Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 kapitola 3 ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁØENÍ

3 Ionizujícím záøením se rozumí záøení zpùsobující ionizaci látky, kterou prochází, a to jednak pøímo, jednak prostøednictvím sekundárního záøení. Ionizující záøení lze dále dìlit na: Pøímo ionizující záøení je tvoøeno nabitými èásticemi (elektrony, pozitrony, protony, èásticemi alfa apod.), jejich kinetická energie je dostateènì velká k tomu, aby vyvolala ionizaci. Nepøímo ionizující záøení je tvoøeno nenabitými èásticemi (neutrony, fotony), které vzhledem k tomu, že nemají elektrický náboj, nemohou ionizovat. Procházejí-li nenabité èástice látkou, pak interakci s atomy této látky uvolòují v ní nabité èástice nebo zpùsobí jadernou pøemìnu provázenou emisí pøímo ionizujícího záøení. Z jiného hlediska lze ionizující záøení rozdìlit na korpuskulární záøení (záøení alfa, beta, neutronové záøení apod.) a na elektromagnetické (záøení gama, rentgenovo záøení X). Radioaktivní záøení je záøení, které se uvolòuje pøi rozpadu atomových jader. Dle charakteristických vlastností se dìlí na záøení µ, b, g a nìkteré další. 46) 46 X-záøení (Rentgenové záøení), rentgenové paprsky, paprsky X neviditelné krátkovlnné pronikavé elektromagnetické záøení ve vlnovém oboru asi až m. Pøirozenými zdroji jsou hlavnì hvìzdy; umìle lze rentgenové záøení získat v rentgenové trubici dopadem urychlených elektronù na anodu rentgenky (primární rentgenové záøení). Dalším zdrojem jsou urychlovaè, nìkteré radionuklidy. Rentgenové záøení pùsobí druhotné záøení látek v optickém oboru (luminiscence), zèernání fotografické emulze, ovlivòuje živou i neživou hmotu. Záøení µ záøení alfa je pøímo ionizující záøení tvoøené èásticemi alfa jádra helia. Zdrojem záøení alfa jsou tìžké radionuklidy. Pøi prùchodu prostøedím silnì ionizují a velmi rychle ztrácejí svoji energii. Dosah záøení alfa je proto znaènì omezen. Ve vzduchu èiní jenom nìkolik milimetrù, ve vodì nebo tkáni jenom zlomky milimetrù. Záøení b záøení beta je tvoøeno rychlými elektrony. Vzniká pøi pøemìnì mnoha pøírodních i umìlých radionuklidù. V porovnání se záøením alfa jsou èástice beta mnohem lehèí, pohybují se pøi stejné energii podstatnì rychleji. Pøi prùchodu prostøedím daleko ménì ionizují. S tím souvisí i výraznì vìtší dosah záøení beta ve vzduchu èiní až nìkolik metrù, ve vodì nebo tkáni jednotky až desítky milimetrù a u tìžších materiálù desetiny až jednotky milimetrù. Záøení g záøení gama je elektromagnetické záøení obvykle jaderného pùvodu. Vzniká pøi radioaktivním rozpadu øady radionuklidù, èasto souèasnì se záøením beta nebo alfa. Záøení gama obsahuje emitované fotony. Pøi prùchodu prostøedím uvolòuje záøení gama elektricky nabité èástice a pøedává jim energii dostateènou k tomu, aby byly schopny ionizovat. Jedná se tedy o nepøímo ionizující záøení. Dosah gama záøení je ve vzduchu øádovì nìkolik set metrù a v kompaktních materiálech jako napø. zemina, hornina, beton je øádovì nìkolik centimetrù až desítek centimetrù. Reliktní záøení izotropní mikrovlnné záøení vesmíru na frekvencích Hz. Jeho spektrum odpovídá záøení absolutnì èerného tìlesa s teplotou 2,7 K. Je pozùstatkem (reliktem) éry záøení z poèátku expanze vesmíru. Záøení kosmické tok èástic vysokých energií, které dopadají na Zemi z kosmického prostoru. Primární záøení kosmické tvoøí pøedevším protony a lehká atomová jádra s energií až ev. Interakcí primárního záøení kosmického s atomy atmosféry vzniká sekundární záøení kosmické, ve kterém jsou zastoupeny fotony a další elementární èástice. Záøení brzdné záøení, jehož zdrojem jsou elektricky nabité èástice v coulombickém poli jádra. Pøi prùchodu rychlých elektronù látkou dochází k podstatné ztrátì jejich kinetické energie v dùsledku vznikajícího záøení brzdného pøi energii elektronù vìtší než asi 1 GeV. Èerenkovovo záøení záøení vznikající pøi prùchodu nabitých èástic látkou, pokud jejich rychlost je vyšší než fázová rychlost svìtla v daném prostøedí. Úhel mezi svazkem procházejících èástic a smìrem emise Èerenkovovo záøení závisí na rychlosti èástic a využívá se k jejich detekci. 74 TOMÁŠ FUKÁTKO: DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ A

4 3.1 Druhy zdrojù ionizujícího záøení Zdrojem ionizujícího záøení jsou pøirozenì radioaktivní látky, umìle vyrobené radionuklidy, a speciální zaøízení jako rentgenky, urychlovaèe nabitých èástic, jaderné reaktory apod. Zdroje radioaktivního záøení je možno dìlit do tøí skupin a to na: uzavøené radioaktivní záøièe otevøené radionuklidy (jedná se napø. o radioaktivní roztoky, plyny) radioaktivní aerosole Uzavøené radioaktivní záøièe Uzavøené radioaktivní záøièe pøedstavují radioaktivní látku uzavøenou do pouzdra, zamezujícího její pøenesení na povrch pouzdra, pøípadnì mimo pouzdro. Pouzdro však nezabrání pronikaní radioaktivního záøení stìnou pouzdra, pouze jej mùže omezit, pøípadnì transformovat na jiný typ radioaktivního záøení (napø. na brzdné záøení). Mezi uzavøené záøièe lze zaøadit napø. rentgenovy pøístroje, jaderná energetická a experimentální zaøízení (objekty jaderných zaøízení) a podobná zaøízení. Pøednosti uzavøených radioaktivních záøièù je skuteènost, že jejich radioaktivní záøení lze snížit nebo docela pohltit vhodnou ochranou (napø. olovnìné kryty, kovové stìny a podobné). Tím zamezit nebo alespoò omezit vnìjší ozáøení radioaktivním záøením Otevøené radioaktivní záøièe U tìchto radioaktivních záøièù je možné, že radioaktivní látka se mùže rozptýlit mimo vymezený prostor (pracovištì) nebo se volnì šíøit prostorem napø. u kapalných nebo plynných radionuklid. Pøenesení (šíøení) se radioaktivní látky mimo vymezený prostor se nazývá kontaminaci, pøièemž se rozlišují dva druhy kontaminace: povrchová kontaminaci, pøi které dojde pøenesení radioaktivní látky na povrch uvažovaného pøedmìtu, osoby apod. V tomto pøípadì je možné vhodnou dekontaminaci radioaktivní látku odstranit (napø. oplachem). vnitøní kontaminace. V tomto pøípadì dojde ke vniknutí radioaktivní látky do organismu a již v rámci fauny 47) nebo flory. 48) 47 Vnitøní kontaminace èlovìka a živých organismù je nejnebezpeènìjší, protože pøi ní je organismus záøením zatìžován dlouhodobì a zevnitø. Radionuklid vstoupí do metabolismu a podle své chemické povahy se mùže hromadit v urèitých cílových orgánech, které jsou pak bezprostøednì vystaveny úèinkùm záøení K vnitøní kontaminaci mùže docházet zažívacím ústrojím, dýchacím ústrojím nebo prùnikem pøes pokožku. A 3 ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁØENÍ 75

5 3.1.3 Radioaktivní aerosole 49) Obsahují jak pøirozené radionuklidy, tak umìlé radionuklidy. Do radioaktivních aerosolù lze zahrnout rovnìž radon. Aerosol je pøedstavován koloidní soustavou složenou z kapalných èi pevných (popøípadì obou) èástic rozptýlených v plynném prostøedí, lze ji uvažovat jako suspenzi pevných a kapalných nebo pevných èástic v plynném prostøedí, mající zanedbatelnou pádovou rychlost. Kondenzaèní jádra jsou velmi drobné aerosolové èástice v atmosféøe Zemì, které mají vhodné fyzikální a chemické vlastnosti k pøechodu vody z fáze plynné do fáze kapalné. Nejvýznamnìjšími kondenzaèními jádry jsou kapièky moøské vody, které se uvolòují z moøí a oceánù. Radionuklidy, které jsou obsaženy v aerosolech: pøirozené radionuklidy (pøedevším radon) umìlé radionuklidy radionuklidy obsažené v radioaktivních odpadech štìpením jaderného paliva 137 Cs, 90 Sr, 85 Kr, 131 I neutronovou aktivací prvkù v konstrukèních materiálech 51 Cr, 54 Mn, 59 Fe, 60 Co a jiné neutronovou aktivací prvkù a neèistot obsažených v chladivu 3H, 2 H, 4 Li, 24 Na, 17 N a jiné Radon a jeho výskyt Vìtšina prvkù, z nichž jsou složeny všechny minerály, horniny i zeminy v pøírodì, je stabilních a bìhem geologického vývoje Zemì se nemìní. Avšak existuje èást prvkù, které stabilní nejsou, mají takzvané nestabilní jádro a bìhem doby se samovolnì rozpadají na stabilnìjší prvky. Tento proces, který probíhá po celou geologickou historii, se 48 Známý je pøípad v období po Èernobylské katastrofì a vzniku radioaktivního mraku nad Èeskou republikou, kdy došlo k výraznému jeho spadu nad Èeskomoravskou vysoèinou, že po tomto období se silnì zvýšil obsah radioaktivních látek v lesních houbách a v kravském mléku. Radioaktivní mrak po výbuchu v Èernobylu obsahoval pøedevším cesium 137 a jód 131. Poloèas rozpadu 137 Cs je 30 rokù a bude tedy trvat nìkolik set let, než se jeho hodnota sníží na zanedbatelné hodnoty. Naopak poloèas rozpadu jódu 131 I je jen 8 dní a dlouhodobì nepøedstavuje velké nebezpeèí. O to vìtším ohrožením ale byl v prvních týdnech po havárii, kdy pronikl pøedevším do mléka. 49 Aerosol, koloidní soustava složená z kapalných èi pevných (popø. obou) èástic rozptýlených v plynném prostøedí. Chemicky stabilní systém. V pøírodì z technického hlediska jsou to mraky, mlha nebo kouø. V meteorologii oznaèení pro pevné nebo kapalné èástice rozptýlené ve vzduchu. Aerosol atmosférický, soubory tuhých a kapalných èástic v atmosféøe Zemì. Aerosol atmosférický mùže být pùvodu pøirozeného (vodní kapièky, ledové èástice, èásteèky moøských solí, pùdní a prachové èástice, pylová zrna, bakterie, spory, produkty vulkanické èinnosti, hoøení meteoritù v ovzduší atd.) nebo antropogenního (kouø, popílek, mìstské a prùmyslové aerosoly atd.). Fotochemický smog, atmosférický aerosol vznikající v letních mìsících vlivem silného sluneèního záøení na exhalace (zejména ze spalovacích motorù). Má silné oxidaèní úèinky, nebo obsahuje vysoké koncentrace ozónu a organických peroxidù. 76 TOMÁŠ FUKÁTKO: DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ A

6 nazývá radioaktivní rozpad. Pøi tomto rozpadu vznikají nové stabilnìjší radioaktivní prvky a jaderné záøení. Jedním z pøírodních radionuklidù, pøítomných ve stopovém množství ve všech horninách a zeminách, je uran ( 238 U). Rozpadem uranu vznikají další radioaktivní prvky s postupnì se zvyšující stabilitou jádra. Tyto prvky tvoøí takzvanou uranovou rozpadovou øadu, jejíž souèástí je i plyn radon. 50) Uran ( 238 U) je obsažen ve stopovém množství ve všech horninách zemské kùry a vzhledem k jeho dlouhodobému poloèasu rozpadu je produkce radonu prakticky konstantní, neodstranitelná. Všechny prvky uranové rozpadové øady, kromì plynu radonu, jsou tìžké kovy. Zdrojem radonu je podloží objektu, stavební materiály, ze kterých je objekt postaven, a podzemní voda, ve které se radon rozpouští. Podzemní voda, která proudí skrz horniny a zeminy obsahující radon, je tímto plynem nasycována. Nejvyšší obsah radonu z tohoto dùvodu vykazuje spodní voda v geologickém profilu tvoøeném vyvøelými horninami (žula, pegmatit, porfýr, syenit), Pøi využití této vody dochází k uvolòování tohoto plynu. Radon je pøírodní radioaktivní plyn. Je bez barvy, chuti a zápachu, chemicky neteèný. Radon se s poloèasem rozpadu 3,82 dne následnì rozpadá na takzvané dceøinné produkty rozpadu radonu: radioaktivní kovy polonium, vizmut a olovo. Tyto kovy mají tu vlastnost, že se usazují na povrchu prachových èástic a tvoøí takzvané radioaktivní aerosoly, které se volnì pohybují prostorem nebo sedají na pøedmìty v objektech. 51) 5DGRQ 3RORQLXP α α 2ORYR β 3RORQLXP α β %LVPXW β 2ORYR αdoidþivwlfhβehwdþivwlfh Obr. 3.1 Rozpad radonu 222 Rn 50 Kromì uranové rozpadové øady existují i další rozpadové øady, napø. thoriová s výchozím èlenem 232Th. 51Jsou-li radon a jeho rozpadové produkty vdechnuty a už samotné, èi usazené na aerosolové nebo prachové èástice, zùstávají v dýchacích cestách, respektive v plicních sklípcích, kde se dále rozpadají, pøièemž bombardují tenkou plicní výstelku s mateènými buòkami (sliznici) vysokými rozpadovými energiemi. Tyto mateèné buòky, které prùbìžnì a po celý život èlovìka dìlením zajiš ují regeneraci výstelky, jsou zásahem záøení poškozeny nebo usmrceny. A 3 ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁØENÍ 77

7 Radon (obr. 3.1), znaèka Rn radioaktivní plynný prvek ze skupiny inertních plynù. Protonové èíslo 86, relativní atomová hmotnost 222; teplota tání 71 C, teplota varu 61,8 C. Objeven v roce V pøírodì se vyskytuje spolu s radiem, z nìhož vzniká a uniká do ovzduší 222 Rn. 222 Rn je nejvýznamnìjším zdrojem radioaktivity ovzduší. Pøi dlouhodobém pobytu v nevìtraných místnostech, jejichž zdi jsou z materiálù obsahujících radon, se zvyšuje riziko onemocnìní karcinomem plic. Vlastní dìj rozpadu rádia je pøibližnì následující. Nejdøíve dochází k migraci atomu radonu po krystalové møížce materiálu k jeho povrchu a koneènì pøechod atomu Rn do pórù a trhlin horniny. Koncentrace radonu v pùdním vzduchu tedy tvoøí ty atomy Rn, které pronikly až do pórù hornin a zemin. Radon migruje z geologického podloží, kde vznikl, do atmosféry a zde se rozptyluje a postupnì se rozpadává na stabilní neradioaktivní prvky ( 206 Pb). Koncentrace radonu v ovzduší ve volné pøírodì èiní jen nìkolik málo Bq m 3. 52) Pøi detekci radonu v interiérech objektù a v pùdním vzduchu je používána velièina objemová aktivita radonu, která se vyjadøuje v jednotkách Bq m 3 (becquerel na m 3 ) èi odvozených jednotkách kbq m 3. Principem metod mìøení radonu a jeho dceøiných rozpadových produktù 53) je detekce ionizujícího záøení. Èástice alfa a beta, vznikající pøi radioaktivních rozpadech, vyvolávají v urèitých chemických látkách elektrický náboj èi svìtelné jevy, které mohou být zachycovány citlivým detektorem. Existuje øada typù detektorù (polovodièové, scintilaèní, stopové), které ve spojení s vhodným zesilovaèem (násobièem) mìøí energii i poèet fotonových zábleskù vznikajících v detekèní látce. Z tohoto údaje se výpoètem, po zadání patøièných velièin pro daný pøístroj, získá objemová aktivita radonu. 52 Pøi detekci radonu v interiérech objektù a v pùdním vzduchu používá se velièina objemová aktivita radonu, kterou vyjadøujeme v jednotkách Bq m 3 (becquerel na m 3 ). Probìhne-li v radioaktivní látce (jeden m 3 ) jedna radioaktivní pøemìna (rozpad) za jednu sekundu, má objemová aktivita dané radioaktivní látky hodnotu 1 Bq m a) Stopové detektory, které pracují na principu detekce stop vytvoøených alfa èásticemi z radonu a jeho dceøinných produktù ve speciálním materiálu podobném fotografickému filmu. Tyto detektory jsou urèeny pro roèní mìøení prùmìrné hodnoty ekvivalentní objemové aktivity radonu b) Elektretové detektory, které pracují na bázi postupného vybíjení tzv. elektretu umístìného v plastové vodivé ionizaèní komoøe. V této komoøe je od náboje elektretu vytvoøeno elektrostatické pole, ve kterém se rozpadá radon na své rozpadové produkty za vzniku ionizujícího záøení alfa a beta. Toto záøení ionizuje okolní plyn (vzduch) a vzniklé záporné ionty jsou pøitahovány na elektret, který postupnì vybíjí. Míra vybití elektretu (tj. rozdíl napìtí pøed a po mìøení) je pøímo úmìrná množství radonu v objektu. Tyto detektory jsou urèené pøedevším ke støednìdobému mìøení prùmìrné koncentrace radonu (od jednoho do nìkolika týdnù). c) Kontinuální monitory, které pracují na principu kontinuálního odbìru vzduchu a mìøení koncentrace radonu a jeho dceøiných produktù ve zvolených èasových intervalech. Tyto monitory jsou urèeny pro sledování èasových zmìn v koncentraci radonu, mìøení rychlosti pøísunu radonu do objektu, kontrolu úèinnosti vìtrání apod. 78 TOMÁŠ FUKÁTKO: DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ A

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM Přednáška pro stáže studentů MU, podzimní semestr 2010-09-08 Ing. Oldřich Ott Osnova přednášky Druhy ionizačního záření,

Více

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře 1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 RADIOAKTIVITA Mgr. DAGMAR AUTERSKÁ,

Více

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak. Referát z Fyziky Detektory ionizujícího záření Vypracoval: Valenčík Dušan MVT-bak. 2 hlavní skupiny detektorů používaných v jaderné a subjaderné fyzice 1) počítače interakce nabitých částic je převedena

Více

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný 5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný 5.1 Před čím chceme člověka ochránit Živé organismy na Zemi vznikly a vyvíjely se v podmínkách stálého působení přírodnino radioaktivního pozadí. Zdroje záření můžeme

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Obsah: 1. Měření velikosti dávky detekční trubicí typu A... 2 2. Statistická chyba měření... 2 3. Mez průkaznosti (NWG)...3 4. Měření kontaminace...

Více

Radioaktivita a ochrana před zářením

Radioaktivita a ochrana před zářením EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Radioaktivita a ochrana před zářením PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI RNDr. Erika Prausová Radioaktivita - Úlohy 1. Změř úroveň pozadí v místnosti a na louce. 2. Ověř účinek

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

červená LED 1 10k LED 2

červená LED 1 10k LED 2 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

Zkoušení materiálů prozařováním

Zkoušení materiálů prozařováním Zkoušení materiálů prozařováním 1 Elektromagnetické vlnění Energie elektromagnetického vlnění je dána jeho frekvencí nebo vlnovou délkou. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je frekvence. c T c f Př:

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Prvek, nuklid, izotop, izobar Prvek, nuklid, izotop, izobar A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Frederick Soddy (1877-1956) NP za chemii 1921 Prvek = soubor

Více

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero Potřebné pomůcky Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělání Potřebný čas Velikost Zdroj Sešit, učebnice, pero Výklad, aktivita žáků 9. ročník 2. stupeň, ZŠ 45 minut 754 kb Viz použité zdroje

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ RNDr. Karel Uvíra 2012 Opava Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Přírodní radioaktivita a stavebnictví

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

M R 8 P % 8 P5 8 P& & %

M R 8 P % 8 P5 8 P& & % ážení zákazníci dovolujeme si ás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Rozměr a složení atomových jader

Rozměr a složení atomových jader Rozměr a složení atomových jader Poloměr atomového jádra: R=R 0 A1 /3 R0 = 1,2 x 10 15 m Cesta do hlubin hmoty Složení atomových jader: protony + neutrony = nukleony mp = 1,672622.10 27 kg mn = 1,6749272.10

Více

Radioaktivita - dobrý sluha, zlý pán

Radioaktivita - dobrý sluha, zlý pán Radioaktivita - dobrý sluha, zlý pán Science Cafe v Písku 2014 S.Valenta & Z.Drásal Objevy 1896 H.Becquerel objevuje radioaktivitu Objevy 1896 H.Becquerel objevuje radioaktivitu 1897 J.J.Thomson objevuje

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška Bezpečnost práce s lasery Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Bezpečnost práce s lasery korpuskulární α, β; kosmické záření protony, mezony;

Více

Název: Serie 3000 Bero Thane HS420 MM 3000 3046

Název: Serie 3000 Bero Thane HS420 MM 3000 3046 Strana: 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PØÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název pøípravku Název: Serie 3000 Bero Thane HS420 MM 3000 3046 (leadfree) Èíslo výrobku: 1.2 Použití

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní Anna Macková Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež 250 68 Základní představy - atom a atomové

Více

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK POKYNY vypracuj postupně zadané úkoly, které ti pomohou získat základní informace o vlastnostech látek tyto informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné řešení úkolů a odpovědi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Záření, jeho druhy a využití.

Záření, jeho druhy a využití. Záření, jeho druhy a využití. 1. Úvod. Člověk jako biologický druh od samého počátku své existence žije v neustálé interakci se zářením různého druhu. Některé záření můžeme detekovat svými smysly (např.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Radon zdroje, rizika, opatření

Radon zdroje, rizika, opatření Radon zdroje, rizika, opatření Většina atomů, z nichž jsou složeny minerály, horniny i zeminy v přírodě, je stabilních a během geologického vývoje Země se nemění. Existuje ale část atomů, které stabilní

Více

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Jaderná energie Jaderné elektrárny Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Obsah prezentace Energie jaderná Vývoj energetiky Dělení jaderných reaktorů I. Energie jaderná Uvolňuje se při jaderných reakcích

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Test z radiační ochrany

Test z radiační ochrany Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

RUZNYCH DRUHU ZÁRENí

RUZNYCH DRUHU ZÁRENí Tomáš Fukátko DETEKCE A MERENí o, o RUZNYCH DRUHU ZÁRENí Praha 2007 "'(ECHNICI(4 I (/1"ERATUf\P- It I~~ @ ~~č~~ nékolietody rem béako ucekapitoly "zárení". odrobné pak preo vznik ní nabit hledat mi na

Více

264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu

264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu 264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Změna: 424/2009 Sb. Ministerstvo průmyslu a

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

Koronové a jiskrové detektory

Koronové a jiskrové detektory Koronové a jiskrové detektory Charakteristika elektrického výboje v plynech Jestliže chceme použít ionizační účinky na detekci jaderného záření, je třeba poznat jednotlivé fáze ionizace plynu a zjistit

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jedná se o úlohu, demonstrující principy stanovení umělých i přirozených radionuklidů v objemových vzorcích životního prostředí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

D DE = = + [ + D[ [ D = - - XY = = + -

D DE = = + [ + D[ [ D = - - XY = = + - Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vlastnosti nejenergetičtějších částic ve vesmíru

Vlastnosti nejenergetičtějších částic ve vesmíru Vlastnosti nejenergetičtějších částic ve vesmíru Radomír Šmída Fyzikální ústav AV ČR smida@fzu.cz 1/50 Kosmické záření a Astročásticová fyzika 2/50 Objev kosmického záření Zkoumání radioaktivity (1896

Více

2. 2 R A D I O A K T I V I T A

2. 2 R A D I O A K T I V I T A 2. Jaderná fyzika 29 2. 2 R A D I O A K T I V I T A V této kapitole se dozvíte: o podstatě radioaktivity; o typech a vlastnostech radioaktivního záření; o typech a zákonitostech radioaktivních přeměn;

Více

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru tomová absorpční r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru r. 1953 Walsh sestrojil první analytický atomový absorpční spektrometr díky vysoké selektivitě se tato metoda stala v praxi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9. Fyzika mikrosvěta

9. Fyzika mikrosvěta Elektromagnetické spektrum 9.1.1 Druy elektromagnetickéo záření 9. Fyzika mikrosvěta Vlnění různýc vlnovýc délek mají velmi odlišné fyzikální vlastnosti. Různé druy elektromagnetickéo záření se liší zejména

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. o znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony

Více

Autonomní hlásiče kouře

Autonomní hlásiče kouře Autonomní hlásiče kouře Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení 5 odst. 1

Více

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita 433 36 RADIOAKTIVITA Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita Radioaktivita je jev, při kterém se jádra jednoho prvku samovolně mění na jádra jiného prvku emisí částic alfa, neutronů,

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Krajská hygienická stanice Jihoèeského kraje se sídlem v Ceských Budìjovicíc

Krajská hygienická stanice Jihoèeského kraje se sídlem v Ceských Budìjovicíc v "" 'l'?' Krajská hygienická stanice Jihoèeského kraje se sídlem v Ceských Budìjovicíc Sadech vaš DOPIS ZNA(;KYI ZE DNE NA$E ZNACKA 6388/241/528/04/1ng.Øe VYØIZUJE ILlNKA CESKÉ BUD~JOVICE 2.11. 2004 Vìc:

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 18. Energie základní pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ± Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. JADERNÁ ENERGIE Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. HISTORIE Profesor pařížské univerzity Sorbonny Antoine

Více

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník projekt GML Brno Docens DUM č. 15 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník utor: Miroslav Kubera Datum: 27.05.2014 Ročník: 4B notace DUMu: Prezentace je souhrnem probírané tématiky. Ve stručném

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ Oto Mestek Úvod Termínem in situ označujeme výzkum prováděný na místě původního výskytu analyzovaného vzorku nebo jevu (opakem je analýza ex situ,

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

4.5. Atomové jádro. 4.5.1. Neutron protonový model jádra

4.5. Atomové jádro. 4.5.1. Neutron protonový model jádra 4.5. tomové jádro 4.5.. Neutron protonový model jádra. nát složení jádra atomu, hmotnostní jednotku, hmotnosti a náboje částic atomu (protonu, neutronu a elektronu).. Umět napsat a vysvětlit rovnice přeměny

Více

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného

Více

Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR)

Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR) Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR) Pavel Zácha G3-126 Základní jednotky QF=1 pro β, γ QF=3-10 pro n (v závislosti na energii neutronu) QF=20 pro α Pro pochopení, jaká dávka

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření ionizujícího záření a bezpečnostní náležitosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické

Více