V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í"

Transkript

1 Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX00689FC* Sp. zn.: MMFM_S 13172/2009/OÚRaSŘ/Fon Frýdek-Místek, dne 28. března 2011 Č.j.: MMFM 38563/2011 Vyřizuje: Fonioková Č.telefonu : V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, Frýdek, Frýdek-Místek (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") podle 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a seznámení s podklady rozhodnutí účastníkům územního řízení o umístění stavby nazvané jako Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek -Č.Tešín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín, 1. Část na pozemcích parcelní číslo 2543, 2593, 2752, 2770, 2510/2, 7624/1, 7652/8, 7652/2, 7652/7, 7652/15, 7652/17 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, na pozemcích parcelní číslo 1437/2, 2837, 2931, 3068, 3070, 3072, 6403/39, 6403/56, 6434/3, 6520/1, 7607, 7608/2, 1420, 2937/1, 3051/4, 3051/5, 3073/2, 3073/3, 3077/6, 3090/6, 3090/7, 6403/24, 6403/46, 6403/57, 7637/1, 3071, 1379/9, 7652/1, 7660/4, 7660/9, 7660/27, 7670/1, 7671, 1444/1, 2927, 1424/3, 1411/1, 7652/2, 7652/3, 7652/4, 7652/10, 7652/11, 7652/16, 7657, 7660/1, 7660/3, 7661, 7662/1, 7662/2, 6429/4, 1413, 3090/11, 7670/5, 3073/4, v katastrálním území Frýdek, na pozemcích parcelní číslo 8096, 8094, 8091/1, 8091/2, 7817/25, 7832/1, 7833/1 (251/4), 7833/1 (252/2) v katastrálním území Panské Nové Dvory, na pozemcích parcelní číslo 2250, 2251/1, 2271, 340/1, 2244/1, 1019, 1365, 2243/4, 2243/5, 2276/1, 2376/14, 2376/8, 2311, 690, 2243/7, 2243/8, 676/1, 364, 1553/1, 1020, 1021, 1022, 1023, 2243/1, 1899/3, 223/1, 2043/12, 1901/17, 1547, 1901/2(43/8), 1901/20, 223/2 v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku, na pozemcích parcelní číslo 1300/2, 1320/9, 1322/1, 1322/2, 1322/3, 1322/5, 1322/8, 1322/9, 1322/10, 1322/16, 1324/5, 1298/1, 1292/1, 1292/2, 1327/2, st.436, 1069/3, 402/2, 428/1(428/2), 428/10(428/2), 431/1(431/1), 431/8, 431/9, 431/15, 500/1(469), 500/1(500), 500/1(1132/1), 500/2(469), 500/2(467), 500/2(500), 500/3, 568/16, 999/2, 1012/2, 1013/11(1013/1), 1044/4, 1069/1, 1069/5(1069/1), 1069/6, 1092/3, 1092/4, 1092/7, 1092/9, 1212/1, 1277/2, 1277/3, 1301/6, 468/1, 1317/12, 1312/1, 1321/6, 1321/7, 1321/4, 1328/6, 1092/6, 422/17, 422/18, 396/4, 402/4, 568/14, v katastrálním území Nošovice, na pozemcích parcelní číslo 826/1, 827/1 v katastrálním území Vojkovice, na pozemku parcelní číslo 1808/9, 1829, 2400/1, 2402, 2405/1, 2400/3, 2400/4, 2400/5, 1828, 1834/2 v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína, na pozemku parcelní číslo 3335/31, 3343/26, 3349, 3351/2, 3351/3, 3351/4, 3351/6, 3343/1 v katastrálním území Český Těšín, které stanovuje ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou, neboť v území je vydán územní plán. 1

2 Těmito účastníky v předmětném řízení jsou: Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v ust. 85 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, tj. společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Děti Země-Klub za udržitelnou dopravu, Cejl č.p.48/50, Brno 2 Půda pro život, Nošovice č.p.35, Dobra, Dobrá SPUP o.s., P.O.Box č.p.46, Liberec 11 Ekologický právní servis, o.s., Dvořákova č.p.13, Brno 2 Občanské sdružení Ochrana vod, Hviezdoslavova č.p.6, Radvanice, Ostrava 16 ZO ČSOP OLZA, Závada č.p.198, Petrovice u Karviné Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova č.p.14, Ostrava 9 Občanská sdružení Mezi mosty, Železniční II č.p.239, Staré Město, Frýdek-Místek 1 Třanovické ekologické sdružení o.s., Třanovice č.p.198, Hnojník Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s., Ropice č.p.11, Ropice, Třinec 6 ČMMJ Myslivecké sdružení Černá, Střítež č.p.23, Střítež u Českého Těšína Jezdecký klub stáj Moncheri, Hnojník č.p.45, Hnojník Beskydčan, sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd, Muchovice č.p.393, Ostravice, zast. Ing. Leo Košťál, Muchovice 393, Ostravice Ing. Eva Fonioková referent oddělení stavebního řádu Příloha: 1 x oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a seznámení s podklady rozhodnutí č.j. MMFM 37404/2011 ze dne Toto opatření musí být vyvěšeno na úředních deskách Magistrátu města Frýdku-Místku a obecního úřadu Dobrá, Nošovice, Vojkovice, Staré Město, Albrechtice a městského úřadu Český Těšín, po dobu 15 dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce se písemnost považuje za doručenou, neboť v této lhůtě byla splněna i povinnost zveřejnění písemnosti též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 2

3 Vyvěšeno od (datum)... do (datum)... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrží: (na doručenku bez účinku doručení) 1. Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor 2. Obecní úřad Dobrá, Dobrá č.p.230, Dobrá 3. Obecní úřad Nošovice, Nošovice č.p.58, Dobrá 4. Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice č.p.88, Frýdek-Mistek, Dobrá 5. Městský úřad Český Těšín, Náměstí ČSA č.p.1/1, Český Těšín 1 6. Obecní úřad Staré Město, Jamnická č.p.46, Staré Město, Frýdek-Místek 1 7. Obecní úřad Albrechtice, Obecní č.p.186, Albrechtice u Českého Těšína 3

4 Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0067D5B* Sp. zn.: MMFM_S 13172/2009/OÚRaSŘ/Fon Frýdek-Místek, dne 28. března 2011 Vyřizuje: Fonioková Č.telefonu : ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání seznámení s podklady rozhodnutí Dne podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ , Dlážděná č.p.1003/7, Nové Město, Praha 1, zastoupená na základě plné moci Stavební správou Olomouc, Nerudova č.p.1, Olomouc (dále jen žadatel ) u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané jako Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek -Č.Tešín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín, 1. Část, obsahující tyto stavební objekty: SO Žst. Frýdek-Místek, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku- Místku, železniční svršek, SO Žst.Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží, železniční svršek, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, vlečka Radegast, železniční svršek, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, železniční svršek, SO Žst.Albrechtice, úprava koleje č.8a, SO Frýdek-Místek-Český Těšín, výstroj trati, část 2.A, SO Žst. Frýdek-Místek, železniční spodek, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční spodek, SO Žst.Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží, železniční spodek, So Žst.Dobrá u Frýdku-Místku, vlečka Radegast, železniční spodek, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, železniční spodek, SO Žst.Frýdek-Místek, nástupiště, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží, nástupiště, SO Zast.Nošovice, nástupiště, SO Žst.Frýdek-Místek, železniční úrovňový přejezd, ev.km , SO Žst. Frýdek-Místek, železniční úrovňový přejezd, ev.km 111,196, SO Žst. Frýdek-Místek, železniční úrovňový přejezd, ev.km 111,809, SO Frýdek-Místek- Dobrá u Frýdku-Místku, žel.přejezd ev.km 112,070, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku- Místku, žel. přejezd ev.km 112,545, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km113,002, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km113,849 zrušení, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 114,618, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 115,072, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 115,812, SO Frýdek- Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 116,057 zrušení, SO Frýdek-Místek- Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 116,584, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 117,109, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 117,394, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, TM Dobrá - žel. přejezd na vlečce pivovaru Nošovice, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 118,000, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km118,328, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 118,740 zrušení, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 119,135 zrušení, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 119,604 zrušení, So Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, žel. přejezd ev.km 120,090, SO Žst. Frýdek-Místek, 4

5 podchod v žst. F-M. km 22,305, SO Žst. Frýdek-Místek, krakorec v km 22,091, SO Žst. Frýdek-Místek, krakorec v km 22,116, SO Žst. Frýdek-Místek, opěrná zeď v km 22,444-22,571, SO Žst. Frýdek-Místek, železniční most v km 110,998, So Železniční most v km 110,998, SO Úprava komunikace pod mostem v km 110,998, SO Žst. Frýdek-Místek, opěrná zeď v km 22,579-22,644, SO Žst. Frýdek- Místek, opěrná zeď v km 22,579-22,683, SO Žst.Frýdek-Místek, železniční most v km 110,840, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční most v km 11,843 zrušení, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční most v km111,990 zrušení, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, silniční most v km112,180, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 112,407 zrušení, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 112,790, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 113,306, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 113,546 zrušení, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 113,702, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 114,039 zrušení, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 114,185, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční most v km 114,335, SO Frýdek- Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční most v km 114,338, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 114,391 zrušení, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 114,698 zrušení, SO Frýdek- Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 114,750, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 115,623, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 115,840, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, zárubní zeď u přejezdu km 112,070, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku,železniční most (podchod) v km 116,038, SO elezniční most (podchod v km 116,038, SO zastřešení vstupů, SO Elektrická přípojka a osvětlení, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, železniční most v km 117,863, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, železniční most v km 118,646, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, železniční propustek v km 119,547, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, železniční most (podchod v km 116,820, SO Železniční most (podchod) v km 116,820, SO Zastřešení vstupů, SO Elektrická přípojka a osvětlení, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, zárubní zeď v km 112, ,405 vlevo trati, SO Frýdek- Místek Dobrá u Frýdku-Místku, zárubní zeď v km 112, ,441 vpravo trati, SO Žst. Frýdek-Místek, ochrana sdělovacích kabelů, SO Žst. Frýdek-Místek, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, přeložky a ochrany kabelů Telefónica O2, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, přeložky a ochrany kabelů jiných správců, SO Čerpací stanice SMVaK Dobrá stavební část, SO Příprava území, SO Nová čerpací stanice SmVaK Dobrá (ČS), SO Terénní úpravy a oplocení ČS, SO Propojovací potrubí a odpady z ČS, SO Příjezdová cesta k ČS a zpevněné plochy, SO Přeložka přivaděče Dobrá Tošanovice, SO Přeložka přivaděče Vyšní Lhoty-Bludovice, SO Propojovací potrubí ke kolektoru, SO Průchozí kolektor pod tratí v km 119,193, SO Odvodnění kolektoru, SO Sjezd do prostoru mezi trať a rychlostní komunikaci R48, SO Přípojka VN k ČS, SO Katodová ochrana, SO Zrušení nepoužitelných vodárenských objektů a potrubí, SO Dočasná přeložka potrubí pro stavbu kolektoru, SO Žst. Frýdek-Místek, ochrana kanalizace v km 22,386, SO Žst.Frýdek-Místek, ochrana vodovodu v km 22,573, SO Žst. Frýdek-Místek, ochrana kanalizace v km 22,575, SO Žst. Frýdek-Místek, ochrana plynovodu v km 21,582, SO Žst. Frýdek-Místek, ochrana plynovodu v km 21,791, SO Žst. Frýdek-Místek, ochrana teplovodu v km 22,368, SO Žst. Frýdek-Místek, ochrana plynovodu v km 22,590, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, úprava kanalizace u propustku v km 5

6 115,840, SO Frýdek-Místek Dobrá u F-M, přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací v km 111, ,593, SO Frýdek-Místek Dobrá u F-M, přeložky a ochrana plyovodů v km 111, ,593, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, ochrana teplovodu v km 111,990, SO Žst.Dobrá u Frýdku-Místku, TM přípojka vody, SO Žst.Dobrá u Frýdku-Místku, TM- venkovní kanalizace, SO Žst.Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, provozní budova přípojka vody, SO Žst.Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, provozní budova venkovní kanalizace, SO Žst. Dobrá u Frýdku- Místku, přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací v km 116, ,148, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, přeložky a ochrana plynovodů v km 116, ,148, SO Žst. Český Těšín, TM přípojka vody, SO Žst. Český Těšín, TM venkovní kanalizace, SO Žst. Český Těšín, ekologická likvidace stávajícího Lapolu, SO Žst.Albrechtice, TM přípojka vody, studna, SO Žst. Albrechtice, TM venkovní kanalizace, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, příjezdová komunikace k TM, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, zpevněné plochy v areálu TM, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, provozní budova-komunikace a zpevněné plochy, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, úprava komunikace u těšínského zhlaví, SO Žst. Český Těšín, zpevněné plochy v areálu TM, SO Žst. Albrechtice, zpevněné plochy v areálu TM, SO Žst. Frýdek-Místek, kabelovod, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží, kabelovod, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, kabelovod, SO Žst. Frýdek-Místek, PHS v km 21,220-21,514 vlevo, SO Žst. Frýdek-Místek, PHS v km ,331 vpravo, SO Žst. Frýdek-Místek, PHS v km 22,446-22,689 vlevo, SO Žst. Frýdek-Místek, PHS v km 22,445-22,692 vpravo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místju, PHS v km 112, ,219 vpravo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 112, ,078 vlevo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku,PHS v km 112, ,386 vpravo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku- Místku, PHS v km 112, ,850 vlevo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 112, ,528 vpravo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 112, ,741 vpravo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 113, ,045 vpravo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 114, ,975 vpravo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 114, ,607 vlevo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 115, ,776 vpravo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 115, ,568 vlevo, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 116, ,568 vpravo, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 116, ,388 vpravo, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 117, vlevo, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, PHS v km 117, ,556 vlevo, SO Žst. Dobrá u Frýdku- Místku, PHS v km 118, ,181 vlevo, SO Žst. Frýdek-Místek, stavební úpravy ve V.B., SO Žst. Frýdek-Místek, stavědlová ústředna, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, reléové domky, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku,, RD u přejezdu ev.km 112,545, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, RD u přejezdu ev.km 113,002, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, RD u přejezdu ev.km 114,618, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, RD u přejezdu ev.km 115,072, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, RD u přejezdu ev.km 115,812, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, trakční měnírna, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, oplocení areálu trakční měnírny, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, provozní budova, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, úprava oplocení v km 118, ,300, SO Žst.Český Těšín, trakční měnírna, SO Žst.Český Těšín, trakční měnírna, úprav vlečkové koleje, SO Žst. Český Těšín, oplocení areálu trakční měnírny, SO Žst. Albrechtice, trakční měnírna, SO Žst. Albrechtice, oplocení areálu měnírny, SO Žst. Frýdek-Místek, zastřešení nástupiště v km 22,374, SO Zast. Nošovice, přístřešek pro cestující, SO Žst. Český Těšín, demolice v areálu trakční 6

7 měnírny-stavební část, SO Žst. Frýdek-Místek, trakční vedení, SO Žst. Frýdek- Místek, připojení EPZ na TV, SO Žst. Frýdek-Místek, zavěšení kabelu 22 kv na podpěry TV, SO Žst. Frýdek-Místek, silniční nadjezd v ev km 21,532 protidotykové zábrany, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, trakční vedení, SO Frýdek-Místek- Dobrá u Frýdku-Místku, zavěšení kabelu 22kV, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku- Místku, protidotyk. zábrany a úpravy na lávce v km 112,380, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, protidotyk. zábrany na nadjezdu v km 113,200, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, protidotyk. zábrany na nadjezdu v km113,850, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, protidotyk. zábrany na nadjezdu v km 114,283, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží, trakční vedení, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, trakční vedení, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží, zavěšení kabelu 22 kv, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, zavěšení kabelu 22 kv, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, TM napájecí vedení, SO Žst. Dobrá u Frýdku- Místku, TM zpětné vedení, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, protidotyk. Zábrany na nadjezdu v km 117,580, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, protidotyk. Zábrany na nadjezdu v km 119,560, SO Žst. Český Těšín, úprava připojení napájecího vedení MR, SO Žst. Český Těšín, úprava připojení zpětného vedení MR, SO TM Albrechtice, napájecí vedení, SO TM Albrechtice, zpětné vedení, SO Žst. Frýdek-Místek, EOV, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží, EOV, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, EOV, SO Žst. Frýdek-Místek, EPZ vč. kabelových rozvodů, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, EOV, SO Žst. Frýdek-Místek, úprava venkovního osvětlení, SO Žst. Frýdek-Místek, úprava osvětlení nástupišť, SO Žst. Frýdek-Místek, úprava rozvodů nn, SO Žst. Frýdek- Místek DOÚO, SO Žst. Frýdek-Místek, přeložky silnoproudých rozvodů ČD, SO Frýdek-Místek-Dobrá u Frýdku-Místku, závěsný kabel 22 kv, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, přípojky nn rel. Domků, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, TM přípojka 22 kv, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádražím rozvod nn a osvětlení, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží, DOÚO, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, TM-rozvod nn a osvětlení, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, TM DOÚO, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, TM přípojka nn, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, rozvod nn a osvětlení, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, DOÚO, SO Zast. Nošovice, rozvod nn a osvětlení, SO Žst. Český Těšín, TM-úprava kabelu 6kV, SO Žst. Český Těšín, TM venkovní osvětlení, SO Žst. Český Těšín, TM-DOÚO, SO Žst. Český Těšín, TM světelná návěst NV50, SO Žst. Český Těšín, TM přípojka nn, SO Žst. Český Těšín,TM kabelový rozvod 22 kv SŽDC, SO Žst. Albrechtice, TM úprava přípojky 22 kv SŽDC, SO Žst.Albrechtice, TM- úprava kabelů 6 kv, SO Žst.Albrechtice, TMpřípojka nn, SO Žst.Albrechtice, TM- venkovní osvětlení, so Žst.Albrechtice, TM- DOÚO, SO Žst. Frýdek-Místek, ukolejnění, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, ukolejnění, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží, ukolejnění, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, ukolejnění, SO Žst. Albrechtice, TM ukolejnění, SO Žst. Frýdek-Místek, TS 1055 vnější uzemnění, SO Žst. Frýdek-Místek, TS 1056 vnější uzemnění, SO Žst. Frýdek-Místek, uzemnění rozvodny 3kV pro EPZ, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, TS 1057 vnější uzemnění, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží, TS 1058 vnější uzemnění, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, TM vnější uzemnění, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní nádraží, TS 3009 vnější uzemnění, SO Zast. Nošovice, TS 3008 vnější uzemnění, SO Žst. Český Těšín, TM úprava uzemnění, SO Žst. Albrechtice, TM vnější uzemnění, SO Žst. Frýdek-Místek, přeložky silnoproudých rozvodů ČEZ, SO Žst. Frýdek-Místek, přeložky silnoproudých rozvodů VO, SO Žst. Frýdek-Místek, přeložky silnoproudých rozvodů ČEZ u VB, SO Žst. Frýdek-Místek, 7

8 přeložka kabelů 22 kv ČEZ v km 21,400, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, úprava venkovního vedení nn ČEZ v km 115,825, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku- Místku, úpravaveřejného osvětlení v km 115,825, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku- Místku, úprava venkovního vedení nn ČEZ v km 116,580, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, úprava veřejného osvětlení v km 116,580, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, úprava kabelu nn ČEZ v km 112,222, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, úprava kabelu nn ČEZ v km 116,065, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, úprava kabelu nn ČEZ v km 116,406, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, úprava VO na nadjezdu v km 112,180, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, úprava kabelu 22 kv ČEZ v km 112,075, SO Frýdek-Místek Dobrá u Frýdku-Místku, úprava kabelu 22 kv ČEZ v km 113,028, SO Žst. Dobrá u Frýdku- Místku, úprava venkovního vedení nn ČEZ v km 118,318, SO Žst. Dobrá u Frýdku- Místku, úprava veřejného osvětlení v km 118,318, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, úprava venkovního vedení nn ČEZ v km 119,800, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, úprava kabelu nn ČEZ v km 117,127, SO Žst. Dobrá u Frýdku-Místku, úprava kabelu nn ČEZ v km 118,175, SO Žst. Český Těšín, TM přeložka kabelů 22 kv ČEZ, SO Žst. Albrechtice, TM úprava vedení 22 kv ČEZ, včetně železničních zabezpečovacích zařízení, železničních sdělovacích zařízení, silnoproudé technologie včetně DŘT a ostatní technologická zařízení na pozemcích parcelní číslo 2543, 2593, 2752, 2770, 2510/2, 7624/1, 7652/8, 7652/2, 7652/7, 7652/15, 7652/17 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, na pozemcích parcelní číslo 1437/2, 2837, 2931, 3068, 3070, 3072, 6403/39, 6403/56, 6434/3, 6520/1, 7607, 7608/2, 1420, 2937/1, 3051/4, 3051/5, 3073/2, 3073/3, 3077/6, 3090/6, 3090/7, 6403/24, 6403/46, 6403/57, 7637/1, 3071, 1379/9, 7652/1, 7660/4, 7660/9, 7660/27, 7670/1, 7671, 1444/1, 2927, 1424/3, 1411/1, 7652/2, 7652/3, 7652/4, 7652/10, 7652/11, 7652/16, 7657, 7660/1, 7660/3, 7661, 7662/1, 7662/2, 6429/4, 1413, 3090/11, 7670/5, 3073/4, v katastrálním území Frýdek, na pozemcích parcelní číslo 8096, 8094, 8091/1, 8091/2, 7817/25, 7832/1, 7833/1 (251/4), 7833/1 (252/2) v katastrálním území Panské Nové Dvory, na pozemcích parcelní číslo 2250, 2251/1, 2271, 340/1, 2244/1, 1019, 1365, 2243/4, 2243/5, 2276/1, 2376/14, 2376/8, 2311, 690, 2243/7, 2243/8, 676/1, 364, 1553/1, 1020, 1021, 1022, 1023, 2243/1, 1899/3, 223/1, 2043/12, 1901/17, 1547, 1901/2(43/8), 1901/20, 223/2 v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku, na pozemcích parcelní číslo 1300/2, 1320/9, 1322/1, 1322/2, 1322/3, 1322/5, 1322/8, 1322/9, 1322/10, 1322/16, 1324/5, 1298/1, 1292/1, 1292/2, 1327/2, st.436, 1069/3, 402/2, 428/1(428/2), 428/10(428/2), 431/1(431/1), 431/8, 431/9, 431/15, 500/1(469), 500/1(500), 500/1(1132/1), 500/2(469), 500/2(467), 500/2(500), 500/3, 568/16, 999/2, 1012/2, 1013/11(1013/1), 1044/4, 1069/1, 1069/5(1069/1), 1069/6, 1092/3, 1092/4, 1092/7, 1092/9, 1212/1, 1277/2, 1277/3, 1301/6, 468/1, 1317/12, 1312/1, 1321/6, 1321/7, 1321/4, 1328/6, 1092/6, 422/17, 422/18, 396/4, 402/4, 568/14, v katastrálním území Nošovice, na pozemcích parcelní číslo 826/1, 827/1 v katastrálním území Vojkovice, na pozemku parcelní číslo 1808/9, 1829, 2400/1, 2402, 2405/1, 2400/3, 2400/4, 2400/5, 1828, 1834/2 v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína, na pozemku parcelní číslo 3335/31, 3343/26, 3349, 3351/2, 3351/3, 3351/4, 3351/6, 3343/1 v katastrálním území Český Těšín tak, jak je zakresleno v situaci, která je nedílnou součástí tohoto opatření. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení. Územní řízení bylo usnesením ze dne , č.j. MMFM 96258/2010 přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění o náležitosti uvedené ve výzvě ze dne Požadované podklady a doklady byly doloženy dne Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, Frýdek, Frýdek-Místek (dále jen "stavební úřad") jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona a 8

9 v souladu s ust. 65 odst. 2 správního řádu pokračování územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a k projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání na den 29. dubna 2011 (pátek) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, Frýdek, Frýdek-Místek, v zasedací místnosti, č.dveří 330. Poučení Žadatel zajistí, aby informace o jejich záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Podle 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje: 1. identifikační údaje o žadateli podle 37 odst. 2 správního řádu, 2. předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou, 3. parcelní čísla dotčených pozemků, 4. údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, 5. místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením, 6. upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též znázornění vzhledu záměru. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, vyzve je stavební úřad, aby zvolili společného zmocněnce. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 9

10 Stavební úřad podle 36 odst. 3 správního řádu vyrozumívá účastníky řízení, že ve lhůtě do se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V daném řízení je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky a námitky v předem stanovené lhůtě. V této souvislosti stavební úřad současně účastníky řízení upozorňuje, že toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky. Do podkladů rozhodnutí lze ve shora uvedených lhůtách nahlédnout u Magistrát města Frýdku- Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), Radniční č.p. 1148, Frýdek, Frýdek-Místek, v kanceláři č. 321 (úřední dny Po a St 8:00 17:00 hod., Čt 13:00 15:00 hod.) Součástí tohoto opatření je poučení účastníka řízení o jeho právech a povinnostech dle správního řádu. Ing. Eva Fonioková referent oddělení stavebního řádu Příloha: Poučení účastníka řízení Situace stavby Doručí se: Účastníci řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou) 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003/7, Nové Město, Praha 1, zast. Stavební správa Olomouc, Nerudova č.p.1, Olomouc 2. Statutární město Frýdek-Místek 3. Obec Dobrá, Dobrá č.p.230, Dobrá 4. Obec Nošovice, Nošovice č.p.58, Dobrá 5. Obec Vojkovice, Vojkovice č.p.88, Frýdek-Mistek, Dobrá 6. Město Český Těšín, Náměstí ČSA č.p.1/1, Český Těšín 1 7. Obec Staré Město, Jamnická č.p.46, Staré Město, Frýdek-Místek 1 8. Obec Albrechtice, Obecní č.p.186, Albrechtice u Českého Těšína Účastníci řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) 9. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v ust. 85 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, tj. společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního 10

11 právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. 10. Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 11. Děti Země-Klub za udržitelnou dopravu, Cejl č.p.48/50, Brno Půda pro život, Nošovice č.p.35, Dobra, Dobrá 13. SPUP o.s., P.O.Box č.p.46, Liberec Ekologický právní servis, o.s., Dvořákova č.p.13, Brno Občanské sdružení Ochrana vod, Hviezdoslavova č.p.6, Radvanice, Ostrava ZO ČSOP OLZA, Závada č.p.198, Petrovice u Karviné 17. Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova č.p.14, Ostrava Občanská sdružení Mezi mosty, Železniční II č.p.239, Staré Město, Frýdek-Místek Třanovické ekologické sdružení o.s., Třanovice č.p.198, Hnojník 20. Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s., Ropice č.p.11, Ropice, Třinec ČMMJ Myslivecké sdružení Černá, Střítež č.p.23, Střítež u Českého Těšína 22. Jezdecký klub stáj Moncheri, Hnojník č.p.45, Hnojník 23. Beskydčan, sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd, Muchovice č.p.393, Ostravice, zast. Ing. Leo Košťál, Muchovice 393, Ostravice Dotčené orgány (doporučeně) 24. Drážní úřad, sekce stavební Olomouc, Nerudova č.p.1, Olomouc 25. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Územní odbor F-M, Pavlíkova č.p.2264, Frýdek-Místek Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, Palackého č.p.121, Frýdek-Místek Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, ul. 28.října č.p.117, Moravská Ostrava 28. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor ŽPaZ, ul. 28. října č.p.117, Moravská Ostrava 29. Magistrát města Frýdku-Místku odbor dopravy a silničního hospodářství 30. Magistrát města Frýdku-Místku odbor životního prostředí a zemědělství 31. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu - památková péče 32. Magistrát města Havířova, Odbor životního prostředí, Svornosti č.p.2, Havířov-Město, Havířov Magistrát města Havířov, silniční správní úřad, Svornosti č.p.2, Havířov Magistrát města Havířov, státní památková péče, Svornosti č.p.2, Havířov Městský úřad Český Těšín, oddělení životního prost, Náměstí ČSA č.p.1/1, Český Těšín Městský úřad Český Těšín, oddělení dopravy, Náměstí ČSA č.p.1/1, Český Těšín Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, Rožnov p.radhoštěm 38. Vojenský lesní úřad, Náměstí Svobody 471, Praha Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 876/12, Ostrava 40. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc, 1.máje 1, Olomouc 11

12 Na vědomí (doporučeně): 42. Obecní úřad Albrechtice, stavební úřad, Obecní č.p.186, Albrechtice u Českého Těšína 43. Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, Dobrá č.p.230, Dobrá 44. Městský úřad Český Těšín, oddělení výstavby, Náměstí ČSA č.p.1/1, Český Těšín 1 12

13 P O U Č E N Í účastníka řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) 1) Ústní jednání je neveřejné ( 49 odst. 2 správního řádu). 2) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví ( 14 odst. 2 správního řádu). 3) Účastník řízení má právo požadovat informace, kdo je v řízení oprávněnou úřední osobou, a požadovat prokázání totožnosti oprávněné úřední osoby ( 15 odst. 4 správního řádu). 4) Účastníci řízení mohou jednat v jazyce českém a slovenském ( 16 odst. 1 správního řádu). 5) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého ( 16 odst. 2 správního řádu). 6) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady ( 16 odst. 3 správního řádu). 7) Občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má právo před správním orgánem činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny. Pokud nemá správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará si občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků na náklady správního orgánu ( 16 odst. 4 správního řádu). 8) Osoby neslyšící mají právo na tlumočníka znakové řeči a ti, kteří neovládají znakovou řeč, mají právo na prostředníka k dorozumění ( 16 odst. 5 správního řádu). 9) Účastníkem řízení v řízení o žádosti je žadatel a další dotčené osoby, na které se vztahuje rozhodnutí ( 27 odst. 1 písm. a) správního řádu). 10) Účastníkem v řízení z moci úřední, dotčené osoby, jichž se týká rozhodnutí ( 27 odst. 1 písm. b) správního řádu). 11) Účastníky řízení jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech ( 27 odst. 2 správního řádu). 12) Účastníky řízení jsou též osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon ( 27 odst. 3 správního řádu). 13) Účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, a to do doby, než se prokáže opak ( 28 odst. 1 správního řádu). 14) Úkony týkající se společných věcí nebo práv činí účastníci řízení společně, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného ( 29 odst. 5 správního řádu). 15) Jménem právnické osoby činí úkony její statutární zástupce / 21 občanského soudního řádu/ ( 30 odst. 1 správního řádu). 16) Za právnickou osobu může činit úkony jen jedna osoba ( 30 odst. 2 správního řádu). 17) Zástupcem účastníka řízení je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce ( 31 správního řádu). 18) V rozsahu, v jakém účastník řízení nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným zástupcem ( 32 odst. 1 správního řádu). 19) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí nebo ústně do protokolu, v téže věci současně lze mít pouze jednoho zmocněnce ( 33 odst. 1 správního řádu). 20) Mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení ( 36 odst. 2 správního řádu). 13

14 21) Účastníci řízení nebo jejich zástupci jsou na požádání správního orgánu povinni předložit průkaz totožnosti (OP), nebo jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu ( 36 odst. 4 správního řádu). 22) Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i po právní moci rozhodnutí ( 38 odst. 1 správního řádu). 23) Mají právo činit si výpisy a na pořízení kopie spisu nebo jeho části za úplatu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to za 15 Kč za každou započatou stránku ( 38 odst. 4 správního řádu). 24) Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení ( 52 správního řádu). 25) Vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo má věc u sebe, je povinen ji předložit správnímu orgánu nebo strpět ohledání na místě ( 54 odst. 1 správního řádu). 26) Tomu, kdo po předchozím napomenutí ruší pořádek nebo neuposlechne pokynu úřední osoby, může být uložena pořádková pokuta ve výši do Kč ( 62 odst. 1 písm. b), c) správního řádu). 27) Tomu, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, popřípadě jiného úkonu, může po předchozím upozornění být vykázán z místa ( 63 odst. 1 správního řádu). 28) Po dobu přerušení řízení činí účastníci řízení úkony, které jsou zapotřebí k odstranění důvodů přerušení ( 65 odst. 1 správního řádu). 14

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0025T6O* Sp. zn.: MMFM_S 5316/2009/OÚRaSŘ/Chro Frýdek-Místek,

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Městský úřad Nasavrky

Městský úřad Nasavrky Městský úřad Nasavrky ODBOR VÝSTAVBY Náměstí 77, 538 25 Nasavrky SPIS. ZN.: S NASA 0073/2016-5 Č.J.: NASA 0492/2016 VYŘIZUJE: Iva Plíšková TEL.: 469669318 E-MAIL: stavebni.urad@nasavrky.cz DATUM: 14.4.2016

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: 3787/2011/OTER/UpV-4

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1698/2011/St Ing. Kocmunda Milan SÚ/330/1699/2011/St Ing. Kocmundová Iveta vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Výškovická 508/178

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Č.j.: 4276/2015- UŘ-574/2015/RAM V Hrádku nad Nisou dne 8.7.2015 Spis.č.: ÚŘ /2015 Vyřizuje: Ing. Milan Rada E-mail: rada.milan@muhradek.cz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk OZNÁMENÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk OZNÁMENÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2209/2013-Jan VUP 11067/13-JAN-2209/2013 Marie Janoušková 388 459

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/112129/2011/Mo 189855/2011/SUP/LEMO 212690/2011

Více

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/040520/STAV/SU/MF Přerov, dne 29.3.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice O Z N Á M E N Í. odbor stavební úřad

Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice O Z N Á M E N Í. odbor stavební úřad Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice odbor stavební úřad tel. : 577 680 111 fax. : 577 933 369 e-mail : radnice@muotrokovice.cz FVE 20 s.r.o. Vídeňská 546/55 639 00 Brno zastoupená

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 4 3 9-2 0 1 5 / m r k 5876-2 0 1 5 / m r k S p is. a

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc x*crdux0084j7f* CRDUX0084J7F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0661/14-11/Km V Olomouci dne 21. ledna 2015 Č. j.: DUCR-3905/15/Km Telefon: +420 972

Více

Spisová značka SU/1315/1314/2010/lip Dle rozdělovníku Č.j. Vyřizuje: Lipertová J. Tel: 472710621 lipertova@ouchlumec.cz V Chlumci dne 13.7.

Spisová značka SU/1315/1314/2010/lip Dle rozdělovníku Č.j. Vyřizuje: Lipertová J. Tel: 472710621 lipertova@ouchlumec.cz V Chlumci dne 13.7. OBECNÍ ÚŘAD CHLUMEC, Krušnohorská39, 40339 Chlumec Stavební odbor a správa obecního majetku - Stavební úřad e-mail: obec@ouchlumec.cz tel.: 472710610 http://www.ouchlumec.cz fax: 472776910 Spisová značka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/3181028/2010/VEKO 20684/2011/SUP/VEKO 23340/2011

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-953/1485/09, VÚP 330-952/1484/09 Ka-16 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-953/1485/09, VÚP 330-952/1484/09 Ka-16 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 14.5.2009 VÚP 328.3-953/1485/09, VÚP 330-952/1484/09

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ stavební úřad Mag~strát města ĺ/ĺ7vĺrrvj2 ~~ Jihlava, dne: 285.2015 Č.j: MMJ/SÚ/1 544/2015-5 JID: 90473/2015/MMJ Vyřizuje: Ing. Kateřina Jánská E-mail: katerina.janska jihlava-city.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/168799/2014 ST2/Več MMHK/186597/2014 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Číslo jednací: MÚT/00337/2013 Spisová značka: MÚT/23655/2012/ORR/H. Vyřizuje: Vaše značka: OZNÁMENÍ

Číslo jednací: MÚT/00337/2013 Spisová značka: MÚT/23655/2012/ORR/H. Vyřizuje: Vaše značka: OZNÁMENÍ 00302382 *00302382* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/00337/2013 Spisová značka: MÚT/23655/2012/ORR/H.

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-020858/2015/Př Číslo jednací dokumentu: MMZL 066169/2015 Zlín, dne 27.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Přívarová

Více

OB E C N Í Ú ŘAD L UT Í N, o k r e s O lom o u C stavební úřad Olomoucká 131, 783 49 Lutín

OB E C N Í Ú ŘAD L UT Í N, o k r e s O lom o u C stavební úřad Olomoucká 131, 783 49 Lutín OB E C N Í Ú ŘAD L UT Í N, o k r e s O lom o u C stavební úřad Olomoucká 131, 783 49 Lutín SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: SÚ/IIII/2010 SÚ/llll/2010 Jarmila Vychodilová 585944286 jvychodilova.ou@lutin.cz

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Počet listů příloh:1 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax: E-mail: V Prachaticích

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1616/2014/St ČEZ Distribuce, a.s. vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Teplická 874/8 tel. : 558 666 443 405 02 Děčín IV-Podmokly

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ s~v~tiníůřaii Maq~strát města Č.j: ~ Jihlava, dne: 19.2.20 6 MMJ/SU/370/2016-3 JIB: 29702/2016/MMJ Vyřizuje: Ing. Kateřina Jánská E-mail: katerina.janska jihlava-city.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1990/2012/Lu Č.J.: MUVI 17078/2012 VYŘIZUJE: Lukašíková TEL.: 556 312 265

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05865/2012/MAL Číslo jednací: MCLISEN 09821/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Ukládací - skartovací znak: 328 - A/5 Spis.zn.:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz Žadatel: Martina Bastlová, 14.01.1978, Srbsko č.p. 220, 267 18 Karlštejn R O Z

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Číslo spisu: 2011/547 Číslo jednací: 2011/3615/OV/VOB Oprávněná úřední osoba: Lenka Voborníková, referentka Telefon/fax: 491 509 992 / 491 541 119 E-mail:

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 4857/2010 OV 04 V Uhříněvsi dne: 7.9.2010 Sp.zn.: MC22 1352/2010 OV 04 Vyřizuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc

. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc *CRDUX000RU1L* CRDUX000RU1L. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc Sp. Zn.: DUCR-33225/09/Kf/Kf V Brně dne 16. července 2009 Č. j.: DUCR-33225/09/Kf

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně čj. OÚDL 2042/2014 Kukula Pavel spis.zn. S OÚDL 2018/2014/03 Československé armády 1042 Vyřizuje: Oškerová

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV odbor výstavby nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV odbor výstavby nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV odbor výstavby nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov Spisová značka: Výst./0243/2011/Vi Hronov, dne 5. 5. 2011 Číslo jednací dokumentu: Výst/1775/2011 Oprávněná úřední osoba: Višňák Zdeněk

Více

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U D R Á Ž N Í Čj.: 30-1256/07-DÚ/Vr-2 Oprávněná úřední osoba: ing.vrchlavský, tel. 602 669 174 (tel+fax 972 524 098) E-mail: vrchlavsky@du-praha.cz počet listů = 3 sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/189374/10-Ma Liberec, dne 10.12.2010

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2007 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. : 283/08/II/2/Šp V Kunštátě dne 19.6.2008 Vyřizuje:

Více

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní Škroupova 4, Plzeň

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní Škroupova 4, Plzeň Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní Škroupova 4, Plzeň Sp.zn.: SZ MMP/012254/16/PRO Plzeň, dne: 25. 2. 2016 Č.j.: MMP/047122/16 Vyřizuje: Ing. Dana Prokopová Telefon: Fax: E-mail: IDDS: 378 034

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 19426/1064/4/08-UR Vyřizuje: Konvalinová Dne

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/195551/15-Je Liberec, dne 4.2.2016 CJ MML 025849/16 Oprávn

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2010/19977 Číslo jednací: 2010/2649/OV/JUS/5 Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Eva Justová, referentka

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad

Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou tel.: 581 626 111, fax: 581 626 021, e-mail: posta@ihustopece.cz Č.j.: 961/2012-332/1-9 V Hustopečích nad Bečvou

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/15129/2011/SÚ Lipník nad Bečvou, dne 13.10. 2011 Č.j.: MU/19587/2011/ Skartační znak:

Více

N ÁVR H VÝ R OKU ROZHOD N U TÍ

N ÁVR H VÝ R OKU ROZHOD N U TÍ Městský úřad Ústí nad Orlicí stavební úřad 562 24 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, tel.: 465 514 111, fax.: 465 525 563 Sp. zn.: SÚ-USJ-FO/5116/2014 Ústí nad Orlicí, dne 8. ledna 2015 Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Marian Frídl Příluky 28 756 41 Lešná Petra Frídlová Příluky 28 756 41 Lešná Naše značka

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem 31 Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPRJ 1089/20 11 Sp.zn.: 46/11-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/0 Vyřizuje: Jaroslava Šebková ve

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/735/2012/St Bc. Kristýna Kovalčíková MUDr. Jozef Kovalčík vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Ahepjukova 2802/13 tel. : 558

Více

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. listopadu 2012 Č.j.: SÚ 7044/12-1327/2012-Ka Spis.znač.: 1327/2012-Ka Oprávněná úřední osoba: Jakub

Více

Oznámení o zahájení vodoprávních řízení a pozvánka k ústnímu jednání VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení vodoprávních řízení a pozvánka k ústnímu jednání VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-421162/2014 Č.j. MHMP-47065/2015/OZP-II/Fi Ing. Fidranská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/40863-15/vark OSÚ/5722-2015 Rumburk, 14. ledna 2016 Oprávněná úřední osoba: Vartová Klára E-mail:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Stavebn í úřad Masarykovo nám. 137,76861 Bystřice pod Hostýnem Sp.zn.: SÚ328/324/201 0-Hb-6/ÚR-527 Bystřice pod Hostýnem, dne 12. srpna 2010 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Stavební úřad

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Stavební úřad Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Stavební úřad Váš dopis zn.: ze dne: Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: 5057/2012/OTER/UpV-6 5057/2012/OTER/UpV Ing.

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/142/2016-2 Pelhřimov, dne: 15.2.2016 Žadatel: E.ON Distribuce, a.s. (IČO - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Opatovice, stavební úřad Hlavní 170, 753 56 Opatovice Č.j: St.ú.158/733/2007-328-A/5-Bu/185-18 Opatovice, dne: 2.11.2007 E-mail: stavebni@opatovice.cz Telefon: 581 621 209 Navrhovatel: Obec

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

O Z N Á M E N Í. "Okrouhlá, Jesenice, 16 RD - Kopecký; Kabely NN; IV-12-0007533"

O Z N Á M E N Í. Okrouhlá, Jesenice, 16 RD - Kopecký; Kabely NN; IV-12-0007533 Městský úřad Cheb, odbor stavební nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 31764/2012/Mül Cheb, dne: 23.4.2012 Spis. zn.: KSÚ 3280/2012 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail: mullerova@cheb.cz

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně Spis.zn. S OÚDL 0908/2015/05 Babinski Henryk a Sychrová Bohumila čj. OÚDL 1292/2015 Příčná 136 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.1.2012 NAŠE ZN.: Mukrn/201202230/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Jeronimová Marie, Ing. Tel.: 533 304 552, e-mail.: jeronimova@slapanice.cz

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 7819/413/5/09 Vyřizuje: Konvalinová Dne 10. 9.

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/158/2013-7 Pelhřimov, dne: 6.3.2013 Žadatelé: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

MUTS/6555/16/Kri Telefon : 386 301 427. Informace NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

MUTS/6555/16/Kri Telefon : 386 301 427. Informace NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6429/416-UR/2016/Kr Trhové Sviny, dne 14.3.2016 Vyřizuje : František Kříha MUTS/6555/16/Kri Telefon : 386 301

Více

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 53932/2013 Naše Sp. Zn.: Odbor: 51768/2013 VYS/HEUR odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX0195E0N* Datum: 1.7.2013 INFORMACE O

Více