Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel , fax.: , R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel , fax.: , Č.j.: 2400/ / /HH Rousínov, dne 30. srpna 2010 Oprávněná úřední osoba: Bc.Hana Horčičková, tel.: , E.ON Distribuce a.s., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice zast. E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice zast. PUTTNER, s.r.o., Šumavská č.p.416/15, Brno 2 R O Z H O D N U T Í č. IV/29/2010 Dne podala společnost E.ON Distribuce a.s., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena PUTTNER, s.r.o., Šumavská č.p.416/15, Brno 2 žádost na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby a stavebního povolení na stavbu: Rousínov, VN přepojení TS Francisberk (dále jen stavba ) na pozemku parcelní číslo 2262 orná půda v katastrálním území Čechyně, parcelní číslo 600 ostatní plocha, zahrada v katastrálním území Rousínov u Vyškova. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na shora uvedenou stavbu na pozemku parcelní číslo 2262 v katastrálním území Čechyně, parcelní číslo 600, 603 v katastrálním území Rousínov u Vyškova, a na základě 92 stavebního zákona vydává a na základě 115 stavebního zákona vydává ú z e m n í r o z h o d n u t í s t a v e b n í p o v o l e n í Popis stavby: Stavba řeší úpravu stávající distribuční sítě nízkého napětí 0,4 kv (dále jen NN ). Bude vyveden nový kabel z rozvaděče NN stávající trafostanice umístěné na parcele číslo 2262 v katastrálním území Čechyně. Kabel v délce 147 m bude veden po pozemcích parcelní číslo 600 v katastrálním území Rousínov u Vyškova souběžně (cca 0,5 m) se stávající štěrkovou cestou ke stávajícímu podpěrnému bodu NN č. 13 na pozemku parcelní číslo 603 v katastrálním území Rousínov u Vyškova, na kterém bude kabel ukončen. Přechod přes štěrkovou cestu v délce 3 m a přes soukromý vjezd do garáže v délce 5 m bude řešen protlakem. I. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna na pozemku parcelní číslo 2262 v katastrálním území Čechyně, dále parcelní číslo 600, 603 v katastrálním území Rousínov u Vyškova, jak je zakresleno

2 v situačním výkresu Situace část SO 03 číslo 02 v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 2. Podmínky plynoucí z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby budou dodrženy 3. Požadavky dotčených orgánů: Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Vyškov, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV 7706/2009 OD: do hlavního dopravního prostoru silnice vymezeného dle ČSN minimální vzdáleností 0,5 m za silničním obrubníkem nesmějí zasahovat žádné části stavby ani zařízení vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním nesmí být způsobena škoda na součástech a příslušenství silnice, tato nesmí být stavbou znečištěna nebo poškozena. Případné znečištění nebo poškození silnice musí ten, kdo ho způsobil, tuto skutečnost neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní komunikace a uhradit mu náklady spojené s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Po dohodě s vlastníkem pozemní komunikace může také sám uvést komunikaci do původního stavu (ust. 28 zákona o pozemích komunikacích) Budou dodrženy podmínky Drážního úřadu, Nerudova 1, Olomouc ze dne , značka MO-SOO0081/10-2/St DUCR-6769/10/St: stavba bude situována podle odsouhlasené projektové dokumentace stavba musí být upravena tak, aby byla chráněna proti vlivům z trakčního vedení, v místě je trakční vedení soustavy V střídavých budoucí provoz stavby nesmí mít negativní vliv na provozování dráhy a její zařízení 4. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor vnější služby Vyškov, dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, Vyškov ze dne , č.j. KRPB-13411/Čj : bude zachován průjezdní prostor na pozemních komunikacích dle normy ČSN pokud bude pozemní komunikace v průběhu stavby užívána jiným než obvyklým způsobem a tudíž na této komunikaci bude omezen provoz, je nutno požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je nezbytné stanovit i přechodnou úpravu silničního provozu na dotčených pozemních komunikacích po dobu stavebních úprav 5. Investor si zajistí pro zpracování projektové dokumentace vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží veškeré podmínky správců jednotlivých sítí: Budou dodrženy podmínky Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, Vyškov ze dne , značka /083/TÚ/so: investor (příp. dodavatel) stavby přizve zástupce příslušného provozního střediska VaK Vyškov, a.s. k provádění demontáže stávajících podpěrných bodů v blízkosti zřízení VaK Vyškov, a.s. O kontrole bude pracovníkem VaK Vyškov proveden zápis před zahájením stavebních prací objednat u VaK Vyškov, a.s. vytýčení vodovodního řadu. Polohu (průběh) kanalizačních přípojek v trase předpokládané akce určí jejich majitelé, tj. majitelé připojených nemovitostí nebo pozemků Č.j.: 2400/ / /HH 2

3 Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno: stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanoviska. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, např. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány podle 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sv. a zákona č. 458/2000 Sb., za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) požádat o nové stanovisko k této změně před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol bude dodržena ČSN , ČSN , TPG tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení činnosti řádně zabezpečeno proti poškození v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) před prováděním zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast, žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol, bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti Č.j.: 2400/ / /HH 3

4 případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení Podmínky JMP pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů: Souběh (dle ČSN ): NTL plynovody (0 0,05) bar: do 1 kv = 0,4 m do 10 kv = 0,4 m do 35 kv= 0,4 m do 220 kv = 0,4 m STL plynovody (0,05 4) bar: do 1 kv = 0,6 m do 10 kv = 0,6 m do 35 kv = 0,6 m do 220 kv = 0,6 m VTL plynovody (4-40) bar: do 1 kv = 4 m) do 10 kv = 4 m) do 35 kv = 4 m) do 220 kv = 4 m) ) v odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m Křížení: kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů musí být přesah min. 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů: plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochron) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména při křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu v místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí min. o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití Č.j.: 2400/ / /HH 4

5 více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou. Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (přičemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu pokud by měla nově vybudovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min. 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. v případě křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce propustného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, by mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky č. 5.2 TPG Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. Jihomoravská plynárenská, a.s., si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly. JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek tohoto vyjádření v průběhu stavby nebo při konečném řízení. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 11, Brno ze dne číslo jednací 21421/10/MBO/M00: při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že: sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodržet ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění, ČSN Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a ČSN Uzemnění a ochranné vodiče před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II čl. 4 a 5). V případě provádění prací v objektu je stavebník povinen provést průzkum technické infrastruktury vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce a pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 3 bod 5, příloha č. 3, kap. XII čl. 1) Č.j.: 2400/ / /HH 5

6 upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti při zjištění základního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 3 bod b.1., příloha 3 kap. IV čl. 3 a 4) dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN ) je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod k Vyjádření stanovený žadatelem Č.j.: 2400/ / /HH 6

7 Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice ze dne , značka R11679-Z : při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční sítě, je investor povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na majetku na rozvodném zařízení, zejména tím, že bude zajištěno: zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN , ČSN a PNE v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny o c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob o d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením Po dokončení stavby je zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka zařízení stavby či umisťovat konstrukce či jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t - veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem - uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce - neporušení stability opěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení - neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR - upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno ze dne , značka 1246/10-SDC BNO-43/07: stavba nesmí narušit stabilitu strážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost strážních zařízení a bezpečnost železničního provozu stavbou nesmí být narušena plynulost a bezpečnost provozu dráhy. Stavbu je nutno zabezpečit proti nepříznivým účinkům provozu dráhy zahájení stavby je nutné min. 7 dnů předem oznámit a postup prací konzultovat s vedoucím provozního střediska TO Vyškov Č.j.: 2400/ / /HH 7

8 žádný přebytečný materiál ani jiný odpad nesmí být ponechán na pozemku dráhy případné změny a doplňky projektové dokumentace, pokud budou v OPD nebo na dráze, musí být předloženy k projednání Účastníkem je dle 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): E.ON Distribuce a.s., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena PUTTNER, s.r.o., Šumavská č.p.416/15, Brno 2 Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení: V územním řízení nebyly žádné námitky uplatněny II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 6. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Bc. Radim Pala, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT , a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí 7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: při práci bude dodržen zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Pracovníci provádějící práce v blízkosti komunikace budou oděni do oranžových pracovních vest a náležitě a prokazatelně proškoleni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Výkopové práce budou prováděny tak, aby výkopy byly zajištěny zábranami a označeny červeným výstražným světlem 9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, v platném znění 10. Škody způsobené stavební činností na sousedních pozemcích, nemovitostech nebo veřejném majetku musí být neprodleně odstraněny na náklady investora 11. Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a likvidovány podle své povahy. S odpady bude nakládáno tak, jak ukládá vyhláška o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpady budou rozděleny podle druhu materiálu a uloženy na tříděné skládce 12. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 13. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka Stavba povolena ). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby 14. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby Č.j.: 2400/ / /HH 8

9 15. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle stavebního zákona. 16. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 17. Stavba bude prováděna dodavatelsky dodavatel bude určen ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení nahlásí investor písemně stavebnímu úřadu zhotovitele stavby a předloží jeho oprávněn provádět uvedenou činnost 18. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby: - po dokončení stavby Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu předem oznámit 19. Před ukončením stavby ve smyslu 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi podle 121 stavebního zákona 20. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména: - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně, - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, - geometrický plán zaměření stavby, - stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby, - výsledky předepsaných zkoušek a to zejména: - výchozí revizní zprávu elektroinstalací a el. zařízení Účastníkem je dle 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): E.ON Distribuce a.s., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena PUTTNER, s.r.o., Šumavská č.p.416/15, Brno 2 Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení: Ve stavebním řízení nebyly žádné námitky uplatněny Odůvodnění Dne podala společnost E.ON Distribuce a.s., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena PUTTNER, s.r.o., Šumavská č.p.416/15, Brno 2 návrh na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby a stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení spojené se stavebním řízením. Žádost byla doložena následujícími podklady: Projektová dokumentace zpracovaná Bc. Radimem Palou, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT Kopie katastrální mapy Č.j.: 2400/ / /HH 9

10 Živnostenský list Puttner, s.r.o. Plná moc pro E.ON Česká republika, s.r.o. Plná moc pro Puttner, s.r.o. Osvědčení o autorizaci Plná moc pro zastupování spol. E.ON Česká republika, s.r.o. Městský úřad Vyškov, Masarykovo nám. 1, Vyškov souhrnné vyjádření ze dne č.j. MV-7802/2010 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, Vyškov stanovisko ze dne značka /083/TÚ/so Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, Vyškov vyjádření ze dne č.j. MV 7706/2009/OD RWE Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1, Brno stanovisko zn. 587/10/115 ze dne Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 11, Brno vyjádření ze dne č.j /10/MBO/M00 E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice vyjádření ze dne , značka R11679-Z Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor vnější služby Vyškov, dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, Vyškov stanovisko ze dne , č.j. KRPB-13411/ČJ Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno stanovisko ze dne , značka 1655/2010/Vy/DoIv Městský úřad Rousínov, odb.výstavby a životního prostředí, Sušilovo nám. 84/56, Rousínov u Vyškova vyjádření ze dne , č.j. 2200/10-902/ /mikys SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, Brno vyjádření ze dne , číslo vyjádření 101/10/013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno stanovisko ze dne , zn. 1246/10-SDC BNO-43/07 Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc, sekce stavební - oblast Olomouc souhlas ze dne , značka MO-SOO0081/10-2/St DUCR-6769/10/St Soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí Smlouva o právu provedení stavby Dušan Vitoul, Rudé armády 901/102, Rousínov u Vyškova Smlouva o právu provedení stavby Město Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, Rousínov u Vyškova Smlouva o právu provedení stavby Hana Kadlecová, Npor. Krále 707/15, Rousínov u Vyškova, Marie Panenková, Čechyňská 280/39, Rousínov u Vyškova, Radka Putnová, Jánošíkova 845/30, Brno, Stanislava Štanclová, Merhautova 736/64, Brno Stavební úřad usnesením č.j. 2210/ / /HH ze dne obě řízení spojil. Opatřením č.j. 2210/ / /2010 ze dne oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při místním šetření bylo zjištěno, že stavebník splnil povinnost podle 87 odst. 2 stavebního zákona Č.j.: 2400/ / /HH 10

11 a zajistil vyvěšení informace o záměru stavby včetně jejího grafického vyjádření na veřejně přístupném místě u stavby. Souhlasu s vynětím předmětných pozemků ze ZPF není třeba. Navrhovatel předmětný pozemek nevlastní, ale má s vlastníky uzavřeny následující Smlouvy o právu provedení stavby: Dušan Vitoul, Rudé armády 901/102, Rousínov u Vyškova vlastník pozemku parcelní číslo 2262 v katastrálním území Čechyně; Město Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, Rousínov u Vyškova vlastník pozemku parcelní číslo 600 v katastrálním území Rousínov u Vyškova; Hana Kadlecová, Npor. Krále 707/15, Rousínov u Vyškova, Marie Panenková, Čechyňská 280/39, Rousínov u Vyškova, Radka Putnová, Jánošíkova 845/30, Brno, Stanislava Štanclová, Merhautova 836/64, Brno vlastníci pozemku parcelní číslo 603 v katastrálním území Rousínov u Vyškova. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. I. Pro územní řízení: Stavební úřad posoudil umístění stavby podle 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace. Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení a určil podle 85 stavebního zákona účastníky následovně: podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jako stavebník E.ON Distribuce a.s., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena PUTTNER, s.r.o., Šumavská č.p.416/15, Brno 2; podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona Město Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, Rousínov u Vyškova jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn; podle 85 odst. 2 písm. b) Jihomoravská plynárenská Brno a.s. Rozvoj distribuce, Plynárenská 1, Brno, Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov u Vyškova, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Brno, Jana Babáka č.p.2733/11, Brno - Královo pole, Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., Brněnská 13, Vyškov 1, E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F.A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice Hana Kadlecová, Npor. Krále č.p.707/15, Slavíkovice, Rousínov u Vyškova, Marie Panenková, Čechyňská č.p.280/39, Rousínov u Vyškova, Radka Putnová, Jánošíkova č.p.845/30, Brno 43, Stanislava Štenclová, Merhautova č.p.836/64, Brno 15, Dušan Vitoul, Rudé Č.j.: 2400/ / /HH 11

12 armády č.p.901/102, Slavíkovice, Rousínov u Vyškova, České dráhy, a.s, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno jako osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Práva k žádným dalším stavbám nebo pozemkům nemohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena. Žádné námitky účastníků ani připomínky veřejnosti nebyly v průběhu řízení uplatněny. II. Pro stavební řízení: V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou. Jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů a v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení podle 109 stavebního zákona a určil účastníky následovně: podle 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jako stavebník E.ON Distribuce a.s., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F.A.Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice, zastoupena PUTTNER, s.r.o., Šumavská č.p.416/15, Brno 2; podle 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona jako vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov u Vyškova, Hana Kadlecová, Npor. Krále č.p.707/15, Slavíkovice, Rousínov u Vyškova, Marie Panenková, Čechyňská č.p.280/39, Rousínov u Vyškova, Radka Putnová, Jánošíkova č.p.845/30, Brno 43, Stanislava Štenclová, Merhautova č.p.836/64, Brno 15, Dušan Vitoul, Rudé armády č.p.901/102, Slavíkovice, Rousínov u Vyškova, České dráhy, a.s, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno. Práva k žádným dalším stavbám nebo pozemkům nemohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena. Žádné námitky, popřípadě důkazy nebyly v průběhu řízení uplatněny. Výrok o umístění stavby je svým charakterem podmiňujícím výrokem k výroku o stavebním povolení, stavební úřad na základě 74 odst. 1 správního řádu ustanovuje, že rozhodnutí o povolení stavby je vykonatelné po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Č.j.: 2400/ / /HH 12

13 Poučení Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno podáním u stavebního úřadu Městského úřadu Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, Rousínov u Vyškova. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavec 2 správního řádu). Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci Stavební povolení pozbývá podle 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Toto oznámení musí být podle 25 správní řád vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů, současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou) na úřední desce Městského úřadu Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, Rousínov u Vyškova Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup: Č.j.: 2400/ / /HH 13

14 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se vyměřuje podle položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3.000,- Kč Pro navrhovatele: Ověřenou projektovou dokumentaci a štítek Stavba povolena obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Doručí se: Pro územní řízení: Účastníci řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě: PUTTNER, s.r.o., Šumavská č.p.416/15, Brno 2 Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov u Vyškova Účastníci řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou: Jihomoravská plynárenská Brno a.s. Rozvoj distribuce, Plynárenská 1, Brno Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov u Vyškova Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Brno, Jana Babáka č.p.2733/11, Brno Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., Brněnská 13, Vyškov 1 Hana Kadlecová, Npor. Krále č.p.707/15, Slavíkovice, Rousínov u Vyškova Marie Panenková, Čechyňská č.p.280/39, Rousínov u Vyškova Radka Putnová, Jánošíkova č.p.845/30, Brno 43 Stanislava Štenclová, Merhautova č.p.836/64, Brno 15 Dušan Vitoul, Rudé armády č.p.901/102, Slavíkovice, Rousínov u Vyškova E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice České dráhy, a.s, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno Dotčené orgány jednotlivě: Drážní úřad,oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc Městský úřad Vyškov, odbor ŽP, Masarykovo náměstí č.p.108/1, Vyškov 1 Městský úřad Rousínov, odb. výstavby a ŽP, Sušilovo nám. č.p.84/56, Rousínov u Vyškova Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p.108/1, Vyškov 1 Na vědomí: Policie ČR, OŘ Vyškov, dopravní inspektorát, Brněnská 7, Vyškov 1 Doručí se na vyvěšení: Městský úřad Rousínov, obd. vnitřních věcí, Sušilovo nám. 84/56, Rousínov u Vyškova Pro stavební řízení: Účastníci podle 109 stavebního zákona jednotlivě: PUTTNER, s.r.o., Šumavská č.p.416/15, Brno 2 Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov u Vyškova Hana Kadlecová, Npor. Krále č.p.707/15, Slavíkovice, Rousínov u Vyškova Marie Panenková, Čechyňská č.p.280/39, Rousínov u Vyškova Radka Putnová, Jánošíkova č.p.845/30, Brno 43 Stanislava Štenclová, Merhautova č.p.836/64, Brno 15 Dušan Vitoul, Rudé armády č.p.901/102, Slavíkovice, Rousínov u Vyškova České dráhy, a.s, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno Č.j.: 2400/ / /HH 14

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 3. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, e-mail.: pukowietz@rousinov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-7675/2010-1266/HH Rousínov, dne 20. ledna 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1371/2009-6-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.1.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby.

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 23.2.2010 VÚP 5783/10-231/10-HAN-328.3 Ladislav

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 15. června 2011 odbor DOPRAVY, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j. MěUKM 042142/2011

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Městský úřad Rousínov

Městský úřad Rousínov Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/07-8133/2007-1491/PJ Rousínov, dne 1. února 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice.

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice. Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/2359/SÚ/Zd Přerov, dne 6.5.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 4576 / SU Jitka

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/33/2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/33/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2034/2009-682/VLJ Rousínov, dne 5. listopadu 2009 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08 St-Ka Pavel Kavlík

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08 St-Ka Pavel Kavlík Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 4.8.2008 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 214/2012-20-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.9.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 513 035 134

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 05.03.2012 MMJ/OŽP/2114/2012-4 Ing. Samešová/706 11.04.2012 40190/2012/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

stavební povolení pro stavbu :

stavební povolení pro stavbu : Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

"venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN" v Plešovicích, obec Zlatá Koruna

venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN v Plešovicích, obec Zlatá Koruna Č.j.: SÚ-1146/07-Be Český Krumlov, dne 15.6.2007 Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ 90426 Motlová

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-5631/2009-891/HH Rousínov, dne 2. listopadu 2009 Oprávněná

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: SÚ/292/2010/4344/2010/VOM OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Vojáčková Marie TELEFON: 577 680 245 E-MAIL: vojackova@muotrokovice.cz DATUM: 3. března 2010 dle rozdělovníku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN odbor rozvoje a investic oddělení investic pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín Č.j.: MUHOCJ 83456/2011 Datum:2011-08-25 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 285/2012/OV/DŠ/2 11. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42, tel. 518 628 193. Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42, tel. 518 628 193. Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42, tel. 518 628 193 č. j. 1460-330-10-4 Vracov 14.11.2010 vyřizuje: Helena Novotná Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Dne 14.09.2010

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě S00RP00SPW0V S00RX00I7C2W Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad ^ Sp.zn. MUBR-S 49218/2011 OSŘOŽÚ/Vl-328 Břeclav, dne 14.09.2011 Č.j.: MUBR 61800/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Spis zn: MMPr/064935/2010/Ma Přerov, dne 20.9.2010 Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Ukl. a skart. znak: Ev.č.

Spis zn: MMPr/064935/2010/Ma Přerov, dne 20.9.2010 Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Ukl. a skart. znak: Ev.č. M a g i s t r á t m ě s t a P ř e r o v a Odbor zemědělství Oddělení vodního hospodářství Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 pracoviště: Smetanova 7, telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: +420 581 268 517

Více

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPX9F SOORXOOHWADS Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 30031/2011 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 17.08.2011 Č.j.: MUBR 50954/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Košťany, Školní rekonstrukce vodovodu ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Košťany, Školní rekonstrukce vodovodu ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE odbor dopravy a životního prostředí náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE Č.j.: MgMT/082694/2010 Spis.zn.: MgMT/082694/2010 Značka: ODŽP/G-396/Nw Vyřizuje: Ing. Naporowská tel. 417

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 25.11.2009 VÚP 328.3-1847/2651/09 PN-33 Petr Nový

Více

ROZHODNUTÍ STA VEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STA VEBNÍ POVOLENÍ / v " v MESTSKY URAD LOVOSICE odbor stavebního úřadu a územního plánování Školní 407/2, 410 30 Lovosice Telefon SÚ 416 536 679-684, fax: 416 532 130, e-rnail: stavebni.urad@meulovo.cz Telefon ÚP 416 571

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: q J, to I! črslo jednacl:... -. :.tl telefon: 318692151 Spis.zn. : 2049/1 o/re Č.j.: 226/11rrů r ov ov URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD ov Csl. dělostřelců 172 26223

Více

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 2364/2012/158Ba Č.j.:SÚ26010/12/158 / SÚ 2364/2012/158Ba Kyjov, dne 11.7.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2 Č.j.: MBE/31431/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 15. října 2012 Spis zn.: 7059/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více