Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, Krnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov"

Transkript

1 Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/ /RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: DATUM: Mgr. Josef Tobiášek, nar , MUDr. Leona Tobiášková, nar oba bytem Na Dolním Pastvišti 742/1, Krnov oba zastoupeni Ing. Danešem Herelem nar , bytem Tyršova 271/27 Město Albrechtice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1 písm. g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), posoudil podle 90 stavebního zákona v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne podali žadatelé Mgr. Josef Tobiášek, nar a MUDr. Leona Tobiášková, nar , oba bytem Na Dolním Pastvišti 742/1, Krnov, oba zastoupeni Ing. Danešem Herelem, nar , bytem Tyršova 271/27, Město Albrechtice, (dále také jen žadatelé ) a na základě toho vydává podle 92 stavebního zákona a 9 vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen vyhl. 503/2006 Sb. ) ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y, kterou žadatelé nazvali: Jedná se o novostavbu rodinného domu obytná část (1 bytová jednotka), hobby část, přístřešek pro auta. Objekt má půdorys ve tvaru T, je nepodsklepený obytná část má přízemí a využité podkroví, střecha je sedlová, hobby část a přístřešek pro auta je přízemní, zakrytý pultovou střechou. Součástí stavby jsou rovněž jímka na vyvážení, jímka na dešťovou vodu, bazén+ zpevněná plocha,venkovní úpravy (plocha příjezdu a parkovací stání, příjezdová cesta, zpevněné plochy, chodníky, terénní úpravy), oplocení, venkovní kanalizace splašková, venkovní kanalizace dešťová + drenáž + vsakovací objekty, přípojka vody, venkovní vodovod, zahradní vodovod, přípojka NN, venkovní kabelové rozvody. na pozemcích par. č. 5138/9 orná půda, 5138/71 orná půda, 5139 ostatní plocha, neplodná půda, 5140/2 orná půda, 5179/3 vodní plocha, vodní nádrž umělá a 5782/3 - ostatní plocha, silnice vše v k. ú. Krnov Horní Předměstí. Jedná se o soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavba rodinného domu, obsahující: Rodinný dům, který tvoří o obytná část na pozemcích par. 5138/9 a 5138/71 o zastavěné ploše 214 m 2 o terasa na pozemku par. č. 5138/9 a 5138/71 o zastavěné ploše 37,3 m 2 o hobby část na pozemku par. č. 5138/71 o zastavěné ploše 102 m 2 o přístřešek pro auta na pozemku par. č. 5138/71 o ploše 70 m 2 Jímka na vyvážení (žumpa) na pozemku par. č. 5138/71 o ploše 9 m 2 Jímka na dešťovou vodu na pozemku par. č. 5138/71, o ploše 5 m 2 Bazén + zpevněná plocha na pozemku par. č. 5138/71, o ploše 25 m m 2 Zpevněná plocha pro příjezd a parkování na pozemku par. č. 5138/9, o celkové ploše 55 m 2 Příjezdová cesta na pozemku par. č. 5138/9, celková plocha 127 m 2 Zpevněná plocha pochůzí a pojízdná (včetně plochy pod přístřeškem na auta) na pozemcích par. č. 5138/9 a 5138/71, celková plocha 305 m 2

2 str.č. 2 k č.j. Mukrn/ /RR/SU/Kr Chodníky na pozemcích par. č. 5138/9 a 5138/71, celková plocha 122 m 2 Oplocení podél hranic s okolními pozemky na pozemcích par. č. 5138/9, 5138/71, 5140/2, částečně tvořené ocelovými sloupky s dřevěnou výplní v délce 245 m a částečně kamenným zdivem s mřížemi v délce 35 m, celková délka 280 m Přípojka kanalizace splaškové z navrženého rodinného domu do jímky na pozemcích par. č. 5138/9 a 5138/71, celková délka 41 m Přípojka kanalizace dešťové ukončena vsakovacími objekty na pozemcích par. č. 5138/9 a 5138/71, celková délka 125 m Drenáž kodvodnění pozemku napojená do dešťové kanalizace a následně svedena do vsakovacích objektů na pozemcích par. č. 5138/9 a 5138/71, celková délka 175 m Přípojka vody z veřejného vodovodního řadu do vodoměrné šachty na pozemcích par. č. 5179/3, 5782/3 v délce 17,2 m Přípojka vody z vodoměrné šachty do navrženého rodinného domu (nazvaná venkovní vodovod) na pozemcích 5139, 5138/9 a 5138/71 v délce 85 m Přívod vody z rodinného domu na zahradu k zavlažování pozemku (nazvaná zahradní vodovod) na pozemcích par. č. 5138/9 a 5138/71, celková délka 146 m Přípojka NN z rozvodné sítě k elektroměrnému pilíři na pozemcích par. č. 5782/3 a 5138/9 v délce 21 m Přípojka NN z elektroměrného pilíře do navrženého rodinného domu na pozemcích par. č. 5138/9, 5138/71, celková délka 80 m vše v k. ú. Krnov Horní Předměstí. Pro umístění stavby, pro další přípravu a realizaci stavby se ve smyslu ustanovení 92 stavebního zákona a dle 9 vyhl.č. 503/2006 Sb. stanoví tyto podmínky: 1. Uvedený soubor staveb bude umístěn jak je zaznačeno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, kde je soubor staveb zaznačen na podkladě katastrální mapy, který je součástí projektové dokumentace k územnímu řízení a který bude ověřený po nabytí právní moci územního rozhodnutí zaslán žadateli. 2. Jako stavební pozemek se vymezují části pozemků par. č. par. č. 5138/9 orná půda, 5138/71 orná půda, 5139 ostatní plocha, neplodná půda, 5140/2 orná půda, 5179/3 vodní plocha, vodní nádrž umělá a 5782/3 - ostatní plocha, silnice vše v k. ú. Krnov Horní Předměstí, tak jak je zaznačeno v situačním výkresu v měřítku 1: Ze závazného stanoviska dotčeného orgánu MěÚ Krnov, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. Mukrn/ /DO/SH/Va ze dne vyplývá podmínka: Před vlastní realizací vodovodní přípojky stavebníci vyřídí u MěÚ Krnov, odboru dopravy a silničního hospodářství, povolení ke zvláštnímu užívání silnice III/45810 ul. Ježnická. 4. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn ze dne Z vyjádření Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., zn. 116/2011/jh ze dne vyplývá podmínka: K oznámení užívání stavby rodinného domu bude doloženo kladné stanovisko správce veřejného vodovodu ke způsobu napojení stavby na veřejný vodovod. 6. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j /11 ze dne Z vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Krnov, č.j. Mukrn/ /ZP/EK/Chr ze dne vyplývají podmínky: Bude provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy vcelkovém množství 323 m 2. Skrývka bude po dobu výstavby uložena na parcele č. 5138/9 a par. č. 5138/71 v k. ú. Krnov Horní Předměstí. Po dokončení stavebních prací bude kulturní vrstva zeminy zpětně použita na potřebných místech k ohumusování a provedení terénních úprav parcel na nezastavěných plochách v okolí nových stavebních objektů. O činnosti související se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a použití bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.

3 str.č. 3 k č.j. Mukrn/ /RR/SU/Kr 8. Z vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Krnov, uvedeného do protokolu z ústního jednání dne vyplývá podmínka: Další stupeň projektové dokumentace bude obsahovat údaje o zapracování ČSN do projektové dokumentace, především z hlediska ochrany kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. Účastníky řízení podle 27 odst. 1 pís. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) jsou Mgr. Josef Tobiášek, nar a MUDr. Leona Tobiášková, nar , oba bytem Na Dolním Pastvišti 742/1, Krnov. O d ů v o d n ě n í Žadatelé, Mgr. Josef Tobiášek, nar a MUDr. Leona Tobiášková, nar , oba bytem Na Dolním Pastvišti 742/1, Krnov, oba zastoupeni Ing. Danešem Herelem, nar , bytem Tyršova 271/27, Město Albrechtice (dál jen žadatelé ), podali dne u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou v bodě VI. Základní údaje o stavbě/změně stavby, části A. uvedené žádosti popsal: Druh zamýšlené stavby/její změny: Jedná se o novostavbu rodinného domu obytná část (1 bytová jednotka), hobby část, přístřešek pro auta. Objekt má půdorys ve tvaru T, je nepodsklepený obytná část má přízemí a využité podkroví, střecha je sedlová, hobby část a přístřešek pro auta je přízemní, zakrytý pultovou střechou. Součástí stavby jsou rovněž jímka na vyvážení, jímka na dešťovou vodu, bazén, rozšíření stávajícího sjezdu ze silnice, venkovní úpravy (příjezdová cesta a parkovací plochy, zpevněné plochy, terénní úpravy), oplocení, venkovní kanalizace splašková, venkovní kanalizace dešťová, drenáž, přípojka vody, venkovní vodovod, zahradní vodovod, přípojka NN, venkovní kabelové rozvody. Půdorysná velikost, výška stavby/její změny: Rodinný dům. Celkové rozměry objektu RD 29,5 x 27,8 m, max. výška od upraveného terénu 9,50m Účel (kapacita) stavby/její změny: 1 bytová jednotka + přístřešek pro auta 3 stání Podle ustanovení 44 odst. 1 správního řádu bylo uvedeným dnem zahájeno územní řízení o umístění stavby. Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby, neobsahuje náležitosti dle 86 stavebního zákona a dle 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, v souladu s ustanovením 45 odst. 2 správního řádu, vyzval přípisem ze dne žadatele k doplnění žádosti a řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne V tomto doplnění zmocněný zástupce stavebníků doplnil a upravil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby i její přílohy a umístění stavby. V části Základní údaje o stavbě popsal soubor staveb takto: Druh zamýšlené stavby/její změně: Jedná se o novostavbu rodinného domu obytná část (1 bytová jednotka), hobby část, přístřešek pro auta. Objekt má půdorys ve tvaru T, je nepodsklepený obytná část má přízemí a využité podkroví, střecha je sedlová, hobby část a přístřešek pro auta je přízemní, zakrytý pultovou střechou. Součástí stavby jsou rovněž jímka na vyvážení, jímka na dešťovou vodu, bazén+ zpevněná plocha,venkovní úpravy (plocha příjezdu a parkovací stání, příjezdová cesta, zpevněné plochy, chodníky, terénní úpravy), oplocení, venkovní kanalizace splašková, venkovní kanalizace dešťová + drenáž + vsakovací objekty, přípojka vody, venkovní vodovod, zahradní vodovod, přípojka NN, venkovní kabelové rozvody. Jako místo stavby žadatelé uvedli pozemky par. č. 5138/9 orná půda, 5138/71 orná půda, 5139 ostatní plocha, neplodná půda, 5140/2 orná půda, 5179/3 vodní plocha, vodní nádrž umělá a 5782/3 - ostatní plocha, silnice vše v k. ú. Krnov Horní Předměstí. Podle žádosti a jejich příloh po doplnění, je předmětem územního řízení soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavba rodinného domu. Soubor staveb obsahuje stavby, které stavební úřad podle stavebního zákona posoudil takto: Rodinný dům, který tvoří o obytná část o zastavěné ploše 214 m 2 stavba ve smyslu 2 odst. 3 stavebního

4 str.č. 4 k č.j. Mukrn/ /RR/SU/Kr zákona a to stavba pro bydlení ve smyslu 2 pís. a) bod 2. vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (dále jen vyhl. 501/2006 sb.). Tato stavba vyžaduje územní rozhodnutí dle 92 stavebního zákona a stavební povolení dle 115 stavebního zákona. o krytá terasa propojená s domem o zastavěné ploše 37,3 m 2 stavba ve smyslu 2 odst. 3 stavebního zákona a to stavba pro bydlení ve smyslu 2 pís. a) bod 2. vyhl. 501/2006 Sb. Tato stavba vyžaduje územní rozhodnutí dle 92 stavebního zákona a stavební povolení dle 115 stavebního zákona. o hobby část propojená s obytnou částí o zastavěné ploše 102 m 2 - stavba ve smyslu 2 odst. 3 stavebního zákona. Tato stavba vyžaduje územní rozhodnutí dle 92 stavebního zákona a stavební povolení dle 115 stavebního zákona. o přístřešek pro auta propojený shobby částí o ploše 70 m 2 - stavba ve smyslu 2 odst. 3 stavebního zákona. Tato stavba vyžaduje územní rozhodnutí dle 92 stavebního zákona a stavební povolení dle 115 stavebního zákona. Jímka na vyvážení (žumpa) o ploše 9 m 2 výrobek plnící funkci stavby ve smyslu 103 odst. 1 pís. h) stavebního zákona, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro jeho umístění na pozemku postačí toto územní rozhodnutí. Jímka na dešťovou vodu o ploše 5 m 2 výrobek plnící funkci stavby ve smyslu 103 odst. 1 pís. h) stavebního zákona, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro jeho umístění na pozemku postačí toto územní rozhodnutí Bazén + zpevněná plocha o ploše 25 m m 2 bazén jako stavbu uvedenou v 103 odst. 1 pís. d) bod 5. stavebního zákona a zpevněné plochy kolem něj jako stavbu uvedenou v 103 odst. 1 pís. f) bod 3. stavebního zákona. Obě stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro jejich provedení na pozemku postačí toto územní rozhodnutí. Zpevněná plocha pro příjezd a parkování, celková plocha 55 m 2 - stavba uvedená v 103 odst. 1 pís. f) bod 3. stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro její provedení na pozemku postačí toto územní rozhodnutí. Příjezdová cesta, celková plocha 127 m 2 - stavba uvedená v 103 odst. 1 pís. f) bod 3. stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro její provedení na pozemku postačí toto územní rozhodnutí. Zpevněná plocha pochůzí a pojízdná (včetně plochy pod přístřeškem na auta), celková plocha 305 m 2 - stavba uvedená v 103 odst. 1 pís. f) bod 3. stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro její provedení na pozemku postačí toto územní rozhodnutí. Chodníky, celková plocha 122 m 2 - stavba uvedená v 103 odst. 1 pís. f) bod 3. stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro její provedení na pozemku postačí toto územní rozhodnutí. Oplocení podél hranic s okolními pozemky - stavba uvedená v 103 odst. 1 pís. d) bod 7. stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro její provedení na pozemku postačí toto územní rozhodnutí. Přípojka kanalizace splaškové z navrženého rodinného domu do jímky na vyvážení o celkové délce 41 m - stavba uvedená v 103 odst. 1 pís. b) bod 8. stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro její provedení na pozemku postačí toto územní rozhodnutí. Přípojka kanalizace dešťové ukončena vsakovacími objekty, celková délka 125 m - stavba ve smyslu 104 odst. 2 pís. h) stavebního zákona, pro jejíž provedení postačí ohlášení stavebnímu úřadu (nebo stavební povolení dle 115 stavebního zákona). Drenáž k odvodnění pozemku napojená do dešťové kanalizace a následně svedena do vsakovacích objektů, celková délka 175 m - stavba ve smyslu 104 odst. 2 pís. h) stavebního zákona, pro jejíž provedení postačí ohlášení stavebnímu úřadu (nebo stavební povolení dle 115 stavebního zákona).

5 str.č. 5 k č.j. Mukrn/ /RR/SU/Kr Přípojka vody z veřejného vodovodního řadu do vodoměrné šachty v délce 17,2 m stavba uvedená v 103 odst. 1 pís. b) bod 8. stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro její provedení na pozemku postačí toto územní rozhodnutí. Přípojka vody zvodoměrné šachty do navrženého rodinného domu (nazvaná venkovní vodovod) v délce 85 m - stavba ve smyslu 104 odst. 2 pís. h) stavebního zákona, pro jejíž provedení postačí ohlášení stavebnímu úřadu (nebo stavební povolení dle 115 stavebního zákona). Přívod vody zrodinného domu na zahradu k zavlažování pozemku (zahradní vodovod), celková délka 146 m - stavba ve smyslu 104 odst. 2 pís. h) stavebního zákona, pro jejíž provedení postačí ohlášení stavebnímu úřadu (nebo stavební povolení dle 115 stavebního zákona). Přípojka NN z rozvodné sítě k elektroměrnému pilíři v délce 21 m - stavba uvedená v 103 odst. 1 pís. b) bod 8. stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a pro její provedení na pozemku postačí toto územní rozhodnutí. Přípojka NN z elektroměrného pilíře do navrženého rodinného domu, o celkové délce 80 m - stavba ve smyslu 104 odst. 2 pís. h) stavebního zákona, pro jejíž provedení postačí ohlášení stavebnímu úřadu (nebo stavební povolení dle 115 stavebního zákona). Na základě podané žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a jejího následného doplnění a upřesnění Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 pís. g) stavebního zákona oznámil přípisem ze dne podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům a současně k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den Při tomto jednání žádný z účastníků řízení a dotčených orgánu neuplatnil k projednávanému záměru námitku. Dotčený orgán ochrany přírody a krajiny ve svém vyjádření do protokolu z ústního jednání uvedl požadavek, jenž byl zapracován do podmínek tohoto rozhodnutí. V průběhu územního řízení stavební úřad prozkoumal předložený záměr z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona. Nejprve zkoumal záměru s vydanou územně plánovací dokumentací a při tom zjistil, že podle vydaného Územního plánu Krnov vydaného dne Zastupitelstvem města Krnov (usnesením č. 1047/27) jako opatření obecné povahy č.j. 1/2010 s nabytím účinnosti dne , je soubor staveb po úpravě a doplnění doloženém dne navržen v plochách bydlení individuální (BI Z1), plochy a koridory technické infrastruktury (T Z34), plochy smíšené obytné (SO - 2), plochy zeleně ostatní a specifické (ZX) a plochy krajinné smíšené s rekreačním využitím (NR 01). Podle Územního plánu Krnov se pozemky 5139, 5179/3 a 5782/3 vše v k. ú. Krnov Horní Předměstí nachází v nezastavěném území. Pozemky par. č. 5138/9 a 5138/71 v k. ú. Krnov Horní Předměstí se nachází v nezastavěném území, ale v zastavitelné ploše. Pozemek par. č. 5140/2 v k. ú. Krnov Horní Předměstí je v zastavěném území. Podle 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území umisťovat stavby pro technickou infrastrukturu. Na pozemcích v nezastavěném území, které nejsou zastavitelnou plochou, jsou navrženy pouze stavby technické infrastruktury. V ploše krajinné smíšené s rekreačním využitím (NR 01) je navrženo umístění přípojky vody v této ploše je možné umístění technické infrastruktury vnezbytně nutném rozsahu. Napojení vodovodní přípojky na stávající vodovodní řad, který se v ploše nachází lze považovat za technickou infrastrukturu v nezbytném rozsahu. V ploše zeleně ostatní a specifické (ZX) je navrženo umístění vodovodní přípojky z vodoměrné šachty do navrženého rodinného domu (nazvaná jako venkovní vodovod) a oplocení tvořené kovovou mříží s průchody min. 15 cm. Touto plochou zároveň prochází lokální biokoridor a vúzemním plánu Krnov je veden jako veřejně prospěšné opatření. V této ploše lze realizovat technickou infrastrukturu pouze v nezbytném

6 str.č. 6 k č.j. Mukrn/ /RR/SU/Kr rozsahu a veškeré zásahy do plochy je nutno konzultovat s orgánem ochrany přírody. Vodovodní přípojku lze považovat za technickou infrastrukturu v nezbytném rozsahu. Stavba plotu byla projednání s orgánem ochrany přírody a krajiny a jeho požadavek na zajištění průchodu drobných živočichů oplocením, které bude provedeno z kovové mříže, ve které budou zachovány min. 15 cm volné průchody, byl zapracován do projektové dokumentace. V ploše smíšené obytné (SO - 2) je navržena stavba oplocení. Stavba oplocení není uvedena v přípustném, podmíněně přípustném ani nepřípustném využití plochy. Přípustným využitím jsou stavby pro bydlení a nepřípustným stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Stavba oplocení souvisí se stavbou rodinného domu, tedy se stavbou pro bydlení a tím i s přípustným využitím. V ploše technické infrastruktury (T Z34) jsou navrženy přípojky vody a NN, což jsou stavby technické infrastruktury, pro kterou je tato plocha určena. Ostatní stavby jsou navrženy v ploše bydlení individuální (BI Z1),ve které stanoveno hlavní využití pro bydlení v rodinných a bytových domech. Všechny zde umisťované stavby souvisí nebo podmiňují stavbu bydlení rodinný dům, tedy jsou s hlavním využitím plochy v souladu. Z projektové dokumentace stavby také vyplývá, že jsou dodrženy podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu stanovených Územním plánem Krnov. Po tomto posouzení dospěl stavební úřad k závěru, že navržený záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací Územním plánem Krnov. Architektonické řešení předmětné stavby přiměřeně vychází z okolní rozvolněné zástavby. V bezprostřední blízkosti navržené stavby se nenachází žádné nadzemní stavby, které by mohly být projednávaným souborem stavby architektonicky ovlivněny. Stavební úřad po posouzení záměru a z předložené projektové dokumentace došel k závěru, že stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na využívání území a s technickými požadavky na stavby. Stavba je rovněž v souladu s požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu příjezd ke stavbě je zajištěn stávajícím sjezdem z veřejné komunikace par. č. 5782/3 v k. ú. Krnov Horní Předměstí. Je také v souladu s požadavky na technickou infrastrukturu vlastníci a správci veřejné infrastruktury vydaly souhlas s napojením stavby na jejich sítě. Dotčené orgány nevznesly k umístění stavby námitky, jejich požadavky byly buď zapracovány do projektové dokumentace nebo zaneseny do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavba nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí. Účastníci řízení neuplatnili v průběhu řízení k souboru staveb žádné námitky. Přípisem ze dne stavební úřadu účastníkům řízení sdělil, že v souladu s ustanovením 36 odst. 3 správního řádu mají možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům dne Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší: podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatelům - Mgr. Josefu Tobiáškovi a MUDr. Leoně Tobiáškové, kterí jsou zároveň vlastníky pozemku par. č. 5138/71 v k. ú. Krnov Horní Předměstí podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Město Krnov podle 85 odst. 2 pís. a) stavebního zákona vlastníkům pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a stavbě, pozemky v k. ú. Krnov Horní Předměstí: par. č. 5138/9, 5139 a 5140/2 Kratochvíl Josef a Kratochvílová Jana, Kratochvíl Bohdan; par. č. 5782/3 Moravskoslezský kraj, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Město Krnov; par. č. 5179/3 Český rybářský svaz, Československá obchodní banka, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; vlastníci inženýrských sítí, na které se bude stavba napojovat ČEZ

7 str.č. 7 k č.j. Mukrn/ /RR/SU/Kr Distribuce, a.s. a Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno pozemky a stavby v k. ú. Krnov Horní Předměstí par. č. 5138/8, 5138/7 Kratochvíl Josef a Kratochvílová Hana, Kratochvíl Bohdan; par. č. 5138/3 Ing. Makový Ivo a Maková Lenka; vlastníci a správci sousedních staveb veřejné technické infrastruktury ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. Po provedeném řízení došel stavební úřad k závěru, že umístěním stavby za splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. 81, 83 odst. 1 a 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným u Městského úřadu v Krnově, odboru regionálního rozvoje. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava. Podle 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Podle ust. 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odstavce 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřovaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje, na jeho náklady. Podle ustanovení 92 odst. 1) a podle 93 odst. 1) stavebního zákona toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podáno úplná žádost o stavební povolení. V případě staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavební úřad upozorňuje na povinnosti vyplývající z ustanovení 152 až 160 stavebního zákona. Bc. Blanka Krištofíková referent stavebního úřadu služ č. 126 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne :... Sejmuto dne :... Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení : Za toto rozhodnutí Vám byl vyměřen správní poplatek 1000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

8 str.č. 8 k č.j. Mukrn/ /RR/SU/Kr Rozdělovník : účastníci řízení : dle 85 odst. 1) stavebního zákona - jednotlivě, doporučeně ( na doručenku): - Mgr. Josef Tobiášek, nar a MUDr. Leona Tobiášková, nar , oba bytem Na Dolním Pastvišti 742/1, Krnov, oba zastoupeni Ing. Danešem Herelem, nar , bytem Tyršova 271/27, Město Albrechtice - Město Krnov dle 85 odst. 2) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou - 1x úřední deska dotčené orgány jednotlivě (na doručenku): - Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí - Městský úřad Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství ostatní: - Město Krnov, odbor správy majetku města po nabytí právní moci (s vyznačením právní moci): - finanční úřad - Mgr. Josef Tobiášek, nar a MUDr. Leona Tobiášková, nar , oba bytem Na Dolním Pastvišti 742/1, Krnov, oba zastoupeni Ing. Danešem Herelem, nar , bytem Tyršova 271/27, Město Albrechtice + PD stavby + 1x ověřená situace stavby - MěÚ Krnov, ORR, SÚ 2 x + 2 x ověřená situace stavby + 1 x projektová dokumentace stavby

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.1.2012 NAŠE ZN.: Mukrn/201202230/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL:

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/735/2012/St Bc. Kristýna Kovalčíková MUDr. Jozef Kovalčík vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Ahepjukova 2802/13 tel. : 558

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05865/2012/MAL Číslo jednací: MCLISEN 09821/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně Spis.zn. S OÚDL 0908/2015/05 Babinski Henryk a Sychrová Bohumila čj. OÚDL 1292/2015 Příčná 136 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz Žadatel: Martina Bastlová, 14.01.1978, Srbsko č.p. 220, 267 18 Karlštejn R O Z

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2012/7289/V/CER

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 18244/12-NoL Sp.zn.: VYST/3122/2012-NoL Vlašim, dne 24. října 2012 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 4857/2010 OV 04 V Uhříněvsi dne: 7.9.2010 Sp.zn.: MC22 1352/2010 OV 04 Vyřizuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Stavebn í úřad Masarykovo nám. 137,76861 Bystřice pod Hostýnem Sp.zn.: SÚ328/324/201 0-Hb-6/ÚR-527 Bystřice pod Hostýnem, dne 12. srpna 2010 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1631/2011-2012/sle/330/5-5. Bakov nad Jizerou, dne: 7.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0025T6O* Sp. zn.: MMFM_S 5316/2009/OÚRaSŘ/Chro Frýdek-Místek,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx002ddzq MUVRX002DDZQ Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2517/2010 Sp.Zn.: SPIS 441/2010/VAŽP41 7 Vyřizuje: Pavlovská

Více

Počet listů: 7 Příloh: 1. Datum: 07.11.2013

Počet listů: 7 Příloh: 1. Datum: 07.11.2013 Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis. značka: Naše č.j.: 625/2015-OŽP/TC-5 Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 19426/1064/4/08-UR Vyřizuje: Konvalinová Dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.01.2016 ČJ.: MUMI 690/2016 SP.ZN. 68/2016 OV VYŘIZUJE: Jiří Jech

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor výstavby a územního plánování Nádražní 20, 792 01 Bruntál

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor výstavby a územního plánování Nádražní 20, 792 01 Bruntál MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor výstavby a územního plánování Nádražní 20, 792 01 Bruntál Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: Výst. 1560/2009/poh VUP/8420-10/1560-2009/poh

Více

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02.

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02. Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/14438/2014/SŘaÚP/Ves Karla Bujoková Vendryně 361 739 94

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1698/2011/St Ing. Kocmunda Milan SÚ/330/1699/2011/St Ing. Kocmundová Iveta vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Výškovická 508/178

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KÚOK/12404/2014/OSR/937 Olomouc dne 11. dubna 2014 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karla

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/40863-15/vark OSÚ/5722-2015 Rumburk, 14. ledna 2016 Oprávněná úřední osoba: Vartová Klára E-mail:

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/158/2013-7 Pelhřimov, dne: 6.3.2013 Žadatelé: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. : 283/08/II/2/Šp V Kunštátě dne 19.6.2008 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 426/15/V/Sp Ve Kdyni, dne 4.2.2016 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: 1314/2015-330 Klobouky u Brna 10.8.2015 Č.J.: 1818/2015 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: Ing. Jana Baturná

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

Městský úřad Volyně ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ. A. rozhodnutí o umístění stavby, odbor stavební úřad fax 383 317 225. tel.

Městský úřad Volyně ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ. A. rozhodnutí o umístění stavby, odbor stavební úřad fax 383 317 225. tel. Městský úřad Volyně Volyně odbor stavební úřad fax 383 317 225 317 222 Č.j. SÚ/68/69/70/328/08/Šo Vyřizuje: Jan Šochman Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně dne 04.06.2008 tel. 383 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ

Více

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení.

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení. z ústního jednání ze dne 20.8.2010. PROTOKOL Přítomni : stavebník zástupce spol. NETT Consulting, a.s. - p. Oldřich Máj obec Kořenov p. Pelc KSS LK p. Malich sousedi stavby pí. Helena Friedrichová - P.

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í V Praze dne: 26.6.2013 Spisová značka: SZ 081656/2013/KUSK REG/MP Č. j.: 093052/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Pavlátová / 257 280 717 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 1005/12 Vrdy, dne: 15. 6. 2012 Spis zn: Vyřizuje: Tel.: Mob: E-mail: IDS: 222/2011mar Martinec J. 327 397 221, kl.27 603

Více

Rozhodnutí - přístavba skladu k rd č.p.86 ul.zámecká Kolín I.

Rozhodnutí - přístavba skladu k rd č.p.86 ul.zámecká Kolín I. Rozhodnutí - přístavba skladu k rd č.p.86 ul.zámecká. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ odbor tavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): 375/0 T/12 Kal V Rokycanech: 24.2.2012 C J dokumentu Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: I55210ST/12

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 160 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Městský úřad Ostrov odbor výstavby

Městský úřad Ostrov odbor výstavby Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: MěÚO/06098/2014/výst/So MěÚO/18819/2014 Součková Sylva 353 801 260 353 801 299 ssouckova@ostrov.cz Městský úřad Ostrov odbor výstavby Klínovecká 1204, 363

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni ROZHODNUTÍ Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni č.j. MCH 2103/2013 spzn : 5287/20 12/0VŽP Oprávněná úřední osoba: Telefon: 573 500 740 Ing. Jiří Pospíšil Ivana Svozilová VChropyni 17.4.2013

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 2468/OST/12 Kal V Rokycanech: 24.8.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 7127/OST/12

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Opatovice, stavební úřad Hlavní 170, 753 56 Opatovice Č.j: St.ú.158/733/2007-328-A/5-Bu/185-18 Opatovice, dne: 2.11.2007 E-mail: stavebni@opatovice.cz Telefon: 581 621 209 Navrhovatel: Obec

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno. Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.cz Spis.znač. stu 520-328/2012 Č.j.: stu 520-328/2012-56 Vyřizuje: Miroslav Gros

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j. Výst.330-28/164/2009 Dolní Kralovice dne 25.5.2009 Miroslav Škrabánek Sklenská

Více

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819 Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 16. září 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Jirkov Stavební úřad a životní prostředí nám. Dr.E.Beneše 1, Jirkov 431 11 tel.: 474 616411 fax.: 474 616421 Č.j.: H/09/16460/HUBZ Jirkov, dne 21. srpna 2009 Oprávněná úřední osoba: Zdeňka

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 4 3 9-2 0 1 5 / m r k 5876-2 0 1 5 / m r k S p is. a

Více

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 53932/2013 Naše Sp. Zn.: Odbor: 51768/2013 VYS/HEUR odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX0195E0N* Datum: 1.7.2013 INFORMACE O

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2010/19977 Číslo jednací: 2010/2649/OV/JUS/5 Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Eva Justová, referentka

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 31/2011

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 31/2011 Evidenční číslo dokumentu : ÚSO-DOK/776/2011/Zb Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 M a g i s t r á t města Olomouce o d b o r s t a v e b n í, o d dě l e n í ú z e m ně správní 7 7 9 1 1

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚNystl14932120l21Hr Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/25727/20J2 Vyřizuje: oprávněná

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í.

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Č.j.: MBE/56429/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 19. prosince 2012 Spis zn.: 10907/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: GP Plus s.r.o., IČ 27115666, Arkalycká

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1799/Výst/12/KV ČJ. 3364/Výst/12/KV DATUM 15.08.2012 VYŘIZUJE Kvapilová TELEFON 495 809 022 FAX 495 809 018 E-MAIL kvapilova@mestosmirice.cz Účastníci

Více

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./02212/08/2 Č.j. : 02624/08

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j:výst/169018369/0/2011/Še - 7/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 18.7.2011 Vyřizuje: Libor Šedivý E-mail: libor.sedivy@mupisek.cz Telefon:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/472/2014/STAV Nový Knín, dne 2.2.2015 Č.j.: MUNK/288/2015/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.2012 Žadatel: Pavlína Okrouhlá (nar. 29.6.1984), Ondřejov 30, 393 01 Pelhřimov V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský

Více

VEREJNA VYHLASKA OBECN(O~AD. MESTSKY URAD VITKOV oosrc - 8-12- 2011 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ C.I vy tj. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA OBECN(O~AD. MESTSKY URAD VITKOV oosrc - 8-12- 2011 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ C.I vy tj. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: " ", " VEREJNA VYHLASKA OBECN(O~AD c~r'l,, ", Vt=T~KOVICE MESTSKY URAD VITKOV oosrc - 8-12- 2011 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ C.I vy tj. náměstí Jana Zajíce

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/18/2016/STAV Nový Knín, dne 28.4.2016 Č.j.: MUNK/906/2016/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více