kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37"

Transkript

1 kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37 kolní ád je zpracován na základ zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon) v platném zn ní. OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ...2 II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÁK A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC VE KOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAH S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY...2 A. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÁK...2 B. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC ÁK...3 C. PRÁVA A POVINNOSTI ZAM STNANC KOLY...3 D. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAH VE KOLE...4 III. PROVOZNÍ A VNIT NÍ RE IM KOLY...4 A. DOCHÁZKA DO KOLY...4 B. CHOVÁNÍ ÁK VE KOLE...5 C. VNIT NÍ RE IM KOLY...6 IV. PODMÍNKY ZAJI T NÍ BEZPE NOSTI, PO ÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ...6 V. OCHRANA ÁK P ED SOCIÁLN PATOLOGICKÝMI JEVY A P ED PROJEVY DISKRIMINACE, NEP ÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ...8 VI. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM KOLY...8 VII. VÝCHOVNÁ OPAT ENÍ...9 VIII. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ...9 1

2 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. kolní ád upravuje podmínky vzd lávání na Základní kole, Praha 10, Prá ská 37, (dále jen kola ) ve smyslu 30 zákona. 561/2004 Sb., kolského zákona v platném zn ní. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ák, jejich zákonných zástupc a pravidla vzájemných vztah mezi v emi osobami ú astnými na vyu ování. Jeho sou ástí jsou podmínky provozu a vnit ního re imu koly, podmínky zaji t ní bezpe nosti a ochrany zdraví ák a jejich ochrany p ed sociáln patologickými jevy a p ed projevy diskriminace, nep átelství nebo násilí. kolní ád dále stanoví podmínky zacházení se kolním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání. 2. kolní ád je závazný pro v echny áky koly, jejich zákonné zástupce a v echny pracovníky koly. 3. V em osobám ú astným na vyu ování ( ák m, zam stnanc m, zákonným zástupc m) je v rámci kolního vyu ování a v rámci inností, které spadají do p sobení koly, poskytnuta ve kerá mo ná ochrana p ed v emi formami rasismu, národnostní, nábo enské a ve keré dal í netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dít te a dal ích právních norem R. 4. kola respektuje v echna práva d tí, která stanoví Úmluva o právech dít te, dbá na jejich dodr ování (ochrana p ed diskriminací, respektování práva na svobodu my lení, sv domí a nábo enství, ochrana p ed vm ováním do soukromí dít te, do jeho korespondence, na ochranu p ed nezákonnými útoky na jeho pov st). 5. Sou ástí kolního ádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák. II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÁK A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC VE KOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAH A. Základní práva a povinnosti ák S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 1. ák má právo na vzd lání a p ístup k informacím o pr b hu a výsledcích svého vzd lávání a informacím, které podporují jeho rozvoj. Ve kole má právo získávat informace prost ednictvím výuky, individuálních rozbor s t ídním u itelem a vyu ujícími. 2. ák je povinen ádn a pravideln docházet do koly a ádn a podle svého nejlep ího sv domí se vzd lávat; pr b n spolupracovat s t ídním u itelem a dal ími pracovníky koly. 3. ák má právo na vyjád ení vlastního názoru odpovídající jeho v ku a stupni vývoje v zále itostech týkajících se jeho vzd lávání. Jeho vyjád ení je v nována nále itá pozornost. 4. ák má právo na informace a poradenskou pomoc koly. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout v ichni pedagogi tí pracovníci koly, specifickou pak zejména t ídní u itelé, výchovný poradce a metodik prevence. 5. ák má právo ú astnit se v ech akcí po ádaných kolou, pokud neporu uje v dom a opakovan kolní ád. 6. ák je povinen dodr ovat kolní ád a dal í vnit ní p edpisy koly. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob je povinen respektovat ve keré bezpe nostní pokyny vydané kolou. 7. ák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovník koly vydané v souladu s právními p edpisy a kolním ádem. 2

3 B. Práva a povinnosti zákonných zástupc ák 1. Zákonný zástupce áka má právo na p ístup k informacím o pr b hu a výsledcích vzd lávání áka a dal ím informacím, které vyplývají z docházky do koly. 2. Zákonný zástupce áka je povinen zajistit ákovu ádnou a pravidelnou docházku do koly a v p ípad ákovy nep ítomnosti zajistit jeho ádnou omluvu a dokládat d vod nep ítomnosti áka ve vyu ování v souladu s ní e uvedenými p edpisy (viz. III. Provozní a vnit ní re im koly - A. Docházka do koly ). 3. Zákonný zástupce áka je povinen pr b n spolupracovat s t ídním u itelem a dal ími pracovníky koly a na výzvu se dostavit do koly k projednání záva ných skute ností týkajících se vzd lávání áka. 4. Zákonný zástupce je povinen dbát na p ípravu áka do koly, pravideln kontrolovat K a její kontrolu stvrdit podpisem. 5. Zákonný zástupce áka je povinen informovat kolu o zdravotním stavu áka, specifických zdravotních obtí ích nebo jiných záva ných skute nostech, které by mohly mít vliv na pr b h vzd lávání a zejména o v ech zm nách, které v pr b hu kolního roku nastaly a to neprodlen poté, co se o takových zm nách dozví. 6. Zákonný zástupce áka je povinen oznámit kole údaje, které jsou d le ité pro pr b h vzd lávání nebo bezpe nost áka a údaje, které kola vy aduje na základ dal ích právních p edpis. Jedná se zejména o jméno a p íjmení, rodné íslo, státní ob anství a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní zp sobilosti, o tom, zda je ák zdravotn posti en, v etn údaje o druhu posti ení, nebo zdravotn znevýhodn n; jméno a p íjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doru ování písemností, telefonické spojení. 7. Zákonný zástupce áka má právo na vyjád ení názoru týkajícího se provozu koly, obsahu a formy a vzd lávání a jeho vyjád ení je v nována nále itá pozornost. 8. Zákonný zástupce áka má právo na informace a poradenskou pomoc koly. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout v ichni pedagogi tí pracovníci koly, specifickou pak zejména t ídní u itelé, výchovný poradce, metodik prevence. Informace kola poskytuje prost ednictvím t ídních sch zek, individuálních konzultací nebo jinou formou, na které se vedení koly a zákonný zástupce áka domluví. 9. Zákonný zástupce áka je povinen seznámit se s tímto kolním ádem, ídit se kolním ádem a respektovat dal í vnit ní p edpisy koly. C. Práva a povinnosti zam stnanc koly 1. V ichni zam stnanci koly jsou povinni dodr ovat kolní ád a dal í vnit ní p edpisy koly. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ák jsou povinni se pravideln ú astnit kolení v oblasti bezpe nosti zdraví a ochrany p i nejr zn j ích innostech a dodr ovat ve keré zásady bezpe nosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní ád a provozní ád koly. 2. V ichni zam stnanci koly jsou povinni dodr ovat a respektovat ákova práva a dbají na jejich výkon. Dbají rovn na výkon ákovských povinností. 3. V ichni zam stnanci koly jsou povinni poskytnout ákovi pomoc a ochranu v p ípad, e jsou o to ákem po ádáni. V ostatních p ípadech postupují podle svého nejlep ího v domí a sv domí. 4. V ichni pedagogi tí pracovníci koly jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc. Specifickou poradenskou pomoc poskytují zejména t ídní u itelé, výchovný poradce a metodik prevence. 3

4 D. Pravidla vzájemných vztah ve kole 1. V ichni pracovníci koly a áci koly se vzájemn respektují, dbají o vytvá ení partnerských vztah podlo ených vzájemnou úctou, d v rou a spravedlností. 2. V ichni pracovníci koly a áci koly dbají na dodr ování základních spole enských pravidel a pravidel slu né a zdvo ilé komunikace. 3. V ichni pracovníci koly a áci koly dbají na udr ování po ádku a istoty ve v ech prostorách koly. 4. Zvlá t hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ák v i pracovník m koly nebo pracovník koly v i ák m je pova ováno za záva né poru ení kolního ádu a vedení koly z takového jednání vyvodí d sledky v souladu s ustanoveními zákona. 561/2004 Sb., kolského zákona ( 31 odst. 3). A. Docházka do koly III. PROVOZNÍ A VNIT NÍ RE IM KOLY 1. áci jsou povinni docházet do koly pravideln a v as podle daného rozvrhu, ú astnit se vyu ování a v ech akcí koly, které se v dob vyu ování konají. 2. Zákonný zástupce áka je povinen prokazatelným zp sobem dolo it d vody nep ítomnosti áka ve vyu ování nejpozd ji do 3 kalendá ních dn od po átku jeho nep ítomnosti, a to t ídnímu u iteli. 3. Opakuje-li se nep ítomnost áka ve vyu ování pro nemoc ast ji, m e t ídní u itel po adovat dolo ení ákovy nep ítomnosti del í ne 3 dny z d vodu nemoci potvrzením o et ujícího léka e, resp. praktického léka e pro d ti a dorost, a to jako sou ást omluvenky vystavené zákonným zástupcem. 4. Ve výjime ných p ípadech (p i podez ení ze zanedbávání kolní docházky) lze po adovat potvrzení léka e jako sou ást omluvenky i v p ípad nep ítomnosti krat í ne 3 dny. Jestli e dojde k opakovanému bezd vodnému nebo ádn neomluvenému zanedbání kolní docházky, oznámí kola v souladu se zákonem. 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran d tí, v platném zn ní, tuto skute nost orgánu sociáln právní ochrany d tí v míst bydli t áka. 5. ák je povinen p edlo it omluvenku v ákovské kní ce t ídnímu u iteli ihned po návratu do vyu ování. 6. ádosti o uvoln ní z vyu ování (zdravotní pobyty, sportovní a kulturní akce, rodinné d vody, apod.) na dobu 2 pracovních dn vy izuje t ídní u itel na základ písemné ádosti zákonného zástupce adresované t ídnímu u iteli. Uvoln ní na dobu del í ne 2 pracovní dny vy izuje editel koly na základ písemné ádosti zákonného zástupce podávané editeli koly prost ednictvím t ídního u itele. Uvoln ní na rekrea ní pobyt je mo né pouze pokud nemá ák neomluvenou absenci. 7. Onemocní-li ák nebo rodinný p íslu ník infek ní chorobou, oznámí to zákonný zástupce neprodlen kole. V p ípad výskytu pedikulózy (v i) u áka kola omluví 1 den, který následuje po zji t ní tohoto problému. 8. Jestli e se ák, který splnil povinnou kolní docházku, neú astní po dobu nejmén p ti vyu ovacích dn vyu ování a jeho neú ast není omluvena, vyzve editelka koly písemn zákonného zástupce nezletilého áka, aby neprodlen dolo il d vod ákovy nep ítomnosti; zárove upozorní, e jinak bude ák posuzován, jako by vzd lávání ukon il. 4

5 9. ák, který do deseti dn od doru ení výzvy do koly nenastoupí nebo nedolo í d vod své nep ítomnosti, se posuzuje jako by vzd lávání ukon il posledním dnem této lh ty; tímto dnem p estává být ákem koly. 10. Evidenci docházky ák do vyu ování vede t ídní u itel. 11. Pro postup do dal ího ro níku je závazné absolvování 50% pololetního úhrnu vyu ovacích hodin. V p ípad absolvování men ího po tu hodin je ákovi odlo ena klasifikace a je nutné, aby ák slo il komisionální zkou ku z p íslu ného p edm tu. B. Chování ák ve kole 1. áci dodr ují zásady spole enského chování. 2. Do koly p icházejí áci vhodn a ist upraveni. V atnách odkládají svrchní od v a p ezouvají se do domácí obuvi, ve které se pohybují po kole. áci jsou povinni pou ívat takovou obuv, která umo uje bezpe ný pohyb, je istá, spl uje základní zásady hygieny nohou, nezne i uje a nepo kozuje vybavení a prostory koly. Stejné zásady platí i pro obuv na pracovní a t lesnou výchovu. Obuv ur enou pro t lesnou výchovu nesmí áci pou ívat jako p ez vky. V prostorách aten se áci zdr ují p i p íchodu a p i odchodu pouze po dobu nezbytn nutnou na p evle ení a p ezutí, udr ují po ádek, nehlu í a nekonzumují potraviny a nápoje. ák m je zakázáno p iná et do koly a konzumovat jakékoliv energetické nápoje. ák m není povoleno nosit na hlav v budov koly epice ani jiné pokrývky hlavy. 3. áci se zodpov dn p ipravují na vyu ování, zpracovávají zadané úkoly, na vyu ování mají p ipravené pot ebné pom cky, na hodiny t lesné výchovy a pracovního vyu ování p edepsaný od v a obuv. 4. Jestli e se ák nemohl na vyu ování nále it p ipravit nebo nevypracoval domácí úlohu, omluví se a zd vodní svoji nep ipravenost u iteli. Dle pot eby vyu ije mo nosti konzultace (p ichází s dopln nou látkou, konkrétními dotazy). U ebnice a kolní pot eby nosí denn do koly podle rozvrhu hodin a podle pokyn u itel v pevné kolní bra n. 5. áci udr ují své pracovní místo a jeho okolí v istot a po ádku. 6. áci nenaru ují pr b h vyu ovací hodiny nevhodných chováním a innostmi, které se neslu ují se kolním ádem a nemají ádný vztah k vyu ování. P estávek vyu ívají k p íprav na vyu ování, k osv ení a odpo inku. B hem malých p estávek áci bezd vodn neopou t jí u ebnu. O velkých p estávkách mezi 2. a 3. vyu ovací hodinou se ukázn n pohybují ve vyhrazených prostorách. Dodr ují zákaz chození do jiných pater budovy. 7. P i vstupu pracovníka koly nebo jiné oprávn né osoby do u ebny a p i jeho odchodu zdraví áci povstáním. 8. áci mají mo nost úschovy cenných p edm t (mobilní telefony, elektronické p ístroje, peníze, perky apod.) v dob vyu ování v uzam eném boxu ve sborovn prost ednictvím vyu ujícího. Za po kození i odcizení cenných p edm t, které nebyly ulo eny na míst k tomu ur eném, kola nenese ádnou odpov dnost. 9. Pou ívání mobilních telefon b hem výuky je zakázáno. V dob vyu ování je mobilní telefon vypnutý. Z d vodu prevence kyber ikany je ve kole zakázáno zneu ívání elektronických prost edk, je zakázáno jakékoliv po izování obrazových a zvukových záznam bez p edchozího povolení editelky koly (zejména natá ení videí a fotografování v prost edí koly). Poru ení bude postihováno dle klasifika ního ádu. 5

6 C. Vnit ní re im koly 1. Po adí a as vyu ovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Ka dá hodina za íná a kon í zvon ním, p ípadn pokynem vyu ujícího. Za átky vyu ovacích hodin jsou stanoveny následovn : 0.hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina Budova koly se otevírá 20 minut p ed zahájením vyu ování. V p ípad, e výuka za íná mimo rozpis vyu ovacích hodin, organizuje vstup do budovy koly a aten p íslu ný vyu ující. Stejn tak organizuje i opu t ní aten a budovy po skon ení hodin mimo rozpis vyu ovacích hodin. T ídní u itel odpovídá za zápis v ech zm n proti rozvrhu do ákovských kní ek. 3. áci jsou povinni nosit na jednotlivé vyu ovací hodiny ákovskou kní ku, u ební pom cky, kolní pot eby a ostatní v ci dle pokynu vyu ujícího. Po ukon ení vyu ovací hodiny ák bez vyzvání uklidí své pracovní místo, pop. splní povinnosti slu by. 4. B hem vyu ovací hodiny smí ák opustit své místo v u ebn jen se souhlasem vyu ujícího. 5. Odchod áka ze koly b hem vyu ování je mo ný jen na základ písemné ádosti zákonného zástupce nezletilého áka. 6. P i výuce ve t ídách, v odborných pracovnách a v t locvi n se áci ídí ádem platným pro tyto pracovny (u ebny). Do v ech u eben ák p echází zp sobem dohodnutým s vyu ujícím. 7. ákovské slu by a jejich nápl práce ur uje podle pot eby t ídní u itel nebo vyu ující. 8. Do kolní jídelny odcházejí áci ukázn n pod dozorem ur eného vyu ujícího. Stolují kulturn a zanechají po sob po ádek. Dbají pokyn dozorujícího u itele. áci se ídí vnit ním ádem jídelny. IV. PODMÍNKY ZAJI T NÍ BEZPE NOSTI, PO ÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ 1. V echny osoby ú astné na vyu ování jsou povinny dodr ovat pravidla bezpe nosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a ídit se protipo árními p edpisy a evakua ním plánem budovy. 2. Zam stnanci koly mají povinnost se ú astnit pravidelných kolení v problematice BOZP a dbát bezpe nostních pokyn vedení koly. áci jsou pravideln seznamováni a pou ováni v BOZP, obsahy pou ení jsou zapisovány do t ídní knihy a stvrzeny podpisem vyu ujícího. 6

7 3. P i výuce v t locvi n, dílnách a na pozemku, v odborných u ebnách, ve kterých je instalováno speciální vybavení, jsou áci povinni dodr ovat specifické bezpe nostní p edpisy pro tuto u ebnu dané vnit ním ádem odborné u ebny. Vyu ující daného p edm tu jsou povinni s nimi seznámit áky p i první vyu ující hodin. O pou ení provede vyu ující zápis do t ídní knihy.u itel je povinen neprodlen seznámit s bezpe nostními p edpisy i ka dého nov p íchozího áka. Správce odborné u ebny je povinen vyv sit v u ebn vnit ní ád odborné u ebny, který je podepsán editelem koly a dbát na to, aby v p ípad zm n podmínek v u ebn byl ád v as novelizován. 4. áci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví a ivota svých spolu ák, neprodlen informovat t ídního u itele nebo jiného vyu ujícího o p ípadech zran ní, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, jeho byli p ítomni. 5. Ve v ech vnit ních i vn j ích prostorách koly je zakázáno kou it. Poru ení zákazu kou ení je poru ením zákona. 379/2005 Sb., a je tedy pova ováno za hrubé poru ení kolního ádu. 6. Ve v ech vnit ních i vn j ích prostorách koly je zakázáno u ívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo t chto látek do koly a kolních prostor vstupovat. Poru ení tohoto zákazu je pova ováno za zvlá t hrubé poru ení kolního ádu a bude p edáno k et ení orgánu sociáln -právní ochrany d tí. 7. Ve v ech vnit ních i vn j ích prostorách koly je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Poru ení tohoto na ízení je poru ením trestního zákona a bude p edáno k et ení orgán m inným v trestním ízení. 8. Ve v ech vnit ních i vn j ích prostorách koly je zakázáno pou ívat zbran, výbu niny, st elivo nebo pyrotechniku a je rovn zakázáno tyto p edm ty do v ech prostor koly p iná et. Poru ení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlá hrubé poru ení kolního ádu. 9. Ve v ech prostorách koly se ák m zakazuje manipulovat s otev eným ohn m bez dohledu vyu ujícího, p i zji t ní po áru jsou áci povinni ihned uv domit kteréhokoliv zam stnance koly. 10. Ve v ech prostorách koly není povoleno ák m pou ívání chemických prost edk k ist ní od v bez dohledu vyu ujícího a p echovávání jakýchkoliv chemikálií, ho lavin a t kavých látek. 11. Pro áky platí p ísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spot ebi i a elektroinstalací bez dohledu vyu ujícího. 12. ák m je zakázáno manipulovat s okny,v trá se b hem hodin, o p estávce smí být okna otev ena pouze je-li ve t íd p ítomen vyu ující. Je p ísn zakázáno vylézání z oken, vyklán ní se a sedání do oken, vyhazování r zných p edm t a vylévání vody z oken nebo házení sn hu do oken. 13. ák m se nedoporu uje p iná et do koly hodnotné p edm ty a v t í obnosy pen z z d vodu mo ného odcizení. áci mají mo nost úschovy cenných p edm t (mobilní telefony, elektronické p ístroje, peníze, perky apod.) v dob vyu ování v uzam eném boxu ve sborovn prost ednictvím vyu ujícího. 14. Za zcizené a po kozené v ci zodpovídá kola jen v p ípad, e byly ulo eny na míst k tomu ur eném (uzam eny v atn, v uzam eném boxu ve sborovn a ve t íd ). Zjistí - li ák ztrátu osobní v ci, je povinen tuto skute nost okam it ohlásit vyu ujícímu u iteli (o p estávce u iteli konajícímu dohled) nebo t ídnímu u iteli, který rozhodne ve spolupráci s vedením koly o dal ím postupu. áci sami dbají na to, aby jejich v ci byly uzam ené, na nedostatky ihned upozorní t. u itele nebo vyu ujícího. 15. Ka dý úraz i nevolnost má ák povinnost neprodlen hlásit dozírajícímu, p ípadn jinému u iteli, nebo vedení koly. 7

8 16. P i p echázení ák na místa vyu ování i jiných akcí mimo budovu koly se áci ídí pravidly silni ního provozu a pokyny doprovázejících osob.p i pohybu po m st a na komunikacích dodr uje ák pravidla silni ního provozu. P ed takovýmito akcemi doprovázející u itel áky zvlá pou í o bezpe nosti. 17. Ozdoby na oble ení nebo na t le (piercing) nesmí být v rozporu se zásadami bezpe nosti p i výkonu innosti souvisejícími s pln ním vzd lávacího programu koly a musí být v souladu se základními spole enskými normami. V. OCHRANA ÁK P ED SOCIÁLN PATOLOGICKÝMI JEVY A P ED PROJEVY DISKRIMINACE, NEP ÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 1. V ichni áci koly jsou povinni zabránit výskytu ikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. P i jejich výskytu jsou povinni okam it informovat t ídního u itele, metodika prevence nebo vedení koly. 2. Ve kole je zakázáno propagovat strany a hnutí sm ující k potla ování lidských práv i rasové nesná enlivosti. 3. ák má právo na pomoc p i e ení problém souvisejících se vztahy s ostatními áky nebo zam stnanci koly, má právo ádat o e ení takových problém p ímo editelku koly. 4. ák, který se stal ob tí ikany nebo jiného násilného, poni ujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má právo oznámit takovou skute nost kterémukoliv zam stnanci koly a na základ tohoto oznámení má právo na okam itou pomoc a ochranu. 5. ák, který se stal sv dkem násilného jednání, ikany nebo jiného poni ujícího jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má povinnost hlásit takovou skute nost t ídnímu u iteli, jinému zam stnanci koly nebo editelce koly. 6. Je zakázáno do koly p iná et p edm ty, které rozptylují pozornost, ohro ují zdraví nebo naru ují dobré mravy. 7. Je zakázáno omezování osobní svobody ák v etn obt ování vtíravými fyzickými dotyky a osaháváním. 8. Prevence ikany je e ena ve kolním programu proti ikanování a v krizovém plánu pro e ení rizikového chování. VI. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM KOLY 1. áci mají právo pou ívat za ízení koly, pom cky a u ebnice pouze v souvislosti s výukou. Jsou povinni se ídit pokyny u itel nebo jiných zam stnanc koly. 2. áci jsou povinni etrn zacházet s u ebnicemi a kolními pot ebami, které jim byly sv eny v souvislosti s výukou. Jejich po kození mají povinnost ihned hlásit u iteli. 3. áci i zam stnanci koly udr ují t ídu, vnit ní i okolní prostory koly v istot a po ádku, chrání majetek koly p ed po kozením. 4. ák odpovídá za kodu, kterou svým jednáním zp sobil a za kodu, jejímu vzniku nezabránil, p esto e to bylo v jeho silách. Zp sobenou a zavin nou kodu uhradí ák nebo jeho zákonný zástupce kole v plném rozsahu. P i zavin ném po kození kolního majetku m e ák koly spole n se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu kody i tím, e na vlastní náklady uvede po kozenou v c do p vodního stavu. 8

9 VII. VÝCHOVNÁ OPAT ENÍ Viz. p íloha Pravidla hodnocení výsledk vzd lávání ák kolní ád je platný pro kolní rok 2013/2014. VIII. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ kolní ád schválila pedagogická rada dne Zm ny lze navrhovat pr b n s ohledem na naléhavost. V echny zm ny ve kolním ádu podléhají schválení pedagogickou radou kolní ád je dostupný ák m v ka dé kmenové t íd a jsou s ním prokazatelným zp sobem seznámeni áci koly a zákonní zástupci nezletilých ák. kolní ád nabývá ú innosti V Praze dne Mgr. Jaroslava R i ková editelka koly 9

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Školní řád upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole podrobnosti o

Více

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261 ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Školní řád obchodní akademie Úvodní ustanovení Studium na obchodní akademii si žák zvolil svobodně s vědomím

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY NOVÁ VES 32 Č.j.: ZŠKom203/2015 Spisový / skartační

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vypracovala: Mgr. Diana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení Řád školy - SM01 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 26.8.2015 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 32/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Obsah:

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 1 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace Každý žák (žákyně) se dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu v Karviné zavazuje dodržovat

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků Platnost od: 5. 2. 2014 Schválila: Školská rada dne 5. 2. 2014 Č.j.: ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád, který vychází ze zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 263/14 Vypracoval: Schválil: Kolektiv pedagogů Mgr. Věra Řípová, ředitelka

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark.

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Holčovice 176 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 01/2015 A1 A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace Podolí 53, 686 04 Podolí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S002/2015 Vypracovala: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Š k o l n í. ř á d. Směrnice č. B 1. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5

Š k o l n í. ř á d. Směrnice č. B 1. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5 Směrnice č. B 1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám po projednání a se souhlasem Pedagogické rady

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Datum Podpis Vydává Milan Růžička, ředitel

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658. Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658. Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Školská rada projednala dne: 24.3.2013 Pedagogická rada projednala dne: 15.4.2015 Školní řád nabývá platnosti dne: 16.4.2015

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 24/2007 Vydala a schválila: Paed Dr. Eva Růžičková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Č.j.: ŘŠ 2/2010 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Tento školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.

Více

Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč. tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč. tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč je vydán na základě 30

Více

Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy

Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: Účinnost od: 1.9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016 Účinnost od: 1. 1. 2016 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců II. Organizace vyučování a činností ve škole a) všeobecné zásady

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Školní řád školy Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Č.j.: 1.1/2010 Vypracoval: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: II / 3 / 2012 Vypracoval: PaedDr.J.Horová, Mgr. I.Heiduková Projednáno pedagogickou radou dne: 30.8.2012 Projednáno

Více

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy... 2. 2.1. Práva žáků... 2

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy... 2. 2.1. Práva žáků... 2 Základní škola Košťany, Komenského nám. 351, okres Teplice Školní řád základní škola Č.j.: Účinnost od: 1.2.2016 Spisový znak: Skartační znak: Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. OBSAH 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, 401 13 IČO: 25488627 Zřizovatel mateřské školy: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A Ředitelka

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD A. REŽIM ŠKOLY 1. Školní budova se otevírá v 7.40 hodin pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího (např.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, OKRES FRÝDEK MÍSTEK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 739 21 PASKOV, KIRILOVOVA 330 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Paskov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, OKRES FRÝDEK MÍSTEK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 739 21 PASKOV, KIRILOVOVA 330 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Paskov ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, OKRES FRÝDEK MÍSTEK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 739 21 PASKOV, KIRILOVOVA 330 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Paskov V Paskově 19. 1. 2015 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Úmluva o právech dítěte (zkrácené znění)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace se sídlem Radňovice 54, 592 31,Nové Město na Moravě ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: 71/2011 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 Ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace, se sídlem Štefánikova 2514, 761 15 Zlín vydává tento Školní

Více

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ********************************************************************************************

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 386/2007 Účinnost od: 3.září 2007 Spisový znak:386

Více

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRACOVNÍ ŘÁD PRO ZAMĚSTNANCE Č.j.: ZS 27/2008-3 Účinnost od: 1.9.2008 Spisový znak: C 19 Skartační znak:

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 Školní řád je účinný od 1.9. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD /určeno žákům a rodičům/ 1. Docházka do školy 2. Chování žáka ve škole 3. Chování mimo školu 4. Ochrana majetku

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Velké Losiny

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Velké Losiny ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Velké Losiny Projednán pedagogickou radou dne: 31. srpna 2012 Schválen školskou radou dne:... Schválená platnost ode dne: 1. září 2012 Ve Velkých Losinách dne: 31. srpna 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních změnou vyhlášky č. 436/2010Sb., zajišťuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V souladu s 28 písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005

Více

Článek 1. Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly

Článek 1. Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly Článek 1 Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly Město Kašperské Hory je vlastníkem této multifunkční sportovní haly (dále jen MSH). Pro její účelné využívání vydává město Kašperské Hory

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava Čj.: KR/11/00208-11/04106 K o l e j n í ř á d 1 Základní ustanovení 1. Vysokoškolská kolej (dále jen kolej) je účelovým zařízením Vysoké

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu PROVOZNÍ ŘÁD školní tělocvičny v Okříškách Článek I. Základní ustanovení Školní tělocvična je součástí Základní školy Okříšky, která je současně provozovatelem a pronajímatelem. stanovuje pravidla pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Habartov, příspěvková organizace se sídlem v Habartově, Karla Čapka 119 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Ř 02/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.

Více

Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor. Š k o l n í ř á d

Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor. Š k o l n í ř á d Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Š k o l n í ř á d Č.j.: GT/1293/05 Školní řád Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 ve znění

Více

PROVOZNÍ ŘÁD HALY PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY

PROVOZNÍ ŘÁD HALY PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY PROVOZNÍ ŘÁD HALY PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY Článek 1 Závazný předpis a podmínky užívání sportovní haly 1. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců MH, jejich práva

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. venkovní bazény. Aquacentra Pardubice, Jiráskova ul. 2664 provozovatel PAP Pardubice o.p.s.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. venkovní bazény. Aquacentra Pardubice, Jiráskova ul. 2664 provozovatel PAP Pardubice o.p.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD venkovní bazény Aquacentra Pardubice, Jiráskova ul. 2664 provozovatel PAP Pardubice o.p.s. Návštěvní řád Aquacentra Pardubice slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

Školní řád. Základní škola Hlubočky okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky. (Úprava platná od 01. 04.

Školní řád. Základní škola Hlubočky okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky. (Úprava platná od 01. 04. Základní škola Hlubočky okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky Školní řád (Úprava platná od 01. 04. 2016) Školní řád Základní školy Hlubočky vychází z 30 zákona č. 561/2004

Více

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Za účelem zajištění podmínek řádného a bezpečného užívání bytů, zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech, jakož i v zájmu upevnění občanského soužití,

Více

GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1 Úvodní ustanovení 2 Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, pravidla společenského

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2015. Schváleno školskou radou dne: 24.8.2015. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Název dokumentu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2015. Schváleno školskou radou dne: 24.8.2015. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Název dokumentu Název dokumentu Školní řád Č. j.: 01.04/010915 Počet stran: 21 Počet příloh: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace Brno červen 2015 Schváleno školskou radou dne:

Více

Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání (dále jen jako Smlouva ) I. Předmět Smlouvy

Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání (dále jen jako Smlouva ) I. Předmět Smlouvy Smlouva o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání doplňující a rozšiřující studium Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta se sídlem M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 zastoupená děkankou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007. Směrnice č.3. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole

V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007. Směrnice č.3. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007 Směrnice č.3 k zajištění bezpečnosti

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Školní řád Tento řád vydává ředitel Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s. dle 30 zákona č. 561/2004 Zákon o předškolním, základním,

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc. Vnitřní předpis č. 67

Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc. Vnitřní předpis č. 67 Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc Vnitřní předpis č. 67 Jméno: Datum: Podpis: Zpracovala: Mgr. Iva Burdová Projednáno se Školskou radou při VOŠz

Více