2232/M/08, 31738/ENV/08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2232/M/08, 31738/ENV/08"

Transkript

1 Příloha č. 1 k č. j.: 2232/M/08, 31738/ENV/08 Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro jednotlivé prioritní osy, jsou následující: PRIORITNÍ OSA 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizik povodní Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru (např. Registr ekonomických subjektů ČSÚ v případě obcí), zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy organizace (nedokládají se u obcí, měst, krajů a fyzických osob); Doklad o stanovení statutárního zástupce žadatele, který potvrzuje podpisem žádost o poskytnutí podpory pokud není zřejmé z předchozího dokladu; Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR plná moc v souladu s 31 občanského zákoníku (nebo v souladu s jiným relevantním právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP ČR (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR byla u obcí členem zastupitelstva a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace). Doklad se předkládá v případě, že osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR není statutárním zástupcem žadatele. Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH - pokud je žadatel plátcem avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění; Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu - v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska; Struktura a členění rozpočtu bude odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby (např. hloubka výkopu, délka a materiál potrubí, úpravy povrchů apod.). Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude Fond pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti, popř. FEA. Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. U projektů podoblasti podpory řešících odkanalizování aglomerace systémem jednotné kanalizace bude v předložené projektové dokumentaci navržený způsob odkanalizování zdůvodněn a posouzen oproti variantě stokové sítě oddílné kanalizační soustavy, popř. bude projektová dokumentace jejím zpracovatelem o uvedené zdůvodnění doplněna. Nebude-li možné u již vyhotovených projektových dokumentací její doplnění projektantem zajistit, může požadované zdůvodnění zpracovat jiný projektant oprávněný k projektování vodohospodářských staveb. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí v tomto stanovisku uvede krajský úřad zejména následující informace: název projektu, prioritní osa a oblast podpory, pro kterou je stanovisko vydáváno, 1

2 zda je navrhované opatření v souladu se schválenou, aktualizovanou nebo připravovanou koncepcí kraje v dané oblasti ŽP, svůj názor k poskytnutí podpory v rámci OP ŽP na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci kraje a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření, zda je navrhované opatření v souladu s PRVKUK 1 (je-li relevantní), u projektů podoblasti podpory , opatření u aglomerací nad 2000 EO, posouzení, zda je navržené opatření v souladu s implementací Směrnice 91/271/EHS, resp. řešená aglomerace odpovídá interpretaci pojmu aglomerace v kontextu Směrnice 91/271/EHS zda řešená lokalita leží ve vodohospodářsky významné oblasti (je-li relevantní), celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře. posouzení, zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Závěr zjišťovacího řízení EIA či Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle 10 zákona č. 100/2001 v případě, že podléhají hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. V případě podlimitních projektů, u kterých bylo zahájeno územní řízení (nebo jiná forma povolovacího procesu k realizaci projektu (ohlášení stavebnímu úřadu, stavební řízení) před 27. dubnem 2006 a u kterých zároveň nebylo provedeno zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb. předloží žadatel vyplněný screaningový dotazník. Bližší informace viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory na Stanovisko orgánu ochrany přírody zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), pokud není součástí stanoviska krajského úřadu. Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, v případě že stavba nepodléhá dle zák. č. 183/2006 Sb. územnímu rozhodnutí nebo územnímu souhlasu stanovisko příslušného stavebního úřadu, dále stavební povolení (pokud bylo vydáno); Soupis všech vydaných územních rozhodnutí vztahujících se k projektu (případně soupis vydaných stavebních povolení) - zejména v případě skupinového projektu, a to v následujícím členění: název instituce, která rozhodnutí vydala, stručný popis, čeho se rozhodnutí týká, datum vydání, číslo jednací. Prohlášení, že obce souhlasí se zahrnutím do projektu - v případě sdružení obcí; 1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje 2

3 Doklady určující charakter projektu - vodohospodářský význam akce, je-li relevantní, tzn. leží-li dotčená lokalita v území vyžadující zvláštní ochranu, popř. zajišťuje-li projekt zvláštní ochranu vod tento doklad musí odpovídat údaji označenému v částí J Formuláře žádosti, tabulka Charakter projektu,, tj. např. doklad o vyhlášení území se zvláštní ochranou včetně situačního plánku se zakreslením chráněného území a řešené lokality, potvrzení této skutečnosti krajským úřadem v rámci stanoviska krajského úřadu, popř. stanoviskem příslušného orgánu státní správy. Doklad o vlastnictví - v případě investic do stávajících staveb a rekonstrukcí; Odborný posudek - Zpracovává odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba nezainteresovaná na realizaci navrhovaného opatření. Bude vycházet z této osnovy: Poznámka: Obecné údaje; Identifikace předkladatele (investora); Adresát a účel posudku; Základní charakteristika stavby, technologie nebo opatření (dále opatření), náklady na realizaci, období realizace; Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí a ekologického přínosu, posouzení koncepčnosti navrženého řešení včetně posouzení navržené technologie Posouzení výše předpokládaných výdajů na realizaci opatření; Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení (např. u projektů podoblasti podpory v případě použití netradičních způsobů zneškodňování odpadních vod porovnání s variantou obvykle používaných technik a technologií); Stanovisko, zda opatření odpovídá podmínkám podpory v rámci příslušné oblasti podpory dle Prioritní osy 1 OP ŽP a zda se doporučuje realizovat s finanční podporou z FS a SFŽP ČR; Odborný posudek pro akce, u nichž se provádí hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, a u nichž je již předložen posudek podle 9 citovaného zákona, se zpracuje pouze pro ty body této osnovy, které nejsou v posudku zpracovaném podle 9 obsaženy (jedná se většinou o údaje investičního a ekonomického charakteru). V případě, že charakter projektu vyžaduje studii proveditelnosti (vymezené projekty v oblasti podpory viz níže a projekty nad 25 mil. EUR), není nutné předkládat odborný posudek. Finanční analýza - u projektů generujících příjem ve smyslu směrnice ES 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla de minimis). Finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování finanční analýzy. Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory u projektů podléhajících pravidlům veřejné podpory (viz část I Veřejná podpora Formuláře žádosti); regionální bloková výjimka doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky (počet zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) v případě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpis z obchodního rejstříku, ) 3

4 podpora de minimis přehled čerpání podpora de minimis za předchozí tři roky nebo čestné prohlášení, že příjemce podpory dosud podporu de minimis nečerpal pokyny pro životní prostředí ocenění nákladů na alternativní investici, vyčíslení výhod generovaných investicí za prvních pět let provozu. Doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky (počet zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) v případě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpis z obchodního rejstříku, ). Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva - v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku; Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb. - v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku; Ocenění nemovitosti odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb. - v případě, že je uplatněna podpora na nákup nemovitosti nebo poskytnutí věcného příspěvku nemovitosti; Doklad způsobu zajištění provozu investice - čestné prohlášení, jakým způsobem bude budoucí provoz zajišťován; Ekonomické doklady dle přílohy č. 5 Směrnice; Seznam všech příloh dle formuláře žádosti o podporu v informačním systému Bene-fill. Další specifické doklady k žádosti pouze pro projekty v oblasti podpory 1.1.: Doklady pro podoblast podpory : Provozní smlouva včetně dokladů k výběru provozovatele na provozování stávající infrastruktury. V případě, že žadatel je současně provozovatelem infrastruktury, doloží doklad prokazující, že má oprávnění tuto činnost vykonávat (např. povolení krajského úřadu k provozování vodovodu nebo kanalizace). U provozních společností, které jsou plně vlastněné městem či obcemi, doloží doklad o založení společnosti (např. zakladatelskou listinu, smlouvu nebo stanovy). U oddílného modelu provozování 2 s dominantním vlivem veřejného vlastnictví je nutné dále doložit: výpis z obchodního rejstříku, seznam akcionářů, výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, společenská smlouva nebo zakladatelská listina a stanovy provozovatele, akcionářská (nebo jiná obdobná) smlouva, výroční zpráva, účetní závěrka provozovatele, podnikatelský plán provozovatele, rozhodnutí valných hromad týkající se nakládání se ziskem, prohlášení statutárního orgánu společnosti apod. U oddílného modelu provozování s dominantním vlivem soukromého vlastnictví je nutné dále doložit: výpis z obchodního rejstříku, seznam akcionářů, výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Doklad, že navrhované opatření leží na území se zvláštní ochranou (v případě, že toto podmiňuje přijatelnost projektu): 2 Oddílným modelem provozování se rozumí případy, kdy provozní smlouvy jsou uzavřeny s provozními společnostmi s majetkovou účastí soukromých subjektů, jejíž provoz prostřednictvím svých prostředků zajišťují. Tyto společnosti mají pracovní síly, vlastní stroje a nářadí, budovy a pozemky, koncese, oprávnění a znalosti, nutné k zabezpečení provozování dle platné legislativy. 4

5 CHKO, NP a jejich ochranná pásma, lokality soustavy Natura 2000 situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, odborný posudek AOPK zpracovaný s ohledem na podmínky specifické přijatelnosti projektů. NP a jejich ochranná pásma situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, odborný posudek správy NP zpracovaný s ohledem na podmínky specifické přijatelnosti projektů. ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod - situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, doklad o vyhlášení ochrany, v případě, že řešené území leží mino chráněné území posouzení ovlivnění vodního režimu chráněného území, potvrzení v rámci stanoviska krajského úřadu, popř. stanoviskem vodoprávního úřadu. ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod - situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, doklad o vyhlášení ochrany, v případě, že řešené území leží mino chráněné území posouzení ovlivnění vodního režimu chráněného území, potvrzení v rámci stanoviska krajského úřadu, popř. stanoviskem Ministerstva zemědělství vymezené území povodí Novomlýnských nádrží (rozumí se obce ležící v části povodí Dyje nad vodním dílem Nové Mlýny v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a obce ležící přímo u vodního díla Nové Mlýny) - potvrzení v rámci stanoviska krajského úřadu, v případě že řešené území leží mimo vymezené území povodí Novomlýnských nádrží posouzení ovlivnění kvality vodního režimu povodí Novomlýnských nádrží. Stanovisko ČIŽP pouze ke všem stavbám rekonstrukce, intenzifikace nebo rozšíření stávajících ČOV. V případě potřeby si může Fond od žadatele dodatečně vyžádat stanovisko ČIŽP i k dalším opatřením. Část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje týkající se předmětné akce - textovou i grafickou část s vyznačením hranice aglomerace a se zakreslením navrhovaného opatření. Tento dokument musí být ověřen žadatelem. Analýza zdůvodňující nutnost a rozsah rekonstrukce předkládá se v případě rekonstrukce kanalizace nebo vodovodu, zpracovatelem je osoba odborně způsobilá (způsobilost se dokládá např. dokladem o autorizaci). Analýza, obsahuje zejména: a) údaje o stáří části sítě, druhu použitého materiálu a způsobu uložení, b) údaje o počtu poruch a jejich významnosti, c) popis míry rizika a jeho důsledků v případě závažné havárie zkoumané části sítě, d) popis míry rizika ohrožení kvality pitné vody, resp. ohrožení životního prostředí nebo vliv na účinnost ČOV, e) vyhodnocení provozních nákladů před a po rekonstrukci části sítě, f) vyhodnocení stavu části sítě k celkovému průměrnému stavu sítě a to dle ukazatele změny objemu odpadních vod (vliv balastních vod nebo úniky odpadních vod do podloží), 5

6 g) vyznačení rekonstruovaných sítí do výkresové dokumentace mapové části provozní dokumentace, včetně jejich popisu (viz. zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)), h) předložení stručné charakteristiky existujících koncepčních technických dokumentů, např. generel sítě, systematické měření průtoků, analýza stavu trubních materiálů, i) předložení stručné charakteristiky již realizovaných rekonstrukcí za posledních pět let před rokem zpracování žádosti o dotaci, zejména procento obnovy sítí v jednotlivých letech, j) soulad s plánem financování obnovy kanalizace (zpracovaným v souladu se zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Prohlášení provozovatele, že stávající ČOV má dostatečnou volnou kapacitu pro nově napojené znečištění - v případě, že se nově budovaný kanalizační systém napojuje na stávající ČOV. Doklady pro podoblast podpory : Stanovisko ČIŽP (ke všem žádostem v této podoblasti). Vyjádření příslušného vodoprávního úřadu dle 18 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; Doklady pro podoblast podpory : Stanovisko ČIŽP (pouze pro opatření u stávajících ČOV k snížení vypouštění nutrietů); Stanovisko příslušného podniku Povodí (pro technická a biologická opatření vedoucí k snížení eutrofizace vod); Stanovisko AOPK (pro technická a biologická opatření vedoucí k snížení eutrofizace vod, kromě opatření u stávajících ČOV); Studie proveditelnosti (pro technická a biologická opatření vedoucí k snížení eutrofizace vod, kromě opatření u stávajících ČOV); Stanovisko MŽP - Odboru ochrany vod - pro opatření investiční podpory tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů; Doklady pro podoblast podpory Stanovisko MŽP - Odboru ochrany vod; Další specifické doklady k žádosti pouze pro projekty v oblasti podpory 1.2.: Provozní smlouva včetně dokladů k výběru provozovatele na provozování stávající infrastruktury - viz doklady pro podoblast podpory Doklad, že navrhované opatření leží na území se zvláštní ochranou (v případě, že toto podmiňuje přijatelnost projektu) - viz doklady pro podoblast podpory

7 Doklad, že na příslušnou Krajskou hygienickou stanici byla podána žádost o vydání stanoviska, zároveň je třeba na Krajskou hygienickou stanici předložit doklady nezbytné k posouzení, (Pozn. Krajská hygienická stanice předá souhrnné stanovisko Fondu až po akceptaci žádosti o podporu). Relevantní část Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje - textová i grafická část ověřená žadatelem; Zdůvodnění nutnosti rekonstrukce - v případě rekonstrukce úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů, rozvodných sítí, popř. nevyhovujícího technologického vybavení, doložení neplnění prahových hodnot definovaných v seznamech A, B, C Směrnice 98/83/ES z důvodu materiálu a nevyhovujícího stavu technologického vybavení; Kopie k udělení výjimky o povolení volnějších limitů (nad mezní hodnoty limitních koncentrací uložených vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění) - byla li udělena. Další specifické doklady k žádosti pouze pro projekty v podoblasti podpory 1.3.2: Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce), z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy. Pokud není příjemce vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření nebo smlouvu s ověřenými podpisy s vlastníkem pozemku, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření na jeho pozemku a umožní konečnému uživateli následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let. Pro projekty do 2 mil Kč bez DPH není nutné doložení výpisu ani katastrální mapy, postačí písemné prohlášení vlastníka o vlastnictví předmětných pozemků, ve kterém vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření na jeho pozemku a umožní konečnému uživateli následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let; Zákres situace do katastrální mapy, který odpovídá přehledné situaci v dokumentaci a je vypracován zpracovatelem projektové dokumentace. Může být součástí dokumentace; Stanovisko Správy národního parku v případě, že opatření bude realizováno na území NP nebo jeho ochranného pásma nebo na území CHKO Šumava; Žadatelé Velkých projektů (nad 25 mil. Euro) dále předloží: Finanční a ekonomická analýza u projektů generujících příjmy ve smyslu článku 55 směrnice ES 1083/2006; Studie proveditelnosti Přehledná mapa oblasti s umístěním projektu v měřítku 1: a 1: ; Kopie dosavadních rozhodnutí o projektu, a to zejména z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny; Doplňující informace o předkladateli projektu (není nutné dokládat v případě, kdy je předkladatelem jedno město či obec), tj. kopie zakládací listiny, stanov a registrace v příslušném rejstříku; Smlouva s provozovatelem na provozování stávající vodohospodářské infrastruktury v dané lokalitě; Prohlášení žadatele udělující souhlas k přepočtu projektu na EUR Řídícím orgánem 7

8 Veškeré dodatečné informace osvětlující specifika daného projektu PRIORITNÍ OSA 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru (např. Registr ekonomických subjektů ČSÚ v případě obcí), zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy organizace (nedokládají se u obcí, měst, krajů a fyzických osob); Doklad o stanovení statutárního zástupce žadatele, který potvrzuje podpisem žádost o poskytnutí podpory pokud není zřejmé z předchozího dokladu; Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR plná moc v souladu s 31 občanského zákoníku (nebo v souladu s jiným relevantním právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP ČR (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR byla u obcí členem zastupitelstva a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace). Doklad se předkládá v případě, že osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR není statutárním zástupcem žadatele. Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH - pokud je žadatel plátcem avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění; Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu - v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska; Struktura a členění rozpočtu bude odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby (např. u energetických systémů: výkon zdroje, délka a materiál potrubí, počet přípojek a předávacích stanic, úpravy povrchů apod.; u zateplování: plocha, tloušťka a materiál tepelné izolace, plocha oken a dveří apod.) Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude Fond pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti, popř. FEA. Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, energetický audit apod.) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí v tomto stanovisku uvede krajský úřad zejména následující informace: název projektu, prioritní osa, pro kterou je stanovisko vydáváno, zda je navrhované opatření v souladu se schválenou, aktualizovanou nebo připravovanou koncepcí kraje v dané oblasti ŽP, 8

9 svůj názor k poskytnutí podpory v rámci OP ŽP na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci kraje a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření, zda je navrhované řešení v souladu s aktuální verzí programu ke zlepšení kvality ovzduší, který je zpracován a přijat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), na úrovni zóny nebo aglomerace, zda je navrhovaný projekt, typ projektu a jeho umístění vyjmenován v aktuální či připravované verzi programového dodatku programu ke zlepšení kvality ovzduší, další relevantní údaje vztahující se k projektu (možnost použití specifických emisních limitů, požadavky na provozování zdroje), zda je navrhované opatření v souladu s energetickou koncepcí (státní, územní pokud je zpracována) pokud je pro projekt relevantní, celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře. posouzení, zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Závěr zjišťovacího řízení EIA či Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle 10 zákona č. 100/2001 v případě, že podléhají hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. V případě podlimitních projektů, u kterých bylo zahájeno územní řízení (nebo jiná forma povolovacího procesu k realizaci projektu (ohlášení stavebnímu úřadu, stavební řízení) před 27. dubnem 2006 a u kterých zároveň nebylo provedeno zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb. předloží žadatel vyplněný screaningový dotazník. Bližší informace viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory na Stanovisko orgánu ochrany přírody zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), pokud není součástí stanoviska krajského úřadu. Stanovisko ČIŽP - bude vyžadováno u žádostí spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem nad 5 MW a všech žádostí z oblasti podpory 2.2 Omezování emisí ; Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení (pokud bylo vydáno); Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce) - z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy. Pokud není příjemce vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření nebo smlouvu s ověřenými podpisy s vlastníkem pozemku, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření na jeho pozemku a umožní konečnému uživateli následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let. 9

10 Energetický audit je požadován u všech energetických projektů. Musí být zpracován na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek 213/2001 Sb. a 425/2004 Sb., kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Navržené opatření, na které je žádáno o poskytnutí podpory, musí být v souladu s doporučenou variantou vyplývající z energetického auditu. Energetický audit nesmí být v době předložení k žádosti starší než 1rok. Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN :2007 pokud není součástí příloh energetického auditu. Protokol k Energetickému štítku obálky budovy bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření. Studie proveditelnosti pokud není nahrazena energetickým auditem; Odborný posudek, Rozptylová studie pokud je vyžadován/a zákonem o ochraně ovzduší 86/2002 Sb. v platném znění; Doklad o způsobu zajištění paliva týká se projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kw ; Finanční analýza - u projektů generujících příjem ve smyslu směrnice ES 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla de minimis), finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování finanční analýzy; Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory u projektů podléhajících pravidlům veřejné podpory (viz část I Veřejná podpora Formuláře žádosti); regionální bloková výjimka doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky (počet zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) v případě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpis z obchodního rejstříku, ). podpora de minimis přehled čerpání podpora de minimis za předchozí tři roky nebo čestné prohlášení, že příjemce podpory dosud podporu de minimis nečerpal. pokyny pro životní prostředí ocenění nákladů na alternativní investici, vyčíslení výhod generovaných investicí za prvních pět let provozu. Doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky (počet zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) v případě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpis z obchodního rejstříku, ). Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva - v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku; Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb. - v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku; Ocenění nemovitosti odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb. - v případě, že je uplatněna podpora na nákup nemovitosti nebo poskytnutí věcného příspěvku nemovitosti; Doklad způsobu zajištění provozu investice - předkládá se pouze u energetických systémů (CZT, plošné plynofikace), dostačující formou je čestné prohlášení, jakým způsobem bude budoucí provoz zajišťován. Ekonomické doklady dle přílohy č. 5 Směrnice; 10

11 Seznam všech příloh dle formuláře žádosti o podporu v informačním systému Bene-fill. Žadatelé Velkých projektů (nad 25 mil. Euro) dále předloží: Finanční a ekonomická analýza u projektů generujících příjmy ve smyslu článku 55 směrnice ES 1083/2006; Studie proveditelnosti Přehledná mapa oblasti s umístěním projektu v měřítku 1: a 1: ; Vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP k žádosti Oznámení, dokumentace, posudek, protokol z veřejného projednání a stanovisko v případě, že byl projekt posouzen procesem EIA; prohlášení k Natura mapa v měřítku 1: , která udává polohu projektu a případně dotčené oblasti zařazené do soustavy Natura 2000; Doplňující informace o předkladateli projektu (není nutné dokládat v případě, kdy je předkladatelem jedno město či obec), tj. kopie zakládací listiny, stanov a registrace v příslušném rejstříku; Prohlášení žadatele udělující souhlas k přepočtu projektu na EUR Řídícím orgánem Veškeré dodatečné informace osvětlující specifika daného projektu PRIORITNÍ OSA 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru (např. Registr ekonomických subjektů ČSÚ v případě obcí), zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy organizace (nedokládají se u obcí, měst, krajů a fyzických osob); Žadatelé - občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy v podoblastech podpory a doloží minimálně tříletou historii subjektu relevantními doklady (zřizovací listina, doklad o přidělení IČO apod.). Doklad o stanovení statutárního zástupce žadatele, který potvrzuje podpisem žádost o poskytnutí podpory pokud není zřejmé z předchozího dokladu; Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR plná moc v souladu s 31 občanského zákoníku (nebo v souladu s jiným relevantním právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP ČR (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR byla u obcí členem zastupitelstva a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace). Doklad se předkládá v případě, že osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR není statutárním zástupcem žadatele. Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH - pokud je žadatel plátcem avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění; Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu - v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska; Struktura a členění rozpočtu bude odpovídat běžnému 11

12 položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby (např. u energetických systémů: výkon zdroje, délka a materiál potrubí, počet přípojek a předávacích stanic, úpravy povrchů apod.; u zateplování: plocha, tloušťka a materiál tepelné izolace, plocha oken a dveří apod.). Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude Fond pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti, popř. FEA. Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, energetický audit apod.) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí v tomto stanovisku uvede krajský úřad zejména následující informace: název projektu, prioritní osa a oblast podpory, pro kterou je stanovisko vydáváno, zda je navrhované opatření v souladu se schválenou, aktualizovanou nebo připravovanou koncepcí kraje v dané oblasti ŽP, svůj názor k poskytnutí podpory v rámci OP ŽP na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci kraje a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření, zda je navrhované opatření v souladu s energetickou koncepcí (státní, územní pokud je zpracována),, celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře. posouzení, zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Závěr zjišťovacího řízení EIA či Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle 10 zákona č. 100/2001 v případě, že podléhají hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. V případě podlimitních projektů, u kterých bylo zahájeno územní řízení (nebo jiná forma povolovacího procesu k realizaci projektu (ohlášení stavebnímu úřadu, stavební řízení) před 27. dubnem 2006 a u kterých zároveň nebylo provedeno zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb. předloží žadatel vyplněný screaningový dotazník. Bližší informace viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory na Stanovisko orgánu ochrany přírody zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), pokud není součástí stanoviska krajského úřadu. Stanovisko ČIŽP pouze u projektů výstavby malých vodních elektráren, větrných elektráren, geotermálních elektráren, bioplynových stanic a u technologií využívajících spalovací procesy o výkonech 2 MWt a vyšších, případně u projektů kde je vyžadováno zákonem. Stanovisko bude 12

13 zahrnovat ověření reálnosti ekologického efektu, vyjádření ke zvolenému technickému řešení a posouzení souladu s legislativními požadavky; Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení (pokud bylo vydáno); Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce) - z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy. Pokud není příjemce vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření nebo smlouvu s ověřenými podpisy s vlastníkem pozemku, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření na jeho pozemku a umožní konečnému uživateli následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let. V případě podoblasti (zateplování budov) musí být žadatel vlastníkem (Pro tento účel se za vlastníka považuje i subjekt, který předmět podpory podle zákona spravuje (například příspěvkové organizace). Energetický audit je požadován u všech energetických projektů. Musí být zpracován na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek 213/2001 Sb. a 425/2004 Sb., kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Navržené opatření, na které je žádáno o poskytnutí podpory, musí být v souladu s doporučenou variantou vyplývající z energetického auditu. Energetický audit nesmí být v době předložení k žádosti starší než 1 rok. Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN :2007 pokud není součástí příloh energetického auditu. Protokol k Energetickému štítku obálky budovy bude zpracován pro původní stav i pro stav po realizaci navrženého opatření; Podepsaný kontrakt na energetické služby EPC v případě požadavku započítání úspor energie, které nejsou generovány opatřením zahrnutým v předmětu žádosti Rozptylová studie kde je vyžadována zákonem 86/2002 Sb. v platném znění; Doklad o způsobu zajištění paliva - týká se projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kw; Finanční analýza - u projektů generujících příjem ve smyslu směrnice ES 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla de minimis), finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování finanční analýzy; Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory u projektů podléhajících pravidlům veřejné podpory (viz část I Veřejná podpora Formuláře žádosti); regionální bloková výjimka doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky (počet zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) v případě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpis z obchodního rejstříku, ) podpora de minimis přehled čerpání podpora de minimis za předchozí tři roky nebo čestné prohlášení, že příjemce podpory dosud podporu de minimis nečerpal 13

14 pokyny pro životní prostředí ocenění nákladů na alternativní investici, vyčíslení výhod generovaných investicí za prvních pět let provozu. Doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky (počet zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) v případě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpis z obchodního rejstříku, ). Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva - v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku; Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb. - v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku; Ocenění nemovitosti odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb. - v případě, že je uplatněna podpora na nákup nemovitosti nebo poskytnutí věcného příspěvku nemovitosti; Doklad způsobu zajištění provozu investice - předkládá se pouze u energetických systémů (např. CZT), dostačující formou je čestné prohlášení, jakým způsobem bude budoucí provoz zajišťován. Ekonomické doklady dle přílohy č. 5 Směrnice; Seznam všech příloh dle formuláře žádosti o podporu v informačním systému Bene-fill. Žadatelé Velkých projektů (nad 25 mil. Euro) dále předloží: Finanční a ekonomická analýza u projektů nad 25 mil. EUR generujících příjem ve smyslu směrnice ES 1083/2006; Studie proveditelnosti Přehledná mapa oblasti s umístěním projektu v měřítku 1: a 1: ; Oznámení, dokumentace, posudek, protokol z veřejného projednání a stanovisko v případě, že byl projekt posouzen procesem EIA; prohlášení k Natura mapa v měřítku 1: , která udává polohu projektu a případně dotčené oblasti zařazené do soustavy Natura 2000; Doplňující informace o předkladateli projektu (není nutné dokládat v případě, kdy je předkladatelem jedno město či obec), tj. kopie zakládací listiny, stanov a registrace v příslušném rejstříku; Prohlášení žadatele udělující souhlas k přepočtu projektu na EUR Řídícím orgánem Veškeré dodatečné informace osvětlující specifika daného projektu PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru (např. Registr ekonomických subjektů ČSÚ v případě obcí), zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy organizace (nedokládají se u obcí, měst, krajů a fyzických osob); Doklad o stanovení statutárního zástupce žadatele, který potvrzuje podpisem žádost o poskytnutí podpory pokud není zřejmé z předchozího dokladu; Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR plná moc v souladu s 31 občanského zákoníku (nebo v souladu s jiným relevantním právním předpisem) pro pracovníka 14

15 pověřeného jednáním se SFŽP ČR (doporučuje se, aby osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR byla u obcí členem zastupitelstva a u společností a organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace). Doklad se předkládá v případě, že osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR není statutárním zástupcem žadatele. Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH - pokud je žadatel plátcem avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění; Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu - v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska; Struktura a členění rozpočtu bude odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude Fond pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti, popř. FEA. Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí v tomto stanovisku uvede krajský úřad zejména následující informace: název projektu, prioritní osa a oblast podpory, pro kterou je stanovisko vydáváno, zda je navrhované opatření v souladu se schválenou, aktualizovanou nebo připravovanou koncepcí kraje v dané oblasti ŽP, svůj názor k poskytnutí podpory v rámci OP ŽP na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci kraje a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření, zda je navrhované opatření v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje (u oblasti podpory 4.1), celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře. posouzení, zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Závěr zjišťovacího řízení EIA či Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle 10 zákona č. 100/2001 v případě, že podléhají hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. V případě podlimitních projektů, u kterých bylo zahájeno územní řízení (nebo jiná forma povolovacího procesu k realizaci projektu (ohlášení stavebnímu úřadu, stavební řízení) před 27. dubnem 2006 a u kterých zároveň nebylo provedeno zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb. 15

16 předloží žadatel vyplněný screaningový dotazník. Bližší informace viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory na Stanovisko orgánu ochrany přírody zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), pokud není součástí stanoviska krajského úřadu. Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno). U dodávek technologie či zařízení bez stavebních úprav, projektů svozu a síťového rozmístění nádob a zpracování analýz rizika není tato příloha vyžadována. Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce) - pokud není příjemce vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření. (nerelevantní u typů opatření: síťové rozmístění sběrných nádob, analýza rizika, inventarizace a kategorizace SEZ); Finanční analýza - u projektů generujících příjem ve smyslu směrnice ES 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu dle pravidla de minimis), finanční analýza bude doplněna zprávou s vysvětlením údajů a dat použitých ke zpracování finanční analýzy; Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory u projektů podléhajících pravidlům veřejné podpory (viz část I Veřejná podpora Formuláře žádosti); regionální bloková výjimka doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky (počet zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) v případě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpis z obchodního rejstříku, ) podpora de minimis přehled čerpání podpora de minimis za předchozí tři roky nebo čestné prohlášení, že příjemce podpory dosud podporu de minimis nečerpal pokyny pro životní prostředí ocenění nákladů na alternativní investici, vyčíslení výhod generovaných investicí za prvních pět let provozu. Doklady prokazující zařazení podniku mezi malé či střední podniky (počet zaměstnanců, roční obrat, výše vlastnického podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) v případě uplatňování bonusu pro malé a střední podniky. Dokládá se např. daňovým přiznáním, výroční zprávou, výpis z obchodního rejstříku, ). Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva - v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku; Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb. - v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku; Ocenění nemovitosti odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb. - v případě, že je uplatněna podpora na nákup nemovitosti nebo poskytnutí věcného příspěvku nemovitosti; Provozní smlouva včetně dokladů k výběru provozovatele na provozování stávající infrastruktury, pokud provozovatelem není sám žadatel - na provozování stávající infrastruktury, pokud provozovatelem není sám žadatel. V případě, že žadatel je současně provozovatelem infrastruktury, doloží doklad prokazující, že má oprávnění tuto činnost vykonávat (např. povolení krajského úřadu k provozování vodovodu nebo kanalizace). 16

17 Doklad způsobu zajištění provozu investice - dostačující formou je čestné prohlášení, jakým způsobem bude budoucí provoz zajišťován, a že zajištění provozování bude v souladu s podmínkami schválenými Fondem. Toto prohlášení je závazné. Ekonomické doklady dle přílohy č. 5 Směrnice; Seznam všech příloh dle formuláře žádosti o podporu v informačním systému Bene-fill. Specifické doklady k žádosti pouze pro projekty v oblasti podpory 4.1: Stanovisko ČIŽP - kde je vyžadováno; Darovací smlouva - v případě věcného příspěvku nemovitosti třetí osoby, pokud je relevantní; Prohlášení příjemce, že současný či některý z předcházejících vlastníků stavby neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti státní dotaci nebo dotaci z fondů EU na nákup nebo rekonstrukci stavby - v případě nákupu nemovitosti nebo věcného příspěvku nemovitosti; Analýza potenciálu tvorby odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků (pro všechny projekty oblasti podpory 4.1 kromě rekultivací starých a odstranění nepovolených skládek): analýzu potenciálu produkce odpadů ve spádovém území realizovaného opatření; rozvahu s uvedením zdrojů využívaných/odstraňovaných odpadů a případně potenciálních odběratelů produktu uvedení % materiálového využití odpadů nebo úpravy z vsázky odpadu do zařízení (kde je relevantní-úprava a využití odpadů); Pro projekty rekultivace starých skládek: Doklad, že stará skládka byla provozována před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz staré skládky byl ukončen před účinností zákona č.238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle 15 odst. 1 a 2 zákona 238/1991 Sb., což je doloženo příslušným správním rozhodnutím nebo jiným způsobem, z něhož jsou patrné schválené podmínky pro provoz zařízení, nebo čestným prohlášením; Analýza rizika dle metodického pokynu MŽP č. 12/2005; U nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích: Rozhodnutí o zřízení stupně ochrany území Snímek z katastrální mapy se zákresem skládky Prohlášení žadatele stvrzující, že podnikl kroky včetně místního šetření za účelem identifikace původce skládky, a to s negativním výsledkem Stanovisko obce s rozšířenou působností stvrzující, že tento orgán podnikl místní šetření za účelem identifikace původce skládky, a to s negativním výsledkem Hydrogeologický průzkum 17

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Příloha č. 1 k č. j. 3973/M/09,71656/ENV/09

Příloha č. 1 k č. j. 3973/M/09,71656/ENV/09 Příloha č. 1 k č. j. 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro jednotlivé prioritní osy, jsou následující:

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26 rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude SFŽP ČR pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti,

Více

Příloha č. 1 k č. j. 1889/M/10, 36724/ENV/10

Příloha č. 1 k č. j. 1889/M/10, 36724/ENV/10 Příloha č. 1 k č. j. 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro jednotlivé prioritní osy, jsou následující:

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Příloha č. 1 k č. j. 5066/M/10, 93231/ENV/10

Příloha č. 1 k č. j. 5066/M/10, 93231/ENV/10 Příloha č. 1 k č. j. 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro jednotlivé prioritní osy, jsou následující:

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍLOH

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍLOH POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍLOH PŘÍLOHA 2 P 1 - Doklad o právní subjektivitě žadatele obec doklad o přidělení identifikačního čísla: IČ (kopie dokladu Českého statistického úřadu - ČSÚ), svazek obcí - smlouva

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí

Více

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 OPŽP Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 Tomáš Švelch Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE verze ke dni 3.9.2007 OBSAH: 1 Obecná upřesnění příloh k Formuláři žádosti (vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy)... 2 1.1

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Název přílohy. Doklad o zajištění spolufinancování z veřejných/vlastních zdrojů a popis finančního krytí projektu

Název přílohy. Doklad o zajištění spolufinancování z veřejných/vlastních zdrojů a popis finančního krytí projektu Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev pro specifický cíl 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, část: ITS ve městech verze ze dne 12.8.2016

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 17. června 2009 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Příloha 1 Závazných pravidel programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ PROGRAMU 122D21 A.

Příloha 1 Závazných pravidel programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ PROGRAMU 122D21 A. A. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST ŽADATEL Jméno.. Adresa. IČ DIČ.... Statutární zástupce Titul, jméno, příjmení, funkce:. Telefon:... E-mail: Kontaktní osoba Titul, jméno, příjmení, funkce:.. Telefon:.. E-mail:....

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Přílohy: Příloha č. 1: Formulář na žádost o územně plánovací informaci Příloha č. 2: Formulář na námět na změnu Územního plánu města Pardubic Příloha č. 3: Formulář na žádost o vydání rozhodnutí o umístění

Více

Příloha č. 1B k č. j.: 4715/M/14, 66766/ENV/14

Příloha č. 1B k č. j.: 4715/M/14, 66766/ENV/14 Příloha č. 1B k č. j.: 4715/M/14, 66766/ENV/14 Doklady požadované k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a ke Smlouvě o poskytnutí podpory/dodatku ke Smlouvě o poskytnutí

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Formuláře žádostí Programu 122D21 REGENERACE A PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ A. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST. Jméno.. IČ DIČ...

Formuláře žádostí Programu 122D21 REGENERACE A PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ A. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST. Jméno.. IČ DIČ... A. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST ŽADATEL Jméno.. Adresa. IČ DIČ.... Statutární zástupce Titul, jméno, příjmení, funkce:. Telefon:... E-mail: Kontaktní osoba Titul, jméno, příjmení, funkce:.. Telefon:.. E-mail:....

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO OBLAST 1. VODA, PODOBLAST 3, PODPOROVANÉ AKTIVITY 1.3.C, 1.3.D PODOBLAST 6, PODPOROVANÉ AKTIVITY 1.6.B

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO OBLAST 1. VODA, PODOBLAST 3, PODPOROVANÉ AKTIVITY 1.3.C, 1.3.D PODOBLAST 6, PODPOROVANÉ AKTIVITY 1.6.B HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO OBLAST. VODA, PODOBLAST 3, PODPOROVANÉ AKTIVITY.3.C,.3.D PODOBLAST 6, PODPOROVANÉ AKTIVITY.6.B NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ /9 Podoblast 3: Čistota povrchových a podzemních

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 20. února 2008 1 Povinné přílohy pro všechny projekty 1.

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE. OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 24 22 Specifický cíl.: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Podpora výstavby technické infrastruktury

Podpora výstavby technické infrastruktury Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2007 (ve znění Dodatku č. 1 z 23. února 2007, upravujícího konec poslední věty preambule) Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury stanovuje

Více

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 OBSAH Podporované projekty Projektový cyklus administrace žádosti o podporu (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků

Více

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 OPŽP Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 Tomáš Švelch Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU

A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU ŽADATEL Jméno.. Adresa. IČO DIČ.... Statutární zástupce Telefon:. Fax:. E-mail: Kontaktní osoba Telefon:. Fax:. E-mail: PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Název Projektu Výměra BF Cena obvyklá

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PŘÍLOH ŽÁDOSTI. Povinně součástí Předběžné žádosti o podporu 1. kolo hodnocení (Ano/Ne) Název přílohy

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PŘÍLOH ŽÁDOSTI. Povinně součástí Předběžné žádosti o podporu 1. kolo hodnocení (Ano/Ne) Název přílohy Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev pro specifický cíl 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, část: ITS na dálnicích a silnicích I.

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 Petr Stejskal stručný přehled Odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev pro specifické cíle 1.1, 2.1, 3.1. Název přílohy

Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev pro specifické cíle 1.1, 2.1, 3.1. Název přílohy Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev pro specifické cíle 1.1, 2.1, 3.1 Všechny požadované přílohy jsou žadatelem předkládány výhradně v elektronické podobě jakožto nedílná součást

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Telefon (mobil): Žadatel je není plátcem DPH **)

Telefon (mobil): Žadatel je není plátcem DPH **) Příloha č. 1 k č.j.: číslo akce : KONEČNÁ ŽÁDOST/INVESTIČNÍ ZÁMĚR o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu 215 110 Program revitalizace říčních systémů podprogram 215 119 Státní podpora Ministerstva

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a

Více

Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020

Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020 Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 Investice do nezemědělských činností Předmět dotace: o investice na založení nebo rozvoj

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Náležitosti žádosti o podporu výzva 02 MAS Boleslavsko IROP Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání

Náležitosti žádosti o podporu výzva 02 MAS Boleslavsko IROP Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání Náležitosti žádosti o podporu výzva 02 MAS Boleslavsko IROP Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 1. Plná moc

Více

Nový Operační program Životní prostředí

Nový Operační program Životní prostředí Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 6. 9. 2012, ÚČINNÁ OD 14. 9. 2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Aktuální informace k administraci Operačního programu Životní prostředí

Aktuální informace k administraci Operačního programu Životní prostředí Aktuální informace k administraci Operačního programu Životní prostředí Liberec 16. 2. 2012 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Dotační program variantní studie odkanalizování obcí Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále také Pravidla )

Dotační program variantní studie odkanalizování obcí Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále také Pravidla ) Dotační program variantní studie odkanalizování obcí 2018 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále také Pravidla ) Článek 1. Předmět dotace Účelem dotačního programu je podpora zpracování studie variantního

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 ZVEŘEJNĚNO DNE 21. 3. 214 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Název přílohy SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PŘÍLOH ŽÁDOSTI. Povinně součástí Předběžné žádosti o podporu 1. kolo hodnocení (Ano/Ne)

Název přílohy SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PŘÍLOH ŽÁDOSTI. Povinně součástí Předběžné žádosti o podporu 1. kolo hodnocení (Ano/Ne) Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev pro specifický cíl 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci verze ze dne 19.8.2016

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny Investiční záměr: a) obnova zemědělského produkčního potenciálu,

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119 698 01 Veselí nad Moravou Věc: SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle ustanovení 96a zákona č. 183/2006

Více

PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY Zlín, Ing. Lenka Býčková

PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY Zlín, Ing. Lenka Býčková PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY Zlín, 23. 1. 2019 Ing. Lenka Býčková Kdo může žádat Obce do 2 000 obyvatel Svazky obcí zajišťující akci pro 501 2000 obyvatel Jak žádat Lze předložit pouze 1 žádost

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj ZÁSADY NÁZEV: Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kaje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ÚČINNOST OD: 1. 1. 2017 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 18. 12. 2012, ÚČINNÁ OD 1. 1. 2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Základní informace Proces administrace Formulář žádosti a doklady Vyhodnocení

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

ČÁST A. (druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru obec, ulice, číslo popisné / evidenční)...

ČÁST A. (druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru obec, ulice, číslo popisné / evidenční)... Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice:... PSČ, obec:... Věc: SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle ustanovení 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a 15b vyhlášky č.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dolní Bousov STAVEBNÍ ÚŘAD I.stupně nám. T.G.Masaryka 1 294 04 Dolní Bousov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby nebo zařízení o změně stavby a o změně vlivu stavby

Více

OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU

OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů náhrada, rekonstrukce nebo pořízení

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL Příloha č. 19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL [ 15a vodního

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany tel.: 318 822 682, 318 820 365, 318 822 582 SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle ustanovení 96a zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ ve společném řízení ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle ustanovení 94j a

Více

ze dne č. 4/04

ze dne č. 4/04 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků mimořádných havárií na území kraje Vysočina s dopadem na jakost povrchových

Více

Parametrem podprogramu je počet zainvestovaných stavebních pozemků určených pro následnou výstavbu bytových nebo rodinných domů.

Parametrem podprogramu je počet zainvestovaných stavebních pozemků určených pro následnou výstavbu bytových nebo rodinných domů. 117D0630 Technická infrastruktura 2019 Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2019. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla) Článek 1. Předmět

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Verze č. 1.3 Účinnost od 22. 6. 2015 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti

Více

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství Vyhláška č. 432 432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 3. prosince 2001, o dokladech Ïádosti o rozhodnutí nebo vyjádfiení a o náleïitostech povolení, souhlasû a vyjádfiení vodoprávního úfiadu Ministerstvo

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

METODICKÝ POKYN ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI

METODICKÝ POKYN ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI 2. VÝZVA 2015 Č.J.: 19056/2015-54 ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. XLV. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více