Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26"

Transkript

1 rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude SFŽP ČR pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti, popř. FEA. Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, energetický audit apod.) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí v tomto stanovisku uvede krajský úřad v místě převažující realizace projektu zejména následující informace: - název projektu, prioritní osu a oblast podpory, pro kterou je stanovisko vydáváno; - zda je navrhované opatření v souladu se schválenou, aktualizovanou nebo připravovanou koncepcí kraje v dané oblasti životního prostředí; - svůj názor k poskytnutí podpory v rámci OPŽP na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci kraje a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření; - zda je navrhované opatření v souladu s energetickou koncepcí (státní, územní pokud je zpracována); - celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře; - posouzení, zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000); - stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko orgánu ochrany přírody zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), pokud není součástí stanoviska krajského úřadu. Potvrzení o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města - pouze pokud je projektový záměr součástí IPRM a žádá o bonifikaci ve výši 10 % dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne Potvrzení vystavuje město (nositel daného IPRM) jako doklad, že projekt je v souladu se schváleným IPRM (schváleným Řídicím orgánem regionálního operačního programu, nebo Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu). Vzor potvrzení je uveden na Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územněplánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení (pokud bylo vydáno. Územní rozhodnutí musí nabýt právní moci nejpozději do 60 dnů od ukončení příjmu žádostí dle dané výzvy. Nabytí právní moci dokumentu musí žadatel bez vyzvání v uvedené lhůtě doložit Fondu. Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) - z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy (nedokládá se u liniových staveb rozvody, CZT). Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem katastrální mapy z internetové aplikace Pokud není příjemce vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření nebo smlouvu s ověřenými podpisy s vlastníkem pozemku, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření na jeho Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26

2 pozemku a umožní konečnému uživateli následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let. V případě podoblasti podpory (zateplování budov) musí být žadatel vlastníkem. Pro tento účel se za vlastníka považuje i subjekt, který předmět podpory podle zákona spravuje (například příspěvkové organizace). Energetický audit je požadován u všech energetických projektů. Musí být zpracován na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášek č. 213/2001 Sb. a č. 425/2004 Sb., kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Navržené opatření, na které je žádáno o poskytnutí podpory, musí být v souladu s doporučenou variantou vyplývající z energetického auditu. Energetický audit nesmí být v době předložení k žádosti starší než 2 roky. Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN :2011 (pouze u realizací zateplení a pořízení lokálních zdrojů) pokud není součástí příloh energetického auditu. Protokol k Energetickému štítku obálky budovy bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření. Údaje musí být podloženy Energetickým auditem nebo předkládanou projektovou dokumentací. Opatření musí směřovat k postupnému dosažení nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budov. Dále musí být v dokumentech jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN :2011. Rozptylová studie kde je vyžadována zákonem o ochraně ovzduší. Doklad o způsobu zajištění paliva - týká se projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kw. Prohlášení o zateplovaných plochách (pouze u projektů v rámci oblasti podpory 3.2.1) prohlášení při realizaci zlepšení tepelně technických vlastností obálky budov musí být potvrzeno zpracovatelem projektové dokumentace přikládané k žádosti (v případě skupinového projektu pro každý projekt zvlášť). V případě rozdílů mezi výstupy energetického auditu (respektive Protokolu k energetickému štítku obálky budovy) a projektovou dokumentací je nutné doplnit vyjádření zpracovatele projektové dokumentace. VZOR 2 ) Celkem 0 Pozn.: obvodové zdivo: Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 27

3 Finanční analýza - u projektů generujících příjem ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla de minimis). Finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování finanční analýzy, (viz Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva - v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku. Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů - v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku. Ocenění nemovitosti odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů - v případě, že je uplatněna podpora na nákup nemovitosti nebo poskytnutí věcného příspěvku nemovitosti. Souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě MŽP) s realizací projektu v případě, že žadatelem je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace Žadatelé Velkých projektů (nad 50 mil. ) dále předloží: Studii proveditelnosti. Přehlednou mapu oblasti s umístěním projektu v měřítku 1: a 1: Oznámení, dokumentaci, posudek, protokol z veřejného projednání a stanovisko v případě, že byl projekt posouzen procesem EIA; prohlášení k Natura mapu v měřítku 1: , která udává polohu projektu a případně dotčené oblasti zařazené do soustavy Natura Veškeré dodatečné informace osvětlující specifika daného projektu. Žádost o potvrzení podpory podle článku 39 až 41 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Finanční, ekonomickou a citlivostní analýzu (viz Analýzu rizik Energetické hodnocení solárních soustav U projektů zaměřených na instalaci solárních soustav (zejména u žádostí v prioritní ose 3, podoblasti 3.1.1) se požaduje postupovat dle metodiky hodnocení solárních soustav Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav, která je k dispozici na Dále je požadováno, aby součástí energetického auditu byl grafický výstup (záložky Zadání a Vyhodnocení) z Programu pro bilancování solárních soustav, dostupném ke stažení na odkazu Postup pro zohledňování úspor energie a emisí z opatření, které byly provedeny bez podpory veřejných zdrojů v prioritní ose 3 V Implementačním dokumentu je u vybraných podoblastí podpory u PO 3 uvedeno, že při bodovém hodnocení mohou být započítány i úspory (energie a emisí) ze souvisejících opatření (energetických nebo přispívajících ke snížení imisní zátěže) provedených žadatelem bez podpory veřejných zdrojů. Tento postup lze uplatnit na základě splnění následujících podmínek: a) zohledňované opatření včetně vyčíslených úspor musí být navrženo v energetickém auditu nebo odborném posudku; Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 28

4 b) opatření musí být zrealizováno nejdříve po vypracování energetického auditu nebo odborného posudku, ne však dříve než rok před podáním žádosti a nejpozději do doby dokončení realizace opatření, na které je poskytována podpora v rámci relevantní žádosti; c) do termínu závěrečného vyhodnocení akce příjemce podpory doloží potvrzení energetického auditora (případně zpracovatele odborného posudku) o provedení všech navrhovaných opatření zohledněných ve vykazovaných úsporách uvedených v žádosti Podmínky k projektům zaměřené na zateplování/rekonstrukci budov v prioritní ose 3 U všech zateplovaných/rekonstruovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýsy obecné a netopýry) viz metodické instrukce k dispozici na způsob navrženého řešení musí být uveden v technické dokumentaci předkládaného projektu. V případě, že před zahájením stavebních prací při zateplování/rekonstrukci budov nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí žadatel neprodleně pozastavit stavební práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. Zdůvodnění: Rorýs obecný je dle 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožený. Obdobně všechny druhy netopýrů, které se vyskytují na našem území, jsou dle výše uvedených zákonných předpisů zařazeny mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožený či kriticky ohrožený. Problém pro tyto živočichy znamenají především celkové rekonstrukce budov, často spojené se zateplováním, při nichž zpravidla dochází k uzavírání ventilačních průduchů či k jejich opatřování ochrannými mřížkami, popř. k překrývání dilatačních spár mezi jednotlivými bloky budov. To často vede k zamezení přístupu těchto živočichů do ventilačních průduchů a dutin v budovách. V důsledku toho hrozí riziko fatálního dopadu na jedince rorýsů obecných či netopýrů, kterým v důsledku nešetrné rekonstrukce a uvěznění ve ventilačních průduších/dutinách hrozí reálné riziko usmrcení. Vzhledem k vysokému tempu rekonstrukčních prací probíhajících plošně na celém území České republiky jsou výše popsanými zásahy ohroženy nejen lokální populace těchto zvláště chráněných druhů, ale v konečném důsledku i populace celorepublikové. Měření množství vyrobeného tepla z OZE Jak vyplývá z Implementačního dokumentu, je u každého podpořeného OZE nutné instalovat měření množství vyrobeného tepla. Pro účely návrhu zařízení pro měření je k dispozici na stránkách na odkazech Dokumenty ke stažení Obecné předpisy v části Metodické podklady pro prioritní osu 3 dokument Provozní hodnocení tepelných soustav s OZT. Tabulka J žádosti u skupinových a kombinovaných projektů prioritních os 2 a 3 V rámci prioritních os 2 a 3 je třeba v případě kombinací více oblastí či podoblastí podpory nebo při realizaci více opatření (např. úspor energie u více objektů, instalací více typů obnovitelných zdrojů energie nebo v případě kombinovaných projektů (instalace OZE a realizace opatření úspor energie) k formuláři J vyplnit v IS BENE-FILL na složce J (2) žádosti další relevantní tabulky a ve vytištěné podobě je dodat jako přílohu k žádosti. Před vyplněním záložky J žádosti je nejprve nutné vyplnit na záložce B v tabulce Skupinové projekty jednotlivé podprojekty Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 29

5 (například projekt tepelné čerpadlo a projekt solární kolektor, nebo samostatné projekty pro budovy, na něž je vypracován samostatný energetický audit). 2.4 PRIORITNÍ OSA 4 Struktura kapitoly (kliknutím přejdete na požadovaný odkaz): Prioritní osa 4 Specifické doklady k žádosti pouze pro projekty v oblasti podpory 4.1 Pro projekty rekultivace starých skládek U nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích Podmínky pro projekty nakládání s komunálním odpadem předkládané veřejnoprávními žadateli (města, obce a svazky obcí), které je nutno dodržet tak, aby projekt nepodléhal podmínkám veřejné podpory Specifické doklady k žádosti pouze pro projekty v oblasti podpory 4.2 U sanací vážně kontaminovaných lokalit U sanací starých ekologických zátěží vzniklých v důsledku důlní činnosti U analýz rizika U projektů kategorizace a inventarizace Žadatelé Velkých projektů (nad 50 mil. ) dále předloží Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy organizace - nedokládá se u obcí, měst, krajů a fyzických osob. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR - plná moc v souladu s 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (nebo v souladu s jiným relevantním právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP ČR (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR byla u obcí členem zastupitelstva a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace). Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu) - v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska; Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude SFŽP ČR pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti, popř. FEA. Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí v tomto stanovisku uvede krajský úřad v místě převažující realizace projektu zejména následující informace: - název projektu, prioritní osu a oblast podpory, pro kterou je stanovisko vydáváno; Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 30

6 - zda je navrhované opatření v souladu se schválenou, aktualizovanou nebo připravovanou koncepcí kraje v dané oblasti životního prostředí; - svůj názor k poskytnutí podpory v rámci OPŽP na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci kraje a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření; - zda je navrhované opatření v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje (u oblasti podpory 4.1); - celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře; - posouzení, zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000); - stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko orgánu ochrany přírody zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), pokud není součástí stanoviska krajského úřadu. Potvrzení o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města - pouze pokud je projektový záměr součástí IPRM a žádá o bonifikaci ve výši 10 % dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne Potvrzení vystavuje město (nositel daného IPRM) jako doklad, že projekt je v souladu se schváleným IPRM (schváleným Řídicím orgánem regionálního operačního programu, nebo Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu). Vzor potvrzení je uveden na Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v případě stavebních investic na stavbu v celém rozsahu, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územněplánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno). U dodávek technologie či zařízení bez stavebních úprav, projektů svozu a síťového rozmístění nádob, zpracování analýz rizika a u projektů sanací v oblasti podpory 4.2 bez podílu stavebních prací a kde nedochází k zásahu do pozemku, není tato příloha vyžadována. Územní rozhodnutí musí nabýt právní moci nejpozději do 60 dnů od ukončení příjmu žádostí dle dané výzvy. Nabytí právní moci dokumentu musí žadatel bez vyzvání v uvedené lhůtě doložit Fondu. Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce). Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem katastrální mapy z internetové aplikace - pokud není příjemce vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření (v případě nákupu nemovitosti kupní smlouvu nebo budoucí kupní smlouvu). Nerelevantní u typů opatření: síťové rozmístění sběrných nádob, mobilní zařízení, technologie nespojené se stavbou a u projektů v oblasti podpory 4.2. V případě projektů síťového rozmístění sběrných nádob doloží žadatel čestné prohlášení, ve kterém uvede, zda majitelé pozemků souhlasí s rozmístěním sběrných nádob. Finanční analýza (popř. provozní ztráta) - u projektů generujících příjem ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla de minimis). Finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování finanční analýzy (viz Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva - v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 31

7 Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů - v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku. Ocenění nemovitosti odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů - v případě, že je uplatněna podpora na nákup nemovitosti nebo poskytnutí věcného příspěvku nemovitosti. Souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě MŽP) s realizací projektu v případě, že žadatelem je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace Specifické doklady k žádosti pouze pro projekty v oblasti podpory 4.1 Stanovisko ČIŽP specifikaci projektů, u kterých je vyžadováno toto stanovisko, uvádí následující tabulka: Projekt Stanovisko ČIŽP Poznámka integrované systémy nakládání s odpady: a) regionální systém pro využití bioodpadů; b) regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO; c) speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO v případech, jež jsou v souladu s POH ČR/kraje. ANO --- ANO --- ANO --- systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady: a) systémy pro separaci a svoz odpadů; NE --- b) systémy pro separaci bioodpadů; NE --- c) sběrné dvory; NE --- d) překladiště a sklady KO; NE --- e) systémy pro separaci nebezpečných KO; f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů. NE --- ANO --- zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů: a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi; b) úpravny odpadů - úpravny ostatních odpadů; - úpravny nebezpečných odpadů; NE --- ANO/NE ANO, pokud jde o úpravu odpadu za účelem výroby tuhého alternativního paliva nebo jiného paliva; v ostatních případech NE ANO viz bod j) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 32

8 c) zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů; ANO --- d) zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených NE --- olejů; e) zařízení na úpravu elektroodpadů; NE --- f) zařízení na úpravu stavebních odpadů; NE --- g) kompostárny; ANO/NE ANO, pokud je vsázka odpadů nad 150 t/rok nebo pokud je přijímaným odpadem jiný než zelený odpad; v ostatních případech NE h) bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů; i) biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů; ANO/NE ANO/NE ANO, pokud jde o zařízení s kapacitou větší než t ročně, dále v případě využívání vedlejších živočišných produktů vyjádření ke všem zařízením bez limitu; v ostatních případech NE ANO, pokud jde o zařízení s kapacitou větší než t ročně, dále v případě využívání vedlejších živočišných produktů vyjádření ke všem zařízením bez limitu; v ostatních případech NE j) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, ANO --- reaktory, biodegradační zařízení, aj.). rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek: a) rekultivace starých skládek; b) odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích. ANO --- NE --- Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků (pro všechny projekty oblasti podpory 4.1 kromě rekultivací starých skládek a odstranění nepovolených skládek), která bude obsahovat: - charakteristiku spádové oblasti a popis stávajícího stavu nakládání s odpady relevantními pro projekt, uvedení stávajících zařízení, která nakládají s odpovídajícími druhy odpadů v dané spádové oblasti vč. těch, kterými již žadatel disponuje; - stávající množství a odhady do budoucna pro odpovídající druhy odpadů vznikající ve spádové oblasti včetně uvedení zdrojů výchozích dat, zdůvodnění použitých trendů a charakteristiky současných dodavatelů (producentů) odpadů a potenciálních odběratelů; - odůvodnění projektované kapacity zařízení v návaznosti na předchozí a uvedení množství odpadů, jaké je dané zařízení schopno zpracovávat z celkového množství odpadů v dané oblasti; - uvedení % materiálového využití nebo úpravy odpadů (pokud je relevantní) poměr mezi množstvím využitých a odstraněných odpadů (skládky a spalovny) z celkového množství odpadů přijatých do zařízení. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 33

9 Uvedená kapacita zařízení a % využití odpadů vstupujících do zařízení musí korespondovat s tabulkou J žádosti i s ostatními doklady předloženými v rámci žádosti o podporu. Odborný posudek není povinnou přílohou žádosti, může však být ze strany SFŽP vyžádán Pro projekty rekultivace starých skládek Doklad, že stará skládka byla provozována před účinností zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech a provoz staré skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech nebo nejpozději v termínu a způsobem dle 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech což je doloženo příslušným správním rozhodnutím nebo jiným způsobem, z něhož jsou patrné schválené podmínky pro provoz zařízení, nebo čestným prohlášením. Analýza rizika dle metodického pokynu MŽP č. 12/2005, resp. č. 2/2011 pro analýzy zpracované po datu jeho účinnosti (březen 2011) U nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích Rozhodnutí o zřízení stupně ochrany území. Snímek z katastrální mapy se zákresem skládky. Prohlášení žadatele stvrzující, že podnikl kroky včetně místního šetření za účelem identifikace původce skládky, a to s negativním výsledkem. Stanovisko obce s rozšířenou působností stvrzující, že tento orgán podnikl místní šetření za účelem identifikace původce skládky, a to s negativním výsledkem. Hydrogeologický průzkum Podmínky pro projekty nakládání s komunálním odpadem předkládané veřejnoprávními žadateli (města, obce a svazky obcí), které je nutno dodržet tak, aby projekt nepodléhal podmínkám veřejné podpory Týká se následujících typů projektů: - sběrné dvory bez úpravy odpadů; - sběrné dvory s technologií (drcení, lisování) odpadů; - překladiště KO s technologií předtřídění, drcení, lisování (směsný, bioodpad, stavební). Shromažďování a úprava bioodpadu: Do provozovny bude přijímán výhradně odpad vznikající na území obce, s výjimkou odpadu z podnikatelské činnosti. Jedná se zejména o odpady z městské zeleně a separovaný bioodpad od občanů. Odpad bude upravován a následně používán výhradně pro nekomerční účely a na území (pozemcích) ve vlastnictví či správě obce, případně na území svazku, kde vznikl. Upravený bioodpad lze použít na rekultivaci vlastní skládky, zpět na městskou zeleň nebo na jiné nekomerční využití na území a pro potřebu žadatele. Domácí kompostování: Přidělení (zápůjčka, předání do užívání) kompostérů, které zůstanou majetkem žadatele, občanům pro domácí kompostování. Shromažďování a úprava stavebního odpadu: Do provozovny bude přijímán výhradně odpad vznikající na území ve vlastnictví či správě obce či svazku, ne odpad z podnikatelské činnosti. Odpad bude upravován (svépomocí nebo dodavatelsky) a následně používán pro výhradně nekomerční účely a na území (pozemcích) žadatele, např. na úpravu komunikací v majetku žadatele, na účely schválené stavebním úřadem, realizované a financované výhradně žadatelem. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 34

10 Výše zmíněné aktivity s výjimkou domácího kompostování mohou být projektovány v rámci výstavby sběrných dvorů, které budou v majetku obcí, nebo mohou být začleněny do stávajících sběrných dvorů, případně projektovány a následně provozovány jako samostatná činnost - provozovna. U všech výše zmíněných typů platí podmínka provozování v souladu s podmínkami SFŽP Specifické doklady k žádosti pouze pro projekty v oblasti podpory 4.2 Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou u projektů čerpajících podporu dle pokynů pro životní prostředí ve stavu před zahájením sanace a ve stavu po vysanování na přepokládané sanační limity. Každý projekt v oblasti podpory 4.2 musí být předem konzultován s Odborem environmentálních rizik a ekologických škod MŽP (dále jen OEREŠ ), který je odborným garantem těchto projektů. OEREŠ vydává ke každé žádosti závazné stanovisko, které je nedílnou součástí žádosti a které obsahuje další závazné podmínky a doporučení pro vlastní realizaci projektu. Žádost bez tohoto souhlasného stanoviska nebude akceptována. Splnění podmínek tohoto dokumentu podmiňuje vydání souhlasného závazného stanoviska po ukončení realizace, které je povinnou přílohou závěrečného vyhodnocení akce. Jako podklad pro vydání závazného stanoviska OEREŠ se předkládá stanovisko ČIŽP U sanací vážně kontaminovaných lokalit Studie proveditelnosti dle Závazné osnovy MŽP u akcí s přímými realizačními náklady nad 20 mil. Kč bez DPH. Detailnější informace o studii proveditelnosti jsou k dispozici zde: Studie proveditelnosti. Analýza rizika dle metodického pokynu MŽP č. 12/2005, resp. č. 2/2011 pro analýzy zpracované po datu jeho účinnosti (březen 2011). Závazné stanovisko - vydá věcně příslušný odbor MŽP v oblasti environmentálních rizik a ekologických škod. Seznam podkladů pro MŽP a obsah stanoviska je ke stažení na stránkách - Dokumenty ke stažení - Specifické předpisy. Doklady prokazující že žadatel ekologickou zátěž nezpůsobil a že původce zátěže ani jeho právní nástupce neexistuje, případně není znám. Žadatel toto prokáže alespoň jedním z následujících dokladů: - rozhodnutí soudu; - doklad o nabytí majetku (zátěž nebyla zahrnuta v privatizačním projektu a její původce zanikl, přičemž nový nabyvatel není právním nástupcem subjektu, který zátěž způsobil); - doklad, že majitel pozemku / budov zkrachoval a neexistuje; - jiný doklad, že vlastník zátěž nezpůsobil (např. že nenakládal s danými látkami apod. - posoudí orgán státní správy, tj. MŽP a ČIŽP) a že její původce neexistuje U sanací starých ekologických zátěží vzniklých v důsledku důlní činnosti Studie proveditelnosti dle Závazné osnovy MŽP u akcí s přímými realizačními náklady nad 20 mil. Kč bez DPH. Detailnější informace o studii proveditelnosti jsou k dispozici zde: Studie proveditelnosti. Analýza rizika dle metodického pokynu MŽP č. 12/2005, resp. č. 2/2011 pro analýzy zpracované po datu jeho účinnosti (březen 2011). Závazné stanovisko - vydá věcně příslušný odbor MŽP v oblasti environmentálních rizik a ekologických škod. Seznam podkladů pro MŽP a obsah stanoviska je ke stažení na stránkách - Dokumenty ke stažení - Specifické předpisy. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 35

11 Stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu. Doklady prokazující, že žadatel ekologickou zátěž nezpůsobil a že původce zátěže ani jeho právní nástupce neexistuje, případně není znám. Žadatel toto prokáže alespoň jedním z následujících dokladů: - rozhodnutí soudu; - doklad o nabytí majetku (zátěž nebyla zahrnuta v privatizačním projektu a její původce zanikl, přičemž nový nabyvatel není právním nástupcem subjektu, který zátěž způsobil); - doklad, že majitel pozemku / budov zkrachoval a neexistuje; - jiný doklad, že vlastník zátěž nezpůsobil (např. že nenakládal s danými látkami apod. - posoudí orgán státní správy, tj. MŽP a ČIŽP) a že její původce neexistuje; - státní podniky dokládají zprávu s popisem a souhrnem vývoje své činnosti a procesu zahlazování následků hornické činnosti (např. státní podniky Diamo, s. p. a Palivový kombinát Ústí, s. p.) U analýz rizika Závazné stanovisko - vydá věcně příslušný odbor MŽP v oblasti environmentálních rizik a ekologických škod. Seznam podkladů pro MŽP a obsah stanoviska je ke stažení na stránkách - Dokumenty ke stažení - Specifické předpisy. Projektová dokumentace bude sestávat z jednoduché technické zprávy s popisem lokality a přehledem již existujících průzkumů a stanovisek ČIŽP, včetně návrhu prací k realizaci a projektového rozpočtu. Doklady prokazující že žadatel ekologickou zátěž nezpůsobil a že původce zátěže ani jeho právní nástupce neexistuje, případně není znám. Žadatel toto prokáže alespoň jedním z následujících dokladů: - rozhodnutí soudu; - doklad o nabytí majetku (zátěž nebyla zahrnuta v privatizačním projektu a její původce zanikl, přičemž nový nabyvatel není právním nástupcem subjektu, který zátěž způsobil); - doklad, že majitel pozemku / budov zkrachoval a neexistuje; - jiný doklad, že vlastník zátěž nezpůsobil (např. že nenakládal s danými látkami apod. posoudí orgán státní správy, tj. MŽP a ČIŽP, případně právní posudek) a že její původce neexistuje; - státní podniky dokládají zprávu s popisem a souhrnem vývoje své činnosti a procesu zahlazování následků hornické činnosti (např. státní podniky Diamo, s. p. a Palivový kombinát Ústí, s. p.); - v případech, kdy neexistuje jakýkoli doklad o původci znečištění, je možno doložit čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede, kdo byl pravděpodobným původcem zátěže, zda stále existuje původce zátěže (nebo jeho právní nástupce), kdy zátěž pravděpodobně vznikla a kdy se zátěž zjistila. Projekty průzkumných prací a zpracování analýzy rizika: V případech, kdy neexistuje jakýkoli doklad o původci znečištění, je možno doložit čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede, kdo byl pravděpodobným původcem zátěže, zda stále existuje původce zátěže (nebo jeho právní nástupce), kdy zátěž pravděpodobně vznikla a kdy se zátěž zjistila. U projektů na zpracování analýz rizika prováděných na pozemcích, kde žadatel není majitelem ani nájemcem pozemku, bude v souladu s 14, odst 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění, uzavřena písemná dohoda o provádění geologických prací s majitelem či nájemcem pozemku a bude předložena SFŽP jako součást podkladů pro Smlouvu se SFŽP a vydání RoPD. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 36

12 U projektů oblasti podpory 4.2, kde nedochází k zásahu do pozemků (např. u projektů monitoringu přirozené atenuace kdy se monitorování provádí na stávajících objektech) není nájemní smlouva na kontaminované pozemky relevantní a k žádosti se nedokládá. Zhotovitel zajistí souhlasy vlastníků se vstupem na pozemky před zahájením prací. Souhlasy vlastníků budou součástí podkladů k vydání RoPD U projektů kategorizace a inventarizace Projektová dokumentace včetně rozpočtu. Studie proveditelnosti. Detailnější informace o studii proveditelnosti jsou k dispozici zde: Studie proveditelnosti. Závazné stanovisko - vydá věcně příslušný odbor MŽP v oblasti environmentálních rizik a ekologických škod. Seznam podkladů pro MŽP a obsah stanoviska je ke stažení na stránkách - Dokumenty ke stažení - Specifické předpisy Žadatelé Velkých projektů (nad 50 mil. ) dále předloží Studii proveditelnosti. Přehledná mapa oblasti s umístěním projektu v měřítku 1: a 1: Oznámení, dokumentaci, posudek, protokol z veřejného projednání a stanovisko vpřípadě, že byl projekt posouzen procesem EIA; prohlášení k Natura mapu v měřítku 1: , která udává polohu projektu a případně dotčené oblasti zařazené do soustavy Natura Vyjádření příslušného stavebního úřadu k projektu z pohledu souladu s územně plánovací dokumentací (pokud žadatel nedoloží územní rozhodnutí či stavební povolení). Soupis všech vydaných územních rozhodnutí vztahujících se k projektu v následujícím členění: - název instituce, která rozhodnutí vydala; - stručný popis, čeho se rozhodnutí týká; - datum vydání; - číslo jednací. Žádost o potvrzení podpory podle článku 39 až 41 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Finanční, ekonomickou a citlivostní analýzu (viz Analýzu rizik. 2.5 PRIORITNÍ OSA 5 Struktura kapitoly (kliknutím přejdete na požadovaný odkaz): Prioritní osa 5 Další specifické doklady pro opatření vedoucí ke snižování environmentálních rizik Další specifické doklady pro opatření vedoucí k omezování průmyslového znečištění Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy organizace - nedokládá se u obcí, měst, krajů a fyzických osob. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR - plná moc v souladu s 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (nebo v souladu s jiným relevantním právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP ČR (doporučuje Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 37

13 se, aby osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR byla u obcí členem zastupitelstva a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace). Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu) - v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby (např. u priority 1: hloubka výkopu, délka a materiál potrubí, úpravy povrchů apod.). Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí v tomto stanovisku uvede krajský úřad v místě převažující realizace projektu zejména následující informace: - název projektu, prioritní osu a oblast podpory, pro kterou je stanovisko vydáváno; - posouzení navrhovaného opatření (dle typu opatření podpory specifikováno dále); - celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře; - posouzení, zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000); - stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko orgánu ochrany přírody zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), pokud není součástí stanoviska krajského úřadu. Potvrzení o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města - pouze pokud je projektový záměr součástí IPRM a žádá o bonifikaci ve výši 10 % dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne Potvrzení vystavuje město (nositel daného IPRM) jako doklad, že projekt je v souladu se schváleným IPRM (schváleným Řídicím orgánem regionálního operačního programu, nebo Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu). Vzor potvrzení je uveden na Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení (pokud bylo vydáno). Územní rozhodnutí musí nabýt právní moci nejpozději do 60 dnů od ukončení příjmu žádostí dle dané výzvy. Nabytí právní moci dokumentu musí žadatel bez vyzvání v uvedené lhůtě doložit Fondu. Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) - pokud je k projektu relevantní. Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem katastrální mapy z internetové aplikace Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 38

14 Doklad o vlastnictví v případě investic do stávajících staveb a rekonstrukcí. Pokud není žadatel vlastníkem, doloží nájemní smlouvu na dobu minimálně 10 let od ukončení projektu, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření. Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva - v případě nákupu nemovitosti, rekonstrukce nemovitosti nebo její části nebo nákupu pozemku. Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů - v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku. Ocenění nemovitosti odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů - v případě, že je uplatněna podpora na nákup nemovitosti nebo poskytnutí věcného příspěvku nemovitosti. Souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě MŽP) s realizací projektu v případě, že žadatelem je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace Další specifické doklady pro opatření vedoucí ke snižování environmentálních rizik Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí v tomto stanovisku bude mj. posouzeno, zda je navrhované opatření v souladu se schváleným, aktualizovaným nebo připravovaným vnějším havarijním plánem zpracovaným krajským úřadem a s koncepcí při umísťování objektů v případě existence scénářů závažné havárie, které zasahují mimo objekt provozovatele (žadatele), včetně příhraničních účinků závažné havárie. Stanovisko věcně příslušného odboru MŽP v oblasti environmentálních rizik a ekologických škod k projektům prevence závažných havárií, GMO a REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) z hlediska potřeb snižování environmentálních rizik a implementace REACH, obsahuje hodnocení přínosu pro životní prostředí a snížení míry rizika vztažené k jednotce rozpočtových nákladů investic, ekonomický přínos vztažený k rozpočtovým nákladům investic, doporučení/nedoporučení k realizaci opatření. Pro vypracování stanoviska MŽP vydávaného jako součást žádosti je nutné na MŽP (Odbor environmentálních rizik a ekologických škod) předložit následující dokumenty: Projektový záměr. Studie proveditelnosti je součástí žádosti o podporu, pokud byla zpracována pro technická opatření ke snížení environmentálních rizik. Detailnější informace o studii proveditelnosti jsou k dispozici zde: Studie proveditelnosti. Analýza a hodnocení rizika - bude vypracována pro posouzení rizika závažné havárie u relevantních projektů dle 21 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů; Odborný posudek u relevantních projektů, zpracovaný odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou, ve kterém je uvedeno posouzení analýzy rizika a hodnocení míry rizika závažné havárie stávajícího objektu nebo zařízení a snížení míry rizika po provedení plánovaného opatření. Poslední protokol o provedení inspekce u provozovatele MŽP a rozhodnutí krajského úřadu o schválení Bezpečnostní zprávy nebo bezpečnostního programu stávajícího objektu nebo zařízení u relevantních projektů. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 39

15 Následný plán činnosti subjektu ve vazbě na realizovaný předmět podpory - pokud se opatření týká projektů výstavby regionálních informačních center prevence závažných havárií a centra REACH Další specifické doklady pro opatření vedoucí k omezování průmyslového znečištění Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí je součástí žádosti o podporu ke všem projektům. V tomto stanovisku bude mj. posouzeno: - zda je navrhované opatření v souladu se schváleným integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci (pokud je žadatelem subjekt podléhající povinnosti mít integrované povolení) nebo povoleními vydanými krajským úřadem podle zvláštních právních předpisů v oblasti životního prostředí (pokud je žadatelem subjekt nepodléhající povinnosti mít integrované povolení); - zda je navrhované opatření v souladu se souvisejícími koncepčními dokumenty kraje v oblasti životního prostředí. Stanovisko ČIŽP k projektům rekonstrukce a nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (v souvislosti s BAT a IPPC). Stanovisko věcně příslušného odboru MŽP pro oblast integrované prevence a integrovaného registru znečištění je součástí žádosti o podporu ke všem projektům. Pro vypracování stanoviska MŽP vydávaného jako součást žádosti je nutné na MŽP (Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence) předložit následující dokumenty: Projektový záměr. Studie proveditelnosti je součástí žádosti o podporu ke všem projektům. Detailnější informace o studii proveditelnosti jsou k dispozici zde: Studie proveditelnosti. Odborný posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci k projektům rekonstrukce a nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (v souvislosti s BAT a IPPC). Obsahuje porovnání parametrů plánované technologie s hodnotami indikátorů BAT. Následný plán činnosti subjektu ve vazbě na realizovaný předmět podpory - pokud se opatření týká projektů výstavby BAT center v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. 2.6 PRIORITNÍ OSA 6 Struktura kapitoly (kliknutím přejdete na požadovaný odkaz): Prioritní osa 6 Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy organizace - nedokládá se u obcí, měst, krajů a fyzických osob. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR - plná moc v souladu s 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (nebo v souladu s jiným relevantním právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP ČR (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR byla u obcí členem zastupitelstva a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace). Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 40

16 Aktuální výpis z katastru nemovitostí (originál dokladu) z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy. Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem z internetové aplikace V případě projektů v rámci oblasti podpory 6.3. Obnova krajinných struktur lesy lze snímky z katastrální mapy nahradit lesnickou obrysovou mapou s vyznačením hranic parcel a katastrálních území, včetně číselného označení parcel. Pokud není příjemce vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu na dobu nejméně 10 let od ukončení realizace akce, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření nebo smlouvu s vlastníkem pozemku, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření na jeho pozemku a zajištěním udržitelnosti po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace akce. Pro oblast podpory 6.6 postačí souhlas se zajištěním udržitelnosti na dobu 5 let od ukončení realizace akce. Pro projekty o celkových výdajích do 2 mil. Kč bez DPH není nutné doložení výpisu ani katastrální mapy. Postačí písemné prohlášení vlastníka o vlastnictví předmětných pozemků, ve kterém vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření na jeho pozemku a zajištěním udržitelnosti po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace akce. Pro oblast podpory 6.6 postačí souhlas se zajištěním udržitelnosti na dobu 5 let od ukončení realizace akce. Pro projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.1 se výčet pozemků, výpis, katastrální mapa ani souhlasy vlastníků nepředkládají. Pro projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.3, opatření zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků, se předkládá pouze výčet pozemků. Výpis, katastrální mapa ani souhlasy vlastníků nepředkládají. Pro neinvestiční projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.2 a v oblasti podpory 6.6 (u pozemků fyzicky dotčených realizací projektu) v případě projektů zaměřených na přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou, vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží se výpis ani katastrální mapa nepředkládá. Postačí písemné prohlášení vlastníka o vlastnictví předmětných pozemků, ve kterém vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření na jeho pozemku. Pokud je pro zajištění udržitelnosti projektů nezbytná následná péče a údržba realizovaného opatření, bude součástí prohlášení vlastníka souhlas se zajištěním udržitelnosti po dobu nejméně 10 letod ukončení realizace akce. V případě výše neuvedených opatření se v oblasti podpory 6.6 výpis a katastrální mapa předkládají (dále viz výše uvedené dělení projektů na projekty o celkových výdajích do 2 mil. Kč bez DPH a nad 2 mil. Kč bez DPH). Jedná se např. o opatření vyhledání nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva (hydrogeologické vrty realizované za účelem vyhledání nových zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodu apod.). Další výše neuvedená opatření v oblasti podpory 6.6 viz Implementační dokument OPŽP. Pro neinvestiční nestavební opatření v rámci oblasti podpory 6.2 zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ nepředkládají jako povinnou přílohu výčet pozemků, výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapu ani doklad o prokázání vlastnických vztahů (vč. souhlasů nebo smluv s vlastníky pozemků) tito žadatelé: - kraje; - správy národních parků; - vojenské újezdy. Jako součást projektového záměru nebo jako povinnou přílohu doloží prohlášení, ve kterém potvrdí, že majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací akce jsou vypořádány nebo že jsou splněny podmínky pro postup podle 68, odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 41

17 Finanční analýza (popř. provozní ztráta) - u projektů návštěvnických středisek generujících příjem ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla de minimis). Finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování finanční analýzy (viz Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu (projektová dokumentace se předkládá ve dvou tištěných paré) v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace a fotodokumentace současného stavu pořízená ve vegetačním období. Pro opatření realizovaná v rámci oblasti podpory 6.1 a oblasti podpory 6.3, opatření zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků se předkládá pouze projektový záměr, který specifikuje jednotlivé navržené aktivity případně nákup majetku včetně položkového rozpočtu. Pro neinvestiční nestavební opatření v rámci oblasti podpory 6.2 opatření zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí předkládají kraje, správy národních parkůa vojenské újezdy pouze projektový záměr, který specifikuje jednotlivé navržené aktivity, jehož součástí bude položkový rozpočet. Pro opatření realizovaná v rámci oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur lesy bude součástí projektové dokumentace zákres navrhovaných opatření do lesnické mapy s vyznačeným prostorovým rozdělením lesa, pokud jednotky prostorového rozdělení lesa jsou vymezeny. Zákres situace do katastrální mapy může v tomto případě nahradit zákres do soutisku mapy lesnické a katastrální. V případě opatření zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků bude součástí projektového záměru zákres do lesnické obrysové mapy současně platného lesního hospodářského plánu. V případě, kdy je opatření realizováno v rámci prvků lokálního územního systému ekologické stability (dále také ÚSES ), je třeba tuto skutečnost doložit relevantním dokladem (kopií schváleného územního plánu nebo generelu ÚSES). Projektová dokumentace opatření, kde je předmětem podpory projektování, plánování, vymezení či revize vymezení ÚSES musí být zpracována projektantem ÚSES autorizovaným Českou komorou architektů specializace projektování územních systémů ekologické stability. Pro opatření realizovaná v rámci oblasti podpory 6.3 (netýká se Obnovy krajinných struktur lesy ) a v rámci oblasti podpory 6.5 je požadována prováděcí dokumentace, která bude v minimálním rozsahu obsahovat: - průvodní zprávu; - inventarizace dřevin v textové podobě situaci širších vztahů; - podrobný situační výkres stávajícího stavu včetně inventarizace dřevin v měřítku 1:200 až 1:2000 (pokud se jedná o regeneraci stávajících vegetačních prvků); - podrobný situační výkres navrhovaného řešení v měřítku 1:200 až 1:2000; - podrobný popis výsadby (slovní charakteristika výsadby nebo osazovací plán v měřítku 1:50 až 1:200) konstrukční výkresy případných technických prvků (cesty, drobné konstrukce); - výkaz výměr a položkový rozpočet. Dokumentace pro opatření realizovaná v rámci oblasti podpory 6.4 musí jednoznačně specifikovat, jak bude naloženo s odtěženým materiálem. Souhlas s uložením sedimentu může předkládat Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 42

18 i nájemce, kterého k tomu opravňuje nájemní smlouva (právo hospodaření). V případě uložení sedimentu na mezideponii se souhlas vydává na dobu, po kterou bude sediment na dotčeném pozemku deponován. Pro opatření revitalizace vodních toků, říčních ramen, tvorba a obnova mokřadů a tůní v rámci oblasti podpory 6.4 a opatření řešící zprůchodnění migračních barier na vodních tocích v rámci oblasti podpory 6.2 bude dokumentace zpracována v následujícím rozsahu odpovídajícímu Příloze č. 4, resp. Příloze č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. - úvodní údaje; - průvodní zpráva; - souhrnná technická zpráva; - přehledná situace v měřítku 1:5000 až 1:50000; - celková situace stavby v měřítku 1:500 až 1:5000; - dokumentace stavby (objektů) obsahující technickou zprávu a výkresovou dokumentaci jednotlivých objektů v měřítku 1:100 až 1:200, podélné profily, charakteristické příčné řezy a dokumentaci konečných úprav okolí stavby včetně vegetačních úprav; - dokladovou část; - výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet. Součástí dokumentace pro opatření realizovaná v rámci oblasti podpory 6.5 v památkově chráněných nebo historických parcích, zahradách nebo krajinných areálech, musí být doklady, které dokládají historii, historickou kompozici a historickou druhovou skladbu objektu; Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí v tomto stanovisku uvede krajský úřad v místě převažující realizace projektu zejména následující informace: - název projektu, prioritní osu a oblast podpory, pro kterou je stanovisko vydáváno; - zda není navrhované opatření v rozporu se schválenou, aktualizovanou nebo připravovanou koncepcí kraje v dané oblasti životního prostředí; - svůj názor k poskytnutí podpory v rámci OPŽP z hlediska životního prostředí v rámci kraje a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření; - celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře. Pro projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.1, projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.3 příprava a realizace prvků ÚSES v případě tvorby a aktualizace plánů nadregionálního ÚSES a regionálního a lokálního ÚSES na území národních parků, jejich ochranných pásem a chráněných krajinných oblastí, pro opatření zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků se stanovisko nepředkládá. Pro projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.6 se stanovisko nepředkládá pouze v případě projektů zaměřených na přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou, vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží. V případě výše neuvedených opatření se v oblasti podpory 6.6 stanovisko předkládá. Jedná se např. o opatření vyhledání nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva (hydrogeologické vrty realizované za účelem vyhledání nových zdrojů Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 43

19 podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodu apod.). Další výše neuvedená opatření v oblasti podpory 6.6 viz Implementační dokument OPŽP. Pro neinvestiční nestavební opatření v rámci oblasti podpory 6.2 opatření zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí stanovisko nepředkládají tito žadatelé: - kraje; - správy národních parků; - vojenské újezdy. Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, souhlas orgánů památkové ochrany, výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny atd.). Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřeny doložkou právní moci. Jeli dokládáno územní rozhodnutí, musí nabýt právní moci nejpozději do 60 dnů od ukončení příjmu žádostí dle dané výzvy. Nabytí právní moci dokumentu musí žadatel bez vyzvání v uvedené lhůtě doložit Fondu. V případě kdy je realizace projektu podmíněna vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí), postačí jako přílohu k žádosti předložit územní rozhodnutí. V případě, že opatření bude realizováno na území NP nebo jeho ochranného pásma nebo na území CHKO Šumava, je vyžadováno Stanovisko Správy národního parku. Pro neinvestiční nestavební opatření v rámci oblasti podpory 6.2 se vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, nepředkládá. Stanovisko orgánu státní správy (obecní úřad obce s rozšířenou působností), které dokládá soulad opatření s územně plánovací dokumentací pro opatření v oblastech podpory 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 a 6.6, které nepodléhají vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení; Pro neinvestiční nestavební opatření v rámci oblasti podpory 6.2 zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí stanovisko nepředkládají tito žadatelé: - kraje; - správy národních parků; - vojenské újezdy. V oblasti podpory 6.3 vymezování prvků ÚSES, opatření zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků se stanovisko nepředkládá. V oblasti podpory 6.6 se stanovisko nepředkládá pouze v případě projektů zaměřených na přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou, vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží. V případě výše neuvedených opatření se v oblasti podpory 6.6 stanovisko předkládá. Jedná se např. o opatření vyhledání nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva (hydrogeologické vrty realizované za účelem vyhledání nových zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodu apod.). Další výše neuvedená opatření v oblasti podpory 6.6 viz Implementační dokument OPŽP. Potvrzení o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města - pouze pokud je projektový záměr součástí IPRM a žádá o bonifikaci ve výši 10 % dle usnesení vlády ČR Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 44

20 č. 883/2007 ze dne Potvrzení vystavuje město (nositel daného IPRM) jako doklad, že projekt je v souladu se schváleným IPRM (schváleným Řídicím orgánem regionálního operačního programu, nebo Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu). Vzor potvrzení je uveden na Stanovisko věcně příslušného odboru MŽP pro opatření zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků. Prohlášení žadatele, že předmětem žádosti není kompenzační nebo nápravné opatření nebo opatření náhradní uložené rozhodnutím orgánu státní správy (kompenzačním opatřením není rozhodnutí orgánu státní správy, které bylo vydáno v souvislosti s přípravou projektu např. náhradních výsadeb uložených za kácení dřevin v rámci jednoho projektu). Stanovisko správce vodního toku k realizovanému opatření pro opatření zpracování studií podélných revitalizací toků a niv v rámci oblasti podpory 6.4, pokud je žadatelem jiný subjekt než správce vodního toku. Stanovisko správce vodního toku k realizovanému opatření uvedenému v rámci plánů oblastí povodí v rámci oblasti podpory 6.4, pokud je žadatelem jiný subjekt než správce vodního toku. U oblasti podpory 6.6 v případě realizace technických prací, na jejichž základě vznikne stavba, je třeba doložit předběžný souhlas nového majitele s jejím převzetím a další údržbou (předběžný souhlas se předkládá pouze v případě, že novým majitelem stavby bude jiný subjekt, než je žadatel o podporu) a čestné prohlášení žadatele, že projekt je v souladu se specifickými cíli oblasti podpory 6.6. V případě opatření k prevenci sesuvů a skalních řícení v rámci oblasti podpory 6.6 je třeba doložit hodnotu stavby, která bude zabezpečena (s výjimkou případů, kdy lze odůvodněnost realizace záměru ve vztahu k efektům akce posoudit i bez tohoto dokladu, neboť rozdíl mezi finanční náročností záměru a chráněnými hodnotami je zcela evidentní), relevantním dokladem (posouzením odborně způsobilou osobou). Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva - v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku. Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů - v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku. V případě, kdy při realizaci projektu vznikne příjem, je třeba výši tohoto příjmu doložit relevantním dokladem (např. posouzením odborně způsobilou osobou). Tento doklad je možno předložit až v rámci dokladů ke smlouvě o poskytnutí podpory. V případě, kdy opatření navazuje na již realizované opatření, je nutno tuto skutečnost doložit projektovou dokumentací již realizovaného opatření nebo studií širšího území nebo fotodokumentací prokazující návaznost na již realizované opatření. Souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě MŽP) s realizací projektu v případě, že žadatelem je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace. Odborný posudek zpracovává příslušné krajské středisko AOPK ČR až po podání žádosti žadatelem (odborný posudek není povinnou přílohou žádosti). Obsahem odborného posudku jsou podmínky pro realizaci opatření, případně podmínky platné po ukončení realizace opatření. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 45

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE verze ke dni 3.9.2007 OBSAH: 1 Obecná upřesnění příloh k Formuláři žádosti (vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy)... 2 1.1

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3. zelená linka:

Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3.   zelená linka: Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů aktivita 3.1.1 Předcházení vzniku komunálních odpadů,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

Příloha č. 1B k č. j.: 4715/M/14, 66766/ENV/14

Příloha č. 1B k č. j.: 4715/M/14, 66766/ENV/14 Příloha č. 1B k č. j.: 4715/M/14, 66766/ENV/14 Doklady požadované k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a ke Smlouvě o poskytnutí podpory/dodatku ke Smlouvě o poskytnutí

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Název projektu Žadatel Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 28. výzva OPŽP Identifikační číslo projektu 16471198 Kraj realizace Pelechovská

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 OPŽP Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 Tomáš Švelch Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. XXXVIII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz ROČNÍK XIII, ČERVENEC 2013, ČÁSTKA 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016 Rada Plzeňského kraje vyhlásila usnesením č. 4194/15 ze dne 14. 12. 2015 Program

Více

Implementační dokument OPŽP návrh hodnocení projektů v oblasti ochrany ovzduší a v oblasti využívání OZE 10. 10. 2006 1

Implementační dokument OPŽP návrh hodnocení projektů v oblasti ochrany ovzduší a v oblasti využívání OZE 10. 10. 2006 1 Implementační dokument OPŽP návrh hodnocení projektů v oblasti ochrany ovzduší a v oblasti využívání OZE 10. 10. 2006 1 Obsah Operační program životní prostředí stav přípravy Implementační dokument Typy

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

2232/M/08, 31738/ENV/08

2232/M/08, 31738/ENV/08 Příloha č. 1 k č. j.: 2232/M/08, 31738/ENV/08 Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro jednotlivé prioritní osy, jsou následující:

Více

Příloha č. 1 k č. j. 3973/M/09,71656/ENV/09

Příloha č. 1 k č. j. 3973/M/09,71656/ENV/09 Příloha č. 1 k č. j. 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro jednotlivé prioritní osy, jsou následující:

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Martina Jiroutová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Revitalizace vybraných památek

Revitalizace vybraných památek Revitalizace vybraných památek Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 08/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 01/2017 (31. 3. 2016) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Aktivita: cyklodoprava Příjem žádostí o podporu: 21. 12. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 v 14:00 hod Oprávnění žadatelé:

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 Petr Stejskal stručný přehled Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující

Více

Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10.

Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10. Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10.2007 1 Obsah Operační program životní prostředí stav přípravy Typy

Více

PŘÍLOHA č. 6b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvu č. 1.4)

PŘÍLOHA č. 6b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvu č. 1.4) PŘÍLOHA č. 6b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvu č. 1.4) SEZNAM ZMĚN Strana č. Změny v textu oproti verzi 1.2 2 Upřesnění názvu přílohy. Příloha č. 6b)

Více

SYSTÉM MONITORNINGU OBLASTI PODPORY 4.1 ZPRÁVA

SYSTÉM MONITORNINGU OBLASTI PODPORY 4.1 ZPRÁVA SYSTÉM MONITORNINGU DOPADŮ PROJEKTŮ OBLASTI PODPORY 4.1 ZPRÁVA OBSAH: 1. Zadání 2. Zásady zpracování 3. Návrh metodiky systému monitoringu míry plnění cílů POH ČR prostřednictvím projektů podpořených v

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Ing. Theodor Bernt Zástupce ředitele odboru fondů EU Ministerstvo

Více

Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

Příloha č. 1 k č. j. 5066/M/10, 93231/ENV/10

Příloha č. 1 k č. j. 5066/M/10, 93231/ENV/10 Příloha č. 1 k č. j. 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro jednotlivé prioritní osy, jsou následující:

Více

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 4 Oblast podpory 4.2

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 4 Oblast podpory 4.2 Operační program Životní prostředí Prioritní osa 4 Oblast podpory 4.2 Ing. Lukáš Kolařík Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Dotační tituly v novém programovém období 2014-2020

Dotační tituly v novém programovém období 2014-2020 Dotační tituly v novém programovém období 2014-2020 Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Program Nová zelená úsporám

Více

Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový

Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový Model verze 17.0, 19.0 (XLIII., LXV. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

Podpora ze zdrojů SFŽP ČR pro zařízení na využití biomasy

Podpora ze zdrojů SFŽP ČR pro zařízení na využití biomasy Podpora ze zdrojů SFŽP ČR pro zařízení na využití biomasy Dr. Blanka Veltrubská SFŽP ČR, KP České Budějovice Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 www.sfzp.cz www.opzp.cz

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul.

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. 1.O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném formuláři

Více

5 6 6 7 9 12 12 16 19 20 20 24 24 2 26 30 30 31 32 32 33 38 39 40 41 41 41 41 42 45 45 45 46 48 52 52 52 52 52 3 53 54 54 54 54 56 58 59 60 60 62 63 63 63 4 Kapitola 1.2 Finanční analýza přejmenována na

Více

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 OPŽP Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 Tomáš Švelch Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Kolová výzva č. 7 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Chomutov 24.11.2015 24.11.2015

Více

Příloha č. 1 k č. j. 1889/M/10, 36724/ENV/10

Příloha č. 1 k č. j. 1889/M/10, 36724/ENV/10 Příloha č. 1 k č. j. 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro jednotlivé prioritní osy, jsou následující:

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Specifické cíle Aktivity Alokace Výzvy Finanční nástroje Podání žádosti Veřejné

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických oso Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Kulturní dědictví a tradice Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE verze 16.0 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Více

Fond podpory a rozvoje bydlení

Fond podpory a rozvoje bydlení Fond podpory a rozvoje bydlení VIZE : Společně k lepšímu bydlení operační program I: PRIVATIZACE operační program II: ZELENÁ ŘADA operační program III: NOVOSTAVBA operační program IV: ADAPTACE Úvodem:

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Diverzifikace Vymezení Fiche - rozšíření nabídky

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH ROČNÍK XXV listopad 2015 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH SMĚRNICE A DODATKY Směrnice MŽP č. 4/2015..1 Dodatek č. 5 ke Směrnici MŽP

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 16.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Petr Žerníček, SFŽP ČR KP Olomouc

pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Petr Žerníček, SFŽP ČR KP Olomouc pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Petr Žerníček, SFŽP ČR KP Olomouc Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 říjen 2015 K.IS, s. r. o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel Název : Krajský úřad Královéhradeckého

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

Nový Operační program Životní prostředí

Nový Operační program Životní prostředí Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Více

XIX. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány od 3. května 2010 do 2. června 2010.

XIX. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány od 3. května 2010 do 2. června 2010. XIX. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1 Financování vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu Královéhradeckého kraje 25.11.2010 1 Krajský program Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování)

Více

Program 7.4 Archeologie

Program 7.4 Archeologie Program 7.4 Archeologie Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch Číslo a název programu: 7.4 Archeologie Záchrana a poznání

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014 Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1495/13 ze dne 16. 12. 2013, kterým

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Název projektu Žadatel Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 5. výzva OPŽP zdravotního střediska Líbeznice Identifikační číslo projektu

Více

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Manuál k modelu odpadového hospodářství Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

Manuál k modelu odpadového hospodářství Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA VZOROVÝ PŘÍKLAD MODEL ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZELENÁ LOUKA VYBUDOVÁNÍ SYSTÉMU MECHANICKO-BIOLOGICKÉ ÚPRAVY KOMUNÁLNÍHO ODPADU PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení Fiche

Více

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla ) Článek 1. Předmět dotace Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Valašské kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Nejčastěji kladené dotazy Obecné dotazy 1) Definice výzkumného centra Termín výzkumné centrum je definován v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část, kde je

Více

Zásady a podmínky poskytování finančních prostředků z Fondu

Zásady a podmínky poskytování finančních prostředků z Fondu PŘÍLOHA Č. I/3 1. Základní pravidla Zásady a podmínky poskytování finančních prostředků z Fondu 1. Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci budov určených k bydlení a to jak fyzické osoby, tak i

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. LXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP a předcházení vzniku odpadů. zelená linka:

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP a předcházení vzniku odpadů.   zelená linka: PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP 2014+ a předcházení vzniku odpadů www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů OPŽP 2014-2020 Navrženo 6 prioritních os PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE verze ke dni 11. 9. 2007 OBSAH: 1 Obecná upřesnění příloh k Formuláři žádosti (vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy)... 2 1.1

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Valašské kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MODEL ZELENÁ LOUKA VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. LII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více