PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB"

Transkript

1 Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49, IČO , tel Školní poradenské pracoviště (ŠPP) PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB Č.j.: ZŠ/DKŠ/11/2020 Spisový znak: A.1.6 Účinnost od Skartační znak: A 10 Změny v této směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří nedílnou součást dokumentu. Přílohy: č. 1 Popis činnosti výchovného a kariérového poradce č. 2 Popis činnosti školního metodika prevence č. 3 Program proti šikanování č. 4 Školní preventivní program (ŠPP) č. 5 Školní preventivní strategie č. 6 Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti č. 7 Plán činnosti výchovného a kariérového poradce pro aktuální školní rok č. 8 Plán činnosti školního metodika prevence na aktuální školní rok č. 9 Podmínky vzdělávání žáků mimořádně nadaných č. 10 Podmínky vzdělávání a zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Základní informace Poradenské služby jsou v Základní škole, Zaječice, okres Chrudim zajišťovány školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP ) a jsou poskytovány žákům, učitelům a zákonným zástupcům žáků. Program školního poradenského pracoviště se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., 7, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce (kariérový poradce) a školní metodik prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli. 2. Cíle školního poradenského pracoviště Obecným cílem ŠPP je ucelená péče o žáky i o pedagogy z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti. Cílem služby je zajistit ve škole bezpečné klima pro všechny žáky a 1

2 zaměstnance a v případě potřeby nabídnout řešení problémů jak v oblasti vzdělávání a výchovy, tak v oblasti osobního vývoje. Konkrétní cíle školního poradenského pracoviště: 1. Provádět sledování a výběr žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Účelně poskytovat a zajišťovat podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům vedeným dle 16 odst. 9 školského zákona. Průběžně a dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat jejich účinnost. Metodicky podporovat pedagogické i nepedagogické pracovníky, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků. 3. Důsledně uplatňovat strategii prevence a řešení výchovných a výukových obtíží. 4. Uplatňovat metody kariérového poradenství na úrovni 1. stupně ZŠ. 5. Budovat příznivé sociální klima ve škole, mezi pracovníky školy i ve třídách. 6. Vyhledávat žáky nadané a mimořádně nadané, a dlouhodobě podporovat jejich vzdělávání v běžné školní práci, ale i v rámci programů MŠMT a dalších organizací (Mensa apod.). 7. Rozšiřovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi o nové metody a formy podpory. Zmírňovat důsledky znevýhodnění a zajišťovat prevenci proti prohlubování obtíží. 8. Zajistit včasnou intervenci při výskytu aktuálních problémů žáků, třídních kolektivů i zaměstnanců školy. 9. Předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace (školní program proti šikanování). 10. Jednou ročně vyhodnotit účinnost Minimálního preventivního programu, Plánu školního metodika prevence a Plánu výchovného poradce a Plánu kariérového poradce; 11. Poskytovat metodickou podporu učitelům pro řešení náročných pedagogických situací. 12. Rozšiřovat spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci i mezi školou a školskými poradenskými zařízeními. 13. Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkách. 14. Spolupracovat s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v 16b odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon. 15. Vytvářet vhodné podmínky pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu výchovy a vzdělávání. 2

3 3. Personální zabezpečení školních poradenských služeb 3.1 Pracovníci, kteří zabezpečují poskytování školních poradenských služeb Výchovný poradce, kariérový poradce Mgr. Radek Machatý kontakt: Popis činností výchovného poradce obsahuje příloha č. 1 Popis činnosti kariérového poradce obsahuje příloha č. 1 Plán činnosti výchovného a kariérového poradce obsahuje příloha č. 7 Školní metodik prevence Mgr. Ilona Cinková Kontakt: Popis činností školního metodika prevence obsahuje příloha č. 2 Plán činnosti školního metodika prevence obsahuje příloha č Pracovníci, kteří se podílejí na poskytování školních poradenských služeb Třídní učitelé vytvářejí vnitřní pravidla třídy, která jsou součástí otevřené a bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě, zprostředkovávají komunikaci s ostatními pedagogy, jsou garanty spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků, podílejí se na diagnostice při problémech u jednotlivých žáků a třídního kolektivu, podle pokynů poradenských pracovníků školy vytvářejí podmínky pro integraci žáků se SVP a žáků nadaných, vedou třídnické hodiny s cílem zlepšení a upevnění vztahů mezi žáky; Koordinátor ŠVP podílí se na úpravách ŠVP pro nadané žáky a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; 4. Podmínky pro poskytování poradenských služeb 4.1 Prostory Prostory pro poskytování školních poradenských služeb jsou ředitelna nebo sborovna školy. Všechny prostory zaručují nerušené a důstojné jednání s klienty a jsou vybaveny pro poskytování standardních činností. 4.2 Informovanost o službách Informace o poskytovaných poradenských službách jsou veřejně přístupné na webových stránkách školy, informační vitríně (u vstupu do školy) a na informační nástěnce pro žáky (u schodiště). Žáci jsou s Programem poradenských služeb seznamování v úvodu školního roku na třídnických hodinách výchovným poradcem nebo metodikem prevence. Zákonní zástupci jsou programem obeznámeni na úvodních třídních schůzkách daného školního roku. Informace pro zaměstnance školy jsou na nástěnce u schodiště. Pedagogové jsou s programem 3

4 poradenských služeb seznamování také na pedagogické radě, ostatní zaměstnanci na poradě ostatních pracovníků. 4.3 Časová dostupnost služeb Mgr. Radek Machatý pondělí hod (9 13 hod určeno pro žáky) čtvrtek hod jiný termín po předchozí dohodě Mgr. Ilona Cinková pondělí hod (9 13 hod určeno pro žáky) úterý 4.4 Práce s informacemi a s důvěrnými daty hod jiný termín po předchozí dohodě Veškeré informace a důvěrná data, která se pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Závěrečná ustanovení a) Uložení programu se řídí spisovým a archivačním řádem školy. b) Změny tohoto předpisu se provádějí při každé změně údajů vyhlášených ve Sbírce zákonů. c) Směrnice byla projednána na pedagogické radě dne 28. srpna d) Směrnice nabývá účinnosti a platnosti dne 1. září Vypracoval Mgr. Radek Machatý ředitel školy Mgr. Ilona Cinková školní metodik prevence Schválil Mgr. Radek Machatý ředitel školy V Zaječicích dne 29. srpna 2020 Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 4

5 Popis činnosti výchovného a kariérového poradce Příloha č. 1 Školní poradenské pracoviště Č.j. ZŠ/DKŠ/11/1/2020 I. Poradenské činnosti 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména: koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka, základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků, individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek, poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni. 3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních. 4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v 16 odst. 9 školského zákona. II. Metodické a informační činnosti 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy: v otázkách kariérového rozhodování žáků, s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, 5

6 s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy. 3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. 6

7 Popis činností školního metodika prevence Příloha č. 2 Školní poradenské pracoviště Č.j. ZŠ/Zaj/11/2/2020 I. Metodické a koordinační činnosti 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy. 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování. 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně- vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti. 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování. 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování. 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. II. Informační činnosti 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, Policie České republiky, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátní 7

8 organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci). 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení. 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence III. Poradenské činnosti 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole. 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. 8

9 Příloha č. 5 - Školní poradenské pracoviště Č.j. ZŠ/DKŠ/11/5/ Základní údaje o škole Školní preventivní strategie Školní rok 2020/2024 Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Mgr. Radek Machatý, ředitel školy Zaječice 49 tel.: , webové stránky: Školní poradenské pracoviště Mgr. Radek Machatý, ředitel školy a výchovný poradce Mgr. Ilona Cinková, školní metodik prevence 2. Cílové skupiny žáci školy zákonní zástupci žáků učitelé 3. Zmapování situace v oblasti rizikového chování pro vytýčení cílů školní preventivní strategie Sociální a jiné okolí školy Základní škola, Zaječice, okres Chrudim je málotřídní školou s pěti ročníky ve čtyřech třídách. Zaječice čítají okolo tisíce obyvatel, což je jeden z aspektů, který se podílí na rodinném charakteru školy. Školu navštěvují žáci ze Zaječic, Bítovan a okolních vesnic. Složení obyvatelstva je běžné, bez výraznějšího zastoupení vyloučených skupin. Spolupráce mezi zřizovatelem a školou je na dobré úrovni. V rámci nespecifické prevence v obci spolupracujeme s Osvětovou besedou Zaječice, podílíme se na občanském dění v obci. Volnočasové aktivity organizujeme společně s DDM Chrudim, TJ Sokol Zaječice. Aktivně spolupracujeme i se zákonnými zástupci žáků a nezávislými organizacemi (Archa Chrudim, PPP Chrudim a další). Informace od učitelů Učitelé hodnotí situaci v oblasti projevů rizikového chování za únosnou. Největší rezervy spatřují v oblasti vztahů mezi žáky, dodržování pravidel slušného chování. K řešení situace přispějí vhodná forma prevence, dobrá spolupráce se zákonnými zástupci. 9

10 Informace od rodičů Rovněž rodiči je akcentována oblast vzájemných vztahů mezi žáky. Tato informace vyplývá zejména z diskuse během třídních schůzek, ové komunikace učitelů s rodiči a dotazníkového šetření Mapa školy. Informace od žáků Z výsledků šetření Mapa školy lze usuzovat, že se žáci cítí ve škole bezpečně. Jednotně nevyplynula z žádných dotazníků, ani diskusí se žáky během třídnických hodin žádná oblast, která by se jevila jako jednoznačně problematická. Z řešení běžných situací ale vyplývá, že je třeba posílit opět oblast vzájemných vztahů. K tomu slouží hodiny, kde může ve vztahové rovině se žáky pracovat třídní učitel, jedná se o hodiny zvolené třídní učitelkou. Významná pro identifikaci vzájemných vztahů mezi žáky je rovněž škola v přírodě. Informace z vyhodnocení Preventivních programů realizovaných v uplynulých letech Škola se bude zabývat v rámci prevence všemi oblastmi rizikového chování, pro období s důrazem na oblast vztahovou (práce s třídními kolektivy), nastavení pravidel třídy. Ostatní oblasti budou ve zvýšené míře zahrnuty v jednotlivých Preventivních programech dle potřeby. 4. Stanovené cílů školní preventivní strategie Dlouhodobé cíle vyplývající ze vstupních informací Posilovat zdravé sebevědomí a sebeuplatnění v kolektivu. Podpořit práci třídních učitelů se třídními kolektivy. Pomáhat adaptaci nových žáků. Vytvářet podmínky pro pocit bezpečí žáků a pedagogů, udržovat zdravé klima ve škole. Monitorovat a řešit násilí a agresi mezi žáky. Pracovat na pozitivních vztazích mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Předcházet výskytu šikany. Spolupracovat se zákonnými zástupci žáků. Vést žáky k zodpovědnosti za své chování s akcentem na bezpečnost v různých situacích. Zajistit volnočasové aktivity. Podporovat zdravý životní styl. Preventivně působit na bezpečnou internetovou komunikaci po sociálních sítích. Střednědobé cíle vyplývající z dlouhodobých cílů Zvyšovat kompetence práce třídních učitelů se žáky prostřednictvím vhodných školení. Novým žákům zajistit při nástupu základní informace o škole a jejím fungování, pomoci při orientaci v budově. Začínajícím učitelům pomoci v oblasti systémového přístupu k výchovně-vzdělávacímu procesu, v oblasti metod a forem vyučování. Dále vzdělávat pedagogický sbor v problematice šikany, u nových učitelů zajistí proškolení školní metodik prevence. Pravidelně komunikovat se zákonnými zástupci nejen elektronicky (písemně), ale také osobně (minimálně na třídních schůzkách a konzultacích). Zajistit poradenství pro třídní učitele prostřednictvím konzultací s výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Ve spolupráci s DDM Chrudim a ostatními organizacemi zajistit dostatek zájmových kroužků a činností. Vést žáky k osvojování návyků vedoucích ke zdravému životnímu stylu. 10

11 Krátkodobé cíle vyplývající ze střednědobých cílů Krátkodobé cíle budou stanoveny na jeden školní rok, budou součástí Preventivního programu školy. 5. Evaluace školní preventivní strategie Zhodnocení dlouhodobých a střednědobých cílů této strategie je realizováno vždy na konci období, stává se součástí východiska pro strategii na další období. Krátkodobé cíle jsou vyhodnocovány na konci každého školního roku, zpráva o vyhodnocení je součástí výroční správy. Mgr. Ilona Cinková, metodik prevence V Zaječicích Program sestavila: Mgr. Ilona Cinková, školní metodik prevence Program schválil: Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 11

12 Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků Příloha č. 6 Školní poradenské pracoviště Č.j. ZŠ/Zaj/11/6/2020 Školní rok 2020/2024 A. PREVENTIVNÍ PŮSOBENÍ 1. Třídní učitel ZÁŘÍ: 1. prostuduje pedagogickou dokumentaci žáků své třídy, na jejím základě vytipuje žáky, kteří by mohli být potenciálně neúspěšní při zvládání studia, a zaznamená tuto informaci do dotazníku diagnostiky třídy, který odevzdá k vyhodnocení výchovnému poradci 2. seznámí žáky třídy s programem školního poradenského pracoviště ZÁŘÍ LISTOPAD: 1. monitoruje výsledky vzdělávání a chování i absenci žáků ohrožených školní neúspěšností s cílem potvrdit nebo vyvrátit školní neúspěšnost ev. odhalit její příčinu. Časté příčiny školní neúspěšnosti: a) osobnost dítěte - snížená inteligence, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, poruchy učení, poruchy chování a jiné zdravotní komplikace žáka b) nepodnětné rodinné prostředí, žáci ohrožení sociálně nežádoucími jevy, problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole (mezi kamarády, ve třídě, vztah s učitelem) c) špatná docházka do vyučování neúčast žáků ve výuce, z toho plynoucí špatné porozumění probírané látce a následné nezvládnutí učiva LISTOPAD: 1. zformuluje čtvrtletní hodnocení výsledků vzdělávání žáků (informuje na čtvrtletní pedagogické radě) 2. žáky, u nichž se potvrdí školní neúspěšnost, předá do péče výchovného poradce 2. Výchovný poradce ZÁŘÍ: 1. obeznámí učitele s programem poradenských služeb a s doporučenými pedagogickými a výchovnými postupy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2. uspořádá pro žáky 1. ročníků třídnickou hodinu, na níž obeznámí žáky se službami, které poskytuje výchovný poradce v rámci školních poradenských služeb 3. na základě informací od třídních učitelů (dotazník diagnostiky třídy) zanese do své evidence žáky potenciálně ohrožené školní neúspěšností 4. zahájí spolupráci s třídními učiteli i s ostatními vyučujícími LISTOPAD: 1. na základě výsledků vzdělávání prezentovaných na čtvrtletní pedagogické radě (listopad) vyhodnotí výsledky vzdělávání evidovaných žáků 2. do evidence výchovného poradce nově zařadí žáky, jejichž studijní výsledky se na konci 1. čtvrtletí jeví jako nedostatečné 12

13 3. Školní metodik prevence ZÁŘÍ 1. uspořádá pro žáky 1. ročníků třídnickou hodinu, na níž obeznámí žáky se službami, které nabízí metodik prevence v rámci školních poradenských služeb B. ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI 1. Třídní učitel LISTOPAD: 1. bezprostředně po pedagogické radě informuje písemně zákonné zástupce žáka o nedostatečných výsledcích ve vzdělávání ev. o velkém počtu zameškaných hodin za 1. čtvrtletí šk. roku a současně vyzve zákonné zástupce k osobnímu setkání v termínu do 10 dnů od konání pedagogické rady 2. na schůzce se zákonným zástupcem nabídne zákonnému zástupci mimo jiné možnost konzultace s výchovným poradcem a s jinými vyučujícími za účelem nastavení přímé podpory učení ve vybraných předmětech a stanoví lhůtu do 15. ledna pro monitorování situace PROSINEC - LEDEN: 1. průběžně monitoruje a vyhodnocuje výsledky vzdělávání žáka ve sledované období, výsledky průběžně konzultuje s žákem, o výsledcích informuje zákonné zástupce a výchovného poradce 2. na pololetní klasifikační poradě informuje o vzdělávacích výsledcích žáka ÚNOR - ČERVEN: 1. ve 2. pololetí šk. roku nadále monitoruje situaci žáka, s vyučujícími průběžně vyhodnocuje efektivitu plánu přímé podpory, spolupracuje s výchovným poradcem, se zákonnými zástupci žáka je v telefonickém či elektronickém kontaktu, osobní kontakt je zajištěn minimálně u příležitosti třídních schůzek v březnu a v květnu 2. Výchovný poradce LISTOPAD - ČERVEN: 1. u žáků, u nichž se po 1. čtvrtletí školního roku potvrdí školní neúspěšnost, koordinuje zahájení, realizaci a vyhodnocování přímé pedagogické podpory ve vybraných předmětech nebo uskutečňování plánu pedagogické podpory se souhlasem žáka a zákonného zástupce, plán přímé podpory i plán pedagogické podpory je žákovi zpracován písemně, v případě potřeby je plán aktualizován a doplňován. Obsahem přímé podpory či plánu pedagogické podpory jsou především tyto formy a metody práce využívané učitelem: studijní plán, tj. stanovení přiměřeného obsahu učiva učitel stanovuje obsah učiva určený k osvojení v rozsahu, který odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem (intelektovým i sociálním); zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva, tj. podpůrného plánu zadání práce pro domácí přípravu - dílčí úkoly odpovídající žákovým vzdělávacím možnostem; možnost plnit zadané úkoly v rámci volných hodin ve škole, možnost doučování; užívání podpůrných aktivit oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu; používání podpůrných pomůcek při samostatné práci přehledy, tabulky, kalkulačky, nákresy, aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu; 13

14 individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, podpora při výuce při výkladu nového učiva; vedení písemných záznamů o průběhu podpůrného programu zadání úkolu, termín splnění, poskytování pravidelných informací o průběhu podpůrného programu rodičům a výchovnému poradci informace o přístupu žáka k plnění povinností v časovém sledu; domluva konzultační hodin, kdy si učitel zve žáka na konkrétní termín v případě, že žák potřebuje opakovaně vysvětlit probírané učivo, učitel telefonicky zve zákonné zástupce současně se žákem, aby je informoval o pravidlech práce, aby se se zákonným zástupcem dohodl, jak mohou své dítě podpořit; opakování ročníku je nutné při selhání všech výše zmíněných podpůrných metod. 2. V případě, že nastavená opatření (plán přímé podpory, plán pedagogické podpory) nepostačují - neřeší situaci žáka, výchovný poradce doporučí zákonným zástupcům žáka kontaktovat ve věci stanovení podpůrných opatření školní poradenské pracoviště. Za tímto účelem zpracuje potřebnou dokumentaci. V Zaječicích Mgr. Ilona Cinková 14

15 Příloha č. 7 Školní poradenské pracoviště Č.j. ZŠ/DKŠ/11/7/2020 Plán práce výchovného poradce Školní rok 2020/2021 Konzultační hodiny pro žáky a učitele: pondělí hod, čtvrtek hod Jiný termín možný po předchozí domluvě Konzultační hodiny pro rodiče: Pondělí hod Jiný termín možný po předchozí domluvě Průběžné činnosti po celý školní rok: Pravidelné konzultace s metodikem prevence a vyučujícími. Hospitace ve třídách se žáky SPU na žádost vyučujících. Kontrola práce vyučujících se žáky s SPU a poruchami chování kontrola dodržování uvedených doporučení. Jednání výchovné komise podle potřeby. Jednání s kurátorem podle potřeby. Pozornost věnovaná dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Spolupráce s vyučujícími při vypracování IVP a PLPP. Zaměření na osobnostní a sociální výchovu ve všech ročnících. Kontrola plnění IVP a vyhodnocení PLPP spolupráce s vyučujícími a případně s rodiči. Průběžné doplňování učitelské knihovny odbornou literaturou. Příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů. Pravidelná aktualizace přehledu žáků evidovaných v poradnách a odborných specializovaných pracovištích. Koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb a sociálně patologických jevů Srpen Informace pedagogickému sboru o možnosti konzultací pro učitele a žáky vždy v konzultačních hodinách. Seznámení s novinkami, novelami vyhlášek a zákonů. Seznámení s novou literaturou. Vypracovat (doplnit) evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami. Září Do konce září vypracovat IVP Zpracovat přehled žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami. Hospitace ve třídách se žáky, kteří dochází do poradny. Říjen Hospitace ve třídách se žáky, kteří dochází do poradny Listopad 15

16 Hospitace ve třídách se žáky, kteří dochází do poradny Odevzdání přihlášek na umělecké školy do (termín ) Prosinec Informace o nadaných a velmi nadaných žácích v jednotlivých ročnících. Nastavení systému podpory. Zjišťování zájmu o studium na víceletých gymnáziích. Leden Schůzka se zákonnými zástupci žáků 5. ročníků informace o víceletých gymnáziích, vyplňování přihlášek a zápisových lístků. Vypracovat (doplnit) evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami. Únor Do odevzdat přihlášky na víceletá gymnázia třídním učitelům. Sociometrie, dotazníky klima třídy, volný čas, školní úspěšnost. Březen Návrhy pro případnou integraci žáků pro školní rok 2021/2022. Zajištění besedy na téma návykové látky, šikana a kyberšikana. Duben Návrhy pro případnou integraci žáků pro školní rok 2021/2022. Spolupráce na zápisu žáků do 1. ročníku. Květen Kontrola plnění IVP a PLPP. Hospitace ve třídách se žáky, kteří docházejí do PPP. Vyhodnocení osobního vývoje a posunu žáků. Sociometrie, dotazníky klima třídy, volný čas. Červen Vyhodnocení plánu a práce výchovného poradce a doporučení na školní rok 2021/2022. Kontrola plnění IVP a PLPP vyhodnocení ke konci školního roku. Normativní a metodické materiály: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků č.j. 287/ Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 20../20.. č.j / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Mgr. Radek Machatý, výchovný poradce 16

17 Plán práce školního metodika prevence Školní rok 2020/2021 Příloha č. 8 Školní poradenské pracoviště Č.j. ZŠ/DKŠ/11/8/2020 Konzultační hodiny pro žáky a učitele: Úterý 7 7, 30 hod. Jiný termín možný po domluvě Konzultační hodiny pro rodiče: Pondělí hod. (po telefonické domluvě nebo em) 1. Cíle ŠMP Cílem je formovat takovou osobnost žáka, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti mladého člověka, které vedou k odmítání projevů agresivity a porušování zákona. Ve školním roce 2020/2021 se ŠMP zaměří na vztahy v třídních kolektivech a primární prevenci rizikového chování, kam patří agresivita, vulgarismy, kyberšikana, šikana, kouření, alkohol a další jevy. Dále bude pokračovat v orientaci na zdravý životní styl a předcházení úrazům. 2. ŠMP zajišťuje přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost návrh vhodných odborných a metodických materiálů a pomůcek pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy průběžnou práci s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy odbornou a metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění oblastí preventivní výchovy do výuky, zejména etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu apod. poskytování odborných informací z oblasti prevence, pravidelně informuje o vhodných aktivitách pořádaných různými odbornými zařízeními sledování rizik vzniku a projevy sociálně patologických jevů ve škole a navrhuje možnosti jejich řešení konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti sociálně patologických jevů spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů společně s výchovným poradcem sleduje chování žáků po dobu školní docházky a navrhuje způsoby řešení závadového chování žáků podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit a pomáhá při vytváření jejich nabídky vede administrativu svojí činnosti případová dokumentace, evidence konzultací sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP 17

18 3. ŠMP předkládá vedoucímu školního poradenského pracoviště Minimální preventivní program na nový školní rok návrhy na opatření, která směřují ke zkvalitnění práce školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků vyhledává a realizuje orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností závěrečnou zprávu o činnosti školního metodika prevence a plnění Minimálního preventivního programu za daný školní rok 4. Metody Kromě tradičních výchovně vzdělávacích metod budou využívány: - komunikace, řešení konfliktů - exkurze, sportovní aktivity, výlety - výchovně - vzdělávací pořady pro žáky, besedy a přednášky s odborníky 5. Formy realizace MPP - v jednotlivých vyučovacích předmětech - v rámci třídnických hodin - prostřednictvím spolupráce se zákonnými zástupci (individuální pohovory, třídní schůzky, konzultace) - prostřednictvím ŠMP, výchovného poradce (konzultační hodiny), vedení školy, třídního učitele - prostřednictvím spolupráce s institucemi, - prostřednictvím besed, odborných přednášek, - aktuálními informacemi na nástěnkách - možností individuálního pohovoru žáka s pedagogem 6. Vzdělávání učitelů - školení a další akreditované kurzy pro školního metodika prevence, výchovného poradce a další učitele k problematice zdravého životního stylu, komunikace, řešení šikany a závislostí atd. - samostudium s využití metodických materiálů, odborné literatury, tisku, internetu apod. - zařazování otázek prevence do třídnických hodin, spolupráce s kantory - předávaní informací o problémových žácích, spolupráce při řešení rizikového chování - nové informace v oblasti rizikového chování - koordinuje vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence, -poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy - spolupráci s různými školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže 7. Spolupráce se zákonnými zástupci - informace o aktivitách školy (třídní schůzky, žákovské knížky, webové stránky školy, y) - pravidelné informace o problémech s žákem - seznámení s MPP prostřednictvím webové stránky školy - metodická pomoc zákonným zástupcům při řešení rizikového projevu chování - informace zákonným zástupcům i žákům o způsobu řešení přestupků, seznámení 18

19 s výchovnými opatřeními za porušení školního řádu - webové stránky školy - spolupráce s rodiči při realizaci aktivit ovlivňujících postoje žáků a jejich zdraví 8. Spolupráce s dalšími institucemi Na zajištění poradenské činnosti při primární prevenci i při řešení aktuálních problémů, diagnostiky, dalšího vzdělávání žáků, pedagogů i rodičů se podílejí: - školní metodik prevence - výchovný poradce - Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim - Policie ČR - Archa - středisko výchovné péče pro děti a mládež Chrudim 9. Volnočasové aktivity Primární prevence sociálně patologických jevů realizujeme rovněž ve formě nepřímé PP, tedy nabídkou aktivit vedoucích ke smysluplnému trávení volného času. - volnočasové hřiště - nabídka zájmových kroužků ve škole: Florbal, Abeceda sportu, Tvořivé dílny, Keramika, Šachy, 10. Pravidelné každoroční akce - konzultace s rodiči a žáky, třídní schůzky - sběr pomerančové a citronové kůry - návštěvy divadla (buď zájezdní divadla ve škole nebo Městské divadlo Chrudim - recyklace, třídění odpadu - florbalový a basketbalový turnaj - atletické soutěže - vánoční tvoření v ŠD - vánoční besídky a školní vánoční jarmark - vystoupení ke Dni matek - vystoupení na OÚ vítání občánků, zlaté a stříbrné svatby - Mikuláš v ZŠ a ŠD - Plavecký výcvik (pro žáky ročníku) - Turnaje v šachu ve spolupráci s TJ Sokol Zaječice - Sportovní olympiáda - Výlety tříd - Výtvarné soutěže - Dopravní výchova - Návštěva expozic a edukační programy muzea v Chrudimi - Tematické dny (Barevný den, Den s knížkou, Pohádkový den.) 11. Řešení problémů V případě výskytu rizikového chování bude postupováno podle školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pokynů MŠMT. Na pohovoru se aktivně podílejí třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence - ředitel školy. Vše bude oznámeno zákonným zástupcům, případně předáno Policii ČR a Odboru sociálně právní ochrany dítěte. 19

20 Časově tematický plán Září Tvorba Minimálního preventivního programu školy na školní rok 2020/2021 Vytváření nových kolektivů, pomoc při tvorbě třídních pravidel Zajišťování preventivních programů Vypracování plánu práce ŠMP Tvorba informativní nástěnky ZDRAVÍ (Covid 19) hygienické návyky Rozdání informativních letáčků Covid 19 Spolupráce s DDM Chrudim Říjen Konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování Kontrola učebních plánů, zda jsou zahrnuta témata - nebezpečí ohrožující zdraví a život, zdravý životní styl, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, první pomoc při úrazech, prevence sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření, kriminalita, ochrana před sexuálním zneužíváním, rasismus, xenofobie sledování docházky žáků monitorování problémových projevů chování bezpečný internet, kyberšikana beseda s odborníkem Listopad konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování konzultační odpoledne se zákonnými zástupci Prosinec konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování vánoční besídky Leden konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování Únor konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování kontrola realizace preventivního programu školy Březen konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování Duben konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování Den Země (22. dubna) Ochrana životního prostředí, recyklace Květen konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování Červen konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování hodnocení plnění MPP Během celého školního roku probíhají individuální konzultace ŠMP se žáky, zákonnými zástupci a vyučujícími. V Zaječicích, 8. září 2020 Mgr. Ilona Cinková, metodik prevence 20

21 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Příloha č. 9 Školní poradenské pracoviště Č.j. ZŠ/DKŠ/11/9/2020 Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka (příp. plán pedagogické podpory) sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Individuální vzdělávací plán má vždy písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení individuálního vzdělávacího plánu jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Individuální vzdělávací plán je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování plánu a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení plánu, je-li to účelné. IVP může být taktéž doplňován a upravován v průběhu školního roku. Ředitel školy zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být individuální vzdělávací plán prováděn. Ředitel školy po podpisu individuálního vzdělávacího plánu zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP třídnímu učiteli který je zaznamená do školní matriky. Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané žáky školy: Jsme připraveni spolupracovat s Menzou ČR a dalšími organizacemi, poskytujícími metodické materiály pro práci s nadanými žáky Využijeme nabídek na spolupráci se školami v rámci Pardubického kraje (příp. dalších krajů ČR) pro výměnu zkušeností v oblasti práce s nadanými žáky Budeme odebírat časopis Nadané děti a využijeme dalších metodický a vzdělávacích materiálů od Institutu děti, mládeže a rodiny z Masarykovy Univerzity Brno Školní poradenské pracoviště Na naší škole je tvořeno výchovným poradcem a metodikem prevence. Výchovný poradce je pověřen jednáním a spoluprací se školským poradenským zařízením. Se školou spolupracují pracovníci organizace Archa Chrudim, kteří pracují ve škole v podobě návštěv a vstupů do hodin. Jako poradenské centrum působí externě. Vzdělávání nadaných žáků a péče o ně je koordinována výchovným poradcem. Specifikace podpůrných opatření: možnost předčasného nástupu dítě do školy v případě doporučení může být pro žáka upraven časový rozvrh hodin (projektové individuální principy) vytváření skupin ve vybraných předmětech s možností volby ze strany žáka aktivní příprava na účast ve vypsaných soutěžích na úrovni okresních, krajských, celostátních i mezinárodních kol podle organizačních možností nabídka individuálních a skupinových zájmových aktivit obohacovaní vzdělávacího obsahu stimulace rozvoje potenciálu žáka včetně různých druhů nadání a jejich přirozeného vývoj 21

22 Vzdělávání a zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č. 10 Školní poradenské pracoviště Č.j. ZŠ/DKŠ/11/10/2020 V případě žáka naší školy s přiznanými podpůrnými opatřeními úzce spolupracujeme, kromě zákonných zástupců, také s organizací Archa Chrudim a Pedagogicko-psychologickou poradnou Chrudim. Na základě doporučení poradny sestavujeme, realizujeme a vyhodnocujeme plán pedagogické podpory či individuální vzdělávací plán. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP Mravenčí škola podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory (dále jen PlPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího programu (dále je IVP). Závazný rámec pro organizační a obsahové zabezpečení základního vzdělávání žáků vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP Mravenčí škola. Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu ve spolupráci s třídním učitelem. PLPP má vždy písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, zákonnými zástupci žáka i žákem samotným s cílem stanovení například metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Ředitel školy stanoví termín přípravy plánu pedagogické podpory a organizuje společné schůzky se zákonnými zástupci žáka, pedagogickými pracovníky i žákem samotným. Ředitel školy je informován o dílčích změnách v plnění PLPP třídním učitelem. PLPP je průběžně vyhodnocován a nejpozději do 3 měsíců je vyhodnocen, zda opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud stanovené cíle nejsou naplňovány, škola doporučí zákonnému zástupci žáka pomoc školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP). Další postup vychází ze zprávy a doporučení SPC nebo PPP. V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší základní škole využívána podle doporučení SPC nebo PPP a přiznaného stupně podpory zejména: a) v oblasti metod výuky: respektujeme odlišné učební styly žáků volíme metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování dostatečné zpětné vazby žákovi klademe důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu napříč všemi předměty tolerujeme osobní pracovní tempo žáků a umožňujeme poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů a pochopení probírané látky 22

23 b) v oblasti organizace výuky: nabízíme vhodné střídání forem a činností během výuky využíváme skupinovou výuku, včetně skupinových forem aktivizační výuky nabízíme postupný přechod k systému kooperativní výuky v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka nebo je vyučovací jednotka jinak upravena (do bloku nebo projektově) Další podpora: Podpora je možná i formou nápravných skupin v rámci reedukace vedená vždy kvalifikovaným pedagogem. Pedagogičtí pracovníci se snaží vždy velmi úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáka, poradenskými zařízeními a doplňují práci o nejnovější poznatky v oblasti pedagogiky, sociologie a psychologie. Zákonnými zástupcům je nabídnuta možnost zaškolení do problematiky, pomoc s tvorbou individuální domácí přípravy a správného metodického vedení podle pokynů PPP nebo SPC. Zákonným zástupcům je objasněna možnost volby nejvhodnějšího typu klasifikace. Pedagogickým pracovníkům je zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 23

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný

Více

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poskytování poradenských služeb ve škole MZPSZN-730/2016 Poskytování poradenských služeb ve škole Ředitelka Mateřské školy, Základní škola a Praktické školy Znojmo, příspěvkové organizace zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOROMĚŘICE Velvarská 310, Horoměřice, 252 62, tel. 220 971 331 zs.horomerice@centrum.cz Program poradenských služeb ve škole Č. j.: 84/2018 Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků

Více

Koncepce Školního poradenského pracoviště pro léta

Koncepce Školního poradenského pracoviště pro léta Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí Č. j.: 70/2017 Koncepce Školního poradenského pracoviště pro léta 2017 2021 Vypracovala: Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka školy

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Program školních poradenských služeb

Program školních poradenských služeb Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Program školních poradenských služeb Počet stran: 9 Datum projednání s pracovníky školy: 31.8.2017 Účinnost od: 2.9.2017 I. 1. Obecné zásady

Více

Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130. Školní poradenské pracoviště

Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130. Školní poradenské pracoviště Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Školní poradenské pracoviště Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Habrmanova 130, Hradec Králové, 50002 IČO 69172366 www.habrmanova.cz Školní poradenské

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitelka základní školy, Kaplice, Omlenická 436 zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm,

Více

Školní poradenské pracoviště program poradenských služeb

Školní poradenské pracoviště program poradenských služeb STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, ČÁSLAV, SADOVÁ 1234 286 01 Čáslav, tel.: 327/312631, fax : 327/312637 e-mail : skola@szescaslav.cz IZO 600007278 IČO 49797999 zřizovatel: Školní poradenské pracoviště program

Více

Program poradenských služeb

Program poradenských služeb Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav Program poradenských služeb Školní poradenské pracoviště Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby Poradenské služby Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění Poskytování poradenských služeb (1) Poradenské služby ve

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště Truhlářská

Školní poradenské pracoviště Truhlářská Školní poradenské pracoviště Truhlářská Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Výchovný poradce Mgr. Radka Holečková výchovný poradce, Truhlářská

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Poradenství. Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje pedagogicko-psychologické a kariérové poradenství.

Poradenství. Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje pedagogicko-psychologické a kariérové poradenství. Poradenství Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje pedagogicko-psychologické a kariérové poradenství. Služby jsou určeny žákům, zákonným zástupcům žáka, pedagogickým pracovníkům školy. Poskytování

Více

Ředitel školy ŽÁK. Rodina žáka

Ředitel školy ŽÁK. Rodina žáka POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Schéma poskytování poradenských služeb ve škole Ředitel školy Specializovaná poradenská pracoviště Pedagogicko psychologická poradna ŽÁK Rodina žáka Poradenští pracovníci

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Statut školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Statut školního poradenského pracoviště (ŠPP) Statut školního poradenského pracoviště (ŠPP) Č. j.: 260/18 Spisový znak: 1-4 Skartační znak: A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Barbora Janovská, speciální pedagog ŠPP Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy Datum

Více

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A OBCHODNÍ V OLOMOUCI Kosinova 4, Olomouc PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem č. 561/2004

Více

Program školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na školách se řídí

Více

Základní škola ŠKOLAMYŠL

Základní škola ŠKOLAMYŠL Základní škola ŠKOLAMYŠL Hrnčířská 272, Zahájí, 570 01 Litomyšl místo poskytování vzdělávání a školských služeb Smetanovo náměstí 15, Litomyšl - Město 570 01 KONCEPCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Školní

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, MENDELOVA 550 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, MENDELOVA 550 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, MENDELOVA 550 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Poradenské služby jsou v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550 poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům. Škola poskytuje především

Více

Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa Pracovní náplň školního psychologa pedagogicko-psychologické poradenství ve škole spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy spolupráci členů školního poradenského

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Školní poradenské pracoviště Program poradenských služeb

Školní poradenské pracoviště Program poradenských služeb Školní poradenské pracoviště Program poradenských služeb Na základě Vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

XII. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE K PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ , Kroměříž

XII. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE K PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ , Kroměříž XII. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE K PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 13. 11. 2018, Kroměříž od 1.8.2018 zástupkyně statutárního orgánu KPPP a ZDVPP Zlín Mgr. Monika NĚMEČKOVÁ telefon:730 574 183 e-mail:

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Poskytování poradenských služeb základní školou

Poskytování poradenských služeb základní školou Poskytování poradenských služeb základní školou Vydal: Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Účinnost: Od 1. 9. 2017 Směrnice číslo: 8/2017 Schválil: Počet příloh: Za aktualizaci

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Základní charakteristika poradenských služeb organizace - Gymnázium Tišnov, příspěvková Uskutečňováno v souladu s aktuální novelizací vyhlášky č.72/2005

Více

TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o.

TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o. TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o. PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2018/2019 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských

Více

Program poradenských služeb ve škole. Školní poradenské pracoviště

Program poradenských služeb ve škole. Školní poradenské pracoviště telefon 581762036, IČO 61985571 e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz web: www.zskojetin.cz Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Projednáno na pedagogické radě 1. 9. 2016 Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

1.1 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ URČICE

1.1 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ URČICE 1.1 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ URČICE Školní poradenské pracoviště (ŠPP) v Základní škole a Mateřské škole Určice, příspěvkové organizaci, tvoří výchovný a kariérový poradce, metodik prevence a speciální

Více

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Č. j. : 125/16 Skartační

Více

Plán výchovné poradkyně

Plán výchovné poradkyně ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou adresa: Majerova 138, Stráž nad Nisou 463 03 telefon: 482 731 428 email: zs.straznnis@volny.cz Plán výchovné poradkyně Školní rok 2018/2019 Vypracovala: Mgr. Marie Spurná email:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školské poradenské pracoviště Program poradenských služeb ve škole

Školské poradenské pracoviště Program poradenských služeb ve škole Mateřská škola, Základní škola a Mateřská škola Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II Školské poradenské pracoviště Program poradenských služeb ve škole Obsah: 1. Základní charakteristika poradenských

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Konzultační hodiny: V případě potřeby po telefonické domluvě. ZÁŘÍ - vypracování plánu výchovné poradkyně - stanovení konzultačních hodin - vypracování

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Statut školního poradenského pracoviště Potřeba školského poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Důvodem

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Základní charakteristika poradenských služeb - Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace Uskutečňováno v souladu s aktuální novelizací vyhlášky č.72/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola Chýnov, okres Tábor. Program poradenských. služeb

Základní škola Chýnov, okres Tábor. Program poradenských. služeb Základní škola Chýnov, okres Tábor Program poradenských služeb Poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm Školní poradenské pracoviště ( ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky

Více

Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny

Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny Od 3. 2. 2014 je v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1. Školní poradenské pracoviště 2. Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti ŠPP

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole účinnost od: 01. 10. 2016, číslo a verze dokumentu: Zpracoval/a: Ing. Eva Temňáková Počet stran, počet příloh: stran Originál je uložen: v sekretariátu školy (po skončení

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Hlavní 78, Sudice

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Hlavní 78, Sudice Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/19 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Hlavní 78, 747 25 Sudice 1 Školní poradenské pracoviště Školní poradenské

Více

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP) a jsou poskytovány žákům, učitelům a rodičům (zákonným zástupcům). Pracovníci

Více

Program poradenských služeb Školní rok

Program poradenských služeb Školní rok Program poradenských služeb Školní rok 2018-2019 1. Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole, které jsou zajišťovány na SPŠ stavební výchovným

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Program poradenských služeb ve školním roce 2018/2019

Program poradenských služeb ve školním roce 2018/2019 Program poradenských služeb ve školním roce 2018/2019 Vypracovala: V.Šubrtová M.Kallová Srpen 2018 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Charakteristika školy 1.2 Charakteristika cílové skupiny vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Školní poradenské pracoviště Truhlářská

Školní poradenské pracoviště Truhlářská Školní poradenské pracoviště Truhlářská Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 Standardní činnosti výchovného poradce: A/ Poradenské činnosti: 1)

Více

Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Brno, Blažkova

Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Brno, Blažkova Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Brno, Blažkova Od 1. 9. 2016 začalo fungovat na naší škole školní poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagogové

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník, příspěvková organizace Školní poradenské pracoviště Program poradenských služeb Školní rok 2017/2018

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok Program Školního poradenského pracoviště na školní rok 2017-2018 Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Od 1. 9. 2017 je v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, v Ostravě

Více

1. Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

1. Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE, MOSTEK, OKRES TRUTNOV 1. Základní charakteristika poradenských služeb ve škole 1.1 Vymezení poradenských služeb ve škole (zákon

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Plán školního poradenského pracoviště

Plán školního poradenského pracoviště Školní rok 2018/2019 1 Obsah Základní informace... 3 Školní poradenské pracoviště... 3 Personální obsazení ŠPP... 3 Cíle poradenského a konzultačního servisu ŠPP... 4 Výchovný poradce... 5 Hlavní úkoly

Více

Program poradenských služeb ve škole školní rok 2017 / 2018

Program poradenských služeb ve škole školní rok 2017 / 2018 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Program poradenských služeb ve škole školní rok 2017 / 2018 Počet stran: 8 Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště. Základní škola Zruč nad Sázavou Mgr. et Bc. Ivana Stará

Koncepce školního poradenského pracoviště. Základní škola Zruč nad Sázavou Mgr. et Bc. Ivana Stará Koncepce školního poradenského pracoviště Základní škola Zruč nad Sázavou Mgr. et Bc. Ivana Stará 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2018/2019

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2018/2019 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2018/2019 ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 PRAHA 2 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchozím dokumentem je zákon č. 561/2004

Více

SMĚRNICE K PORADENSKÝM SLUŽBÁM A ORGANIZACI SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE K PORADENSKÝM SLUŽBÁM A ORGANIZACI SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Krnov 794 01, telefon: 554 637 460, www.spgs-szs.cz, e-mail: info@spgs - szs.cz SMĚRNICE K PORADENSKÝM

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019

Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019 Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019 Vedoucí školního poradenského pracoviště Školní psycholog

Více

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Školní poradenské pracoviště Gymnázium, Český Krumlov Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb naším žákům, jejich zákonným zástupcům

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. Školní program (strategie) pedagogickopsychologického

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. Školní program (strategie) pedagogickopsychologického Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogickopsychologického poradenství 1. Základní charakteristika poradenských služeb ve škole 1.1 Vymezení poradenských

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2017/2018 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jana Uhrová speciální pedagog Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michal Bešta

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ STARÁ BOLESLAV

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ STARÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ STARÁ BOLESLAV 2018-2019 1. Základní charakteristika poradenských služeb ve škole 1.1. Vymezení poradenských služeb ve škole Hlavní cílem školního poradenského pracoviště

Více

Program poradenských služeb ve škole. Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Program poradenských služeb ve škole. Strategie předcházení školní neúspěšnosti Program poradenských služeb ve škole Strategie předcházení školní neúspěšnosti Program poradenských služeb ve škole strategie předcházení školní neúspěšnosti Standardní činnosti výchovného poradce Škola

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2017/2018 vypracovala: Mgr.Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2018/2019-1 - tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz 1. Základní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Dodatek k ŠVP SOV č. 1

Dodatek k ŠVP SOV č. 1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.skolakrizik.cz, e-mail: kancelar@skolakrizik.cz č. j. 732/17 V Praze

Více