Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne 21. 12. 2012"

Transkript

1 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:07 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluven pan Lukáš Oujezdský a pan Radomír Prudil. Dále byli přítomni ředitel a asistent ředitele firmy Barvy a laky Teluria. Starostka obce (dále předsedající) přivítala přítomné a konstatovala řádné svolání a usnášeníschopnost zasedání zastupitelstva. Kopie oznámení o konání zasedání je uvedena v příloze zápisu. Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Kamila Striu a pana Petra Kopečného a zapisovatelem pana Františka Bubeníka. Návrh usnesení č.31/1: Zastupitelstvo obce Skrchov určuje ověřovateli zápisu pana Kamila Striu a pana Petra Kopečného a zapisovatelem pana Františka Bubeníka. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 31/1 bylo schváleno. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. S ohledem na přítomnost zástupců firmy BaL Teluria navrhla pozměnit program zasedání a přednostně projednat stanovisko k nové výrobní hale. Dále vzhledem k nutnosti projednání navrhla zařadit na jednání další body programu - viz. text usnesení. Ze strany zastupitelů nebyly k návrhu programu vzneseny návrhy na doplnění. Návrh usnesení č.31/2: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 1. Kontrola plnění přijatých usnesení 2. Stanovisko k nové výrobní hale v areálu Barvy a laky Teluria 3. Zpráva finančního výboru 4. Rozpočtové opatření č. 12/2012, 13/2012 a 14/ Schválení rozpočtu obce na r Schválení smlouvy s ŘSD 7. Schválení dohody o licenci na používání značky OVĚŘENÝ PROVOZ - hřiště 8. Schválení prodloužení smlouvy - Rozhlas 9. Schválení vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálního odpadu 10. Plán inventur na r a jmenování inventarizační komise 11. Projektová dokumentace pro zadávací řízení a pro stavební povolení a realizaci stavby - zateplení budovy obecního úřadu 12. Nabídka nazajištění udržitelnosti projektu digitálního povodňového plánu 13. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů MŠ Letovice 14. Smlouva o bezúplatném převodu - mobiliář 15. Schválení Smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 16. Schválení Rozhodnutí č SFŽP o poskytnutí podpory 17. Postup při řešení zastavěných parcel 91/1 a 309/1 k.ú. Skrchov 18. Prodej maringotky a Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru 19. Dar Diakonii Broumov 20. Různé. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 31/2 bylo schváleno. 1. stránka z 9

2 1. Kontrola plnění přijatých usnesení Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém zasedání zastupitelstva: Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru byl podepsán předsedou občanského sdružení, maringotka byla předána s obnovenou elektroinstalací. Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce včetně kopie Dodatku č.2 a Výchozí revizní zprávy elektroinstalace maringotky je uvedena v příloze zápisu. 2. Stanovisko k nové výrobní hale v areálu Barvy a laky Teluria Předsedající přivítala představitele firmy Barvy a laky Teluria s tím, že byli pozváni k dnešnímu projednání stanoviska obce k výstavbě nové haly v areálu firmy, o které byla obec požádána. Ředitel firmy uvedl, že záměrem firmy je rekonstruovat provoz výroby vodou ředitelných barev a soustředit celou výrobu do jedné haly. Podstatně by se tím snížil provoz mimo výrobní halu, zefektivnil výrobní proces a snížil hluk pronikající mimo výrobní areál. Navržená hala má půdorys 48 x 40 metrů, z technologických důvodů je potřebná minimální provozní výška 9 metrů. Byla opuštěna myšlenka modernizovat výrobu výstavbou haly mimo stávající areál, bylo rozhodnuto modernizovat stávající prostory. Jde o akci vyžadující rychlou realizaci, aby bylo možno využít dotačních titulů, bez kterých není v možnostech firmy záměr realizovat. Předsedající uvedla, rozvoj firmy v rámci stávajícího výrobního areálu obec samozřejmě vítá a podporuje, v čem je ale problém je právě výška haly - platný územní plán stanovuje výšku římsy budov nejvýše 8 metrů kvůli zachování venkovského rázu zástavby, navržená hala ale dosáhne přibližně dvojnásobku výšky nynější budovy (navržena výška 11,5 metru), přičemž hala bude stát na okraji výrobního areálu vedle ploch občanské vybavenosti. Proto ji překvapilo, že projektant tento limit územního plánu nerespektoval. Asistent ředitele uvedl, že výšku haly konzultovali na příslušném odboru MÚ Boskovice, kde byli toho názoru, že v ploše pro výrobu by toto mělo být přípustné. Bude nicméně potřebné přípustnost výšky haly znovu projednat s příslušnými orgány a v případě nutnosti stanovit další postup. Rád by ale znal stanovisko obce, aby v případě negativního stanoviska nebyly vynakládány zbytečné prostředky a vyvolávána jednání. Ředitel firmy uvedl, že oni sami by uvítali, kdyby bylo možno navrhnout halu nižší, velká výška haly znamená vyyšší provozní náklady (vytápění atd.), nicméně se obává, že právě z technologických důvodů toto nebude možné. Zastupitelé v diskuzi vyjádřili podporu záměru rekonstrukce stávajících výrobních prostor za účelem modernizace výroby, požádali však představitele firmy, zda by před zaujetím konečného stanoviska k výšce haly mohla být projektantem zpracována jednoduchá vizualizace pohledu ze strany obce na areál se zamýšlenou halou. Žádost o závazné stanovisko k výstavbě haly s výkresem stavby je uvedena v příloze zápisu. Po projednání tohoto bodu programu zasedání zastupitelstva v 19:20 představitelé firmy odešli. Odešel také zastupitel pan Ladislav Chladil. 2. stránka z 9

3 3. Zpráva finančního výboru Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru panu Petru Kopečnému, který přítomné zastupitele seznámil s jednáním finančního výboru, které proběhlo a na kterém byl prodiskutován návrh rozpočtu obce na r Rozpočet byl navržen jako schodkový, schodek ve výši 520 tisíc Kč bude kryt zůstatkem účtu k Zápis z jednání finančního výboru je uveden v příloze zápisu. 4. Rozpočtové opatření č. 12/2012, 13/2012 a 14/2012 Předsedající informovala zastupitele o rozpočtových opatřeních č. 12, 13 a 14 /2012. Rozpočtové opatření č.12/2012 bylo provedeno při říjnové uzávěrce, na straně příjmů zohledňuje úvěr od České spořitelny na opravu dětského hřiště, na straně výdajů zohledňuje úhradu realizace dětského hřiště, upravuje výši příspěvku na žáky mateřské a základní školy, rozúčtovává dotaci na krajské volby. Rozpočtové opatření č.13/2012 zohledňuje na straně výdajů platbu za práce na odvedení srážkových vod z komunikace, dovoz materiálu na hřiště, práce na hřišti a snižuje položku územního plánu. Rozpočtové opatření č.14/2012 zohledňuje v rozpočtu obce dotaci a výdaje na prezidentské volby, upravuje výši příspěvku na žáky MŠ Letovice, zohledňuje platbu za kontrolu dětského hřiště, úhradu podílu obce Mikroregionu za pořízení mobiliáře, upravuje položky odměn, práce na projektu kulturního a společenského centra a územního plánu. Rozpočtová opatření č.12, 13 a 14 /2012 jsou uvedena v příloze zápisu. Návrh usnesení č.31/3: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje rozpočtová opatření č. 12/2012, 13/2012 a 14/2012. Usnesení č. 31/3 bylo schváleno. 5. Schválení rozpočtu obce na r Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu na r.2013, návrh rozpočtu byl v souladu s požadavkem zákona zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce. Rozpočet je navržen jako schodkový z důvodu předpokládaných investičních akcí (územní plán, stavba přechodu, zateplení budovy, protipovodňová opatření atd.). Návrh rozpočtu předpokládá příjmy ve výši Kč a výdaje Kč, schodek ve výši Kč bude kryt zůstatkem běžného účtu k Výše skutečného schodku rozpočtu bude záviset na tom, které záměry bude v příštím roce možno uskutečnit. K návrhu rozpočtu nebyly ze strany zastupitelů uplatněny připomínky nebo pozměňovací návrhy. Návrh rozpočtu je uveden v příloze zápisu. Návrh usnesení č.31/4: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje rozpočet obce na rok Usnesení č. 31/4 bylo schváleno. 3. stránka z 9

4 6. Schválení smlouvy s ŘSD Předsedající seznámila zastupitele s tím, že v souvislostí s realizací úprav přechodu pro chodce má být uzavřena smlouva o spolupráci mezi obcí a Ředitelstvím silnic a dálnic, ŘSD bohužel zatím tuto smlouvu nezaslalo. Obec má ze své strany splněny požadavky poskytovatele dotace - otevření účtu u ČNB. V rámci projektu bude zřejmě obec hradit spoluúčast na stavebních objektech příslušející obci - nasvětlení přechodu, úpravy chodníku. Smlouva bude schválena na příštím zasedání zastupitelstva. 7. Schválení dohody o licenci na používání značky OVĚŘENÝ PROVOZ - hřiště Předsedající seznámila zastupitele s dohodou o používání značky Hřiště-sportovištětě- locvična - OVĚŘENÝ PROVOZ mez obcí a Kabinetem pro standardizaci, o.p.s. (dále KaStan). Na základě této dohody a posudku stavu hřiště poskytne KaStan souhlas s užíváním značky ověřený provoz, která deklaruje, že provozovatel splňuje všechny bezpečnostní požadavky kladené legislativou na dětská hřiště. K tomuto kroku bylo přistoupeno především z důvodu nezávislé kontroly provedení dětského hřiště tak, aby odstranění případných závad mohlo být požadováno po dodavateli hřiště v rámci záruční opravy. Z posudku stavu hřiště vyplynulo, že je třeba odstranit tři závady - zrátit závěs houpačky, odstranit dřevěnou lištu v bezpečnostní zóně kolotoče a odstranit vůli v kloubu ramene fitness zařízení (odrážecí sedáky). Jednou z podmínek užívání licence je provedení každoroční kontroly hřiště pracovníkem KaStan a dodržování provozních a hygienických předpisů (pískoviště). Cena za vstupní posudek stavu hřiště a udělení licence činí Kč (bez DPH). Dohoda o licenci a Všeobecné podmínky pro použití značky Ověřený provoz jsou uvedeny v příloze zápisu. Návrh usnesení č.31/5: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Dohodu o licenci na používání značky Hřištěsportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ mezi obcí Skrchov a Kabinetem pro standardizaci, o.p.s. se sídlem Budějovická 638/73, Praha 4, na propůjčení licence k užívání této značky. Usnesení č. 31/5 bylo schváleno. 8. Schválení prodloužení smlouvy - Rozhlas Předsedající seznámila zastupitele s Dodatkem č.1/2012 ke Smlouvě o dílo č.62/2012 s firmou BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. ve kterém se termím zhotovení díla posouvá na Důvodem k posunu termínu je především opožděné rozhodnutí poskytovatele dotace. Dodatek ke smlouvě je uveden v příloze zápisu. Návrh usnesení č.31/6: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Dodatek č.1/2012 ke Smlouvě o dílo č.62/2012 mezi obcí Skrchov a firmou BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. se sídlem Podlesí 418, Valašské Meziříčí. Usnesení č. 31/6 bylo schváleno. 4. stránka z 9

5 9. Schválení vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálního odpadu Předsedající seznámila zastupitele s návrhem obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který zohledňuje především změny v legislativě - mezi poplatníky jsou zařazeni také cizinci žijící v obci a osoby žijící v rekreačních objektech, poplatek za domácnost může hradit jedna osoba, od poplatku za rekreační objekt jsou osvobozeny také osoby, které které mají v obci trvalý pobyt a jsou současně vlastníky rekreačních objektů, bytu rodinného domu, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Současné náklady obce na svoz a uložení odpadu činí 503 Kč na poplatníka, z důvodu sociální únosnosti navrhla předsedající zachování výše poplatku na současné výši 400 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Návrh usnesení č.31/7: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Usnesení č. 31/7 bylo schváleno. 10. Plán inventur na r a jmenování inventarizační komise Předsedající seznámila zastupitele s Plánem inventur na rok 2012, který kromě jiného stanoví termíny zahájení a ukončení inventarizace majetku obce k , stanoví složení inventarizační komise a její členy a také inventurní soupisy, podle kterých bude inventarizace provedena. Inventarizace bude ukončena nejpozději , předsedou inventarizační komise byl navržen pan Petr Kopečný, za členy komise jsou navrženi starostka a účetní obce, zastupitel pan Kamil Stria a občan obce. Plán inventur na r.2012 je uveden v příloze zápisu. Návrh usnesení č.31/8: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Plán inventur obce Skrchov na rok 2012 a inventarizační komisi ve složení předseda pan Petr Kopečný a členové komise starostka a účetní obce, občan obce a pan Kamil Stria. Usnesení č. 31/8 bylo schváleno. 11. Projektová dokumentace pro zadávací řízení a pro stavební povolení a realizaci stavby - zateplení budovy obecního úřadu Předsedající informovala zastupitele o informaci projektové manažerky o potřebě vypracování projektové dokumentace pro zadávací řízení pro výběr dodavatele zateplení budovy obecního úřadu, pro stavební povolení a pro realizaci stavby. Na zateplení budovy již byla přislíbena dotace MŽP. Zpracování dokumentace by mělo stát Kč. Dokumentace bude dodána ve dvou vyhotovení a elektronicky na CD. 5. stránka z 9

6 Návrh usnesení č.31/9: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace pro výběrové řízení v ceně Kč bez DPH. Usnesení č. 31/9 bylo schváleno. 12. Nabídka na zajištění udržitelnosti projektu Digitálního povodňového plánu Předsedající informovala zastupitele o nabídce firmy Hydrosoft Veleslavín s.r.o. na zajištění udržitelnosti projektu Digitálního povodňového plánu obce, který byl dokončen a převzat. Pořízení dpp bylo spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, z čehož plyne povinnost příjemce dotace deklarovat na dobu minimálně 5 roků udržitelnost projektu včetně každoročních aktualizací. Nabídka na zajištění udržitelnosti je uvedena v příloze zápisu. V diskuzi byl deklarován záměr zajistit aktuálnost dpp prostřednictvím objednávky služeb. 13. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů MŠ Letovice Předsedající seznámila zastupitele s návrhem Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy v Letovicích pro rok Dohoda stanovuje neinvestiční náklady za měsíce 9-12/2012 ve výši Kč na jednoho žáka. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy je uvedena v příloze zápisu. Návrh usnesení č.31/10: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy v Letovicích pro rok Usnesení č. 31/10 bylo schváleno. 14. Smlouva o bezúplatném převodu - mobiliář Předsedající seznámila zastupitele s návrhem smlouvy mezi obcí a Mikroregionem Letovicko o bezúplatném převodu mobiliáře a komunálního vybavení pořízeného v rámci Programu rozvoje venkova - - Ohrada typ 3 Lux a Kompostér JRK 3800 v celkové hodnotě Kč. Předmět smlouvy se předává k Smlouva o bezúplatném převodu je uvedena v příloze zápisu. Návrh usnesení č.31/11: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu mezi obcí Skrchov a Mikroregionem Letovicko o bezúplatném převodu mobiliáře a komunálního vybavení pořízeného v rámci Programu rozvoje venkova v roce Usnesení č. 31/11 bylo schváleno. 6. stránka z 9

7 15. Schválení Smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR Předsedající seznámila zastupitele se smlouvou č mezi obcí a Státním fondem životního prostředí, ve které se fond zavazuje poskytnout za daných podmínek dotaci ve výši ,75 Kč na projekt Protipovodňová opatření obce Skrchov. Tato částka představuje 5% z celkových způsobilých výdajů. Smlouva č je uvedena v příloze zápisu. Návrh usnesení č.31/12: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Smlouvu č o poskytnutí podpory mezi obcí Skrchov a Státním fondem životního prostředí České republiky. Usnesení č. 31/12 bylo schváleno. 16. Schválení Rozhodnutí č SFŽP o poskytnutí podpory Předsedající seznámila zastupitele s Rozhodnutím č SFŽP mezi obcí a Státním fondem životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků SFŽP na akci Komplexní návrh pro zateplení budovy. Je poskytnuta podpora ve výši 5% celkových zzpůsobilých výdajů. tj Kč. Rozhodnutí č SFŽP je uvedeno v příloze zápisu. Návrh usnesení č.31/13: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Rozhodnutí č sfžp o poskytnutí podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí. Usnesení č. 31/13 bylo schváleno. 17. Postup při řešení zastavěných parcel 90/1 a 309/1 k.ú. Skrchov Předsedající informovala zastupitele o postupu při řešení zastavěných obecních parcel č.90/1 a 309/1 k.ú. Skrchov. V této věci bylo stavebním úřadem svoláno na místě ústní jednání, při kterém bylo zjištěno, že bylo provedeno oplocení části p.č. 90/1, přičemž část plotu stojí na pozemku p.č. 309/1 - ostatní komunikace. Bylo dojednáno, že obec Skrchov zajistí zpracování odborného vyjádření na průjezdnost v kritickém místě znalcem v oboru dopravy. Protokol z ústního jednání uveden v příloze zápisu. 18. Prodej maringotky a Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru Předsedající seznámila zastupitele s Dodatkem č.3 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor, nájmu staveb a pozemků, kterým se mění Příloha k nájemní smlouvě v tom smyslu, že se v předávacím protokolu vyjímá z předmětu nájmu maringotka. Dodatek č.3 ke Smlouvě o pronájmu je uveden v příloze zápisu. Dále byl projednán záměr prodeje maringotky, bylo dojednáno tento záměr zveřejnit, prodej se rozhodne na základě písemných nabídek. V průběhu projednání tohoto bodu programu zasedání zastupitelstva přišel ve 21:00 hod. pan Ladislav Chladil. 7. stránka z 9

8 Návrh usnesení č.31/14: a) Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor, nájmu staveb a pozemků, kterým se vyřazuje maringotka z pronájmu, a pověřuje starostku podepsáním dodatku. b) Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje záměr zveřejnění nabídky na odprodej maringotky. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 31/14 bylo schváleno. 19. Dar Diakonii Broumov Předsedající informovala zastupitele o sbírce použitého šatstva pro Diakonii Broumov a o žádosti o finanční příspěvek na tuto organizaci. Bylo dohodnuto podpořit charitativní činnost Diakonie darem Kč. Návrh usnesení č.31/15: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje poskytnutí daru Kč Diakonii Broumov. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 31/15 bylo schváleno. 20. Různé Předsedající informovala zastupitele o následujícím: a) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým výhledem na roky Rozpočtový výhled je uveden v příloze zápisu. b) V průběhu zimního období dojde k odstranění přestárlých stromů ve sportovním areálu, odstranění větví a odvoz dřeva zajistí kácející osoba. c) Dne proběhla akce Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, na kterém byl připraven program pro děti a posezení pro dospělé. Akce překvapila hojnou účastí dětí i dospělých. d) Administrátor obecních stránek pan Petr Kopečný informoval zastupitele o situci, kdy byl na obecní stránky nahrán škodlivý kód, díky čemuž nebyly stránky po určitou dobu přístupné. Poskytovatel hostingu uvedl jako příčinu, že nebyl aktuální program, ve kterém jsou stránky vytvořeny. Zasedání bylo ukončeno v 21:16, přítomno 5 zastupitelů ze 7. Přílohy zápisu: 1. Prezenční listina 2. Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva 3. Výpis přijatých usnesení 4. Kopie výpisu usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva s Dodatkem č.2 ke smlouvě o pronájmu a s výchozí revizní zprávou. 5. Žádost o závazné stanovisko k výstavbě haly s výkresem stavby 6. Zápis z jednání finančního výboru 7. Rozpočtové opatření č. 12/ Rozpočtové opatření č. 13/ Rozpočtové opatření č. 14/ stránka z 9

9 10. Rozpočet obce na r Dohoda o licenci na propůjčení značky Ověřený provoz 12. Všeobecné podmínky pro použití značky Ověřený provoz 13. Dodatek č.1/2012 ke Smlouvě o dílo č.62/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15. Plán inventur na r Nabídka na zajištění udržitelnosti projektu dpp obce 17. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy 18. Smlouva o bezúplatném převodu mobiliáře 19. Smlouva č o poskytnutí prostředků na projekt Protipovodňová opatření 20. Rozhodnutí č SFŽP o poskytnutí prostředků na projekt Zateplení budovy 21. Protokol z ústního jednání 22. Dodatek č.3 ke Smlouvě o pronájmu nebytového prostoru 23. Rozpočtový výhled na roky Zápis byl vyhotoven dne: 31. prosince 2012 zapisovatel:... ověřovatelé: starostka: stránka z 9

č. 45 konané dne 25. 2. 2014

č. 45 konané dne 25. 2. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 45 konané dne 25. 2. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 2 konané dne 12. 11. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 2 konané dne 12. 11. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 2 konané dne 12. 11. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 11 konané dne 13. 8. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 11 konané dne 13. 8. 2015 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 11 konané dne 13. 8. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby. konaného dne 11.2.2016 od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby. konaného dne 11.2.2016 od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby 1. Zahájení zasedání zastupitelstva konaného dne 11.2.2016 od 18:00 hodin Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 starostou obce

Více

Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod

Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod Obec Černíč Zastupitelstvo obce Černíč Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Černíč (dále též

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 5/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 5/2015 Zápis č. 5/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 23. února 2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015 Čas: 19.00-20.45 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 1/2009 obce Křesetice, které se konalo dne 17.2.2009

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 1/2009 obce Křesetice, které se konalo dne 17.2.2009 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva 1/2009 obce Křesetice, které se konalo dne 17.2.2009 Přítomni: 8 Omluveni: Hladíková, Černý, Neomluven: Ledvina Zahájení Starostka obce přivítala členy zastupitelstva.

Více

Zápis 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne 6. prosince 2014, od 19.00 hodin.

Zápis 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne 6. prosince 2014, od 19.00 hodin. Obec Radimovice u Tábora Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora Zápis 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne 6. prosince 2014, od 19.00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 16:00 16:40 hodin přítomni:

Více

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010-2014

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010-2014 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010 2014 ze dne 9.11. 2011 Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina): Ing. Tomáš Slavík, Mgr. Jaroslava Slavíková, Marek Pišl, MUDr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Miřejovice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. prosince 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. prosince 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. prosince 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. 1 Obec Skalice Zastupitelstvo obce Skalice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. listopadu 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. listopadu 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. listopadu 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Stanislav Kahuda, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

č. 35 konané dne

č. 35 konané dne Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 35 konané dne 23. 4. 2013 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2013

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2013 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 27.6.2013 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 6 členů

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 43 konané dne 17. 12. 2013

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 43 konané dne 17. 12. 2013 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 43 konané dne 17. 12. 2013 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 24 konané dne

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 24 konané dne Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 24 konané dne 27. 9. 2016 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

č. 21 konané dne

č. 21 konané dne Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 21 konané dne 3. 5. 2016 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 4/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.6. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 5 konané dne 24. 2. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 5 konané dne 24. 2. 2015 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 5 konané dne 24. 2. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009 OBEC KLADRUBY ZÁPIS č. 10/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kladruby, které se uskutečnilo dne 7.prosince 2009, od 16:45 hod do 18:15 v místnosti Obecního úřadu Kladruby Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19.00 hodin. Přítomni: Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 09.12. 2015 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV Obec Vysokov Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 03/2015 dne 13. dubna 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin OBEC VOLEČ, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 7/2011 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 14.11.2011 v 17.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění Přílohy tohoto Usnesení.

Více

Zápis č. 18 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 2. 11. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 18 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 2. 11. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 18 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 2. 11. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov Zasedání ZO 01/2013 ze dne 06.03.2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, I.Hátašová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 2. 11. 2015,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 2. 11. 2015, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 2. 11. 2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 19.6. 2009 v 18hod.

Zápis z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 19.6. 2009 v 18hod. Zápis z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 19.6. 2009 v 18hod. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 19.6.2009 v kulturním domě v Kosteleckých

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012 Přítomní: dle prezenční listiny Omluveni: 0 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012 Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 22.10.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 22.10.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 22.10.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Přitomni: 7 členů zastupitelstva obce omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová Občané v počtu

Více

Zápis č. 7/2014 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 18.11.2014 na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 7/2014 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 18.11.2014 na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 18.11.2014 25. listopadu 2014 Strana 1(celkem9) Zápis č. 7/2014 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 18.11.2014 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Program zasedání : Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, vyzval zastupitele zda mají k programu výhrady nebo chtějí něco doplnit.

Program zasedání : Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, vyzval zastupitele zda mají k programu výhrady nebo chtějí něco doplnit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově č. p. 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas.

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOLOUBKOV KONANÉHO DNE 26.4.2004 Přítomni: p. Dezort, p.vondrášek, p. Vild, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek, p. Karas, pí. Mgr. Kořánová,, p. MUDr. Jirava příchod

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Škvořetice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním

Více

Z Á P I S č. 9. Návrh programu:: 1) Volba starosty obce 2) Organizační záležitosti 3) Různé 4) Diskuse 5) Návrh a přijetí usnesení 6) Závěr

Z Á P I S č. 9. Návrh programu:: 1) Volba starosty obce 2) Organizační záležitosti 3) Různé 4) Diskuse 5) Návrh a přijetí usnesení 6) Závěr Z Á P I S č. 9 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 23. ledna 2008 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Libchyně (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 16. 12. 2013

Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 16. 12. 2013 1 Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 16. 12. 2013 Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Ing. Eliška Horáčková, Petr Hvězda, Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Pavel

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin.

Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin. Obec Mezihoří Zastupitelstvo obce Mezihoří Přítomní zastupitelé: Ing. Jan Krs Stanislav Hofmann Karel Cvachovec Zdeňka Němečková Václav Tichota Prošek Jan Nepřítomen : -0- Omluven : -0- Zápis 16. ze zasedání

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 12. 11. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni:

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 12. 11. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni: Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 12. 11. 2014 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová René Neufuss Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni:

Více