Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech"

Transkript

1 Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) OS Cheb ochrana osobnosti osobně ( 82 NOZ) 38 ochrana osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ) nakládání částmi lidského těla ( 111 NOZ) ochrana lidského těla po smrti ( 113 NOZ) 115 tiskový zákon (zák. č. 46/2 Sb.) 38 b) Právnické osoby názvu ( 135 odst. 1 NOZ) pověsti ( 135 odst. 2 NOZ) 1113 tiskový zákon (zák. č. 46/2 Sb.) c) Podnikatelé 1121 obchodní firmy ( 423 a násl. NOZ) 38 2) Statusové věci právnických osob ( 118 až 488, 316, 319, 325, 341 až a) Obchodní 353 NOZ, korporace ZOK) (obchodní společnosti a družstva, včetně evropské společnosti Obchodní společnosti EHZS, EDS) (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) 121 právní vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) právní vztahy související se zrušením a likvidací právní vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky (členy) navzájem právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a statutárními orgány neplatnosti usnesení valné hromady 121 ostatní 1885 Evropské společnosti 1211 právní vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1212 právní vztahy související se zrušením a likvidací

2 1213 právní vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky (členy) navzájem 1214 právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a statutárními orgány 1215 neplatnosti usnesení valné hromady 122 ostatní Evropská hospodářská zájmová sdružení 1221 právní vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) Družstva právní vztahy související se zrušením a likvidací právní vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky (členy) navzájem Evropská hospodářská zájmová sdružení právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a statutárními orgány neplatnosti usnesení valné hromady ostatní právní vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) právní vztahy související se zrušením a likvidací právní vztahy mezi družstvy a jejich zakladateli a mezi členy navzájem 1234 právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi družstvy a jejich statutárními orgány, vztahy mezi členy a statutárními orgány 1235 neplatnosti usnesení členské schůze 124 ostatní Evropské družstevní společnosti 1241 právní vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) právní vztahy související se zrušením a likvidací právní vztahy mezi družstvy a jejich zakladateli a mezi členy navzájem 1244 právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi družstvy a jejich statutárními orgány, vztahy mezi členy a statutárními orgány 1245 neplatnosti usnesení členské schůze 125 ostatní 1885 b) Jiné korporace (spolky, odborové organizace atd., včetně zájmových sdružení právnických osob)

3 právní vztahy statusové věci 1253 zrušení a jmenování likvidátora 242 c) Fundace b) Jiné korporace (spolky, odborové organizace atd., včetně zájmových sdružení právnických osob) 1254 právní vztahy 1255 statusové věci 1256 Nadační fond zrušení a jmenování likvidátora právní vztahy statusové věci 1259 zrušení a jmenování likvidátora d) Ústavy (včetně obecně prospěšných společností) Ústavy právní vztahy statusové věci 1262 zrušení a jmenování likvidátora Obecně prospěšné společnosti právní vztahy statusové věci 1265 zrušení a jmenování likvidátora e) Společenství vlastníku jednotek jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek a sporů 1266 z toho vzniklých f) Státní podnik 1267 zrušení a jiné související vztahy g) Ostatní 1299 ostatní

4 3) Jiné vztahy podnikatelů a právnických osob (včetně insolvenčních správců) 131 právní vztahy mezi podnikatelem, obecně prospěšnou společností, nadací nebo nadačním fondem a správcem majetku patřícího do jejich konkursní podstaty, popř. nuceným správce, který ji byl ustanoven 132 právní vztahy mezi dlužníkem (podnikatelem) a insolvenčním správcem týkající se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty 133 incidenční spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek (včetně 23a IZ) 134 incidenční spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle 225 odst. 5 IZ 135 incidenční spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela incidenční spory na základě odpůrčí žaloby incidenční spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem 138 ostatní incidenční spory, které insolvenční zákon takto označí (např. 178, 179, 186, 233, 239, 289, 373, 385 IZ) ostatní incidenční spory právní vztahy mezi prokuristou a podnikatelem, který prokuru udělil 1399 ostatní 4) Rodinné právo, včetně registrovaného partnerství (zákon o registrovaném partnerství a) Manželství zák. č. 115/26 Sb.) Neplatné a zdánlivé Vyživovací povinnosti určení, zda tu je nebo není ( 678 NOZ) určení, zda je neplatné (prohlášeno za neplatné vyhověno návrhu) nebo platné (návrh zamítnut) ( 68, 684 a 685 NOZ) stanovena ve prospěch manželky 677 změna té ve prospěch manželky stanovena ve prospěch manžela změna té ve prospěch manžela zrušena ta mezi manžely stanovena ve prospěch rozvedené manželky 542 změna té ve prospěch rozvedené manželky

5 stanovena ve prospěch rozvedeného manžela změna té ve prospěch rozvedeného manžela 2112 zrušena ta mezi rozvedenými manžely Společné jmění manželů práva a povinnosti vyplývající manželům zúžení 99 rozšíření obnovení vypořádání 74 zrušení 2119 ostatní spory 13 Bydlení po zániku manželství založení věcného břemene bydlení ve prospěch pozůstalého manžela ( 767 odst. 2 NOZ) zrušení dosavadního práva jednoho z manželů domu nebo bytu ( 768 NOZ) vystěhování jeho z rozvedených manželů z nájemního bytu ( 77 NOZ) 2123 ostatní Ostatní (neuvedené ani v jiných skupinách) 213 ostatní spory mezi manžely 683 Neplatnost právního jednání 2131 zcizení domu nebo bytu ( 747 NOZ) 2132 ukončení nebo omezení nájemního práva ( 748 NOZ) 652 b) Registrované partnerství Neplatné a neexistující Zánik určení, zda tu je nebo není určení, zda je neplatné nebo platné 223 zrušení Vyživovací povinnosti stanovena mezi ženami stanovena mezi muži

6 změna mezi ženami změna mezi muži zrušena ta mezi registrovanými partnery stanovena mezi ženami po zrušení stanovena mezi muži po zrušení změna mezi ženami po zrušení změna mezi muži po zrušení 2213 zrušena ta mezi bývalými registrovanými partnery Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 222 ostatní spory mezi partnery c) Ostatní spory z rodinného práva Vyživovací povinnost vyživovací povinnost rodičů k zletilým dětem 345 vyživovací povinnost dětí k rodičům vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými 2224 zrušení vyživovací povinnosti mezi příbuznými, rodiči a dětmi 212 Vyživovací povinnosti neprovdané matce vyživovací povinnost otce dítě po dobu dvou let 12 příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem povinnost přispívat na výživu dítěte po dobu mateřské dovolené 452 Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 23 ostatní spory v rodinném právu ) Věcná práva (vlastnické vztahy) a) Držba (žaloba z rušené držby ust. 176 a násl. o.s.ř.) vydání nebo vrácení věci v držbě ( 995 NOZ) 159 zákaz provádění stavby ( 14 NOZ) ochrana nebo uchování držby ( 17 NOZ) určení držby ( 995 a 19 NOZ)

7 231 ostatní 159 b) Vlastnictví vydání nebo vrácení věci ( 14 NOZ) 22 určení vlastnictví 662 sousedské spory ( 113 až 126 NOZ) uložení povinnosti oplotit pozemek ( 127 NOZ) určení hranice mezi pozemky ( 128 NOZ) 242 zřízení nezbytné cesty ( 129 a 132 NOZ) 142 zrušení nezbytné cesty ( 134 NOZ) právo stavby spory ( 183 až 187 NOZ) 232 ostatní c) Spoluvlastnictví úprava poměrů ( 1139 NOZ) oddělení, rozdělení nebo zrušení ( 1143 NOZ) 1324 odložení zrušení ( 1155 NOZ) odložení oddělení ze spoluvlastnictví ( 1157 NOZ) 233 ostatní d) Bytové spoluvlastnictví odstranění vady prohlášení ( 1168 NOZ) provedení změny prohlášení ( 1169 NOZ) smlouva o výstavbě ( 117 a násl. NOZ) majetkově finanční vztahy ( 1175 a násl. NOZ) 73 zrušení 234 ostatní e) Přídatné spoluvlastnictví 2341 oddělení, rozdělení nebo zrušení

8 2342 odvolání správce ( 1231 odst. 2, 1233 odst. 2 NOZ) 235 ostatní f) Společenství jmění 2351 oddělení, rozdělení nebo zrušení 2355 ostatní g) Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 236 ostatní věcná práva ) Věcná práva k cizím věcem právo stavby věcná břemena služebnosti věcná břemena reálná břemena 849 zástavní právo 41 zástavní právo soudní prodej zástavy ( 354 ZŘS) zadržovací právo ) Správa cizího majetku nahrazení souhlasu beneficienta ( 144 NOZ) náhrady škody ostatní ) Dědické právo neplatnost závěti vydání dědictví 239 ostatní spory z dědického práva ) Závazkové právo a) Z právního jednání obecně Zajištění a utvrzení dluhu

9 jistota ručení 4 finanční záruka zajišťovací převod práva dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů smluvní pokuta 377 uznání dluhu 311 ostatní 89 Relativní neúčinnost 3111 Z právního jednání obecně Relativní neúčinnost prohlášení právního jednání dlužníka vůči věřiteli za právně neúčinné odpůrčí žaloba Z právního jednání obecně Relativní neúčinnost náhrada 3112 škody podle 596 NOZ b) Ze smluv Spory z koupě ( 279 až 2183 NOZ) movitosti nemovitosti 99 spory z prodeje zboží v obchodě 3123 spory z prodeje zboží v obchodě odpovědnost za vady (jakost) a vadného plnění spory z prodeje zboží v obchodě zaplacení kupní ceny 21 spory z prodeje zboží v obchodě ostatní spory z koupě závodu nebo jeho části Spory z nájmu ( 221 až 2331, 2346 a 2347 NOZ) obecně obecně nájemné 336 obecně podnájem 313 bytu a domu obecně ostatní bytu a domu vznik a trvání nájmu bytu a domu nájemné a jiné platby 335 bytu a domu určení nájemného 672

10 bytu a domu neplatnost výpovědi 271 bytu a domu vyklizení 291 bytu a domu podnájem bytu 371 bytu a domu ostatní 43 nájem prostoru sloužícího podnikání 318 podnikatelský pronájem věcí movitých 17 dopravního prostředku ubytování 25 obsahující ujednání o budoucí koupi nájemcem (tzv. leasingové smlouvy) ostatní 13 Spory z pachtu ( 2332 až 2357 NOZ) 3151 pachtu závodu nebo jeho části 3152 ostatní Spory z licence ( 2358 až 2389 NOZ) obecně podlicence odměna nakladatelská (licenční smlouva nakladatelská) 316 ostatní Spory z úvěru ( 2395 až 24 NOZ) 3161 u bankovních institucí u nebankovních institucí 194 Spory z úschov ( 242 až 2414 NOZ) obecně cenného papíru 317 ostatní Spory z příkazu ( 243 až 2444 NOZ) obecně 171 obstarání věci

11 3175 ostatní 46 Spory z přepravy ( 255 až 2585 NOZ) 3176 osob (osobní přeprava, včetně náhrad jízdného a pokuty v hromadné dopravě) věcí (nákladní přeprava) z provozu dopravního prostředku 112 Spory z díla ( 2586 až 2635 NOZ) zhotovení věci na zakázku 3179 zhotovení věci na zakázku odpovědnost za vady zhotovení věci na zakázku ostatní 264 oprava a úprava věci na zakázku oprava a úprava věci na zakázku odpovědnost za vady 32 oprava a úprava věci na zakázku ostatní 183 obecně 555 stavba na objednávku 28 zhotovení díla s nehmotným výsledkem ostatní 147 Spory z péče o zdraví ( 2636 až 2651 NOZ) poskytování péče 198 záznamy o péči o zdraví 3195 ostatní Spory z účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu ( 2662 až 27 NOZ) obecně 233 platební 189 jiný než platební 183 vkladní knížka jednorázový vklad akreditiv 278 inkaso 321 ostatní 133 Spory z pojištění ( 2756 až 2872 NOZ)

12 placení pojistného 163 plnění z pojistné události ostatní 186 Spory ze smlouvy o smlouvě budoucí ( 1785 a násl. NOZ) 3221 určení obsahu smlouvy o smlouvě budoucí ( 1787 NOZ) ostatní Spory z dalších smluv spory z darování ( 255 až 278 NOZ) 881 spory ze směny ( 2184 až 2188 NOZ) spory z výprosy ( 2189 až 2192 NOZ) spory z výpůjčky ( 2193 až 22 NOZ) 311 spory ze zápůjčky ( 239 až 2394 NOZ) 237 spory ze skladování ( 2415 až 2429 NOZ) spory ze zprostředkování ( 2445 až 2454 NOZ) 323 spory z komise ( 2455 až 247 NOZ) spory ze zasílatelství ( 2471 až 2482 NOZ) spory z obchodního zastoupení ( 2483 až 252 NOZ) 362 spory ze zájezdu ( 2521 až 2549 NOZ) spory z kontrolní činnosti ( 2652 až 2661 NOZ) spory z dalších smluv spory z důchodu ( 271 až 276 NOZ) 33 spory z výměnku ( 277 až 2715 NOZ) spory ze společností ( 2716 až 2746 NOZ) spory z tiché společnosti ( 2747 až 2755 NOZ) spory ze sázek ( 2756, 2757 a 2783 až 288 NOZ) spory z her ( 2756, 2757 a 2881 NOZ) spory z losů ( 2756, 2757 a 2882 NOZ) spory z veřejného příslibu ( 2884 až 2889 NOZ) spory ze slibu odškodnění ( 289 až 2893 NOZ)

13 325 spory z ostatních smluv ( 1746 odst. 2 NOZ) c) Z deliktů Náhrada majetkové a nemajetkové újmy škoda způsobená nezletilým ( 292 odst. 1 NOZ) škoda způsobená osobou stiženou duševní poruchou ( 292 odst. 2 NOZ) škoda způsobená osobou vlastní vinou uvedenou do nekontrolovatelného stavu ( 2922 NOZ) škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi ( 2923 NOZ) škoda způsobená úmyslným jednáním proti dobrým mravům ( 299 NOZ) škoda způsobená nesplněním zákonné povinnosti ( 291 až 2912 NOZ) škoda způsobená nesplněním smluvní povinnosti ( 2913 NOZ) 176 škoda způsobená provozní činností ( 2924 NOZ) 1469 škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným ( 2925 NOZ) škoda na nemovité věci ( 2926 NOZ) škoda z provozu dopravního prostředku v silniční dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) škoda z provozu na železnici a při provozu jiné kolejové dopravy ( 2927 až 2931 NOZ) škoda z provozu v letecké dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) škoda z provozu v jiné dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) škoda způsobená zvířetem ( 2933 až 2935 NOZ) 554 škoda způsobená věcí ( 2936 až 2938 NOZ) škoda způsobená vadu výrobku ( 2939 až 2943 NOZ) škoda způsobená na převzaté věci ( 2944 NOZ) škoda způsobená na odložené věci ( 2945 NOZ) škoda způsobená na vnesené věci ( 946 až 2949 NOZ) škoda způsobená informací nebo radou ( 295 NOZ) škoda způsobená trestným činem 29 odpovědnost za škodu v ostatních případech 247 vypořádání (regres) mezi škůdci nebo za jinou osobu ( 2916 a 2917 NOZ)

14 3275 vypořádání (regres) mezi provozovateli ( 2932 NOZ) 33 ostatní Zneužití a omezení soutěže 331 věci konkurenční doložky ( 2975 NOZ) 332 nekalá soutěž ( 2972 až 2974 a 2976 až 299 NOZ) 299 d) Z jiných právních důvodů bezdůvodné obohacení ( 2991 až 35 NOZ) 437 nepřikázané jednatelství ( 36 až 311 NOZ) upotřebení cizí věci k prospěchu jiného ( 312 až 314 NOZ) 42 e) Z cenných papírů 336 spory ze směnek, šeků a jiných cenných papírů 224 1) Pracovní věci (zákoník práce zák. č. 262/26 Sb.) a) Pracovní poměr a jiné pracovní dohody vznik pracovního poměru trvání pracovního poměru (změny v pracovním poměru) spory z pracovního poměru s motivem diskriminace na základě pohlaví 514 spory z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami zaměstnanci se zdravotním postižením ( 247 zákoníku práce) 515 spory z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami zaměstnankyně, zaměstnankyněmatky, zaměstnanci pečujících o dítě a o jiné f.o. ( 248 až 242 ZP) 516 spory z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami mladistvý zaměstnanci ( 243 až 247 zákoníku práce) skončení pracovního poměru výpověď daná zaměstnancem skončení pracovního poměru výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. a) zákoníku práce skončení pracovního poměru výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. b) zákoníku práce sskončení pracovního poměru výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. c) zákoníku práce 466

15 5111 skončení pracovního poměru výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. d) zákoníku práce skončení pracovního poměru výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. e) zákoníku práce 5113 skončení pracovního poměru výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. f) zákoníku práce 5114 skončení pracovního poměru výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. g) zákoníku práce skončení pracovního poměru výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. h) zákoníku práce 5116 skončení pracovního poměru v souvislosti s diskriminací na základě pohlaví skončení pracovního poměru ostatní případy platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce platnost okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zákonného zástupce nezletilého zaměstnance dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ostatní b) Odměňování a jiné finanční vztahy nároky na mzdu (plat) a náhradu mzdy (platu) 3 nároky za práci přesčas nároky za pracovní pohotovost jiné mzdové nároky vrácení neprávem vyplacené mzdy (náhrady mzdy/platu) 121 mzdová diskriminace na základě pohlaví náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce odstupné ostatní c) Náhrada škody a odpovědnost v pracovních vztazích odpovědnost zaměstnance za škodu ( 25 zákoníku práce) 185 odpovědnost zaměstnance za škodu za nesplnění povinnosti k odvrácení škody ( 251 zákoníku práce) odpovědnost zaměstnance za škodu za schodek na svěřených hodnotách ( 252 až 254 zákoníku práce) 199

16 5174 odpovědnost zaměstnance za škodu za ztrátu svěřených věcí ( 255 a 256 zákoníku práce) ostatní případy odpovědnosti zaměstnance za škodu 123 rozsah (výše) náhrady škody z odpovědnosti zaměstnance odpovědnost zaměstnavatele za škodu ( 265 zákoníku práce) odpovědnost zaměstnavatele při odvracení škody ( 266 zákoníku práce) odpovědnost zaměstnavatele na odložených věcech ( 267 zákoníku práce) rozsah (výše) náhrady škody z odpovědnosti zaměstnavatele 519 ostatní 179 d) Zabezpečení při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ( 365 až 393 zákoníku práce) 5191 odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou nemocí 5192 z povolání náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením náhrada věcné škody 5198 náhrada při úmrtí zaměstnance za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a přiměřených nákladů spojených s pohřbem náhrada nákladů při úmrtí zaměstnance na výživu pozůstalých jednorázové odškodnění pozůstalých náhrada nákladů věcné škody při úmrtí zaměstnance 521 ostatní e) Ostatní (neuvedeno v ostatních skupinách) obsah potvrzení o zaměstnání obsah posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek) spory dle zák. č. 118/2 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele ostatní spory vzniklé v souvislosti s motivem diskriminace v pracovních věcech

17 53 ostatní pracovní spory ) Ostatní věci upravené jinými předpisy a) Odpovědnost státu a územních samosprávných celků (zák. č. 82/1998 Sb.) 611 náhrada škody způsobenou nezákonným rozhodnutím (mimo soudní řízení) náhrada škody způsobená nesprávným úředním postupem 64 náhrada škody způsobenou nezákonným rozhodnutím v soudním řízení náhrada škody způsobenou rozhodnutím o vazbě, trestu (trestního opatření) nebo ochranného opatření náhrada škody za nepřiměřenou délku soudního řízení spory z regresivních úhrad ostatní b) Rozhodčí smlouvy a nálezy (zák. č. 216/1994 Sb.) 6131 neplatnost rozhodčí smlouvy 6132 zrušení rozhodčího nálezu c) Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (část pátá o.s.ř.) 6133 vklad práva k nemovitostem 6134 ostatní d) Samosprávné komory spory podle zákona o advokacii (zák. č. 85/1996 Sb.) spory podle zákona České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (zák. č. 22/1991 Sb.) spory podle zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky (zák. č. 381/1991 Sb.) spory podle zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (zák. č. 31/1992 Sb.) spory podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (zák. č. 523/1992 Sb.) 615 ostatní e) Ochrana práv spotřebitelů 6151 řízení podle ust. 25 odst. 2 zák. č. 634/1992 Sb. 242

18 f) Antidiskriminační zákon (zák. č. 198/29 Sb.) spory podle antidiskriminačního zákona (kromě věcí uvedených 6152 ve skupině pracovní věci) g) Ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví (směrnice č. 24/48/ES) Autorský zákon (zák. č. 121/2 Sb.) spory z autorského práva spory z práva související s právem autorským spory z práva pořizovatele databáze spory vycházející z kolektivní správy práv 616 ostatní Průmyslové vlastnictví (zák. č. 221/26 Sb.) ochranné známky (zák. č. 441/23 Sb.) užitné vzory (zák. č. 478/1992 Sb.) průmyslové vzory (zák. č. 27/2 Sb.) vynálezy a zlepšovací návrhy (zák. č. 527/199 Sb.) topografie polovodičových výrobků (zák. č. 529/1991 Sb.) biotechnologické vynálezy (zák. č. 26/2 Sb.) 6167 označení původu a zeměpisná označení (zák. č. 452/21 Sb.) h) náhrada škody nebo jiné újmy (podle jiných předpisů než NOZ a ZP) náhrada škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením povinnosti podat insolvenční návrh ( 1 IZ) náhrada škody nebo jiné újmy, která vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu ( 147 IZ) 618 ostatní i) poplatky rozhlasový poplatek, včetně přirážky (zák. č. 348/25 Sb.) 71 televizní poplatek, včetně přirážky (zák. č. 348/25 Sb.) 23 regulační poplatky ve zdravotnictví (zák. č. 48/1997 Sb.) 129 placení mýtného za užívání pozemních komunikací (zák. č. 13/1997 Sb.) 62 ostatní

19 j) stavební zákona (zák. č. 183/26 Sb.) a zákon o vyvlastnění (zák. č. 184/26 Sb.) 621 výše kupní ceny podle 11 odst. 7 stavebního zákona výše náhrady podle 12 odst. 5 stavebního zákona podle zákona o vyvlastnění 621 ostatní k) zákon o kolektivním vyjednávání (zák. č. 2/1991 Sb.) nezákonnost stávky nezákonnost výluky zrušení rozhodnutí rozhodce 6214 náhrada škody z nezákonnosti stávky l) energetický zákon (zák. č. 458/2 Sb.) 6215 úhrady za dodávky elektrické energie, plynu nebo tepla ostatní m) vodovody a kanalizace (zák. č. 274/21 Sb.) 6221 úhrady za dodávku vody (vodné a stočné) ostatní n) elektronická komunikace (zák. č. 127/25 Sb.) 6223 úhrady za telekomunikační služby (neplacení) ostatní o) burzovní obchody 6225 komoditní burzy (zák. č. 229/1992 Sb.) 6226 ostatní 242 p) jiné lustrační zákon (zák. č. 451/1991 Sb.) Jiné vylučovací (excindační) žaloba Jiné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zák. č. 168/1999 Sb.) 115

20 6228 ostatní ) Žaloby pro zmatečnost a na povolení obnovy řízení 711 žaloba pro zmatečnost 712 žaloba (návrh) na obnovu řízení ) Restituční zákony zák. č. 119/199 Sb., o soudní rehabilitaci zák. č. 43/199 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělského majetku zák. č. 173/199 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 726 zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí zák. č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrác. majetk. práv vyplývajících ze zákona č. 173/199 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrov. tělových. org. Průměr celkem

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) OS Kroměříž a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti osobně ( 82 NOZ) 193 ochrana

Více

ve dnech ochrana osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ)

ve dnech ochrana osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ) Průměrné délky civilního řízení ode dne nápadu do dne právní moci MS Praha ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 - ochrana osobnosti osobně (

Více

Průměr celkem podskupina. b) Právnické osoby. názvu ( 135 odst. 1 NOZ) 0 pověsti ( 135 odst. 2 NOZ) 0. Průměr celkem podskupina.

Průměr celkem podskupina. b) Právnické osoby. názvu ( 135 odst. 1 NOZ) 0 pověsti ( 135 odst. 2 NOZ) 0. Průměr celkem podskupina. Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech OS Liberec 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti osobně ( 82 NOZ) 24 ochrana

Více

Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 3 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111-112

Více

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) KS Brno a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana - osobnosti osobně

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 5 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana

Více

Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) OS Chomutov 111

Více

Podnikový a domácí právník 2015 první a jedinečná databáze se vzory smluv podle nového práva dle NOZ a ZOK

Podnikový a domácí právník 2015 první a jedinečná databáze se vzory smluv podle nového práva dle NOZ a ZOK CD obsahuje databázi vzorů podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích ve verzi 2015. Součástí souboru jsou nové vzory podle zákoníku práce, insolvenčního zákona, daňového řádu,

Více

1088 c) Podnikatelé obchodní firmy ( 423 a násl. NOZ)

1088 c) Podnikatelé obchodní firmy ( 423 a násl. NOZ) Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Krajský soud České Budějovice 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti uplatňovaná

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM úplná znění 2. vydání 2014 edice právo Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) KS Plzeň a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti osobně ( 82 NOZ) 155 ochrana

Více

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY 1. kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dokazování Sestavila PETRA POLI ENSKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování

Více

kód předmětu: B_IPr Insolvenční právo INSOLVENČNÍ PRÁVO David Hozman (2015) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz

kód předmětu: B_IPr Insolvenční právo INSOLVENČNÍ PRÁVO David Hozman (2015) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz kód předmětu: B_IPr Insolvenční právo INSOLVENČNÍ PRÁVO David Hozman (2015) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz 1. Úpadek Pojem a význam majetková situace dlužníka, která objektivně vylučuje uspokojení

Více

Prameny a systém soukromého práva. Subjekty občanského práva Základy soukromého práva ESF MU v Brně JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Občanské právo a soukromé právo občanské právo a ostatní soukromoprávní obory

Více

POJEM CIVILNÍHO PRÁVA

POJEM CIVILNÍHO PRÁVA POJEM CIVILNÍHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND DRUHÁ ČÁST ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2 Obsah... 3 Použité zkratky a vysvětlivky...... 4 Pravomocně skončené věci... 6 Přehled o průběhu řízení v občanskoprávních

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2010 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2010 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND DRUHÁ ČÁST ROK 2010 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2 Obsah... 3 Použité zkratky a vysvětlivky...... 4 Pravomocně skončené věci... 6 Přehled o průběhu řízení v občanskoprávních

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb. zákona č. 49/1973 Sb. (úplné znění č. 16/1973 Sb.), zákona č. 0/1975 Sb., zákona 133/198 Sb. (úplné znění

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k rovnosti mužů a žen, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 6

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 6 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 6 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Podstata dokumentárního placení Pro větší oboustrannou jistotu při dodání a placení za zboží se

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Přehled obsahu str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Část první. Exekuční právo... 1 1 Kapitola 1. Obecná část exekučního práva... 1 1 Kapitola 2. Exekuce

Více

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků Změna: 217/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 427/2010 Sb. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Předmět soudních

Více

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 4. dubna 2012 Obsah Novela č. 349/2011 Sb. zákona č. 265/1992 Sb., zápisech vlastnických a jiných věcných

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené vydání sestavili Vladimír Kůrka Karel Svoboda 3 Vzor citace:

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Speciální pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb HOME ASSISTANCE

Speciální pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb HOME ASSISTANCE Speciální pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb HOME ASSISTANCE T11/13 Obsah Článek 1: Předmět pojištění 1 Článek 2: Pojistná událost 1 Článek 3: Územní rozsah asistence 1 Článek 4: Hranice pojistného

Více

OTÁZKY K ABSOLUTORIU

OTÁZKY K ABSOLUTORIU OTÁZKY K ABSOLUTORIU PŘEDMĚT: EKONOMIKA A INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 1. Národní hospodářství. 1.1. Vysvětlete pojem národní hospodářství a jeho členění. 1.2. Popište koloběh v národním

Více

Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství

Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství Martin Flora Mendelova univerzita v Brně Fakulta lesnická a dřevařská AK Pásek, Honěk & partneři Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Úvod 23 A. NÁJEM BYTU 27 1. Pojem bytu 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v případě neexistence dokladů o účelu užívání stavby 28 3. Byt a obytná místnost

Více

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK)

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) Mgr. Ing. Marek Švehlík 12. května 2015 Obsah prezentace I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. Úvod do obchodních korporací

Více

4. DOBA SPLATNOSTI ÚVĚRU

4. DOBA SPLATNOSTI ÚVĚRU Úvěrová smlouva - kontokorentní úvěr KA1209151 Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00 IČ 250 83 325 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 zastoupena

Více

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě.

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě. Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Ručitel ) Název: Statutární město Pardubice

Více

OBCHODNÍ ZÁKONÍK, ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU, VZNIK A ZÁNIK OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, PODNIKATELSKÝ PLÁN

OBCHODNÍ ZÁKONÍK, ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU, VZNIK A ZÁNIK OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, PODNIKATELSKÝ PLÁN Otázka: Obchodní zákoník, podniky a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): pajus.po OBCHODNÍ ZÁKONÍK, ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU, VZNIK A ZÁNIK OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, PODNIKATELSKÝ PLÁN OBCHODNÍ ZÁKONÍK - upravuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2015 Průběh řízení Uzavření smíru Dokazování Důkazní prostředky Rozhodování a rozhodné právo Vnitrostátní spory Mezinárodní spory Zakončení řízení Vydání rozhodnutí -

Více

CS 1. Soudní dokumenty

CS 1. Soudní dokumenty CS 1 (A) Soudní dokumenty Forma doručení: citação a notificação Citação je forma doručení, která upozorňuje obžalovaného, že proti němu byla podána žaloba a vyzývá ho, aby se dostavil a přednesl svůj případ.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_275_ESP_ 18 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

JUDr. Eva Barešová (Český úřad zeměměřický a katastrální ) Katastr nemovitostí v České republice v podmínkách nového občanského zákoníku

JUDr. Eva Barešová (Český úřad zeměměřický a katastrální ) Katastr nemovitostí v České republice v podmínkách nového občanského zákoníku JUDr. Eva Barešová (Český úřad zeměměřický a katastrální ) Katastr nemovitostí v České republice v podmínkách nového občanského zákoníku PRÁVNÍ PŘEDPISY O NEMOVITOSTECH V ČESKÉ REPUBLICE OD 1.1.2014 Zákon

Více

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOR SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY A SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA POZEMKU uzavřená níže uvedeného dne podle ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, a ustanovení 588 a násl.

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Nabídka systému ASPI platná od 24.2.2014

Nabídka systému ASPI platná od 24.2.2014 Nabídka systému ASPI platná od 24.2.2014 Název služby Systém ASPI základ (předpisy ČR a EU, judikatura ČR a SDEU, základní literatura, bibliografie) Profesní řešení - Advokát I. / II. / III. Profesní řešení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403 1 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Datum a čas zahájení

Více

151/1997 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 1997 ČÁST PRVNÍ

151/1997 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 1997 ČÁST PRVNÍ 151/1997 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) Změna: 121/2000 Sb. Změna: 237/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 188/2011

Více

OBSAH. Použité zkratky... XII

OBSAH. Použité zkratky... XII OBSAH Použité zkratky... XII 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení... 1 1.1 Pracovněprávní vztahy... 1 1.1.1 Subjekt... 2 1.1.2 Obsah... 3 1.1.3 Objekt... 3 1.2 Zásady pracovního práva... 4 1.2.1 Smluvní

Více

Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert. Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert

Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert. Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert Ceník systému ASPI platný od 10. 10. 2014 Název služby Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky),

Více

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 81 odst. 1 zákona o státní službě: Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY E x e k u t o r s k ý ú ř a d D ě č í n Mgr. Zdeněk Pánek soudní exekutor Sídlo: Prokopa Holého 130/15, 405 02 Děčín IV., IČO: 66254949, ID datové schránky: a9eg8ts tel.: 412 530 303, fax: 412 531 678,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a MANUÁL pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068 Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a Bytové družstvo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Vaše značka: Z-22163-2014-101-1 6147EX6114 č.j. 065 EX 01666/14-014 E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z

Vaše značka: Z-22163-2014-101-1 6147EX6114 č.j. 065 EX 01666/14-014 E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 462, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

E X E K U T O R S K Á K O M O R A Č E S K É R E P U B L I K Y

E X E K U T O R S K Á K O M O R A Č E S K É R E P U B L I K Y E X E K U T O R S K Á K O M O R A Č E S K É R E P U B L I K Y NÁKLADY EXEKUCE PRO JEDNÁNÍ ÚSTAVNĚ PRÁVNÍHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 1 2. L I S T O P A D U 2 0 1 5 P R A H A

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 82773602-14 Stav k datu 26. 2. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 82773602-14 Husovo Náměstí 23 289 22 LYSÁ NAD LABEM

Více

II. Vymezení základních pojmů

II. Vymezení základních pojmů Příloha č. 3 usnesení ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 ve znění Dodatku č. 1 schváleném ZMČ Praha 6 č. 200/12 ze dne 22.06.2012 a Dodatku č. 2 schváleném ZMČ Praha 6 č. 223/12 ze dne 14.09.2012

Více

Část první. Čl. 1. Údaje o jednotce

Část první. Čl. 1. Údaje o jednotce Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1003/0 Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Zástupce předkladatele: ministr financí Doručeno poslancům: 24. dubna 2013 v

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu 6200 Bytový odbor 1 - zpracovává koncepce bydlení ve městě a rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města, včetně svěřeného majetku MČ a zajišťuje jejich realizaci 2 - vyžaduje stanoviska

Více

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv...

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv... Obsah Seznam autorů...17 Seznam zkratek...19 Předmluva...21 Historický úvod...23 ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA...35 1 Soukromé právo a jeho základní zásady...37 1 Předmět úpravy občanského zákoníku

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Pracovní řád Národního památkového ústavu

Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národní památkový ústav podle 82 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává pracovní řád, ve kterém rozvádí některá ustanovení

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná dražba)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná dražba) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Směrnice města Hořice č. 44, schválená 16.12.2015, usnesení rady RM/18/25/2015, platná od 1.1.2016

Směrnice města Hořice č. 44, schválená 16.12.2015, usnesení rady RM/18/25/2015, platná od 1.1.2016 Směrnice města Hořice č. 44, schválená 16.12.2015, usnesení rady RM/18/25/2015, platná od 1.1.2016 Postup při umisťování inženýrských sítí a jiných vedení do pozemků města Hořice, zřizování věcných břemen

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

v neziskové organizaci

v neziskové organizaci Seminář Právo a daně v neziskové organizaci Lektor: Mgr. Jan Hloušek Olomouc 16. 6. 2005 SMLUVNÍ VZTAHY V NNO Smluvní vztahy upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník strany smluvního vztahu obsah

Více

[Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.]

[Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.] -1- Č. j. 10 EX 349/03-78 Dražební vyhláška (usnesení) http://www.soudniexekuce.eu Soudní exekutor JUDr. Emilie Čenovská, Exekutorský úřad Strakonice, se sídlem Heydukova 349, 386 01 Strakonice,, tel.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám VY_32_INOVACE_08_PEK_480_Kou Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Název školy Název OP Registrační číslo projektu Název projektu Šablona Označení vzdělávacího

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 177/1996 Sb. Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za p... - znění dle 486/12 Sb. 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. června 1996 Ministerstva

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -10. Podmínky výběrového

Více

vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)

vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S o u d n í e x e k u t o r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t o j a n o v o n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H o r y T e l. / fax : + 4

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (OZNÁMENÍ O DRAŽEBNÍM ROKU ELEKTRONICKÁ DRAŽBA)

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (OZNÁMENÍ O DRAŽEBNÍM ROKU ELEKTRONICKÁ DRAŽBA) č.j.. : 069 EX 242/14-22 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (OZNÁMENÍ O DRAŽEBNÍM ROKU ELEKTRONICKÁ DRAŽBA) Soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Stojanovo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění b.j.1193/15 - ul. Čs. armády 30, k.ú. Hlučín I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

SMLUVNÍ PRÁVO PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICENČNÍ ZÁVAZEK)

SMLUVNÍ PRÁVO PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICENČNÍ ZÁVAZEK) SMLUVNÍ PRÁVO PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICENČNÍ ZÁVAZEK) Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.4 (2014) Ivo Telec,

Více