ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 Ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, podmínky zacházení s majetkem školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Tento školní řád je závazný pro žáky všech forem vzdělávání, zákonné zástupce žáků, účastníky kurzů či jiných forem vzdělávání a pro pedagogické a ostatní pracovníky školy. Školní řád zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy a prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. Třídní učitelé zajistí, aby všichni žáci ve třídách a jejich zákonní zástupci byli s tímto školním řádem prokazatelně seznámeni. Žáci se dobrovolným rozhodnutím ke vzdělávání na SŠ obchodní zavazují řádně docházet a účastnit se teoretického a praktického vyučování, osvojovat si znalosti stanovené vzdělávacím programem a plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto řádu. 1. ORGANIZACE VÝUKY D é l k a v y u č o v á n í a r o z v r h h o d i n a) Vyučování probíhá podle platného rozvrhu hodin, případně podle rozvrhu náhradního. b) Délka jednotlivých vyučovacích hodin je 45 minut, v odborném výcviku a odborné praxi 60 minut. c) Žáci přicházejí do školy tak, aby byli přítomni 15 minut před zahájením vyučování. d) Dojíždějící žáci mohou požádat ředitelku školy o udělení výjimky a v návaznosti na spoj mohou přicházet do školy později (evidenci vede třídní učitel). e) Školní budova je pro žáky otevřena v 6:30 hod. Žáci používají hlavní vchod. f) Délka přestávek a denní počet vyučovacích hodin se řídí platnou legislativou a rozvrhem hodin, který je vyvěšen v kmenové učebně, na nástěnce na chodbách a na webových stránkách školy. g) O přestávkách je žákům z a k á z á n o opouštět budovu školy kromě stanovené polední přestávky a volné hodiny. h) Vyučování může být kráceno jen se souhlasem ředitelky školy. 1

2 i) Zvonění: hodina čas 0. 7:00-7: :50-8: :45-9: :50 10: :45 11: :35 12: :25 13: :15 14: :05 14: :55 15: :45 16: :35 17: :25 18: :15 19: :05 19:50 2. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ a) Žáci jsou zodpovědní za své studijní výsledky, chování a vystupování. b) Žáci se chovají za všech okolností zdvořile. V budově školy i mimo ni se chovají vždy tak, aby neporušovali zákon, nařízení a obecně přijímané normy společenského chování. c) Žáci zdraví všechny pracovníky školy i ostatní dospělé návštěvníky školy. Při jednání s pedagogickými pracovníky používají oslovení pan(í) učitel(ka). d) Návštěvy v sekretariátu ředitelky školy jsou pro žáky stanoveny úředními hodinami vyznačenými na dveřích sekretariátu. V mimořádných situacích navštěvují žáci sekretariát ředitelky školy dle dohody. e) O přestávkách se mohou žáci volně pohybovat po budově školy s výjimkou prostor, které jsou vyhrazeny pro pedagogické pracovníky nebo zaměstnance školy. Do těchto prostor mohou vstupovat jen se souhlasem pedagogického pracovníka nebo zaměstnance školy. Po chodbách chodí žáci vpravo, do jiných učeben přecházejí ukázněně. f) Po zazvonění jsou žáci na svém místě, po vstupu učitele či jiného zaměstnance školy pozdraví povstáním, usedají na pokyn učitele či jiné osoby. Pokud má žák dotaz nebo chce sdělit nějaké informace, zvedne ruku a vyčká na pokyn učitele, vždy povstane. g) Zvonění na konci vyučovací hodiny je pokynem pro učitele, nikoliv pro žáky. Na konci vyučování nebo v poslední hodině v dané učebně žáci zvednou židle, setřou tabuli, uklidí dle pokynů učitele. Stejný postup je vyžadován při každém opouštění učebny. Učebnu opouštějí vždy na pokyn učitele. h) V době přestávek neotevírají žáci v učebnách okna. i) Pokud se prokáže, že žák způsobil záměrně spolužákovi psychickou, fyzickou či materiální újmu, bude tato skutečnost považována za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. Škola ohlásí tuto skutečnost Policii ČR. 2

3 j) Fyzické či psychické násilí, útoky na národnost, etnickou nebo náboženskou příslušnost, čest a pověst jsou neslučitelné s dobrou pověstí školy a jsou v rozporu s Listinou základních práva a svobod porušení tohoto ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. Škola ohlásí tuto skutečnost Policii ČR. k) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka včetně kyberšikany vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. l) Krádež ve škole nebo na pracovišti bude považována za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. Škola ohlásí tuto skutečnost Policii ČR. 3. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ a) Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu, případně nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody nebo úrazu. b) Třídní učitel seznámí prokazatelně žáky na počátku školního roku i další nově příchozí žáky v průběhu školního roku do třídy zejména: - se školním řádem včetně jeho příloh, - se zásadami BOZP (včetně bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích), - se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, - s postupem při úrazech, - s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru, - o možnosti spolupráce s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou - se zabezpečením 1. pomoci na škole - s povinností přihlásit se u své zdravotní pojišťovny c) Vyučující předmětů vyučovaných v odborných učebnách seznámí žáky s Provozním řádem odborných učeben, učitelky odborného výcviku poučí žáky o BOZ, požární ochraně a seznámí žáky s Provozním a pracovním řádem sociálních partnerů, učitelé tělesné výchovy provedou poučení o BOZ a provozním řádu tělocvičny, plaveckého bazénu a seznámí prokazatelně žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku a dbají na dodržování zásad úrazové prevence. Poučení žáka bude podepsáno žákem na prezenční listině a bude stvrzeno zápisem v třídní knize. d) Poučení před školními akcemi, které se provádí mimo budovu školy (např. exkurze, plavecké výcviky, projektové týdny, kurzy, ) provede třídní učitel nebo vyučující, který 3

4 bude nad žáky vykonávat dohled. Žáci stvrdí poučení podpisem na prezenční listině v souladu s vnitřní směrnicí. e) Škola realizuje praktické nácviky činností při mimořádných situacích a požáru (cvičná evakuace školy). f) V období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje. Žáci ale mají možnost využívat předem domluvené konzultace s učiteli školy a ostatní aktivity stanovené ředitelkou školy do 30. června. Pokud žáci nevyužijí možnosti docházet do školy, pohlíží se na vztah školy k žákům obdobně jako v době prázdnin. V případě přítomnosti žáků ve škole má škola vůči nim vztah jako v době vyučování. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáka má škola také v případě, že žák školu navštíví například kvůli vyřízení administrativních záležitostí. g) Zaměstnanci a žáci školy dodržují, kromě obecných zásad, zejména při praktickém vyučování, při hodinách tělesné výchovy, na adaptačních kurzech, na sportovních a turistických akcích a při exkurzích ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokyny a zásady úrazové prevence. Při všech činnostech musí mít žák u sebe vždy svůj průkaz zdravotního pojištění. 4. OCHRANA ŽÁKŮ PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM a) Školní metodik rizikového chování zajišťuje spolupráci se žáky i rodiči v oblasti prevence rizikového chování a šikany, informuje je o minimálním preventivním programu školy. Spolu s výchovnou poradkyní monitoruje a vyhodnocuje sociální klima tříd v oblasti primární prevence a vlivu na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, svými aktivitami přispívají k vytváření dobrého klimatu ve škole. Prevence rizikového chování s Minimálním preventivním programem včetně výchovného poradenství je zveřejněna na webových stránkách školy. b) Požívání omamných a psychotropních látek (OPL) je považováno za rizikové chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. c) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě požívá návykové látky. d) Distribuce a svádění k užívání OPL je trestným činem. Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením policejnímu orgánu. Stejným způsobem bude škola postupovat v případě výskytu látky v prostorách školy, u níž je podezření, že se jedná o OPL. e) V případě důvodného podezření na jednání žáka pod vlivem návykové látky, z důvodu možného ohrožení života, zdraví žáků, popř. možného poškození majetku, bude proveden orientační test na přítomnost návykové látky v organismu žáka. 4

5 Testování bude prováděno pouze na základě zákonných důvodů nebo předem získaného písemného souhlasného stanoviska zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasného stanoviska zletilého žáka. Nikdy nebude prováděno namátkově a plošně. Zjištěná skutečnost požití návykové látky bude vždy považována za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. 5. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 5.1 ŽÁK MÁ PRÁVO a) Aby byla respektována jeho lidská důstojnost, jeho přesvědčení osobní, politické i náboženské cítění. b) Být vzděláván a vychováván v důstojném prostředí. c) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. d) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. e) Mít takové podmínky ve škole, aby nebylo ohrožováno jeho zdraví. f) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy, účastnit se 1x za 2 měsíce společných jednání. Ředitelka školy je povinna se zabývat jejich náměty. g) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. h) Volit a být volen do školské rady, je-li zletilý. i) Požádat o povolení výuky podle individuálního vzdělávacího plánu. Žádost podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka ředitelce školy prostřednictvím třídního učitele. Průběh a způsob hodnocení se řídí platným vnitřním předpisem. j) Na ochranu před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí k) Na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích. l) Požádat o uvolnění z výuky předepsaným způsobem. m) Žádat vyučující o konzultaci. Termín konzultace si žák dohodne s vyučujícím nebo může využít vyhlášených konzultačních hodin. n) Požádat o soukromou rozmluvu se všemi pedagogickými pracovníky školy. o) Na zabezpečení první pomoci a případné následné odborné lékařské péče. p) Na ochranu před neoprávněným zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. q) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (doloženo odborným vyšetřením a zprávou školského poradenského zařízení) mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 5

6 Na informace podle odst písm. c) mají v případě zletilých žáků také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. Žáci musí mít na paměti, že každé právo je spojeno s povinností vůči sobě i druhým P O V I N N O S T I Ž Á K A a) Řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat. (Podle stanoveného rozvrhu hodin zúčastňovat se vyučování všech povinných a volitelných předmětů i nepovinných vyučovacích předmětů, které si žák zvolil). b) Osvojovat si vědomosti a dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou. c) Osvojovat si zásady morálky a řídit se jimi, chovat se ukázněně, plnit pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy, dodržovat pravidla soužití ve škole i mimo školu. Upozornit pedagogické pracovníky na projevy společensky nežádoucích jevů, které mohou vzniknout mezi žáky školy. d) Chránit své zdraví i zdraví jiných, udržovat čistotu a pořádek ve škole i jejím okolí, respektovat a dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen nejen ve škole, ale i na školních akcích. e) V odborném výcviku a při odborných praxích používat předepsaný pracovní oděv a obuv, respektovat přitom požadavky pracoviště, opatřit si požadované základní pomůcky. f) Ohlásit bezprostředně pedagogickému pracovníkovi úraz, poranění nebo náhlou nevolnost, ke které dojde při vyučování, v odborném výcviku či akcích pořádaných školou. Pedagogický pracovník poskytne první pomoc, sepíše záznam o úrazu. Při pozdním oznámení či neoznámení nebude úraz školou odškodněn. g) Odkládat při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, na určená místa ozdobné a jiné předměty (náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj.). Žák se přitom řídí pokyny vyučujícího, který nedovolí, aby se bez odložení uvedených předmětů žák účastnil příslušné činnosti. h) Být ve škole vhodně a čistě upraven a oblečen tak, aby především svými oděvními a jinými doplňky nepoškozoval vybavení školy a neohrožoval zdraví své a svých spolužáků. i) Šetřit veškeré školní zařízení, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet s učebními pomůckami, dodržovat řád odborných učeben, který je přílohou školního řádu. Škody vzniklé úmyslným poškozením majetku školy je povinen uhradit zletilý žák, který škodu způsobil nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. Každé poškození vzniklé na majetku školy je žák povinen bezprostředně hlásit pedagogickému pracovníkovi. Nerespektování tohoto ustanovení, především úmyslné poškození majetku školy žákem, bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. j) Obuv a svrchní oděv ukládat do přidělené šatní skříňky, kterou je povinen uzamykat. 6

7 k) Respektovat zákon o autorských právech. Pokud používá k vypracování úkolů, referátu, slohových prací apod. zdroje informací (tištěné či z internetu, je vždy nutné uvést zdroj těchto informací, při citaci je třeba uvést všechny bibliografické údaje, z nichž bylo čerpáno). l) Při práci na internetu dodržovat zásady bezpečného používání internetu a vnitřní pravidla používání školní sítě (která jsou stanovena v přílohách školního řádu). m) Doplnit si a doučit se učivo, které žák zameškal svojí nepřítomností (zápisy v sešitech, apod.). n) Neprodleně ohlásit referentce majetkové správy ztrátu vstupního čipu nebo karty Zletilí žáci jsou dále povinni: a) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. b) Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. c) Oznamovat škole údaje o své osobě: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání, zdravotní pojišťovnu a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a změny v těchto údajích. d) O veškerých změnách, které nastanou v údajích dle předcházejícího odstavce c), je povinen zletilý žák informovat školu písemně a neprodleně Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) Zajistit, aby žák řádně docházel do školy. b) Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzděláváním žáka. c) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. d) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. e) Oznamovat škole údaje o osobě nezletilého žáka: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání, zdravotní pojišťovnu a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, údaje o zákonném zástupci: jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení a změny v těchto údajích. f) O veškerých změnách, které nastanou v údajích dle předcházejícího odstavce e), je povinen zákonný zástupce informovat školu písemně a neprodleně. 7

8 6. ŽÁKŮM JE ZAKÁZÁNO : a) Při vyučování používat mobilní telefon a další techniku nesouvisející s výukou. Žák může mobilní telefon popř. jinou techniku používat pouze o přestávkách. Pokud neuloží svůj mobilní telefon do uzamčené šatní skříňky, která mu byla přidělena, nebo nepožádá o jeho úschovu (věci vnesené) v sekretariátu ředitelky školy, škola za jeho případnou ztrátu nebo poškození nenese odpovědnost. V tomto případě musí mít žák při vyučování mobil vypnutý a uložený ve své školní tašce. b) Při vyučování používat bez souhlasu vyučujícího notebook. Žák může notebook používat pouze v hodině na práci související s výukou. Pokud o přestávce nepožádá o jeho úschovu (věci vnesené) v sekretariátu ředitelky školy, škola za jeho případnou ztrátu nebo poškození nenese odpovědnost. Žák nemá možnost připojení na elektrickou síť. c) Kouřit ve vnitřních a vnějších prostorách školy, v okolí školy v době školního vyučování a při činnostech organizovaných školou (opatření se vztahuje i na elektronickou cigaretu). d) Přinášet, držet, distribuovat a užívat návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky a jiné zdraví škodlivé látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování) v areálu školy nebo při činnostech organizovaných školou. V případě zjištění požití těchto látek se žák nemůže zúčastnit vzdělávání. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. e) Nosit či vodit do školy zvířata. f) Přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví (zbraně a jejich makety, chemikálie, výbušniny) a věci, které nesouvisí s výukou, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při vyučování. Přísný zákaz platí zejména na předměty pro ženské ruční práce, jako jsou jehlice, háčky apod. a to z bezpečnostních důvodů. g) Bezdůvodně přinášet cenné předměty a větší částky peněz. Škola za ztrátu cenných věcí nesouvisejících s výukou nenese zodpovědnost. V nevyhnutelných případech žák požádá o úschovu cenného předmětu nebo větší částky peněz v sekretariátu ředitelky školy. h) Projevovat vůči svým spolužákům jakékoliv formy násilí a šikany. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. i) Bez vědomí vyučujícího pořizovat jeho audio či video záznamy. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. j) Působit jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, sociální původ, majetek, zdravotní stav, rodinný stav apod. k) Provádět záměrně jakoukoli činnost, která by ponižovala a zesměšňovala ostatní žáky 8

9 a pracovníky školy (posměšné poznámky, pokořující přezdívky, nadávky, ponižování, hrubé žerty vůči jejich osobě apod.), omezovala jejich osobní svobodu nebo ohrožovala jejich zdraví. l) Vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování. m) Napovídat při zkoušení, při písemných zkouškách, opisovat, používat nedovolených pomůcek a jiným způsobem podvádět. n) Hrát o peníze a cenné věci, v zájmu své bezpečnosti se vyklánět z oken, vyhazovat předměty, sedat na okenní parapety, radiátory, pracovní stoly či lavice. o) Vytrvale a bezdůvodně kontaktovat prostřednictvím ů či sms ostatní žáky nebo pracovníky školy. p) Ve škole a v blízkosti školy propagovat činnost politických stran a hnutí. q) Nevhodně manipulovat s úředními dokumenty a ničit je např. třídní knihu, deníky skupiny a další. r) Manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači, s termoregulačními ventily u radiátorů a s hasicími přístroji. s) Otevírat okna bez přítomnosti vyučujícího. t) Zvláště při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kdy je zvýšená možnost ohrožení zdraví, nosit různé ozdobné a pro dané činnosti nevhodné předměty (např. náramky, hodinky, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky atd.). Bez odložení uvedených předmětů není možné se účastnit příslušné činnosti. u) Vpouštět kohokoliv do budovy školy (cizí osoby i žáky školy). 7. TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA a) Třídní samospráva je vybírána ve třídě za účasti třídního učitele a žáků. b) Třídní samospráva úzce spolupracuje s třídním učitelem. c) Úkolem třídní samosprávy je zejména: - péče o stav zařízení učeben, o estetický vzhled třídy, - šetření elektrickou energií, - spolupráce při organizaci zájmové činnosti (kulturní a sportovní), - působení na kolektiv třídy tak, aby se upevňovala vnitřní kázeň a dobré vztahy ve třídě, - hlásit vedení školy (zástupkyni pro teoretické vyučování) nepřítomnost učitele ve vyučovací hodině do 5 minut od zvonění, - spolupracovat s třídním učitelem při řešení prospěchových a výchovných problémů ve třídě. 9

10 8. ŽÁKOVSKÁ SLUŽBA a) Službu určuje třídní učitel a je zapsaná v třídní knize. Povinností žákovské služby je nahlásit na začátku hodiny vyučujícímu nepřítomné žáky a starat se v průběhu dne o třídní knihu. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zvonění do učebny, ohlásí služba tuto skutečnost zástupkyni ředitelky školy pro teoretické vyučování. b) Povinností žákovské služby v učebně je dbát o čistotu učebny, během hodin a o přestávkách utírat tabuli, přinést učební pomůcky na následující hodinu podle požadavků vyučujících. Po poslední hodině v učebně zkontrolovat, zda jsou zvednuté židle a zhasnuté osvětlení a zajistit úklid. Při přecházení do jiné učebny vzít s sebou třídní knihu a postarat se o pořádek ve třídě, kterou opouští. Služba zodpovídá za to, že jsou po dobu přestávek v učebně zavřená okna; větrání proběhne až v přítomnosti vyučujícího. 9. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ a) Nepřítomnost omlouvá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídnímu učiteli, v praktickém vyučování učiteli odborného výcviku. b) Odchod žáka ze školy v průběhu vyučování (z mimořádných důvodů) je předem ohlášen třídnímu učiteli, případně vyučujícímu, z jehož hodiny žák odchází a vždy v sekretariátu školy. Odejde-li žák v průběhu vyučování bez řádné omluvy, nebudou hodiny jeho nepřítomnosti omluveny. Toto opatření se vztahuje i na školní akce. c) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce nezletilého žáka, případně zletilý žák třídního učitele nebo učitele odborného výcviku o uvolnění z vyučování. Je-li žák ubytován na domově mládeže, uvědomí o tom současně i vychovatele. Z vyučování může být žák omluven pouze na základě písemné žádosti předložené předem. O uvolnění na dobu delší než l den rozhoduje ředitelka školy. Nepřítomnost zletilého žáka bude omlouvána pouze z důvodů, které uvádí zákoník práce (nepřítomnost pro nemoc, nebo důvody znamenající překážky v práci na straně zaměstnance doložené příslušeným potvrzením). d) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zákonný zástupce nezletilého žáka, případně zletilý žák p o v i n e n (např. telefonicky, osobně, ) nahlásit do školy v 1. dnu nepřítomnosti důvod nepřítomnosti a nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti doložit důvody průkazným způsobem (osobně, poštou, em s elektronickým podpisem). e) V době praktického vyučování oznámí důvod nepřítomnosti zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka neprodleně do 8:00 hodin v 1. dnu nepřítomnosti také na pracovišti praktického vyučováni učitelce odborného výcviku případně vedoucí učitelce odborného výcviku. f) Při dlouhodobé nepřítomnosti žák dokládá důvody vždy písemně každých 14 dnů. 10

11 g) Při návratu do vyučování je žák povinen okamžitě předložit třídnímu učiteli nebo učitelce odborného výcviku omluvenku na omluvném listu. Hodiny, které nebudou omlouvány v souladu s tímto ustanovením, budou posuzovány jako neomluvené. h) Nepřítomnost pro nemoc, která trvala nejvýše 3 vyučovací dny, omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo vychovatel. Trvá-li nepřítomnost pro nemoc déle než tři dny, předloží žák jako součást omluvenky v omluvném listu potvrzení ošetřujícího lékaře, případně kontakt na lékaře, u něhož byl žák léčen, pro následné ověření. V případě časté nepřítomnosti žáka bude škola požadovat od žáka potvrzení o nemoci vystavené lékařem i při kratší absenci. Nepřítomnost při vyučování se omlouvá jen ze závažných důvodů (nemoc, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody apod.). Porušení těchto ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. i) Svévolná pozdní opakovaná docházka do vyučování je hodnocena jako neomluvená v počtu hodin, které žák zameškal. j) V době školního vyučování mohou být žáci mimořádně uvolňováni na zájezdy, rekreační pobyty apod. pouze ředitelkou školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo žádosti zletilého žáka a po vyjádření třídního učitele. k) Pokud se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, bude vyzván (případně jeho zákonný zástupce), aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy důvody nedoloží a do školy nenastoupí, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. l) Pro řádnou klasifikaci žáka je nezbytné, aby jeho docházka za každé pololetí školního roku činila alespoň 80%. V případě docházky menší, než je stanoveno ve školním řádu, vykoná žák zkoušku z profilových předmětů daného oboru. Docházka nižší než 80 % nebo opakovaná přítomnost žáka bez předepsaného oděvu v hodinách odborného výcviku, odborné praxe a tělesné výchovy je vždy důvodem pro nehodnocení žáka v řádném termínu. m) Žáci, kteří reprezentují školu na soutěžích, olympiádách apod. nebo se zúčastní exkurzí pořádaných školou, budou uvedeni v poznámce v třídní knize. Vyučovací hodiny zameškané z uvedených důvodů jim nebudou započteny do celkového počtu zameškaných hodin. n) Žák, který se podílí na přípravě a organizaci školních i mimoškolních akcí, (vždy se souhlasem zákonného zástupce, pokud je žák nezletilý), je povinen předpokládanou nepřítomnost ve vyučování předem oznámit třídnímu učiteli. O uvolnění žáka z vyučování na přesně určenou dobu rozhodne po projednání s třídním učitelem a pedagogickým pracovníkem zabezpečujícím akci ředitelka školy s přihlédnutím k výsledkům vzdělávání žáka a jeho dosavadní docházce do školy. 11

12 o) Neomluvenou nepřítomnost do 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní, neomluvená nepřítomnost nad 10 vyučovacích hodin je projednána ve výchovné komisi, která doporučí ředitelce školy případná opatření. 10. DOHLED NAD NEZLETILÝMI A ZLETILÝMI ŽÁKY a) Škola je povinna vykonávat nad nezletilými žáky náležitý dohled, který zajišťují pedagogičtí pracovníci. Dohled začíná 15 minut před začátkem vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončení vyučování. Dohled se vykonává o přestávkách mezi vyučovacími hodinami a na akcích pořádaných školou. b) Volno z rozvrhových důvodů není přestávkou ale volnem mezi vyučováním. V této době je přerušena výchovně-vzdělávací činnost, škola v této době dohled nekoná, stejně tak i v případech, pokud se ve škole zdržují žáci dříve než 15 minut před začátkem vyučování a po skončení vyučování (ze studijních důvodů nebo z důvodu dojíždění). c) Ve výše uvedených případech žáci dbají o svou bezpečnost, pří případném úrazu či jiném ohrožení, poskytnou první pomoc a vyhledají dospělou osobu (sekretariát školy). d) Pokud žáci poruší zákaz opouštění budovy školy o přestávkách, škola neodpovídá za jejich bezpečnost. e) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění není škola, začíná dohled pedagogického pracovníka 15 minut před dobou shromáždění na předem určeném místě. Po skončení akce končí dohled nad žáky na předem určeném místě a v předem určeném čase. f) Žák je povinen se řídit na exkurzích a ostatních akcích pořádaných školou pokyny pedagogických pracovníků. Bez souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních žáků nebo z určeného místa či jeho pracoviště. g) Pro žáky, kteří se školní akce nezúčastní, musí být zajištěno náhradní vyučování. 11. INFORMOVANOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ a) Hromadné přímé informování zákonných zástupců žáků školy je zabezpečováno uveřejněním oznámení na elektronické úřední desce na webových stránkách školy. b) Informování zákonných zástupců žáků školy je zajištěno zápisy v žákovských knížkách a studijních průkazech žáků, písemným způsobem, telefonicky, případně prostřednictvím ů, pokud je zákonný zástupce používá. c) Ve všech případech zodpovídá zákonný zástupce nezletilého žáka, případně zletilý žák za správnost a aktualizaci všech kontaktních údajů. d) Škola na svých webových stránkách podává informace rodičům žáků o průběžné klasifikaci a absenci při respektování zásady ochrany osobních a citlivých údajů. Na webových stránkách školy je umístěn školní řád včetně jeho příloh. 12

13 12. VYBAVENÍ ŽÁKŮ a) Je zakázáno ponechávat jakékoliv učební pomůcky v učebnách. b) Žáci jsou povinni zakoupit si předepsané učebnice, sešity a další pomůcky dle požadavků školy, opatřit si požadovaný pracovní oděv a obuv, která splňuje požadavky BOZP. c) Na tělesnou výchovu mají žáci cvičební úbor, který určí vyučující tělesné výchovy. d) Sportovní obuv pro účely tělesné výchovy nesmí být používána jako přezůvky do učeben. Přezůvková obuv je dle zásad BOZP a hygienických požadavků obuv vzdušná s pevnou patou. V případě úrazu zaviněného použitím nevhodné obuvi je úraz posuzován jako porušení zásad BOZP ze strany žáka. e) Dokladem žáka je žákovská knížka/studijní průkaz a omluvný list. Slouží k vzájemné informovanosti o prospěchu, docházce a chování žáka mezi rodiči, školou a pracovištěm. Obal ani knížka/průkaz nesmí být popisovány kromě předepsaných údajů. Doklady je žák povinen vždy předložit na vyzvání pedagogického pracovníka a prokazuje se jimi při závěrečné nebo maturitní zkoušce. Škola nezodpovídá rodičům za nezapsané údaje, pokud je toto způsobeno tím, že žák doklady řádně nenosí. Na konci školního roku žáci odevzdají omluvné listy třídnímu učiteli, který je předá zástupkyním ředitelky školy k archivaci. Žákovské knížky nebo studijní průkazy odevzdají žáci k archivaci na konci vzdělávání na škole. f) Vysvědčení jsou úředním dokladem o absolvování příslušného ročníku a dosaženém prospěchu. Pokud žák vysvědčení ztratí nebo znehodnotí, může podat písemnou žádost o vydání stejnopisu vysvědčení. Podrobnosti o obsahu žádosti sdělí žákům příslušný třídní učitel. 13. HODNOCENÍ ŽÁKŮ se řídí klasifikačním řádem SŠO, který je přílohou tohoto školního řádu. 14. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka: napomenutí třídního učitele, napomenutí učitele odborného výcviku, důtka třídního učitele, důtka učitele odborného výcviku a důtka ředitele školy. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. 13

14 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) Vnitřní prostory školy a veřejně přístupná místa jsou vybaveny z důvodu zajištění ochrany majetku a bezpečnosti žáků i pracovníků školy kamerovým systémem v souladu se zákonem. b) Žáci ubytovaní na domově mládeže se řídí kromě tohoto řádu i ustanovením řádu domova mládeže. c) Na pracovištích, kde žáci vykonávají odborný výcvik nebo odbornou praxi, se na žáky vztahují kromě tohoto řádu i ustanovení platná pro tato pracoviště. d) V odborných učebnách se žáci současně řídí provozním řádem odborných učeben. e) Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, problematika bezpečnosti silničního provozu, environmentální výchova i multikulturní výchova byla začleněna do výuky a aktivit školy. f) Škola má účinné preventivní systémy zaměřené na omezení školní neúspěšnosti (zdarma konzultace, e-learning) a rizikového chování. g) Porušování tohoto řádu bude postihováno v souladu s klasifikačním řádem školy. Školní řád Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 projednala a schválila školská rada dne Tento školní řád včetně příloh nabývá platnosti dne 27. srpna 2014 s účinností od (ruší školní řád dosud účinný od 1. září 2012). Příloha č. 1 Klasifikační řád Střední školy obchodní, Č. Budějovice, Husova 9 Příloha č. 2 Zásady práce v počítačové síti Příloha č. 3 Provozní řád učeben s multimediální technikou Příloha č. 4 Provozní řád odborné učebny ADP Příloha č. 5 Provozní řád Wi-Fi koutku V Českých Budějovicích dne Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 14

15 Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků - průběžné i celkové klasifikaci, pedagogičtí pracovníci uplatňují přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 1.2 Při celkové klasifikaci přihlíží pedagogičtí pracovníci k aktivitě při vyučování, účasti žáka na vyučování, rovněž respektují individuální dispozici žáka. 1.3 Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: a) předměty s převahou teoretického zaměření a předměty s převahou praktických činností b) předměty s převahou výchovného a odborného zaměření 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení 2.1 Prospěch Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech povinných i nepovinných se hodnotí těmito stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen (a). Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn (a). 2.2 Chování V denní formě vzdělávání se chování hodnotí těmito stupni hodnocení: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé 2.3 Celkové hodnocení žáka Celkové hodnocení výsledků vzdělávání žáka na konci prvního a druhého pololetí je vyjádřeno klasifikací ve všech povinných vyučovacích předmětech a klasifikací chování. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 1

16 a) prospěl (a) s vyznamenáním - žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré b) prospěl (a) - žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný c) neprospěl (a) - žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí d) nehodnocen (a) - žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu Nelze-li žáka hodnotit na konci I. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín - nejpozději do konce září následujícího školního roku. 2.4 Komisionální zkoušky Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li opravné zkoušky b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení c) ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitelka zároveň vyučující, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky Komisionální zkoušku podle odst písm. a) b) a c), může žák konat v jednom dni nejvýše jednu Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci písm. a) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelkou školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitelka školy žádosti o dřívější termín vždy. 2

17 Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitelka školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole. 2.5 Opravné zkoušky Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše z 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku Opravnou zkoušku koná i žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše z 2 povinných předmětů, vyučovaných pouze v prvním pololetí Termín opravných zkoušek stanoví ředitelka školy tak, aby opravné zkoušky byly vykonány nejpozději do konce příslušného školního roku Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konaní nedostaví, neprospěl Žákovi, který se z vážných důvodů nemůže dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 2.6 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Vyučující na začátku klasifikačního období prokazatelně seznámí žáky s pravidly a podmínkami hodnocení Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka b) soustavným sledováním výkonů žáků a jeho připravenosti na vyučování a aktivit v průběhu výchovně vzdělávacího procesu c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) d) analýzou výsledků činnosti žáka e) konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky, výchovným poradcem a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně. Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení, který závisí na počtu hodin příslušného předmětu a na povaze předmětu. V případě předmětu s 1hodinovou dotací je minimální počet známek za pololetí 3, při dvouhodinové dotaci 4, při tříhodinové a vyšší dotaci Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí 3

18 učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů Kontrolní písemné práce prokonzultuje s třídním učitelem, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení žáka Pro řádnou klasifikaci žáka je nezbytné, aby jeho docházka za každé pololetí školního roku činila alespoň 80 %. V případě docházky menší, než je stanoveno ve školním řádu, vykoná žák zkoušku z profilových předmětů daného oboru v termínech stanových ředitelkou školy. Docházka nižší než 80 % nebo opakovaná přítomnost žáka bez předepsaného oděvu v hodinách odborného výcviku, odborné praxe a tělesné výchovy je vždy důvodem pro nehodnocení žáka v řádném termínu. Pro výsledné hodnocení žáka z daného předmětu bude mít výsledek zkoušky z profilových předmětů rozhodující váhu s přihlédnutím k průběžné klasifikaci. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo znát průběžnou klasifikaci. Průběžná klasifikace je kromě záznamů ve studijních průkazech a žákovských knížkách zpřístupněna všem žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků formou dálkového přístupu přes webové stránky školy individuálně přidělenými přístupovými údaji, které jsou žákům a zákonným zástupcům předány na prvních informačních schůzkách v 1. ročníku resp. po zahájení vzdělávání na škole. 2.7 Klasifikace žáka Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu Zkoušení se v žádném případě nepoužívá jako prostředek k upevnění kázně Stupeň prospěchu z odborného výcviku stanoví učitel odborného výcviku po dohodě s instruktorem žáka. V případě, že se na odborném výcviku podílí více učitelů odborného výcviku, stanoví stupeň prospěchu po vzájemné dohodě. 4

19 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně se rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, kultivovaný, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projevu je málo uspokojivý. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. V tělesné výchově je podstatným kritériem klasifikace úroveň pohybových schopností, výkonnosti a zvládnutí základního učiva. Při klasifikaci se přihlíží ke zdravotnímu stavu žáka, jeho tělesnému rozvoji, zájmu a přístupu k pohybovým aktivitám. 4. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činností Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkonů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitosti. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní i písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 5

20 Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojování poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi vážné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho často logické nedostatky. V ústním i písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 5. Klasifikace chování Stupeň l (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu a zásady slušného chování. Má dobrý vztah ke spolužákům, přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek 6

21 pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu a se zásadami slušného chování. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 3 (neuspokojivé) Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu. Chování žáka ve škole je v rozporu se zásadami slušného chování. Dopustí se takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. 6. Klasifikace žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním a) Pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním volí vyučující takové formy a druhy zkoušení, které jsou doporučeny školským poradenským zařízením a které odpovídají schopnostem žáka. Vyučující postupuje vůči žákovi uvážlivě a individuálně s využitím všech dostupných informací z odborného vyšetření a ve spolupráci s rodiči žáka (v případě zletilého žáka s ním samým). b) U žáků klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Veškerá rozhodnutí pedagoga při klasifikaci žáků musí být vedena s vědomím, že úspěšnost je podmínkou zdravého vývoje osobnosti. 7. Individuální vzdělávací plán 7.1 V individuálním vzdělávacím plánu je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu stanoveného školním vzdělávacím programem. 7.2 Žák a zákonný zástupce nezletilého žáka je seznámen s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelkou školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, je součástí osobní dokumentace žáka. 7.3 Povinnosti žáka: a) Žák je povinen doplňovat si pravidelně zameškané učivo v rozsahu výuky (dle stanoveného vzdělávacího plánu) a účastní se konzultací v jednotlivých předmětech. b) Žák je povinen alespoň jednou měsíčně kontaktovat všechny vyučující (dle stanoveného vzdělávacího plánu a termínů zkoušek). c) Žák, kterému byl individuální studijní plán udělen, je povinen uzavřít svou klasifikaci v řádných termínech ke konci prvního i druhého pololetí. V případě, že to není možné, musí požádat o prodloužení zkouškového období ředitele školy; na základě této žádosti bude stanoven náhradní termín pro uzavření klasifikace. 7

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 1 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace Každý žák (žákyně) se dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu v Karviné zavazuje dodržovat

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Školní řád obchodní akademie Úvodní ustanovení Studium na obchodní akademii si žák zvolil svobodně s vědomím

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků Platnost od: 5. 2. 2014 Schválila: Školská rada dne 5. 2. 2014 Č.j.: ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád, který vychází ze zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261 ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Školní řád upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole podrobnosti o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Holčovice 176 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 01/2015 A1 A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37

kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37 kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37 kolní ád je zpracován na základ zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon) v platném zn ní.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vypracovala: Mgr. Diana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 263/14 Vypracoval: Schválil: Kolektiv pedagogů Mgr. Věra Řípová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace Podolí 53, 686 04 Podolí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S002/2015 Vypracovala: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení Řád školy - SM01 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 26.8.2015 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 32/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Obsah:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY NOVÁ VES 32 Č.j.: ZŠKom203/2015 Spisový / skartační

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Školní řád Tento řád vydává ředitel Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s. dle 30 zákona č. 561/2004 Zákon o předškolním, základním,

Více

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 24/2007 Vydala a schválila: Paed Dr. Eva Růžičková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1 Úvodní ustanovení 2 Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, pravidla společenského

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016 Účinnost od: 1. 1. 2016 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců II. Organizace vyučování a činností ve škole a) všeobecné zásady

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 Školní řád je účinný od 1.9. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD /určeno žákům a rodičům/ 1. Docházka do školy 2. Chování žáka ve škole 3. Chování mimo školu 4. Ochrana majetku

Více

Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy

Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: Účinnost od: 1.9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A

Více

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ 500 02

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ 500 02 GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč. tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč. tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč je vydán na základě 30

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V souladu s 28 písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Datum Podpis Vydává Milan Růžička, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace se sídlem Radňovice 54, 592 31,Nové Město na Moravě ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: 71/2011 Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Školní řád školy Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark.

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Č.j.: 1.1/2010 Vypracoval: Schválil:

Více

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvod

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvod Vnitřní předpis č.j. GJB: 1176/2015 školní řád Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 ŠKOLNÍ ŘÁD Úvod Ředitel Gymnázia Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, vydává ve smyslu 30 z. č. 561/

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád Školní řád Školní řád Integrované střední školy, Rakovník, Na Jirkově 2309 je určen pro vnitřní potřebu školy a je pro všechny subjekty zúčastněné na výchovném procesu závazný. Všichni zúčastnění jsou

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658. Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658. Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Školská rada projednala dne: 24.3.2013 Pedagogická rada projednala dne: 15.4.2015 Školní řád nabývá platnosti dne: 16.4.2015

Více

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2. Školní řád

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2. Školní řád Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Školní řád Školní řád SPŠ Přerov vychází ze zákona 561/2004 Sb. a z vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 13 České republiky ze dne 29.

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy... 2. 2.1. Práva žáků... 2

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy... 2. 2.1. Práva žáků... 2 Základní škola Košťany, Komenského nám. 351, okres Teplice Školní řád základní škola Č.j.: Účinnost od: 1.2.2016 Spisový znak: Skartační znak: Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. OBSAH 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 1.4.2014 Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2014 ZSTGM/218/2014

Více

Š k o l n í. ř á d. Směrnice č. B 1. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5

Š k o l n í. ř á d. Směrnice č. B 1. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5 Směrnice č. B 1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám po projednání a se souhlasem Pedagogické rady

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace, se sídlem Štefánikova 2514, 761 15 Zlín vydává tento Školní

Více

České Budějovice U Hvízdala 4, PSČ 370 11

České Budějovice U Hvízdala 4, PSČ 370 11 D O M O V M L Á D E Ž E A Š K O L N Í J Í D E L N A České Budějovice U Hvízdala 4, PSČ 370 11 V N I T Ř N Í Ř Á D - 1 - Adresa domova mládeže : Domov mládeže a Školní jídelna U Hvízdala 4 370 11 České

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Č.j.: ŘŠ 2/2010 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Tento školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD Základní škola Šumvald, okres Olomouc, příspěvková organizace Šumvald č. 204, 783 85 Šumvald č.j.: 37/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD Obsah: A Úvod B Školní řád 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Číslo vnitřní směrnice: OAJL2015/099 Adresa školy: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně Ředitelka Obchodní

Více

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRACOVNÍ ŘÁD PRO ZAMĚSTNANCE Č.j.: ZS 27/2008-3 Účinnost od: 1.9.2008 Spisový znak: C 19 Skartační znak:

Více

Závaznost školního řádu Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance organizace a zákonné zástupce žáků.

Závaznost školního řádu Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance organizace a zákonné zástupce žáků. Školní řád je základní normou organizace. Stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s platnými legislativními předpisy.

Více

Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ

Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ Vypracovala: Mgr. Hana Benešová Schválila: Mgr. Hana Benešová a školská rada Pedagogická rada

Více

Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád

Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád Údaje o organizaci: adresa: Komenského 555, Nová Paka 509 01 telefon: 493 722 420 e-mail: skola@zsnovapaka.cz IČO: 049305620 identifikátor: 600 092 127

Více

Článek 1. Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly

Článek 1. Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly Článek 1 Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly Město Kašperské Hory je vlastníkem této multifunkční sportovní haly (dále jen MSH). Pro její účelné využívání vydává město Kašperské Hory

Více

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ********************************************************************************************

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 386/2007 Účinnost od: 3.září 2007 Spisový znak:386

Více

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: II / 3 / 2012 Vypracoval: PaedDr.J.Horová, Mgr. I.Heiduková Projednáno pedagogickou radou dne: 30.8.2012 Projednáno

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 3_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, 401 13 IČO: 25488627 Zřizovatel mateřské školy: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A Ředitelka

Více

Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc. Vnitřní předpis č. 67

Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc. Vnitřní předpis č. 67 Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc Vnitřní předpis č. 67 Jméno: Datum: Podpis: Zpracovala: Mgr. Iva Burdová Projednáno se Školskou radou při VOŠz

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD A. REŽIM ŠKOLY 1. Školní budova se otevírá v 7.40 hodin pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího (např.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2012

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2012 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2012 Zpracovali: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, statutární zástupce ředitele

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2015. Schváleno školskou radou dne: 24.8.2015. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Název dokumentu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2015. Schváleno školskou radou dne: 24.8.2015. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Název dokumentu Název dokumentu Školní řád Č. j.: 01.04/010915 Počet stran: 21 Počet příloh: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace Brno červen 2015 Schváleno školskou radou dne:

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

PROVOZNÍ ŘÁD HALY PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY

PROVOZNÍ ŘÁD HALY PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY PROVOZNÍ ŘÁD HALY PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY Článek 1 Závazný předpis a podmínky užívání sportovní haly 1. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců MH, jejich práva

Více

V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007. Směrnice č.3. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole

V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007. Směrnice č.3. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007 Směrnice č.3 k zajištění bezpečnosti

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Vnit ní ád domova mládeže

Vnit ní ád domova mládeže St ední pr myslová škola kamenická a socha ská v Ho icích, Husova 675 I. Základní ustanovení Vnit ní ád domova mládeže Domov mládeže ( dále jen DM ) je školské za ízení, které zabezpe uje žák m st edních

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) S t ř e d n í š k o l a e l e k t r o s t a v e b n í a d ř e v o z p r a c u j í c í, F r ý d e k - M í s t e k, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) (na základě 30 školského zákona

Více

Střední zemědělská škola Zápská 302 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1 Účel školního řádu. Článek 2 Práva a povinnosti žáků

Střední zemědělská škola Zápská 302 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1 Účel školního řádu. Článek 2 Práva a povinnosti žáků Střední zemědělská škola Zápská 302 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Účel školního řádu Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si

Více

Školní řád. Základní škola Hlubočky okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky. (Úprava platná od 01. 04.

Školní řád. Základní škola Hlubočky okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky. (Úprava platná od 01. 04. Základní škola Hlubočky okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky Školní řád (Úprava platná od 01. 04. 2016) Školní řád Základní školy Hlubočky vychází z 30 zákona č. 561/2004

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu PROVOZNÍ ŘÁD školní tělocvičny v Okříškách Článek I. Základní ustanovení Školní tělocvična je součástí Základní školy Okříšky, která je současně provozovatelem a pronajímatelem. stanovuje pravidla pro

Více