METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU"

Transkript

1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07 Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice Praha, srpen 2011

2

3 Název a sídlo organizace: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i Podbabská 30, Praha 6 Ředitel: Mgr. Mark Rieder Zadavatel: Česká geologická služba Klárov 3/131, Praha 1 Zástupce zadavatele: RNDr. Renáta Kadlecová Zahájení a ukončení úkolu: Místo uložení zprávy: SVTI VÚV TGM, v.v.i. Náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost: Ing. Petr Bouška, Ph.D. Vedoucí odboru: Ing. Anna Hrabánková Hlavní řešitel: Ing. Marie Kozlová Spoluřešitelé: RNDr. Hana Prchalová

4

5 Obsah 1 ÚVOD Cíle metodiky Struktura metodiky POŽADAVKY NA HODNOCENÍ CHEMICKÉHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD Z HLEDISKA SOUVISEJÍCÍCH ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD PODLE SMĚRNÉHO DOKUMENTU Č SHRNUTÍ PŘÍSTUPŮ PRO STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO ÚTVARY PODZEMNÍCH VOD UPLATŇOVANÝCH V DALŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH NÁVRH ZPŮSOBU KVANTIFIKACE PODÍLU PODZEMNÍCH VOD NA POVRCHOVÉ VODY Podkladová data a metody jejich stanovení Base Flow Indexy stanovené ve Směrném vodohospodářském plánu z roku Base Flow Indexy stanovené na vybraných měrných profilech Českého hydrometeorologického ústavu Srovnání Base Flow Indexů Analýza povodí povrchových vod Analýza povodí povrchových vod na základě Base Flow Indexů z roku Analýza povodí povrchových vod na základě Base Flow Indexů stanovených na vybraných měrných profilech Českého hydrometeorologického ústavu Rozpory mezi oběma analýzami povodí povrchových vod na základě Base Flow Indexů Analýza útvarů podzemních vod s významnější interakcí s povrchovými vodami METODICKÝ POSTUP PRO STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Společné ukazatele pro hodnocení stavu útvarů podzemních a povrchových vod Výběr ukazatelů dobrého stavu útvarů povrchových vod relevantních pro stanovení prahových hodnot pro podzemní vody Identifikace území se zohledněním interakce podzemní a povrchové vody při stanovení prahových hodnot pro podzemní vody Stanovení prahových hodnot podzemních vod pro navazující povrchové vody Obecné principy pro stanovení prahových hodnot u přirozeně se vyskytujících látek Obecné principy pro stanovení prahových hodnot u syntetických látek Identifikace monitorovacích míst pro prahové hodnoty podzemních vod v interakci s povrchovými vodami

6 6 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Závěry a doporučení pro analýzu útvarů podzemních vod s významnější interakcí s povrchovými vodami Závěry a doporučení k metodickému postupu pro stanovení prahových hodnot pro podzemní vodu v interakci s povrchovou vodou Výběr relevantních společných ukazatelů Identifikace území se zohledněním interakce podzemní a povrchové vody při stanovení prahových hodnot pro podzemní vody Stanovení prahových hodnot podzemních vod pro navazující povrchové vody Identifikace monitorovacích míst pro prahové hodnoty podzemních vod v interakci s povrchovými vodami...36 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...37 SEZNAM LITERATURY

7 1 Úvod Koncepce ochrany vod podle legislativních požadavků Rámcové směrnice o vodě Evropské unie je postavena na plnění tzv. environmentálních cílů, mezi něž patří dosažení dobrého stavu všech vod. Dobrý stav vod (povrchových, podzemních, brakických i pobřežních) oproti dřívějšímu běžnému pojetí ochrany vod zahrnuje jak kvalitativní a kvantitativní požadavky na užívání těchto vod lidmi, tak i potřeby biologických společenstev na vody vázaných (včetně chráněných terestrických ekosystémů). Pro plnění těchto cílů je nejprve nutné popsat, jak dobrý stav konkrétního typu vod z hlediska všech výše popsaných aspektů vypadá a k tomu slouží mj. prahové hodnoty, což jsou obvykle limity popisující mez, odkud je stav vody již nevyhovující, neboli neumožňuje plnění environmentálních cílů. Základními evropskými předpisy, které stanovují požadavky EU na ochranu zejména vnitrozemských vod, jsou tzv. rámcová směrnice o vodě (Směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky v platném znění) a tzv. dceřiná směrnice (Směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu). Pro plnění cílů rámcové směrnice o vodě a zajištění porovnatelnosti metod a hlavně jejich výsledků v jednotlivých členských zemích EU jsou dále vydávány tzv. směrné dokumenty k jednotlivým tématikám, které sice nemají právní závaznost jako směrnice či nařízení, ale předpokládá se, že se jimi členské země budou samy dobrovolně řídit. Tato metodika tedy vychází z požadavků výše uvedených směrnic a zároveň respektuje postupy směrných dokumentů. Prahové hodnoty chemického stavu útvarů podzemních vod (a posléze vlastní hodnocení chemického stavu) se podle Směrného dokumentu č. 18: GUIDANCE ON GROUNDWATER STATUS AND TREND ASSESSMENT (2009), dále jen směrného dokumentu, stanovují jednak pro environmentální kritéria a jednak pro užívání podzemních vod. Prakticky to znamená zohlednit jednak používání podzemních vod pro pitné účely a dále zohlednit receptor tj. podzemní vodu jako takovou, dále související povrchové vody a související terestrické ekosystémy. Prahové hodnoty pro podzemní vody jako takové se zohledněním používání podzemních vod pro pitné účely již byly v minulých letech stanoveny a použity pro tvorbu prvních plánů oblastí povodí. Zde jsou řešeny prahové hodnoty pro související povrchové vody. Ve většině případů budou prahové hodnoty pro podzemní vodu jako takovou vyhovující i pro povrchové vody, některé prahové hodnoty ale bude nutno z důvodu ochrany souvisejících povrchových vod zpřísnit. Směrný dokument předpokládá, že hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod (a tím i stanovení prahových hodnot) pro receptor povrchové vody bude řešeno jen v případě, že byl u navazujícího útvaru povrchových vod zjištěn nevyhovující chemický nebo ekologický stav, popř. bylo-li zde indikováno riziko nedosažení tohoto stavu pro danou znečišťující látku či indikátor stavu. Zároveň se ale předpokládá, že takový stav útvaru povrchové vody není prokazatelně způsoben pouze znečištěním pocházejícím z vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Výsledky tohoto hodnocení (stejně jako nově stanovené prahové hodnoty pro podzemní vody, pokud nebudou v rozporu s přirozeným chemismem podzemních vod, tedy nebudou přísnější než hodnoty přirozeného pozadí podzemní vody) budou platné pouze pro konkrétní útvary podzemních vod a související útvary povrchových vod a nebudou přenositelné. Z výstupů projektu SP/2e1/153/07 Zákonitosti interakce systému voda-horninakrajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice ovšem vyplývá, že v ČR existují oblasti, kde k negativnímu ovlivňování povrchových vod jakostí podzemních vod může docházet častěji a kde toto ovlivnění může mít regionální dosah. Při návrhu prahových hodnot (a následně postupu hodnocení chemického stavu podzemních vod) pro související povrchové vody je nutno primárně a metodicky řešit oblasti, kde je významný podíl podzemní vody na celkovém odtoku a tuto metodiku s určitými omezeními a úpravami 5

8 uplatňovat v případech lokálního ovlivnění, které se může vyskytnout kdekoliv podle aktuální situace. Taková úprava prahových hodnot bude v souladu s bodem 1) a) v části A přílohy II směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu, dále jen dceřiné směrnice. 1.1 Cíle metodiky Hlavním cílem této práce je návrh postupu pro stanovení prahových hodnot podzemních vod pro receptor povrchovou vodu využitelný v podmínkách České republiky. Tento postup zahrnuje následující části: identifikaci území s významným podílem podzemních vod na celkovém odtoku a ostatních lokalit, kde interakce podzemních vod s povrchovými vodami může nepříznivě ovlivňovat stav útvarů povrchových vod; zjištění společných ukazatelů pro hodnocení stavu útvarů podzemních a povrchových vod; výběr relevantních ukazatelů podzemních vod s méně přísnými prahovými hodnotami v porovnání s požadavky na povrchové vody; stanovení nových prahových hodnot podzemních vod pro navazující povrchové vody; identifikaci monitorovacích míst, kde budou muset být dosaženy prahové hodnoty pro související povrchové vody; určení nejistot spjatých s předchozími kroky a metodami k jejich zpracování. 1.2 Struktura metodiky Požadavky na stanovení prahových hodnot podzemních vod v interakci s povrchovou vodou shrnuje následující kapitola. Přístupy dalších evropských zemí k této problematice stručně popisuje kapitola č. 3. Identifikace území s významnou interakcí povrchových a podzemních vod je řešena v rámci samostatné kapitoly č. 4, nejprve z hlediska hydrologických (mezi)povodí a pak pro jednotlivé útvary podzemních vod. Metodické postupy pro stanovení prahových hodnot podzemních vod pro receptor povrchové vody jsou předmětem kapitoly 5. Na závěr práce jsou shrnuty základní postupy, nejistoty, které je provázejí a části, které bylo v době zpracování možné pojmout pouze v obecné rovině a které bude třeba zpracovat až na základě nových poznatků a legislativních požadavků na národní i evropské úrovni. 6

9 2 Požadavky na hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod z hlediska souvisejících útvarů povrchových vod podle Směrného dokumentu č. 18 Postup vychází z bodů hodnocení chemického stavu podzemních vod z hlediska dopadu na receptor - povrchové vody, uvedeného ve Směrném dokumentu č. 18: GUIDANCE ON GROUNDWATER STATUS AND TREND ASSESSMENT v kapitole Postup hodnocení chemického stavu podzemních vod z hlediska receptoru - povrchových vod - zahrnuje tyto kroky (též viz následující schéma): 1) Určení, zda je útvar povrchových vod v nevyhovujícím stavu (popř. rizikový) pro tento ukazatel a zda na tom má podíl chemický stav podzemních vod, resp. zda dochází k významné interakci útvaru podzemních vod s útvarem povrchových vod. 2) Překročení limitu ukazatele stavu povrchových vod v kterémkoli monitorovacím bodu útvaru podzemních vod (pro daný ukazatel stavu podzemních vod musí být zjištěny průměrné hodnoty překračující normy environmentální kvality povrchových vod nebo prahové hodnoty ekologického stavu povrchových vod nejméně v jednom monitorovacím objektu). 3) Ověření, že polutant může být podzemní vodou z tohoto místa transportován do receptoru povrchové vody. 4) odhad množství (a koncentrace) znečišťující látky, která (pravděpodobně) bude transportována do souvisejícího útvaru povrchových vod. Odhad má být proveden na základě znalosti poměru ředění, přičemž se doporučuje použít jako kritérium hodnotu látkového odtoku v případě, že podzemní voda přispívá ke znečištění nejméně 50 %. 7

10 Obr. 2.1 Schéma hodnocení chemického stavu podzemních vod z hlediska dopadu na receptor - povrchové vody Zdroj: Směrný dokument č. 18,

11 Prvním obecným krokem v bodu 1) by podle autorů této práce mělo být určení relevantních společných ukazatelů, kde limity pro povrchové vody jsou přísnější, než pro podzemní vody. V případě ostatních ukazatelů nemá smysl další analýzy provádět. Prokázání vlivu stavu podzemní vody na nepříznivé výsledky hodnocení chemického či ekologického stavu povrchových vod nebo rizikovosti je naopak třeba provádět zcela individuálně a mělo by se mj. opírat o výsledky analýzy vlivů a dopadů jak pro útvar podzemní, tak povrchové vody. Bod 3) lze podle názoru autorů nahradit výběrem reprezentativních monitorovacích objektů pro daný receptor (povrchovou vodu) zejména v případech, kdy se ovlivnění útvaru povrchové vody odehrává na výrazně menším území v porovnání s plochou útvaru podzemní vody a z hlediska útvaru podzemní vody se tak jedná pouze o lokální problém. Stanovení reprezentativních monitorovacích bodů by se mělo opírat o konceptuální model útvaru podzemní vody a také pokud možno o zjištěné směry proudění podzemní vody. Zároveň by mělo zohledňovat všechny relevantní významné antropogenní činnosti (např. umístění zdrojů znečištění, významné odběry apod.). Ve schematizovaném postupu není uveden ještě jeden nutný krok, a tím je posouzení, kdy prahová hodnota pro podzemní vody nemůže být zpřísněná na úroveň limitu pro receptor povrchové vody z důvodu příliš vysoké hodnoty přirozeného pozadí, která je útvaru podzemní vody vlastní. V takovém případě může být prahová hodnota snížena maximálně na úroveň přirozeného pozadí a problém s nastavením limitů by se mohl v případě prokázané významné interakce povrchové a podzemní vody přesunout na zmírnění limitů pro útvar povrchové vody z důvodu zvláštních přírodních podmínek. Hodnocení chemického stavu podle směrného dokumentu má v obecné rovině obsahovat tyto prvky: 1) kritéria pro hodnocení (prahové hodnoty či normy jakosti podzemní vody z přílohy I dceřiné směrnice); 2) agregaci dat (zde se jedná zejména o časovou agregaci dat z jednotlivých monitorovacích objektů); 3) určení rozsahu útvaru (plošného či objemového), kde je překročena prahová hodnota; 4) lokalizace překročení prahové hodnoty; 5) spolehlivost hodnocení. Předmětem této metodiky je stanovení prahových hodnot pro receptor povrchové vody v rámci bodu 1). Otázka agregace dat je předmětem celkového konceptu hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod a je řešena mimo tuto metodiku. Význam určení reprezentativnosti monitorovacích objektů pro daný receptor souvisí s body 3) a především 4). Otázky spojené se spolehlivostí hodnocení jsou načrtnuty v závěru metodiky. 9

12 3 Shrnutí přístupů pro stanovení prahových hodnot pro útvary podzemních vod uplatňovaných v dalších evropských zemích Zjednodušené postupy stanovení prahových hodnot jako takových byly zjišťovány na základě vyplněných souhrnných dotazníků Pracovní skupiny C Groundwater pro společnou implementaci Rámcové směrnice o vodě. Podrobnost rozvedených postupů se značně lišila (někde popis i zcela chyběl), stejně jako ve výsledku zohledněná kritéria vstupující do postupu pro stanovení prahových hodnot a množství stanovených ukazatelů. Nejčastějším kritériem pro užívání použitým pro odvození prahových hodnot byly standardy pro vody určené pro pitné účely (ať již převzaté z norem EU nebo z národních předpisů), které nějakým způsobem zohlednila prakticky každá členská země, a to obvykle na celonárodní úrovni. U přirozeně se vyskytujících látek byly obvykle zjišťovány i hodnoty přirozeného pozadí a v takovém případě, pokud převyšovaly ostatní kritéria, byly stanoveny prahové hodnoty rovné přirozenému pozadí (na úrovni jednotlivých útvarů). Tento postup aplikovalo např. Rakousko, Polsko či Německo. Francie naopak referuje, že v jejích podmínkách se takové látky nikdy nevyskytují z obou zdrojů najednou (tzn. uvolněné z geogenního prostředí a zároveň vnikající jako znečištění antropogenního původu). Na Slovensku v některých případech stanovily prahové hodnoty na polovině vzdálenosti mezi hodnotou přirozeného pozadí a limitem pro pitné vody. Povrchová voda vstupovala jako receptor do hodnocení teoreticky sice často, ovšem mnohé země přiznaly, že faktory determinující konečné nastavení prahových hodnot jim v důsledku nedostatečného poznání nakonec obvykle chyběly. Např. Francie uvádí, že byla snaha použít faktor ředění a přirozeného odbourávání polutantu (Dilution Factor/Attenuation Factor - DF/AF) i látkový odtok, nicméně není jasné (ani autorům dotazníku), zda se alespoň v jednom z útvarů podařilo tyto děje vyčíslit a použít je pro návrh prahových hodnot. Polsko také konstatuje nedostatečné znalosti látkového odtoku. Typické je spíš začlenění určité prozkoumanější problematiky konkrétního znečištění do odvození prahových hodnot: Rakousko odvodilo pro receptor povrchová voda prahové hodnoty pouze pro ortofosfáty, které způsobují eutrofizaci, Maďarsko zase zohlednilo nároky vodních ekosystémů v krasových oblastech s prameny. Specifický způsob z pohledu začlenění všech prvků hodnocení aplikovalo Německo, které se snaží používat na celonárodní úrovni vždy to nejpřísnější z kritérií. 10

13 4 Návrh způsobu kvantifikace podílu podzemních vod na povrchové vody Pro kvantifikaci podílu podzemních vod na povrchových vodách se vycházelo z dlouhodobých průměrných hodnot podílu základního odtoku podzemních vod na celkovém odtoku z povodí (tzv. Base Flow Index - dále BFI), které byly stanoveny již v minulosti při pracích na Směrném vodohospodářském plánu z roku 1976 a které se určují i v současnosti pro různé měrné profily povrchových vod pod Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Base Flow Index, vyjádřen v procentech, slouží jako první směrodatný indikátor určení oblastí, kde mohou podzemní vody významně ovlivnit ekologický nebo chemický stav útvarů povrchových vod. Ovlivněno je primárně množství povrchových vod, ale také fyzikálně-chemické či chemické ukazatele povrchových vod. Nezanedbatelná část znečištění povrchových vod může v těchto oblastech pocházet právě z vod podzemních, které jakožto významný zdroj vody zejména v období sucha determinují chemický a ekologický stav útvarů povrchových vod. Zřejmou nevýhodou použití BFI pro kvantifikaci podzemních vod na povrchových vodách je omezená možnost použití pouze pro malá (horní) povodí, neboť hodnoty základního odtoku podzemních vod, tj. dílčí část BFI, nelze automaticky ztotožňovat s celkovým podzemním odtokem ze struktury, ani z povodí. Čím větší povodí má být BFI charakterizováno, tím problematičtější je zejména určení vazby na útvary podzemních vod, protože značně narůstá heterogenita pro podmínky oběhu podzemní vody. Pro vyčíslení podílu podzemních vod na povrchových vodách i v malých povodích je přesto problematické zejména určení hydrogeologických struktur (tedy útvarů podzemních vod), které jsou hodnotami BFI v profilech povrchových toků reprezentovány. Jako nejpoužitelnější se nakonec ukázala cesta, kdy byly nejprve analyzovány hodnoty BFI v rámci hydrologických povodí a na základě toho byly vytipovány oblasti, které by zasluhovaly zvláštní pozornost při své správě (zejména pro návrhy prahových hodnot pro podzemní vody se zřetelem na vysokou pravděpodobnost znečišťování navazujících povrchových vod). V závěru této kapitoly byla provedena též jednoduchá analýza útvarů podzemních vod, k nimž byly nalezeny na základě mapových podkladů reprezentativní profily s vyššími hodnotami BFI. Reprezentativnost profilů je zde doprovázena hrubým odhadem plochy útvaru, k níž se hodnota BFI váže, popř. počtem dotčených pracovních jednotek u dělitelných útvarů. Identifikace hydrogeologických struktur s významnější vazbou na stav povrchových vod proběhla pouze u útvarů základní vrstvy a Jizerského coniaku. Ostatní zástupci svrchní a hlubinné vrstvy byly z analýzy vynechány. Závěry posledně jmenované analýzy by však měly být aktualizovány a případně revidovány podle vývoje poznatků o BFI a dále podle map hydroizohyps, resp. hydroizopiez v případě útvarů podzemních vod s napjatou hladinou, či modelů proudění podzemní vody ve struktuře na základě podrobného šetření tam, kde jsou tato data k dispozici. 4.1 Podkladová data a metody jejich stanovení Base Flow Indexy stanovené ve Směrném vodohospodářském plánu z roku 1976 První sada dat BFI byla pořízena během prací na Směrném vodohospodářském plánu (SVHP) vypracovaném v letech 1968 až 1975, a byla v něm zobrazená v bilančních přílohách - hydrogeologických mapách v měřítku 1 : Tyto hodnoty byly stanovené jako poměry průměrného odtoku ze zdrojů podzemní vody (PQ) v l/(s.km 2 ) k celoročnímu průměrnému průtoku (Qa). Průměrné hodnoty byly stanovené z víceletých časových řad, 11

14 obvykle 10 až 12letých, výjimečně i 35letých. Období se vztahují nejčastěji k letům 1956 až 1968, ale některé časové řady začínají již v roce 1923 a jiné končí až To znamená, že se jedná prakticky o neovlivněné nebo minimálně ovlivněné časové řady. Metoda stanovení BFI vycházela z metody Killeho (1970), známé též pod názvem metoda minimálních měsíčních průtoků. Jedná se z větší části o empirickou metodu, která na základě minimálních průměrných denních průtoků v jednotlivých měsících vybraného období a jejich následné matematické a grafické analýze podává obraz o průměrném podzemním odtoku. Vhodná je zejména pro hydrogeologicky uzavřená povodí. Hodnoty Base Flow Indexu jsou uváděny v procentech a pohybují se v rozmezí od 11 do 73 %. Vyskytuje se zde i hodnota 100 %, která je zřejmou chybou, autoři nicméně předpokládají, že indikuje významnou interakci podzemních a povrchových vod, proto ji až na výjimky i nadále uvádějí nepozměněnou. Hodnoty byly stanoveny celkem pro 97 profilů pokrývajících s různou hustotou celé území ČR. U některých profilů se zákres polohy profilu mírně liší od dnešní lokalizace, většinou se ale jedná o posun na toku (až o 2 km), který ovšem nemění (nebo pouze zanedbatelně mění) charakter profilu vzhledem k přítokům a ploše povodí. Pouze u profilu Lužnice - Zlatá stoka původní zákresy sítě toků a polohy profilu vůbec nekorespondují se současnou situací. Hodnoty BFI z profilů SVHP jsou znázorněny na obrázcích 4.1 a 4.2. Relativní četnosti BFI podle SVHP 1976 Relativní četnosti (%) ,7 17,5 11,3 10,3 9,3 7,2 6,2 4,1 3,1 2,1 2,1 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Horní hranice kategorie BFI (%) Obr. 4.1 Relativní četnosti Base Flow Indexů stanovených v rámci Směrného vodohospodářského plánu z roku

15 Obr. 4.2 Hodnoty BFI na území ČR stanovené v rámci Směrného vodohospodářského plánu z roku 1976

16 4.1.2 Base Flow Indexy stanovené na vybraných měrných profilech Českého hydrometeorologického ústavu Hodnoty BFI stanovuje ČHMÚ na současných profilech povrchových toků v rámci neovlivněných částí malých povodí. Podmínkou je nejen omezená velikost plochy (obvykle do 500 km 2 ), ale též absence nádrží a dalších vlivů nad měrným profilem, které by způsobovaly umělé zásahy do režimu podzemních i povrchových vod. Metoda stanovení BFI vychází z modifikované metody Klinera a Kněžka (1974) využívající pozorování podzemních vod. Namísto rozdílů hladiny podzemní vody a hladiny toku (nezávisle proměnná) využívá pro konstrukci obalových křivek pouze stavy podzemních vod a průtoky v řece. Metoda předpokládá regionální reprezentativnost a dále neovlivněný režim sledovaných objektů. Celkem byl BFI vyčíslen na 127 měrných profilech. Hodnoty se pohybovaly mezi 11 až 87 % (viz následující obrázky). Relativní četnosti BFI podle ČHMÚ Relativní četnosti (%) ,7 20,5 17,3 10,2 0,0 0,0 1,6 7,1 4,7 4,7 5,5 3,9 3,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0, Horní hranice kategorie BFI (%) Obr. 4.3 Relativní četnosti Base Flow Indexů stanovených podle ČHMÚ 14

17 Obr. 4.4 Hodnoty BFI na území ČR stanovené na měrných profilech povrchových vod ČHMÚ

18 4.1.3 Srovnání Base Flow Indexů Data pocházející z obou metod nepokrývají stejné oblasti - původní BFI z roku 1976 byly stanoveny i na profilech v dolních částech toků na rozdíl od BFI ČHMÚ vyčíslených pouze pro menší povodí (cca do 500 km 2 ). Předpoklad neovlivněnosti těchto povodí byl v zásadě splněn v obou případech. Výsledky obou metod mohou být porovnány na celkem 22 společných měrných profilech (viz následující tabulka) v malých povodích. Z grafu (obr. 4.5) znázorňujícího procentuální rozdíl hodnot BFI z roku 1976 vůči současným hodnotám dle ČHMÚ (referenční hodnoty) v závislosti na velikosti těchto hodnot je patrné, že pro současné hodnoty BFI menší než 50 % původní metoda výsledky podstatně nadhodnocovala a pro vyšší hodnoty naopak systematicky podhodnocovala. Tab. 4.1 Porovnání hodnot BFI stanovených v rámci obou datových sad ID stanice Název stanice Název toku Oblast povodí BFI 1976 (%) BFI ČHMÚ (%) Rozdíl (%) 0300 Rychnov nad Kněžnou Kněžná La Dolní Libchavy Tichá Orlice La Ústí nad Orlicí Třebovka La Chábory Dědina La Mitrov Dědina La Litomyšl Loučná La Cerekvice nad Loučnou Loučná La Zámrsk Loučná La Nový Bydžov Cidlina La Chocnějovice Mohelka La Dolní Bukovina Zábrdka La Králův Dvůr Litavka Be Stráž pod Ralskem Ještědský potok Oh Česká Lípa Ploučnice Oh Dolní Libchava Šporka Oh Šenov-Nový Jičín Jičínka Od Opava Opava Od Věřňovice Olše Od Hraničky Třebůvka Mo Olomouc-Nové Sady Morava Mo Dolní Loučky Bobrůvka Dy Ptáčov Jihlava Dy

19 Procentuální rozdíl staré metody vzhledem k metodě stanovení BFI dle ČHMÚ Rozdíl (%) Limit rozdílu BFI dle ČHMÚ (%) Obr. 4.5 Grafické srovnání procentuálního rozdílu hodnot BFI stanovených v rámci obou datových sad Pro další analýzy byly použity dále neupravené hodnoty z obou datových sad. Pro výpočet vhodné korekce by byl zapotřebí obsáhlejší soubor srovnávacích dat. Navíc pro určení míst s významnou vazbou na podzemní vody (viz následující kapitola) byla na základě expertního odhadu použita hodnota BFI 50 % a více, u níž se charakter dat mění vzhledem k referenčním novým datům dle ČHMÚ a tím spíše by se musela formule pro přepočet opírat o statisticky dostatečně velký soubor dat. 17

20 Obr. 4.6 Grafické srovnání hodnot BFI na území ČR stanovených v rámci obou datových sad

21 4.2 Analýza povodí povrchových vod Hodnoty BFI byly analyzovány z hlediska prostorového rozmístění na hlavních tocích a jejich přítocích. Jako významné byly určeny ty profily, v nichž poměr průměrného odtoku ze zdrojů podzemní vody na celkovém odtoku převyšoval 50 %. Toto kritérium bylo zvoleno na základě expertního odhadu a zároveň se opírá o poslední bod doporučeného metodického postupu pro hodnocení chemického stavu podzemních vod v návaznosti na související povrchové vody, v němž má být vyčíslen látkový odtok znečišťující látky (více viz Směrný dokument č. 18, 2009), který s poměrem ředění přímo souvisí, stejně jako BFI. Analýza profilů indikujících lokality s významným podílem podzemních vod na celkovém odtoku byla provedena na základě obou sad dat Analýza povodí povrchových vod na základě Base Flow Indexů z roku 1976 V povodí Labe byly pouze výjimečně lokalizovány významné přímé přítoky Labe s vyššími hodnotami - jednalo se zejména o Loučnou s 51 až 57 % u 3 ze 4 profilů a Ploučnici se všemi 4 profily v rozmezí od 61 do 71 % včetně jejího přítoku Ještědského potoku s 55 %. Jizera překročila 50 % hodnotu Base Flow Indexu pouze na jednom profilu, nicméně všechny její přítoky s profily vykazovaly vysoké hodnoty mezi 59 až 73 % (na Žehrovce, Mohelce, Zábrdce, Bělé a Kněžmostce). Vysoká hodnota Base Flow Indexu (57 %) byla stanovena i pro Třebovku, přítok Tiché Orlice, a pro Javorku (70 %) vlévající se do Cidliny. Base Flow Index 51 % byl vyčíslen i na profilu Lužnice. V povodí Odry se nevyskytoval žádný profil s hodnotami nad 50 %. Na Moravě převyšoval danou hodnotu jediný profil ve střední části toku, kam se vlévá Blata (53 %) a Třebůvka (58 a 60 %). Z přítoků Dyje byly významné Svitava (100 a 61 %) a Litava (51 %). Hodnota 100 % je považována za nesprávnou, proto není v tabulce reportována. Tab. 4.2 Významná povodí povrchových toků z hlediska podílu podzemních vod na celkovém odtoku stanovená na základě BFI dle SVHP 1976 Hlavní tok povodí: přítok - přítok přítoku... Počet profilů s BFI > 50 % BFI max (%) (Labe) (Tichá Orlice) Třebovka 1 57 Loučná 3 57 (Cidlina) Javorka Žehrovka 1 73 Mohelka 1 53 Zábrdka 1 73 Bělá 1 71 Jizera Kněžmostka 1 59 Vltava Lužnice Ploučnice Ještědský potok 1 55 Morava 1 54 Třebůvka 2 60 Blata 1 53 Svitava 2 61 (Dyje) Litava

22 4.2.2 Analýza povodí povrchových vod na základě Base Flow Indexů stanovených na vybraných měrných profilech Českého hydrometeorologického ústavu V povodí Labe byly indikovány jako významné z hlediska podílu odtoku podzemních vod na celkovém odtoku následující toky a jejich povodí: Pilníkovský potok, Metuje, Loučná (se 3 profily nad 50 %), Výrovka se 2 profily, Zábrdka jakožto přítok Jizery s nejvyšší hodnotou (BFI 87 %), Liběchovka, Ještědský potok a Svitávka jakožto přítoky Ploučnice (též s jedním významným profilem) a Kamenice. Navíc byly určeny ještě 3 další významné přítoky Vltavy: Polečnice, Úterský potok vlévající se do Mže a Bakovský potok. Na Ohři nebyl zjištěn, podobně jako pro data z roku 1976, žádný významný profil. V povodí Odry byla 50 % hodnota BFI překročena pouze na jednom profilu Lužické Nisy a v povodí Dyje pouze na Trkmance. Tab. 4.3 Významná povodí povrchových toků z hlediska podílu podzemních vod na celkovém odtoku stanovená na základě BFI na měrných profilech ČHMÚ Hlavní tok povodí: přítok - přítok přítoku Počet profilů s BFI > 50 % BFI max (%) (Labe) Pilníkovský potok 1 57 Metuje 1 58 Loučná 3 65 Výrovka 2 59 (Jizera) Zábrdka 1 87 (Vltava) Polečnice 1 51 (Mže) - Úterský potok 1 54 Bakovský potok 1 57 Liběchovka 1 66 Ploučnice Ještědský potok 1 52 Svitávka (Morava) Trkmanka 1 54 (Odra) Lužická Nisa Rozpory mezi oběma analýzami povodí povrchových vod na základě Base Flow Indexů Pro úplnost analýz bylo nezbytné provést srovnání, zda jsou v rozporu zejména ty hodnoty, na základě nichž byly určeny povodí toků významně dotovaných podzemními vodami. V povodích s významnějším podílem podzemního odtoku byly častěji k dispozici hodnoty pouze z jedné sady dat (např. na Svitavě). Nicméně v některých oblastech byly k dispozici i společné hodnoty. Ty si buď odporovaly pouze v jednom případě a na základě zbylých dat se v určení významnosti shodovaly (profil Litomyšl - Loučná vykazoval na rozdíl od ostatních profilů Loučné nesoulad BFI - 44 % dříve a 51 nyní), nebo se vylučovaly zcela, protože nebylo z obou metod dostatek dalších dat. Tento nesoulad byl zjištěn u Třebovky, kde nové hodnoty byly takřka dvakrát menší než původní (29 proti původním 57 %), dále u Mohelky (53 versus 39 %) a Třebůvky s 58 a 44 %. Posledním případem nesouladů byla situace, kdy si odporovaly hodnoty v nedalekých profilech z různé doby - tento případ nastal na Mohelce (53 % na starém a 39 na blízko situovaném novém měrném profilu). 20

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

Vyhodnocení stavu povrchových vod za období

Vyhodnocení stavu povrchových vod za období Seminář ČVTVHS Vyhodnocení stavu povrchových vod za období 2013-2015 ČVTVHS, Novotného lávka, Praha 21.3.2018 Ing. Jana Potiorová Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 OSTRAVA, www.pod.cz

Více

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH zpracovaný podle ustanovení 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) KAPITOLA III. MONITORING A HODNOCENÍ STAVU prosinec 2014 Obsah III.

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

www.sfzp.cz www.mzp.cz Metodika pro výběr a hodnocení reprezentativnosti monitorovacích míst pro zjišťování a hodnocení chemického stavu (kategorie řeka) a chemických ukazatelů pro hodnocení ekologického

Více

Částka 2 HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Částka 2 HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Strana 18 Sbírka zákonů č. 5 / 2011 5 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování

Více

Tabulka III.2.2a - Hodnocení stavu - podzemní vody VÚ podzemních

Tabulka III.2.2a - Hodnocení stavu - podzemní vody VÚ podzemních Tabulka III.2.2a - Hodnocení u - podzemní y VÚ 11100 Kvartér Orlice nevyhovující 11210 Kvartér Labe po Hradec Králové nevyhovující 11220 Kvartér Labe po Pardubice nevyhovující 11300 Kvartér Loučné a Chrudimky

Více

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Ekologický a chemický stav útvarů povrchových vod v MOPO

Ekologický a chemický stav útvarů povrchových vod v MOPO Petr Tušil Ekologický a chemický stav útvarů povrchových vod v MOPO Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka

Více

www.sfzp.cz www.mzp.cz Metodika pro výběr a hodnocení reprezentativnosti monitorovacích míst pro zjišťování a hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologických

Více

Stav sucha pokračuje i v říjnu

Stav sucha pokračuje i v říjnu Datum: 17. 10. 2018 Místo: Praha-Komořany TISKOVÁ ZPRÁVA Stav sucha pokračuje i v říjnu Srážkový deficit z letních měsíců pokračuje i nadále, do poloviny října představovaly srážkové úhrny na území České

Více

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně

Více

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE zpracovaný podle ustanovení 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) pro období 2015-2021 KAPITOLA III. MONITORING A HODNOCENÍ STAVU prosinec

Více

METODIKA STANOVENÍ REŽIMŮ PODZEMNÍCH VOD PRO JEDNOTLIVÉ HYDROGEOLOGICKÉ RAJONY/ /ÚTVARY PODZEMNÍCH VOD V ČR

METODIKA STANOVENÍ REŽIMŮ PODZEMNÍCH VOD PRO JEDNOTLIVÉ HYDROGEOLOGICKÉ RAJONY/ /ÚTVARY PODZEMNÍCH VOD V ČR Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová RNDr. Hana Prchalová METODIKA STANOVENÍ REŽIMŮ PODZEMNÍCH VOD PRO JEDNOTLIVÉ HYDROGEOLOGICKÉ RAJONY/

Více

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy Mgr. Martin Udatný Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. NV č. 61/2003 Sb. NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích

Více

Hospodaření s vodou v regionu vodárenské nádrže Švihov

Hospodaření s vodou v regionu vodárenské nádrže Švihov Hospodaření s vodou v regionu vodárenské nádrže Švihov Aktualizace plánů dílčích povodí Jihlava, 23.1.2017 Jaroslav Beneš Povodí Vltavy, státní podnik 8/9/12 Plánování v oblasti vod Směrnice 2000/60/ES,

Více

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997 3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2 a červenci 1997 3.1. Hodnocení plošných srážek Analýza rozložení i množství příčinných srážek pro povodně v srpnu 2 a v červenci

Více

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY. Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY. Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY Vodní útvary v povodí Vltavy

Více

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE NÁVRH

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE NÁVRH NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE NÁVRH zpracovaný podle ustanovení 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) KAPITOLA III. MONITORING A HODNOCENÍ STAVU prosinec 2014 Obsah III.

Více

ZPRÁVA KOMISE. v souladu s čl. 3 odst. 7 směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod o stanovení prahových hodnot pro podzemní vody

ZPRÁVA KOMISE. v souladu s čl. 3 odst. 7 směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod o stanovení prahových hodnot pro podzemní vody CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2010 K(2010) 1096 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE v souladu s čl. 3 odst. 7 směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod o stanovení prahových hodnot pro podzemní

Více

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, státní podnik Plán oblasti Horního a středního Labe, revize seznamu rizikových útvarů povrchových vod a předběžný návrh zvláštních cílů pro útvary povrchových vod Vodohospodářský rozvoj a

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.

Více

STATISTIKA A PŘEHLEDOVÉ MAPY VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH UKAZATELŮ STAVU ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD PRO 2.

STATISTIKA A PŘEHLEDOVÉ MAPY VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH UKAZATELŮ STAVU ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD PRO 2. STATISTIKA A PŘEHLEDOVÉ MAPY VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH UKAZATELŮ STAVU ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD PRO 2. PLÁNOVACÍ CYKLUS Petr Vyskoč, Hana Černá, Pavel Richter a Renata Filippi

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 5 Povodí Odry, státní

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová. Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku

Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová. Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku Úvod - Na základě novely vodního zákona č. 150/2010 Sb. bylo MŽP pověřeno připravit nařízení

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 6 Povodí Odry, státní

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh V Směrnice Ministerstva životního

Více

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam Česká geologická služba 2010 2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. SPOLUPRÁCE vědecké instituce: Geofyzikální ústav

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Tušil, P., Vyskoč, P., Kodeš, V., Borovec, J. a kol. Doporučení pro optimalizaci procesu hodnocení stavu povrchových vod pro 3.

Tušil, P., Vyskoč, P., Kodeš, V., Borovec, J. a kol. Doporučení pro optimalizaci procesu hodnocení stavu povrchových vod pro 3. Tušil, P., Vyskoč, P., Kodeš, V., Borovec, J. a kol. Doporučení pro optimalizaci procesu hodnocení stavu povrchových vod pro 3. plány povodí Obsah prezentace 1. Seznam reprezentativních profilů ve vazbě

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 7 Povodí Odry, státní

Více

2 Vymezení pojmů. 1 Předmět úpravy

2 Vymezení pojmů. 1 Předmět úpravy Strana 970 Sbírka zákonů č. 98 / 2011 Částka 37 98 VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. KARVINÁ - Sovinec Rekultivovaná skládka TKO, monitoring Závěrečná zpráva, 2012 Číslo zakázky Účel Katastrální území Kraj Objednatel 2010 0116S sledování kvality podzemní a povrchové

Více

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : Protokol číslo : 3566/2017 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 26.6.2017 Strana : 1 / 3 Zadavatel : MJM Litovel a.s. Cholinská 1048/19 IČO : 45193592 784 01 LITOVEL Materiál : Voda Datum odběru

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 401/2015 Sb., RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 401/2015 Sb., RADIOAKTIVNÍ LÁTKY Eduard Hanslík, Barbora Sedlářová, Diana Marešová, Eva Juranová, Tomáš Mičaník NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 401/2015 Sb., RADIOAKTIVNÍ LÁTKY Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 2582/30,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61/2003 Sb. VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 229/2007 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 23/2011 Sb. V UKAZATELI TRITIA

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61/2003 Sb. VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 229/2007 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 23/2011 Sb. V UKAZATELI TRITIA E. Hanslík, D. Marešová, T. Mičaník, E. Juranová, B. Sedlářová NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61/2003 Sb. VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 229/2007 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 23/2011 Sb. V UKAZATELI TRITIA Výzkumný ústav vodohospodářský

Více

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ 4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ Manuální hydrologické předpovědi jsou tradičním produktem předpovědní povodňové služby ČHMÚ. Po zavedení hydrologických modelů jsou nyní vydávány pro

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PLÁNU OBLASTI POVODÍ BEROUNKY Povodí Vltavy, státní podnik oddělení plánování v oblasti vod prosinec 2007 1 Souhrnná zpráva

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

kraj Karlovarský kód kraje CZ041

kraj Karlovarský kód kraje CZ041 Nádrž Jesenice ID 113010660001 (14031000) kraj Karlovarský kód kraje CZ041 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru stojatý Typ vodního útvaru 421222 Příslušnost k ekoregionu Nadmořská

Více

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody 5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody Podzemní vody jsou součástí celkového oběhu vody v povodí. Proto extrémní srážky v srpnu 2002 významně ovlivnily jejich režim a objem zásob, které se v horninovém

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody Závěrečné zhodnocení, 2013 Číslo zakázky Účel Etapa Katastrální území Kraj Objednatel sledování kvality podzemní a povrchové vody XVII.

Více

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042 Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID 14355000 kraj Ústecký kód kraje CZ042 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru tekoucí Typ vodního útvaru 41214 Příslušnost k ekoregionu

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe V. jednání komise 23.5.2013 Povodí Labe, státní podnik Program jednání Komise 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality ZÁVĚRY MONITORINGŮ ZA ROK 2015 Na základě kapitoly 11.2. Integrovaného povolení Čj: MSK 20001/2008 pro výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) tímto zveřejňujeme závěry z monitoringů

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU Příloha č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména,

Více

Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím

Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod STRUČNÝ SOUHRN NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ MORAVY A PŘÍTOKŮ VÁHU A NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE Tento stručný souhrn je komentovaným obsahem návrhů plánů dílčích povodí (PDP) a slouží pro lepší orientaci

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe HODNOCENÍ DOPADŮ LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV POVRCHOVÝCH VOD

Plán oblasti Horního a středního Labe HODNOCENÍ DOPADŮ LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV POVRCHOVÝCH VOD AQUATEST, a.s. Geologická 4, 150 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: Povodí Labe hodnocení povrchových vod, 42 1 04 0204

Více

4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ

4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ 4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ Tato část projektu se zabývala vyhodnocením dob opakování kulminačních (maximálních) průtoků a objemů povodňových vln, které se vyskytly v průběhu srpnové povodně 2002. Dalším

Více

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? V našich geografických podmínkách nelze spolehlivě predikovat vznik sucha v horizontu několika týdnů či měsíců. To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem

Více

Hodnocení stavu vodních útvarů - komplexně i v detailu - Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik

Hodnocení stavu vodních útvarů - komplexně i v detailu - Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik Hodnocení stavu vodních útvarů - komplexně i v detailu - Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik Seminář ČVTVHS: Novotného lávka, 21.3.2018 Vyhodnocení stavu povrchových vod za období 2013-2015 Hodnocení

Více

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) také sledování obsahů rizikových

Více

1 ) Článek 5 směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod

1 ) Článek 5 směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod 169 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520) Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520) RNDr. Svatopluk Šeda, Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. a Ing. Jiří Beránek Rajón 1510 Kvartér

Více

ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI 2002 RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. - OBSAH PŘEDNÁŠKY - Hydrologická předpovědní povodňová služba (HPPS) v roce 2002

Více

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod M. Martínková Osnova presentace Základní koncepce modelů proudění Modelové scénáře včetně vlivu klimatu na vývoj infiltrace Hlavní výsledky pro oblast

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

List opatření. Popis současného stavu. Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod ID DYJ204001

List opatření. Popis současného stavu. Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod ID DYJ204001 List opatření Název opatření: Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod ID DYJ204001 Vliv: Typ LO B Typ opatření: Omezení vnosu fosforu do povrchových vod ke snížení

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří pořádá Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry vzorků v rámci systémů akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025, tedy nejen

Více

Novinky v Evropském vodním právu z pohledu využívání a ochrany zdrojů podzemních vod

Novinky v Evropském vodním právu z pohledu využívání a ochrany zdrojů podzemních vod Novinky v Evropském vodním právu z pohledu využívání a ochrany zdrojů podzemních vod RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava,

Více

Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry

Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry 28. května 2014 Povodí Odry, státní podnik Varenská 49 701 26 OSTRAVA Program: Úvod a organizační záležitosti Stav prací na aktualizaci Plánu dílčího povodí

Více

OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. MONITORING JAKOSTI VODY NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH (DVT)...

OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. MONITORING JAKOSTI VODY NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH (DVT)... Zpráva o sledování jakosti vody a sedimentů drobných vodních toku a malých vodních nádrží v roce 2010 OBSAH 1. ÚVOD........................................................................................

Více

Od hodnocení rizikovosti k hodnocení stavu povrchových vod

Od hodnocení rizikovosti k hodnocení stavu povrchových vod Od hodnocení rizikovosti k hodnocení stavu povrchových vod Porovnání přístupů v povodí Labe Mgr. Dagmar Fedáková Ing. Jaroslav Beneš 12. Magdeburský seminář o ochraně vod 10.10.-13.10. 2006 Český Krumlov

Více

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Adam Vizina (VÚV, ČZU), Martin Hanel (ČZU, VÚV), Radek Vlnas (ČHMÚ, VÚV) a kol. Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce,

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK Pöyry Environment a.s. hlavní zpracovatel Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Povodí

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik a práce s nimi

Plány pro zvládání povodňových rizik a práce s nimi Plány pro zvládání povodňových rizik a práce s nimi Ing. Hana Jouklová Ing. Kateřina Kubalová K. Povodí Vltavy, státní podnik 9. května 2018 České Budějovice Legislativní základ Směrnice 2007/60/ES, o

Více

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 37 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974986, Y = 756542 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký

Více

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE 26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNŮ OBLASTÍ POVODÍ VÝCHOZÍ VYMEZENÍ SILNĚ OVLIVNĚNÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNŮ OBLASTÍ POVODÍ VÝCHOZÍ VYMEZENÍ SILNĚ OVLIVNĚNÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNŮ OBLASTÍ POVODÍ VÝCHOZÍ VYMEZENÍ SILNĚ OVLIVNĚNÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY Povodí Vltavy, státní podnik útvar plánování v oblasti vod únor

Více

subjekt datum č.j. ID Hlavní město Praha S-MHMP a/2008/OOP-II/Po LA_10_121

subjekt datum č.j. ID Hlavní město Praha S-MHMP a/2008/OOP-II/Po LA_10_121 subjekt datum č.j. ID Hlavní město Praha 18.12.2008 S-MHMP 269073a/2008/OOP-II/Po LA_10_121 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vypořádání připomínek: 1. ANO Bude vhodně upřesněno, aby byl zřejmý rozdíl mezi programy opatření

Více

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Ing. Stanislav Ryšavý Povodí VD Vranov 1 Cíle studie Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit

Více

Povodí Moravy, s.p. Brno,

Povodí Moravy, s.p. Brno, Povodí Moravy, s.p. Porovnání hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod v dílčím povodí Dyje a dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu za období 2010-2012 a 2013-2015 Brno, 20. 2. 2018 Povodí Moravy,

Více

Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev

Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Eva Novotná ČHMÚ, oddělení podzemních vod, Na Šabatce 17, Praha novotna@chmi.cz, tel. 244032350 Abstrakt : Referát seznamuje s problematikou

Více

Vybrané prioritní látky v sedimentech a plaveninách ( ) Jarmila Halířová, Libor Mikl

Vybrané prioritní látky v sedimentech a plaveninách ( ) Jarmila Halířová, Libor Mikl Vybrané prioritní látky v sedimentech a plaveninách (2013 2015) Jarmila Halířová, Libor Mikl Síť sledování jakosti sedimentů a plavenin 2013-2015 Přehled monitorovaných prioritních nebezpečných látek kadmium

Více

Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ochrana zdrojů pitné vody Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Pesticidní látky, které jsou hlavními složkami přípravku na ochranu rostlin, a jejich

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání profilu vod ke koupání profilu vod ke koupání Nadmořská výška OHRE09 Chlumecký rybník. 220 m n. m.

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Změna manipulačního řádu

Změna manipulačního řádu KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 30 NÁZEV OPATŘENÍ Změna manipulačního řádu DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Manipulační řád (dále jen MŘ) vycházející z platného povolení k nakládání s vodami

Více

Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I

Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I Zpracováno pro TAČR: Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními

Více

Laboratoř pitných vod Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA. Informativní výpis

Laboratoř pitných vod Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA. Informativní výpis Královéhradecká provozní, a.s. V Mlejnku 625, 500 11 Hradec Králové Laboratoř pitných vod Zkušební laboratoř č. 1454 akreditovaná ČIA Tel.: 495 272 241, fax: 495 406 108 Počet stran: 5 Strana: 1 Informativní

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků Praha, červenec 2016 0 1 Úvod Usnesení Vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění

Více