ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O HODNOCENÍ V POLOVINĚ OBDOBÍ STATISTICKÉHO PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O HODNOCENÍ V POLOVINĚ OBDOBÍ STATISTICKÉHO PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ"

Transkript

1 CS CS CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2010)346 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O HODNOCENÍ V POLOVINĚ OBDOBÍ STATISTICKÉHO PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ CS CS

3 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O HODNOCENÍ V POLOVINĚ OBDOBÍ STATISTICKÉHO PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ ÚVOD Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1578/2007/ES o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012 bylo přijato 1 dne 11. prosince Vychází z těchto politických priorit: prosperity, konkurenceschopnosti, inovace a růstu, solidarity a lidského rozvoje, hospodářské, sociální a regionální soudržnosti, udržitelného rozvoje a demografických výzev a dalšího rozšiřování Evropské unie. Tento dokument představuje průběžnou zprávu, kterou vyžaduje článek 6 uvedeného rozhodnutí, a je založen na vnitřních mechanismech podávání hlášení Eurostatu pro roční pracovní programy a na zprávě konzultanta, která se týká některých konkrétních prvků. Oddíl 2 shrnuje hlavní dosažené úspěchy statistického programu Společenství, oddíl 3 obsahuje výhledy na druhou polovinu statistického programu Společenství a oddíl 4 se zabývá konkrétními prvky, které je nutno ve zprávě obsáhnout. Oddíl 5 předkládá doporučení do budoucna. 2. HLAVNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY PROGRAMU Souhrn Tento oddíl se zaměřuje na první dva roky programu. Statistický program Společenství obsahuje přibližně 130 cílů, z nichž většina je víceletých a vyžaduje plynulé provádění během celého programového období. U každé hlavy 2 programu jsou mnohé z cílů (asi 90 %) na dobré cestě a je pravděpodobné, že jich bude dosaženo do konce roku 2012, přestože omezení zdrojů v ESS může způsobit, že to bude obtížnější, než se očekávalo. Některé důležité cíle již byly splněny do konce roku 2009 (založení Poradního výboru pro správu evropských statistik, přijetí nařízení o energetické statistice, uživatelsky přívětivější internetové stránky Eurostatu). Mezi cíle, u nichž má práce teprve začít, patří vypracování ukazatelů pro analýzu výkonu logistiky a intermodální dopravy, zavedení klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 2 v národních účtech a vypracování metodiky pro hodnocení kvality regionálních údajů. Kromě toho Evropský statistický systém (ESS) prokázal svou schopnost řešit statistické důsledky finanční krize v oblasti makroekonomické a sociální statistiky. Byla vydána rozhodnutí o statistickém zpracování vládních intervencí a byly poskytnuty vhodné hospodářské ukazatele a ukazatele pro trh práce. Stávající 1 2 Úř. věst. L 344, Podle Smluv. CS 2 CS

4 statistické ukazatele se nyní přezkoumávají a probíhá několik projektů, jejichž cílem je poskytnout další ukazatele pro tvůrce politik prostřednictvím lepšího využívání stávajících údajů. Vzhledem k tomu, že bude k dispozici méně prostředků, bude pro splnění všech cílů statistického programu Společenství do konce roku 2012 nezbytná ještě silnější snaha o harmonizaci metodiky, pojmů a definic v mnoha oblastech a o zlepšení standardizace. Průřezové záležitosti Úloha statistiky v evropské integraci Na základě nového nařízení o registru hospodářských subjektů úspěšně pokračovala práce na vytvoření registru Společenství pro nadnárodní skupiny podniků, a to ověřením datových souborů o takových skupin. Byla vypracována předloha nařízení o výměně důvěrných údajů mezi Eurostatem a Evropským systémem centrálních bank s cílem zvýšit kvalitu uvedeného registru. Mezi další významné aktivity patří větší úsilí o standardizaci nástrojů pro přenos údajů a metadat, další rozvoj integrovaných nástrojů v oblasti informačních technologií pro výrobní systémy, koncepční práce na novém Evropském systému národních účtů a úspěšné zavádění klasifikace NACE Rev. 2 v mnoha statistických oblastech. Byla zřízena nová řídící struktura pro statistickou důvěrnost a zaveden postup pro poskytování zpětné vazby o významných výzkumných projektech Evropskému statistickému systému. Vztahy se zúčastněnými subjekty ESS První zpráva o souladu ESS s Kodexem evropské statistiky byla zveřejněna v roce 2008, provádění pokračuje v rámci celého ESS od té doby i nadále a Poradní výbor pro správu evropských statistik, který byl zřízen, aby v tomto ohledu poskytoval nezávislý pohled na ESS, podporuje pravidelné zjišťování míry dodržování předpisů a následné sledování opatření ke zlepšení. Evropský program odborné statistické přípravy je nyní rozvíjen každý rok jako součást dlouhodobé strategie. Spolupráce s uživateli Dialog s uživateli byl posílen prostřednictvím konferencí o národních účtech a cenové statistice a vytvořením a zprovozněním nového orgánu pro konzultace s uživateli (Evropského statistického poradního výboru), zahájením rozhovorů s dalšími zúčastněnými stranami a slyšení v rámci Komise. Technická spolupráce s třetími zeměmi a spolupráce s mezinárodními organizacemi ESS a evropské normy se na globální scéně zviditelnily prostřednictvím pravidelných konzultací a koordinace. Nástroje Lepší regulace a rovnováha nákladů a přínosů CS 3 CS

5 Činnosti vyvíjené v tomto směru ukázaly, že zátěž ani náklady nejsou všemi členskými státy systematicky nebo jednotně měřeny ve všech oblastech statistiky. V letech 2008 a 2009 byly v rámci probíhajícího úsilí o snížení zatížení respondentů přijaty návrhy na zjednodušení a přepracování právních předpisů v oblasti energetiky, dopravy, migrace, Intrastatu, strukturální statistiky podnikání (SSP) a zemědělství. Jelikož další mechanické zjednodušení statistických požadavků by narušilo hladké poskytování kvalitních údajů uživatelům, přistoupil Eurostat k modernizaci postupů tvorby statistik a zároveň navíc přezkoumal statistický program a nově stanovil priority. Kontrola dodržování předpisů Pravidelná kontrola dodržování předpisů za účelem zvýšení kvality statistických údajů Společenství probíhala v mezích stávajícího rámce. Zvýšení schopnosti reagovat na potřeby uživatelů Bylo zahájeno několik projektů například v souvislosti s modernizací statistiky podnikání a obchodu, a to s cílem kombinovat různé statistické zdroje a diferencovat požadavky na příspěvky k evropským souhrnům (přepracování strukturální statistiky podnikání). Ve snaze zvýšit schopnost reagovat na nové potřeby uživatelů bylo rozšířeno používání modulů ad hoc v oblasti sociální statistiky (např. v oblasti zdraví, zdravotních postižení, migrantů, přechodu ze školy do práce). Finanční podpora na programové období Za účelem zjednodušení řídicích postupů v oblasti grantů zahájil Eurostat několik iniciativ, například vypracování rámcových dohod o partnerství v oblasti grantů, prověření paušálních sazeb u grantů a zjednodušení postupů pro sítě ESS, bude však třeba vyvinout ještě další úsilí. Využívání odborných znalostí partnerů pro účely Společenství Byly vyvinuty nové typy sítí spolupráce umožňující sdílet zkušenosti a předávat znalosti a zdroje v rámci ESS (sítě ESSnet). Zahrnují projektovou práci, kterou vykonávají některé členské státy a jejíž výsledky jsou zpřístupněny k využívání pro celý ESS. Tento nástroj pro lepší spolupráci v rámci ESS je intenzívně využíván v několika oblastech a již přinesl dobré výsledky. Šíření V dubnu 2009 byly spuštěny nově koncipované internetové stránky Eurostatu s lepším přístupem, navigačními prostředky a získáváním údajů a dokončuje se přepracovaná referenční databáze, která má zlepšit funkce pro správu údajů a metadat. Dokladem úspěšnosti různých dalších iniciativ, například nástroje Statistics Explained a profilových publikací, je rostoucí počet stažení. Průřezové činnosti Strukturální ukazatele byly dále rozpracovány a použity k analýze vnitrostátních programů reforem v rámci režimů sledování pro Lisabonskou strategii. Kvalitní profily a zlepšené kanály šíření byly vyvinuty jak pro strukturální ukazatele, tak pro CS 4 CS

6 ukazatele udržitelného rozvoje. Ukazatele udržitelného rozvoje byly použity k aktualizaci strategie udržitelného rozvoje EU a její zprávy o sledování v roce 2009 a byla dokončena studie proveditelnosti s cílem rozšířit je o ukazatele dobrých životních podmínek. Co se týče rozšíření, byla kandidátským zemím a potenciálním kandidátským zemím poskytnuta pomoc při modernizaci a posilování jejich statistických systémů a zlepšování dostupnosti kvalitních statistických údajů. Byly podniknuty konkrétní kroky pro pravidelné zveřejňování údajů na podporu procesu vyjednávání a pro mezinárodní sledování sčítání obyvatel. Rozhovory o doplnění makroekonomických ukazatelů, jako je HDP, o ukazatele odrážející sociální a environmentální aspekty pokroku, vedly k přijetí sdělení Překročit HDP: měření pokroku v měnícím se světě. 3 Statistické oblasti podle jednotlivých hlav Volný pohyb zboží: Byly vypracovány nové právní předpisy pro Intrastat a Extrastat zaměřené na snížení zatížení respondentů a u Extrastatu na zvládání možných ztrát údajů, když nejsou požadované statistické údaje k dispozici z celních prohlášení. Byly zkoumány způsoby, jak snížit asymetrie v popisu obchodních toků, a prostřednictvím pravidelného sledování a vydávání příslušných doporučení byla zlepšena soudržnost mezi obchodem se zbožím a statistikou platební bilance. Zemědělství: Členským státům byla poskytnuta významná podpora a byly přijaty právní předpisy zaručující provádění zemědělského sčítání zahrnujícího období let 2009 až Byla vypracována strategie pro zlepšení statistik využívání půdy a vynaloženo úsilí k uspokojení potřeb, co se týče statistických informací pro námořní politiku Komise. Byla přijata legislativní opatření v oblasti agroenvironmentálních statistik a ke snížení zátěže v oblasti statistik o zvířatech a plodinách. Volný pohyb osob, služeb a kapitálu: Poprvé byly shromážděny údaje v oblasti statistiky o zahraničních pobočkách a byly přijaty právní předpisy týkající se podávání zpráv o kvalitě. Byla vypracována metodika pro statistiku o povolení k pobytu a byla přijata prováděcí opatření. Právo, svoboda a bezpečnost: Byly vypracována prováděcí opatření pro roční statistiku o migraci. Byl proveden modul ad hoc týkající se začlenění migrantů na trhu práce. V roce 2007 začalo každoroční zveřejňování statistik o trestné činnosti a trestním soudnictví a bylo provedeno 17 pilotních projektů za účelem odzkoušení dotazníku určeného pro průzkum bezpečnosti v EU (šetření viktimizace) v roce Doprava: Byly průběžně poskytovány údaje týkající se všech druhů dopravy a byl zkonsolidován právní základ. Co se týče bezpečnosti dopravy, bylo zahájeno vypracování memoranda o porozumění s ostatními poskytovateli údajů. 3 KOM(2009) 433 ze dne 20. srpna CS 5 CS

7 Hospodářská a měnová politika: V oblasti národních účtů Eurostat přispěl k přezkoumání systému národních účtů v rámci OSN, které bylo dokončeno v roce Současně je aktualizován Evropský systém národních účtů a projednává se jeho program přenosu údajů. Bylo zahájeno plánování k zajištění koordinovaného provádění přepracovaného Evropského systému národních účtů a nové příručky MMF týkající se platební bilance. Značná pozornost byla věnována ověření statistiky vlastních zdrojů a byly poskytnuty údaje pro rozpočtový a fiskální dohled v rámci postupu při nadměrném schodku a zároveň pokračovala práce na zlepšení metodického rámce a srovnatelnosti údajů. Mimořádná situace související s řeckým zadlužením a schodkem představovala pro Eurostat zvláštní výzvu, která kladla značné nároky na zdroje při rozboru této situace a návrhu protiopatření. V roce 2009 byly poprvé zveřejněny souhrnné statistické údaje EU o finančním účtu platební bilance. Co se týče krátkodobé statistiky, byla zveřejněna zpráva o provádění příslušného nařízení, která zdůraznila osvědčené postupy a aspekty kvality údajů. Bylo vyvinuto další úsilí ke zlepšení pokrytí, délky řad a aktuálnosti hlavních evropských hospodářských ukazatelů. V oblasti cenové statistiky pokračovala metodická práce na harmonizovaném indexu spotřebitelských cen a sledování dodržování předpisů bylo rozšířeno na další země. Bylo dosaženo pokroku ve shromažďování podrobnějších statistických údajů o cenách. Od roku 2008 se parity kupní síly stanovují v souladu s novým nařízením. Projekt týkající se odvětvových účtů je příkladem poskytování nových statistik na základě integrace stávajících údajů. Zaměstnanost: Bylo provedeno několik modulů ad hoc v oblasti zjišťování pracovních sil. Byl přijat právní základ pro budoucí moduly ad hoc a nařízení o čtvrtletní statistice volných pracovních míst. Byl proveden komplexní přezkum kvality údajů v oblasti zjišťování pracovních sil. Byly šířeny výsledky zjišťování o struktuře výdělků za rok 2006, a to i mezi výzkumnými pracovníky. Společná obchodní politika: Došlo k pokroku při harmonizaci údajů z různých, ale vzájemně propojených statistických oblastí, jako jsou obchodní statistiky, statistiky platební bilance a národní účty. Sociální politika, vzdělávání, odborné vzdělávání a mládež: V roce 2009 byly v důsledku krize analyzovány sociální statistiky s cílem zaplnit mezery v informacích. Začaly být k dispozici srovnatelné informace o sociální ochraně a sociálním začlenění. Projekt týkající se klíčových proměnných v sociálních šetřeních vede k lepší integraci pojmů a definic v různých oblastech. Bylo dosaženo pokroku v oblasti statistik o vzdělávání a celoživotním učení a byly zveřejněny výsledky ohledně vzdělávání dospělých a dalšího odborného vzdělávání. Široká škála údajů o mládeži byla šířena prostřednictvím zprávy EU o mládeži z roku Byl vypracován přehled všech statistik týkajících se genderových aspektů a získány příslušné konkrétní údaje. Bylo přijato nařízení o sčítání lidu, domů a bytů a byla vypracována prováděcí opatření. Celkové a regionální odhady počtu obyvatel byly poskytnuty pro odpovídající politické účely. Veřejné zdraví: Bylo přijato rámcové nařízení o veřejném zdraví a bezpečnosti při práci, vypracována prováděcí opatření a zveřejněny údaje o zdravotní péči, příčinách úmrtí, pracovních úrazech a nemocech z povolání. V roce 2008 bylo provedeno evropské dotazníkové šetření o zdravotním stavu. CS 6 CS

8 Ochrana spotřebitele: Byla vydána souhrnná publikace o spotřebitelích v Evropě a také příručka o cestě potravin ze zemědělského podniku až na stůl. Pokud jde o bezpečnost potravin, byly šířeny údaje o kontrole potravin a krmiv a příslušném sledování. Průmysl: Vývojové práce v oblasti statistiky podnikání se zaměřily na ukazatele globalizace a podnikání a bylo provedeno několik studií a zkušebních výpočtů. Byl přijat program modernizace statistiky podnikání a obchodu (MEETS) a byly schváleny následné roční pracovní programy. Bylo změněno nařízení o informační společnosti a byly zpřístupněny údaje pro zprávu o digitální konkurenceschopnosti Evropy. V oblasti statistiky cestovního ruchu bylo vydáno několik politicky zaměřených publikací a byl přepracován právní základ. Projekt týkající se satelitních účtů cestovního ruchu byl zaměřen na další harmonizaci. V roce 2008 bylo přijato nařízení o energetické statistice a odpovídajícím způsobem byly shromážděny příslušné údaje. Metodická práce se mimo jiné soustředila na měření energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Hospodářská a sociální soudržnost: Po revizi klasifikace územních statistických jednotek v roce 2008 byly všechny regionální údaje převedeny a byl zahájen projekt s cílem shromáždit širokou škálu údajů o územních statistických jednotkách úrovně NUTS 3. Bylo zahájeno nové kolo sběru údajů pro audit měst. Výzkum a technologický rozvoj: Bylo provedeno několik průzkumů ohledně inovací ve Společenství, profesního rozvoje držitelů doktorského titulu a ohledně výzkumu a vývoje, zlepšila se jejich metodika a kvalita a rozšířila se dostupnost údajů. V oblasti metodiky byly zprovozněny vhodné vnější a vnitřní struktury řízení. Byly zahájeny projekty spolupráce zaměřené na integraci údajů, kontrolu zveřejňování statistik a přístupy založené na modelech a byla odsouhlasena strategie rozšíření přístupu k mikrodatům. Životní prostředí: Byly přezkoumána evropská strategie pro environmentální hospodářské účty a byl přijat příslušný právní návrh. Byla zintenzívněna práce na souhrnných ukazatelích účinnosti zdrojů a dopadů na životní prostředí a pokračují činnosti v oblasti statistik týkajících se odpadů, recyklace, vody a půdy. Eurostat přispěl k rokování o statistice týkající se změny klimatu, vypracoval související akční plán a poskytl cennou podporu při přípravě každoročního soupisu skleníkových plynů v EU. Rozvojová spolupráce: Spolupráce se zaměřila na podporu koordinace a obhajování dárců pro účely statistiky, zejména s ohledem na národní strategie rozvoje. Byl vypracován průvodce statistikou v ES pro oblast rozvojové spolupráce na podporu koncipování statistických projektů v rozvojových zemích. Hospodářská, finanční a technická spolupráce s třetími zeměmi: Byla poskytnuta široká škála technického poradenství a podpory pro země evropského sousedství a byly zveřejněny údaje vyplývající z projektů spolupráce. Využívání lidských a finančních zdrojů V roce 2008 došlo k mírnému nárůstu v oblasti lidských zdrojů, především z důvodu rozšíření, ale od roku 2009 bude uplatňována politika Komise spočívající v nulovém CS 7 CS

9 růstu zdrojů, která bude prováděna prostřednictvím strategických projektů zahrnujících výhledové plánování a profesní rozvoj. Rozpočtové závazky pro provádění programu činily v roce 2008 zhruba 66 milionů EUR (úvěry Eurostatu představovaly 48 milionů EUR) a v roce milionů EUR (54 milionů EUR na úvěry Eurostatu), přičemž rostl podíl rozpočtových prostředků poskytnutých Eurostatu nahrazujících rozpočtové prostředky dále převáděné z jiných útvarů Komise. 3. KLÍČOVÉ PRVKY PRO DRUHOU POLOVINU STATISTICKÉHO PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ S ohledem na fungování ESS (Krakovský/Haagský akční plán) bylo v roce 2009 přijato nařízení o evropské statistice 4. Poskytuje stabilní a transparentní právní prostředí zajišťující nezávislost, bezúhonnost a odpovědnost členů ESS. Zejména stanoví zásady umožňující všem členům ESS účinněji vytvářet a šířit statistiky, stanoví strukturu ESS, poskytuje koordinační roli v oblasti statistického systému pro Eurostat na evropské úrovni a pro vnitrostátní statistické úřady na úrovni jednotlivých států, institucionalizuje sítě spolupráce a posiluje požadavky na kvalitu výstupu. Stejně zásadní pro zlepšení kvality a zvýšení důvěry v evropskou statistiku je další rozvoj a provádění kodexu v ESS. Dále bylo Komisí v srpnu 2009 přijato Sdělení o metodě tvorby statistiky EU vize pro příští desetiletí 5, které v listopadu 2009 uvítala Rada pro hospodářské a finanční věci 6. Hlavním záměrem je zlepšit účinnost tvorby statistik změnou způsobu jejich vytváření. Trvalé přizpůsobení portfolia jejích produktů a služeb prostřednictvím inovace a nový vývoj by měly zajistit, že ESS bude moci i nadále hrát odpovídající úlohu v podpoře tvorby politik EU a dokáže v budoucnu uspokojit očekávání uživatelů. Tato vize je založena na vypracování nástrojů s využitím informačních a komunikačních technologií, jakož i na celostním přístupu, a bude znamenat odklon od tradičních liniových modelů směrem k integrovanému modelu tvorby statistik, který je popsán v nedávno vypracované společné prováděcí strategii. Kromě toho nová struktura řízení ESS zahrnuje pokročilé modely a formy spolupráce v rámci ESS, například skupiny ředitelů ve všech statistických oblastech, sponzorské skupiny pro jednotlivé, časově omezené projekty strategické povahy a sítě spolupráce pro usnadnění technického vývoje a přenosu znalostí v rámci ESS. Probíhá reforma procesu vytváření programů a plánování. Aby byl řecký statistický systém uveden do souladu s požadavky EU a normami ESS, bude ESS pomáhat řeckému statistickému úřadu při přestavbě statistického systému tak, aby byl schopen poskytovat spolehlivé statistické údaje, přičemž si tato pomoc v rámci ESS vyžádá velké množství zdrojů. A konečně, začal také proces analyzování rentability všech oblastí (např. tvorby souhrnných informačních listů, měření nákladů a zátěže), ale bude třeba vyvinout ještě další úsilí Nařízení Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března KOM(2009) 404 v konečném znění ze dne 10. srpna zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, 10. listopadu CS 8 CS

10 4. ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV Vliv na konkurenceschopnost malých a středních podniků díky snížení administrativní zátěže Byly posouzeny dopady na konkurenceschopnost malých a středních podniků pomocí odhadu snížení zátěže pro tuto skupinu podniků na základě přezkoumání statistických právních předpisů, které podniky nejvíce zatěžují, zejména co se týče Intrastatu, strukturální statistiky podnikání a klasifikace Prodcom. Přibližně milionů EUR lze zpětně nasměrovat do podnikatelských aktivit malých a středních podniků, pokud budou do praxe členských států začleněny změny právních předpisů EU, například omezení počtu zkoumaných statistických produktů, zvýšení prahových hodnot pro podniky, co se týče podávání údajů Intrastatu a vyloučení některých proměnných, které se nahlašují v rámci strukturální statistiky podnikání. Rozdělení finančního zatížení mezi rozpočet EU a rozpočty členských států Rozdělení finančního zatížení je vymezeno jako podíl rozpočtových prostředků vydávaných Evropskou unií a členskými státy na tvorbu statistik, které spadají do rámce statistického programu Společenství. Většina finančních prostředků poskytovaných ze strany EU podporuje investice a budování kapacit pro nové iniciativy v členských státech, což běžně nezahrnuje statistické činnosti na základě právních aktů. Finanční zátěž spojená s prováděním statistického programu Společenství se týká především vytváření statistických informací ve vnitrostátních statistických úřadech, a je tudíž do značné míry založena na příspěvku členského státu. Skutečnost, že 60 % až 90 % statistických pracovních programů členských států se týká pracovních programů EU, znamená, že existuje značná míra synergie mezi evropskými a vnitrostátními statistickými pracovními programy. Pokud mají být předloženy přesnější odhady, je třeba zřídit vhodný informační systém poskytující údaje o nákladech EU a členských států. Údaje pro objektivní analýzu sociálních a hospodářských dopadů Eurostat pravidelně sleduje potřeby uživatelů, včetně potřeb tvůrců politik pro účely monitorování a přezkumu politik. Spokojenost uživatelů se měří prostřednictvím pravidelných průzkumů a dalšími prostředky. ESS tudíž poskytuje datové soubory potřebné pro nestranný a objektivní rozbor sociálních a hospodářských dopadů. 5. DOPORUČENÍ Další rozpracování předchozích doporučení Doporučení z předchozího hodnocení jsou převzata zavedením mechanismů, které umožní propojit cíle statistického programu Společenství s ročními pracovními programy v procesech plánování a předkládání zpráv, čímž dojde ke zlepšení sledování provádění programu. Doporučení vzájemně vyrovnat potřeby a zdroje pomohlo zformulovat sdělení o vizi pro příští desetiletí. CS 9 CS

11 Vymezení nových potřeb, co se týče statistických informací Neustále bude pravděpodobně vznikat potřeba nových, složitějších a včasných údajů pro účely politiky, např. v souvislosti se sdělením Překročit HDP: měření pokroku v měnícím se světě, zprávou Komise o měření hospodářského výkonu a sociálního pokroku ( Stiglitz-Sen-Fitoussiho zpráva ), s potřebou více geograficky vymezených údajů, údajů o zdravotních postiženích, ukazatelů o spotřebitelských trzích a zejména podrobného každoročního sledování cen výrobků a strategie Evropa Aby bylo možno tyto potřeby splnit, bude ESS vyžadovat integrovanější přístup s použitím četných a kombinovaných zdrojů údajů spolu s harmonizací metodiky, pojmů a definic. Posílit partnerství v rámci ESS Vývoj v ESS povede k dalšímu přeorientování statistického programu Společenství směrem k řešení budoucích výzev. Bude zapotřebí upravit proces ročního plánování a tvorby programů, jakož i hodnocení cílů v rámci statistického programu Společenství. Vytvoření více různých integrovaných modelů spolupráce spolu s členskými státy bude vyžadovat větší interakci, zvýšené využívání sítí ESS a sdílení nástrojů pro větší účinnost systému. Rozbor nákladů a zátěže a nové stanovení priorit Statistický program Společenství vyžaduje podávání zpráv o těchto aspektech. Je třeba zvážit výsledky stávajících měření nákladů a zátěže a také je nezbytné dále posoudit, jak lze od všech členských států získat homogenní informace o nákladech a zátěži, jakož i o tom, jak jsou statistiky využívány. Koncepční přístup k přehodnocení priorit přisuzovaných jednotlivým činnostem by měl být vypracován na základě dostupných souhrnných informačních listů pro každý právní akt a je nutno vynaložit rozhodné úsilí k jeho provádění. Dostupnost zdrojů pro provádění programu Na úrovni ESS je třeba zvážit vhodné vyvážení mezi cíli stanovenými ve statistickém programu Společenství a vizí na straně jedné a současnou zhoršující se situací, co se týče zdrojů ve statistických úřadech mnoha členských států, na straně druhé. Na úrovni ESS je třeba strategické posouzení cílů pro druhou polovinu programu a další přehodnocení potřeb uživatelů s cílem stanovit strategické priority a zajistit, aby byla tvorba statistik účinnější. CS 10 CS

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.11.2012 COM(2012) 699 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o programu

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU)

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2011 K(2011) 6362 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 16.9.2011 o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU) DOPORUČENÍ

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2016 COM(2016) 557 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.2.2018 C(2018) 533 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne 2.2.2018 o jednotných podrobných specifikacích pro shromažďování a analýzu údajů ke sledování a hodnocení

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.7.2011 KOM(2011) 434 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o statistikách odborného

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12.2015 COM(2015) 614 final ANNEX 1 PŘÍLOHA [ ] SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uzavření cyklu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím.

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím. Rada Evropské unie Brusel 6. března 2015 (OR. en) 6543/15 CO EUR-PREP 10 POLGEN 27 ENV 79 ENER 43 MI 110 RECH 33 COMPET 61 IND 24 ECOFIN 133 SOC 101 EDUC 39 TELECOM 52 JAI 109 EMPL 49 POZNÁMKA Odesílatel:

Více

Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje Liberec

Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje Liberec Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 2020 3.6.2013 Liberec Plánovací období 2014-2020 na evropské, národní a krajské úrovni Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 11. 10. 2013 2013/0130(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

8831/16 mp/lk 1 DG C 1

8831/16 mp/lk 1 DG C 1 Rada Evropské unie Brusel 12. května 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 12. května 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

7003/17 jh/lk 1 DGG 2A

7003/17 jh/lk 1 DGG 2A Rada Evropské unie Brusel 3. dubna 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 1. října 2010 (OR. en) 2010/0162 (COD) PE-CONS 44/10 ECOFIN 528 RELEX 771 COEST 277 NIS 104 CODEC 843 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o mezinárodní nástroj, jejž mají vypracovat

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0048/21. Pozměňovací návrh. Jordi Solé za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0048/21. Pozměňovací návrh. Jordi Solé za skupinu Verts/ALE 8.3.2018 A8-0048/21 21 Bod odůvodnění D a (nový) Da. vzhledem k tomu, že podle článku 8 SFEU se EU zavázala k podpoře rovnosti žen a mužů a k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech svých činností

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Úřední věstník Evropské unie L 252/5

Úřední věstník Evropské unie L 252/5 24.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 252/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji

Více

PRO VNITROSTÁTNÍ STATISTICKÉ ORGÁNY A PRO STATISTICKÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ

PRO VNITROSTÁTNÍ STATISTICKÉ ORGÁNY A PRO STATISTICKÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ PRO VNITROSTÁTNÍ STATISTICKÉ ORGÁNY A PRO STATISTICKÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ přijatý přijatý Výborem Výborem pro pro Evropský Evropský statistický statistický systém systém dne dne 28. 28. září září 2011 2011

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Delegace naleznou v příloze výše uvedený návrh závěrů Rady ve znění schváleném Pracovní skupinou pro celní unii na jejím zasedání dne 24. října 2017.

Delegace naleznou v příloze výše uvedený návrh závěrů Rady ve znění schváleném Pracovní skupinou pro celní unii na jejím zasedání dne 24. října 2017. Rada Evropské unie Brusel 24. října 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada ST 12287/5/17

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA C 374/2 Úřední věstník Evropské unie 4.12.2012 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 6. listopadu 2012 k návrhu nařízení Evropského

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace fondů EU Informace o schválení programů pro programové období

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace fondů EU Informace o schválení programů pro programové období Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace fondů EU Informace o schválení programů pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání 120. Plenární schůze RHSD ČR Červenec 2015 Úvod Ministerstvo

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Evropská strategie zaměstnanosti Snaha o zlepšení zaměstnanosti v Evropě

Evropská strategie zaměstnanosti Snaha o zlepšení zaměstnanosti v Evropě Evropská strategie zaměstnanosti Snaha o zlepšení zaměstnanosti v Evropě Co znamená evropská strategie zaměstnanosti? Každý potřebuje práci. Všichni potřebujeme vydělávat peníze na živobytí. V osobní rovině

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

modul příjemci důchodů. pro měření kvality pro základní systém ESSPROS a pro PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

modul příjemci důchodů. pro měření kvality pro základní systém ESSPROS a pro PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 13.11.2007 Úřední věstník Evropské unie L 294/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1322/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.4.2005 KOM(2005) 154 v konečném znění 2005/0064 (SYN) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o statistice v oblasti vědy a techniky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o statistice v oblasti vědy a techniky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.4.2014 COM(2014) 211 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o statistice v oblasti vědy a techniky

Více

10105/19 ds/tj/vmu 1 TREE.2

10105/19 ds/tj/vmu 1 TREE.2 Brusel 1. července 2019 (OR. en) 10105/19 PV CONS 30 TRANS 374 TELECOM 253 ENER 323 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Doprava, telekomunikace a energetika) 6. a 7. června 2019 10105/19 ds/tj/vmu

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu

Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 11. června 2014 Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu Propojení dědictví minulosti s pomocí, aby Evropa i s omezenějšími prostředky

Více

15410/16 lr/kno 1 DG B 1C

15410/16 lr/kno 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) 15410/16 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Delegace SOC 790 EMPL 533 ECOFIN 1173 EDUC 425 JEUN

Více

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B Rada Evropské unie Brusel 20. března 2017 (OR. en) 7051/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. zasedání Rady Evropské unie (zaměstnanost, sociální politika,

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 11. 11. 2013 2013/0242(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na evropském metrologickém

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/415/ES o existenci nadměrného schodku v Řecku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/415/ES o existenci nadměrného schodku v Řecku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2017 COM(2017) 380 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/415/ES o existenci nadměrného schodku v Řecku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2005. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2005. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13. července 2005. Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2005 ze dne [ ], kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné

Více

PŘÍLOHA. Provádění strategie pro jednotný digitální trh

PŘÍLOHA. Provádění strategie pro jednotný digitální trh EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 PŘÍLOHA Provádění strategie pro jednotný digitální trh Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EUROPEAN COMMISSION Brussels, 25.7.2013 COM(2013) 557 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 23. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 23. března 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Delegace Č. předchozího dokumentu: 14132/4/16

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 22.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 103/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. března 2010 k návrhu nařízení Rady,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17.

Více

14690/1/07 RECH 325 ATO 145 COMPET 348 REGIO 43

14690/1/07 RECH 325 ATO 145 COMPET 348 REGIO 43 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. listopadu 2007 (19.11) (OR. en) 15362/07 RECH 378 ATO 155 COMPET 388 REGIO 52 TELECOM 147 POZNÁMKA Odesílatel: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát 14690/1/07

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 5. 9. 2013 2013/2061(INI) NÁVRH ZPRÁVY o akčním plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012 2020 inovativní

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Současný stav a změny implementace vybraných politik a programů Evropské unie

Současný stav a změny implementace vybraných politik a programů Evropské unie Současný stav a změny implementace vybraných politik a programů Evropské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropský institucionální

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.5.2018 SWD(2018) 188 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Evropská politika. soudržnosti. Návrhy Evropské komise. Politika. soudržnosti

Evropská politika. soudržnosti. Návrhy Evropské komise. Politika. soudržnosti Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Jaký je dopad politiky soudržnosti EU? 2. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 3. Jaké

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

9645/17 dhr/vmu 1 DG E 1A

9645/17 dhr/vmu 1 DG E 1A Rada Evropské unie Brusel 24. května 2017 (OR. en) 9645/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 23. května 2017 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace ENV 540 FIN

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2018

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2018 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 24.10.2017 COM(2017) 650 final ANNEX 4 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Seznam úkolů pro rok 2010

Seznam úkolů pro rok 2010 Seznam úkolů pro rok 2010 I. Úvod Toto je čtvrtý veřejný seznam úkolů EIOÚ jako poradce v oblasti návrhů právních předpisů EU a souvisejících dokumentů. Vzhledem k tomu, že ke zveřejnění pracovního programu

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2017

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 2018/0216(COD) 13.11.2018 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova k návrhu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0000(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0000(INI) Evropský parlament 2014-2019 Hospodářský a měnový výbor 2015/0000(INI) 13.7.2015 NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 (2015/0000(INI)) Hospodářský

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.5.2013 COM(2013) 291 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Obsah. Předmluva...4. Shrnutí...5. Výroční zpráva ESRB 2012 Obsah

Obsah. Předmluva...4. Shrnutí...5. Výroční zpráva ESRB 2012 Obsah Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Předmluva...4 Shrnutí...5 Výroční zpráva ESRB 2012 Obsah 3 Předmluva Mario Draghi předseda Evropské rady pro systémová rizika S potěšením Vám předkládám druhou

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 C(2015) 3371 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13.5.2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro účely podpory

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

Společná zemědělská politika po roce 2020 Legislativní návrhy Jihlava 20. června 2018

Společná zemědělská politika po roce 2020 Legislativní návrhy Jihlava 20. června 2018 Společná zemědělská politika po roce 2020 Legislativní návrhy Jihlava 20. června 2018 # FutureofCAP OBSAH/KLÍČOVÉ PRVKY 1. Víceletý finanční rámec (VFR) a nová SZP... 2. Zaměření na výsledky a podpora

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 C(2015) 3138 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.5.2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu "Zaměstnanost" pro účely podpory z Evropského

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice L 123/90 19.5.2015 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko) EVROPSKÝ

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ SHRNUTÍ

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ SHRNUTÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ P SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie je hloubkovou analýzou dohod o partnerství přijatých

Více

CESTA K DIGITÁLNÍ EKONOMICE A SPOLEČNOSTI. Cesta k digitální ekonomice a společnosti

CESTA K DIGITÁLNÍ EKONOMICE A SPOLEČNOSTI. Cesta k digitální ekonomice a společnosti CESTA K DIGITÁLNÍ EKONOMICE A SPOLEČNOSTI Obsah prezentace Digitální Česko Nedotační opatření na podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací Národní plán pro gigabitovou společnost Digitální

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en) 13231/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada 12390/16

Více

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Seminář na téma: VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE KLÍČOVÉ FAKTORY RŮSTU A KONKURENCESCHOPNOSTI ČR Technologické centrum AV ČR Praha, 18.3.2011 Václav Sojka Oddělení

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 358 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více