Pracovní listy do hodin HV na 1. stupni ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy do hodin HV na 1. stupni ZŠ"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Pracovní listy do hodin HV na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Mgr. Růžena Vojtová Vedoucí práce: PaedDr. Jan Holec, Ph.D. České Budějovice 2016

2 Prohlášení Prohlašuji, že svoji závěrečnou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své závěrečné práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Budějovicích dne 1. ledna 2016 Mgr. Růžena Vojtová

3 Anotace Závěrečná práce předkládá k dispozici autorské pracovní listy z hudební nauky, hudební historie a nauky o hudebních nástrojích pro žáky prvního stupně základní školy. Pracovní listy jsou ověřeny v praxi. Témata těchto pracovních listů jsou: noty a jejich délky, hudební terminologie, česká státní hymna, čeští hudební skladatelé a jejich dílo, stupnice, hudební znaménka a hudební nástroje. Teoretická část v pěti krátkých kapitolách přináší pohled na význam hudby, koncepci hudební výchovy, jednotlivé složky hudební výchovy, organizaci hodin hudební výchovy a na hudební výchovu v Rámcovém vzdělávacím programu. Odkazuje tak na správné chápání a použití pracovních listů z hlavní části. Klíčová slova: Hudební výchova, hudební nauka, pracovní listy, význam hudby, koncepce hudby, hudební složky, organizace hodin hudební výchovy, Rámcový vzdělávací program, noty a jejich délka, hudební znaménka, česká státní hymna, čeští hudební skladatelé, stupnice, hudební terminologie, hudební nástroje. Abstract This thesis presents authorial music theory, music history and musical instruments worksheets for primary pupils. All the worksheets have been tested in lessons and they cover the following topics notes and note values, musical terms, the Czech national anthem, Czech composers and their works, musical scales, musical accents and musical instruments. The theoretical part in five short sections deals with the significance of music, music education conception, elements of music education, organisation of music lessons and music lessons within the Framework Educational Program (RVP). It allows the correct understanding and use of the worksheets from the main part. Key words: Music education, music theory, worksheets, signification of music, conception of music, music elements, organisation of music lessons, Framework Educational Program, notes and note values, musical accents, the Czech national anthem, Czech composers, musical scales, musical terms, musical instruments.

4 Poděkování Děkuji PaedDr. Janu Holcovi, Ph.D. za podporu a vedení mé práce.

5 Obsah Úvod Význam hudby Koncepce hudební výchovy Hudební výchova v rámcovém vzdělávacím programu Složky hudební výchovy Hlasový výcvik Rytmický výcvik Intonační a sluchový výcvik Hra na hudební nástroj Improvizace Poslech hudby Hudební nauka Hudebně pohybová výchova Organizace hodin hudební výchovy Pracovní listy Závěr Seznam použitých zdrojů

6 Úvod Pro svou závěrečnou práci jsem zvolila pojmenování Pracovní listy do hodin hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Hlavním cílem je předložit a nabídnout k dispozici v praxi ověřené pracovní listy, které by mohly být praktickým doplňkem či pomocníkem ostatním kolegům, kteří na 1. stupni základní školy učí hudební výchovu, jejíž součástí je i hudební teorie, nauka o hudebních nástrojích a hudební historie, popřípadě aby tyto listy byly inspirací či impulzem pro vytvoření pracovních listů vlastních. Hned na začátku musím upozornit na jednu velice důležitou věc. Tyto pracovní listy nemají a nesmí být vnímány jako hlavní náplň hodin hudební výchovy na základní škole ani jako cíl vyučovací hodiny. Proč tomu tak je, objasním obecně na základě odborné literatury v kratší teoretické části, abych pak v delší praktické části předložila zmíněné pracovní listy. V pracovních listech se objeví témata z hudební nauky, nauky o hudebních nástrojích a hudební historie: noty a jejich délky, hudební terminologie, česká státní hymna, čeští hudební skladatelé a jejich dílo, stupnice, hudební znaménka a hudební nástroje. 6

7 1 Význam hudby S existencí hudby se setkáváme u všech národů a etnických skupin světa. Už antičtí filozofové zdůrazňovali význam hudby pro rozvoj osobnosti člověka, uznávali její řád a harmonii rytmů a zvuků. František Sedlák apeluje na hudební pedagogy, jak moc je důležité mít při výuce na paměti alespoň základní funkce hudby: Estetická (poznání krásy) Výchovná (formování osobnosti) Terapeutická (léčba hudbou) Specifické osvojování světa (mezilidská komunikace) Hédonistická (pro potěšení) Odpočinková (zábava) Sociální (hudební tradice) (SEDLÁK, 1985.) 2 Koncepce hudební výchovy Pojetí předmětu hudební výchova se v průběhu času měnil. Novou koncepcí hudební výchovy se v minulém století zabývala vedle dalších například učitelka Danuše Bosáková. V její publikaci z konce 70. let se hovoří o hodinách hudební výchovy naplněných aktivní, tvořivou a zajímavou hrou dětí, kterou pedagog svým vedením prohlubuje a zkvalitňuje. Jde o hru s tóny, hru na ozvěnu, na melodii, rytmický, melodický a pohybový projev, hru na nástroje. (BOSÁKOVÁ, 1976.) Pro potřeby charakteristiky pojetí hudební výchovy vycházím dále z koncepce metodika a pedagoga Ladislava Daniela. Ve své publikaci píše, že původně se tento předmět jmenoval zpěv a že tento název plně vystihoval i jeho obsah. (DANIEL, 1992) Až ve 20. letech minulého století se ke zpěvu přidaly i další hudební složky, které popisuji v samostatné kapitolce. Soudobou koncepci hudební výchovy pak plně vystihuje a popisuje Rámcový vzdělávací program. 7

8 3 Hudební výchova v rámcovém vzdělávacím programu Pro jednotlivá školní období udává rámcový vzdělávací program očekávané výstupy. V jednotlivých výstupech je dáno, jakých dovedností by měl žák dosáhnout, samozřejmě se zřetelem na individuální možnosti a dispozice každého jedince. Pro žáky prvního stupně základní školy jsou určena první dvě období. Velmi zjednodušeně řečeno by měl žák na konci těchto dvou období dle svých možností intonačně čistě zpívat, rytmizovat, melodizovat a improvizovat, hrát na jednoduché hudební nástroje, rozlišovat tempa, dynamiku, poznat znějící hudební nástroje, instrumentální a vokální hudbu, ztvárňovat hudbu pohybem. Přesné znění očekávaných výstupů pak nalezneme ve jmenovaném Rámcovém vzdělávacím programu. (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. 2013) Rámcový vzdělávací program předkládá rozpis učiva a obsahu vzdělávání pro jednotlivá období. Jednotlivým hudebním činnostem, jimiž jsou činnosti vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové, se ve své absolventské práci věnuje Tereza Šarayová. Při provádění těchto činností by měl žák dosáhnout požadovaných hudebních dovedností. Šarayová uvádí, že předpoklady pro rozvoj hudebnosti žáků zůstávají v Rámcovém vzdělávacím programu stejné jako u předchozích vzdělávacích programů. (ŠARAYOVÁ, 2007) 4 Složky hudební výchovy Požadavek na komplexnost hudební výchovy vychází nejen z přirozeného vývoje, ale i z moderních trendů současné hudební pedagogiky a Rámcového vzdělávacího programu. Alexandros Charalambidis hovoří ve svém článku o oborové integraci, kdy je zapotřebí v rámci hudební výchovy při práci s určitým tématem propojit všechny složky hudební výchovy. Součástí hodiny by měly být všechny hudební složky, přičemž jejich vyváženost koriguje učitel. Neznamená to však, že by jedna ze složek nesměla v dané hodině zaujímat větší část hodiny, než složky ostatní, na straně druhé by zase žádná ze složek neměla být úplně vynechána. (CHARALAMBIDIS, [cit ]) Výčet hudebních složek, které by měly být součástí hodin hudební výchovy, přináší ve své publikaci již zmiňovaný Ladislav Daniel. Složky hra na hudební nástroje a improvizace uvádí vedle dalších třech jako samostatné, jejich spojování v jednu složku hodnotí jako neporozumění smyslu obou těchto samostatných složek: 8

9 Zpěv s hlasovým výcvikem, intonací, rytmem a hudební teorie Hra na hudební nástroj Improvizace Hudebně pohybová výchova Poslech hudby 4.1 Hlasový výcvik Cílem hlasového výcviku na základní škole je dát žákům základní pěvecké dovednosti a návyky a uchovat zdravě tvořený hlas pro celý život, nebo jej připravit pro případný další výcvik. Žák by si měl osvojit hlasové dovednosti, které se týkají správného dýchání, tvoření tónu a artikulace. Dar zpívat, má každý, píše Alena Tichá. Je tedy třeba nebránit přirozenému hlasovému projevu, ale naopak procvičovat hlas v jeho plném rozsahu a znění. (TICHÁ, 2014) 4.2 Rytmický výcvik Rytmické dovednosti, které si žák v nejednotné míře přináší již z mateřské školy, bychom měli dopilovat již v prvním ročníku. Jde především o reprodukci rytmu vytleskáváním, pochopení metra v hudbě a vytleskávání první doby taktu. Smyslem rytmického výcviku je hlavně to, aby žák porozuměl a tímto porozuměním se i bavil. (DOSTAL, 1984.) 4.3 Intonační a sluchový výcvik Improvizace a poslech přispívají k rozvoji hudebních schopností pouze tehdy, jsou-li dostatečně rozvinuty základní schopnosti. Klíčovou činností tedy zůstává reprodukce hudebních motivků a jednotlivých tónů. Dále pak cvičíme rozlišování tónových výšek, melodii stoupavou a klesavou, zpěv z not. 4.4 Hra na hudební nástroj Hra na nástroje děti přitahuje a aktivizuje. Aktivní hráči pak mají o hudbu větší zájem. Hra na nástroj je dostupná i těm, kteří nemají fyziologicky daný krásný hlas. Hra na hudební nástroje rytmické i melodické zpestřuje a obohacuje hodiny hudební výchovy. 9

10 4.5 Improvizace Otázkou, jak přirozeně rozvíjet hudební tvořivost dětí, se zabývali pedagogové dávno předtím, než se tento požadavek dostal do osnov základní školy. S metodou, jež by se dala použít v praxi, přišel až bavorský skladatel Carl Orff ve svém Schulwerku. Základní metodická zásada orffovské práce je umožnit dětem maximum aktivity a sebevyjádření. Dítě se učí, jak tvořit vlastní rytmy nebo melodie, a nemyslí se tím velkolepá honosná díla. Už dotvořením rytmické řady či popěvku se děti učí improvizovat. Dítě, které si z radosti pobrukuje nebo tleská, projevuje zárodky tvořivosti. Je tedy na učiteli hudební výchovy, aby tyto zárodky rozvíjel. (HURNÍK, EBEN, 1982.) Metodicky a názornými cvičeními v tomto úsilí může pomoci Orffova škola. 4.6 Poslech hudby Úkolem poslechu hudby je docílit, aby si žáci během své školní docházky posluchačsky osvojili určitý repertoár skladeb. Jedním z důvodů je vytvoření oblasti hudby, která se jim líbí a ke které se tedy budou vracet. Měli by se také naučit spatřovat v poslouchané hudbě pojmy, jež se naučili v teorii. K tomuto tématu předkládá ve své absolventské práci pracovní listy Marcela Sládková. Uvádí, že pokud pracovní listy respektují věková specifika cílové skupiny, dávají velký prostor k procvičení látky. (SLÁDKOVÁ, 2015) 4.7 Hudební nauka Cílem práce v hodinách hudební výchovy není naučit žáka hudební teorii, cílem je rozvíjet jeho hudební schopnosti a nacvičovat dovednosti, aby mohl hudbu poslouchat, provozovat a popřípadě tvořit. Přesto se bez nejzákladnějších poznatků neobejdeme, jsou to prostředky k lepšímu provádění nebo poslechu hudby. Zvuk, tón, noty a jejich délky, nácvik psaní not, takty, hudební nástroje, hudební formy i dějiny hudby, to vše a ještě více k hudebním poznatkům patří. (DANIEL, 1992) Problematiku základních pojmů z hudební nauky zpracoval ve své publikaci také Luděk Zenkl. (ZENKL, 2003) Praktický soubor pracovních listů k nácviku základních hudebních pojmů s metodickým průvodcem určený pro začátek školní docházky nabízí nakladatelství Nová škola. (JAGLOVÁ, 2010) 10

11 4.8 Hudebně pohybová výchova Ve shodě s hudbou se rozvíjí i pohybové dovednosti. Hudebně pohybová výchova je tedy součástí systému hudebních činností a každého hudebně výchovného procesu. Napomáhá k fyzickému i psychickému uvolnění. Ani hudebně pohybová výchova není však cílem hudební výchovy, je opět podnětem a prostředkem, který v cestě k cíli pomáhá a esteticky jej obohacuje. (KULHÁNKOVÁ, 2010) Pro název hudební složky se mnohde setkáme s označením hudební činnosti, jako například v práci Jaroslava Synka. Zde jsou popsány hudební činnosti jak obecně tak vždy s konkrétním příkladem či cvičením. (SYNEK, 2004) Tyto dva pojmy bychom však neměli zaměňovat, na což upozorňuje i L. Daniel. 5 Organizace hodin hudební výchovy Hudební výchova je jedním z vyučovacích předmětů, v němž by se učitelé měli snažit maximálně rozvíjet tvůrčí činnost dětí a jejich fantazii. Učitelé kantoři bývali dříve muzikanty tělem i duší, zpívali, aktivně hráli na nástroj, vedli sbor, komponovali. Taktéž dnešní učitel by měl připravit a vést hodinu hudební výchovy tak, aby se hudba nestala pro žáky pouhou historickou vzpomínkou nebo pasivní zvukovou kulisou. (LIŠKOVÁ, 1998) Vyučovací hodina by měla být co nejpestřejší. Pro regulaci únavy v hodině bychom měli střídat činnosti, upoutáme tak pozornost dětí. Sloučit v hodině prvky, kterými se kultivuje složka intonační, rytmická a pohybová současně s poznatky teoretickými, není jednoduché. (ALLIGEROVI, 1968.) Organizací hodin hudební výchovy se ve své absolventské práci zabývá Pavlína Zadražilová, která zkoumala, jakým způsobem výuka hudební výchovy na 1. stupni základní školy v praxi probíhá. (ZADRAŽILOVÁ, 2000) Chceme-li, aby hudební výchova žáky bavila, nesmíme je nechat nudit a nenaplnit hodiny pouhým zpěvem nebo jen bez nároků na vědomosti přehrávat skladby. Je třeba zajistit soustavné a systematické opakování hudebních dovedností, aby se tyto staly návykem. Musíme přihlédnout ke stavu třídy, je-li splněno učivo z předchozích ročníků a naplánovat učivo tak, aby byly začleněny všechny složky hudební výchovy. V každé hodině by pak měly být obsaženy všechny hudební činnosti, jedna celá hodina by se neměla věnovat pouze jedné činnosti. V rámci jedné hudební činnosti lze procvičit i několik složek. Tím je dán režim hodiny, v níž 11

12 musí být vždy hlasový výcvik, intonace, rytmus, improvizace nebo opakování hudební nauky. Věnujeme-li každé z těchto nepostradatelných disciplin 3-5 minut, zbývá na hlavní část 20 minut, přičemž 5-10 minut na konci hodiny opakujeme buď písně, skladby nebo hru na hudební nástroje. Každá z uvedených součástí hodin by se pokaždé měla provést jinou metodou a jinými prostředky, aby se z hodin nestala rutina. (DANIEL, 1992) 12

13 6 Pracovní listy V průběhu své patnáctileté praxe na základní škole jsem si pro své potřeby vytvořila do hodin hudební výchovy pracovní listy z hudební nauky, jejichž drobný vzorek předkládám v této praktické části své závěrečné práce. Jsou věnovány tématům z hudební teorie, jako jsou noty a jejich délka, hudební nástroje, hudební skladatelé a jejich dílo, hudební terminologie, česká státní hymna či stupnice. Pracovní listy používám při seznamování s tématem, jeho procvičování, při opakování nebo po předchozím objasnění problematiky tématu. Ve většině případů pracujeme s pracovními listy se žáky společně, buď přímo v části hodiny hudební výchovy nebo v rámci mezipředmětových vztahů v hodinách českého jazyka, informatiky či výtvarné výchovy. Každý z pracovních listů byl ověřen v praxi. Protože nikde není pevně stanoveno, co přesně by měl žák v každém jednotlivém ročníku umět, budiž označení ročníku v jednotlivých pracovních listech vnímáno orientačně. Před jejich uvedením si dovolím pár připomínek, poznámek a doporučení: Tyto pracovní listy rozhodně NEJSOU a NESMÍ BÝT cílem hodin hudební výchovy a tudíž její kompletní náplní. Měly by být pouze prostředkem pro získání a upevnění potřebných znalostí v oblasti hudební nauky, nauky o hudebních nástrojích a hudební historie, na jejichž základě pak učitel může v žácích prohlubovat hudební schopnosti a dovednosti při hudebních činnostech. Použití pracovních listů v daném ročníku se může měnit dle potřeb a naplánovaného učiva, označení ročníku v listech je pouhým doporučením, v označených ročnících byly listy naposledy použity mnou. Jednotlivé listy se mohou upravovat co do náročnosti vzhledem k věku žáků. Lze pracovat s celým listem nebo použít určitou část. Součástí některých pracovních listů je i řešení. Je na zvážení a posouzení, zda řešení nechat k dispozici žákům ihned, nebo jej předložit až po vypracování. Je na zvážení, s jakým účelem tyto listy předložit k aktivaci, motivaci, předeslání, na seznámení, procvičení, prohloubení, opakování učiva nebo třeba jako domácí úkol. S pracovními listy se dá pracovat jak samostatně, tak ve skupinách, s vedením či bez, opět je na zvážení, zda nechat žáky pracovat samostatně, či je vést, či způsoby kombinovat. Možnost založení pracovních listů do portfolia žáka. Doporučuji využít k tomuto účelu vybízející části pracovních listů v rámci mezipředmětových vztahů například v hodinách českého jazyka (čtení, psaní, čtenářská gramotnost), informatiky (vyhledávání informací na internetu), 13

14 vlastivědy (časové zařazení hudebních skladatelů do různých období) nebo výtvarné výchovy (kreslení, malování). K využití či nevyužití nabádají zadané úkoly v pracovních listech. Podle individuálních potřeb lze v pracovních listech cokoli upravit, přidat či naopak vynechat. Inspirace pro vytvoření vlastních pracovních listů. Zdroje obrázků z pracovních listů jsou uvedeny přímo v pracovních listech. 14

15 1. TŘÍDA JAK VYPADAJÍ NOTY 1) Prohlédni si následující obrázek a zakroužkuj mezi hudebními znaménky všechny noty: Zdroj obrázků:

16 3. TŘÍDA DÉLKA NOT 1) V následujícím cvičení zakroužkuj správnou barvou: Červeně noty celé Zeleně noty půlové Modře noty čtvrťové Žlutě noty osminové Poznámka: Jsou li na obrázku další noty a hudební znaky, nech je volné. Zdroj obrázků:

17 3. TŘÍDA 1) Hledej názvy hudebních nástrojů v osmisměrce (je jich 14). Najdeš-li název hudebního nástroje, který patří k nějakému obrázku, vybarvi je stejnou barvou. K Z F L É T N A X L O V I O L A K C A J W T Ý D Á O Q R N L A K B U R T I A M G O T X D Í N B H Ů N J J E Y E D U O O A S O M T A M B U R I N A Ý I O N Í S Ž R Á Ě H Ř V Š N L Y T G F A Ř P Z E E Š Ú L S Ý Í K Č K O K O N T R A B A S 17

18 2) Pokud jsi v osmisměrce našel/našla další hudební nástroje, ke kterým chybí obrázek, pokus se je namalovat sám/sama. K F L É T N A L O V I O L A K A J D O R N L A K B U R T I A G D N B H N J E Y E U O O A O T A M B U R I N A O Í S R H V N L T A E E L K K O N T R A B A S ŘEŠENÍ OSMISMĚRKY ( POUZE PRO VYUČUJÍCÍ ): tamburina, bubínek, hoboj, klavír, klarinet, kontrabas, housle, akordeon, trubka, dudy, flétna, banjo, viola, triangl. zdroj použitých obrázků: 18

19 2. TŘÍDA 1. Najdi mezi dalšími hudebninami na obrázku pouze hudební nástroje a přiřaď k nim cedulky se správnými jmény. Můžeš vybarvit stejnou barvou obrázek hudebního nástroje a cedulku s jeho jménem. TRIANGL FLÉTNA ČINELY ZVONKOHRA TRUBKA TAMBURINA 19

20 2. Nakresli a pojmenuj další hudební nástroje, které znáš, a které nejsou na předchozím obrázku: 20

21 4. TŘÍDA HLEDÁME ČESKÉHO HUDEBNÍHO SKLADATELE 1) Najdi ve zjednodušené osmisměrce 9 oper známého českého hudebního skladatele.(vypiš je na řádky pod osmisměrku). 2) Ze zbylých písmenek sestav jméno skladatele. Postupuj po řádcích směrem ze shora dolů. B E P Š R E D A K Č I B U H O D B D D A I Ř A L O I V A T I L Ě C N B R A N I B O Ř I V Č E CH Á CH J H B D S N E M O O E E M R V V S T Y A Ě Č E R T O V A S T Ě N A S N V A T Í A Opery: Jméno hudebního skladatele: 21

22 3) Nauč se následující říkanku, jenž se skládá z prvních slabik autorových oper. Pomůže ti vzpomenout si na každou jeho operu: BRA-PRO-DA-LI DVĚ HU-TA-ČE-VI 4) Zkus si rozpomenout podle této říkanky na všech devět autorových oper a vypiš je: Podařilo se? Výborně! Jsi šikulka! 22

23 Řešení (pro učitele): B E P Š R E D A K Č I B U H O D B D D A I Ř A L O I V A T I L Ě C N B R A N I B O Ř I V Č E CH Á CH J H B D S N E M O O E E M R V V S T Y A Ě Č E R T O V A S T Ě N A S N V A T Í A Opery: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola (nedokončená) Hudební skladatel: Bedřich Smetana 23

24 5. TŘÍDA ČEŠTÍ HUDEBNÍ SKLADATELÉ 1) Toto jsou podobizny dvou českých hudebních skladatelů. Poznáš je? Pokud ano, pojmenuj je, pokud ne, pan učitel či paní učitelka ti poradí. Nápověda: Ten první působil i v Americe a ten druhý na konci života ohluchl, přesto dále komponoval. Zdroj obrázků:

25 2) Spoj nebo vybarvi správně jméno hudebního skladatele a jeho hudební díla: DVĚ VDOVY ČERTOVA STĚNA ČERT A KÁČA VLTAVA NOVOSVĚTSKÁ SYMFONIE LIBUŠE SLOVANSKÉ TANCE BEDŘICH SMETANA Z ČESKÝCH LUHŮ A HÁJŮ HUBIČKA BRANIBOŘI V ČECHÁCH VIOLA DALIBOR ANTONÍN DVOŘÁK MŮJ DOMOV PRODANÁ NEVĚSTA TAJEMSTVÍ RUSALKA 25

26 3. TŘÍDA HUDEBNÍ TERMINOLOGIE 1) Přiřaď k následujícím obrázkům jejich správné označení v hudební terminologii: NOTOVÁ OSNOVA STUPNICE (ŘADA TÓNŮ) HOUSLOVÝ KLÍČ NOTA MEZERY NOTOVÉ OSNOVY LINKY NOTOVÉ OSNOVY BASOVÝ KLÍČ OSMINOVÁ POMLKA 26

27 2) Pokus se sám správně zakreslit, napsat: NOTA NOTOVÁ OSNOVA HOUSLOVÝ KLÍČ POMLKA BASOVÝ KLÍČ STUPNICE Zdroje obrázků:

28 4. TŘÍDA HUDEBNÍ ZNAMÉNKA 1) Pojmenuj s pomocí učitele hudební znaky z obrázku. Pak v tomto cvičení zakroužkuj červeně všechny noty, zeleně hudební klíče, modře posuvky a žlutě mezery: Zdroj obrázku: 23.3:

29 2) Hudební znaménka a znaky z obrázku se pokus překreslit do prázdného okénka. Nejprve si každý několikrát pro procvičení obtáhni. 3) Zakresli hudební znaménka a znaky do notové osnovy, kam patří. 29

30 5. TŘÍDA ITALSKÉ NÁZVOSLOVÍ 1) Rozděl následující označení do dvou skupin (TEMPOVÁ A DYNAMICKÁ OZNAČENÍ): ALLEGRO, PIANO, ALLEGRETTO, PRESTO, PIANISSIMO, ANDANTE, MODERATO, LARGO, MEZZOFORTE, VIVACE, RITARDANDO, FORTISSIMO, LENTO, ACCELERANDO, FORTE. TEMPOVÁ OZNAČENÍ DYNAMICKÁ OZNAČENÍ 30

31 2) Pokus se přiřadit správné české výrazy k italskému označení: a) TEMPOVÁ OZNAČENÍ: ANDANTE ALLEGRETTO ALLEGRO MODERATO PRESTO ACCELERANDO RITARDANDO ZRYCHLOVAT ÚPRKEM RYCHLE ZPOMALOVAT MÍRNĚ MÍRNĚ RYCHLE ZVOLNA b) DYNAMICKÁ OZNAČENÍ PIANISSIMO STŘEDNĚ SILNĚ 4.9 PIANO MEZZOFORTE FORTE FORTISSIMO VELMI SILNĚ VELMI POTICHU POTICHU SILNĚ 31

32 5. TŘÍDA ČESKÁ NÁRODNÍ HYMNA 2) Znáš dobře text české hymny? Doplň správně chybějící slova do textu: Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj! 3) A nyní troška teorie. Znáš odpovědi na následující otázky? Píseň Kde domov můj zazněla poprvé v jedné divadelní hře. Víš, jak se tato hra jmenuje? Kdo je jejím autorem? Kdo je autorem hudby? 32

33 4) Víš, že píseň Kde domov můj má ještě druhou sloku? Tato již není součástí české hymny, přesto se pokus doplnit správně její znění. Vybírej z nabídky slov pod textem: Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar? To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj! ČILÉM ZDAR DOMOV ČECHY MŮJ PLÉMĚ 5) Hymnu si poslechněte z nahrávky a zazpívejte si ji s panem učitelem či paní učitelkou. 33

34 4. TŘÍDA STUPNICE C-DUR 1) Vyjmenuj všechny tóny stupnice C dur tak, jak jdou za sebou. Nejprve vzestupně, pak sestupně: 2) Podívej se na notový zápis stupnice C dur v tomto cvičení a pokus se přesně přepsat notu po notě podle vzoru. Nezapomeň na to, že noty za sebou jdou ve sledu LINKA MEZERA LINKA MEZERA 34

35 3) Do druhého cvičení pojmenuj všechny tóny stupnice C dur (jejich jména napiš na malé linky pod notami). 4) Vyjmenuj noty, které ve stupnici C dur (v zápisu C1 C2) leží na lince: 5) Zakresli tyto noty do notové osnovy. Na začátku nakresli houslový klíč: 6) Vyjmenuj noty, které ve stupnici C dur (v zápisu C1 C2) leží v mezerách: 7) Zakresli tyto noty do notové osnovy. Na začátku nakresli houslový klíč: Zdroj obrázku: 35

36 3. TŘÍDA STUPNICE C-DUR 1) Poskládej následující jména tónů přesně podle toho, jak jdou ve stupnici C-dur za sebou. Napiš je na řádku pod okénkem: E H C2 G D C1 A F Stupnice C-dur: 36

37 2) Doplň správně do následujících řad tónů vždy ty chybějící. Doplňuj směrem ze shora dolů, doplněný řádek si vždy přikryj, procvičíš si tak nejlépe celou řadu tónů stupnice C-dur: a) C1 D E F G A H C2 b) C1 D E F G A H C2 c) C1 D E F G A H C2 d) C1 D E F G A H C2 3) Zapiš do připravené notové osnovy stupnici C-dur tak, jak jsme se ji učili. Napiš nejprve houslový klíč a uvědom si, že stupnice C-dur začíná na první pomocné lince pod notovou osnovou: 37

38 Závěr Hlavním cílem mé závěrečné práce s názvem Pracovní listy do hodin hudební výchovy na prvním stupni základní školy bylo předložit k dispozici mnou vytvořené a v praxi ověřené pracovní listy z hudební teorie, nauky o hudebních nástrojích a hudební historie, které by dále mohly být používány v hodinách hudební výchovy k uvedení, probrání, procvičení nebo zopakování určitého tématu, či v rámci mezipředmětových vztahů začleněny v dalších vyučovacích předmětech na prvním stupni ZŠ. Dvanáct takových pracovních listů na téma noty a jejich délky, hudební terminologie, česká státní hymna, čeští hudební skladatelé a jejich dílo, stupnice, hudební znaménka a hudební nástroje společně s důležitými připomínkami a poznámkami jsem v praktické části předložila. Dále jsem chtěla na základě podkladů z literatury popsat, co by mělo být náplní hodin hudební výchovy a co vše a proč by taková dobře vedená hodina hudební výchovy měla obsahovat. V pěti kratších kapitolkách jsem obecně s odkazy na další konkrétní literaturu přednesla význam hudby, koncepci hudební výchovy, co o hudební výchově říká Rámcový vzdělávací program, popsala jednotlivé složky hudební výchovy a organizaci hodin hudební výchovy, čímž jsem odůvodnila apel v úvodu své práce, že tyto pracovní listy s hudební tématikou a práce s nimi nejsou a nesmí být chápány jako hlavní náplň hodin hudební výchovy ani jako jejich cíl. Tímto jsem, doufám, předešla mylnému pochopení a uchopení samotných pracovních listů ze strany veřejnosti a kolegů. Všechny cíle mé práce byly tedy splněny a kolegům, kteří by případně mé pracovní listy chtěli ve svých hodinách použít, přeji, aby je použili správně a pro účel, ke kterému byly vytvořeny. 38

39 Seznam použitých zdrojů ALLIGEROVI, Věra a Karel. Hudební abeceda. České Budějovice: Krajský pedagogický ústav, BOSÁKOVÁ, Danuše. Zkušenosti s modernizací hudební výchovy na 1. stupni základní školy České Budějovice: Krajský pedagogický ústav, DANIEL, Ladislav. Metodika hudební výchovy: know how učitele hudební výchovy. 2.vyd. Ostrava: Montanex, 1992, 105 s. ISBN DOSTAL, Jan a Josef RUT. Cvičebnice rytmu od A do Z. Praha: Supraphon, HURNÍK, Ilja a Petr EBEN. Česká Orffova škola. Praha: Supraphon, CHARALAMBIDIS, Alexandros. Komplexnost hudební výchovy [online]. [cit ]. Dostupné z: VYCHOVY.html/ KNOPOVÁ, Blanka a Jaroslav KOUTSKÝ. Písničko, pojďme si hrát!: metodické poznámky pro učitele. Vyd. 1. Praha: Albra, 2002, 54 s. ISBN KULHÁNKOVÁ, Eva. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál, ISBN JAGLOVÁ, Jindřiška. Začínáme s hudební výchovou. Brno: Nová škola, ISBN LIŠKOVÁ, Marie. Metodická příručka k učebnici Hudební výchova pro 1. ročník základní školy: [zpracováno podle osnov vzdělávacího programu Základní škola]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998, 77 s. ISBN Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od ) úplné znění upraveného RVP ZV [online] [cit ]. Dostupné z: SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy na prvním stupni základní školy. Praha: SPN, SLÁDKOVÁ, Marcela. Pracovní listy k poslechovým skladbám pro první třídu základní školy. České Budějovice, Závěrečná práce. PF JCU. SYNEK, Jaromír. Didaktika hudební výchovy I. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, 68 s. ISBN

40 ŠARAYOVÁ, Tereza. Hudební výchova v Rámcovém vzdělávacím programu. České Budějovice, Dostupné také z: no=4042. Diplomová práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍH Pedagogická fakulta Fakulta hudební výchovy. TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat: hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014, 148 s. ISBN ZADRAŽILOVÁ, Pavlína. Organizace hudebního vyučování [online] [cit ]. Dostupné z: ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 8. vyd., v Editio Bärenreiter Praha vyd. 2. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2003, 199 s. ISBN

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská. Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská. 3. ročník.

Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská. Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská. 3. ročník. Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská 1 Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská A dur + akordy a moll harmonická + akordy e moll harmonická + akordy h moll melodická + akordy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 5.1.4.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 1. Výstup Dbá na správné dýchání a držení těla Provádí hlasová a dechová cvičení

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Rytmická výchova dětí mladšího školního věku

Rytmická výchova dětí mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Rytmická výchova dětí mladšího školního věku Vypracovala: Jana Cholevová M.A. Vedoucí práce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: bdobí: mění a kultura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase intonuje

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Vybrané pojmy z italského hudebního názvosloví (test)

Vybrané pojmy z italského hudebního názvosloví (test) Vybrané pojmy z italského hudebního názvosloví (test) Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Požadavky ke zkoušce z hudební nauky pro školní rok 2017/18

Požadavky ke zkoušce z hudební nauky pro školní rok 2017/18 Požadavky ke zkoušce z hudební nauky pro školní rok 2017/18 (týká se žáků, kteří mají individuální studium hudební nauky) 1. ročník Zvuk, tón, nota Notová osnova, houslový klíč Hudební abeceda Celý tón

Více

Ondřej Tichý. Hudební výchova napříč předměty

Ondřej Tichý. Hudební výchova napříč předměty Ondřej Tichý Hudební výchova napříč předměty HUDBA a její místo ve výchově a vzdělávání rodina-škola-dospělost Co to vlastně je a proč? Hudba je skutečně neuvěřitelný dar (komplexní činnost), která může

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

Požadavky ke zkoušce z hudební nauky pro školní rok 2018/19

Požadavky ke zkoušce z hudební nauky pro školní rok 2018/19 Požadavky ke zkoušce z hudební nauky pro školní rok 2018/19 (týká se žáků, kteří mají individuální studium hudební nauky) 1. ročník Zvuk, tón, nota Notová osnova, houslový klíč Hudební abeceda Celý tón

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 2. období 4. ročník Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/6 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.II 2. stupeň V.7.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova podněcuje fantazii a dává prostor k tvořivosti,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1.

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1. pro rok 2014 2015 1. ročník 1. Zvuk a tón rozdíl, vlastnosti tónu (délka, výška, síla a barva) 2. Notová osnova kolik má linek, kolik mezer. Pomocná linka. 3. Znát podobu not celých, půlových, čtvrťových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

VY 32_INOVACE_HV.19. Vzdělávací oblast-obor-tém. okruh Umění a kultura, člověk a zdraví Hudební výchova - hudební nástroje

VY 32_INOVACE_HV.19. Vzdělávací oblast-obor-tém. okruh Umění a kultura, člověk a zdraví Hudební výchova - hudební nástroje VY 32_INOVACE_HV.19 Vzdělávací oblast-obor-tém. okruh Umění a kultura, člověk a zdraví Hudební výchova - hudební nástroje Název materiálu 19 Hudební tajenky Anotace Hudební pojmy Druh učebního materiálu

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Cvičení k procvičení hudební nauky pro žáky s výjimkou 1. 5.ročník. 1.pololetí

Cvičení k procvičení hudební nauky pro žáky s výjimkou 1. 5.ročník. 1.pololetí Cvičení k procvičení hudební nauky pro žáky s výjimkou 1. 5.ročník 1.pololetí 1 Procvičovací pololetní test HN 1. ročník Jméno:... Datum:... 1/ Spoj notu s obrázky, které vydávají hudební zvuk. 2/ Zakroužkuj

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

ř ř á á ý é ř é á ň ž ý á ý č ř á ů ř á ř á á ň řá ý á ý č ň ř č ý ř á š č á é ň á ů á ý á á š é č ů š č ů š č é á č š č é ž š á ř ý ř ý š á ř á ř ř ř ř ř á ý č Č ř ř é ý č ž ů á ů á ř é á č č á ý ž ž

Více

Š ů Š Á š ů ů Ú Č š ů š ů ů ť ť ů ů Č š ů ů ů š ú Ú š ú Č ů ů š ň š Ú ů ů Á Í ť ú š Ě ů ů š ů š ň ň š ú ň š Í ň Č Í Ý Š Š Í Á š ú Ů Ž Ú š š š ú Č š š ů ů š ť ů ů ů š š š ů š ň š š š Ň ň š š š š ň ú ú Č

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

ř ý š ě š ř ř ř č ř ý š é š ř č Ě ý ů é š ř č é ě é ř ř ý š é š ř š š ř č ý é é é é č č ě ý č é č é č š ř ř ž ý ř Á é č š ř ř Ž ý ř ý č š ý ž ú Í ý č š ý Ž Ú é č č ě ý ý ý Ž é č č ě ý ý ý ý Ž ý ť ý ě ě

Více

ÍÍ ů Š ý ú ý ú é é ý é Í é é é Í ý é Ž Ž é é ý é ý ý ý ý é ý é é é é é é é é ú é ú ý ý é Í é é ý é Í é ů é é ý Í Ž ů ý é Ž ý ú ý é é ú é é ů é ý ý ý é ů ů é Ž ů é é Ž é é ů Ž é ý ů é ý Í Í é ů é ů é ů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace:

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace: 1.třída český jazyk: - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat - umí skládat slabiky, slova čte slabiky, slova - tvoří

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 154 39/99-11094 Signatura: bo2ns202 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Kroměříž INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Kroměříž, 1. máje 14 PSČ

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Hudební výchova

Hudební výchova 5.7.1 5.7.1 Hudební výchova HUDEBNÍ VÝCHOVA - 1. až 3. ročník 5.7.1/01 VOKÁLNÍ ČINNOSTI zazpívá podle svých možností intonačně čistě a rytmicky správně lidové písně a umělé písně pro děti rozliší notu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Hudební výchova ve 1. ročníku

Hudební výchova ve 1. ročníku Hudební výchova ve 1. ročníku Září Vokální Zásady správného postoje a dýchání při zpěvu. Intonačně čistý zpěv písní. MPZ ( metodický průvodce, zpěvník) s. 5-10 U (učebnice) s.6-17 PL (pracovní listy) 1,2

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o. Adresa: Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1 Identifikátor: 600 001 822 Termín konání orientační

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Diplomová práce. Bc. Lucie Machalová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Diplomová práce. Bc. Lucie Machalová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Diplomová práce Bc. Lucie Machalová Neklavírista učitelem hudební výchovy na 2. stupni základní školy Olomouc 2013 vedoucí práce:

Více

Název předmětu : Hudební výchova Vzdělávací oblast : Umění a kultura. Ročník: 1.

Název předmětu : Hudební výchova Vzdělávací oblast : Umění a kultura. Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení hudební

Více

Hra na basovou kytaru

Hra na basovou kytaru ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Hra na basovou kytaru Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah... 1 Obsah... 4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon Hra na saxofon Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-158/99-11106 Signatura: bo5bs101 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Slavičín - Malé Pole, Osvobození

Více

S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E

S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E Žáci zpracovávají maturitní práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění maturitních zkoušek. Standard se týká všech čtyřletých oborů vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více