1-2. leden - - únor 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1-2. leden - - únor 2010"

Transkript

1 1-2 leden - - únor 2010 Ročník XIX Cena 5,- Kč JEDNA Z TYPICKÝCH STAVEB ČERČAN, HISTORICKÁ ŽELEZNIČNÍ VODÁRENSKÁ VĚŽ, ZNOVU OŽÍVÁ PÉČÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POSÁZAVSKÝ PACIFIK

2 Čerčanský zpravodaj 1-2/2010 ZIMNÍ POHÁDKA V ČERČANECH Víte, jak vypadají zimy v Čerčanech, napadne sníh a za pár dní je pryč. Ne tak letos. Sněhu napadlo požehnaně a drží se už měsíc. Na běžkách se dá dojet doslova až ke dveřím do domu. Tak to už jsme tady dlouho neměli! -2-

3 Vážení spoluobčané, Čerčanský zpravodaj 1-2/2010 v prvním čísle Čerčanského zpravodaje v roce 2010 vás chci seznámit s těmito zprávami: Dotace na zateplení staré budovy základní školy byla obci přidělena. Bude opravena fasáda, střecha a vyměněny okna. Budova bude odpovídat platným normám a nebudeme už v topné sezoně platit vysoké sumy za protopený plyn. Po obci se povídá, že se nic neděje s výstavbou přechodu pro chodce s retardérem u základní školy. Nový přechod pro chodce je zahrnut do akce rekonstrukce Sokolské ulice. Problém je v tom, že Sokolská ulice je silnicí II. třídy a patříkrajskému úřadu Středočeského kraje. Obec tedy nemůže v této věci nic víc udělat. Akce má stavební povolení, kraj ale zřejmě nemá na rekonstrukci peníze. Není se co divit Stížnosti adresujte panu hejtmanovi Výluky na IV. koridoru. Do května 2010, kdy má být stavba IV. koridoru v úseku Benešov u Prahy Praha Hostivař oficiálně ukončena, se ještě budou konat výluky jednotlivých kolejí. V tom případě budou v Čerčanech zastavovat některé rychlíky a některé osobní vlaky budou odřeknuty. Doporučuji sledovat vývěsky. Petice. Nevzdáváme úsilí o schválení zastavování alespoň některých rychlíků v Čerčanech v období platnosti grafikonu a následujících. Myslíme si, že pokud mohou rychlíky zastavovat v Olbramovicích, kam je na rozdíl od Čerčan zaústěna jen jedna regionální trať do Sedlčan, mohly by alespoň některé zastavovat i v Čerčanech. Chceme v nejbližším období zorganizovat petici občanů a žádáme vás i vaše známé o podpisy. Za RO a ZO Ing. Jan Tupý PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ DRUHÉ ZNÁMKY NA POPELNICE V OBCI ČERČANY A PLATBY ZA REKREAČNÍ OBJEKTY PRO ROK 2010 Druhá známka na popelnice o objemu l bude v obci Čerčany vydávána pouze v případě, že v dané nemovitosti bude hlášeno více než pět osob s trvalým pobytem v obci. Platby za likvidaci odpadů v rekreačních objektech a v objektech, kde není nikdo trvale hlášen, budou probíhat v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2001. Majitelům těchto objektů nebudou vydávány známky na popelnice, k likvidaci odpadů musí majitelé bezpodmínečně využívat typizovaných sběrných nádob (kontejnerů), umístěných na určených stanovištích v obci. Pokud budou mít majitelé těchto nemovitostí zájem o vyvážení popelnic, bude obec jejich požadavek řešit individuálně doplatkem skutečných nákladů (tj. rozdíl ceny známky dle ceníku na daný rok a poplatku za daný objekt dle platné vyhlášky). NOVÉ MĚSTEČKO - TLAKOVÁ KANALIZACE - VODOVOD Dne byl Městským úřadem v Benešově vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby - akce Nové Městečko - tlaková kanalizace - vodovod. V praxi to znamená, že občané, kterých se zasíťování vodovodem a kanalizací týká, mohou začít žádat Obecní úřad Čerčany o připojení a stavební úřad o vydání územního souhlasu (dříve stavební povolení) pro přípojky vodovodu a kanalizace. Bližší info - Stavební úřad Čerčany Ivana Kronovetrová NÁMĚSTÍ ZASE TROCHU JINAK... POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUZI Ve středu 10. února se uskuteční společné setkání řešitele územní studie nového centra v Čerčanech s našimi spoluobčany. Setkání s ing. arch. R. Žofkou proběhne v Infocentru od hodin. Přijďte všichni, kdo máte zájem o dění v obci, se svými dotazy a připomínkami. Přijďte se seznámit s tím, jak vnímá architekt naši obec, přijďte seznámit pana architekta a nás ostatní se svými názory. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Pokud máte zájem o zveřejnění, napište potřebná data eventuálně s fotografií (tu naskenujeme a vrátíme) a zaneste osobně do Infocetra Čerčany (kde sídlí redakce Čerčanského zpravodaje) nebo vhoďte do schránky dole u vchodu do Infocentra a Knihovny nebo pošlete poštou na adresu: Infocentrum Čerčany, Sokolská 28, Čerčany nebo mailem V prvém měsíci letošního roku oslavila 80 let paní Marta Šachová. Tato usměvavá rodačka z Mezihoří je u nás v Čerčanech doma už více jak 50 let. Ještě jednou přejeme hodně zdraví

4 Tichá vzpomínka V závěru roku 2009 nás opustila paní Anna Vanišová, bývalá učitelka Mateřské školy v Čerčanech. Vzpomínám na ni jako na mou paní učitelku, když jsem byla dítko školkou povinné, kdy s láskou, obětavostí, starostlivostí, důsledností a pedagogickou profesionalitou v nelehkých dobách rozvoje mateřského školství v Čerčanech vychovávala a rozvíjela malé osobnosti několika generací. V době mých studií na pedagogické škole mi byla po dobu mé praxe ochotnou kolegyní se spoustou rad, inspirací, podnětů a nápadů. Vždy nápomocna a připravena předat zkušenosti z vlastní dlouholeté praxe. Ukázala mi svou pracovitostí, že učitelské povolání není jen pedagogické působení na dítka, ale i starost o zkrášlování a zvelebování školy i zahrady. Neúnavně vymýšlela a vyráběla pomůcky, šila oblečky na panenky, závěsy, záclony Shrabat zahradu či pomoci uklidit školku po malířích nebo pečovat o prostředí oříšků u kostela i přes bolest nemocných nohou považovala za svou nezištnou pomoc školce, dětem. Když jsem ji jako důchodkyni potkávala po úspěšné operaci nohou na ulici, vždy se zajímala o mou práci a o dění ve školce. Vzpomínala na svou práci, děti a spolupracovnice. Společně jsme si povídaly o učitelkách, které mě ve školce učily a se kterými jsem v pozdější době ve školce pracovala. Po paní ředitelce L. Hromádkové jsme v A. Vanišové ztratili další osobnost mateřinky. I ona, mimo jiné, ovlivnila můj výběr povolání učitelky mateřské školy. Vzpomínám na ni s láskou, úctou, respektem a obdivem. Eva Kočová, ředitelka mateřské školy ROZHOVOR S KRONIKÁŘEM ČERČAN JOSEFEM ŠIMÁNKEM Pověz nám nejprve něco o sobě. Narodil jsem se v Čerčanech v roce Zde jsem také chodil do školy osm roků. Potom ještě do Poříčí n./s. do devátého, tehdy nepovinného ročníku, a po základní škole ještě na odbornou školu do Benešova. Vyjma dvou let vojny jsem své rodné Čerčany neopustil. Poznal jsem dobře život místních lidí, které nebylo problém v dobách mého dětství, později mého mládí, poznat osobně, nebo se s nimi znát jen tak od vidění. Čerčany tehdy byly oproti dnešku pouze poloviční obcí. Znal jsem se díky své vrozené výřečnosti se spoustou zajímavých lidí. Nechal jsem si od nich vyprávět, jak a co se kdy v Čerčanech stalo, protože mě to vždy velmi zajímalo. Jak ses dostal k práci kronikáře? Ovlivnila mne dlouholetá známost s panem Vaněčkem, bývalým vynikajícím kronikářem a společné soukromé bádání ohledně historie Čerčan, již dávno před tím, než jsem vůbec věděl, že budu kdy dělat nějakého kronikáře. S panem Vaněčkem jsem se stýkal již počátkem 80. let. Půjčoval mi staré fotografie Čerčan a já chodil přesně na ta místa, odkud byly ony záběry pořizovány, a srovnával je s tehdejší současností let 80. O historii a dějiny jako celek jsem se zajímal již v dětství. Hlavně mě bavila četba historické literatury. Několikrát jsem přečetl Dějiny národa českého, různé encyklopedie, Kroniku Kosmovu, celé dílo Aloise Jiráska, Hrady a zámky od profesora Sedláčka, které se mi podařilo si zapůjčit, a spoustu historických románů, které moji činnost amatérského historika nesmírně ovlivnily. Nejvíce však historický román z našeho kraje Železný kruh, od spisovatele Karla Nového. Snad tady byly první známky mého zájmu o kroniku, který pan Vaněček zřejmě rozpoznal. Snad, když ještě pan Vaněček žil, s někým o mém zájmu možná hovořil. Co všechno práce kronikáře obnáší? Není to jenom psaní samotné kroniky, to provádím průběžně. Upozorňuji, že kronika nebyla dopisována od roku 1974 a já už za čtyři roky práce kronikáře dopsal dodatečně 20 let, tj. do 1994 a dále pokračuji. Chtěl bych to dopsat až do současnosti. Suma sumárum, jsem popsal 120 listů A3 a to všechno ručně. Vypsal jsem 8 dokumentačních per. To samozřejmě není jediná povinnost. Další je publikační a propagační aktivita. Píši do Čerčanského zpravodaje, vlastivědného časopisu Podblanicko, Blog idnes na internetu a občas i do jiných regionálních periodik. Další je přednášková činnost. Bohužel pro onemocnění nepříjemnou virózou a zánětem ucha jsem nemohl dělat přednášku k 80. výročí naší školy, na kterou jsem se intenzivně připravoval. Potom sem patří také fotografování zajímavostí z obce (v čemž mi též pomáhá pan Nikles, jinak vynikající fotograf) a shromažďování různých materiálů. Jak je to vlastně s kronikami Čerčan? Naše obec má v současnosti čtyři kroniky. Jsou označeny jako I, II, III a IV. Jsou to poměrně objemné knihy zhruba v rozměru A3. Kroniky označené I-III jsou uloženy v Okresním archivu v Benešově. Poslední s označením IV mám v kanceláři na OÚ uloženou v trezoru a v současnosti ji průběžně dopisuji. První kronika se začala psát v roce 1925, prvním kronikářem panem řídícím učitelem Františkem Hatašem. Zahrnuje také vznik naší vesnice v podstatě od roku V kronice pak zevrubně popisuje dění na území obce nebo i celého státu. Když začal v roce 1925 kroniku psát, musel se samozřejmě vrátit dějově zpět před tento rok, hlavně ke vzniku samostatné obce v roce Před tímto rokem patřily Čerčany pod Lštění. Kronika se musela psát a musí do dneška, je to dáno zákonem č.80/1920 Sb

5 Kdo všechno psal čerčanské kroniky před Tebou? Kronikářů v Čerčanech byla celá řada. Není v těchto odpovědích místo popisovat všechny, co psali kroniku, to je na samostatný článek, který uvedu co nejdříve. Zmíním pouze některé. Samozřejmě zakládajícího kronikáře pana Františka Hataše, řídícího učitele pana Souhradu. Posléze následovala celá řada zaměstnanců obce a funkcionářů MNV. Zmíním pouze ty poslední. Výborná kronikářka paní uč. Koutníková (60.-70léta min.stol.) Potom můj učitel a dodnes mnou obdivovaný pan Stanislav Vaněček, který ovšem sám kroniku nedopisoval, měl na to najaté dvě písařky. Zřejmě mu to nedovolil třes ruky. Po smrti pana Vaněčka dokumentovala naší obec. Hana Fleischerová z Vysoké Lhoty. Když jsem kroniku v roce 2006 přebíral, pracovala na dokumentaci dění v obci velmi odpovědná a dobrá dokumentaristka paní Mgr. Renata Frídová, která ještě při své práci kronikářky musela zvládnout vedení Infocentra. Může kronikáře dělat kdokoliv? Kronikáře v obci nebo městě do obyvatel může dělat v podstatě každý. Ale je zde také to Ale! Kronikáře vybírá zastupitelstvo, které jej taky schvaluje. Musí prodělat základní školení, v mém případě u školicího střediska SEKURKON v Praze a složit zkoušku formou testu. Zkoušku jsem u pana profesora PhDr. Jiřího Bartoně, vyučujícího archivnictví na FFUK v Praze, složil v roce 2006 úspěšně. Předpokládá se, a je to velkou výhodou, když kronikář je rodák a své rodiště dobře zná. Pozná místopis své obce a hlavně se musí umět slohově i ústně dobře vyjadřovat, jednat s lidmi, navazovat různé kontakty, které pro svoji práci potřebuje. Dále potom musí umět přednášet na veřejnosti s minimem písemností, které má při sobě. Na přednášce jen něco předčítat, se mezi kronikáři, jak jsem se mohl na seminářích přesvědčit, nenosí. Jsou naše kroniky ilustrované? Ilustrovaná překrásnými akvarely od malíře pana Ladislava Stehlíka z roku 1968 je kronika řady III, která je uložena v archivu v Benešově. Co Ti práce kronikáře přináší? Rozhodně to nejsou peníze, což by si někdo mohl myslet, že si k důchodu ještě přivydělávám. Odměna, kterou za tuto nikdy nekončící práci dělám, je asi taková, že kdybych byl kuřák a kouřil dvacku denně, tak je to asi na cigarety na měsíc a na jeden zapalovač v hodnotě deseti korun českých. Dělám to proto, a ti co mě dobře znají mi dají za pravdu, že mě tato práce baví a dělám ji velice rád. Mívají regionální kronikáři nějaká svoje pravidelná setkání? Vzdělávají se? Vyměňují si zkušenosti? Samozřejmě jsou pravidelná setkání, přednášky a semináře pro obecní kronikáře v archivu v Benešově. Rád se jich zúčastňuji. Města mají kronikáře profesionály s vysokoškolským vzděláním a zaměstnávají je též jako archiváře. Obce mají pouze kronikáře dobrovolníky. Vzdělání pro ně není zákonem určeno. Vysokoškolské vzdělání je výhodou, ale také podle pana profesora Bartoně někdy nevýhodou, hlavně při jednání s lidmi, kteří se mnohdy kronikáři svěřují se svým soukromým životem. Při vybírání kronikáře zastupitelstvo rozhodně ví, co dělá a koho si zvolilo. Předpokládá se, že kronikář není blbec, protože je to zároveň reprezentant obce. Jak a kde se kroniky uchovávají? Uchovávání kronik není věc jednoduchá. Kroniky se po dopsání jednotlivých dílů musí ze zákona ukládat do archivu. My máme díky tajemníkovi panu Niklesovi všechny kroniky ofocené a mám je na CD. Můžu si na počítači, který při své práci neustále používám, jakoukoliv stránku v kronikách vyhledat během okamžiku. Je nutné pro kronikáře též používat internet, což usnadňuje pátrání po různých archivních materiálech. Jaká jsou pravidla pro psaní kronik? Na školeních nám samozřejmě přednášející neustále vštěpují, jak kroniky dělat co nejlépe, jaké události a zprávy do nich zapisovat. Podle nejnovější metodiky doporučují archiváři psát kroniky elektronicky a posléze nechat vytisknout na zvláštní papír a svázat. Ovšem pokud nedopisujete kroniku po někom, kdo ji před vámi psal ručně a vlepoval do ní fotografie, ukázky článků apod. Což je můj případ. Do kroniky IV. řady zbývá do jejího zakončení asi 30 stran textu a musí se dělat tak, jak byla započata. Píší se tam události z obce průběhem let podle dokumentace z tzv. dodatků přesně podle pravdy, tak jak se staly. Zápisy vedené z dob reálného socializmu jsem zapisoval přesně, tak jak je zapsal do zmíněných dodatků můj předchůdce. Různé závazky, soutěže, boj o zrno, návštěvy sovětských přátel apod. Můj názor na toto období musel stát stranou. Jsem kronikář, čili dokumentarista, a byl jsem nucen zachytit dobu přesně tak, jak se stala. Přesně podle tehdejších regulí socialistického kronikářství a socialistické pravdy. Že se mi z toho kolikrát dělalo šoufl, není třeba dodávat. Osobní názor na dění do kroniky ale nepatří. Děkuji za rozhovor ptala se Renata Frídová - 5 -

6 MÁ TO SMYSL, TŘIĎME ODPAD 13. DÍL Zpětný odběr elektrozařízení Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. Vězte, že nefunkční elektrospotřebiče stejně jako papír či sklo nepatří do běžné popelnice. Pokud totiž zdraví škodlivé materiály vyhodíte spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, pak skončí na řízené skládce nebo ve spalovně odpadů. Pro životní prostředí to vůbec není příznivé. Je proto potřeba odevzdávat veškerá elektrozařízení ke zpětnému odběru do sběrné sítě, která zaručí, že výrobek bude dopraven k recyklaci. Sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory a prodejny elektrospotřebičů. Problematiku zpětného odběru elektrozařízení upravuje novela zákona o odpadech, která vstoupila v platnost 13. srpna Výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů ukládá povinnost zajistit a financovat zpětný odběr, oddělený sběr a ekologické zpracování použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů i firem. Za tímto účelem založily významné firmy z oboru neziskové kolektivní systémy, které organizují zpětný odběr, oddělený sběr a ekologické zpracování nefunkčních elektrozařízení. Jedním z kolektivních systémů je společnost ASEKOL. K financování sběru, svozu a zpracování elektrozařízení slouží tzv. recyklační příspěvek. Jedná se o finanční částku, kterou jsou výrobci a dovozci elektrozařízení povinni odvádět kolektivním systémům na sběr, svoz a zpracování již nefunkčních elektrozařízení. Všechna nová elektrozařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého kontejneru. Symbol může být umístěn přímo na elektrozařízení, na obalu, v záručním listu nebo v návodu. Takto označená elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu a jejich vyhazování do kontejneru na směsné odpady nebo do volné přírody je přísně zakázáno. Zájemci o bližší informace mohou navštívit webové stránky a své náměty a připomínky můžete prezentovat na ové adrese: Vážení spoluobčané, přátelé, Chtěla bych Vám všem touto cestou poděkovat za podporu a projevenou přízeň, které se dostalo Hospici Dobrého Pastýře v loňském roce. Na začátku loňského roku jsem se stala ředitelkou hospice, abych zachránila jeho chod. Je to spousta malých velkých bojů a protivenství, které se s pomocí Boží zdařilo vybojovat. Je za mnou jeden z nejtěžších roků mého života a já s radostí mohu nyní oznámit, že z přebytku státního rozpočtu byl dluh váznoucí na hospici doplacen a já doufám, že v roce 2010 bude lépe. Přeji vše dobré Vám i Vašim blízkým a ještě jednou moc děkuji. Tereza Dvořáková ředitelka Hospice Dobrého Pastýře, předsedkyně správní rady o.s. TŘI KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA SPIRITUÁLNÍ PÉČE O.s.TŘI, zřizovatel Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, přijme na místo koordinátora/ky spirituální péče vystudovaného teologa/teoložku, který/á bude schopen/a poskytovat nemocným, jejich příbuzným i personálu spirituální péči bez ohledu na jejich vyznání či světový názor a organizovat tuto službu v rámci hospice ve spolupráci s dalšími duchovními. OČEKÁVÁME Minimální praxe v sociálně pastorační oblasti 5 let Věk nejméně 31 let Odolnost v zátěžových situacích Dobrá schopnost komunikace, ekumenický přesah Ochota a schopnost pracovat v týmu Znalost světového jazyka nutná NABÍZÍME: zázemí rozvíjející se neziskové organizace, tým motivovaných spolupracovníků, možnost osobního a profesního rozvoje, úvazek 1,0, místo výkonu práce Čerčany, nástup okamžitě S dotazy se můžete obracet na adresu: Vážné zájemce prosíme, aby poslali svůj strukturovaný životopis a motivační dopis em na: Bližší informace o zaměstnavateli na ATESTOVANÝ LÉKAŘ Občanské sdružení TŘI provozující NZZ - Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech přijme atestovaného lékaře na plný úvazek pro práci v lůžkové části hospice, ambulanci paliativní medicíny a Mobilním hospici. Výhodou je zkušenost v oblasti paliativní medicíny, atestace v oboru PMLB, onkologie, ARO apod. Kontakt: MUDr. Tereza Dvořáková,

7 VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro hospic a návazné terénní zdravotně sociální služby Čerčanský zpravodaj 1-2/2010 O.s.TŘI, zřizovatel Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, přijme vedoucí/ho sociálních služeb, který/která bude zodpovídat za chod a koordinaci sociální péče o pacienty lůžkové i terénní části hospice. OČEKÁVÁME VŠ či VOŠ vzdělání odpovídajícího zaměření Praxe v sociální oblasti, znalost světového jazyka vítána Odolnost v zátěžových situacích Dobrá schopnost komunikace Ochota a schopnost pracovat v týmu Vztah k hospicové či paliativní problematice Schopnost koordinovat cca 15 sociálních pracovnic a pečovatelek NABÍZÍME: Zázemí rozvíjející se neziskové organizace, tým motivovaných spolupracovníků Úvazek 1,0, místo výkonu práce převážně Čerčany, občasně Benešov u Prahy nástup okamžitě Vážné zájemce prosíme, aby zaslali svůj strukturovaný životopis a motivační dopis em na: Bližší informace o zaměstnavateli na Kdy? Každé pondělí a čtvrtek od 8:00 do 16:00 Za kolik? Zaváděcí cena v únoru a březnu 2010: 290 Kč/den Plná cena: 390 Kč/den včetně materiálu a svačiny Akce předplatné: 7+1 zdarma Oběd pro zúčastněné: 55 Kč Přihlášení: vždy nejpozději do čtvrtka předcházejícího týdne Ukázka plánu některých činností na následující období: Čtvrtek Balanční cvičení (cvičení s míči), promítání filmu pro pamětníky Pondělí hlavolamy, řemesla pro každého Čtvrtek Zpívání s harmonikou a kytarou, malování na hedvábí Pondělí Keramika, hra společenských her SETKÁNÍ NAD BIBLÍ společné přemýšlení nad biblickými texty s výkladem všichni zájemci jsou srdečně zváni HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE v ČERČANECH v prostorách knihovny (přízemí vpravo) začátek: 18:30 hod Petr Turecký farář FSČCE Soběhrdy tel: VODÁRENSKÁ VĚŽ V ČERČANECH ZACHRÁNĚNA! Snad každý, kdo projížděl přes Čerčany, si nemohl nevšimnout překrásné industriální stavby na křižovatce u statku těsně vedle kolejí. Denně její věž s netradičním pojetím přitahuje oči cestujících z projíždějících vlaků či aut a nescházelo mnoho, aby tato technická památka navždy zmizela. V době, kdy železnici vládly parní lokomotivy, bylo nutné zajistit dostatek kvalitní vody pro jejich provoz. Na vhodných místech se tedy budoval samostatný drážní vodárenský systém, který měl za úkol: načerpat, uchovat a pak dle potřeby doplnit velké množství vody v co nejkratším čase do hnacích vozidel. Typickým příkladem je stanice Čerčany vybudovaná na dráze KFJB (dráha císaře Františka Josefa) v roce Po zaústění tratí Posázavského pacifiku z Jílového a Ledečka se z bezvýznamného nádraží stal živý dopravní uzel. Naštěstí přítomnost řeky Sázavy zaručovala zásobu kvalitní měkké vody pro lokomotivní kotle. V údolí u řeky byla vybudována vodárna, která čerpala parními pumpami vodu z velkých studní, které jsou ovšem napájeny z řeky přes pískové filtry. Tato voda byla tlačena do depa do velké vodárenské věže, kde se v ohromných nýtovaných nádržích rezervoárech uchovávala pro další potřebu. Z této vodárenské věže byla pak voda rozváděna nejen po lokomotivním depu, ale litinovým potrubím o velké světlosti i po železniční stanici, kde napájela známé grány. Lokomotivní četa již pak měla za úkol zastavit přesně u tohoto vodního jeřábu, vložit chobot do tendru a kolem šoupátka spustit proud vody, který se pohyboval kolem kubíku za minutu. Po první světové válce, kdy lokomotivy byly zase o něco větší a výkonnější, již vodárenské zařízení svou kapacitou nepostačovalo. České dráhy tehdy přistoupily k vybudování nové vodárenské věže, která bude spojena - 7 -

8 velkým potrubím s vodárenskou věží v depu a zvýší tak její objem. Jedná se vlastně o dvě spojené nádoby jako typický příklad ze školní fyziky. A zde začíná příběh naší vodárenské věže, které se po léta říkalo podle posledních nájemníků U Sekalů. Věž byla vybudována v těsné blízkosti strážního domku číslo 107 tak, že s ním splynula a zároveň v něm bydlela obsluha zařízení. Můžeme poděkovat architektům, že si dokázali pohrát na tehdejší dobu s tak obyčejnou technickou stavbou, která se rázem stala dominantou celé obce. Překrásná římsa, složité zdobení omítek a tvar věže zaujal i tvůrce přestavby mlýna ve čtyřicátých letech, který podobnou vodárnu zbudoval na své stavbě. Po ukončení parního provozu již vodárenské zařízení ztratilo svůj význam, nebylo udržováno a chátralo jako celá věž. V době, kdy už byl i přilehlý domeček opuštěn, začala devastace objektu naplno. Členům občanského sdružení Posázavský Pacifik bylo líto, aby tato významná regionální památka byla zbourána. Díky vstřícnosti odpovědných pracovníků drah, hlavního projektanta stavby železničního koridoru a zástupců obce se podařilo objekt odkoupit a zachránit. V nynější době zde probíhá rekonstrukce na železniční muzeum s klubovnou přátel Posázavského Pacifiku. Ve spojení s bývalým hradlem na benešovském zhlaví, které se také podařilo zachránit s původním zařízením, tak vznikne zajímavá expozice o vodárenských věžích a zabezpečovacím zařízení v autentickém prostředí. Na přilehlé zahrádce maminky jistě ocení možnost chvíli si popovídat, neboť malé děti ( a samozřejmě i tatínkové ) budou sledovat zahradní železnici. Pro cyklisty připravujeme velký stojan na kola, možnost občerstvení a sociálního zařízení. Předpokládáme, že křižovatka cyklistické Posázavské stezky číslo 19 a nádraží s velkým dopravním ruchem předurčuje tomuto kulturnímu zařízení dostatečnou návštěvnost. Naším cílem je nejen se o turisty dobře postarat, ale zároveň i zajímavou a nenásilnou formou děti vzdělávat. Odměnou pro všechny by měl být pohled na obec a projíždějící vlaky z vyhlídkové věže. Zde budou pro srovnání vystaveny historické fotografie, neboť věž i v minulosti lákala tvůrce místních pohlednic. Jsme velmi potěšeni, že jsme s tímto projektem uspěli v rámci 5. výzvy strategického plánu Leader a získali finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ve výši tisíc korun na dokončení stavby. Bez těchto prostředků bychom museli opravy přerušit a současný stav zakonzervovat. Byla by to velká škoda, neboť v první fázi jsme měli jedinečnou možnost postavit lešení směrem od kolejí, které v rámci výstavby železničního koridoru byly odstraněny. Na vybudování nové střechy a omítek jsme tak měli jen měsíc. Držte nám palce, ať v těchto nelehkých podmínkách vše dokážeme zvládnout. Že je naše cesta správná, tomu nasvědčuje každodenní rituál na stavbě, kdy se lidé zastavují a s vyděšeným výrazem se ptají: Ono se to bourá? A když jim vysvětlíme pravý stav věcí, odjíždějí spokojeni s přáním dobrého díla. Prostě lidé mají tu věž rádi a Čerčany by bez ní už nikdy nebyly jako dřív. Lumír Běhal jednatel občanského sdružení Posázavský Pacifik OPTIMALIZACE TRATI BENEŠOV - STRANČICE STAVBA PRO LIDI Stavba Optimalizace trati Benešov Strančice je stavbou IV. tranzitního železničního koridoru. Z vnitrostátního hlediska zajišťuje spojení s hlavním městem Prahou a je další významnou částí trati Praha Benešov se silnou příměstskou dopravou. V návaznosti na předešlý úsek Strančice Hostivař tato stavba uvedla větší část trati Benešov-Praha do stavu odpovídajícímu evropským parametrům pro příměstskou dopravu. Kromě samozřejmých technických úprav vlastního železničního svršku (kolejového roštu a kolejového lože), podloží trati a úprav většiny umělých staveb nutných pro zapojení této tratě do soustavy evropských tranzitních koridorů, se stavba v maximální možné míře věnovala vylepšení podmínek pro cestující veřejnost a občany žijící v okolí stavby. První podstatnou oblastí zlepšení je výrazné snížení hlučnosti rekonstruované trati a zlepšení komfortu jízdy pro cestující. Pokud po trati projíždí kvalitní vůz, tak se místo dřívějšího bouchání ozývá pouze plynulý rovnoměrný hukot a svištění v trolejovém vedení. Tuto výraznou změnu umožňuje moderní pružné upevnění kolejnic k železničním pražcům a kvalitativně lepší rovinatost nových kolejí včetně jejich svarů. Tyto svary jsou v novém svršku pouze po cca 75 m oproti původní vzdálenosti 20, respektive 25m. Kolejnice jsou navíc po ukončení ucelených úseků kontinuálně broušeny brousícím vlakem, který odstraní i malé výrobní nerovnosti materiálu kolejnic. V rámci optimalizace byla změněna konstrukce všech mostů s uchycením kolejového roštu přímo k mostní konstrukci na moderní konstrukci mostů s betonovou vanou a kolejovým ložem, ve kterém je položena kolej s pružným upevněním jako v běžné trati. Všechna tato opatření zajišťují, že při jízdě v kvalitním voze má cestující pocit plynulého klouzání po kolejích namísto předešlého natřásání. Výrazným prvkem pro zamezení šíření hluku do bezprostředního okolí trati byla výstavba protihlukových bariér, které výrazně zlepší hlukovou situaci v blízkosti tratě. V místech kde není možno řešit snížení hlučnosti pomocí zdí, bylo přistoupeno k individuálním opatřením zejména úpravě oken a jejich výměně za účelem zlepšení jejich akusticko- izolačních vlastností. Další, asi nejvíce znatelnou oblastí vylepšení pro cestující, je vylepšení situace na zastávkách a železničních stanicích. Stovky a tisíce lidí dojíždějících denně do zaměstnání, školy nebo za kulturou do hlavního města mají po ukončení stavby k dispozici nově zřízená nástupiště umožňující nastupování do vlaků - 8 -

9 - 9 - Čerčanský zpravodaj 1-2/2010

10 KOSMETICKÝ SALON KONSTANCE KD Čerčany, Alena Čeljusková, tel.: kosmetické služby - samoopalovací kůra FAKE BAKE ( bake.cz) - suché uhličité koupele CO 2 velmi účinná lázeňská procedura (prokrvení pokožky a orgánů celého těla), zlepšení metabolických pochodů organismu) - dárkové poukázky, prodej kosmetiky TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU příměstské dopravy bez překonávání jakýchkoli výškových rozdílů. Samozřejmostí je přístup na všechna nástupiště podchody doplněnými o rampy, případně výtahy pro zajištění bezbariérového vstupu. Na třech zastávkách z pěti rekonstruovaných byl nově vybudován podchod pro pěší zajišťující bezpečný a komfortní přístup pro cestující z obou stran trati. Nejvíce je změna znát v zastávce Mrač, komfortní přístup pro cestující je podchody zajištěn také v zastávkách Pyšely a Mirošovice. V zastávce Mnichovice byl obnoven stávající podchod a doplněn o bezbariérový přístup pozvolnou rampu s přístupovým chodníkem. Pouze v zastávce Čtyřkoly byl ponechán stávající přístup přes úrovňový přejezd, samozřejmě s doplněním o přístupové chodníky a s úpravou přejezdového zařízení tak, aby zajišťovalo maximální bezpečnost nejenom aut, ale také chodců a cestující veřejnosti. Na základě dobré spolupráce s místní samosprávou byl tento přístup doplněn o výstavbu přístupového schodiště z blízkého podjezdu trati a tím pádem napojení nově vzniklé lokality přímo k železniční zastávce bez složitého obcházení. Asi největší změnu ovšem pocítí stovky cestujících využívajících k nástupu anebo přestupu nádraží v Čerčanech. Původně naprosto nevyhovující, a někdy přímo nebezpečné úzké úrovňové nástupiště s přístupy přes kolejiště se změnilo takřka k nepoznání. Moderní nádraží s dvojicí ostrovních nástupišť zastřešených moderní konstrukcí by zřejmě náhodný cestující v případě, že se probudí v rychlíku při průjezdu stanicí, ani nepoznal. Celé nádraží je konstruováno s ohledem na maximální bezpečnost a komfort cestujících, s velkým důrazem na snadný a rychlý přestup z přípojných tratí z Hvězdonic, Chocerad, Sázavy, Ledečka, jako i z tratě posázavského Pacifiku z Týnce nad Sázavou, Vraného nad Vltavou, Davle. Všechny vlaky teď mohou zastavovat na čtyřech sousedících nástupištních hranách nových ostrovních nástupišť a přestup je teď jenom věcí přechodu přes nástupiště k naproti zastavenému vlaku, v horším případě podchodem k vedlejšímu nástupišti. Obdobně výrazná změna se realizovala ve stanici Senohraby, kde komplexní přestavbou starého nádraží s vlečkou uhelných skladů a kolejištěm zarůstajícím travou (svůj význam zde nákladní doprava již dávno ztratila) vzniklo moderní nádraží zaměřené na příměstskou osobní dopravu tři nové nástupištní hrany s mimoúrovňovým přístupem podchodem a novým ostrovním nástupištěm. Již v minulosti peronizované nádraží v Benešově bylo doplněno o bezbariérové přístupy k nástupišti a kompletně rekonstruováno. Značné prostředky se vynaložily také na úpravy nádražní budovy v Benešově. Všechny zastávky a stanice byly doplněny moderním informačním zařízením elektronické tabule s přehlednými informacemi a rekonstruované rozhlasové zařízení. Myslím, že kdo tuto trať zná, mi dá za pravdu, že došlo ve vztahu k cestující veřejnosti k obrovskému kroku vpřed. Nejvíce tyto změny vyniknou, když cestující veřejnost má štěstí, a namísto dosluhujících starých pantografů se jim povede cestovat novou soupravou CITY ELEFANT. Cestující občan, uvyklý létům dojíždění po staré trati rozhrkaným panťákem, se ocitne mávnutím proutku o několik stovek kilometrů na západ. Doufám, že i ta dost velká skupina nespokojenců a kibiců, co po celou dobu stavby věděli, co vše se dělá špatně a jak by to mělo vypadat, aby to bylo to jediné správné, musí po ukončení prací a uschnutí a zametení bláta uznat, že se zde povedlo odvést kus poctivé stavařské práce, která v tomto případě byla odvedena ve velké míře k prospěchu cestující veřejnosti. V jakém stavu budou naše zastávky a nádraží za léta provozu, záleží do značné míry taky na nás... LUKY Optimalizace trati Benešov-Strančice Stavba spolufinancovaná z prostředků evropské unie z Fondu soudržnosti. Fond soudržnosti přispívá k rozvoji infrastruktury v oblasti dopravy a životního prostředí Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Zhotovitel projektové dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. Zhotovitel stavby: Sdružení koridor IV. Benešov Strančice (SKANSKA, SSŽ (EUROVIA), METROSTAV) KOMÍNY V ČERČANECH OPĚT JEDOVATĚ KOUŘÍ Vážený občane obce Čerčany, z Tvého komínu se plazí černý dusivý dým? Tvoji sousedé nemohou větrat, vše v nejbližším okolí načichá štiplavým zápachem? Ti, co můžou, se Tvému domu vyhnou obloukem, aby jistým kašlem zbytečně nepodráždili průdušky? Jsi to Ty, který v této nevlídné době viróz a nachlazení přispívá vypouštěním toxických sloučenin do ovzduší ke zvýšenému výskytu onemocnění horních cest dýchacích? Víš, že nejvíce prachových částic spadne na Tvůj pozemek a do nejbližšího okolí? Prosím, zamysli se, zda nejde něco zlepšit!

11 Vymést komín, aby dobře táhl (tím předejdeš i možnému samovznícení sazí a následnému požáru). Seřídit kotel tak, aby spalování probíhalo při optimální teplotě, která pak významně omezuje vznik jedovatých oxidů uhlíku, dusíku a síry. Topit pouze tím, na co je kotel stavěný a nespalovat domácí odpad. Není toho tolik a všichni kolem Tebe budou zdravější! HASIČSKÉ OHLÉDNUTÍ Sbor dobrovolných hasičů Čerčany má v současné době 56 členů, z toho 26 mužů, 15 žen a 15 členů do 18 let. Základ činnosti sboru je tvořen zásahy u požárů a jiných událostí a výcvikem zásahové jednotky. V loňském roce jsme 16x zasahovali u požárů, z nichž nejrozsáhlejší byl požár areálu firmy JASA v Benešově, kde jsme využili obě cisterny, 5x u živelných pohrom a 4x u dopravních nehod, což celkem činilo 348 hodin. Družstva mužů i žen se zúčastnila okrskové soutěže v Soběhrdech a okrskového taktického cvičení, družstvo zásahové jednotky se zúčastnilo nočního okresního taktického cvičení v Jizbici. Smíšené družstvo členů nad 50 let již tradičně změřilo síly se svými kolegy na Seniorském jaru ve Čtyřkolech. Velitelé, strojníci a nositelé dýchací techniky absolvovali školení pořádaná Hasičským záchranným sborem. Průběžně během roku jsme zajišťovali údržbu výzbroje, výstroje a hasičské zbrojnice a zahrady, kdy jsme odpracovali 956 hodin. Celoročně jsme se věnovali práci s dětmi a družstvo mladých hasičů se zúčastnilo podzimního kola hry Plamen v Jankově. Z kulturních akcí jsme v únoru uspořádali tradiční Hasičský ples, v březnu naše ženy, jako každoročně, oslavily Mezinárodní den žen, v dubnu jsme se sešli při pálení čarodějnic a v prosinci navštívil Svatý otec se svojí družinou besídku pro mateřskou školku v Alexandře a ve večerních hodinách obešli i mnoho rodin v obci. Ve spolupráci s Pohostinstvím Na Benďáku jsme 6.6. pořádali druhý ročník letního posezení na návsi pro děti i dospělé. Byly zde připraveny soutěže a ukázky pro děti i dospělé, k tanci a poslechu hrály skupiny Poprask a Beneton Rock. Tentokrát nám počasí ukázalo svoji vlídnější tvář se konaly Konopišťské slavnosti, které jsme pomáhali organizovat a předvedli jsme zde svoji starší i současnou techniku Jsme se již samozřejmě podíleli na organizaci Free stylové exhibice Pilníkovo letní odpoledne. Naši zástupci se opět i s technikou zúčastnili na oslavách výročí SDH Čtyřkoly. Činnost sboru byla zhodnocena na výroční valné hromadě 22. prosince, kde jsme přivítali i zástupce hasičského záchranného sboru a okresního sdružení. JS POLICIE INFORMUJE Šestadvacetiletého muže zadrželi 15. ledna v Čerčanech policisté z místního obvodního oddělení Zadržený je podezřelý ze spáchání několika trestných činů. V nočních hodinách ze 6. na 7. října loňského roku rozbil okno u novinového stánku v Benešově, vnikl dovnitř a odcizil 54 kartonů cigaret různých značek, doutníky, 16 pytlíků tabáku a drobné mince v hodnotě dvou tisíc korun. Svým jednáním způsobil škodu ve výši čtyřiceti tří tisíc korun. O pár dní později se v Benešově vloupal do dřevěného domku, který slouží jako stánek s občerstvením. Nejdříve se pokusil vypáčit okno. To se mu ale nepodařilo, proto vysadil okénko na pravé straně domku a vnikl dovnitř. Přeřezal plastové hadice chladícího zařízení na pivo a tyto i s pípou odcizil. Dále odcizil šest prázdných sudů, čímž poškozené firmě způsobil škodu ve výši čtyřiceti tisíc korun. V polovině listopadu pak s komplicem vnikli přes poškozené oplocení na pozemek areálu firmy v Chotýšanech, kde pomocí přineseného a na místě nalezeného nářadí překonali visací zámek od plechového přístavku. Poté vypáčili plechové dveře do dílny, do které vnikli, tuto prohledali a nic z ní neodcizili. Dle se pokusili vniknout do další budovy skladu, což se jim však nepodařilo, neboť byli vyrušeni hlídkou policistů a z místa utekli

12 Poškozeným svým jednáním způsobili škodu v celkové výši osmdesáti šesti tisíc korun. Policejní komisař zadrženého muže obvinil z trestného činu krádeže a podal návrh na jeho umístnění do vazební věznice. Soudkyně benešovského soudu jeho žádosti vyhověla a policisté obviněného 16. ledna eskortovali do pražské vazební věznice. Fasádu někdo počmáral Z přečinu poškození cizí věci je podezřelý neznámý pachatel. V nočních hodinách ze 13. na 14. ledna postříkal fasádu rodinného domku ve Vysoké Lhotě. Poškozenému tak vznikla škoda ve výši deseti tisíc korun. Z chaty putoval do cely Přímo na místě činu zadrželi čerčanští policisté osmačtyřicetiletého muže. Ten se 13. ledna ve večerních hodinách vloupal do rekreační chaty v obci Poříčí nad Sázavou. Než stačil něco odcizit, byla na místě policejní hlídka, která ho převezla do Čerčan na služebnu. Se souhlasem státní zástupkyně policisté muže zadrželi a ještě v nočních hodinách ho eskortovali do pražské věznice. Druhý den ho převezli zpět na služebnu, kde mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a provedli jeho výslech. Poté ho převezli zpět do pražské cely. Odtud ho 15.ledna eskortovali k benešovskému soudu, kde mu soudce trestním příkazem vyměřil trest obecně prospěšných prací v rozsahu 90 hodin. Pak ho propustil ze zadržení na svobodu. Někdo se vloupal do domku Do rodinného domku v obci Mezihoří se v nočních hodinách ze 16. na 17. ledna vloupal neznámý pachatel. Odcizil vrtací kladivo, svářečku, a speciální nůžky. Poškozenému způsobil škodu ve výši téměř deseti tisíc korun. Policisté případ prošetřují jako podezření ze spáchání přečinů činů krádeže a porušování domovní svobody. nprap. Zuzana Stránská SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Na závěr oslav 80. výročí zahájení vyučování v nové školní budově v Čerčanech se setkali bývalí i současní učitelé i ostatní zaměstnanci školy na společném setkání v sobotu Seznam jmen všech učitelů, kteří kdy na škole učili, byl pořádně dlouhý. Skoro na čtyři sta jmen. Samozřejmě, že se nemohli sejít všichni, vždyť jich už celá řada nežije, řádila také chřipka a nebo se to zrovna někomu nehodilo. Ti, kdo přišli, určitě nelitovali. Na úvod pohovořil ředitel Mgr. Miroslav Klenovec o historii školy a pak už si každý podle libosti mohl prohlížet v různých třídách připravené expozice. Asi nejvíc rušno bylo tam, kde byla výstavka fotografií od nejstarších dob po současnost - učitelské sbory, třídní kolektivy, snímky z budování přístavby, lyžařských zájezdů, divadelních představení, soutěží apod. Každý se skláněl nad fotografiemi a hledal sebe nebo své známé a vzpomínal. Na chodbě školy visí panely, na kterých je textem i fotografiemi prezentována historie i současnost školy. Zajímavá byla i prezentace výukových předmětů (pomůcky, žákovské práce), ukázky práce s moderními interaktivními tabulemi, promítání filmů (školní akademie r. 1999, 2006, vítěz soutěže Česko hledá superstar Vlasta Horváth ve škole v r. 2005), prohlídka zbrusu nové cvičné kuchyňky a krásné počítačové učebny, výstava výtvarných prací žáků v jídelně, kde bylo také připraveno pro zúčastněné bohaté a vynikající pohoštění. Celá akce byla velmi příjemná a milá. Myslím, že ne každá škola se může chlubit takto uceleným materiálem dokumentujícím její historii. Tyto oslavy byly v tomto rozsahu první v dlouholeté historii školy. Bude tedy na co navazovat.. (Pozn. red.: Pokud víte, že na výstavce chyběla fotografie právě vaší třídy a máte ji doma, přineste ji na naskenování dodatečně. Sběr materiálu nekončí a je možné tyto archivní dokumenty dále doplňovat, aby sbírka byla co nejúplnější... třeba pro další oslavy v roce 2019.) -rf- ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY Pozvání do mateřské školy Ve čtvrtek od do hodin je možné si v Mateřské škole Čerčany podat žádost o přijetí do mateřské školy pro školní rok 2010/11. Jako žádost poslouží Přihláška do mateřské školy, kterou obdrží zákonný zástupce ve výše stanovenou dobu. Tuto přihlášku, opatřenou potvrzením dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a potvrzením o zaměstnání rodičů, bude nutno odevzdat do mateřské školy nejdéle do pátku Od tohoto dne poběží 30ti denní lhůta přijímacího řízení

13 Čerčanský zpravodaj 1-2/2010 Mateřská škola má kapacitu 100 míst. V tomto školním roce navštěvuje mateřskou školu 39 předškolních dětí, které by měly k 1.září 2010 nastoupit do základní školy. Ve škole by tím mělo vzniknout 39 volných míst. Někteří rodiče předškolních dětí mohou však ještě požádat o odklad školní docházky a tím by jejich děti pokračovaly v docházce do mateřské školy. V situaci s předpokládaným velkým zájmem o umístění dětí a po průzkumu v matrice Čerčan i okolních obcích budou do mateřské školy přijímány děti, které k dovrší tří let a v souladu s kritérii pro přijímání dětí. Kritéria jsou: 1. Děti předškolní a děti s odloženou školní docházkou s trvalým bydlištěm v Čerčanech a s trvalým bydlištěm v obcích hradících 100% neinvestičních nákladů na provoz. 2. Děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm v Čerčanech. 3. Děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm v obcích hradících část neinvestičních nákladů na provoz. 4. Děti 3-4 leté zaměstnaných rodičů v souladu s vyhláškou o státní sociální podpoře s trvalým bydlištěm v Čerčanech. 5. Děti 3-4 leté zaměstnaných rodičů v souladu s vyhláškou o státní sociální podpoře s trvalým bydlištěm v obcích hradících část neinvestičních nákladů na provoz. 6. Děti rodiče pobírajícího rodičovský příspěvek na druhé dítě s trvalým pobytem v Čerčanech. 7. Děti rodiče pobírajícího rodičovský příspěvek na druhé dítě s trvalým pobytem v obcích hradících část neinvestičních nákladů na provoz. Eva Kočová, ředitelka ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA Tato tři slova jistě každý z nás za poslední měsíc vyslovil už několikrát. Někdo s povzdechem a někdo s radostí. My v mateřské škole se s dětmi radujeme a téměř každý den řádíme na školní zahradě ve sněhu. Děti jezdí na barevných lopatách, stavějí sněhuláky, iglů a hlavně je na nich vidět, že jsou opravdu šťastné. Pravdou je, že bychom se někdy rádi šli podívat na zasněžený les a třeba poznávat stopy ve sněhu, ale to bohužel nejde. Ulice jsou díky nánosům sněhu tak úzké, že když jede auto, není už kam s průvodem dvaceti dětí uhnout. Tudíž je to dosti nebezpečné a tak jsme rádi, že si můžeme zimní radovánky užívat alespoň na zahradě. V těchto dnech, ale mimo koulování, čeká naše malé předškoláky velký a dlouho očekávaný den. Tím je samozřejmě zápis do první třídy základní školy. Celý minulý týden jsme si hráli na školu. Děti si nosily školní tašky a navzájem si je prohlížely. Postavili jsme si ze židliček školní třídu, kde jsme počítali, vytleskávali slova, opakovali si své jméno a adresu a dostávali velké jedničky s hvězdičkou za vypracovaný domácí úkol. A ve středu jsme se, i přes velký mráz, vypravili na návštěvu do opravdové základní školy. Prvňáčci už na nás netrpělivě čekali, aby nám ukázali, co všechno se za toho půl roku s paní učitelkou R.Šestákovou a B.Valentovou (MOC DĚKUJEME!) stihli naučit. My jsme jim na oplátku zahráli na foukací harmoničky a s velmi příjemnými pocity se vydali na prohlídku školní jídelny. Paní kuchařky nás jako obvykle vlídně a mile přijaly. Vše dětem ukázaly a tentokrát měly připravené i pamlsky. Dětem se ve škole líbilo a už se prý těší k zápisu. Moc jim držíme palce, aby vše zvládly a chodily do školy i v budoucnu s nadšením, jako tomu bylo v již zmiňovaném minulém týdnu. Jiřina Oršlová, učitelka mateřské školy ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V době od 11. do 19 prosince proběhly v sále KD Čerčany a v místním kině vánoční přehrávky jednotlivých tříd hudebního oboru. Již tradičně se těšily velkému zájmu rodičů. Žáci paní učitelky Gallové a Masnicové vystoupili v rámci adventní neděle 20. prosince v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech a v rámci adventního odpoledne i v nedalekých Pyšelích na Loretě. Žáci výtvarného oboru vyzdobili budovu školy a letos nechyběl ani tradiční Betlém, který vznikl využitím staré skříně a který si v době vánoční fotografovali rodiče i kolemjdoucí. 11. prosince byla slavnostně otevřena vánoční výstava

14 v budově školy, nechyběli ani žáci hudebního oboru ze tříd paní učitelky Gallové a Masnicové, kteří na zahájení výstavy zahráli a zazpívali. Žáci výtvarného oboru překvapili všechny přítomné hosty, když na začátku výstavy připravili živý Betlém. Atmosféra byla sváteční a svítící očí zejména nejmenších návštěvníků byly tou nejkrásnější odměnou za úsilí všech. Děkuji všem žákům a učitelům za jejich práci, která udělala radost mnohým návštěvníkům jmenovaných akcí a vám ostatním za vaší přízeň a pozornost, kterou našim akcím věnujete. KNIHOVNA ČERČANY INFORMUJE Otevírací doba: Pondělí: Úterý: zavřeno Středa: zavřeno Čtvrtek: Pátek: Adresa: Obecní knihovna, Sokolská 28, Čerčany Tel: Anton Masnica, ředitel školy Knihovna změnila adresu webových stránek. Na nových stránkách najdete on-line katalog, kde můžete pohodlně ze svého domova vyhledávat knihy, sledovat knižní novinky, kontrolovat své výpůjční konto, prodlužovat výpůjčky, případně i rezervovat vypůjčené knihy. Nová adresa: V loňském roce jsme přešli na knihovnický počítačový program Clavius, který je mnohem vstřícnější ke čtenářům a nakoupili jsme nové monitory a počítače pro veřejnost. Také se podařilo za ušetřené peníze koupit do části dětské knihovny nové regály. Jsou barevné, veselé a knížky se v nich výborně vybírají. Zpráva o činnosti knihovny za rok Přehled vybraných údajů a porovnání s rokem 2008: Celkový počet čtenářů Z toho počet dětí do 15 let Počet návštěvníků Počet výpůjček Z toho časopisů Virtuální návštěvy webové stránky Během roku 2009 bylo nakoupeno nebo získáno darem (např. každoroční akce MK ČR) 525 nových knih (v roce 2008 bylo zakoupeno a získáno darem 565 titulů). Nákup je limitován rozpočtem, vzhledem k tomu, že ceny knih rostou, bylo možné koupit v roce 2009 méně titulů. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (možnost výpůjček z jiných knihoven) bylo v loňském roce zapůjčeno 104 titulů, což je o dvacet více než v roce Existuje rovněž možnost zapůjčení souborů knih z Regionálního centra v Benešově a ze Státní vědecké knihovny v Kladně (tzv. výměnný fond). Během roku 2009 bylo zapůjčeno 11 souborů (celkem 396 titulů). Výrazné zvýšení počtu návštěvníků je způsobeno vyšším počtem žáků, kteří navštěvují knihovnu v polední pauze a chodí si číst do dětského oddělení, ale také větším využíváním webových stránek. Knihovna nabízí také další služby čtenářům: možnost zámluvky momentálně vypůjčených knih (tato služba je hojně využívána), 1x za měsíc informace o nových knihách (v knihovně, Čerčanském zpravodaji, na webových stránkách knihovny. Seznam knižních novinek je rovněž zasílán těm čtenářům, kteří mají ovou adresu více než 130 adres). Starším a nemocným občanům (čtenářům knihovny) nabízí knihovna zdarma donášku knih. Obecní knihovna je otevřena jednou týdně až do 19 hodin, aby ji mohli využít také ti obyvatelé Čerčan, kteří se vracejí ze zaměstnání nebo školy domů později. V loňském roce obdržela knihovna grant od Odboru kultury Středočeského kraje a ministerstva kultury. Za tyto prostředky byl zakoupen knihovnický program Clavius, nová tiskárna, nové počítače a monitory pro veřejnost. Přehled akcí knihovny v roce 2009 : 1. Čerčanský čtenářský klub pro děti (celkem 16x) 2. Besedy pro žáky základní školy objednané učiteli (4x) 3. Seznámení s knihovnou mateřská škola (3x) 4. Dějiny písma přednáška 5. Mluvíme latinsky, aniž o tom víme přednáška 6. Od změny klimatu ke změně člověka přednáška 7. Informační hygiena přednáška Některé z plánovaných akcí byly přesunuty na rok NOVÉ KNIHY V ČERČANSKÉ KNIHOVNĚ PROSINEC Beletrie: Adler, Elizabeth Hořká vůně lásky Snoubenec se nedostaví k obřadu a na šokovanou Precious dolehne tíha zklamání i obav. Ali, Nojoud & Minoui, Deplphine Dětská nevěsta Jen co bylo Nodžud deset let, otec ji proti její vůli provdal, aby nemusel živit tolik krků. Amrein, Nicole Doktorka Kateřina. První pomoc Při ošklivé dopravní nehodě se těžce zraní světoznámá operní pěvkyně. Atkinson, Kate V zákulisí muzea Prvotina britské autorky, která za ni získala

15 Whitbreadovu cenu za nejlepší debut roku. Beverley, Jo Tajný sňatek Lord Christian by se měl oženit. Ale: už je ženatý Bradbury, Ray Ilustrovaná žena Výběr z klasických Bradburyho povídek. Březinová, Anna Zapuzená královna Přemysl Otakar byl velkou láskou princezny Adléty z rodu míšeňských Wettinů. Čechura, Rudolf Dr. Sherlock Holmes v Čechách a jiné případy. Dvořák, Otomar Past na královnu Dvorské intriky a výbušná Václavova povaha hrozí udusit počáteční Žofiino okouzlení. Fuchsová, Irena Když jsem potkal anděla Kniha plná povídek o nešťastných i šťastných láskách. Gardner, Erle Stanley Případ křivé svíce Perry Mason má klienta. Je jím člověk člověk, který již jednou zabil Garwood, Julie Oheň a led Sofie pátrá po příčině smrti samolibého vítěze běžeckých závodů. Grisham, John Případ Pelikán V průběhu jedné noci jsou zavražděni hned dva soudci Nejvyššího soudu. Howard, Linda Nebezpečně blízko Kdo způsobil nehodu letadla,v němž s pilotem Cameronem letěla mladá vdova Bailey? Chandler, Raymond Dáma v jezeře Phil Marlowe má za úkol nalézt zmizelou ženu bohatého šéfa kosmetické firmy. Chase, James Hadley Třikrát v slepé uličce Tři detektivní příběhy. James, P.D. Plány a touhy Dovolenou Adama Dalglieshe naruší série vražd mladých žen. Khady Zmrzačená K tradicím Khadyiny rodiny patřila i rituální obřízka. Laurens, Stephanie Ušlechtilá vášeň Jack v bráně svého statku zachraňuje neobyčejně krásnou dámu před splašeným koněm Lodge, David Nejtišší trest Když Desmond ještě dobře slyšel, toužil po tichu. Ale kdo neslyší, tomu nikdo nenaslouchá. McCullough, Colleen Andílek Harriet si pronajala pokoj. Její domácí i sousedé jsou značně svérázní. McNaught, Judith Dvojí láska Lauren příbuzný donutí ucházet se o místo u konkurenční společnosti s tím, že bude donášet. Micheals, Fern Důvěrné tajnosti Trinity zplodili její rodiče jen proto, aby si zajistili vhodného dárce kostní dřeně pro dceru Muchamore, Robert Zvíře James, Lauren a Kyle, dětští špióni z jednotky CHERUB, se ocitli přímo uprostřed bitvy. Pekárková, Iva Sloni v soumraku Silně erotický příběh mladého Senegalce Amadoua a jeho stárnoucí anglické novomanželky Piper, Don & Murphey, Cecil 90 minut v nebi Zatímco jeho tělo leželo ve vraku auta bez známek života, nahlédl Don Piper do nebe. Roberts, Nora Zaváté stopy Cilla se usadí venkovském sídle své babičky a od té chvíle se dějí hrůzostrašné věci. Taylor, Patrick Doktore, fofrem, jde o život! Je prchlivý O Reilly šarlatán prvního řádu, anebo naopak ten nejlepší učitel? Weiner, Jennifer Správné holky Volné pokračování bestselleru Dobrý v posteli. Naučná literatura: Alcraft, Rob Čaj NOVÉ KNIHY V ČERČANSKÉ KNIHOVNĚ - LEDEN Beletrie: Ajvaz, Michal Prázdné ulice Na smetišt na okraji Prahy je objeven záhadný předmět a zároveň záhadně zmizí mladá dívka. Beck, Glenn Svetr k Vánocům Příběh o tom, že si téměř nikdy nevážíme toho, co máme. Brown, Sandra Odražená střela Soudcova manželka v sebeobraně zastřelila lupiče. Detektiv Duncan však pojme podezření. Březinová, Anna Nehodná dcera rodu Smiřických Příběh je inspirován skutečnými událostmi. Carrington, Ashley Valérie. Návrat na plantáže Šestý, závěrečný, díl románové ságy. Evanovich, Janet Od desíti k pěti Agentka Stephanie se popáté pouští do pátrání s vervou sobě vlastní. Francis, Dick & Felix Talár a dres Jeden z jezdců je brutálně zavražděn a soudcův život se začne až příliš prolínat s jeho profesí. Goliáš, Marek Mraveneček Třeba i na sklonku života je možné učinit zásadní rozhodnutí, najít přítele či prožít lásku. Götzová, Blanka Vrány Lukáš a Liliana jsou přátelé z nejvěrnějších. A Lili, ta vždy vlídná utěšitelka, náhle není Greene, Melissa Fay Bez tebe nepřežiju Kněz Haregewoin přivedl jedno a pak druhé osiřelé dítě a požádal ji, aby se o ně starala Harris, Lee Vražda na silvestra Třicátého prosince vystoupila Susan z auta před domem rodičů a od té chvíle ji nikdo neviděl. Christie, Agatha Vražda v postranní ulici Čtyři příběhy spojuje postava detektiva Hercula Poirota. Jackson, Lisa Zlý úmysl Ten parfém používala ho jeho první žena Jennifer. Jenže ta zemřela před dvanácti lety Jessop, Carolyn Mormonka Dramatický útěk ženy a jejích osmi dětí z fanatické sekty. Kantůrková, Eva Doteky Nevšední románový tvar se zde snoubí s nesdělitelností jemných doteků sdíleného citu. Kubátová, Táňa - Nášup Dvě novely oblíbené autorky. Langdale, Kay Když to není láska Láska a manželství očima šesti žen, jejichž osudy jsou navzájem propletené. Lange, Henrik 90 klasických knih pro lidi v kalupu V krátkých komiksových stripech najdete štiplavý destilát z knih, které stojí za přečtení. Lindsey, Johanna Dáma a námořník Mladá Američanka Katey se stále snaží odolat svůdné lásce. Lynch, Saarah-Kate Dědictví v Champagni Clementine se z poslední vůle dozvídá, že se o majetek musí podělit s nevlastními sestrami. Mansell. Jill Dočista jsem ti propadla Maddy se zamiluje a vypuknou opravdové potíže. Všichni vědí, co se před lety přihodilo. McPhee, Susy Manželské lži Jsou lidé, pro které byste udělali cokoliv Pro Fran je to manžel, dcera a nejlepší kamarádka. Montefiore, Simon Sašenka Příběh dívky z bohaté židovské rodiny, která se v roce 1916 vrhla do náruče bolševismu. Morava, Jiří Promovaný sluha Vzpomínky v češtině a němčině. Pokoj č. 13 Reprezentační výběr jedenácti povídek pěti britských spisovatelů a pěti autorek. Scanlan, Patricia Odpusť a zapomeň Debbie si nepřeje, aby se její svatby účastnil otec Barry s rodinou. A Barry si přeje opak Čerčanský zpravodaj 1-2/2010 Směsi, původ, rituály. Crosland, Margaret Madame de Pompadour Příběh nejslavnější milenky francouzského krále Ludvíka XV. Denková, Melita & Denk, Martin Jak přežít Vánoce a nezbláznit se Historie, dárky, úklid, tradice Laniado, Nessia Máte neklidné dítě? Z čeho pramení neklid dítěte, vstávání, usínání a jiné obtížné situace, test typu chování. Pitt,Barrie Churchill a jeho generálové Příběh nevypočitatelného, nesnesitelného a neovladatelného génia. Synková, Hanka Všechno je jedlé Když už se léčit, tak je přece třeba si u toho (za ty peníze) pochutnat! Vašíček, Arnošt Vesmírné přízraky Odkud a proč přicházejí. Wolff, Inge Moderní společenské způsoby Džíny nebo smoking? Beletrie pro děti a mládež: Awdry, W. ach. O mašince Tomášovi 14 Další příběhy Tomáše a jeho přátel Březinová, Ivona Lední medvídek V rodině musí všichni držet pohromadě. Doplněno DVD. Francková, Zuzana Lucka, Bambulín a tři taťkové Strávit týden v dřevěném srubu bez starostlivých maminek, to je něco. Kyle, Aryn Zvířecí Bůh Alice je vtahována do světa dospělých, plného tajemství a krutých pravd. Naučná literatura pro děti a mládež: Ferstl, Roman Brutální třicetiletá válka Z edice Děsivé dějiny. Naučná literatura: Chvojka, Jiří Krajem domova Pyšely na starých pohlednicích a fotografiích. Koukolík, František Jak si lidé hrají? Proč mají primáti velké mozky? Manguel, Alberto Knihovna v noci Alberto Manguel nás s neodolatelným nadšením provede po knihovnách všeho druhu. Palouček, Jan Poselství barev Význam, působení a vliv barev na náš duševní a tělesný stav. Vodička, Milan Den, kdy došly prachy Jak velká krize ve 30. letech změnila životy lidí a na co se máme připravit my. Žertová, Hana Od štěněte ke psu Jak vychovat bezproblémového psa. Beletrie pro děti a mládež: Awdry, W. a Ch. O mašince Tomášovi 13 Další Tomášovy příběhy. Cross, Vonce Egyptská princezna Aša, pozdější královna Hatšepsut, si žije bezstarostně do chvíle, než jí věštba změní život. Kawuloková, Jana Nemusíš nic říkat Simona si sice vybojuje cestu na diskotéku, ale večer má bohužel nečekaně drsnou dohru. Mead, Pichelle Vampýrská akademie Lissa a Rose uprchly ve smrtelném strachu z vampýrské akademie, ale byly vypátrány Reid, Sue Pompeje Proč Claudii tolik fascinuje Vesuv, sopka nad městem? Naučná literatura pro děti a mládež: Auta Otázky a odpovědi pro zvídavé děti. Bagry, traktory a náklaďáky Vše o strojích na čtyřech, ale i více kolech v důsledném propojení textu s ilustracemi. Dinosauři 142 vyobrazení dinosaurů. Řazeno podle abecedy.

16 Čerčanský zpravodaj 1-2/2010 INFOCENTRUM ČERČANY INFORMUJE Otevírací doba Infocentra: Pondělí: Úterý: Středa: zavřeno Čtvrtek: Pátek: Mimo otevírací dobu je Infocentrum pro veřejnost uzavřeno. Adresa: Knihovna-Infocentrum Čerčany, Sokolská 28, tel , (Eva Masopustová) AKTIVITY INFOCENTRA: VZPOMÍNKA NA VÁNOCE 2009 Vánoční aranžování V pátek 4. prosince 2009 patřil vánočnímu ladění pod taktovkou profesionální aranžérky Jitky Dvořáčkové. Každý rok se na to moc těším, protože tímto okamžikem pro mě začínají Vánoce. Paní Jitka vždy vykouzlí nejméně deset vánočních dekorací, jednu hezčí než druhou a to způsobem, který mě znovu a znovu fascinuje. Zlehka, s použitím obyčejných materiálů (jako je třeba miralon - izolační hmota, kterou zná každý, kdo zatepluje dům), přírodnin ( Z každé vycházky do lesa na houby nebo se psem něco přitáhnu, např. takovýto kus pařezu, který jsem ostříkala hadicí a je to. ), ze skla, svíček, látek - využít lze při troše fantazie snad všechno i žíně ze staré matrace, které nečekaně začnou plnit estetickou funkci. A hádejte z čeho je tohle! žmoulá v ruce bílou kouli z vaty paní Jitka. Popraskal mi polštářek co mám do auta pod krk. Už jsem ho chtěla vyhodit a najednou koukám, co z něj leze... Naučili jsme se zlaté pravidlo aranžování Pravidlo sedmi věcí. Při výrobě svícnu na slavnostní stůl jsme napočítali - skleněnou misku, větve jehličnanu, ploché zelené velké listy, bílé svíčky, bílé kuličky, červené koule a červené mašle. Sedm. Kromě jiného vznikl ještě krásný závěs na vrata nebo nad dveře, aranžmá v podobě kytice do vázy, obdivovali jsme nápadité zdobení dárkových krabic a bonbónek na závěr - dekorace vyvedená v černé a bílé pro interiér osamělého muže. Jako každý rok, nádhera. Vánoční výstava Tradiční Vánoční výstava proběhla v Infocentru od 7. do opět pod vedením paní Jitky Dvořáčkové. Jako vždy byla výstava prodejní, takže ten, kdo v pátek bezmocně zíral na to, jak vznikají ty nádherné věci pod rukama zkušené aranžérky... a netroufal si sám... mohl si něco pěkného koupit. I letos bylo z čeho vybírat. Na letošní výstavě představili svá díla: Ivana Chlistovská, Alena Fraitová, Anežka a Jarka Macháčkovy, Věra Frídová, Jitka Dvořáčková, Tereza Stehlíková, Věra Ziková, pí Seidlová, pí Schizmanová, Markéta a Tereza Šustovy, p. Kučera s dcerou a ZUŠ Čerčany. Ozdobou výstavy se stal krásný betlém p. Šklíby, který byl vyráběn technikou vitráže (figurky z barevných skel spojovaných cínem). Druhý den po otevření výstavy se konala v Infocentru ukázka zdobení perníčků. Paní Monika Schizmanová z Heřmaniček po celý den ukazovala návštěvníkům způsoby zdobení vánočních perníčků. Kromě toho se také věnuje zdobení kraslic, technice decoupagé a kreativní tvorbě (práce s reliéfními tmely, kolážemi apod.). Na její umění se přišlo podívat 124 lidí. Velký dík patří paní Evě Masopustové z Infocentra, která obětavě výstavu zorganizovala a ve svém volném čase pomáhala realizovat. Při instalaci jí ochotně pomáhali: pí uč. Škvorová, Kristina Ratajová, Simona Střihavková, Markéta Frídová, Anežka a Tomáš Macháčkovi, Jitka Dvořáčková a Jiří Masopust. Nejméně vděčnou činností je pak konečná likvidace a úklid výstavy. Letos pomáhali pánové Macháček a Masopust. Letošní Vánoční výstavu si přišlo prohlédnout 460 návštěvníků. Zruč nad Sázavou ve fotografiích Bedřicha Procházky Výstava fotografií proběhla v Infocentru od Zruč nad Sázavou ze všech možných úhlů a v různých ročních obdobích, za různého počasí. Autor má vztah k místu. Bylo by docela pěkné, kdyby se podobný fotograf našel v naší obci, abychom mohli udělat výstavu s názvem Současné Čerčany ve fotografiích... -rf- 16 -

17 TIPY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE: Čerčanský zpravodaj 1-2/2010 Kulturní akce Čerčany: Běh na Čerčanský Chlum - 12.ročník, závod ze série Běhy do kopců v Praze a okolí Prezentace v ZŠ Čerčany, start v hod.. Délka m s převýšením 255m. Různé kategorie od juniorů a juniorek až po muže 70 a více let a ženy 50 a více let. Informace: Jarmila Zeidlerová - tel.: Velikonoční výstava - tradiční výstava v Infocentru. Své výrobky můžete nosit do IC do pátku 19.3., v sobotu proběhne instalace. Kulturní akce Benešov: do Vít Cimbura - výstava designéra, Muzeum umění, síň L. Šímy Modelářská výstava - DDM Hudební festival Jaro Josefa Suka - koncerty Kulturní akce Benešovsko: Jílové u P.: Šaty Heleny Mertlové - výstava, Regionální muzeum Říčany: Abba World revival - koncert, hod., MěKS Říčany Velké Popovice: Ladovská zabijačka - s živou hudbou, masnými lahůdkami a Kozlím obchodem, hod., areál pivovaru Říčany: Steamboat Stompers - dixilendový koncert, host Eva Emingerová, hod., MěKS Říčany Víkend staročeských řemesel v kraji J.Lady - pořádá Legner Hotel Zvánovice, kontakt: , Štiřín: Elvis Presley na Štiříně - Rock n Roll v podání Vládi Lichnovského, hod Říčany: Říčanský pohár - 33.ročník soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích, hod., MěKS Říčany Štiřín: Orbis Trio - housle, violoncello, klavír - Mozart, Suk, Dvořák, hod Říčany: Spirituál kvintet hod., koncert v MěKS Říčany Říčany: Vaříme z biopotravin - seminář z cyklu Ekologická domácnost, rezervace: , nebo hod., Muzeum Říčany Vlašim: Země v pohybu - zemětřesení a další dynamické projevy na historických vyobrazeních každá 3. středa Štiřín: Větvičkova poradna - poradna pro veřejnost s ředitelem pražské botanické zahrady, každou třetí středu v měsíci od , Dům Atis zámek Štiřín. Kulturní akce v Praze: let pražského orloje - výstava výročí nástupu dynastie Lucemburků na český trůn - výstava, Dům U Kamenného zvonu v Praze do Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově n. Kněžnou - výstava ve Šternberském paláci v Praze, do Hradní fotoarchiv výstava, Národní památník na Vítkově (nově zrekonstruovaný), Jan Kaplický - výstava, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1a. Výstava bude nejobsáhlejší přehlídkou díla tohoto předního českého, nedávno zesnulého architekta, PLESOVÁ SEZÓNA: Benešov: Valentýnský ples - Městské Divadlo Na Poště Ples VOŠ a SZeŠ - Kulturní centrum Karlov Ples Gymnázia Benešov - Kulturní centrum Karlov Ples ODS - Městské Divadlo Na Poště Ples IŠST Benešov - Kulturní centrum Karlov Ples Gymnázia Sedlčany - Kulturní centrum Karlov 5.3. Ples Obchodní akademie Neveklov - Kulturní centrum Karlov 6.3. Ples SPŠ Vlašim - Kulturní centrum Karlov Ples SŠ cestovního ruchu Benešov - Kulturní centrum Karlov Vojenský ples - Konopiště, Hotel Nová Myslivna Truhlářský ples - Konopiště, Hotel Nová Myslivna Kamenice: Sportovní ples - kulturní centrum Kamenický ples - Kulturní dům kamenice Týnec n.s.: Hasičský ples - Společenské centrum Rybářský ples - Společenské centrum

18 6.3. Školní ples - Společenské centrum Sportovní maškarní ples - Společenské centrum Vranov: Hasičský ples - Kulturní dům ve Vranově Nezapomeňte navštívit webové stránky obce Kino Čerčany - Volejbalový oddíl Čerčany - Užitečné informace získáte také na adrese Občanské sdružení Tři - Občanské sdružení Posázavský pacifik - Oddíl dětí a mládeže ČDOPBVVT- ZŠ Čerčany ZUŠ Čerčany - Ochotnický divadelní spolek Nula Morčat - Čerčanský hokejový tým Alexandra - Hudební kapela Klub - Country kapela Bessoni - Husův sbor Čerčany - Sdružení Tři - SHŠ Mračtí (šermíři) - Mezihoří - Sportovně kulturní centrum Ondřejov (SKC) - Sdružení Pod Rybníčkem, o.s. - Pod Rybníčkem 124, Čerčany Prevence a léčba závislostí - Další: ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA ČERČANY ZA ROK 2009 Informační centrum (IC) funguje od a společně s knihovnou tvoří jednu organizační složku obce s názvem Obecní knihovna. Občané využívají veřejný internet, dále mohou v IC získat informace o vlakovém a autobusovém spojení, ubytování, stravování, o aktuálních kulturních a sportovních akcích, tipy na výlety a využití volného času, lze tady zakoupit různé publikace (včetně knihy Čerčany ), pohlednice, žlutá a černá trička se znakem obce, odznaky se znakem obce, turistické mapy a cyklomapy v regionu, skládačku s mapou Čerčany, letecký snímek Čerčan ve formátu A3 atd. IC je kontaktním místem pro prodej turistické známky Posázavský pacifik a výroční turistické známky Čerčany 650 let. Mezi služby IC patří pravidelné elektronické rozesílání Tipů na víkend (informace o aktuálních sportovních a kulturních akcích v Čerčanech i širokém okolí). Tato služba se setkala s velkým ohlasem a k bylo v této databázi zaregistrováno již více než 215 ových adres zájemců. V IC sídlí redakce Čerčanského zpravodaje, pracovnice IC pravidelně aktualizuje webové stránky obce. V roce 2009 bylo v IC zřízeno kontaktní místo CZECH POINTU. K nahlédnutí je Kulturní přehled Prahy, apod. IC spolupracuje i s ostatními informačními centry regionu v rámci smlouvy obce se společností Posázaví o.p.s. a v rámci Strategie rozvoje regionu Posázaví na roky (včetně účasti na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno a Holliday Praha), pravidelně se účastní společných setkání a snaží se propagovat akce zaměřené na poznání kraje, poukazovat na turistickou přitažlivost Čerčanska a celkově zvyšovat informovanost občanů. IC také intenzivně spolupracuje a prezentuje další organizační složky obce (např. Kino), občanská sdružení působící v místě Posázavský pacifik, Chlum a Občanské sdružení Tři, sdružení Dráče, SDH, dále spolupracuje se ZŠ, MŠ, ZUŠ a dalšími subjekty v obci. Statistika návštěvníků IC za rok 2009 celkem: 4170 Počet návštěvníků IC: 2161 Počet návštěvníků na výstavách: 1967 Z toho počet návštěvníků IC cizojazyčných: 42 Vyřízených telefonátů: 632 Počet ů odeslaných: 1233 Počet ů doručených: 1912 Vyřízených faxů: 25 Přehled akcí IC v roce 2009: pořádané výstavy a jejich návštěvnost: Bedřich Procházka - fotografie PROJEKTY ČERČANSKÉ Ukázky aranžování- Velikonoce Velikonoční výstava

19 Korálky a drátky Petr Turecký linoryty Výtvarná výstava MŠ Historické domácí potřeby Fotografie M.Semerád a J.Masničák Alena Fraitová ilustrace a floristika Dvořáci 3x obrazy Jan Dvořák, malíř z Benešova obrazy Ukázky vánočního aranžování Ukázky zdobení perníčků Vánoční výstava 459 Čerčanský zpravodaj 1-2/2010 Zároveň v prostorách knihovny a IC probíhaly během roku 2009 semináře Reiki a pokračovací kurzy angličtiny pod vedením lektorky Heleny Parmové. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA v Infocentru Čerčany ve dnech (výstava bude prodejní) Své výrobky můžete nosit do IC do pátku V sobotu proběhne instalace. ŠIROKOÚHLÉ KINO ČERČANY TEL: Ú N O R TEL: kino-cercany.wz.cz / >kino čerčany pátek Hořká komedie Německo 108 min., ml. do 12 let nevhodný h. WHISKY S VODKOU Vstupné Kč Stárnoucí filmová hvězda pije, bilancuje a bojuje o roli, ale i o srdce a těla žen... Režie: Andreas Dresen Hraji: Henry Hübchen, Corinna Harfouch, Markus Mering sobota Rodinný v českém znění Francie 91 min., ml. přístupný h. MIKULÁŠOVY PATÁLIE Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Albín a další hrdinové senzačních Vstupné Kč příběhů dětských knížek se v hrané verzi konečně dostávají na filmová plátna. Režie: Laurent Tirard sobota Romantická komedie USA,Kanada 109 min., ml. přístupný h. LÁSKA NA DRUHÝ POHLED Láska na druhý pohled Aaron Eckhart teskní nad ztrátou ženy. Může se ale nové lásce bránit navěky? Režie: Brandon Camp Hrají: Aaron Eckhart, Vstupné Kč Jennifer Aniston, Dan Fogler čtvrtek DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ ČR 73 min., ml. přístupný h. ČERTOVSKÉ POHÁDKY Vstupné 30 Kč Čert a Káča, Rohatá princezna, V čertích službách sobota Rodinný v českém znění Nizozemsko 90 min., ml. přístupný h. HRDINOVÉ Z DARANU Příběh Jimmyho, chlapce z Evropy a africké dívky Charity, kteří se snaží zabránit válce dvou kmenů. Strhující příběh pro děti i dospělé o přátelství, o víře v sebe sama. Vstupné Kč Režie: Lourens Blok Hrdinové z Daranu

20 20.2. sobota Historický ČR,SR,SRN 108 min., ml. do 12 let nevhodný h. 3 SEZÓNY V PEKLE Dokud sníš, nejseš mrtvej! Příběh sleduje osudy 19tiletého Ivana Heinze v období mezi lety Ivan chce být velkým básníkem volajícím po revoluci. A ta skutečně v roce Vstupné Kč 1948 přijde, ale jiná než Ivan doufal. Režie: Tomáš Mašín Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Martin Huba, Jan Kraus sobota Animovaný v českém znění Francie 93 min., ml. přístupný h. ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA Vstupné Kč Na hostině u Minimojů objeví Arthur vzkaz s prosbou, že princezna Selénia je v nebezpečí. Pokračování filmu Arthur a Minimojové. Režie: Luc Besson sobota Katastrofický, sci-fi USA 158 min., ml. do 12 let nevhodný h Vstupné Kč 3 sezóny v pekle Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy i koncem světa, a zdá se, že na temných předpovědích něco bylo. Režie: Roland Emmerich Hrají: John Cusack, Oliver Platt, Amanda Peet B Ř E Z E N čtvrtek DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ ČR 61 min., ml. přístupný h. A ZASE TA ŽOFKA Vstupné 30 Kč Dorotka a ježibaba, Krtek a karneval, Jak trhali zub, Krtek a buldozer, Jak Žofka poslala Irču zachránit tapíra FPNF - Filmové pátky nekomerč ních filmů - KINOKLUB 5.3. pátek Animovaný Francie,Belgie 75 min. ml. přístupný h. PANIKA V MĚSTEČKU Vstupné Kč Vítejte za hranicemi vlastní představivosti... Je to film, jaký jste určitě ještě neviděli, nepřetržitý vodopád nápadů, situací a gagů na hranici šílenství, ale v tom dobrém slova smyslu. Režie: Stéphane Aubier, Vincent Patar 6.3. sobota Animovaný/rodinný v českém znění USA 91 min., ml. přístupný h. PRINCEZNA A ŽABÁK Klasická animovaná pohádka ze studia W. Disneye zachycuje Vstupné Kč krásnou Tianu, žabího prince, který se touží stát opět člověkem a jeden osudový polibek sobota Mrazivá komedie ČR 119 min., ml. přístupný h. ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED Příběhem filmu je všední a přitom nevšední osud pohledné, životaschopné Marty a jejích dvou dospívajících dcer - Majdy a mladší Gábiny - a jejich tatínků. Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít Vstupné Kč v 70. létech. Režie: Irena Pavlásková Hrají: Vilma Cibulková, Tereza Voříšková, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý sobota Animovaný v českém znění VB,Španělsko 97 min., ml. přístupný h. PLANETA 51 Vstupné Kč Planeta 51 je klidný kout vesmíru, kde si žijí obyvatelé v pohodě až do chvíle, než se zde objeví vetřelec - astronaut NASA sobota Akční thriller USA 97 min., ml. do 15 let nepřístupný h. DOKONALÝ ÚNIK Kouzlo havajského ostrova narušuje přítomnost nelítostných vrahů. Mladý pár tráví líbánky na Havaji. Když se ale dozví o děsivé vraždě jiného páru, z dosavadního ráje se stává peklo, kde jde o přežití. Režie: David Twohy. Vstupné Kč Hrají: Steve Zahn, Mila Jovovich, Kiele Sanchez, Marley Shelton čtvrtek DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ ČR 72 min., ml. přístupný h. DOMA JE DOMA Vstupné 30 Kč Hrnečku vař!, Štaflík a Špagetka, Doma je doma, Uzel na kapesníku, Požár v Kocourkově Princezna a žabák Zemský ráj to na pohled

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/15997/Hrn /UZ-015 Ev. č.: PUP/028/2016/Hrn - OOP/stan Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 111, 382

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017 V Písku dne: 09.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ZPRAVODAJ Bělá pod Pradědem 8/2008

ZPRAVODAJ Bělá pod Pradědem 8/2008 Komise kultury a sportu připravuje: 12. 13.9.2008 Vinobraní Mikulov. Další z novinek naší komise, tentokrát se zaměřením na kulturu dospělých. 12.9. odpoledne nasedneme do autobusu a necháme se převézt

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ Příloha č. 5 k výměru MF č. 01/2013 URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Obecné podmínky 1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života Ad hoc modul 2010 bude šetřen na 1. vlně (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Veřejná soutěž. vyhlašuje. ve smyslu ustanovení 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění

Veřejná soutěž. vyhlašuje. ve smyslu ustanovení 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění Veřejná soutěž Č.j.: VS 88/088/003/2015-50/LOG/501 Česká republika Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 IČO: 00212423 zastoupena generálním ředitelem vrchním státním radou brig.

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady Metodický pokyn výboru MFK č. 1/2008 - rev. 2 Cestovní náhrady 1. ÚVOD Občanské sdružení MFK Dobříš je neziskovovou organizací, která vyvíjí svoji činnost v oblasti sportu, sportovního vyžití mládeže i

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

č. 3/2012 o nakládání s odpady

č. 3/2012 o nakládání s odpady Město Horní Benešov. Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o nakládání s odpady Zastupitelstvo města Horní Benešov na svém 17. zasedání dne 19.12.2012 usnesením č. 61/17-12.2.ZM

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice. Aktuální informace k projektu vodovodu a kanalizace

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice. Aktuální informace k projektu vodovodu a kanalizace OBECNÍ ZPRAVODAJ Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice Úvodní slovo starosty Rokem 2015 vstupujeme do čtyřletého volebního období 2014-2018. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno vedení obce

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Česká Lípa se na svém zasedání dne 11.12.2013 usnesením č. 921/2013 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-0901l/2015-ERU V Praze dne 26. října 2015 Č. j. 090ll-3/20l5-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

(Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1229/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 101/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky Pivovar Nymburk Maschinenfabrik

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více