Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz"

Transkript

1 Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel , Zápis z jednání Rady města Milovice č. 6/2015 konaného dne od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Přítomni: Ing. Milan Pour starosta města, Marcela Říhová místostarostka města, JUDr. Kristýna Bukovská radní města, Petr Vobořil tajemník MěÚ Milovice. V průběhu jednání přijdou Ing. Jiří Hlaváček radní města, Ing. Vladimír Vedral radní města. Pan Ing. Milan Pour, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Byty ve vlastnictví města Milovice 3. Nebytové prostory ve vlastnictví města Milovice 4. Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2015/RM 5. Veřejné zakázky 6. Pozemky ve vlastnictví města Milovice 7. Návrhy na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 8. Činnost komisí Rady města 9. Zápisy z Komise pro vyúčtování dotací z rozpočtu Města Milovice za rok 2014 položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu a zápis z KKSŠ č Návrhy Obecně závazných vyhlášek města Milovice 11. Návrh na jmenování členů komise pro přípravu podkladů pro schválení účetní závěrky města Milovice za rok Sazebník úhrad za poskytování informací, kopírovaní a jiné služby 13. Navýšení počtu stanovišť a kontejnerů na tříděný odpad 14. Žádost o výpůjčku Hakenova stadionu a připojení elektřiny 15. Žádost Krajského úřadu středočeského kraje odbor dopravy Zborovská 11, Praha 5 - vyjádření k udělení licence 16. Žádost Víceúčelového kulturního zařízení Milovice o povolení poskytnutí bezplatného zapůjčení DVD v Městské knihovně Milovice 17. Výroční zpráva Víceúčelového kulturního zařízení Milovice 18. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci na festivalu Votvírák Návrh na projednání RM Milovice dne žádost o finanční příspěvek na realizaci projektu Terénní program Milovice 2015 ve výši ,- Kč. Žadatelem je LAXUS o. s. Bedřicha Smetany 55, Nymburk, zastoupené Bc. Miroslavem Zavadilem a Mgr. Pavlem Plačkem DiS. 20. Návrh na uzavření smlouvy o dílo Územní plán Milovice-úprava návrhu 21. Návrh na pověření zastupováním Města Milovice na Valné hromadě Honebního společenstva Raštice obcí Stará Lysá Čihadla, Benátecká Vrutice a Jiřice 1. Kontrola plnění usnesení RM Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení a konstatoval, že se plní v termínech. Usnesení č. 88/2015: bere na vědomí informaci starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 4/2015 a 5/2015 byla plněna ve stanoveném termínu. Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

2 2. Byty ve vlastnictví města Milovice Ing. Jiří Hlaváček přišel na jednání Rady města č. 6/2015 v hod. 2a) Žádost o postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá Starosta města uvedl, že oddělení správy majetku města předkládá žádost pana R. P., bytem: Milovice - Mladá, současného nájemce bytu č. 8 (jedná se o byt velikosti 2+kk s celkovou výměrou podlahové plochy 45,03 m²) ve 3. nadzemním podlaž, Milovice - Mladá, o postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá a s tím související pronájem družstevního bytu č. 8, v ulici Braniborská, Milovice Mladá, na paní Z. Š., bytem Dlouhopolsko. Paní Z. Š., zároveň předkládá Přihlášku za člena Bytového družstva Mladá ze dne Usnesení č. 89/2015: a) schvaluje postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá z R. P., bytem Milovice Mladá, na Z. Š., bytem Dlouhopolsko, b) schvaluje přijetí Z. Š., bytem Dlouhopolsko, za nového člena Bytového družstva Mladá, c) vyslovuje souhlas s tím, aby s novým členem Bytového družstva Mladá, Z. Š., bytem Dlouhopolsko byla uzavřena nájemní smlouva k bytu č. 8, v sekci A bytového domu, v ulici Braniborská, Milovice Mladá, d) ukládá odd. SMM vyvolání jednání se zástupci Bytového družstva Mladá, kde jim bude zdůrazněná nutnost provést úpravy stanov v souladu s aktuální právní úpravou (majetková účast města Milovice v Bytovém družstvu Mladá činí 49%). Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Marcela Říhová). Ing. Vladimír Vedral přišel na jednání Rady města č. 6/2015 v hod. 2b) Žádost o výměnu bytu Starosta města uvedl, že na základě žádosti nájemců bytů paní E. P., byt č. 33 (jedná se o byt 2+1 s příslušenstvím, o výměře 60,90 m²), Milovice - Mladá, sjednaný nájem na dobu neurčitou a J. T., byt č. 44 (jedná se o byt 1+1 s příslušenstvím, o výměře 36,20 m²), Milovice - Mladá, sjednaný nájem na dobu určitou, předkládá oddělení správy majetku města návrh na výměnu výše uvedených bytů. Hlavním důvodem návrhu na výměnu bytů je velikost stávajícího bytu paní P. V bytě je sama a v menším bytě by se jí snížily náklady na byt. Oddělení SMM doporučuje schválit výměnu výše uvedených bytů a uzavřít Nájemní smlouvu s paní E. P., k bytu č. 44 (jedná se o byt 1+1 s příslušenstvím, o výměře 36,20 m²), Milovice - Mladá, s nájemným ve výši 63,67,- Kč/m 2 a peněžitou jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných služeb v souvislosti s užíváním bytu, trvání nájmu doba neurčitá a s panem J. T., k bytu č. 33 (jedná se o byt 2+1 s příslušenstvím, o výměře 60,90 m²), Milovice - Mladá, s nájemným ve výši 75,- Kč/m 2 a peněžitou jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných služeb v souvislosti s užíváním bytu, trvání nájmu doba určitá. Usnesení č. 90/2015: schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s paní E. P. bytu (jedná se o byt 1+1 s příslušenstvím, o výměře 36,20 m²), Milovice - Mladá, s nájemným ve výši 63,67,- Kč/m 2 a peněžitou jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných služeb v souvislosti s užíváním bytu, trvání nájmu doba neurčitá a s panem J. T., k bytu (jedná se o byt 2+1 s příslušenstvím, o výměře 60,90 m²), Milovice - Mladá, s nájemným ve výši 75,- Kč/m 2 a peněžitou jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných služeb v souvislosti s užíváním bytu, trvání nájmu doba určitá. 2b) Žádost o rekonstrukci koupelny - v ul. Průběžná, Milovice Mladá Starosta města uvedl, že na oddělení správy majetku města byla doručena žádost pana Z. C. K., nájemce bytu v ul. Průběžná, Milovice Mladá, o rekonstrukci koupelny a vybudování sprchového koutu. Pan K., v žádosti uvádí, že mají mentálně postiženého syna, kterého musí každodenně koupat ve vaně. Při této činnosti musí být předkloněn, musí synovi pomáhat, jelikož nemá stabilitu a vzhledem k jeho věku je pro něj tato činnost fyzicky náročná. Z tohoto důvodu pan K. žádá o vybudování sprchového koutu v koupelně. Dále pan K. uvádí, že v koupelně je malé umyvadlo, které by chtěli vyměnit za větší, chybí dlažba a obklady. V bytech na ul.

3 Průběžná nejsou obklady na WC, v koupelně obklady jsou a na podlaze je linoleum. Rekonstrukce koupelny tak jak pan K., uvádí by vyšla nejméně na ,- Kč. Pan K. by byli ochotni přispět částkou 3.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že existují i jiné možnosti řešení dané situace (sedák pro invalidní osoby do vany) a vysoké částce za rekonstrukci koupelny, oddělení správy majetku nedoporučuje tuto rekonstrukci schválit. Usnesení č. 91/2015: a) neschvaluje žádost pana Z. C. K., a na rekonstrukci koupelny v ul. Průběžná, Milovice Mladá, b) doporučuje panu K., řešit situaci ve spolupráci se svazem invalidů a sociálním odborem MěÚ Lysé nad Labem. 2c) Žádost o ukončení nájemního vztahu k bytu, v ul. Armádní, Milovice Mladá Starosta města uvedl, že na základě žádosti nájemce bytu, v ul. Armádní, Milovice část Mladá paní M. K., ze dne , předkládá Oddělení správy majetku města návrh na ukončení nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu dohodou ke dni Jedná se o byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím v s výměrou podlahové plochy 36,20 m². Paní K. má složenou kauci ve výši ,- Kč. Ta jí bude po předání bytu správci bytového fondu vrácena. Usnesení č. 92/2015: schvaluje žádost paní M. K., ul. Armádní, Milovice-Mladá, o ukončení nájemního vztahu k bytu, v ul. Armádní, Milovice-Mladá, dohodou ke dni d) Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku na nájemném, službách a vyúčtování za byt v ul. Průběžná, Milovice Mladá Starosta města uvedl, že dne byla doručena na oddělení SMM žádost paní K. K., nájemce bytu v ul. Průběžná, Milovice-Mladá, o uzavření splátkového kalendáře na dluh na nájemném, službách ve výši ,- Kč. Dle evidence se jedná o částku ,- Kč. Paní K., navrhuje splátky 4.000,- Kč měsíčně počínaje měsícem březen Zároveň se splátkou bude každý měsíc hradit předepsané zálohy na nájemné a služby. Dluh bude uhrazen nejpozději do Správa majetku města navrhuje s paní K. uzavřít splátkový kalendář s tím, že dluh bude uhrazen nejpozději do Usnesení č. 93/2015: schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní K. K., k bytu v ul. Průběžná, Milovice Mladá, na částku ,- Kč za nájemné, služby. První splátka bude uhrazena v březnu Celý dluh bude uhrazen nejpozději do Nezaplacení jedné splátky bude mít za následek okamžité zesplatnění celé dlužné částky. 2e) Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku za nájemné a služby v ul. Armádní, Milovice - Mladá Starosta města uvedl, že na Oddělení správy majetku města byla doručena žádost o splátkový kalendář nájemce bytu v ulici Armádní, Milovice Mladá, pana M. P. Pan P. má na nájemném a službách dluh ve výši ,- Kč, který žádá uhradit v šesti splátkách, a to 5 x 5.760,- Kč a 1x 5.758,- Kč. Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města schválit panu P. splátkový kalendář na dlužnou částku, která činí ,-Kč. Dluh bude hrazen počínaje měsícem březen 2015 a uhrazen v plné výši bude nejpozději do Nesplacením jedné splátky bude mít za následek okamžitou úhradu zbylé dlužné částky. Usnesení č. 94/2015: schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem M. P., bytem Armádní, Milovice - Mladá, na částku ,- Kč za nájemné a služby. Dluh bude uhrazen nejpozději do Nezaplacení jedné splátky bude mít za následek okamžité zesplatnění celé dlužné částky.

4 2f) Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 6, v č. p. 603, ul. Průběžná, Milovice Mladá Starosta města uvedl, že usnesením RM č. 21/2015, ze dne bylo schváleno zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 6, v 1. poschodí, č. p. 603, ulice Průběžná, Milovice Mladá. Záměr byl zveřejněn dne a v termínu pro podání nabídek bylo doručeno sedm nabídek uchazečů: 1. G. L., Milovice 2. H. M., Milovice 3. R. J., Milovice 4. D. O., Milovice 5. N., Milovice 6. D. A., Milovice 7. T. K., Milovice Usnesení č. 95/2015: a) konstatuje, že nabídka uchazeče G. L., Milovice, H. M., Milovice, R. J., Milovice, D. O.j, Milovice, N., Milovice, D. A., Milovice splnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu a dále konstatuje, že nabídka uchazeče T. K., Milovice nesplnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu, b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s B. N., Milovice k bytu č. 6 v č. p. 603, ulice Průběžná, Milovice Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a cena za m² bude 108,- Kč. Peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy. 2g) Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 30, v č. p. 619, ul. Lesní, Milovice Mladá Starosta města uvedl, že usnesením RM č. 15/2015, ze dne bylo schváleno zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 30, v č. p. 619, ulice Lesní, Milovice Mladá. Záměr byl zveřejněn dne a v termínu pro podání nabídek bylo doručeno pět nabídek uchazečů: 1. Ž. J., Milovice-Mladá 2. H. J., Milovice 3. J. Z., Milovice 4. D. O., Milovice 5. S. V., Milovice Usnesení č. 96/2015: a) konstatuje, že nabídka uchazeče Ž. J., Milovice-Mladá, H. J., Milovice, J. Z., Milovice, D. O., Milovice splnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu a dále konstatuje, že nabídka uchazeče S. V., Milovice, nesplnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu, b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s O. D., trvale bytem Milovice, k bytu č. 30, v č. p. 619, ulice Lesní, Milovice Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a cena za m² bude 100,- Kč. Peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy. 2h) Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 7, v č. p. 595, ul. Topolová, Milovice Mladá Starosta města uvedl, že usnesením RM č. 20/2015, ze dne bylo schváleno zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 7, ve 3. poschodí č. p. 595, ulice Topolová, Milovice Mladá. Záměr byl zveřejněn dne a v termínu pro podání nabídek byly doručeny čtyři nabídky uchazečů: 1. H. J., Milovice 2. N. D., Milovice 3. D. A., Milovice 4. H. R., Milovice

5 Usnesení č. 97/2015: a) konstatuje, že nabídka uchazeče H. J., Milovice, N. D., Milovice, D. A., Milovice, H. R., Milovice splnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu, b) rozhodla o tom, že nájemní smlouva nebude uzavřena s žádným uchazečem. 2ch) Návrh na opakované zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 42 v č. p. 500 ul. Armádní, Milovice - Mladá Starosta města uvedl, že usnesením rady města č. 22/2015, ze dne bylo schváleno vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 42, v 5. patře domu č. p. 500, ul. Armádní, Milovice - Mladá. V daném termínu nebyla doručena ani jedna nabídka. V souladu se Směrnicí č. 3/2011, ze dne , předkládá oddělení správy majetku města návrh na opakované vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 42 v domě č. p. 500, v ul. Armádní, Milovice Mladá, s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši ,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m 2 a s peněžní jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. Jedná se o byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházející se v 5. patře domu, s celkovou výměrou podlahové plochy 60,50 m 2. Při opakovaném vyvěšení Záměru již není podmínka trvalé bydliště v Milovicích nejméně 2 roky. Na bytu vázne dluh po paní P. S., ve výši ,- Kč za nájemné a služby. Dluh bude odprodán formou Smlouvy o postoupení pohledávky. Usnesení č. 98/2015: schvaluje opakované zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 42, nacházející se v 5. patře domu č. p. 500 v ul. Armádní, Milovice Mladá, s podmínkou odkoupení dluhu ve výši ,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m 2 a s peněžní jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 3. Nebytové prostory ve vlastnictví města Milovice 3a) Vyhodnocení Záměru o pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 348, ul. Dukelská, Milovice Starosta města uvedl, že usnesením RM č. 50/2015, ze dne bylo schváleno vyvěšení záměru o pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 348, ulice Dukelská, Milovice, o celkové výměře 47,22 m². Záměr byl vyvěšen dne a v termínu pro podání nabídek byla doručena jedna nabídka uchazeče: 1. P. A., Milovice Usnesení č. 99/2015: a) konstatuje, že uchazečka A. P., od této nabídky odstoupila během jednání Rady města, b) ukládá odd. SMM opakovaně zveřejnit Záměr o pronájmu části nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 348, ul. Dukelská. 3b) Vyhodnocení Záměru o pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 348, ul. Dukelská, Milovice Starosta města uvedl, že usnesením RM č. 49/2015, ze dne bylo schváleno vyvěšení záměru o pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 348, ulice Dukelská, Milovice, o celkové výměře 61,35 m². Záměr byl vyvěšen dne a v termínu pro podání nabídek byla doručena jedna nabídka uchazeče: 1. P. A., Milovice Usnesení č. 100/2015: a) konstatuje, že nabídka uchazečky A. P., splnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru o pronájmu nemovitosti,

6 b) schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 348, ulice Dukelská, Milovice o celkové výměře 61,35 m² s: 1. P. A., Milovice za těchto podmínek: - pronajatý prostor bude využit pro komerční účely se záměrem hlídání dětí, - nebytový prostor bude pronajat za 1.002,- Kč/m²/rok, - nájemce bude hradit provozní náklady (spotřeba elektřiny, vody), - Smlouva o pronájmu nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 4. Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2015/RM Starosta města předložil členům Rady města RO č. 2/2015: Výdaje běžné: 5512 Požární ochrana JPO III Na základě Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR je nutné absolvování odborné způsobilosti strojníků a obsluhy motorových pil naší jednotky PO. Toto si vyžaduje náklady ve výši 30 tis.kč. Z tohoto důvodu navrhuji přesun finančních prostředků z položky 5139 Nákup materiálu do položky 5167 Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy V rozpočtu na rok 2015 byla vyčleněna částka na právní služby 45 tis. Kč (smlouva na 2 měsíce). Jelikož ukončení smlouvy na právní služby bude až ke dni , je nutné tuto položku navýšit o 20 tis.kč. Tato částka bude vzata z položky 5169 Nákup služeb. Výdaje kapitálové: Výstavba chodníku ul.školská Z doručených nabídek na realizaci akce Dostavba chodníku v ul. Školská byla vybrána nejvýhodnější nabídka na stavební práce ve výši ,- Kč bez DPH ( ,- Kč vč. DPH) a nejvýhodnější nabídka na výkon TDI ve výši ,- Kč (není plátce DPH). V rozpočtu města je alokováno celkem 550 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady ve výši ,- Kč tak převyšují alokovanou částku o ,- Kč. Z uvedeného důvodu navrhuje oddělení SMM převést částku 121 tis Kč z položky Opravy chodníků Varovný a vyrozumívací systém města Milovice Z doručených nabídek na realizaci akce Varovný a vyrozumívací systém města Milovice byla doporučena hodnotící komisí jako nejvýhodnější nabídka ve výši ,- Kč bez DPH ( ,20 Kč vč. DPH). V rozpočtu města na rok 2015 je vyčleněno celkem ,- Kč. Z uvedeného důvodu navrhuje hodnotící komise převést částku 170 tis. Kč z položky Územní rozvoj:projekty,znalecké posudky Městský kamerový a dohlížecí systém V roce 2014 byla realizována zakázka s názvem Rozšíření MKDS Milovice s tím, že s ohledem na klimatické podmínky nemohly být dokončeny úpravy povrchů po výkopech pro kabelové přípojky k napájení kamerových bodů a proto byla do rozpočtu města na rok 2015 zařazena částka ve výši ,- Kč, která bude zhotoviteli Mopos Communications, a.s. proplacena po provedení uvedených prací (nabídka společnosti Mopos Communications, a.s., byla vybrána jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou tj ,- Kč bez DPH v rámci zadávacího řízení shora uvedené zakázky). Dne byl na Oddělení správy majetku doručen dopis společnosti Mopos Communications, a.s., ve kterém je uvedeno: před podpisem Smlouvy o dílo, po obdržení informace, že nebude realizován Kamerový bod (KB) č. 17, jsme odečetli částku na vybudování tohoto bodu ve výši ,- Kč (bez DPH) a omylem i částku na vybudování Převaděče bezdrátového signálu - Průběžná 603 ve výši ,- Kč (bez DPH). Vzhledem k tomu, že tento převaděč slouží i pro přenos signálu z KB č. 16 (na budově ZŠ Juventa) a KB č. 7 (v ul. Lesní) byl jeho upgrade proveden, a nebyla instalována pouze anténa pro příjem signálu z KB č. 17 v ceně 1.300,- Kč (bez DPH). Skutečné náklady na vybudování Převaděče bezdrátového signálu - Průběžná 603 jsou ve výši ,- Kč bez DPH (27.562, ,-). Rekapitulace ceny za skutečně provedené práce - bez DPH ,- Kč - cena dle Smlouvy o dílo ,- Kč - odpočet nákladů na vybudování KB č ,- Kč - odpočet nákladů na anténu pro přenos signálu z KB č ,- Kč - odpočet za neprováděné práce na kabelové přípojce pro KB č ,- Kč ,- Kč (DPH 21%) = ,- Kč včetně DPH proplaceno ,- Kč včetně DPH zbývá proplatit ,- Kč včetně DPH

7 Vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu města je alokována částka ve výši ,- Kč, skutečné náklady tuto částku převyšují o ,- Kč, navrhujeme převést částku ve výši 27 tis. Kč z položky Územní rozvoj:projekty, znalecké posudky. Rozpočtovým opatřením se výsledek hospodaření a financování nemění Usnesení č. 101/2015: schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015/RM v předloženém znění. 5. Veřejné zakázky 5a) Návrh na zadání veřejné zakázky Dodávka tonerů pro MěÚ Milovice Starosta města uvedl, že finanční náklady na pořízení potřebného množství tonerů pro zajištění činnosti MěÚ Milovice překračuje povolenou finanční částku umožňující tzv. přímý nákup na objednávku a proto je nutné vybrat dodavatele výběrovým řízením. Z uvedeného důvodu oddělení Správy majetku města předkládá Radě města Výzvu k podání nabídek na výběr nejvhodnějšího dodavatele na dodávku tonerů pro MěÚ Milovice na dobu 24 měsíců, tj 4/2015 3/2017. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky bude zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. Usnesení č. 102/2015: schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci zakázky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka tonerů pro MěÚ Milovice v předloženém znění. 5b) Návrh na zadání veřejné zakázky Dodávka kancelářských potřeb pro MěÚ Milovice Starosta města uvedl, že finanční náklady na pořízení potřebného množství kancelářských potřeb pro zajištění činnosti MěÚ Milovice překračuje povolenou finanční částku umožňující tzv. přímý nákup na objednávku a proto je nutné vybrat dodavatele výběrovým řízením. Z uvedeného důvodu oddělení Správy majetku města předkládá Radě města Výzvu k podání nabídek na výběr nejvhodnějšího dodavatele na dodávku kancelářských potřeb pro MěÚ Milovice na dobu 24 měsíců, tj 4/2015 3/2017. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky bude zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. Usnesení č. 103/2015: schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci zakázky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka kancelářských potřeb pro MěÚ Milovice v předloženém znění. 5c) Návrh na opakované zadání veřejné zakázky Dětské dopravní hřiště 2. etapa Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 71/2015, ze dne předkládá Oddělení správy majetku města Radě města výzvu k opakovanému zadání veřejné zakázky Dětské dopravní hřiště 2.etapa. Předchozí zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu nedostatku finančních prostředků. Z uvedeného důvodu byly z Rozpočtu akce odstraněny položky: dodávka laviček a košů a dodávka zábradlí ochozu, včetně schodiště. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky bude zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.

8 Dále Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města, aby ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení splnění kvalifikace uchazečů a k hodnocení doručených nabídek výše uvedené zakázky. Návrh na složení komise: Členové komise: Jméno člena komise Adresa 1. Mgr. Lada Flachsová ředitelka ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 2. Ing. Miloš Landa vedoucí Stavebního úřadu 3. Milan Kraus referent Oddělení správy majetku města Náhradníci členů komise Jméno náhradníka Adresa 1. Marcela Říhová místostarostka města 2. Ing. Jana Pokorná referent Stavebního úřadu 3. Ing. Alexandr Černý vedoucí Oddělení správy majetku města Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace je přílohou tohoto návrhu. Usnesení č. 104/2015: schvaluje znění opakované Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci zakázky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby Dětské dopravní hřiště 2. etapa v předloženém znění. 5d) Návrh na zadání veřejné zakázky Opravy bytů v Milovicích 2015 Starosta města uvedl, že dne bude ukončena rámcová smlouva na provádění stavebních prací při opravách městských bytů. Z uvedeného důvodu oddělení Správy majetku města předkládá Radě města Výzvu k podání nabídek na výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací při opravách bytů v majetku města Milovice pro rok Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce bude zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. Usnesení č. 105/2015: schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci zakázky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Opravy bytů v Milovicích 2015 v předloženém znění. Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (JUDr. Kristýna Bukovská). 5e) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce Zateplení střechy v ul. Lesní č. p. 619 Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 55/2015, ze dne bylo dne zahájeno zadávací řízení na výběr nejvhodnějšího uchazeče na plnění veřejné zakázky Zateplení střechy v ul. Lesní č. p Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce byla zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků. Základním hodnotícím kritériem stanoveným v zadávacích podmínkách je nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek končila dne ve 13:00 hod., v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky celkem 3 uchazečů. Usnesení č. 106/2015: a) kontroluje doručené obálky s nabídkami, otevřela a zaznamenala nabídkové ceny,

9 b) ukládá odd. správy majetku města provést posouzení splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky Zateplení střechy v ul. Lesní č. p. 619 a předložit jej na jednání Rady města. 5f) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce: Oprava povrchů komunikací tryskovou metodou v Milovicích v r Starosta města uvedl, že zpráva se předkládá z důvodu každoročního provádění oprav výtluků a prasklin na místních komunikacích. Opravy budou provedeny tryskovou metodou. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávané v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších předpisů a s dodržením transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena za zpracování 1t materiálu, při splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci. Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace je přílohou tohoto návrhu. Usnesení č. 107/2015: schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava povrchů komunikací tryskovou metodou v Milovicích v r v předloženém znění. 5g) Veřejná zakázka Varovný a vyrozumívací systém města Milovice Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 24/2015, ze dne byla dne na profilu zadavatele zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky Varovný a vyrozumívací systém města Milovice. Současně byla písemná výzva zaslána pěti uchazečům. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši 2,4 mil. Kč bez DPH. Podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisu (dále jen ZVZ ), se jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Zakázka byla v souladu s 25 písm. a) ZVZ, zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla ve smyslu 78 odst. 1 písm. b) zákona stanovena nejnižší nabídková cena. Ve lhůtě pro podání nabídek dne v 13:00 hod byly doručeny celkem tři nabídky. Hodnotící komise stanovená usnesením RM č. 24/2015 doručené obálky otevřela a po provedeném posouzení doporučuje Radě města uzavřít smlouvu s uchazečem TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, Praha, IČ: , který předložil nejnižší nabídkovou cenu bez DPH ( Kč vč. DPH). Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je přílohou tohoto návrhu. Usnesení č. 108/2015: rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne , v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky Varovný a vyrozumívací systém města Milovice, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče TELMO a.s., IČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH ( ,- Kč vč. DPH) Tabulka výsledného pořadí: Výše nabídkové ceny v Kč bez Pořadí Obchodní firma - název IČ DPH 1 TELMO a.s SUPTel a.s EMPEMONT s.r.o Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise. Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Marcela Říhová).

10 5h) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce Veřejné osvětlení v Milovicích, části Benátecká Vrutice Starosta města uvedl, že důvodem předložení zprávy je výstavba nového veřejného osvětlení v Milovicích, části Benátecká Vrutice. Stávající veřejné osvětlení je za hranicí životnosti a má vysoké provozní a udržovací náklady. Projekt nového veřejného osvětlení byl zpracován v r pro použití sodíkových výbojek. V r byla vyhlášena výzva z fondů EU na výměnu svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla. Dotace byla pouze na světelné zdroje, nikoli na ostatní části sítě (nové odběrné místo, kabeláž, stožáry). Z uvedeného důvodu nebylo požádáno o dotaci, ale bylo zpracováno porovnání celkových nákladů na použití sodíkových výbojek a LED osvětlení za období 10,15 a 20 let. Z provedeného výpočtu je zřejmé, že použití LED osvětlení je ekonomicky výhodnější. Z uvedeného důvodu oddělení Správy majetku města navrhuje použití svítidel s LED technologií. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce bude zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. Dále Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města, aby ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení splnění kvalifikace uchazečů a k hodnocení doručených nabídek výše uvedené zakázky. Návrh na složení komise: Členové komise: Jméno člena komise Adresa 1. Petr Vobořil tajemník MěÚ 2. Ing. Alexandr Černý vedoucí Oddělení správy majetku města 3. Milan Kraus referent Oddělení správy majetku města Náhradníci členů komise: Jméno náhradníka Adresa 1. Mgr. Zdeněk Milata Zastupitel MěÚ Milovice 2. Alena Miklošinová referent Oddělení správy majetku města 3. Ing. Miloš Landa vedoucí Stavebního úřadu města Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace je přílohou tohoto návrhu. Usnesení č. 109/2015: a) schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Veřejné osvětlení v Milovicích, části Benátecká Vrutice ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, b) schvaluje ustanovení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacích řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Veřejné osvětlení v Milovicích, části Benátecká Vrutice a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů. Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Marcela Říhová). 5ch) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce Veřejné osvětlení v části Benátecká Vrutice - TDI Starosta města uvedl, že město Milovice plánuje v 4/2015 zahájit realizaci akce Veřejné osvětlení v části Benátecká Vrutice. Dle 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., je stavebník povinen zajistit technický dozor investora (dále jen TDI ) nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu Z uvedeného důvodu Oddělení správy majetku města předkládá Radě města Výzvu k podání nabídky na zajištění TDI v průběhu realizace výše uvedené akce. Jedná se o veřejnou zakázku na služby, zadávané dle Směrnice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků. Návrh Výzvy k podání nabídky včetně příloh je přílohou tohoto návrhu.

11 Usnesení č. 110/2015: schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby Veřejné osvětlení v části Benátecká Vrutice - TDI v předloženém znění. Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Marcela Říhová). 5i) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce Stavební úpravy pro ZUŠ - TDI Místostarostka města uvedla, že město Milovice plánuje v 5/2015 zahájit realizaci akce Stavební úpravy pro ZUŠ. Dle 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., je stavebník povinen zajistit technický dozor investora (dále jen TDI ) nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu Z uvedeného důvodu Oddělení správy majetku města předkládá Radě města Výzvu k podání nabídky na zajištění TDI v průběhu realizace výše uvedené akce. Jedná se o veřejnou zakázku na služby, zadávané dle Směrnice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků. Návrh Výzvy k podání nabídky včetně příloh je přílohou tohoto návrhu. Usnesení č. 111/2015: schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby Stavební úpravy v ZUŠ - TDI v předloženém znění. 5j) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce Stavební úpravy pro ZUŠ Místostarostka města uvedla, že důvodem předložení zprávy jsou stavební úpravy řeší dílčí úpravy ve stávajících prostorech po ZŠ na nám. 30. června v budově č. p. 507 pro potřeby Základní umělecké školy. Jedná se o zřízení nové šatny pro taneční odbor, rozdělení jedné třídy na dvě menší a zřízení provozního zázemí výtvarného odboru. Součástí jsou i akustická opatření v jednotlivých místnostech (stropní část, stěny) a napojení rozvodů na stávající objektové rozvody elektro a dílčí úpravy napojení vody a kanalizace. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce bude zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. Dále Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města, aby ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení splnění kvalifikace uchazečů a k hodnocení doručených nabídek výše uvedené zakázky. Návrh na složení komise: Členové komise: Jméno člena komise Adresa 1. Marcela Říhová místostarostka města 2. Ing. Alexandr Černý vedoucí Oddělení správy majetku města 3. Milan Kraus referent Oddělení správy majetku města 4. Ing. Jiří Hlaváček zastupitel města Náhradníci členů komise Jméno náhradníka Adresa 1. Ing. Milan Pour starosta města 2. Ing. Miloš Landa vedoucí Stavebního úřadu města 3. Miroslava Dlouhá referentka Oddělení školství a kultury 4. Ing. Vladimír Vedral zastupitel města Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace je přílohou tohoto návrhu.

12 Usnesení č. 112/2015: a) schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy pro ZUŠ v předloženém znění, b) schvaluje ustanovení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacích řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy pro ZUŠ a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů. 5k) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce Dodávka nábytku pro fotbalové kabiny Starosta města uvedl, že důvodem předložení zprávy je zajištění dodávky nábytku pro nově ostavené kabiny na fotbalovém stadionu města Milovice. Jedná se o dodávku a montáž nábytku do tří hráčských kabin, šatny pro rozhodčí, kanceláře a skladu. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou dle Směrnice města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Návrh Výzvy k podání nabídky včetně příloh je přílohou tohoto návrhu. Usnesení č. 113/2015: konstatuje, že schválení zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka nábytku pro fotbalové kabiny, bude řešena na dalším jednáním Rady města. 5l) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce Údržba městské zeleně a sekání trávy Starosta města uvedl, že důvodem předložení zprávy je zajištění pravidelné údržby ca 42 ha travnatých ploch na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Města Milovice. Jedná se o pravidelné sekání trávy včetně odvozu a likvidace posečené hmoty, sběr spadaného listí z travnatých ploch, přihnojování a chemické ošetřování travnatých ploch, mýcení náletových dřevin a povýsadbová péče o stromy. Jedná se o veřejnou zakázku na služby v předpokládané hodnotě 4 mil. Kč bez DPH, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Návrh Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace včetně příloh jsou přílohou tohoto návrhu. Dále Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města, aby ve smyslu ustanovení 71 a 74 ZVZ, ustanovila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení výše uvedené zakázky a zároveň komisi zmocnila, ve smyslu ustanovení 59 ZVZ, k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů. Návrh na složení komise: Členové komise: Jméno člena komise funkce 1. Ing. Milan Pour starosta města 2. Ing. Vladimír Vedral radní města 3. Petr Vobořil tajemník města 4. Jan Chobotský referent Oddělení správy majetku města 5. Milan Kraus referent Oddělení správy majetku města

13 Náhradníci členů komise: Jméno náhradníka funkce 1. Marcela Říhová místostarostka města 2. Ing. Jiří Hlaváček radní města 3. Marcela Pokorná Vedoucí Ekonomckého oddělení 4. Ing. Miloš Landa vedoucí Stavebního úřadu 5. Ing. Alexandr Černý vedoucí Oddělení správy majetku města Usnesení č. 114/2015: a) schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby Údržba městské zeleně a sekání trávy po dobu 1 roku (12 měsíců), která bude zadána podle 38 ZVZ, ve zjednodušeném podlimitním řízení a schválila Zadávací dokumentaci zakázky, oboje v předloženém znění, b) schvaluje, ve smyslu 71 a 74 ZVZ ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky na služby Údržba městské zeleně a sekání trávy , a zároveň komisi zmocňuje, ve smyslu ustanovení 59 ZVZ, k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů. 6) Pozemky ve vlastnictví města Milovice 6a) Návrh na zveřejnění Záměru o pronájmu částí pozemku parc. č. 481/3, v k. ú. Milovice nad Labem Starosta města uvedl, že město Milovice je, mimo jiné, vlastníkem pozemku parc.č. 481/3 trvalý travní porost, v k.ú. Milovice nad Labem, o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemek přístupný z ulice Ke Hřišti, v části Milovice. Podle schváleného Územního plánu města Milovice (změna č. 2) je pozemek umístěný v zóně ZP - Zeleň parková. V souladu s usnesením Rady města č. 304/2012, ze dne byly uzavřeny Smlouvy o nájmu a částí tohoto pozemku, tj. dílů č. 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (viz Příloha č. 2 - mapový podklad) k zahrádkářským účelům za těchto podmínek: - roční nájemné za užívání 1m 2 pozemku bylo stanoveno ve výši 1,- Kč, - pronajaté pozemky budou využity k zahrádkářským účelům, - na pronajatých pozemcích nebude povoleno budování žádných staveb, to je ani přístřešků a pergol - Smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu určitou od do , s možností podání výpovědi po skončení vegetačního období, tj. listopad kalendářního roku, s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemcem dílu č. 1 o výměře 200 m 2 byl T. H., Milovice, díl č. 2 o výměře 120 m 2 nebyl užíván, nájemcem dílu č. 3 o výměře 120 m 2 byla X. B., Milovice-Mladá, nájemcem dílu č. 4 o výměře 120 m 2 byla M. Z., Milovice-Mladá, nájemcem dílů č. 4 a 6 o celkové výměře 240 m 2 byl J. K., Milovice- Mladá a nájemcem dílů č. 7 a 8 o celkové výměře 240 m 2 byl J. Ř., Milovice. T. H., M. Z., J. K. a J. Ř., se obrátili na Oddělení správy majetku města s tím, že by předmětné pozemky chtěli i nadále užívat (kopie žádostí viz Příloha č. 1). X. B., Oddělení správy majetku města nekontaktovala, a přesto že nájemné uhradila, pozemek řádně neužívala. Na základě výše uvedeného navrhuje Radě města schválit Zveřejnění záměru o pronájmu částí pozemku parc. č. 481/3 v k.ú. Milovice nad Labem, ve kterém budou mimo jiné uvedeny tyto podmínky: - roční nájemné za užívání 1m 2 pozemku je stanoveno ve výši 1,- Kč, - pronajaté pozemky budou využity k zahrádkářským účelům, - na pronajatých pozemcích nebude povoleno budování žádných staveb, to je ani přístřešků a pergol - Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou, s možností podání výpovědi po skončení vegetačního období, tj. listopad kalendářního roku, s výpovědní lhůtou tří měsíců, se zpětnou platností od Nájemcem dílu č. 1o výměře 200 m 2 bude T. H., Milovice, nájemcem dílu č. 4 o výměře 120 m 2 bude M. Z., Milovice-Mladá, nájemcem dílů č. 5 a č. 6 o celkové výměře 240 m 2 bude J. K., Milovice- Mladá, nájemcem dílů č. 7 a č. 8 o celkové výměře 240 m 2 bude J. Ř., Milovice. V případě zájemců o pronájem dílů č. 2 a 3 bude Smlouva o nájmu pozemku uzavřena za stejných podmínek, s tím žadatelem, jehož žádost bude doručena jako první a druhá v pořadí (rozhoduje datum podání žádosti).

14 Úplný text návrhu Záměru viz Příloha. Usnesení č. 115/2015: schvaluje zveřejnění Záměru o pronájem částí pozemku parc. č. 481/3 - trvalý travní porost v k.ú. Milovice nad Labem, o výměře cca m 2, v předloženém znění. 6b) Návrh na Směnu nemovitostí mezi Městem Milovice a J. K. Starosta města uvedl, že na Oddělení správy majetku města byl doručen dopis od JUDr. J. P., v právním zastoupení pana J. K.., Milovice s tím, že ji pan K., oslovil ve věci hranice mezi pozemky parc.č. 405 (pozemek ve vlastnictví pana K.) a parc.č. 403/1 pozemek ve vlastnictví Města Milovice (jedná se o pozemek na kterém se nachází budova bez čp/če, občanská vybavenost - hasičská zbrojnice, kterou využívá Sbor dobrovolných hasičů - SDH Milovice). V dopise je uvedeno, že panu K.i bylo, z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, doručeno Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí, ze kterého vyplývá, že část budovy hasičské zbrojnice je postavena na pozemku ve vlastnictví pana K., parc.č o výměře 1 m 2 (kopie dopisu JUDr. P. a kopie Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí viz Příloha č. 2). V dopise je dále uvedeno, že v minulosti byl plot mezi pozemky parc.č. 405 a parc.č. 403/1 vybudován v rozporu s původní dohodou mezi zástupci vlastníků uvedených pozemků, a že je tedy nutné uvést faktický stav užívání pozemků do souladu se stavem právním. Při vzájemných jednáních mezi Oddělením správy majetku města a JUDr. P. (respekt. panem K.) bylo dohodnuto, že stávající plot bude zachován, bude zpracován Geometrický plán pro oddělení pozemků, převod vlastnictví bude řešen uzavřením Směnné smlouvy, náklady spojené se směnou pozemků budou obě strany hradit rovným dílem, pro potřeby zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí byla dohodnuta cena za 1 m 2 pozemku ve výši 150,- Kč a to, že každá smluvní strana zaplatí daň z hodnoty pozemku, který získá do svého vlastnictví. Oddělení správy majetku města objednalo zpracování Geometrického plánu, kterým byl z pozemku ve vlastnictví města parc.č. 403/1 oddělen pozemek nově označený jako parc.č. 403/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 29 m 2 a z pozemku ve vlastnictví J. K., parc.č. 405 byl oddělen pozemek nově označený jako parc.č. 405/4 zahrada o výměře 33 m 2 (kopie Geometrického plánu viz Příloha č. 3). Na základě výše uvedeného, k narovnání vlastnických vztahů, navrhuje Oddělení správy majetku města, Radě města schválit zveřejnění Záměru o směně nemovitostí mezi Městem Milovice a panem J. K., ve kterém budou, mimo jiné, uvedeny tyto podmínky: - předmětem směny je pozemek ve vlastnictví Města Milovice, parc.č. 403/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 29 m 2 v k.ú. Milovice nad Labem (pozemek vznikl Geometrickým plánem č /2015 z pozemku parc.č. 403/1 v k.ú. Milovice nad Labem), který bude směněn za pozemky ve vlastnictví J. K., Milovice, parc.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m 2 a parc.č. 405/4 zahrada o výměře 33 m 2 (pozemek vznikl Geometrickým plánem č. 1329/513/2015 z pozemku parc.č. 405 v k.ú. Milovice nad Labem), oba v k.ú. Milovice nad Labem, - náklady spojené se směnou pozemků (tj. náklady na zpracování Geometrického plánu ve výši 3.500,- Kč a správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč) uhradí každá ze smluvních stran rovným dílem, každá uhradí 1/2 nákladů, - hodnota pozemků jedné i druhé strany je shodná tj. 150,- Kč za 1 m 2, - Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je každý nabyvatel samostatně, a každý samostatně podá Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí místně příslušnému správci daně (tj. Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Nymburku), a každý samostatně daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí. Kompletní text Záměru (včetně mapových příloh) viz Příloha č. 4. Usnesení č. 116/2015: schvaluje zveřejnění Záměru o směně nemovitosti ve vlastnictví Města Milovice, tj. pozemku parc. č. 403/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 29 m 2 v k. ú. Milovice nad Labem (pozemek vznikl Geometrickým plánem č /2015 z pozemku parc. č. 403/1 v k. ú. Milovice nad Labem), za pozemky ve vlastnictví J. K., Milovice, parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m 2 a parc. č. 405/4 zahrada o výměře 33 m 2 (pozemek vznikl Geometrickým plánem č. 1329/513/2015 z pozemku parc. č. 405 v k.ú. Milovice nad Labem), oba v k.ú. Milovice nad Labem, v předloženém znění. Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

15 JUDr. Kristýna Bukovská nebyla u hlasování přítomna. 6c) Návrh na Směnu nemovitostí mezi Městem Milovice a L. N. Starosta města uvedl, že v rámci územního řízení při přípravě realizace stavby Propojení ul. Armádní se silnicí II/272, Milovice bylo nutné, podle požadavků Dopravního inspektorátu Nymburk Policie České republiky, přemístit stávající vjezd (včetně vrat a branky) na pozemek ve vlastnictví pana L. N., Milovice, tak aby nesměřoval do oblouku nově vzniklé křižovatky (kopie souhlasu pan Nováka viz Příloha č. 2). Při geodetickém vytyčení polohopisných a výškopisných bodů při provádění stavby bylo zjištěno, že pan L. N., má oplocenou i část pozemku ve vlastnictví města, parc.č. 897/4, a že na této části pozemku je umístěna vodoměrná šachta a revizní šachta splaškové kanalizace pro rodinný dům pana N. Při vzájemných jednáních mezi Oddělením správy majetku města a panem N., při provádění prací na přemístění vjezdu, došlo k vzájemné dohodě, že část pozemku ve vlastnictví města, na kterém je umístěna vodoměrná šachta a revizní šachta splaškové kanalizace, bude po dokončení stavby převedena do vlastnictví pana N., a že pan N., část pozemku parc. č. 875/3 převede do vlastnictví města, přičemž nová hranice mezi pozemky bude vedena tak, aby měla minimum lomových bodů. Mapový podklad se zákresem změny hranic mezi pozemky parc. č. 897/4 a 875/3 tj. výkres skutečného provedení změny vjezdu je mapovou přílohou Záměru. Bylo dohodnuto, že převod vlastnictví bude řešen uzavřením Směnné smlouvy, náklady spojené se směnou pozemků budou obě strany hradit rovným dílem, pro potřeby zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí byla dohodnuta cena za 1 m 2 pozemku ve výši 150,- Kč a každá smluvní strana zaplatí daň z hodnoty pozemku, který získá do svého vlastnictví. Oddělení správy majetku města objednalo zpracování Geometrického plánu, kterým byl z pozemku ve vlastnictví města parc.č. 897/4 oddělen pozemek nově označený jako parc.č. 897/10 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 11 m 2 a z pozemku ve vlastnictví L. N. parc.č. 875/3 byl oddělen pozemek nově označený jako parc.č. 875/6 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 31 m 2, které jsou předmětem směny (kopie Geometrického plánu viz Příloha č. 3). Na základě výše uvedeného, k narovnání vlastnických vztahů, navrhuje Oddělení správy majetku města, Radě města schválit zveřejnění Záměru o směně nemovitostí mezi Městem Milovice a panem L. N., ve kterém budou, mimo jiné, uvedeny tyto podmínky: - předmětem směny je pozemek ve vlastnictví Města Milovice, parc. č. 897/10 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 11 m 2 v k.ú. Benátecká Vrutice (pozemek vznikl Geometrickým plánem č /2014 z pozemku parc.č. 897/4 v k.ú. Benátecká Vrutice), který bude směněn za pozemek ve vlastnictví pana Luďka Nováka parc.č. 875/6 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 31 m 2 v k.ú. Benátecká Vrutice (pozemek vznikl Geometrickým plánem č /2014 z pozemku parc.č. 875/3 v k.ú. Benátecká Vrutice). - náklady spojené se směnou pozemků (tj. náklady na zpracování Geometrického plánu ve výši 5.445,- Kč a správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč) uhradí každá ze smluvních stran rovným dílem, každá uhradí 1/2 nákladů - hodnota pozemku jedné i druhé strany je shodná tj. 150,- Kč za 1 m 2, - Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je každý nabyvatel samostatně, a každý samostatně podá Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí místně příslušnému správci daně (tj. Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Nymburku), a každý samostatně daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí. Kompletní text Záměru (včetně mapových příloh) viz Příloha č. 4. Usnesení č. 117/2015: schvaluje zveřejnění Záměru o směně nemovitosti ve vlastnictví Města Milovice, tj. pozemku parc. č. 897/10 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 11 m 2 v k.ú. Benátecká Vrutice (pozemek vznikl Geometrickým plánem č /2014 z pozemku parc.č. 897/4 v k.ú. Benátecká Vrutice), za pozemek ve vlastnictví L. N., Benátecká Vrutice 177, Milovice, parc.č. 875/6 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 31 m 2 v k.ú. Benátecká Vrutice (pozemek vznikl Geometrickým plánem č /2014 z pozemku parc.č. 875/3 v k.ú. Benátecká Vrutice), v předloženém znění. Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (JUDr. Kristýna Bukovská). 6d) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1389/2, v k. ú. Benátecká Vrutice Starosta města uvedl, že na Oddělení správy majetku města se obrátil pan M. M., jednatel společnosti Merhautovo pekařství, s.r.o., IČ , Benátky nad Jizerou, Pražská 614, PSČ , s žádostí o odkoupení části pozemku parc.č. 1389/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca m 2 v k.ú. Benátecká Vrutice (celková výměra pozemku je m 2 ). V žádosti je uvedeno, že chce na předmětném pozemku

16 vybudovat novou výrobní halu pekárny o zastavěné ploše cca m 2, jako náhradu za výrobní prostory stávající pekárny v Benátkách nad Jizerou, které vzhledem k jejich umístění v centru města, neumožňují další rozšiřování výrobních prostor a tím zvyšování kapacity výroby pekárny. V pekárně by vzniklo 20 až 30 nových pracovních míst, celkem by zde pracovalo zhruba 80 pracovníků a v období velikonočních a vánočních svátků, při výrobě velikonočního a vánočního cukroví, zhruba 60 brigádníků. Žadatel za odkoupení 1 m 2 předmětného pozemku nabídl částku ve výši 250,- až 300,- Kč (kopie žádosti viz Příloha č. 1). Jedná se o pozemek přístupný z ulice Topolová, v části Mladá (viz Příloha č. 2 - mapový podklad). Podle schváleného Územního plánu Města Milovice (Změna č. 2) je předmětný pozemek umístěný v zóně NK 2 - Území nerušící výroby - komerce a podle schválených pokynů pro zpracování nového Územního plánu v zóně OK - plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá. To znamená, že výstavba pekárny na předmětném pozemku je v souladu se stávajícím Územním plánem i s rozpracovaným novým Územním plánem. Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy města v této lokalitě nyní ani do budoucna, s vazbou na povinnost města uvedenou v 39 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tj. Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna navrhuje Oddělení správy majetku města, Radě města aby uložila Oddělení správy majetku města jednat s M. M., o prodeji předmětného pozemku z vlastnictví Města Milovice do jeho vlastnictví, pro možnost výstavby nové výrobní haly pekárny společnosti Merhautovo pekařství, s.r.o., za těchto podmínek: - kupní cena za 1 m 2 pozemku bude stanovena podle Znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitosti (v čase a místě), v souladu s 39 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, - náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu a případné náklady na vytyčení vlastnické hranice pozemku, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí), - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny, - daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit kupující, - kupující bere na vědomí, že se předmětný pozemek nachází na území bývalého vojenského prostoru a před prováděním stavebních prací, nebo terénních úprav, musí na své náklady zajistit provedení pyrotechnického průzkumu pozemku, a že před dalším využitím předmětného pozemku je nutná jeho částečná sanace, to je vyčištění od přídatných zbytků staveb a drobných neudržovaných dřevin, kterou zajistí na své náklady, - kupující bere na vědomí, že v předmětném pozemku je uložen kanalizační řad ve vlastnictví vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (viz Příloha č. 4 - mapové podklady se zákresem vodovodních a kanalizačních řadů Vak Nymburk, a.s.) a to, že v případě kolize s plánovanou stavbou bude muset na své náklady provést jeho přeložku dle požadavků Vak Nymburk, a.s. Zároveň bude pan M. seznámen s tím, že v Záměru o prodeji předmětného pozemku, který bude v souladu s 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn po dobu min. 15-ti dnů na Úřední desce MěÚ Milovice, bude uvedeno, že v případě, nějakého dalšího zájemce o odkoupení předmětného pozemku je nutné, aby svou nabídku podal písemně v zalepené obálce, s uvedením adresy zájemce s tím, že nabídka musí obsahovat: pro město výhodnější kupní cenu, to je cenu vyšší, než je cena stanovená Znaleckým posudkem o obvyklé ceně nemovitosti, popis záměru, ke kterému chce předmětný pozemek využít. Usnesení č. 118/2015: ukládá Oddělení správy majetku města zpracovat znalecký posudek na předmětný pozemek parc. č. 1389/2, ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Benátecká Vrutice, o výměře cca m 2. 6e) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1778/16, v k. ú. Milovice nad Labem Starosta města uvedl, že na oddělení správy majetku města se obrátil Ing. M. F., jednatel společnosti Fiala Milovice, s.r.o., IČ , se sídlem Poděbrady III, Na Skupici 614/31, PSČ , s žádostí o odkoupení části pozemku parc.č. 1778/16 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca m 2 v k.ú. Milovice nad Labem (celková výměra pozemku je m 2 ). V žádosti je uvedeno, že na předmětném pozemku a na sousedních

17 pozemcích parc.č. 519, 520 a 521, které jsou ve vlastnictví společnosti, plánuje společnost postavit řadové rodinné domy pro své zaměstnance (kopie žádosti viz Příloha č. 1). Jedná se o pozemek přístupný z ulice Dělnická v části Milovice (viz Příloha č. 2 - mapový podklad). Podle schváleného Územního plánu Města Milovice (Změna č. 2) je předmětný pozemek umístěný v zóně NK 1 - Území nerušící výroby a podle schválených pokynů pro zpracování nového Územního plánu v zóně SX - plochy smíšené obytné. To znamená, že výstavba rodinných domů v této zóně je v souladu jak se stávajícím Územním plánem tak i s rozpracovaným novým Územním plánem města. Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy města v této lokalitě nyní ani do budoucna, s vazbou na povinnost města uvedenou v 39 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tj. Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna navrhuje Oddělení správy majetku města, Radě města aby uložila Oddělení správy majetku města jednat s Ing. M. F., jednatelem společnosti Fiala Milovice, s.r.o. o prodeji předmětného pozemku z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti, pro možnost výstavby řadových rodinných domů, za těchto podmínek: - kupní cena za 1 m 2 pozemku bude stanovena podle Znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitosti (v čase a místě), v souladu s 39 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, - nová hranice bude vedena tak, aby mezi nově oddělovanou částí pozemku parc.č. 1778/16 a pozemkem parc.č. 1778/20 vznikl pruh šířky 10 m (možnost vybudování příjezdové komunikace, veřejného osvětlení, rozvodů inženýrských sítí atp.), - náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu a případné náklady na vytyčení vlastnické hranice pozemku, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí), - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny, - daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit kupující, - kupující bere na vědomí, že se předmětný pozemek nachází na území bývalého vojenského prostoru a před prováděním stavebních prací, nebo terénních úprav, musí na své náklady zajistit provedení pyrotechnického průzkumu pozemku, a že před dalším využitím předmětného pozemku je nutná jeho částečná sanace, to je vyčištění od přídatných zbytků staveb a drobných neudržovaných dřevin, kterou zajistí na své náklady, - kupující bere na vědomí, že před vydáním Územního rozhodnutí na stavbu řadových rodinných domů bude mezi společností Fiala Milovice, s.r.o. a Městem Milovice uzavřena Plánovací smlouva (v souladu s ustanovením 66 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu-stavební zákon, v platném a účinném znění a v souladu s ustanoveními přílohy číslo 13 vyhlášky číslo 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném a účinném znění), ve které bude řešeno napojení lokality na stávající dopravní infrastrukturu a vybudování nové dopravní infrastruktury v lokalitě (komunikace, chodníky, parkovací stání) a napojení lokality na stávající inženýrské sítě a vybudování nových inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody NN, telekomunikační rozvody, veřejné osvětlení), vše na náklady společnosti. Zároveň bude Ing. M. F. seznámen s tím, že v Záměru o prodeji předmětného pozemku, který bude, v souladu s 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn po dobu min. 15-ti dnů na Úřední desce MěÚ Milovice, bude uvedeno, že v případě, nějakého dalšího zájemce o odkoupení předmětného pozemku je nutné, aby svou nabídku podal písemně v zalepené obálce, s uvedením adresy zájemce s tím, že nabídka musí obsahovat: pro město výhodnější kupní cenu, to je cenu vyšší, než je cena stanovená Znaleckým posudkem o obvyklé ceně nemovitosti, popis záměru, ke kterému chce předmětný pozemek využít. Usnesení č. 119/2015: ukládá Oddělení správy majetku jednat s Ing. M. F., jednatelem společnosti Fiala Milovice, s.r.o., IČ , se sídlem Poděbrady III, Na Skupici 614/31, PSČ , o prodeji části pozemku parc. č. 1778/16 ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Milovice nad Labem, o výměře cca m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu) pro možnost výstavby řadových rodinných domů pro zaměstnance společnosti, za podmínek uvedených v Důvodové zprávě k tomuto usnesení.

18 7. Návrhy na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 7a) Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 689/1, v k. ú. Milovice nad Labem Starosta města uvedl, že společnost Elmoz Czech, s.r.o., IČ , se sídlem Popovice 76, PSČ , na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila návrh Smlouvy č. IV /VB/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 689/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí oprávněnou). Smlouva je předkládána v souvislosti s připravovanou realizací stavby zařízení distribuční soustavy NN s názvem Milovice, Dukelská, knn pro p.č. 670,689/2 (pro zásobování el. energií dvou bytových domů jejichž stavbu připravuje společnost GRADIUS GROUP s.r.o., IČ , Ve Smečkách 1596/25, Praha 1 - Nové Město) tj. nového podzemního kabelového vedení napojeného na stávající distribuční soustavu NN. Umístění trasy kabelového vedení je patrné z mapových podkladů tj. Snímek z katastrální mapy (viz Příloha č. 1) a Situace 1 : 500 (viz Příloha č. 2). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětného pozemku umístit výše uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu provozovat jako zařízení distribuční soustavy NN. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 10 bm uložení do zeleného pásu. Skutečný rozsah věcného břemene bude stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu po dokončení stavby. Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, je stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je, 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí 150,- Kč/m 2 včetně ochranného pásma, min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH. Finanční úhrada za zřízení věcného břemene na předmětné části pozemku v tomto případě činí (10 bm x 100,- Kč/bm = 1.000,- Kč min. sazba za jeden pozemek = 2.000,- Kč) 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí) Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene schválit. Usnesení č. 120/2015: schvaluje uzavření Smlouvy č. IV /VB/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 689/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí oprávněnou), za těchto podmínek: Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - zřízení věcného břemene bude úplatné, - jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy a 150,- Kč za 1 m 2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. - veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jiří Hlaváček). 7b) Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 926/5, v k. ú. Milovice nad Labem Starosta města uvedl, že společnost Elmoz Czech, s.r.o., IČ , se sídlem Popovice 76, PSČ , na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila návrh Smlouvy č. IV /VB/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 926/5 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí oprávněnou). Smlouva je předkládána v souvislosti s připravovanou realizací stavby zařízení distribuční soustavy NN s názvem Milovice, Družstevní, knn pro p.č. 745/5 (pro zásobování el. energií čtyř pozemků pro stavbu

19 rodinných domů v ul. Družstevní) tj. nového podzemního kabelového vedení napojeného na stávající distribuční soustavu NN. Umístění trasy kabelového vedení je patrné z mapových podkladů tj. Snímek z katastrální mapy (viz Příloha č. 1) a Situace 1 : 500 (viz Příloha č. 2). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětného pozemku umístit výše uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu provozovat jako zařízení distribuční soustavy NN. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 5 bm uložení do zeleného pásu. Skutečný rozsah věcného břemene bude stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu po dokončení stavby. Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, je stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je, 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí 150,- Kč/m 2 včetně ochranného pásma, min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH. Finanční úhrada za zřízení věcného břemene na předmětné části pozemku v tomto případě činí (5 bm x 100,- Kč/bm = 5.00,- Kč min. sazba za jeden pozemek = 2.000,- Kč) 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí) Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene schválit. Usnesení č. 121/2015: schvaluje uzavření Smlouvy č. IV /VB/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 6926/5 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí oprávněnou), za těchto podmínek: Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - zřízení věcného břemene bude úplatné, - jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy a 150,- Kč za 1 m 2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. - veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). 7c) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a společností Stanstead Investments, a.s., 1388 a 1389/2, v k. ú. Benátecká Vrutice Starosta města uvedl, že Ing. O. K., předseda představenstva společnosti Stanstead Investments, a.s., IČ , se sídlem Praha 10 - Hostivař, Hostivařská 210/29, PSČ , požádal o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice parc.č a parc.č. 1389/2, v k. ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako povinným), společností Stanstead Investments, a.s. (jako oprávněnou). Návrh je předkládán v souvislosti s provedením elektrické kabelové přípojky (dále jen kabelové vedení NN) pro pozemek parc.č. 1389/7 v k.ú. Benátecká Vrutice, v rámci stavby Areál Topolová jejímž investorem je společnost Stanstead Investments, a.s. Trasa kabelového vedení NN je vyznačena v mapovém podkladu tj. Snímek z katastrální mapy (viz Příloha č. 1). Věcné břemeno spočívá v právu oprávněné do předmětných pozemků uložit kabelové vedení NN a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti s provozováním, stavebními úpravami, opravami údržbou a případným odstraněním tohoto kabelového vedení. Dotčení jednotlivých pozemků věcným břemenem, a jeho rozsah, je stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu č /2013, vyhotoveném společností Geodetický servis Praha s.r.o, Hostivařská 210/29, Praha 10 (viz Příloha č. 2) a činí: u pozemku parc.č ,70 bm - uložení do vozovky u pozemku parc.č. 1389/2 4,30 bm - uložení do zeleného pásu Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, je stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je, 100,- Kč za uložení do

20 zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy a zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí 150,- Kč/m 2 včetně ochranného pásma, min. však 2.000,- Kč za každý pozemek. Uvedená finanční úhrada je bez DPH. Jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene u jednotlivých pozemků činí: parc.č (5,70 bm x 200,- Kč/bm = 1.140,- Kč) 2.000,- Kč (min. sazba za jeden pozemek) parc.č. 1389/2 (4,30 bm x 100,- Kč/bm = 430,- Kč) 2.000,- Kč (min. sazba za jeden pozemek) tj. celkem 4.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí společnost Stanstead Investments, a.s. (jako oprávněná). Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene schválit. Usnesení č. 122/2015: schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice parc.č a parc.č. 1389/7 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako povinným) a společností Stanstead Investments, a.s., IČ , se sídlem Praha 10 - Hostivař, Hostivařská 210/29, PSČ (jako oprávněnou), za těchto podmínek: - Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - zřízení věcného břemene bude úplatné, - jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 a činí 4.000,- Kč ( 2 x min. sazba za jeden pozemek) + DPH v zákonné výši, - veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) uhradí oprávněná. 7d) Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice, spol. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a P. T., na pozemku PK parc. č. 670/1, v k. ú. Milovice nad Labem Starosta města uvedl, že pan P. T., jako vlastník pozemku parc.č. 802/36 v k.ú. Milovice nad Labem, v ul. Polní v části Milovice, požádal o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Milovice PK parc.č. 670/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným), společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (jako budoucím oprávněnou) a P. T. (jako investorem), podle požadavku společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (viz Příloha č. 1). Návrh je předkládán v souvislosti s připravovanou realizací stavby s názvem Vodovodní a kanalizační řad na parc.č. 802/3 - prodloužení ( dále jen vodohospodářské dílo ) pro možnost zásobování pitnou vodou a odvod splaškových vod rodinného domu, který staví P. T., na pozemku parc.č. 802/36. Nově navrhovaný vodovodní řad a kanalizační řad budou napojeny na stávající řady v ul. Polní (viz Příloha č. 1 - mapové podklady tj. výkres Situace a Snímek z katastrální mapy), které byly vybudovány v roce 2012 městem, jako investorem, v rámci realizace stavby Vnější kanalizace a vodovod lokalita Třešňovka Milovice na jejíž spolufinancování získalo město dotaci ze Středočeského fondu Životního prostředí. Věcné břemeno spočívá v právu investora do předmětného pozemku uložit vodohospodářské dílo a v právu budoucího oprávněného toto vodohospodářské dílo, po jejím dokončení a převzetí od investora, provozovat a v právu vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a případným odstraněním vodohospodářského díla. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 70 bm uložením v účelové komunikaci a je vyznačen na Snímku z katastrální mapy - viz Příloha č. 1. Skutečný rozsah věcného břemene bude stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu, který na své náklady nechá vyhotovit investor. Vzhledem k tomu, že město v roce 2012 financovalo (za přispění dotace, stavbu Vnější kanalizace a vodovod lokalita Třešňovka Milovice, to je vodovodní a kanalizační řady a veřejnou část celkem 12-ti kanalizačních přípojek v této lokalitě (každý z majitelů nemovitostí přispíval částkou ve výši 8.000,- Kč) a pan P. T., bude stavbu Vodovodní a kanalizační řad na parc.č. 802/3 - prodloužení realizovat plně na své náklady, navrhuje Oddělení správy majetku města Radě města, aby v tomto případě schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení věcného břemene bezúplatně. Věcné břemeno je tedy navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako bezúplatné, náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu a správní poplatek

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2014 konaného dne 27. 11. 2014

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 0. června 08, Milovice - Mladá, PSČ 89 Kancelář starosty tel. 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. /0 konaného dne 9.. 0 od :00 hodin v malé zasedací

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 28/2014 konaného dne 29. 9. 2014

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 20/2013 konaného dne 5. 8. 2013

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 27/2012 konaného dne 20. 8. 2012

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 4/2016 konaného dne 3. 2. 2016 od

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY Odůvodnění zvoleného způsobu zadání Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 250.000 Kč bez DPH. Dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 9/2012 konaného dne 19. 3. 2012

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář Městského úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář Městského úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář Městského úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 27/2015 konaného dne 17.

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 5/2012 ze dne 25. 6. 2012

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 39 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 17:15), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS.,

Více

Zápis č. 19.4. ze schůze Rady města Unhoště dne 23.9.2014

Zápis č. 19.4. ze schůze Rady města Unhoště dne 23.9.2014 Zápis č. 19.4. ze schůze Rady města Unhoště dne 23.9.2014 Přítomni: Mazuchová, Čížková, Kindlová, Šnajberková, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Čížková Program: I. Volba

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY Odůvodnění zvoleného způsobu zadání Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.200.000,- Kč bez DPH. Dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19hodin starostou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2014 ze dne 15. 9. 2014

Více

ZŠ NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V TĚLOCVIČNĚ

ZŠ NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V TĚLOCVIČNĚ T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Ing. Hanzlová Tel.: 495 402 647 Fax: 495 402 655 e-mail: hanzlova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 116055 v Hradci Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

*MMFMX00RNK1T* Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

*MMFMX00RNK1T* Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX00RNK1T* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 47205/2016 SP. ZN. 91.1

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2015 v 16:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2014 konané dne 17.06.2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2014 konané dne 17.06.2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2014 konané dne 17.06.2014 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta, Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta, Ing. Oldřich Štarha místostarosta, Zdeněk

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města č. 15/2018 konaného dne 2. 5. 2018 od 16:00 hodin v malé

Více

6) Lhůta pro podání žádosti: 10) 7) Kritéria pro hodnocení žádosti: 31. října 2016 Dokončení oznámí majitel objektu písemně

6) Lhůta pro podání žádosti: 10) 7) Kritéria pro hodnocení žádosti: 31. října 2016 Dokončení oznámí majitel objektu písemně Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 07-21/2015 ze dne 9. prosince 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2016 1) Účel dotace: Dotace je určena

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9. 1 z 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 26. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 8. 9. 2011 09:00 (usn. č. 1159/26 - usn. č. 1197/26) Mgr. Karel Sibinský

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2013 ze dne 27. 2. 2013

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 38. jednání Rady města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2011 konaného dne 17. 10. 2011 od 16 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2011 konaného dne 17. 10. 2011 od 16 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel. a fax: 325577203 e-mail: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax: 325577203, 325577403, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Domov U Biřičky Hradec Králové K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové

Domov U Biřičky Hradec Králové K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové 1. Informace o zadavateli Domov U Biřičky Hradec Králové K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové vyhlašuje k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Malířské práce a natěračské Domova U Biřičky

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 01.12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení v SVČ ( III. etapa).

Zadávací dokumentace veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení v SVČ ( III. etapa). Středisko volného času, Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ 700 30, tel.596 746 062, fax.596 753 223 email: svczabreh@svczabreh.cz, www.svczabreh,cz Zadávací dokumentace veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář Městského úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář Městského úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář Městského úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 23/2015 konaného dne 25.

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod.

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod. Z á P is z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libušín konaného dne 9. prosince 2015 v 18:00 hod. v budově Základní školy Libušin, Komenského 237 Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky:

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210 Trojanovice, 25. dubna 2012 Vyhlašuje výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Fasáda Mateřské školy na Lomné Úvodní část

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Oprava hygienického

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 11/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 21. 5. 2014

Zápis č. 11/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 21. 5. 2014 Usnesení č. 94-103/2014 Zápis č. 11/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 21. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

Zápis. z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková -

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Datum jednání. 23.4.2014 p.jakob ihned

Datum jednání. 23.4.2014 p.jakob ihned 63-4/14 Program ZM se upravuje a doplňuje následovně: - Doplňuje se materiál k bodu č. 9 Čerpání rozpočtu za leden až březen 2014 - Doplňuje se materiál k bodu č. 11 Zápis z FV dne 14. 4. 2014 - Doplňuje

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014 Usnesení ze 101. zasedání Rady města Rychvald, dne 16. 06. 2014 Kontrola usnesení 101/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 101/2. Rada města 1. Zápis z 42.schůzky

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010 Usnesení č. 193 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22. 02. 2010. Usnesení č. 194 Rada města na základě protokolu ze zasedání komise

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze)

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) Zápis z 13. zasedání rady města, konaného dne 30. března 2015 P ř í t o m n i : Mgr. Karel Filip RNDr. Libuše Vosátková - starosta města - místostarostka města Ing. Jan Bechyně Mgr. Jiří Bouček Ing. Jan

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 9/2017 konaného dne 5. 4. 2017 od

Více