INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/ RADIOAKTIVITA Mgr. DAGMAR AUTERSKÁ, Ph.D. TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 2 Radioaktivita DEFINICE RADIOAKTIVITY PŮVOD RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ VYUŽITÍ RADIOAKTIVITY CEA Radioaktivní prvky slouží vědeckému využití. 1

3 Str. 2 Obsah Definice radioaktivity 4 Radioaktivita, přirozená vlastnost některých atomů 5 Měření radioaktivity 6 Ubývání radioaktivity 7 Různé typy rozpadu 9 Původ radioaktivních prvků 11 Přírodní radioizotopy 12 Izotopy s umělou radioaktivitou 13 Využití radioaktivity 14 Radioaktivní stopovač 15 Datování 19 Obr. 1 Obrázek mozku získaný díky emisní tomografii - snímání z různých pozic úhlů. Obr. 2 Radioaktivity bylo využito při datování historických a prehistorických stop. 2

4 Str. 3 Úvod Fotografie zleva doprava: Henri Becquerel, Wilhelm Röntgen, Pierre a Marie Curie Radioaktivita nebyla vymyšlena člověkem. Je to přírodní fenomén, k jehož objevu došlo na konci 19. století. Úvod Radioaktivitu si člověk nevymyslel. Byla objevena před více než jedním stoletím, v roce 1896, francouzským fyzikem Henri Becquerelem. Tento vědec se snažil dozvědět, zda paprsky, které vyzařovaly fluorescenční soli urania, jsou stejné povahy jako paprsky X objevené v roce 1895 německým fyzikem Wilhelmem Röntgenem. Myslel si, že jsou to pouze soli uranu, které poté, co byly vystaveny světlu, vyzařují tyto paprsky X. Jaké bylo jeho překvapení, když v Paříži v březnu roku 1896 zjistil, že fotografický film (fotografická deska) byl vyvolán, aniž by byl vystaven dennímu světlu. Vyvodil z toho, že uran vysílá spontánně a samovolně neviditelné paprsky, lišící se od paprsků X. Tento objevený fenomén byl nazván radioaktivitou (z latinského radius: paprsek). V práci Henri Bequerela pokračovali Pierre a Marie Curieovi, kteří v roce 1898 izolovali polonium a radium, neznámé radioaktivní prvky, které se nacházejí v uranové rudě. 3

5 Str. 4 RADIOAKTIVITA JE TRANSFORMACE ATOMU DOPROVÁZENÁ SOUČASNĚ VYZAŘOVÁNÍM Definice radioaktivity 4

6 Str. 5 RADIOAKTIVITA, PŘIROZENÁ VLASTNOST NĚKTERÝCH ATOMŮ V přírodě je většina radioaktivních jader stabilních. Přesto mají některé atomy nestabilní jádra, což je způsobeno nadbytkem protonů či neutronů a nebo obou dvou. Jsou radioaktivní a nazýváme je radio-izotopy nebo radionuklidy. Jádra radioaktivních atomů se spontánně přeměňují na jiná atomová jádra, radioaktivní či nikoliv. Tak se přemění radioaktivní jádro na jiné radioaktivní jádro, uran 238 má tendenci se přeměnit na stabilní formu na olovo 206. Tato nevratná transformace radioaktivního atomu na jiný se nazývá radioaktivní rozpad. Je doprovázena emisí různého druhu záření. Chemický prvek může mít současně radioaktivní i neradioaktivní izotopy. Atomy mající stejný počet protonů a různý počet neutronů, patří ke stejnému chemickému prvku (viz brožura l Atome) Uhlík 12 (6 neutronů) a uhlík 14 (8 neutronů) představují dva izotopy uhlíku. Vodík 1 H Deuterium 2 H nebo D Tritium 3 H nebo T Jádro 1 elektron jádro 1 elektron jádro 1 elektron 1 proton 1 proton 1 proton 1 neutron 2 neutrony Např. uhlík 12 není radioaktivní, zatímco uhlík 14 ano. Radioaktivita týkající se pouze jádra a ne elektronů, způsobí, že chemické vlastnosti Chemické vlastnosti prvku jsou určeny radioaktivních izotopů jsou stejné jako vlastnosti počtem elektronů (viz brožura L Atome) stabilních izotopů. 5

7 Chemické vlastnosti Str. 6 K měření radioaktivity používáme různé jednotky: : becquerel, gray, sievert a curie. Jednotky radioaktivity Becquerel (Bq) Charakteristickým znakem radioaktivního vzorku je jeho aktivita, která je udávána počtem rozpadů, které proběhnou uvnitř radioaktivních jader za sekundu. Jednotkou této aktivity je becquerel, symbol Bq. 1 Bq = 1 rozpad za sekundu Tato jednotka je velmi malá. Radioaktivita radioaktivního zdroje se velmi často vyjadřuje v jeho násobcích. kilobecquerel (kbq) = Bq, megabecquerel (MBq) = 1 milion Bq, gigabecquerel (GBq) = 1 miliarda Bq, terabecquerel (TBq) = miliard Bq. Obrázek: Jednotky měření radioaktivity Tento obrázek umožňuje symbolicky vyjádřit vztah mezi třemi jednotkami měření radioaktivity: dítě hází předměty svému spolužákovi. Počet hozených předmětů se může přirovnat k becquerelovi (počet rozpadů za sekundu); počet předmětů chycených spolužákem k jednotce gray (absorbovaná dávka), a stopy zanechané na jeho těle v závislosti na předmětu, těžké nebo lehké k jednotce sievert (vzniklý účinek). 6

8 Str. 7 Gray (Gy) Tato jednotka umožňuje měřit množství záření (energie), které organismus nebo předmět, který je vystaven záření, absorbuje. Jednotka gray nahradila jednotku rad v roce gray = 100 rad = 1joule na kilogram ozářené látky. Sievert (Sv) Biologické účinky na organismus vystavený záření (podle povahy a druhu orgánů vystavených záření) se měří v sievertech a vyjadřují se rovněž dávkovým ekvivalentem. Nejběžnější jednotkou je milisievert neboli tisícina sievertu. Curie (Ci) Bývalou jednotkou měření radioaktivity je jeden curie (Ci). Veličina Curie byla definována jako aktivita jednoho gramu přírodního prvku rádia, který se nachází v půdě společně s uranem. Tato jednotka je mnohem větší než becquerel, neboť v jednom gramu radia dojde k 37 miliardám rozpadů za sekundu, tudíž se jeden curie rovná 37 miliardám becquerelů. K detekci a měření záření vysílaného radioaktivními izotopy používáme různé typy detektorů, mezi které patří detekční (odečítací) trubice s plynovou náplní (proporcionální detektory, Geiger-Müllerovy detektory, ionizační komory) scintilátory s fotomultiplikátory, polovodiče (křemík, germanium). Tyto detektory jsou extrémně citlivé a běžně měří aktivitu milionkrát nižší než je ta, která by mohla mít dopad na naše zdraví. Text v modrém rámečku: Pokles aktivity radioaktivního vzorku v závislosti na čase 1 Bq = 1 rozpad za sekundu. Postupně, jak se jádra rozpadem přeměňují, aktivita vzorku klesá. Podle zákona náhody, který řídí fenomén radioaktivity, je na konci času T nazývaného poločasem rozpadu, aktivita vzorku poloviční. Na konci dvou poločasů rozpadu zůstává ještě čtvrtina jader radioaktivních. Na konci tří poločasů rozpadu zůstává ještě osmina jader radioaktivních. Na konci deseti poločasů rozpadu zůstává tisícina jader radioaktivních. Zákony radioaktivity 7

9 Pokles radioaktivity Aktivita radioaktivního vzorku se snižuje v závislosti na čase, protože dochází k postupnému mizení nestabilních jader, která tento vzorek obsahuje. Radioaktivní rozpad daného jádra je jev nahodilý (má pravděpodobnostní charakter). Str. 8 V závislosti na jádrech trvá radioaktivita několik sekund, pár dní nebo i miliardy let. 8

10 Tabulka rozpadu některých radioaktivních prvků Chemický Doba - poločas Původ Výskyt Příklad použití prvek rozpadu tritium 12,3 roku umělý - Termonukleární syntéza (fúze), biologické popiskyznačkovače Uhlík 11 20,4 minuty umělý - Lékařské zobrazovací metody Uhlík let přírodní atmosféra Datování, určování stáří uhlíkové sloučeniny Kyslík 15 2, 02 min umělý - Lékařské zobrazovací metody Fosfor 32 14,3 dne umělý - Biologický výzkum Síra 35 87, 4 dne umělý - Biologický výzkum Draslík 40 1,3 miliardy let přírodní Horniny - bohaté na draslík, kostra Kobalt 60 5,27 roku umělý - Radioterapie, průmyslové ozařování, gamadefektoskopie Stroncium 28,8 roku umělý Produkty Měřidlo, dozimetr 90 jaderných reaktorů Jód ,2 hod umělý - Nukleární medicína Jód 131 8, 05 dne umělý Produkty - jaderných reaktorů Césium ,2 roku umělý Produkty Curieterapie (ozařování jaderných nádorů z těsné blízkosti) reaktorů Thalium 3,04 dne umělý - Nukleární medicína 201 Radon 222 3, 82 dne přírodní Plyny, - které vycházejí ze žulových hornin Radium let přírodní Zemské - horniny obsahující uran Thorium 14 miliard let přírodní - Určování stáří nerostů, 9

11 232 potencionální palivo Uran milionů let přírodní Některé zemské horniny, žulové horniny Nukleární zastrašování, palivo Uran 238 4,47 miliard let přírodní Některé zemské horniny, žulové horniny Plutonium let umělý Produkt jaderných reaktorů Palivo pro reaktory s rychlými neutrony Nukleární palivo zastrašování, Str.9 Každý radioaktivní izotop má specifický poločas rozpadu. Je to doba, za kterou polovina z původně přítomných radioaktivních atomů vymizí prostřednictvím spontánní transformace. V závislosti na druhu radioaktivních jader je tento poločas velmi různorodý: několik sekund, hodin, několik dní, stovky let, miliardy let. Různé typy rozpadu Radioaktivita alfa Záření alfa se skládá z jádra hélia obsahujícího 2 protony a 2 neutrony. Nese dva kladné náboje. Atomy, v jejichž radioaktivních jádrech je příliš protonů a neutronů vyzařují často záření alfa ( ). Přeměňují se na jiný chemický prvek, jehož jádro je lehčí. Například uran 238 je radioaktivní částicí alfa a přemění se na thorium 234. Radioaktivita alfa ( ) obrázek Helium 4 Thorium 234 Uran 238 Radioaktivita beta mínus Záření beta mínus se skládá z jednoho záporně nabitého elektronu. 10

12 Některé atomy, jejichž jádra jsou příliš zatížena neutrony, vysílají záření beta mínus. Jeden z neutronů v jádře se rozpadá na jeden proton a jeden elektron, který je vymrštěn. Atom se tak transformuje na jiný chemický prvek. Například thorium 234 představuje radioaktivní částici beta minus a přeměňuje se na protactinium 234. Radioaktivita beta Elektron Thorium 234 protactinium 234 Radioaktivita se měří počtem rozpadů atomových jader za sekundu. Str. 10 Radioaktivita beta plus Záření beta plus se skládá z pozitronu (částice se stejnou hmotností jako elektron ale nabitá kladně = antičástice k elektronu). Mnohé atomy, jejichž jádra jsou příliš zatížena protony, vyzařují záření beta plus. Jeden z protonů v jádře se rozpadne na neutron a pozitron, který je vymrštěn. A tak se atom transformuje na jiný chemický prvek. Například jód 122 je radioaktivní částice beta plus a transformuje se na telur 122. Všimněme si, že pro oba dva typy rozpadu beta si jádro uchovává stejný počet nukleonů (tudíž stejnou atomovou hmotu). Radioaktivita gama Záření gama je také elektromagnetické vlnění, stejné jako u světla nebo paprsků X, ale je energetičtější. Toto záření následuje často po rozpadu alfa nebo beta. Po vyslání částice alfa nebo beta, je jádro stále excitované, neboť jeho protony a neutrony nenalezly ještě rovnováhu. Tudíž se rychle zbavuje příliš velkého množství energie vysíláním paprsků gama. A tomu se říká radioaktivita gama. Například kobalt 60 se transformuje rozpadem beta na nikl 60, který dosáhne stabilního stavu tím, že vyšle záření gama. Fotografie : Babyline je přístroj (dozimetr), velmi citlivý na záření, který se využívá během kontroly (radioaktivního) odpadu. 11

13 Záření gama Schéma 12

14 Str. 11 RADIOAKTIVITA AŤ UŽ PŘIROZENÁ ČI UMĚLÁ JE VŠUDYPŘÍTOMNÁ Původ radioaktivních prvků Str

15 Přírodní radioizotopy Během vzniku Země, přibližně před pěti miliardami let, hmota obsahovala stabilní i nestabilní atomy. Ale od té doby se většina nestabilních atomů působením radioaktivity rozpadla a většina z nich dosáhla stability. I přes to existuje stále několik atomů s přirozenou radioaktivitou: radioizotopy charakterizované velmi dlouhým poločasem rozpadu jako jsou uran 238 (4,5 miliardy roků), draslík 40 (1,3 miliardy let). Od doby svého vzniku se ještě nestačily rozpadnout. radioaktivní prvky pocházející z předchozích jako je např. radium 226, které permanentně vzniká po rozpadu uranu 238. Radium 226 se pomalu transformuje na plyn, radon, který je rovněž radioaktivní. radioizotopy vzniklé působením kosmického záření kosmické záření k nám přichází bez přestání z Vesmíru a je někdy velmi energetické viz brožura Člověk a záření na některá atomová jádra. Je tomu tak v případě uhlíku 14, který neustále vzniká v atmosféře. Přirozená radioaktivita pochází z radioaktivních prvků, které vznikly v hvězdné soustavě před miliardami let. Text k fotografii: Několik příkladů aktivity radioaktivních vzorků v našem životním prostředí žula: becquerelů na kilogram lidské tělo: člověk vážící 70 kg má radioaktivitu rovnající se řádově becquerelů, z nichž přibližně má na svědomí draslík 40 obsažený v kostech mléko 80 becquerelů na litr mořská voda 10 becqurelů na litr 14

16 Str. 13 Tyto přírodní radioizotopy se nacházejí na naší planetě v atmosféře (uhlík 14, radon 222), v zemské kůře (uran 238 a uran 235, radium 226) a v naší stravě (draslík 40). To je tedy ten důvod, proč je všechno kolem nás radioaktivní. Odpradávna byly Země i živé bytosti silně ovlivněny radioaktivitou. A není to tak dlouho, něco málo přes sto let, co se díky Henrimu Becquerelovi prokázalo, že člověk vždy žil v tomto radioaktivním prostředí. Umělé radioizotopy Umělé radioizotopy se vyrábějí prostřednictvím cyklotronu (cyklický vysokofrekvenční urychlovač) nebo jaderného reaktoru a používají se k četným aplikacím. Některé radioizotopy (kobalt 60, iridium 192 ) mohou být použity jako zdroj záření pro radiografii gama (gamagrafii) nebo jako zdroj ozáření pro radioterapii nebo pro průmyslové využití. Takové zdroje jsou běžně používány v lékařství i průmyslu (viz brožura Člověk a záření). Ke vzniku dalších umělých radioizotopů dochází v jaderných reaktorech (stroncium 90, cesium 137 ). Některé z nich nejsou člověkem využívány jako například jaderný odpad. Jsou silně radioaktivní a musejí být uskladněny co nejbezpečněji a izolovaně od lidí (viz brožura Cyklus paliva). Pro potřeby lékařství a průmyslu člověk vytváří umělou radioaktivitu. Text k fotografii: Afrodita v podřepu, vystavená v oddělení starověkých řeckých, etruských a římských památek v Louvru. Gamagrafie umožnila odhalit předchozí zpevnění této sochy z mramoru a přesně určit, kde se nacházejí vložené kovové díly a dutiny. 15

17 Str. 14 RADIOAKTIVITA JE VYJÍMEČNÝM PROSTŘEDKEM K PROZKOUMÁNÍ ČLOVĚKA A PROSTŘEDÍ. Využití radioaktivity Str

18 Radioaktivní stopovače Díky radioaktivnímu záření je možné sledovat pohyb chemické látky v lidském těle Princip Chemické vlastnosti radioaktivního izotopu jsou shodné s vlastnostmi stabilního izotopu až na jeden rozdíl, který spočívá v tom, že radioizotop je nestabilní. Tato nestabilita vyvolává rozpad, který se projevuje vyzařováním. Stačí tudíž vlastnit detekční nástroje uzpůsobené ke sledování (stopování) těchto radioizotopů. Například draslík 40, který je smíchán se stabilním draslíkem v naší potravě, se bude v našem těle držet stejné trasy jako jeho stabilní izotopy. Detekce záření vysílaného draslíkem 40 umožní tudíž vystopovat pohyb veškerého draslíku. Za pomoci vhodných detekčních přístrojů tak radioizotop může sloužit jako stopovač (stopovací nebo kontrastní látka). Stejným způsobem je možné také určit lokalizaci molekuly. Označení může být provedeno dvěma způsoby: nahrazením jednoho atomu molekuly jedním z jeho radioaktivních izotopů nebo zavěšením radioaktivního atomu na molekulu. Označená molekula se tak stává stopovačem. Obrázky mozku vytvořené pomocí kontrastní látky Str. 16 Této metody se využívá hlavně v lékařství, aby se mohlo sledovat např. působení léku, nebo při studiu přesunu zplodin do okolního prostředí Je nezbytné připomenout, že v konkrétním případě je kontrastní látka používána ve velmi malém množství, které je však dostačující, protože přístroje detekující záření jsou velmi citlivé. Účinky radioaktivního záření nejsou tudíž v těchto malých dávkách nebezpečné. (viz brožura Člověk a záření.) Kromě toho je poločas rozpadu těchto izotopů velmi krátký (od několika minut do několika dnů) a izotopy zmizí velmi rychle jak z našeho organizmu, tak ze životního (okolního) prostředí. 17

19 Aplikace stopovačů v lékařství Možnosti nabízené aplikací stopovačů a radioaktivity v biologickém a lékařském výzkumu byly jedním z rozhodujících faktorů pokroku v medicíně v průběhu 20. století. Rovněž tak například v Avery v roce 1943 izotopy umožnily prokázat, že DNA je nositelem dědičnosti. V následujících letech vedly k nástupu molekulární biologie, ke stanovení genetického kódu, k charakteristice chemických reakcí zajišťujících buněčné fungování nebo také k pochopení energetických mechanizmů. Ostatně techniky používající radioaktivitu rozšiřují možnosti diagnostiky za účelem správného stanovení diagnózy a lepšího léčení nemocí. Místo aby (pokračování na další str.) Str. 17 Radioaktivita přispěla k rozvoji výzkumu v biologii a pokroku v lékařství ve 20. století. záření procházelo lidským tělem jako je tomu u radiografie, zavede se do organismu malé množství látky se stopami radioizotopu vysílajícího záření gama nebo beta plus, které se nakonec také přemění na záření gama. Tento produkt rozpozná určité buňky organismu a určí, zda fungují správně. Například thalium 201 umožní pozorovat přímo činnost srdce a vidět, zda vykazuje známky slabosti. Jiné druhy zkoušek odhalí přítomnost nádorů v kostech. Vědci využívají rovněž nukleární medicínu k pochopení funkce orgánů. Například techniky, se kterými se pracuje při zkoumání mozku, umožní přímé pozorování částí mozku, které kontrolují vidění, memorování, učení se jazykům nebo počítání. Ve výzkumu umožní radioaktivní označení molekuly (léky, energetické produkty ) sledovat, jak se bude buňka nebo organismus chovat v budoucnosti. To vše pomáhá při koncepci nových léků. 18

20 Použití radioaktivních stopovačů při zkoumání životního prostředí Míra absorpce záření vysílaného velmi slabým zdrojem umožní měřit hustotu prostředí, kterým prochází. Rovněž tak můžeme průběžně sledovat rozpuštěné látky neboli suspenze (pevné látky rozpuštěné v kapalném prostředí) ve vodách řek jako je (pokračování na další str.) Text k fotografii: Přírodní nebo umělé radioizotopy jsou stopovače (kontrastní látky), které se kromě jiného používají i při sledování vývoje masy vzduchu nebo vody 19

21 Str. 18 Rhona a regulovat čištění přehrady tak, aby se nepřekročila úroveň, která by ohrozila faunu a flóru řeky. Rovněž tak se může sledovat radioaktivně označený sediment nebo znečišťující prvek. To umožní optimalizovat trasy silnic a dálnic, aby se minimalizovalo riziko znečištění, nebo kontrolovat skládky odpadu, zda neinfiltrují půdu. Vědci využívají rovněž přemisťování přirozených či umělých radioizotopů při sledování přesunů mas vzduchu nebo vody Využití radioaktivních stopovačů v průmyslu Průmysl využívá četné komplexní reaktory, přes jejichž neprůhlednou stěnu mohou být vstříknuty radioaktivní stopovače. (pokračování na str. 19) Text k fotografii 1/ Stopovače jsou využívány v průmyslovém prostředí zvláště v petrochemii. 2/ Využití jaderných technologií pro vědecké účely Text v rámečku Využití radioaktivních stopovačů v průmyslové výrobě Vstřikování stopovačů do průmyslového reaktoru musí být co možná nejkratší, aby funkce zaznamenaná v bodech vybraných k měření mohla být považovaná za Distribuci doby prodlení (DTS) fáze označené radioizotopy. Na základě DTS se mohou vyvodit parametry transferu označené fáze v systémech, jakými jsou např. rychlost proudění, průtok, mrtvý objem, krátké obvody Tato měření umožní optimalizovat výrobu tím, že se ušetří základní surovina a sníží její vypouštění do okolního prostředí 20

22 Umožní prostudovat chování tekutin (chladiva) uvnitř těchto reaktorů. Týká se to četných průmyslových odvětví: chemie, ropy a petrochemie, výroby cementu, hnojiv, papírové hmoty, chloru, uhličitanu sodného (sody), výbušnin, metalurgie, energetiky Operace spočívá v tom, že se označí malý kousek látky při vstupu do přístroje a že bude zkoumána a pozorována křivka restituce a koncentrace stopovače na různých místech a v závislosti na čase. (text v rámečku) Text k fotografii: bizon z jeskyně v Niveaux (Arriège) namalovaný před lety. Přímé určení stáří fresky pomocí uhlíku 14 Určování stáří datování Některé přirozené radioaktivní prvky představují skutečné chronometry, se kterými se můžeme vracet do minulosti. Metody určování stáří založené na úbytku radioaktivity obsažené v předmětech nebo ve zkoumaných stopách byly dovedeny k dokonalé přesnosti. Můžeme se tudíž s uhlíkem 14 ponořit do minulosti staré desítky tisíc let, s metodami jako je termoluminiscence nebo metoda uran-thorium dokonce i dále. Určování stáří pomocí uhlíku 14 umožní zabývat se historií Člověka a prostředím, ve kterém žil, v době před až do lety. Uhlík je velice rozšířený v našem prostředí a je součástí molekuly kysličníku uhličitého, který se vyskytuje v atmosféře. Tento uhlík je v přírodním stavu tvořen hlavně uhlíkem 12, ale z části obsahuje i radioaktivní uhlík 14. Během života každého jedince je poměr C14/C12 v rovnováze mezi atmosférou a živým světem (živočišným a rostlinným) díky nezbytným výměnám jakou jsou dýchání, fotosyntéza, výživa. Po smrti organismu už nedochází k obnově uhlíku 14 s okolním světem. Jeho dávka v organismu klesá, neboť se pomalu rozkládá. Poměr vztahu mezi uhlíkem 14 a uhlíkem 12 umožní určit dobu smrti. Čím méně uhlíku 14 zůstane ve fosílii, jejíž stáří se má určit, tím je jeho smrt dávnější. Radioaktivita je využívána pro stanovení stáří historických a prehistorických stop (pozůstatků) 21

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM Přednáška pro stáže studentů MU, podzimní semestr 2010-09-08 Ing. Oldřich Ott Osnova přednášky Druhy ionizačního záření,

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Prvek, nuklid, izotop, izobar Prvek, nuklid, izotop, izobar A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Frederick Soddy (1877-1956) NP za chemii 1921 Prvek = soubor

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Člověk a příroda Fyzika Jaderná fyzika Radioaktivita RADIOAKTIVITA

Více

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita 433 36 RADIOAKTIVITA Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita Radioaktivita je jev, při kterém se jádra jednoho prvku samovolně mění na jádra jiného prvku emisí částic alfa, neutronů,

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře 1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Obsah: 1. Měření velikosti dávky detekční trubicí typu A... 2 2. Statistická chyba měření... 2 3. Mez průkaznosti (NWG)...3 4. Měření kontaminace...

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ FYZIKA IV Účinky a druhy záření Vypracoval: Vladimír Pátý Ročník: 2 Datum: 26.5.2003 Skupina: MVT Účinky a druhy záření 1. Druhy

Více

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní Anna Macková Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež 250 68 Základní představy - atom a atomové

Více

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero Potřebné pomůcky Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělání Potřebný čas Velikost Zdroj Sešit, učebnice, pero Výklad, aktivita žáků 9. ročník 2. stupeň, ZŠ 45 minut 754 kb Viz použité zdroje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGIE PŘEHLED Mgr. DAGMAR AUTERSKÁ,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný 5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný 5.1 Před čím chceme člověka ochránit Živé organismy na Zemi vznikly a vyvíjely se v podmínkách stálého působení přírodnino radioaktivního pozadí. Zdroje záření můžeme

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 19_Kovy alkalických kovů - 2část. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 19_Kovy alkalických kovů - 2část. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 202 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Leukippos, Démokritos (5. st. př. n. l.; Řecko).

Více

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník projekt GML Brno Docens DUM č. 15 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník utor: Miroslav Kubera Datum: 27.05.2014 Ročník: 4B notace DUMu: Prezentace je souhrnem probírané tématiky. Ve stručném

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Popiš Daltonovu atomovou teorii postuláty. (urči, které platí dodnes) 2) Popiš Rutherfordův planetární model atomu a jeho přínos. 3) Bohrův model atomu vysvětli kvantování

Více

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 2. ATOM HISTORIE NÁZORŮ NA STAVBU ATOMU - Leukippos (490 420 př. n. l.) - Demokritos (460 340 př. n. l.) - látka je tvořená atomy, které se dále nedělí (atomos

Více

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA Je to nejstarší obor fyziky Stručně jaderná nebo nukleární fyzika Zabývá se strukturou jader, jadernými ději a jejich využití v praxi JÁDRO ATOMU Tvoří centrální část atomu o poloměru

Více

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Jaderná energie Jaderné elektrárny Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Obsah prezentace Energie jaderná Vývoj energetiky Dělení jaderných reaktorů I. Energie jaderná Uvolňuje se při jaderných reakcích

Více

Zkoušení materiálů prozařováním

Zkoušení materiálů prozařováním Zkoušení materiálů prozařováním 1 Elektromagnetické vlnění Energie elektromagnetického vlnění je dána jeho frekvencí nebo vlnovou délkou. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je frekvence. c T c f Př:

Více

RADIUM - 223 - fyzikální vlastnosti a radiobiologické účinky -

RADIUM - 223 - fyzikální vlastnosti a radiobiologické účinky - RADIUM - 223 - fyzikální vlastnosti a radiobiologické účinky - Radium důležitý radioaktivní prvek Radium 226 Ra a 223 Ra Radiobiologické účinky a využití v nukleární medicíně Ullmann V., Koláček M., Pekárek

Více

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. JADERNÁ ENERGIE Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. HISTORIE Profesor pařížské univerzity Sorbonny Antoine

Více

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Test z radiační ochrany

Test z radiační ochrany Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)

Více

Rozměr a složení atomových jader

Rozměr a složení atomových jader Rozměr a složení atomových jader Poloměr atomového jádra: R=R 0 A1 /3 R0 = 1,2 x 10 15 m Cesta do hlubin hmoty Složení atomových jader: protony + neutrony = nukleony mp = 1,672622.10 27 kg mn = 1,6749272.10

Více

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015 Biofyzikální chemie radiometrické metody Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015 Radioaktivita 1896 Antoine Henri Becquerel první pozorování při studiu fluorescence a fosforescence solí uranu 1903 Nobelova

Více

Autonomní hlásiče kouře

Autonomní hlásiče kouře Autonomní hlásiče kouře Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení 5 odst. 1

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA Fyzika atomového jádra Stavba atomového jádra Protonové číslo Periodická soustava prvků Nukleonové číslo Neutron Jaderné síly Úkoly zápis Stavba atomového

Více

Záření, jeho druhy a využití.

Záření, jeho druhy a využití. Záření, jeho druhy a využití. 1. Úvod. Člověk jako biologický druh od samého počátku své existence žije v neustálé interakci se zářením různého druhu. Některé záření můžeme detekovat svými smysly (např.

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE

ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE ING.

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Záření kolem nás Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Elektromagnetické záření q Pohybující se elektrický náboj vyzařuje elektromagnetické záření q Vlastnosti záření

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika Úvod do moderní fyziky lekce 4 jaderná fyzika objevení jádra 1911 - z výsledků Geigerova Marsdenova experimentu Rutheford vyvodil, že atom se skládá z malého jádra, jehož rozměr je 10000 krát menší než

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Radon zdroje, rizika, opatření

Radon zdroje, rizika, opatření Radon zdroje, rizika, opatření Většina atomů, z nichž jsou složeny minerály, horniny i zeminy v přírodě, je stabilních a během geologického vývoje Země se nemění. Existuje ale část atomů, které stabilní

Více

4.5. Atomové jádro. 4.5.1. Neutron protonový model jádra

4.5. Atomové jádro. 4.5.1. Neutron protonový model jádra 4.5. tomové jádro 4.5.. Neutron protonový model jádra. nát složení jádra atomu, hmotnostní jednotku, hmotnosti a náboje částic atomu (protonu, neutronu a elektronu).. Umět napsat a vysvětlit rovnice přeměny

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

J a d e r n á e n e r g i e

J a d e r n á e n e r g i e J a d e r n á e n e r g i e 1. Atom, co už víme o atomech Fyzika 9 Jaderná energie nejmenší částečky sloučenin molekuly nejmenší částečky prvků atomy slučují-li se dva prvky ve sloučeninu vytvářejí molekulu

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Prvek = soubor atomů se stejným Z Nuklid = soubor atomů

Více

IAEA EDICE BEZPEČNOSTNÍCH NOREM

IAEA EDICE BEZPEČNOSTNÍCH NOREM IAEA EDICE BEZPEČNOSTNÍCH NOREM Pravidla pro bezpečnou přepravu radioaktivních látek Vydání 1996 (revidováno) POŽADAVKY Zn. TS R 1 (ST 1, revidováno) MEZINÁRODNÍ AGENTURA PRO ATOMOVOU ENERGII VÍDEŇ PRAVIDLA

Více

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika Radionuklidové metody Jsou založeny na studiu přirozené, respektive uměle vzbuzené radioaktivity hornin. Radiometrické metody využívají přirozenou radioaktivitu hornin při vyhledávacím průzkumu a při geologickém

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 HELENA MARTINKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Radionuklidové metody v diagnostice a určení terapeutické odpovědi

Více

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI Přehled dosimrických veličin: Daniel KULA (verze 1.0), 1. Aktivita: Definice veličiny: Poč radioaktivních přeměn v radioaktivním materiálu, vztažený na

Více

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 2012 Název zpracovaného celku: RADIOAKTIVITA Přirozená radioaktivita: RADIOAKTIVITA Atomová jádra některých nuklidů (zejména těžká

Více

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA Legislativa Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů atomový

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory Datum (období) vytvoření:

Více

Radioaktivita - dobrý sluha, zlý pán

Radioaktivita - dobrý sluha, zlý pán Radioaktivita - dobrý sluha, zlý pán Science Cafe v Písku 2014 S.Valenta & Z.Drásal Objevy 1896 H.Becquerel objevuje radioaktivitu Objevy 1896 H.Becquerel objevuje radioaktivitu 1897 J.J.Thomson objevuje

Více

Jaderná energetika (JE)

Jaderná energetika (JE) Jaderná energetika (JE) Pavel Zácha 2015-02 Program přednášek - úvod do jaderné energetiky - základy jaderné fyziky - skladba atomu, stabilita jader, vazebná energie, radioaktivita, jaderné reakce, štěpná

Více

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic. Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn (diskrétní struktura látek). Rozměry částic jsou řádově

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER Term ojaderná fúze V rámci projektu Fyzikou a chemií k technice vytvořil prezentaci za GKS Marek Kovář (kovar.ma@seznam.cz). Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU (www.gnu.org). 1) Nový zdroj

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas. Třída: 9. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Datum odevzdání: 29. 4. 2016 0 Vedoucí učitel: Mgr. Kateřina Wernerová

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

Onemocnění kostry související s výživou

Onemocnění kostry související s výživou Onemocnění kostry související s výživou Každý majitel či chovatel se jednoho dne stane opatrovníkem malého štěněte. Bude záviset z velké části jen a jen na něm, jak bude nový člen jeho domáctnosti prospívat

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Hana

Více

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD. René Kizek. Název: Školitel: Datum: 20.09.2013

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD. René Kizek. Název: Školitel: Datum: 20.09.2013 Název: Školitel: POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD René Kizek Datum: 20.09.2013 Základy počítačové tomografie položil W. C. Röntgen, který roku 1895 objevil paprsky X. Tyto paprsky,

Více

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Ochrana proti účinkům ionizujícího záření Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze 1 Atom Nejmenší jednotka chemického prvku Skládá se jádra a elektronového obalu

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

Přírodní zdroje a energie

Přírodní zdroje a energie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přírodní zdroje a energie Energie - je fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty

Více

VÝUKA V OBLASTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK S DŮRAZEM NA HODNOCENÍ RADIOLOGICKÉHO NEBEZPEČÍ. Jozef Sabol, Jana Hudzietzová

VÝUKA V OBLASTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK S DŮRAZEM NA HODNOCENÍ RADIOLOGICKÉHO NEBEZPEČÍ. Jozef Sabol, Jana Hudzietzová VÝUKA V OBLASTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK S DŮRAZEM NA HODNOCENÍ RADIOLOGICKÉHO NEBEZPEČÍ Jozef Sabol, Jana Hudzietzová Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno j.sabol44@gmail.com,

Více

$ %&#! '! ( $ )* +, '!'!!,!! )" )!)' -!!! 9# )# ) 8)!# ) )! 2 %,"$ +#""#!,!, )!#!:6 8)! ) )! ' '! -. +#""#!!# )!!# '!#! ) )),#!#

$ %&#! '! ( $ )* +, '!'!!,!! ) )!)' -!!! 9# )# ) 8)!# ) )! 2 %,$ +##!,!, )!#!:6 8)! ) )! ' '! -. +##!!# )!!# '!#! ) )),#!# ! "#! $%!!"# $ %&#! '! ( $ )* +, '!'!!,!! )" )!)' -!!! &#./01 + # +! &' () '!,! # 2#!!!! 3!#! +-+!#,! #! 4 *" "! # #!! #!!,! # ' ") ) " # 5'!! "!! &"!#!!!.0678'# 9# )# +#"+""+! ' ) 8)!# ) )! 2 %,"$ +#""#!,!,

Více