VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ( verze účinná od ) a mimo režim zákona č.137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších novel (dále jen zákon) Kompostéry pro občany obce Skaštice Projekt je financován z prostředků EU ZADAVATEL: Obec Skaštice, IČ: DATUM ZPRACOVÁNÍ: 10/2014 ČÍSLO ZAKÁZKY: 06/2014 1/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

2 Obsah 1)IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE...3 2)NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY...3 3)PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY BEZ DPH...5 4)LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ...5 5)OBCHODNÍ PODMÍNKY...5 6)PLATEBNÍ PODMÍNKY...6 7)POŽADAVKY NA KVALIFIKACI...7 8)DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ ZADAVATELI PŘED PODPISEM SMLOUVY )INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA )PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY )ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ - ZPŮSOB O HODNOCENÍ NABÍDEK )ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ )LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY )TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI )LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI )ÚDAJE ČLÁNKU 9 NAŘÍZENÍ KOMISE ES Č. 1826/ )DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY )INFORMACE O TOM, ŽE SE NEJEDNÁ O ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ, DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL /18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

3 PREAMBULE Tato Výzva k podání nabídky je výzvou o zahájení výběrového řízení a je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového řízení, zadaného mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění novel (dále jen zákon), dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze účinná od ), na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Identifikace zadavatele : Obec Skaštice Adresa: Skaštice č.p. 113, Skaštice Zastoupený: Bc. Richardem Novákem starostou obce Skaštice IČ: DIČ: neplátce DPH Právní forma: místní samospráva, CIS = 801 Institucionální sektor: místní vládní instituce Odvětvová klasif. činn.: Všeobecné činnosti veřejné správy Tel. - mob.: WWW: ID Datové schránky: qtibsep Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Richard Novák starosta obce, tel.: Osoba pověřená spoluprací při zadavatelské činnosti: Ing. Patočková Eva Adresa - sídlo: Masarykovo nám. 9, Kroměříž Adresa - kancelář: Tomešova 563/2b, Brno IČ: Tel./fax: Fyzická osoba je registrovaná Živnostenským úřadem MěÚ v Kroměříži pod evid.č s předmětem podnikání inženýrská a projektová činnost v investiční výstavbě. Registrace byla provedena dne ) NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 2.1. P ředmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky Kompostéry pro občany obce Skaštice je dodávka štěpkovače a odpadkových nádob - kompostérů pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obec Skaštice. Jedná se o pořízení: 110 ks kompostérů o objemu min. 700 l a max. 900 l pro kompostování odpadu pocházejícího z domácností a soukromé zeleně, 1 ks štěpkovače pro snížení dřevitého objemu. 3/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

4 Předmětný projekt je navržen ke spolufinancování z Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osa 4, Zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), na základě Rozhodnutí č SFŽP o poskytnutí podpory, pod názvem akce CZ.1.02/4.1.00/ Kompostéry pro občany obce Skaštice, identifikační číslo EDS: 115D Klasifikace předmětu veřejné zakázky Klasifikace předmětu zadávacího řízení: dodávka Zakázka svým charakterem na dodávky jejíž předpokládaná hodnota, bez DPH, přesahuje ,-Kč a zároveň nedosahuje ,- Kč, tj. jedná se o zakázku malého rozsahu 2. kategorie, dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze účinná od ), zadávanou mimo režim zákona. CPV: Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky 2.3. Popis předmětu veřejné zakázky 110 ks Kompostérů Kontejnery na odpadový materiál Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví objem min. 700 l, max. 900 l tloušťka stěn minimálně 7 mm váha minimálně 21 kg větrací otvory po celém obvodu kompostéru kompost vyjímatelný ze všech stran kompostéru pojistka na váhu proti větru vyrobeno z recyklovaného plastu (vysokohustotní polyetylén - HDPE), který může být zpětně recyklovaný 1 ks Štěpkovače maximální průměr štěpkovaného materiálu do 150 mm výkonu min. 20 kw motor vznětový, čtyřtaktní, chlazený vzduchem minimální rozměry vstupního vkládacího otvoru (násepky) 400 mm x 400 mm regulace rychlosti vkládání jištění proti přetížení - antiblokovací systém No-Stress možnost drcení zpracovaného materiálu do průměru 15 cm možnost připojení k vlečnému vozidlu Nedílnou součástí těchto dodávek je též dodání veškerého příslušenství, doprava zboží na místo plnění, ukázková kompletace zboží a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, zaškolení objednatele za účasti obyvatel obce s údržbou a správným používáním zboží, provedení všech předepsaných zkoušek, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů a případně i jiných právních a technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zboží, předání technické dokumentace s přesným popisem zboží v českém jazyce ke každému kompostéru (tj. 110 ks technické dokumentace) a štěpkovače. 4/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

5 Další informace o dodávce jsou uvedeny v zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo před prováděním nebo v průběhu dodávky upravit rozsah předmětu veřejné zakázky, a to zejména z těchto důvodů: a) požadavků poskytovatele dotace (OPŽP) Pokud zadavatel toto právo uplatní, je dodavatel povinen na změnu rozsahu přistoupit. 3) PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY BEZ DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH ( Kč vč. 21% DPH). 4) LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 4.1. Termíny plnění Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno dnem podpisu smlouvy s požadovaným termínem dodání poptávaného vybavení ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. - Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky : 11/ Místo plnění > Obec Skaštice, Skaštice č.p. 113, Skaštice > kód hlavního místa plnění CZ > Obec s rozšířenou působností: město Kroměříž > Okres (NUTS IV): Zlín - CZ0721 > Kraj (NUTS III): Zlínský kraj - CZ072 > Regin (NUTS II): Střední Morava 5) OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky jsou stanoveny formou a strukturou návrhu kupní smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace Závaznost obchodních podmínek Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele (nabídkou se ve smyslu 68, odst. 2, zákona, rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem ve výběrovém řízení) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami, a které by znevýhodňovalo zadavatele. Návrh kupní smlouvy bude vycházet z platebních a obchodních podmínek zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, které jsou pro dodavatele (uchazeče) závazné a dodavatel (uchazeč) není oprávněn je měnit, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (uchazeče). V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Návrh smlouvy bude datován, orazítkován a podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku, a to v souladu se zápisem v obchodním rejstříku. 5/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

6 V případě podání nabídky osobou nezapsanou v obchodním rejstříku musí všechny výše uvedené doklady podepsat osoba oprávněná jednat za uchazeče Vyjasnění obsahu obchodních podmínek V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení 49, zákona. 6) PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1. Platební podmínky Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen stanovené platební podmínky respektovat. Nabídková cena bude v kupní smlouvě uvedena v Kč bez DPH, samostatně DPH ( sazba DPH v %) a včetně DPH. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč. Nabídnutá cena bude zpracována jako cena závazná a nejvýše přípustná po celou dobu předpokládaného termínu plnění díla. Zadavatel neposkytuje zálohy předem. Fakturace bude probíhat dle obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci Podmínky kontroly financování Uchazeč je podle ustanovení 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů. Uchazeč je povinen uchovávat veškeré originální doklady a dokumenty veřejné zakázky související s realizací předmětné veřejné zakázky, dle právního aktu o poskytnutí dotace nebo závazných předpisech upravující oblast zadávání zakázek, nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení ( ES) č. 1260/1999. Po tuto dobu je uchazeč povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, OPŽP, Státní fondu životního prostředí, Orgánům státní kontroly, Ministerstva životního prostředí, auditního orgánu Evropské komise, Certifikačního orgánu, Kompetentního orgánu, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 6/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

7 6.3. Informace k úhradě ceny Zadavatel informuje dodavatele a dodavatel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných zadavatelem z programu OPŽP a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Uchazeč se zavazuje, že zadavateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy uchazečem vznikne zadavateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud uchazeč znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 7) POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 7.1. Kvalifikace uchazeče Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 zákona, způsobem podle 53 odst. 3 zákona a dle odst. 7.4 této výzvy b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona a odst této výzvy, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle odst této výzvy 7.2. Prokázání kvalifikace Zadavatel v souladu s 57 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva podle 82 zákona, předložil před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. Zadavatel upozorňuje všechny potenciální zájemce, že z dokladů, kterými uchazeč bude prokazovat kvalifikaci, musí být zřejmé splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek! 7.3. Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) identifikační údaje subdodavatele b) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1. písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z nich vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona, 7/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

8 d) kvalifikační předpoklady poskytované subdodavatelem. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a). Dodavatel předloží požadované doklady v kopii, přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému měla být kvalifikace prokázána starší než 90-ti dnů. Ve formuláři o subdodavatelském zajištění zakázky musí uchazeči rovněž uvést subdodavatele, pomoci kterých uchazeč prokazuje, či bude prokazovat kvalifikační předpoklady, a to v tom rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se budou podílet na prokázání kvalifikačních předpokladů. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele budou dodavatelé postupovat obdobně viz. výše uvedené odstavce. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1) Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 8/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

9 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 77). Prokázání základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona v souladu s ustanovením 62 odst. 3 zákona předložením originálu čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu zadávací dokumentace Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a) a b) Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů tj. požadavky splňuje dodavatel který přeloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán 9/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

10 b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží kopii živnostenského listu (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) zákona v souladu s ustanovením 62 odst. 3 zákona předložením čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu zadávací dokumentace Ekonomické a finanční KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE 50, odst. 1 písm c) Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele předložení čestného prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona. 8) DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ ZADAVATELI PŘED PODPISEM SMLOUVY V této souvislosti zadavatel upozorňuje uchazeče, že z předchozích bodech 7.4 až 7.6 této výzvy vyplývá, že vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena kupní smlouva musí ve lhůtě pro podání nabídek doložit tyto poklady : a) ověřenou kopii výpisu smlouvy z obchodního rejstříku ne starší 90-ti dnů b) ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list/listy Současně musí být dodržen 57 odst. 2 zákona tj. že doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů. 9) INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce) v písemné formě v jednom vyhotovení a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 10) PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka uchazeče Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v výběrovém řízení mimo režim zákona, včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen do své nabídky dále uvést, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem dodávky, výběrovémi podmínkami a soutěžními podmínkami v této výzvě, že si před podáním nabídky vyjasnil veškeré sporné ustanovení, nebo technické nejasnosti a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a plně je respektuje. Součástí nabídky bude technický popis dodávaných kompostérů a štěpkovače, které budou splňovat požadavky na technické parametry dodávky, jež tvoří přílohu zadávací dokumentace. Součástí technického popisu bude také přesná specifikace nabízených kompostérů a štěpkovače 10/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

11 včetně označené výrobce a daného výrobku, a to včetně fotografie. Z technického popisu v rámci nabídky bude viditelně dohledatelné, zda nabízené kompostéry a štěpkovač plní technické parametry zadavatele stanovené ve výzvě a zadávací dokumentaci Podání nabídky a dokumentace uchazeče Nabídka i dokumentace uchazeče může být podána buď v jednom svazku nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem NEOTEVÍRAT a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, a musí být na ni uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle 71, odst. 6 zákona Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout Způsob označení jednotlivých listů Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí Pokyny pro zpracování nabídky Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně oznámí uchazeči Omezení SUBDODAVATELŮ Pokud dodavatel hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí subdodavatelů (podzhotovitelů) je povinen uvést v příloze návrhu smlouvy výčet všech těchto subdodavatelů v souladu s bodem 5.7. Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP Členění nabídky, obsah Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT: 1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, a podklady pro hodnocení nabídky dle ekonomické výhodnosti nabídky. Krycí list nabídky bude opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným 11/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

12 k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky) (Vzor je součástí zadávací dokumentace). 2. Prohlášení dodavatele dodávky, z něhož vyplývá, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem dodávky, zadávacími podmínkami a soutěžními podmínkami ve výzvě, že si před podáním nabídky vyjasnil veškeré sporné ustanovení, nebo technické nejasnosti a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a plně je respektuje (Vzor je součástí zadávací dokumentace). 3. Návrh kupní smlouvy. Tento návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popř. zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh smlouvy musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. 4. Technický popis dodávaných kompostérů a štěpkovače + vyplněný formulář technických parametrů dodávky (viz. zadávací dokumentace) 5. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (viz. zadávací dokumentace). 6. Subdodavatelské zajištění dodávky (Vzor je součástí zadávací dokumentace). 7. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (Vzor je součástí zadávací dokumentace). 8. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek(vzor je součástí zadávací dokumentace). 9. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 82) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou(vzor je součástí zadávací dokumentace). 10. Případné další dokumenty. 11) ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ - ZPŮSOB O HODNOCENÍ NABÍDEK Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, dle 78, odst. 1, písm. a) zákona, je hospodářsky nejvýhodnější nabídka dle ekonomické výhodnosti nabídky z hlediska níže uvedených kritérií Způsob hodnocení nabídek V výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky dle ekonomické výhodnosti: Kritéria pro hodnocení váha kritérií 1. Cena 90 % 2. Doplňková záruka za jakost 10 % 12/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

13 Zadavatel dále uvádí specifikaci hodnocení pro jednotlivá hodnotící kritéria: Kritérium č. 1 - Cena. Bude hodnocena celková nabídková cena v Kč vč. DPH za kompletní realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s 79 odst. 2 zákona. Kritérium č. 2 Doplňková záruka za jakost. Hodnocena bude uchazečem garantovaná záruka za kompletní dodávku kompostérů a štěpkovače v kalendářních měsících poskytnutá nad rámec minimální požadované délky záruky, která činí 24 měsíců. Maximální délka záruky 10 let tj. 120 měsíců a doba nad tuto hranici už nebude předmětem hodnocení. Uchazeč musí v nabídce uvést veškeré údaje potřebné pro její hodnocení a dále ty, které se vztahují k hodnotícím kritériím cenu v Kč a doplňková záruka za jakost v měsících. Při hodnocení nabídek bude komise postupovat podle stanovených hodnotících kritérií a bude zohledňovat všechna hodnotící kriteria do celkového výsledku hodnocení nabídky. Hodnotící komise při hodnocení nabídek podle kritérií ekonomické výhodnosti použije metodu bodovací Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto: Hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Počet Hodnota nejnižší nabídky bodů = 100 * kritéria Hodnota nabídky Hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky. Počet Hodnota nabídky bodů = 100 * kritéria Hodnota nejlepší nabídky Hodnotící kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně se hodnotí tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře splnění kritéria v poměru k nejvhodnější nabídce. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty. Jako nepřiměřená hodnota dílčího hodnotícího kritéria je zadavatelem považována některá z hodnot v číselně vyjádřitelném dílčím hodnotícím kritériu nepřiměřená povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje a takové hodnotě přidělí hodnotící komise stejný počet bodů, který odpovídá minimálním či maximálně stanoveným hodnotám pro dané kritérium. Toto ustanovení se nevztahuje k hodnocení nabídkové ceny. 13/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

14 11.4. Sestavení celkového pořadí hodnocení nabídek Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Součet redukovaných bodových hodnot ze všech kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu nabídková cena. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty. Hodnotící komise při přidělování bodů zohlední procentuální váhy dle vyhlášených kritérií a úspěšnost jednotlivých nabídek podle kvantifikovatelných hodnot jejich porovnáním a seřazením vždy od nejvýhodnější k nejméně výhodné. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší počet bodů tj. dosáhne nejvyššího součtu v bodovém hodnocení ze všech kritériích. 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ Obsah zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou: A) Obchodní podmínky B) Požadavky na varianty nabídek C) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny D) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky E) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií F) Doba a místo plnění zakázky G) Položkový rozpočet - výkaz výměr H) Formulář technické parametry dodávky I) Formulář - Krycí list nabídky J) Formulář - Prohlášení dodavatele z něhož vyplývá, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem veřejné zakázky na dodávky K) Formuláře - Prohlášení o kvalifikaci L) Formulář Subdodavatelské zajištění zakázky M) Formulář Statutární orgány N) Formulář Seznam vlastníků akcií O) Formulář - Zakázaná dohoda Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace 14/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

15 Zadávací dokumentaci si dodavatelé vyžádají na adrese zadavatele: Obec Skaštice, se sídlem Skaštice č.p. 113, Skaštice, tel. - mob , pověřený zástupce zadavatele: Br. Richard Novák starosta obce Skaštice. Zájemci si vyžádají zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti podané buď osobně, poštou nebo elektronickými prostředky ( em). Zadávací dokumentace bude dalším případným zájemcům o zakázku poskytnuta na základě jejích žádosti. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí obsahovat: a) název veřejné zakázky b) název právnické osoby / jméno a příjmení fyzické osoby c) sídlo (vč. PSČ) d) IČ / DIČ e) poštovní adresa pro písemnou komunikaci f) kontaktní osoba (jméno a funkce), telefon, Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání nabídek Lhůty a způsob poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci si zájemci vyzvednou osobně na adrese Obec Skaštice, se sídlem Skaštice č.p. 113, Skaštice nebo bude zaslána elektronicky em na základně žádosti. Zadávací dokumentace bude poskytnuta předána dodavateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejího řádného vyžádání. Dodavatel je povinen sdělit při vyžádání nebo převzetí zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace a její předání Zadávací dokumentace bude poskytnuta zástupcům dodavatelů osobně po dohodě na adrese zadavatele: Obec Skaštice, se sídlem Skaštice č.p. 113, Skaštice, tel. - mob , nebo elektronicky em a to bezplatně Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k výběrovém podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli později 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem. Žádost musí být doručena na adresu zadavatele: Obec Skaštice, Skaštice č.p. 113, Skaštice, tel. - mob , Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace k výběrovém podmínkám a pro dodatečné informace k výběrovém podmínkám je zadavatel zastoupený Bc. Richardem Novákem starostou obce Skaštice, mob , 15/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

16 Poskytování dodatečných informací Na základě písemné žádosti o dodatečné informace k výběrovém podmínkám zadavatel odešle dodatečné informace k výběrovém podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro dodatečné informace k výběrovém podmínkám a v souladu s 148, odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Dodavatel je povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti dodavatele Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k výběrovém podmínkám i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takové to dodatečné informace odešle zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci Pokud zadávací dokumentace, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 13) LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY Způsob a místo podání nabídek Nabídku lze podat na adresu zadavatele: Obec Skaštice, Skaštice č.p. 113, Skaštice zastoupená Bc. Richardem Novákem - starostou obce a to a) osobně v pracovních dnech Pondělí 7:00-13:00 16:00-19:00 Středa 7:00-17:00 do sídla zadavatele, b) zaslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí v pátek dne v 10:00 hodin. 16/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

17 13.3. Podání nabídky poštou Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele obce Skaštice, se sídlem Skaštice č.p. 116, Skaštice. 14) TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pátek dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídky, v obci Skaštice, v budově Obecního úřadu Skaštice v zasedací místnosti. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupci zadavatele, zástupce OPŽP a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele). 15) LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI Zadávací lhůta ( 43 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. 16) ÚDAJE ČLÁNKU 9 NAŘÍZENÍ KOMISE ES Č. 1826/2006 a) Evropská unie Tento projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské Unie. b) Tento projekt je spolufinancovaný z Operačního programu životní prostředí c) Pro vodu vzduch a přírodu 17) DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení Pokud se v průběhu výběrového řízení ukáže, že zdroje finančních prostředků k úhradě této veřejné zakázky zadavatel k dispozici v nezbytné výši nemá, pak takový stav navozuje okolnost ve smyslu 84, odst. 2, písm. e), zákona, za které nelze na zadavateli požadovat dokončení výběrového řízení a zadavateli vzniká právo na zrušení zadávacího řízení. Zadavatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora (dotace) v rámci OPŽP, a to bez jakýchkoli sankcí a nároků na náhradu škody. 17/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

18 Zadavatel má povinnost dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí výběrové řízení zrušit, pokud bude doručena ve lhůtě pro podání nabídky pouze jedna nabídka Zadavatel si vyhrazuje právo Upravit rozsah plnění veřejné zakázky nebo dobu plnění veřejné zakázky nebo platební podmínky v závislosti na nabídkové ceně a objemu finančních prostředků před zahájením i v průběhu dodávky. Na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí v souladu s 49, odst. 3, zákona. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v výběrovém řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady v souladu s 59, odst. 4, zákona. 18) INFORMACE O TOM, ŽE SE NEJEDNÁ O ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ, DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Vzhledem k tomu, že předmětná veřejná zakázka je dle dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze účinná od ), zakázkou malého rozsahu 2. kategorie na dodávky, tj. přesahuje ,-Kč a zároveň nedosahuje ,- Kč, není zadavatel povinen zadávat předmětnou veřejnou zakázku postupem uvedeným v zákoně. Zadavatel bude při zadání předmětné veřejné zakázky postupovat v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze účinná od ) a závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancování ze zdrojů eu, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období , včetně následných aktualizací a změn vybraných částí Pokynů, pro předkládání žádosti a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP, a dle 6, zákona a bude dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Veškeré ostatní nezbytné údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. V Skašticích Obec Skaštice zastoupená Bc. Richardem Novákem starostou obce Skaštice 18/18 Kompostéry pro občany obce Skaštice

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Tento dokument včetně příloh a projektové dokumentace (dále jen PD) tvoří zároveň kompletní zadávací dokumentaci. Název zakázky: 113D31300-7707 Dorozumívací

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Linka na zpracování plastového odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Dobrovolný svazek obcí Ligary Hodějice 41 684 01 Slavkov u Brno IČ: 72022418 Jednající: Jiří Ziegler, předseda svazku Zástupce zadavatele: Zastoupený: Sídlem: U Hřiště

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví (dpp) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Obecní dům a Obecní úřad Jinočany

Obecní dům a Obecní úřad Jinočany Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Obecní dům a Obecní úřad Jinočany Zadavatel: Obec Jinočany Sídlo: Náměstí 5. května 19 25225 Jinočany IČ: 00241342 Jednající: Miluše Čančíková starostka obce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen Závazné pokyny OPŽP) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 Identifikační údaje uchazeče: i. Název: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více