky k uzavření editačního okna Přesun uzlu. Aplikace Efesso zobrazí cílový typ stromu přesunu a barevně vyznačí přesunutou položku zařazenou ve stromové struktuře. Následující obrázek popisuje editační okno Přesun uzlu: Název přesouvané Tlačítko pro přesun položky jako kořenové položky Vybraný cílový typ stromu Nástroje pro práci ve stromové Zvolená budoucí nadřízená položka přesouvané položky Obrázek 23: Editační okno Přesun uzlu 28

31 V editačním okně Přesun uzlu je možno využít funkce pro operaci s položkami: Hledat vyhledání požadované položky více kapitola Vyhledání položky stromu. Řadit položky řazení položek dle zadaných kritérií více kapitola Řazení položky stromové struktury. Zobrazení stromové struktury - možnosti rozbalit vše/sbalit vše Funkce Kopírovat Funkce Kopie položky vytvoří kopii položky v rámci daného typu stromu na stejné úrovni stromové struktury. Vytvořená kopie položky obsahuje v názvu dovětek kopie. S takto vytvořenou kopií položky lze dále pracovat (plnit atributy, vytvářet vazby, ), ale nejprve je vhodné provést editaci této položky, upravit název případně kód položky. Hodnoty atributů je možné zkopírovat do nově vytvořené položky, toto je na uvážení uživatele (kontrolní dotaz). Vytvořené vazby kopírované položky se do nově vytvořené položky nezkopírují. Pokud se kopíruje nadřazená položka, položka, která obsahuje další položky (větev stromu), zkopírují se i podřazené položky, vytvoří se kopie větve stromu. Postup vytvoření kopie dané položky: V daném typu stromu označit požadovanou položku (kliknutím na položku) určenou ke kopírování položka je barevně odlišená. Použití ikony funkce Kopírovat. Následuje kontrolní dotaz na kopírování: o po potvrzení (tlačítko OK) proces kopírování pokračuje k dalšímu kroku, o po kliknutí na tlačítko Storno dojde k přerušení procesu kopírování. Zobrazí se kontrolní dotaz, zda kopírovat položku i s vloženými hodnotami atributů volba je na uživateli: 29

32 o po potvrzení (tlačítko OK) proces kopírování pokračuje a dojde ke zkopírování hodnot atributů do nové položky, o po kliknutí na tlačítko Storno neproběhne zkopírování hodnot atributů, nová položka bude mít prázdné hodnoty atributů. Dokončení kopírování kopie položky je zobrazena ve stromové struktuře typu stromu. Zkopírovaná položka obsahuje v názvu položky v závorce dovětek kopie. Doporučení: provést editaci zkopírované položky (položek), upravit název položky, případně prefix viz kapitola Funkce Editovat. Následující obrázek graficky znázorňuje kopii položky stromu: Původní zdrojová položka Vytvořená kopie položky Obrázek 24: Příklad zkopírované položky stromové struktury s hodnotami atributů 30

33 Funkce Editovat Tato funkce zajišťuje editaci základních identifikačních údajů existující dané (zvolené) položky. Například vzniká potřeba opravit název položky, položce přiřadit popis nebo položce přiřadit kategorii. Editace nijak neovlivňuje hodnoty atributů a přiřazené vazby dané položky. Po výběru položky ve stromové struktuře typu stromu (barevné odlišení položky ve stromové struktuře), u které je potřeba editovat identifikační údaje, se klikne na ikonu Editovat. Tím dojde k otevření editačního okna Editace údajů listu (viz následující obrázek). V jednotlivých polích editačního okna jsou přednastavena již existující data o dané položce, které se zde upraví dle potřeb uživatele. Obrázek 25: Editace položky stromu Význam jednotlivých polí editačního okna viz kapitola Funkce Nová položka. Po úpravě požadovaných dat je potřeba data uložit kliknutím na tlačítko Uložit v editačním okně. Tímto se editační okno uzavře a dojde k zobrazení nových identifikačních údajů dané položky stromu. Nové údaje jsou ihned zapsány do databáze aplikace Efesso. 31

34 Funkce Zneplatnit / Aktivovat Pokud je položka typu stromu nevyužívaná nebo neodpovídá stromové struktuře typu stromu, je možno takovou položku zneplatnit. Zneplatněná položka není zobrazena ve stromové struktuře při standardním zobrazení, dojde k jejímu zmizení ze stromové struktury. Nadále zůstává v databázi aplikace Efesso, ale nelze ji používat a provádět s ní operace aplikace Efesso. Aplikace umožňuje zneplatnění koncové položky, tzn. položka, která neobsahuje podřazené položky. Pokud je požadavek na zneplatnění nadřazené položky, je potřeba postupně zneplatnit podřazené položky a pak následně nadřazenou položku. Postup zneplatnění dané položky (viz následující obrázek): V daném typu stromu označit požadovanou položku (kliknutím na položku) určenou k zneplatnění položka je barevně odlišena. Použití ikony funkce Zneplatnit. Zobrazí se kontrolní dotaz, zda opravdu odstranit položku volba je na uživateli viz následující obrázek. Pokud uživatel zvolí volbu Storno, zneplatnění položky neproběhne. Dokončení zneplatnění zneplatněná (deaktivovaná) položka není viditelná ve stromové struktuře typu stromu. Následující obrázek graficky znázorňuje postup zneplatnění položky stromu: 32

35 Položka určená uživatelem k zneplatnění Obrázek 26: Postup zneplatnění položky stromové struktury Zneplatněné položky zůstávají schované ve stromové struktuře a je možno, je zobrazit v typu stromu při zapnutí zobrazení Zobrazit vše (viz kapitola Zobrazení položek). Tímto dojde k zobrazení všech položek stromové struktury platných i zneplatněných položek typu stromu. Zneplatněné položky jsou odlišeny světlým písmem a přeškrtnutým názvem položky. Toto zobrazení je vhodné použít při aktivaci zneplatněné položky. Následující obrázek vysvětluje způsob zobrazení zneplatněných položek a možnost opětovné aktivace: Změna viditelnosti položek stromové V detailu zneplatněné položky tlačítko Zobrazená zneplatněná položka Obrázek 27: Zobrazení zneplatněné položky stromové struktury 33

36 Při tomto zobrazení Zobrazit vše položek typu stromu lze zneplatněné položky opětovně aktivovat a tím i opět používat a provádět s nimi operace aplikace Efesso. Pokud zvolíme detail zneplatněné položky, znění se tlačítko funkce Zneplatnit na tlačítko Aktivovat (viz předchozí obrázek). Pomocí tohoto tlačítka je možné, zneplatněnou položku aktivovat zpět mezi platné položky stromové struktury. Postup aktivace položky (viz předchozí obrázek): Zapnuto zobrazení položek stromové struktury Zobrazit vše V daném typu stromu označit požadovanou zneplatněnou položku (kliknutím na položku) položka je barevně odlišena. Použití ikony funkce Aktivovat. Dokončení aktivace aktivovaná položka je zobrazena ve stromové struktuře jako aktivní platná položka Historie údajů položky Historie položky obnáší výpis všech změn, které se provedly na konkrétní položce. Jde o logování veškerých změn, včetně údajů o založení konkrétní položky. Takto zapisované změny se uživateli zobrazují ve formě výpisu, který je určen výhradně ke čtení dat s možností dotazů na vybrané atributy historie. Historii položky je možno zobrazit v detailu konkrétní položky, kliknutím na ikonu Historie viz následující obrázek. Po kliknutí na tlačítko Historie dojde k zobrazení dialogového okna Auditační údaje. Výpis obsahuje jméno uživatele, který změnu provedl, datum a čas provedení změny. Dále jaké entity se změna týká, zda jde o založení nebo změnu údajů, případně výpis původní a nové hodnoty entity. Další podrobnosti viz kapitola Historizace údajů aplikace EFESSO. Více následující obrázek, který je příkladem zobrazení historie konkrétní položky: 34

37 Obrázek 28: Ukázka historie položky stromové struktury Reporty Aplikace Efesso umožňuje evidovaná data a informace v aplikaci vracet do reportu, do sestav. Definice reportu se provádí v administraci aplikace, na základě požadavku zákazníka dodavatel vytvoří a nadefinuje report. Tento report je přístupný uživateli v detailu každé položky pod příslušným označením. Reporty jsou přístupné v detailu položky, kliknutím na políčko Report viz následující obrázek dojde k rozbalení nabídky s nadefinovanými reporty. Obrázek 29: Tlačítko pro vyvolání funkce report k dané položce 35

38 Uživatel si vybere v nabídce reportů. Po potvrzení požadovaného reportu je možno: Report otevřít a zobrazit v internetovém prohlížeči ve formátu HTML, případně vytisknout na přednastavenou tiskárnu. Report uložit v požadovaném formátu (např. doc), kdy je možno report dále upravit a doplnit a až poté provést tisk na přednastavenou tiskárnu Atributy, přílohy a vazby položky Další část obrazovky detailu položky obsahuje definované atributy, připojené externí dokumenty a odkazy, a seznamy vazeb mezi položkami. Definice atributů se provádí v administrátorské části aplikace viz administrátorský manuál. V uživatelské části jde o plnění hodnot atributů položek dle nadefinovaných datových typů. Více kapitola Atributy položky. K jednotlivým položkám lze na jakékoliv úrovni hierarchie připojovat externí dokumenty, popř. odkazy na externí zdroje informací v podobě URL odkazu. K dané položce lze připojit více jak jeden dokument a odkazovat se na více jak jeden URL odkaz. Více kapitola Přílohy. Položky je možno na sebe navzájem odkazovat prostřednictvím parametrizované oboustranné vazby mezi konkrétními položkami stromů vytvářet vazby mezi položkami více kapitola Vazby položek Atributy položky První ze záložek detailu položky je záložka Detail, která obsahuje nadefinované atributy dané položky. V této záložce uživatel vkládá hodnoty jednotlivých atributů, které musí odpovídat nadefinovaným datovým typům. Atributy mohou být členěny do skupin dle významu atributů viz následující obrázek. Příklad obrazovky záložky Atributy na následujícím obrázku s popisy entit okna: 36

39 Definované atributy dané skupiny Pole pro vkládání hodnot atributů Nástroje pro práci s atributy Definované skupiny atributů Obrázek 30: Popis záložky Atributy položky stromu Po vložení hodnot atributů je potřeba vložené hodnoty atributů uložit pomocí tlačítka Uložit. Pokud tak uživatel neučiní, při dalším jeho pohybu v aplikaci dojde k zobrazení potvrzovacího dotazu: Některé hodnoty atributů nebyly zatím uloženy. Přejete si nyní uložit? a po kladné odpovědi jsou vložené hodnoty uloženy. Tlačítko Obnovit na záložce Atributy provede znovu načtení aktuálních hodnot jednotlivých atributů. Poznámka 1: Pro číselné datové typy atributů je doplněna kontrola na správné vložení hodnoty atributu. Např. pokud se do atributu datového typu číslo vloží text, zobrazí se kontrolní hlášení Prosím, zadejte číslo. Poznámka 2: datový typ datum datum je možno vypsat ručně nebo za pomoci nástroje Kalendář, který umožňuje snazší výběr data. Poznámka 3: datový typ vícepoložkový text atribut lze využít pro zadání více různých hodnot. Přes nástroj se postupně nastaví požadovaný počet políček pro vložení jednotlivých hodnot atributu. Poznámka 4: datový typ víceřádkový text atribut je vhodné použít pro vložení velkého množství textu Atribut typu tabulka Jedním ze speciálních typů atributů položky je typ atributu Tabulka. Tento typ atributu umožňuje tabulkovou evidenci k dané položce. Položka může obsahovat více takovýchto tabulek (viz následující obrázek). 37

40 Vlevo od tabulky je název atributu. Tabulka je složena z jednoho, nebo více sloupců, které se definují v administraci aplikace. Uživatel může provádět následující akce: Třídění záznamů v tabulce, kliknutím na ikonku se šipkami vedle názvu sloupce. Horní ikonka znamená vzestupné řazení, dolní ikonka sestupné řazení dle hodnoty sloupce. Filtrování záznamů (řádků) v tabulce, vepsáním hledaného výrazu do první řádky, hned pod daný název sloupce. Vkládání nové řádky kliknutím na ikonku s plusem. Změna vybrané řádky, kliknutím na ikonku pera. V tomto případě musí být záznam podbarven, což označuje jeho vybrání. Smazání vybrané řádky, kliknutím na ikonku popelnice. Pozor! V tomto případě dojde k fyzickému odstranění záznamu z tabulky, nikoliv pouze k zneplatnění. Obnova (refresh) tabulky kliknutím na ikonku uzavřeného kruhu. Po jejím nakliknutí dojde k znovunačtení hodnot tabulky. Navigace po jednotlivých záznamech tabulky, kliknutím na ikonku přechodu na další, nebo předcházející stránku. Kliknutím na rozbalovací seznam s počtem zobrazených záznamů (řádků) na stránku si může uživatel zvolit počet zobrazovaných záznamů tabulky. Výše popsané akce jsou závislé na aplikačním oprávnění, které má uživatel přidělen. Pokud bude mít uživatel oprávnění pouze na čtení dané položky, nebude moci provádět vložení nové řádky, změnu, ani smazání stávající řádky, jak ilustruje následující obrázek. 38

41 Přílohy Další záložka detailu položky je Přílohy, která obsahuje seznam připojených externích dokumentů a odkazů na externí zdroje v podobě URL odkazu, jde o další doplňující informace k dané položce. Přílohy typu soubor obnáší připojení dokumentu libovolného formátu, který s danou položkou souvisí nebo se odkazuje, například směrnice, legislativa, řídící dokumenty, dle významu dané položky. Přílohy typu odkaz představuje připojení URL odkazu související s danou položkou. Počet přidaných dokumentů a URL odkazů k jedné položce není omezen. K dané položce lze připojit více jak jeden dokument a odkazovat se na více jak jeden URL odkaz. Tyto připojené soubory nebo odkazy lze měnit nebo přidávat dle aktuálních změn. Na následujícím obrázku je uveden příklad připojení externího dokumentu a URL odkazu k položce. Po kliknutí na název dokumentu dojde k zobrazení jeho obsahu v příslušné aplikaci. To samé platí i pro URL odkaz, po kliknutí na adresu odkazu dojde k zobrazení odkazu ve výchozím webovém prohlížeči. Link pro odstranění dokumentu/odkazu Název dokumentu/ adresa odkazu Přidání nového dokumentu/odkazu Obrázek 31: Popis záložky Přílohy položky stromu 39

42 Přidání nového dokumentu nebo odkazu se provádí pomocí tlačítka Nový dokument postup viz dále. Zobrazí se editační okno Přidání odkazu/souboru, které obsahuje dvě záložky jedna pro přidání souboru a druhá pro přidání odkazu. V případě, že soubor nebo odkaz u dané položky je již nevyhovující, je možno ho odstranit pomocí linku smazat v příslušném řádku dokumentu nebo odkazu. Přidání nového souboru Prostřednictvím tlačítka Nový dokument se vyvolá editační okno Přidání odkazu / souboru. Na záložce soubor za pomocí nástroje Procházet je potřeba vybrat požadovaný dokument z disku počítače. Soubor může být jakéhokoliv formátu např. dokument typu doc, pdf, tabulka formátu xls, či obrázek jpg. Dále je potřeba doplnit políčko Popis o komentář k přikládanému souboru (jde o povinný údaj) a tlačítkem Přidat se potvrdí vložení dokumentu k dané položce. Přidání nového odkazu Obrázek 32: Editační okno pro přidání souboru k položce typu stromu Prostřednictvím tlačítka Nový dokument se vyvolá editační okno Přidání odkazu / souboru. Na záložce odkaz se do řádku URL doplní příslušný internetový odkaz. Dále je potřeba doplnit políčko Popis o komentář k přikládanému URL odkazu a tlačítkem Přidat se potvrdí vložení URL odkazu k dané položce. 40

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Strana 1/17 Obsah 1) Založení nového návrhu změny... 3

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců Informační systém o státní službě (ISoSS) Název dokumentu: Verze dokumentu: 1.2 (z 9. 12. 2015) Strana: 1/35 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Popis revize Změny označeny 1.0

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Metodika testování navazujících evidencí

Metodika testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí Základní metodický dokument k testování navazujících evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů Verze: 3.0 Datum: 13.5.2010 Strana 1 (celkem 10) Úvod 1.1. Cíl

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24

Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24 Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24 Pro zákazníky, kteří již provozují aplikaci e-spis, je v následující kapitole uveden přehled stěžejních změn mezi verzí 2.23 a 2.24. Podrobný popis je uveden v

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

Software IS Řízení stavebních zakázek

Software IS Řízení stavebních zakázek Software IS Řízení stavebních zakázek Stručný popis Informačního systému řízení zakázek Hlavní cíl - sledování zakázky od jejího mapování, získání, realizaci, dokončení a běhu záručních lhůt. Obsah a rozsah

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD Verze: 1.0 červenec 2015 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Podání žádosti o

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Návrh Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 1 16 3 2009 Tisoň, Horník 11 4 4 2010 Tisoň Přidáno GUI 12 84 2010 Tisoň

Více

Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. sarka.smolkova@jlv.cz

Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. sarka.smolkova@jlv.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API.

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API. Obsah Aktivace modulu... 2 Nastavení poboček a cen... 3 Cena... 5 Zdarma od... 5 Mapování stavů zásilek... 6 Zobrazení dopravy na eshopu... 6 Práce s objednávkami... 9 Vytvoření zásilky... 10 Stornování

Více

Návod a používání BLMFis

Návod a používání BLMFis Návod a používání BLMFis Představení BLMFisu BLMFis je vše obsahující informační systém, který bude v budoucnu stále vyvíjen s cílem usnadnit zástupcům družstev jejich práci a zautomatizuje některé jejich

Více

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS.

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Použité zkratky ERMS ESS i AIS ESS elektronická spisová služba AIS agendový

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

Portál vedoucího pracoviště

Portál vedoucího pracoviště Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě Portál vedoucího pracoviště Svazek 8 Verze: 2.14 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

Návod pro administraci aplikace EdgeFrame HelpDesk

Návod pro administraci aplikace EdgeFrame HelpDesk Návod pro administraci aplikace EdgeFrame HelpDesk 1. Prvotní nastavení Pokud není použito výchozí nastavení dodávané s instalací, je potřeba provést následující: 1. vytvořit uživatelské role (Administrace

Více

Příručka poskytovatele Národního geoportálu INSPIRE

Příručka poskytovatele Národního geoportálu INSPIRE Příručka poskytovatele Národního geoportálu INSPIRE 1 // 32 OBSAH Funkcionalita poskytovatele... 3 1. Správa metadat datových sad... 3 Zveřejnění/skrytí záznamu... 4 Sdílení záznamu... 4 2. Nahrání datové

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Postup doplnění kódu adresního místa

Postup doplnění kódu adresního místa Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Tento postup je určen pro doplnění kódu adresního místa v návaznosti na detailní vyplnění adresy provozovny Ovzduší na účtu

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce 2016. verze 1.0

ISPOP 2016 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce 2016. verze 1.0 ISPOP 2016 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY pro ověřování v roce 2016 verze 1.0 Obsah Přehled změn manuálu...4 Změny v aplikaci ISPOP na rok 2016...4 1 Úvod...6 2 Napojení systému ISPOP na ISZR...7

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP)

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/co_je_system_aspi/co_je_system_aspi.html

Více

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI PŘÍLOHA č. 2C PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Zprávy o realizaci...

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Příloha č. 13. Statistický metainformační systém - úvod

Příloha č. 13. Statistický metainformační systém - úvod Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Geometrické plány (1)

Geometrické plány (1) Geometrické plány (1) Geometrické plány Ing. Tomáš Vacek - VÚGTK, v.v.i. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Mobilní aplikace. Dokument nepopisuje administrační rozhraní (backend) ani napojení na příbuzné databáze.

Mobilní aplikace. Dokument nepopisuje administrační rozhraní (backend) ani napojení na příbuzné databáze. oolczechguide Mobilní aplikace! O dokumentu Tento dokument popisuje uživatelské rozhraní nativní mobilní aplikace CoolCzechGuide pro operační systémy Android (verze 4 a výše) a ios (verze 7 a výše). Popisuje

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Zjednodušený projekt. Operační program

Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Zjednodušený projekt. Operační program Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Zjednodušený projekt Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah Revize změn... Chyba! Záložka

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

E-KRAJ.CZ. ICT úřadů a organizací v kraji. Uživatelská příručka. Verze 1.01

E-KRAJ.CZ. ICT úřadů a organizací v kraji. Uživatelská příručka. Verze 1.01 E-KRAJ.CZ ICT úřadů a organizací v kraji Uživatelská příručka Verze 1.01 E-kraj, uživatelská příručka strana 1 (celkem 81) OBSAH: 1 Úvod... 4 2 Informace o produktu... 4 3 Technické požadavky... 5 4 Základní

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Pokladní systém pro Tablety a zařízení s OS Android. Analytická dokumentace

Pokladní systém pro Tablety a zařízení s OS Android. Analytická dokumentace Pokladní systém pro Tablety a zařízení s OS Android Analytická dokumentace Vypracoval: Jakub Jenča Ladislav Tyč Jiří Bok Michal Řapek Thai Hai Hoa Jan Maršoun - 1 - Obsah Analytická dokumentace... 1 Procesy

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.0

Flexi uživatelská příručka verze 2.0 Flexi uživatelská příručka verze 2.0 10. června 2010 OBSAH ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 2 ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY... 2 SPRÁVCE AGENDY... 4 PRÁCE S PÍSEMNOSTMI... 11 Zápis přijaté písemnosti...

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon Facebook vyvinul pro některé telefony aplikace, které jsou přizpůsobeny pro rozhraní konkrétních telefonů, a usnadňují tak uživateli práci s Facebookem.

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

7. Podání PVPOJ. Podání PVPOJ

7. Podání PVPOJ. Podání PVPOJ 7. Podání PVPOJ Volba "Podání PVPOJ" slouží k elektronickému zasílání měsíčního výkazu Přehled o vyměřovacích základech a vyplacených dávkách. Při první volbě tohoto menu kontroluje uživatel předvyplněné

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Portál pro podávání žádostí o podporu je spuštěn na adrese https://mseu.mssf.cz/.

Portál pro podávání žádostí o podporu je spuštěn na adrese https://mseu.mssf.cz/. 1. Základní informace o MS2014+ 1.1. Kde se portál nachází Portál pro podávání žádostí o podporu je spuštěn na adrese https://mseu.mssf.cz/. 1.2. Informace o přípravě a realizaci portálu Jedná se o jednotný

Více

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV Leoš HORNÍČEK Kancelář AV ČR, Praha hornicek@kav.cas.cz INFORUM 2008: 14. konference o profesionálních informačních

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Monitoring Insolvence Insolvency search. Návod k používání

Monitoring Insolvence Insolvency search. Návod k používání Monitoring Insolvence Insolvency search Návod k používání 1. Úvodní stránka služby Na úvodní stránce služby má uživatel přístupny všechny základní položky, které může využívat: V levém horním rohu se nachází

Více

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy Příloha č. 2 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Miroslav Kunt Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy Pozn.: Za českou archivní legislativu

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

manuál pro segment Architektura

manuál pro segment Architektura manuál pro segment Architektura Pravidla pro vkládání výstupů do aplikace RUV Obecné Tato příručka slouží jako pomocný materiál při vyplňování záznamů ze segmentu ARCHITEKTURA do webové aplikace RUV, která

Více