Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany"

Transkript

1 Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bc. Antonínem Kratochvílem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 8 členů zastupitelstva a to: Zdeněk Černík, Michal Dvořáček, Ludmila Fišarová, Petr Kožený DiS., Bc. Antonín Kratochvíl, Bc. Zdeněk Kubín, Zdeněk Stejskal, Ing. Michaela Sukdoláková, což je 88,88% z celkového počtu všech členů zastupitelstva. Omluven: Ing. Petr Blažek Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Účast veřejnosti: 0 Hosté: 0 1. Zahájení 1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana Michala Dvořáčka a pana Zdeňka Kubína. Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana Michala Dvořáčka a pana Zdeňka Kubína. Usnesení č. 1/6/2015 bylo schváleno. 1.2 Schválení programu Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem programu a vyzval je k jeho případnému doplnění a schválení. Navržený program zasedání: 1) Zahájení 2) Zpráva o hospodaření obce 3) Rozpočtové opatření č. 4/2015 1

2 4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje evidenční číslo smlouvy OKŘ/15/ ) Revokace usnesení č.18/2/2015 6) Rámcová dohoda se Sborem dobrovolných hasičů Svinčany 7) Smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce rybníku Beranka 8) Schválení výběru dodavatelů na plánované stavby 9) Žádosti 10) Informace z jednání 11) Zprávy komisí Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje program zasedání. Usnesení č. 2/6/2015 bylo schváleno. 2. Zpráva o hospodaření obce Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Michaela Sukdoláková. Na účtu vedeném u ČS a.s. k Na účtu vedeném u ČNB k Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k Pokladna k Celkem k : Plnění rozpočtu: Daňové příjmy: ,41 Kč 69,06 % Nedaňové příjmy: ,94 Kč 64,92 % Kapitálové příjmy: ,00 Kč 71,66 % Přijaté dotace: ,00 Kč 77,19 % Příjmy celkem: ,35 Kč 69,55 % Běžné výdaje: ,51 Kč 55,53 % Kapitálové výdaje: ,74 Kč 9,86 % Výdaje celkem: ,25 Kč 33,02 % ,60 Kč ,03 Kč 230,84 Kč Kč ,47 Kč Uhrazeno: - token pro Czech point Kč - poháry memoriál Kč - registrace na stránkách Obec účtuje Kč (poradenství) - telefonní poplatky + internet 1950,53 Kč - certifikát pro Czech point 674,38 Kč - sběratelská pohlednice rozhledna Barborka Kč - svoz odpadů Kč - barvy, rukavice, štětce Kč 2

3 - odborná prohlídka výtahu Kč - licence antivir pro knihovnu Kč Zbývá uhradit: - kontrola a oprava místního rozhlasu (výměna 3 ks reproduktorů, oprava zesilovače) Kč Uhrazené zálohy na energie: - elektrická energie Kč Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí. 3. Rozpočtové opatření č. 4/2015 Předsedkyně finančního výboru tímto předkládá rozpočtové opatření č. 4/2015: Paragraf Položka ÚZ Popis Příjmy Výdaje 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR 85 % EU , Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR 15 % SR , Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR 85 % EU , Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR 15 % SR , Rozhlas oprava 2 300, Platy zaměstnanců 85 % EU , Platy zaměstnanců 15 % SR , Povinné pojistné na soc.zabezpečení- 85 % EU , Povinné pojistné na soc.zabezpečení- 15 % SR , Povinné pojistné na zdrav.poj. 85 % EU , Povinné pojistné na zdrav.poj. 15 % SR , Platy zaměstnanců 85 % EU , Platy zaměstnanců 15 % SR , Povinné pojistné na soc.zabezpečení- 85 % EU , Povinné pojistné na soc.zabezpečení- 15 % SR 5 457, Povinné pojistné na zdrav.poj. 85 % EU , Povinné pojistné na zdrav.poj. 15 % SR 1 964, Náhrady mezd v době nemoci 85 % EU 2 000, Náhrady mezd v době nemoci 15 % SR 1 000,00 Změna stavu krátk.prostředků na bankovních 8115 účtech 9 700,00 3

4 Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015. Usnesení č. 3/6/2015 bylo schváleno. 4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje evidenční číslo smlouvy OKŘ/15/23279 Obci Svinčany byla přidělena účelová dotace č. OKŘ/15/23279 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na období Účelová dotace poskytnuta na nákup elektrocentrály s příslušenstvím. Dotace se poskytuje ve výši 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně však Kč. Poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování. Povinností příjemce je předložit poskytovateli prostřednictvím oddělení krizového řízení krajského úřadu nejpozději do 4. prosince 2015 písemné vyúčtování včetně kopií faktur, výpisu z účtu. Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje přijetí účelové dotace v částce Kč z rozpočtu Pardubického kraje na elektrocentrálu s příslušenstvím, smlouva č. OKŘ/15/ Usnesení č. 4/6/2015 bylo schváleno. 5. Revokace usnesení č. 18/2/2015 Na základě protokolu kontrolního výboru ze dne byla v usnesení č. 18/2/2015 zjištěna administrativní chyba. Rámcová dohoda měla být uzavřena mezi Sborem dobrovolných hasičů Svinčany a obcí Svinčany, nikoli mezi jednotkou Sboru dobrovolných hasičů obce Svinčany. Z těchto důvodů navrhuje kontrolní výbor revokaci usnesení č. 18/2/2015 ze dne Zastupitelstvo obce Svinčany ruší usnesení č. 18/2/2015 ze dne

5 Usnesení č. 5/6/2015 bylo schváleno. 6. Rámcová dohoda se Sborem dobrovolných hasičů Svinčany Došlo k upřesnění názvů smluvních stran Rámcové dohody. Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Rámcovou dohodu mezi Sborem dobrovolných hasičů Svinčany a obcí Svinčany. Usnesení č. 6/6/2015 bylo schváleno. 7. Smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce rybníku Beranka Zastupitelům obce byla předložena Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. č. GP 181/3 v katastrálním území Svinčany, evidovaný v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice na LV č. 452, který je v majetku P. J. a K. J.a L.L. a I. L. Výše uvedený pozemek je dotčenen stavbou Rekonstrukce rybníku Beranka a pro vydání stavebního povolení je nutné uzavřít dohodu s vlastníky tohoto pozemku. Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Rekonstrukce rybníku Beranka na pozemku p. č. GP 181/3 v katastrálním území Svinčany. + + O Z Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 7/6/2015 bylo schváleno. 5

6 Zastupitelům obce byla předložena Smlouva o právu provést stavbu na pozemku KN 181/12 v katastrálním území Svinčany, evidovaný v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice na LV č. 281, který je v majetku P. B. Výše uvedený pozemek je dotčen stavbou Rekonstrukce rybníku Beranka a pro vydání stavebního povolení je nutné uzavřít dohodu s vlastníkem tohoto pozemku. Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Rekonstrukce rybníku Beranka na pozemku p. č. KN 181/12 v katastrálním území Svinčany. Usnesení č. 8/6/2015 bylo schváleno. 8. Schválení výběru dodavatelů na plánované stavby Dne proběhlo výběrové řízení na 2 podané výzvy. 1) Úprava hřbitova a. Vybrána firma Zoubek, silniční konstrukce viz protokol o výběrovém řízení. b. Povrch komunikace bude proveden tzv tryskovou metodou. c. Nabídky jednotlivých firem byly: Sostaf Kč (povrch komunikace asfalt tzv. obalovačka ) AZ stavební Kč (zámková dlažba), záruka 60 měsíců Opravy komunikací Zoubek (povrch komunikace - trysková metoda) ,76 Kč, záruka 36 měsíců Komise doporučila firmu Oprava komunikací Zoubek Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zhotovitele akce Úprava okolí hřbitova firmu Oprava komunikací Zoubek, s. r. o. Cena díla stanovena na pevnou částku ,76. Usnesení č. 9/6/2015 bylo schváleno. 6

7 2) Altán u domu s chráněnými byty Osloveny 4 firmy, nabídky od 2 firem. Nabídky: Tornasol, s. r. o. cena Kč. Josef Novotný, OSVČ - cena Kč. Diskuze: Obě nabídky jsou finančně náročné. Zastupitelstvo obce rozhodlo nevyužít nabídek firem a vypíše nové výběrové řízení ve čtvrtém čtvrtletí roku Dále bude prověřena možnost nákupu typizovaného altánu nebo výrobku. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zhotovitele akce Altán u domu s chráněnými byty firmu Tornasol, s. r. o. - - O Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 8 Zdržel se: 0 Usnesení č. 10/6/2015 nebylo přijato. 3) Úprava návsi v Dolních Raškovicích včetně úpravy vodní nádrže Písemně bylo vyzváno 9 firem k podání cenové nabídky, plánovaný finanční objem dle projektové dokumentace byl Kč. Nabídku podalo 5 firem viz protokol o výběrovém řízení. Komise doporučila firmu Agrostav Pardubice s cenovou nabídkou ,97 Kč. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zhotovitele akce Úprava návsi v Dolních Raškovicích včetně úpravy vodní nádrže firmu Agrostav Pardubice v ceně ,97 Kč a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy. Usnesení č. 11/6/2015 bylo schváleno. 9. Žádosti Dodatek č. 4/2015 k smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu Tímto dodatkem se stanovuje cena za svoz vytříděných odpadů (kovy ) na 300 Kč/výsyp bez DPH. Četnost svozu je 4 x ročně. 7

8 Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Dodatek č. 4/2015 k smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 12/6/2015 bylo schváleno. Smlouva o bezúplatném převodu majetku Svazek obcí Podhůří Železných hor převádí bezúplatně na Obec Svinčany 130 ks plastových popelnic nádoba 120 l na bioodpad v ceně ,20 Kč (vstupní cena 754,24/1ks). Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku 130 ks plastových popelnic na bioodpad v ceně ,20 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 13/6/2015 bylo schváleno. Žádost E.T., o rezervaci pozemku p. č. 102/12 v k. ú. Svinčany Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rezervaci pozemku p. č. 102/12 v k. ú. Svinčany paní Evě Tiché. Usnesení č. 14/6/2015 bylo schváleno. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Svinčany na zapůjčení KD SDH Svinčany pořádá ukončení Ligy pardubického okresu od 18 hodin a dne výroční členskou schůzi. 8

9 Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu Sboru dobrovolných hasičů Svinčany dne a , a to bezplatně. Usnesení č. 15/6/2015 bylo schváleno. Žádost O. S. možnost tréninku stolního tenisu v sále Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu na možnost tréninku stolního tenisu za částku 200 Kč /hodinu. Rezervované termíny jsou pondělky od 19 hodin. Usnesení č. 16/6/2015 bylo schváleno. Žádost V. J. o nájem bytu v domě s chráněnými byty doplnění stanoviska ošetřujícího lékaře Žádost V. J. byla doplněna o stanovisko ošetřujícího lékaře. Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost V. J., o nájem bytu v domě s chráněnými byty ve Svinčanech a pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 17 na jeden rok. Dále bude žadatelka upozorněna na pravidla přijetí do domu s chráněnými byty. Usnesení č. 17/6/2015 bylo schváleno. 9

10 Žádost J. B. a J.K. k povolení připojení RD stojící na pozemku p.č. 48/2 v k. ú. Svinčany na veřejnou kanalizaci Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost J. B. a J. K., k povolení připojení RD stojící na pozemku p. č. 48/2 v k. ú. Svinčany na veřejnou kanalizaci Usnesení č. 18/6/2015 bylo schváleno. Bylo provedeno místní šetření v k. ú. Raškovice u Přelouče, pozemek byl geodeticky zaměřen a obec souhlasí s odprodejem pozemku. Vstup do areálu Barborka není nijak ohrožen ani omezen. Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje záměr odprodat pozemek p. č. 387/1 a p. č. 387/2, oba v k. ú. Raškovice u Přelouče. Usnesení č. 19/6/2015 bylo schváleno. Žádost M. D., o pronájem KD v termínu říjen až prosinec 2015, každou neděli od 15,30 hod do 18, 00 hodin. Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost M. D., o pronájem KD v termínu říjen až prosinec 2015, každou neděli od 15,30 hod do 18,00 hodin, a to bezplatně. + Z O Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 20/6/2015 bylo schváleno. 10

11 10. Informace z jednání Pojišťovna Kooperativa zaslala vyjádření o pojistném plnění za škodu způsobenou na obecním majetku motorovým vozidlem. Dle vyjádření pojišťovny zaslaný rozpočet na opravu zámkové dlažby a obrubníků neodpovídá poškození a je nadhodnocen. Související práce jsou v tomto rozpočtu poměrově kráceny 1/3 dle rozsahu poškozen dle zápisu technika. Dotazem na firmu, která sestavila rozpočet oprav, bylo sděleno, že je zpracován dle ceníku stavebních prací. Nadále bude řešeno se zástupcem pojišťovny pro naši obec. Pojišťovna ČSOB zaslala oznámení o registraci pojistné události poškození vývěsky a plakátovací plochy v Dolních Raškovicích. Oznámení o konané kontrole v 8:00 hod. Kontrola bude provádět HZS Pardubice. Předmětem kontroly je dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Zástupce za obec Michal Dvořáček od 16,00 hod ve Valech se konalo zasedání starostů obcí mikroregionu Podhůří Železných hor. Jednalo se o cyklostezkách v mikroregionech. Ondřej Kušička podal informaci o výměně 4 plechů poškozeného zastřešení do Panu Kušičkovi bude písemně oznámeno, že stavba je pozastavena a bude posouzeno soudním znalcem, který doporučí způsob odstranění zjištěných vad. Oznámení o přezkoumání hospodaření dne Vypsán dotační titul ze SFŽP na nákup techniky a příslušenství. Ve středu od 17,00 hodin bude svolána schůzka s firmou KONCEDO s. r. o, která by tento nákup a žádost o dotaci zprostředkovala. Pozvánka na 690 let města Heřmanův Městec. Zaměstnanci u obecního úřadu budou vykonávat práci do Zprávy komisí Starosta p. Kratochvíl SDH Svinčany na akci TŽR měli spotřebu elektrické energii za cca 500 Kč, bude jim proplaceno. Místostarosta p. Dvořáček Pracovníci u OÚ by měli vysekat náletové křoviny na silnici na Antoňáku. Při akcích na Barborce, kdy je třeba přivést vodu od hydrantu přes silnici, by bylo vhodné uložit chráničku či trubku do země. Komise pro rozvoj a správu místních částí pí. Fišarová V Dolních Raškovicích žádají o úpravu čekárny, bude upraveno pracovníky u OÚ. 11

12 Komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport p. Kubín Jsou ušity závěsy do KD, budou zakoupeny žabky a bude pověšeno. Ale musí se opravit háčky v sádrokartonu nohejbalový turnaj Drakiáda dle povětrnostních podmínek uctění památky vzniku ČSR Pořádání hasičských závodů ligy Pardubice, ale podmínkou, aby soutěž proběhla, bude potřeba mít toalety na sportovišti. Lze zajistit například dodavatelsky (mobilní toalety). Stavební komise p. Stejskal Topení OÚ bude realizováno v roce 2015? Zatím nedořešeno. Problém usychání líp v Horních Raškovicích, potřeba předejít hrozbě polomu na straně u návsi. Lípy je potřeba prořezat. Ústně řešeno s P. Koženým, že by HZS uspořádal cvičení a při té příležitosti by byly lípy prořezány. Finanční výbor pí. Sukdoláková Ozvěny budou předělány a vyjdou v příštím týdnu. Komise životního prostředí p. Kožený Prvky na rozhlednu, zažádáno o cenové nabídky. Bude rozposláno zastupitelstvu obce ukončení turistické sezóny na rozhledně Barborka od 15,00 hodin. Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti Zasedání bylo ukončeno v 20, 57 hodin starostou obce. Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti Přílohy zápisu: 1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce 2. Prezenční listina Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Michaela Sukdoláková Ověřovatelé: Michal Dvořáček:... dne Zdeněk Kubín:... dne Starosta: Bc. Antonín Kratochvíl:... dne Vysvětlivky hlasování: + pro - proti z zdržel se 0 omluven 12

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 16:00 16:40 hodin přítomni:

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 25. 11. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 18.6.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 18.6.2015 Přítomno: 8 členů Hosté: František Čala, Eva Čalová Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Místní šetření před prodejem pozemku 4) Schválení účetní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 17. 04. 2019 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 06. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 27. 12. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále

Více

Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod

Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod Obec Černíč Zastupitelstvo obce Černíč Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Černíč (dále též

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne 21. 12. 2012

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne 21. 12. 2012 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne 21. 12. 2012 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Jaroslav Ježek, František Koman,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 06/2015 dne 02. 09. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 06/2015 dne 02. září 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 4. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 05. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 20.2.2015 19.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu 3. Využití

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 hodin

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 4/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.6. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově č. p. 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 10. 12. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV Obec Vysokov Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 03/2015 dne 13. dubna 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Bc. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.5.2012 od 19.00 hodin do 19.48 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin OBEC VOLEČ, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:01 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 7 zastupitelů

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby konaného dne 12. ledna 2017, od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby konaného dne 12. ledna 2017, od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby konaného dne 12. ledna 2017, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod.

Více

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného dne 2. prosince 2010, od 19:00 hodin.

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného dne 2. prosince 2010, od 19:00 hodin. Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného dne 2. prosince 2010, od 19:00 hodin. Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Hájek, Josef Mareš, Pavel Krejčí, Jaroslav Čech, Rudolf Šedivý Omluven:

Více

ZÁPIS z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč

ZÁPIS z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč OBEC VALEČ ZÁPIS z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč Termín: Místo: 10. 12. 2015 (čtvrtek) od 17:00 hodin Zasedací místnost OÚ Valeč Navržený program: 1. Schválení programu 2. Jmenování

Více

Z Á P I S. ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 16.12.2015

Z Á P I S. ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 16.12.2015 Z Á P I S ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 16.12.2015 Program: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.ledna 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.ledna 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.4/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.ledna 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno členů zastupitelstva, omluvena

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 8.10.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 8.10.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 8.10.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 18.00 hod. do 19.05 hod Přítomni: Vladimír Hlaváček, Ing. Jana Švandová,

Více

ZÁPIS Přítomni Program: Usnesení: Usnesení: Usnesení:

ZÁPIS Přítomni Program: Usnesení: Usnesení: Usnesení: ZÁPIS ze 46. řádného veřejného zasedání zastupitelstva Obce Třeština, konaného dne 16.06.2010 v 17.00 hod. na Obecním úřadu v Třeštině. Přítomni: dle presenční listiny 5 členů Program: 1) Zahájení, určení

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 15. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 15. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 15. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání:

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 2/2015

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 2/2015 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 15.4.2015 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

O B E C L I P N I C E N A D S Á Z A V O U

O B E C L I P N I C E N A D S Á Z A V O U ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 7/2012 konaného dne 26. června 2012 od 17. 00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Ing. Bláha Leoš, Ing. Bláhová Lenka,

Více

Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 15 konané dne 28. 1. 2016 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Filip Kaštánek, Miloslav Kliment, Jan Havelka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4 konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Raná ad 1/ Zahájení Přítomné na zasedání přivítal starosta obce. Dále konstatoval,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 28. 02. 2018 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 24. 4. 2014 od 19:30 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2014.

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 24. 4. 2014 od 19:30 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2014. Obec Dunajovice Zastupitelstvo obce Dunajovice Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 24. 4. 2014 od 19:30 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2014. Místo konání: Kancelář OÚ

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 18.8.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 56)

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 18.8.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 56) Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 18.8.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 56) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, R.Svatoň, J.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Z á p i s z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12. 2013

Z á p i s z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12. 2013 Z á p i s z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12. 2013 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno:20.35 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F.

Více

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 11. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 1. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 1. 12. 2014 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 1. 12. 2014 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:15 hodin přítomni:

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 30. 09. 2014 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Přítomni: Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: Černík Zdeněk Podpis:

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.12.2003 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více