OTP. Kamenivo pro kolejové lože železničních drah. nové vydání. Účinnost od 1. ledna 2021

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTP. Kamenivo pro kolejové lože železničních drah. nové vydání. Účinnost od 1. ledna 2021"

Transkript

1 Obecné technické podmínky Úroveň přístupu A OTP Kamenivo pro kolejové lože nové vydání Nahrazení předchozích vnitřních předpisů Tímto předpisem se nahrazují Obecné technické podmínky Kamenivo pro kolejové lože čj /2004-O13 ve znění změny č. 1 čj /06-OP účinné od 1. srpna Schváleno pod čj /2020-SŽ-GŘ-O13 (3) dne 16. prosince 2020 Ing. Radek Trejtnar, Ph.D. ředitel odboru traťového hospodářství (podepsáno elektronicky)

2 Změny proti předchozímu vydání doplnění podmínek pro posuzování materiálu kolejového lože pro recyklaci úprava parametrů kameniva doplnění podmínek prokazování sypné hmotnosti nahrazení zjišťování břidličnatých zrn stanovením rozlišných částic zkouškou trvanlivosti síranem sodným podle ČSN Označení Název Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace Generální ředitelství Praha spravazeleznic.cz Rok vydání: 2020 Náklad: vydáno pouze v elektronické podobě, formát A4 Správa železnic, státní organizace, rok 2020 Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železnic, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železnic je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železnic zakázáno. 2

3 ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav a změn a za provedení příslušného záznamu. Oprava/změna a její pořadové číslo Číslo jednací Účinnost od Opravu/změnu zapracoval 3

4 OBSAH Strana ZKRATKY A ZNAČKY Základní ustanovení Nové přírodní kamenivo Všeobecně Technické požadavky Prokazování kvality kameniva Recyklované kamenivo Všeobecně Základní parametry Předběžné posouzení materiálu kolejového lože Technické požadavky Ekologické požadavky Prokazování kvality recyklovaného kameniva Skladování recyklovaného kameniva Společná ustanovení Ověřování kvality pověřeným útvarem Přejímka kameniva odběratelem Způsob objednávky a dodávky Záruky a reklamace Přechodná a závěrečná ustanovení CITOVANÉ DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY Příloha A (normativní) Technické požadavky na kamenivo Příloha B (informativní) Křivka zrnitosti kameniva Příloha C (normativní) Četnost zkoušek kameniva Příloha D (normativní) Metodika stanovení rozlišných částic Příloha E (normativní) Metodika stanovení ostrohrannosti zrn Příloha F (normativní) Metodika stanovení zaoblenosti hran zrn Příloha G (normativní) Metodika zkoušky varem pro rozpadavý čedič Příloha H (normativní) Metodika zjišťování přítomnosti zrn vápence a dolomitu Příloha I (normativní) Metodika zjišťování sypné hmotnosti kameniva v setřeseném stavu Příloha J (informativní) Vzor: Technické podmínky dodací Kamenivo pro kolejové lože Příloha K (informativní) Vzor: Technické podmínky dodací Recyklované kamenivo pro kolejové lože

5 ZKRATKY A ZNAČKY Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. AZL akreditovaná zkušební laboratoř ČR Česká republika ČSN česká technická norma ČSN EN.. evropská norma zavedená do soustavy českých technických norem DSP... projektová dokumentace pro stavební povolení DUR dokumentace pro územní řízení DUSP... projektová dokumentace pro společné povolení EU Evropská unie MŽP.. Ministerstvo životního prostředí OS oznámený subjekt ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 OTP Obecné technické podmínky TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah TPD Technické podmínky dodací 5

6 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obecné technické podmínky (dále jen OTP) stanovují požadavky na kamenivo určené pro kolejové lože ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, a dalších, kde provozuschopnost zajišťuje Správa železnic, státní organizace (dále jen Správy železnic ). Specifikují vlastnosti kameniva, způsob výroby a kontroly, prokazování a ověřování kvality, manipulaci, skladování a dodávání. Kapitola 2 stanovuje podmínky pro nové přírodní kamenivo. Kapitola 3 stanovuje podmínky pro recyklované kamenivo. 1.2 Ustanovení těchto OTP je třeba dodržet při všech dodávkách kameniva pro kolejové lože Správy železnic bez ohledu na to, zda přímým odběratelem kameniva jsou Správa železnic, státní organizace, jiný subjekt zajišťující provozuschopnost dráhy na základě smluvního vztahu se státní organizací Správa železnic, zhotovitelé staveb nebo jiné organizace spravující, zhotovující nebo udržující železniční dráhy Správy železnic na základě smluvního vztahu se státní organizací Správa železnic nebo jejími smluvními partnery. 1.3 Kamenivo pro kolejové lože Správy železnic musí splňovat podmínky uvedené v ČSN EN Kamenivo pro kolejové lože a doplňující podmínky uvedené v těchto OTP. 1.4 V ách Správy železnic se pro kolejové lože používá kamenivo objemové hmotnosti minimálně kg/m 3. Nepřipouští se použití kameniva vyrobeného z vápencových nebo dolomitických hornin. 1.5 V konvenčních ách Správy železnic se používá kamenivo třídy BI a BII. Pro železniční dráhy, na kterých je provozována vysokorychlostní železniční doprava s rychlostí větší než 200 km/h se použije kamenivo třídy B0. Požadavky na všechny příslušné vlastnosti pro jednotlivé třídy kameniva jsou souhrnně uvedeny v příloze A těchto OTP. 1.6 Použití jednotlivých tříd nového přírodního a recyklovaného kameniva stanovuje předpis SŽDC S3 Železniční svršek, Díl X. Podmínky pro skladování, manipulaci a zpracování kameniva v průběhu prací a podmínky pro přejímání prací stanovují technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), kapitola 7 Kolejové lože a předpis SŽDC S3/1 Práce na železničním svršku. 1.7 Na základě těchto OTP uzavírá pověřený útvar (viz článek 1.11 těchto OTP) s jednotlivými výrobci nebo jejich zplnomocněnými zástupci, popřípadě dovozci, technické podmínky dodací (dále jen TPD), které jsou jako závazné smluvní podmínky nedílnou součástí konkrétních kupních smluv, resp. objednávek. Vzory TPD jsou uvedeny v informativní příloze J a K těchto OTP. 1.8 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, popřípadě dovozce, který uvádí kamenivo pro kolejové lože na trh nebo do provozu musí splnit podmínky platné legislativy ČR a EU. Kamenivo pro kolejové lože je určeno k použití za běžných provozních a klimatických podmínek v České republice v liniových stavbách drah procházejících také osídlenými územími, chráněnými územími a ochrannými pásmy, v blízkosti zdrojů pitné vody, minerálních a léčivých pramenů, přilehlých a křižujících vodní toky, sousedících s pěstitelskou a chovatelskou činností a produkcí. 1.9 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, popřípadě dovozce, musí kamenivo pro kolejové lože opatřit průvodní dokumentací nutnou k řádnému převzetí a užívání a případný distributor musí tuto dokumentaci převzít a předat odběrateli. V dokumentaci musí být uvedena třída kameniva (B0, BI, BII) a číslo Osvědčení o kvalitě/způsobilosti k provádění recyklace kameniva pro kolejové lože. 6

7 1.10 Odběr vzorků a zkoušení vlastností kameniva se provádí podle ČSN EN 13450, dalších technických norem uvedených v těchto OTP nebo podle příloh těchto OTP. Odběr vzorků, provedení a vyhodnocení zkoušek typu a opakovaných zkoušek typu musí být realizováno zkušební laboratoří, která má akreditované zkušební postupy pro příslušné zkoušky (AZL). Pověřený útvar si vyhrazuje právo pro případy přezkoumání kvality kameniva pro kolejové lože, případně pro reklamační řízení, stanovit AZL, která provede potřebné zkoušky. Pověřený útvar si vyhrazuje právo být přítomen odběru vzorků a má právo seznámit se s výsledky zkoušek Názvosloví a definice použité v těchto OTP jsou převzaty z právních předpisů, českých technických norem a souvisejících technických předpisů. Pro správné pochopení textu jsou dále vysvětleny vybrané pojmy: distributor ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh (a není totožný s výrobcem); frakce 32/63 možné alternativní označení frakce kameniva pro kolejové lože, která je v ČSN EN uváděna jako 31,5 mm až 63 mm (dále jen 31,5/63). Obě tato označení se pro účely těchto OTP a souvisejících dokumentů považují za významově shodná; pověřený útvar útvar zmocněný jednat jménem a v zájmu Správy železnic, státní organizace, jako uživatele ve věci péče o kvalitu kameniva pro kolejové lože. V době vydání těchto OTP je jím: pro otázky technické a smluvní Odbor tratového hospodářství Generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace; pro ověřování kvality Centrum telematiky a diagnostiky Správy železnic, státní organizace; uživatel rozumí se Správa železnic, státní organizace, jako zákazník bez ohledu na přímý nebo zprostředkovaný vztah (přes zhotovitele či distributora) k výrobci; zplnomocněný zástupce osoba usazená v členském státě Evropské unie, která je výrobcem pověřená k jednání za něj; dovozce osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie; výzisk pro účely těchto OTP kamenivo vytěžené z kolejového lože, které je určeno pro další využití Těmito OTP nejsou dotčeny povinnosti výrobce (zplnomocněného zástupce, dovozce) a distributora, jak plynou z právních předpisů a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána Pokud jsou v textu uvedeny odkazy na jiné dokumenty (právní předpisy, technické normy a předpisy, vnitřní předpisy Správy železnic, státní organizace, a pod.), rozumí se odkaz na příslušný dokument v aktuálně platném a účinném znění. 7

8 2 NOVÉ PŘÍRODNÍ KAMENIVO 2.1 Všeobecně Kapitola 2 těchto OTP platí pro dodávky nového přírodního kameniva pro kolejové lože Správy železnic. 2.2 Technické požadavky Kamenivo pro kolejové lože Správy železnic musí odpovídat ČSN EN a dále uvedeným podmínkám. Výroba, kontrola a dodávky se řídí příslušnými právními předpisy, českými technickými normami, ustanoveními těchto OTP a podmínkami uplatňovanými oznámeným subjektem (ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, dále jen OS) v rámci jeho působnosti DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ K ČSN EN Vlastnosti a jejich kategorie, které musí být dodrženy při dodávkách kameniva pro kolejové lože Správy železnic, jsou souhrnně uvedeny v tabulce A.1 příloha A těchto OTP. Vlastnosti, které nejsou uvedeny v ČSN EN 13450, stanovují následující články U všech čedičových a příbuzných hornin a slepenců se zjišťuje podíl ostrohranných zrn. Určuje se postupem uvedeným v příloze E těchto OTP. Vyjadřuje se v % kusů splňujících podmínku ostrohrannosti ze zkušebního vzorku. Požadovaný podíl ostrohranných zrn je stanoven v tabulce 2.1. Tabulka 2.1 Požadovaný podíl ostrohranných zrn Vlastnost Stanovena podle TŘÍDA KAMENIVA B 0 B I B II Podíl ostrohranných zrn (% zrn) OTP, příl. E U kameniva pro kolejové lože Správy železnic se vždy zjišťuje podíl cizorodých částic. Cizorodé částice jsou částice, které vzhledem ke svému odlišnému původu nebo odlišné povaze hmoty jsou v kamenivu cizorodým a nežádoucím prvkem (např. zrna uhlí, uhelný prach, škvára, úlomky cihel, malta, kousky kovů a plastů, zbytky vegetace, smetí a pod.). Podíl cizorodých částic se určuje podle přílohy D těchto OTP. Vyjadřuje se v % hmotnosti a jejich povolený obsah je stanoven v tabulce 2.2. Tabulka 2.2 Povolený obsah cizorodých částic Vlastnost Stanovena podle TŘÍDA KAMENIVA B0 B I B II Cizorodé částice (% hm.) OTP, příl. D 0,05 0,05 0, U sedimentárních hornin s vrstevnatou strukturou se ověřuje trvanlivost kameniva zkouškou trvanlivosti síranem sodným podle ČSN na zrnitostním podílu 31,5/40 s kritérii pro vyhodnocení podle tabulky 2.3. Tabulka 2.3 Povolený úbytek hmotnosti pro zkoušku trvanlivosti síranem sodným Vlastnost Stanovena podle TŘÍDA KAMENIVA Trvanlivost úbytek v % hmotnosti po 5 zkušebních cyklech B0 B I B II ČSN Současně s objemovou hmotností kameniva se požaduje vždy zkoušet a deklarovat sypnou hmotnost a mezerovitost volně sypaného kameniva pro kolejové lože podle ČSN EN a sypnou hmotnost a mezerovitost kameniva pro kolejové lože v setřeseném stavu podle metodiky uvedené v příloze I těchto OTP. 8

9 Pověřený útvar na základě předložených výsledků zkoušek posoudí vhodnost horniny pro výrobu tohoto kameniva, případně výběr etáže nebo partie lomu, ze které bude dodáváno kamenivo do kolejového lože Správy železnic. 2.3 Prokazování kvality kameniva Pověřený útvar pro ověřování kvality ověřuje vlastnosti kameniva pro kolejové lože a systém zajišťování kvality jednotlivými výrobci dále stanoveným postupem. Na základě výsledku tohoto ověření vydá pověřený útvar pro otázky technické a smluvní konkrétnímu výrobci Osvědčení o kvalitě kameniva pro kolejové (dále jen Osvědčení ). Toto Osvědčení slouží pro informaci odběratelů a uživatelů kameniva pro kolejové lože, že výrobce má vytvořeny předpoklady k plnění ustanovení těchto OTP a zavázal se k tomu podpisem TPD Podmínkou prokázání způsobilosti výrobce udržovat kvalitu v procesu výroby je systém posuzování a ověřování stálosti vlastností 2+ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (systém posouzený a osvědčený OS) pro uvedený druh výrobku (Kamenivo pro kolejové lože) VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce, popřípadě dovozce, který má zájem dodávat kamenivo pro kolejové lože Správy železnic, zašle pověřenému útvaru pro otázky technické a smluvní písemnou žádost o vydání Osvědčení. Žádost je možno podat rovněž prostřednictvím pověřeného útvaru pro ověřování kvality. K žádosti doloží tyto náležitosti: a) návrh TPD podle článku 1.7 těchto OTP; b) popis výrobního zařízení; c) protokol o zkoušce typu vydaný AZL. V rámci zkoušek typu se ověřují vlastnosti uvedené v tabulce A.1 přílohy A těchto OTP. Pro zkoušky a odběr vzorků platí ustanovení článku 1.10 těchto OTP; d) doklady o dokumentovaném systému řízení výroby v souladu s ČSN EN a s upřesněními v těchto OTP. Doklady musí, mimo jiné, obsahovat: osvědčení o shodě řízení výroby vydané OS, jméno a funkci pracovníka odpovědného za řízení výroby, plán kontrolních výrobních zkoušek v rozsahu minimálně podle přílohy C těchto OTP; e) prohlášení o vlastnostech vydané výrobcem; f) písemné prohlášení, že má zdroje a podmínky, je vybaven a má potřebný odborný personál k udržování kvality při všech dodávkách kameniva pro kolejové lože Správy železnic. V případě, že dojde ke změně těchto skutečností, je povinen o tom informovat pověřený útvar; ani při řízení neshodného výrobku nenabídne kamenivo pro kolejové lože nevyhovující požadavkům a podmínkám stanoveným těmito OTP; neuvede v průvodním dokumentu nejasné či neúplné označení výrobku, které by mohlo objednatele uvést v omyl z hlediska použití kameniva Pověřený útvar ověří, zda výrobce ve výrobním závodě splnil věcné a formální podmínky pro výrobu, kontrolu kvality, dopravu, skladování a dodávání kameniva. V případě, že mají být dodávky kameniva pro kolejové lože Správy železnic realizovány prostřednictvím dovozce nebo zplnomocněného zástupce výrobce, zajistí tento subjekt možnost ověření podmínek pověřeným útvarem ve výrobním závodě výrobce Na základě kladného výsledku ověření a posouzení skutečností uvedených v článku a těchto OTP a podepsaných TPD vydá pověřený útvar výrobci Osvědčení. Zároveň jej zařadí do Seznamu výrobců kameniva pro kolejové lože Správy železnic (dále jen Seznam výrobců) Seznam výrobců se zveřejňuje na internetových stránkách jako informativní přehled výrobců kameniva, kterým bylo uděleno Osvědčení. V seznamu se uvádí název a adresa výrobce a výrobního závodu, informace o podepsaných TPD, číslo Osvědčení, druh horniny, vybrané technické parametry (třída kameniva, 9

10 objemová hmotnost, sypná hmotnost volně sypaného kameniva, sypná hmotnost kameniva v setřeseném stavu), těžební místo, stanice nakládky, případné upřesnění v poznámce a kontaktní údaje poskytnuté výrobcem. Rozhodujícím dokumentem pro realizaci dodávky je platné Osvědčení V případě změny majitele (změny IČO) pozbývá Osvědčení platnosti. Nový majitel, resp. výrobce, jeho zplnomocněný zástupce popřípadě dovozce, písemně požádá o vydání nového Osvědčení. Toto Osvědčení může být vydáno po uzavření nových TPD pro dodávky kameniva pro kolejové lože a ověření, že jsou i nadále splněny podmínky uvedené v článku těchto OTP KONTROLA KVALITY V PRŮBĚHU VÝROBY Výrobce je povinen zajišťovat průběžně důslednou kontrolu kvality minimálně v rozsahu podle těchto OTP při dodržení podmínek stanovených v příslušných českých technických normách, obecně platných právních předpisech a v rozhodnutích OS plynoucích z jeho působnosti Kontrolní výrobní zkoušky zajišťuje výrobce ve smyslu ČSN EN a doplňujících požadavků uvedených v tabulce 2.5. Stanovení hodnoty odolnosti proti rozpadavosti čediče se provádí se zohledněním upřesnění uvedených v příloze G těchto OTP. Tabulka 2.5 Rozsah a minimální četnost doplňujících kontrolních výrobních zkoušek Vlastnost Stanovena podle Zkoušky typu/opakované zkoušky typy ČETNOST ZKOUŠEK Kontrolní výrobní zkoušky Podíl ostrohranných zrn OTP, příl. E 1x 1) 1x měsíc Cizorodé částice OTP, příl. D 1x 1) 2) 2) 1x měsíc Trvanlivost úbytek v % hmotnosti po 5 zkušebních cyklech 1) Jen z ložisek čedičových a příbuzných hornin a slepenců. 2) Nejdéle však po 40 dnech. 3) Jen u sedimentárních hornin s vrstevnatou strukturou. ČSN x 3) 2) 3) 1x měsíc Souhrnný přehled požadovaných zkoušek a jejich četnosti je uveden v příloze C těchto OTP Výrobce je povinen zakládat veškeré doklady o kontrole výroby minimálně po dobu záruční lhůty. Pověřený útvar si vyhrazuje právo tuto dokumentaci od výrobce vyžadovat Ke každé dodávce vystavuje výrobce průvodní dokumentaci podle článku 1.9 těchto OTP Opakované zkoušky v rozsahu zkoušek typu podle ČSN EN a těchto OTP se požadují: v případech stanovených ČSN EN 13450; minimálně každé 2 roky; před zahájením dodávek kameniva pro kolejové lože Správy železnic po jejich přerušení delším než 1 rok; po každých vyrobených tunách kameniva pro kolejové lože železničních drah Správy železnic; Při změně technologie výroby, tj. při výměně drtiče nebo třídiče, se musí k ověření vlastností výrobku provést kontrolní zkoušky minimálně v rozsahu měsíčních zkoušek a provedená změna se musí uvést v technologickém schématu. Odběr vzorků, provedení a vyhodnocení zkoušek musí být realizováno v souladu s článkem 1.10 těchto OTP. 1) 2) 10

11 3 RECYKLOVANÉ KAMENIVO 3.1 Všeobecně Podmínky v této kapitole OTP se vztahují na kamenivo pro kolejové lože Správy železnic upravené z kameniva již dříve použitého v kolejovém loži (z výzisku). Toto kamenivo již bylo vystaveno vlivům provozu, údržby, povětrnosti a okolního prostředí, bylo vytěženo z koleje a mimo kolej bylo vhodně upraveno na recyklačních zařízeních (základnách). Tyto OTP se nevztahují na čištění kolejového lože strojními čističkami nebo sanačními stroji v ose koleje s případnou úpravou vlastností kameniva. Pro uvedené technologie platí ustanovení předpisu SŽDC S3/1 Práce na železničním svršku a technologické postupy nebo zásady schválené pověřeným útvarem Recyklací kameniva z kolejového lože se pro účely těchto OTP rozumí úprava výzisku z kolejového lože (úprava křivky zrnitosti, v případě potřeby částečné ohranění zrn a případná separace cizorodých částic) k dosažení technických požadavků uvedených v této kapitole OTP, které umožňují opětovné použití kameniva do kolejového lože Správy železnic. Přitom se dále uvedeným postupem zjišťuje, zda kamenivo kolejového lože nebylo v minulosti lokálně znečištěno škodlivými látkami. Případná místa s nepřípustným obsahem škodlivin se vytěží separovaně a s tímto kamenivem se nakládá v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. 3.2 Základní parametry O možnosti opětovného využití z koleje vytěženého kameniva rozhodují především jeho technické vlastnosti, druh a míra znečištění a vlhkost (viz článek 3.3 těchto OTP). Splnění technických požadavků je možno dosáhnout vhodnou úpravou recyklací Technické vlastnosti recyklovaného kameniva pro kolejové lože se prokazují zkouškami a musí splňovat požadavky stanovené v článku 3.4 a tabulce A.2 přílohy A těchto OTP Znečištění kolejového lože může být zpravidla: souvislé fyzikální (mechanické), zahrnující především částice z odrcených zrn, spad sypkých hmot z nákladních vozů (např. uhlí, písek, železná ruda), zeminu vzlínající ze zemního tělesa, naváté jemnozrnné materiály, zbytky vegetace, oděrky z opotřebených kol, kolejnic a trakčního vedení, dále chemické látky spadlé z nákladních vozů (např. průmyslová hnojiva) a emise průmyslových škodlivin; lokální zejména chemické, zahrnující zbytky tuhých mazadel, olejů a nafty Recyklované kamenivo pro kolejové lože Správy železnic musí splňovat požadavky uvedené v čl. 3.4 a 3.5 těchto OTP. 3.3 Předběžné posouzení materiálu kolejového lože Předběžné posouzení materiálu kolejového lože slouží jako podklad k návrhu další použitelnosti tohoto materiálu a způsobu jeho recyklace Předběžné posouzení materiálu kolejového lože je založeno na vizuálním zhodnocení jeho znečištění a na výsledcích zkoušek odebraných vzorků. Posouzení musí být u akcí investičního charakteru provedeno vždy v rámci zpracování dokumentace stavby nejpozději pro stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Pokud se tento stupeň dokumentace nezpracovává, posouzení musí být provedeno v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP). U akcí neinvestičního charakteru v rámci zpracovávání projektové dokumentace nebo popisu neinvestiční podakce, pokud se pro ni projektová dokumentace nezpracovává a v rámci akce se vytěží minimálně cca t kameniva kolejového lože Pochůzkou na hodnoceném úseku trati za účasti správce a zhotovitele dokumentace (případně objednatele) se pohledem určí druh a míra znečištění a vymezí se úseky s patrným nadměrným znečištěním. Při pochůzce se stanoví místa odběru vzorků pro posouzení vlastností kameniva. Pro zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností se odebere minimálně 1 vzorek na 11

12 kilometr koleje. Vzorky se odeberou přednostně v místech, kde lze předpokládat, že byly častěji prováděny údržbové práce (v obloucích, v místech s nedostatečnou únosností pláně tělesa železničního spodku, zpravidla mimo objekty staveb železniční spodku mosty, tunely a pod.). Pro zjišťování možné kontaminace se pořídí směsný vzorek minimálně ze 3 sond na 1 kilometr koleje. Místa s předpokládanou vyšší pravděpodobností kontaminace (např. oblast před vjezdovými návěstidly) se posuzují samostatně, aby je bylo možno v případě potvrzení jejich kontaminace samostatně odtěžit a kamenivo z jiných částí úseku bez kontaminace znovu využít. Prokáže-li se kontaminace kameniva, může zástupce objednatele zpravidla v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace požadovat provedení zkoušek kameniva na přítomnost škodlivin samostatně z kratších úseků, aby se zajistila co největší využitelnost vyzískávaného materiálu. V dopravnách s kolejovým rozvětvením se pro posouzení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva zpravidla odebírá jeden vzorek z každé koleje nebo se pochůzkou určí skupiny kolejí, ve kterých lze předpokládat obdobné vlastnosti kameniva, a ty se posoudí společně. Pro určení případné kontaminace se samostatně posuzuje oblast výhybek, míst stání vozidel nebo jiných míst, kde je možno předpokládat výskyt škodlivin. Počet a umístění sond a počet zkoušek kameniva z těchto míst se určí podle situace zjištěné pochůzkou. Pro ověření výskytu škodlivin v částech dopraven, kde se možnost kontaminace nepředpokládá, se sondy pro odběr vzorků provedenou ve všech kolejích nebo skupinách kolejí a z materiálu z těchto sond se vytvoří směsný vzorek. Pokud směsný vzorek vykáže kontaminaci kameniva, může zástupce objednatele zpravidla v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace požadovat provedení zkoušek kameniva z každé koleje nebo kolejové skupiny samostatně. Pro takovéto zkoušky se odeberou vzorky minimálně ze 3 sond v samostatně posuzované části kolejiště. Odběr vzorků se provádí podle metodiky uvedené v ČSN EN Na vzorcích budou provedeny následující zkoušky mechanických a fyzikálních vlastností: a) stanovení zrnitosti sítový rozbor včetně obsahu drobných zrn a jemných částic (ČSN EN 933-1); b) zjištění přítomnosti zrn vápence a dolomitu (příloha H těchto OTP); c) stanovení rozlišných částic (příloha D těchto OTP); d) zaoblenost hran zrn (příloha F těchto OTP) Kritéria pro posouzení vhodnosti kameniva k recyklaci jsou uvedena v tabulce 3.1 Tabulka 3.1 Kritéria pro posouzení vhodnosti kameniva k recyklaci vlastnost/použití frakce 31,5/63 vápenec a dolomit max. 7% ks cizorodé částice max. 1% hm. vysokopecní struska max. 7% hm. míra znečištění m 1 max. 55% hm. Míra znečištění m 1 je procentuální hmotnostní podíl podsítného pod 22,4 mm k celkové hmotnosti vzorku. Recyklaci se doporučuje provádět, pokud vlhkost kameniva nepřekračuje 7%. Zhotovitel recyklace provede v případě potřeby opatření ke snížení vlhkosti Kamenivo, které splňuje parametry uvedené v tabulce 3.2, může být recyklováno bez nového ohranění zrn Výsledky předběžného posouzení kameniva musí být uvedeny v dokumentaci stavby a objednatel recyklace tyto výsledky poskytne zhotoviteli recyklace Kromě mechanických vlastností materiálu kolejového lože podle ustanovení těchto OTP se ověřuje rovněž výskyt škodlivin. Postup a vyhodnocení tohoto ověření se řídí Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi ze srpna 2018 publikovaným ve Věstníku MŽP, září 2018 (Ročník XXVIII, částka 6, č.j.: MZP/2018/130/682) v platném znění. Pokud to typ škodliviny a rozsah jejich výskytu umožňuje, je možno přistoupit k dalšímu zpracování tohoto kameniva v rámci stavební akce, na které je kamenivo vyzískáváno, nebo u specializované firmy s cílem maximálně využít tu část kameniva, která po 12

13 zpracování již kontaminaci nevykazuje, a minimalizovat množství materiálu likvidovaného jako odpad, případně nebezpečný odpad. 3.4 Technické požadavky Recyklované kamenivo pro kolejové lože Správy železnic musí splňovat technické požadavky specifikované v této kapitole OTP a vycházející z ČSN EN a kapitoly 2 těchto OTP. Výroba, kontrola a dodávky se řídí příslušnými právními předpisy, českými technickými normami a ustanoveními těchto OTP. Pro posuzování a ověřování stálosti vlastností se uplatní systém 4 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Kamenivo z kolejového lože musí být těženo a skladováno řízeně v souladu s podmínkami pro jeho další použití uvedenými v předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl X. Pro použití recyklovaného kameniva pro kolejové lože platí podmínky stanovené v předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl X Splnění technických požadavků na recyklované kamenivo pro kolejové lože se prokazuje zkouškami těchto vlastností: 1) zrnitost; obsah drobných částic; obsah jemných částic; tvar zrn (index plochosti, tvarový index, délka zrna, zaoblenost hran zrn); cizorodé částice; obsah vysokopecní strusky; přítomnost vápence a dolomitu; odolnost proti drcení (stanovení součinitele Los Angeles) 1). V případě zjištění jakéhokoli množstevního procentuálního podílu vápence nebo dolomitu v recyklovaném kamenivu Tyto požadavky jsou souhrnně uvedeny v tabulce A.2 přílohy A těchto OTP. Vlastnosti, které nejsou uvedeny v ČSN EN 13450, stanovují následující články Zaoblenost hran jednotlivých zrn recyklovaného kameniva se zjišťuje podle přílohy F těchto OTP. Její přípustné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3.2. Tabulka 3.2 Přípustné hodnoty zaoblenosti hran zrn recyklovaného kameniva Vlastnost Stanovena podle TŘÍDA KAMENIVA B I B II Zaoblenost hran (% zrn) OTP, příl. F Podíl cizorodých částic v recyklovaném kamenivu se určuje podle přílohy D těchto OTP. Jejich přípustný obsah je stanoven v tabulce 3.3. Tabulka 3.3 Přípustný obsah cizorodých částic v recyklovaném kamenivu Vlastnost Stanovena podle TŘÍDA KAMENIVA B I B II Cizorodé částice (% hm.) OTP, příl. D 0,25 0,5 13

14 3.4.6 Obsah vysokopecní strusky se zjišťuje podle přílohy D těchto OTP. Její přípustný obsah je uveden v tabulce 3.4. Tabulka 3.4 Přípustný obsah vysokopecní strusky v recyklovaném kamenivu Vlastnost Stanovena podle TŘÍDA KAMENIVA B I B II Vysokopecní struska (% hm.) OTP, příl. D 0,5 5,0 1) 1) Pouze pro spodní vrstvu kolejového lože definovanou v předpise SŽDC S3 Železniční svršek, Díl X. Pro použití v celém profilu hodnota 0,5 % Vzhledem k předpokladu zachování původních vlastností kameniva a jeho řízeného vytěžení z kolejového lože se u recyklovaného kameniva neposuzuje: pevnost (s výjimkou kameniva s obsahem vápence a dolomitu); nasákavost; mrazuvzdornost; trvanlivost; rozpad čediče Sonnenbrand ; objemová hmotnost, sypná hmotnost a mezerovitost V případě, že není možno prokázat, zda bylo kamenivo vyzískáno z kolejí železničních drah Správy železnic, provedou se kromě zkoušek uvedených v článku těchto OTP i zkoušky všech ostatních vlastností kameniva podle kapitoly 2 těchto OTP, které jsou souhrnně uvedeny v tabulce A.1 přílohy A těchto OTP. Počet odebraných vzorků se řídí množstvím recyklovaného kameniva podle článku těchto OTP V případě zjištění jakéhokoli množstevního procentuálního podílu zrn vápence a dolomitu v recyklátu podle přílohy H těchto OTP se provede u recyklovaného kameniva pro kolejové lože zkouška odolnosti proti drcení (stanovení součinitel Los Angeles). Recyklované kamenivo lze použít, pokud výsledky této zkoušky splňují požadavky pro nové kamenivo příslušné třídy. 3.5 Ekologické požadavky Při posuzování ekologické nezávadnosti recyklovaného kameniva se vychází z předpokladů: původní výrobek byl uveden na trh jako bezpečný z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí; druhotné znečištění kameniva je pouze povrchové; ekologické havárie podléhají zvláštnímu režimu a jsou řešeny samostatně Ekologická nezávadnost recyklovaného kameniva pro kolejové lože je posuzována podle obsahu škodlivin v recyklovaném materiálu. Příslušné zkoušky se provádějí ve vodním výluhu a v pevné hmotě. Výsledky se posuzují podle dále uvedených kritérií. Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin stanovené ve vodním výluhu jsou uvedeny v tabulce 3.5. Tabulka 3.5 Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin ve vodním výluhu Parametr Jednotka Limitní hodnota ph 5,5 11 vodivost ms/m 200 zápach po chemických nebo ropných látkách fenolový index mg/l 0,1 CHSK-Cr mg/l 40 nepolární uhlovodíky mg/l 0,2 Cu mg/l 1,0 Zn mg/l 3,0 14

15 Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin stanovené v pevné hmotě jsou uvedeny v tabulce 3.6. Tabulka 3.6 Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v pevné hmotě Parametr Jednotka Limitní hodnota nepolární uhlovodíky mg/kg 500 EOX (Cl) mg/kg 8 PAU 1) mg/kg 20 Cu mg/kg 100 Zn mg/kg 500 1) Jen v případě kolejí s dřevěnými pražci. Pokud obsah některé ze škodlivin překračuje uvedené limitní koncentrace, nelze materiál použít pro stavby Správy železnic a je nutno s ním nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 3.6 Prokazování kvality recyklovaného kameniva Pověřený útvar pro ověřování kvality ověřuje vlastnosti kameniva pro kolejové lože a systém zajišťování kvality jednotlivými výrobci dále stanoveným postupem. Na základě výsledku tohoto ověření vydá pověřený útvar pro otázky technické a smluvní konkrétnímu výrobci Osvědčení o způsobilosti k provádění recyklace kameniva pro kolejové lože (dále jen Osvědčení ). Toto Osvědčení slouží pro informaci odběratelů a uživatelů kameniva pro kolejové lože, že výrobce má vytvořeny předpoklady k plnění ustanovení těchto OTP a že podepsal TPD VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ Výrobce, jeho pověřený zástupce, popřípadě dovozce, který má zájem provádět recyklaci kameniva pro kolejové lože, zašle pověřenému útvaru pro otázky technické a smluvní písemnou žádost o vydání Osvědčení. Žádost je možno podat rovněž prostřednictvím pověřeného útvaru pro ověřování kvality. K žádosti doloží tyto náležitosti: a) návrh TPD podle článku 1.7 těchto OTP; b) popis výrobního zařízení včetně technologického postupu recyklace. Součástí popisu jsou i označení a výrobní čísla rozhodujících součástí linky (třídiče, drtič); c) protokol o zkouškách typu vydaný AZL obsahující výsledky a hodnocení zkoušek vlastností podle článku a tabulky A.2 přílohy A těchto OTP. Zkoušky typu se provádějí na vzorku kameniva recyklovaného posuzovanou linkou před jejím prvním použitím pro recyklaci kameniva pro kolejové lože železničních drah Správy železnic. Pro zkoušky a odběr vzorků platí ustanovení článku 1.10 těchto OTP; d) doklady o dokumentovaném systému řízení recyklace vycházející z ustanovení ČSN EN a odpovídající těmto OTP. Doklady musí, mimo jiné, obsahovat: jméno a funkci kompetentní osoby, která je u výrobce odpovědná za systém kvality, plán kontrolních výrobních zkoušek vycházející z ČSN EN a odpovídající těmto OTP; e) prohlášení o vlastnostech vydané výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem f) písemné prohlášení, že má podmínky, je vybaven a má potřebný odborný personál k udržování kvality při všech dodávkách kameniva pro kolejové lože Správy železnic, ani při řízení neshodného výrobku nenabídne kamenivo pro kolejové lože nevyhovující požadavkům a podmínkám stanoveným ČSN EN a těmito OTP, neuvede v průvodním dokumentu nejasné či neúplné označení výrobku, které by mohlo objednatele uvést v omyl z hlediska použití kameniva Pověřený útvar ověří, zda výrobce recyklovaného kameniva splnil věcné a formální podmínky pro výrobu, kontrolu kvality, dopravu, skladování a dodávání kameniva. 15

16 Na základě kladného výsledku ověření a posouzení skutečností uvedených v článku a těchto OTP a podepsaných TPD vydá pověřený útvar výrobci Osvědčení. Zároveň jej zařadí do Seznamu výrobců kameniva pro kolejové lože Správy železnic (dále jen Seznam výrobců) Seznam výrobců se zveřejňuje na internetových stránkách jako informativní přehled výrobců kameniva, kterým bylo uděleno Osvědčení. V seznamu se uvádí název a adresa výrobce, informace o podepsaných TPD, číslo Osvědčení, typ technologické linky (typ drtiče, třídiče a předtřídiče), třída kameniva a kontaktní údaje poskytnuté výrobcem. Rozhodujícím dokumentem pro realizaci dodávky je platné Osvědčení V případě změny majitele (změny IČO) pozbývá Osvědčení platnosti. Nový majitel, resp. výrobce, jeho zplnomocněný zástupce, popřípadě dovozce, písemně požádá o vydání nového Osvědčení. Toto Osvědčení může být vydáno po uzavření nových TPD pro dodávky recyklovaného kameniva pro kolejové lože a ověření, že jsou i nadále splněny podmínky uvedené v článku těchto OTP KONTROLA KVALITY V PRŮBĚHU VÝROBY Výrobce je povinen zajišťovat průběžně důslednou kontrolu kvality minimálně v rozsahu podle těchto OTP při dodržení podmínek stanovených v příslušných českých technických normách a obecně platných právních předpisech Technické vlastnosti recyklovaného kameniva pro kolejové lože Správy železnic stanovené v článku a tabulkou A.2 těchto OTP prokazuje výrobce kontrolními výrobními zkouškami při zahájení recyklace na novém stanovišti a po každých vyrobených t recyklovaného kameniva Pro ověření obsahu škodlivin v recyklovaném kamenivu zajišťuje výrobce minimálně zkoušky stanovené a posuzované podle článku těchto OTP v rozsahu nejméně 1 vzorek na t recyklovaného materiálu bez ohledu na třídu kameniva Výrobce recyklovaného kameniva vede o stanovených zkouškách dokumentaci v souladu s ČSN EN obsahující dále údaje o původu upraveného kameniva (traťový a definiční úsek, v případě potřeby kilometrické vymezení, číslo koleje) Výrobce je povinen zakládat veškeré doklady o kontrole výroby minimálně po dobu záruční lhůty. Pověřený útvar si vyhrazuje právo tuto dokumentaci od výrobce vyžadovat Ke každé dodávce vystavuje výrobce průvodní dokumentaci podle článku 1.9 těchto OTP Výrobce musí pověřenému útvaru pro ověřování kvality předem oznamovat termíny a místa recyklace. 3.7 Skladování recyklovaného kameniva Kamenivo určené k recyklaci musí být skladováno s ohledem na výsledky předběžného posouzení podle čl. 3.3 těchto OTP tak, aby nedošlo k nevhodnému smíšení kameniva výrazně odlišných vlastností, které by mohly mít vliv na kvalitu recyklovaného materiálu Recyklované kamenivo musí být skladováno odděleně podle tříd kameniva, při splnění zásad uvedených v předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl X. 4 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 4.1 Ověřování kvality pověřeným útvarem Pověřený útvar namátkově ověřuje dodržování stanovených technických vlastností kameniva a dodržování systému řízení výroby. Výrobce je povinen kdykoliv předložit zaměstnanci pověřeného útvaru stanovené doklady o výrobě a dodržování kvality a umožnit mu kontrolu přímo ve výrobně, a to i bez předchozího ohlášení Podmínky ověřování kvality jsou ošetřeny smlouvou mezi výrobcem, jeho pověřeným zástupcem, popřípadě dovozcem, a pověřeným útvarem pro ověřování kvality. Pověřený útvar nesmí poskytnout jiným subjektům nebo třetím stranám údaje a informace 16

17 o skutečnostech, které jsou mu výrobcem poskytnuty během procesu ověření kvality, zejména z oblasti technologie, výroby a technické dokumentace vyjma údajů, s jejichž zveřejněním výrobce písemně souhlasí. Základní zveřejňované údaje jsou uvedeny v čl a těchto OTP Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce, popřípadě dovozce, zajistí oprávněnému zaměstnanci pověřeného útvaru vstup do prostorů své organizace i k výrobci a bezpečnost při pohybu ve výrobně. Předloží nebo zajistí předložení stanovené dokumentace týkající se výroby kameniva, umožní přístup k výrobním a zkušebním zařízením včetně skládek a umožní používání měřicí techniky vlastní nebo používané organizací Oprávněný zaměstnanec pověřeného útvaru má právo zúčastnit se při odběru vzorků u výrobce, dopravce i na stavbě včetně odběrů vzorků pro řešení případných reklamací. Má právo určit místo odběru vzorku a seznamovat se s výsledky zkoušek Při důvodném podezření na nekvalitní dodávku se v případě rozporu provedou rozhodčí zkoušky. Tyto zkoušky, včetně odběru vzorků, provede zkušebna či laboratoř akreditovaná pro příslušné zkoušky, na níž se partneři dohodnou, popřípadě určená pověřeným útvarem. Náklady na tyto zkoušky včetně doložených souvisejících nákladů uhradí ten, v jehož neprospěch zní výsledky zkoušky. Oprávněný zaměstnanec pověřeného útvaru má právo se zúčastnit odběru vzorků i zkoušek spolu s pověřeným zástupcem výrobce a odběratele a seznámit se s jejich výsledky. Provedení rozhodčích zkoušek nezbavuje účastníky práva na řešení sporu soudní cestou Pověřený útvar si vyhrazuje právo okamžitě zastavit dodávky kameniva, pozastavit platnost, případně odebrat Osvědčení a vyškrtnout výrobce ze Seznamu výrobců při nedodržení pravidel stanovených v TPD. Rozhodnutí musí respektovat všechny organizace uvedené v článku 1.2 těchto OTP Ověření kvality uživatelem pověřeným útvarem nezbavuje výrobce odpovědnosti za kvalitní plnění dodávek, poskytnuté záruky a za případné škody vzniklé Správě železnic, státní organizaci, nebo třetím stranám v příčinné souvislosti s dodávkami kameniva. Toto ověření zároveň nenahrazuje přejímku odběratelem. 4.2 Přejímka kameniva odběratelem Odběratel při přejímce kameniva kontroluje: vzhled a stav dodaného kameniva pohledem; množství dodaného kameniva; doklady vztahující se k výrobku od výrobce; deklaraci požadované frakce a třídy; číslo Osvědčení. 4.3 Způsob objednávky a dodávky Při uzavírání konkrétních smluv o dodávce kameniva pro kolejové lože do kolejí Správy železnic se výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, případně dovozce, prokáže platným Osvědčením. V případě, že je kamenivo dodáváno prostřednictvím distributora, doloží platné Osvědčení distributor V objednávce se uvedou následující údaje: požadované množství v tunách; název výrobku ( kamenivo pro kolejové lože ); druh kameniva (nové přírodní/recyklované); třída kameniva (B0, BI, BII) a odkaz na normu ČSN EN a tyto OTP; frakce kameniva (31,5/63); označení příslušných TPD (viz Seznam výrobců). Např.: Objednáváme t nového přírodního kameniva pro kolejové lože třídy BI (ČSN EN 13450, OTP čj /2020-SŽ-GŘ-O13), frakce 31,5/63 podle TPD č.: Kamenivo bude ložené a dodávané ve speciálních vozech odběratele nebo v jiných vozech s řízeným vysypáváním. Jiný způsob dopravy lze dohodnout mezi výrobcem a odběratelem v rámci konkrétní objednávky. 17

18 4.3.4 V dokladech, které jsou součástí dodávky, musí být v souladu s článkem 1.9 těchto OTP uvedeno číslo Osvědčení podle článku , respektive , těchto OTP (např. Osv. č. 97/2020 ) Výrobce vede evidenci množství v souladu s těmito OTP vyrobeného kameniva, evidenci odběratelů a evidenci objemu dodávek jednotlivým odběratelům včetně distributorů. Tyto údaje je povinen na vyžádání poskytnout pověřenému útvaru Výrobce informuje vždy do příslušného kalendářního roku pověřený útvar pro ověřování kvality o objemu dodávek v uplynulém roce v členění po jednotlivých třídách kameniva V případě, že výrobce dodává kamenivo prostřednictvím distributora, musí výrobce zajistit, aby distributor evidoval nakoupené a vydané množství kameniva tak, aby byl schopen prokazatelně doložit, že do Správy železnic dodal výhradně kamenivo vyrobené v souladu s těmito OTP. Výrobce je zároveň povinen zavázat distributora ke zpřístupnění této evidence pověřenému útvaru. 4.4 Záruky a reklamace Výrobce poskytuje na výrobky záruku v délce trvání 5 let od dodání prvnímu odběrateli Záruka se vztahuje na vady způsobené vlastnostmi výrobku nebo jeho výrobou a dodávkou, zajišťuje-li ji výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, případně dovozce či distributor. Záruka platí za předpokladu, že výrobek byl užíván a skladován v souladu s ustanoveními těchto OTP a byl vystaven namáhání obvyklému pro dané použití výrobku Vady zjištěné v záruční době musí být bez zbytečných odkladů reklamovány. Reklamace se uplatňuje vždy písemně cestou subjektů, prostřednictvím kterých byla dodávka realizována. Pokud příslušný subjekt není výjimečně znám nebo již právně neexistuje, může uživatel reklamaci uplatnit u výrobce přímo Přílohou reklamačního podání budou veškerá objektivní zjištění, která byla uskutečněna v souvislosti s reklamací V případě uplatněné reklamace musí být reklamovaný výrobek posouzen společnou prohlídkou zástupce výrobce i uživatele, příp. zhotovitele. Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, nesmí být na reklamovaném výrobku před prohlídkou provedeny jakékoli úpravy a zásahy. V případě bezprostředního ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a ohrožení bezpečnosti, pravidelnosti a plynulosti provozování drážní dopravy způsobené vadným výrobkem, zajistí uživatel potřebný zásah s tím, že úhrada nákladů nezbytných na jeho provedení je součástí řešení reklamace. Zásah tohoto charakteru není důvodem k odmítnutí reklamace za předpokladu, že předmět reklamace bude k dispozici k případnému provedení rozhodčích zkoušek Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené v důsledku používání v rozporu s pravidly správného a přiměřeného použití výrobku, případně nedostatečné nebo nesprávné údržby Pokud se strany vzájemně nedohodnou, provedou se rozhodčí zkoušky v potřebném rozsahu podle čl těchto OTP Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce, popřípadě dovozce či distributor, bude respektovat případnou oprávněnou reklamaci dodávky. Při oprávněné reklamaci výrobce jeho zplnomocněný zástupce, popřípadě dovozce, odstraní na své náklady reklamované vady a jejich důsledky a uhradí uživateli nebo třetí osobě oprávněně uplatněnou škodu. Pro případy, které neupravuje tento článek ani ustanovení kupní smlouvy, uplatní se ustanovení obecně platných právních předpisů České republiky, zejména zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění, 2099 a následující, 2113 a následující a Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl být výrobek z důvodu reklamované vady používán. Jinak platí původní záruční doba Pokud je reklamace vyřízena výměnou výrobku, poskytuje na něj výrobce záruku jako na nový výrobek. Pokud je reklamace vyřízena opravou (pročištěním kolejového lože), poskytuje se na provedené práce záruka minimálně 24 měsíců ode dne převzetí prací, ne však méně, než do konce původní záruční doby. 18

19 5 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 5.1 Správa železnic, státní organizace, zachová mlčenlivost o údajích a informacích, které získá v souvislosti s činností podle těchto OTP. Zveřejnit může pouze informace, u kterých výrobce se zveřejněním písemně souhlasí. Souhlas s údaji pravidelně zveřejňovanými podle čl a těchto OTP se uvede v TPD. 5.2 Tyto OTP nahrazují v plném rozsahu OTP SŽDC Kamenivo pro kolejové lože železničních drah, vydané pod č.j /2004-O13 ve znění změny 1 č.j /06-OP ze dne Seznámení jednotlivých výrobců, kteří mají se Správou železnic, státní organizací, uzavřené TPD, se zněním těchto OTP zajistí Centrum telematiky a diagnostiky středisko Kvalita a použitelnost materiálu (KPM) bezodkladně po jejich zveřejnění. Zaměstnanci KPM zároveň jednotlivým výrobcům předloží návrh nových TPD. Nové TPD následně výrobci zašlou nebo prostřednictvím zaměstnanců KPM předají ke schválení Odboru traťového hospodářství Generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace. 5.4 Stávající Osvědčení vydaná podle předchozích vydání OTP Kamenivo pro kolejové lože č.j /95-S7/STAV a podle OTP Kamenivo pro kolejové lože č.j /2004-O13 platná k zůstávají v platnosti. Výrobce je však povinen nejpozději od postupovat ve smyslu těchto OTP. Po podpisu nových TPD vydá Správa železnic, státní organizace, výrobcům Osvědčení nová. 5.5 Požadavky stanovené těmito OTP se v plném rozsahu uplatní u dokumentace staveb investičního i neinvestičního charakteru nově zadávané počínaje dnem jejich účinnosti. 5.6 U rozpracovaných dokumentací staveb investičního i neinvestičního charakteru všech stupňů se nové vydání OTP v oblasti posuzování vhodnosti opětovného použití vyzískávaného kameniva uplatní v těch případech, kdy nebude technická část dokumentace předložena k připomínkám do Na zapracování změny uzavře příslušná Stavební správa (Oblastní ředitelství) se zhotovitelem smluvní dodatek. U ostatní dokumentace se nové vydání OTP uplatní, pokud dosud neproběhlo posouzení možnosti využití stávajícího kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Jiná dokumentace může zůstat podle dosavadního znění OTP, ale uplatnění nového vydání OTP je také možné, pokud nenaruší harmonogram přípravy a realizace stavby a její finanční rámec. 5.7 Při realizaci staveb investičního i neinvestičního charakteru včetně údržby a oprav železniční infrastruktury je možno uskutečnit dodávky kameniva pro kolejové lože podle TPD uzavřených s jednotlivými výrobci s odkazem na OTP čj / ve znění změny č. 1 vydané pod. čj /06-OP do doby, než bude výrobci vydáno nové Osvědčení. 19

20 CITOVANÉ DOKUMENTY Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ČSN EN Zkoušení všeobecných vlastností kameniva Část 1: Metody odběru vzorků ve znění úpravy zkušebních postupů podle ČSN EN 13450, příloha A, B ČSN EN Zkoušení všeobecných vlastností kameniva Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis ČSN EN Zkoušení geometrických vlastností kameniva Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový rozbor ČSN EN Zkoušení geometrických vlastností kameniva Část 3: Stanovení tvaru zrn Index plochosti ČSN EN Zkoušení geometrických vlastností kameniva Část 4: Stanovení tvaru zrn Tvarový index ČSN EN Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-deval) ve znění úpravy zkušebních postupů podle ČSN EN 13450, příloha E ČSN EN Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení ve znění úpravy zkušebních postupů podle ČSN EN 13450, příloha C, D ČSN EN Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva ČSN EN Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti ČSN EN Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování ve znění úpravy zkušebních postupů podle ČSN EN 13450, příloha F, H ČSN EN Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič ČSN EN ČSN ČSN Vnitřní předpisy Kamenivo pro kolejové lože Stanovení rozlišných částic kameniva Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) Předpis SŽDC S3 Železniční svršek Předpis SŽDC S3/1 Práce na železničním svršku SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah ČSN EN Zkoušení všeobecných vlastností kameniva Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků 20

21 ČSN EN Zkoušení všeobecných vlastností kameniva Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace Vnitřní předpisy Směrnice SŽDC č. 67 Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství TNŽ Provozování dráhy Názvosloví Část 1: Železniční stavebnictví 21

22 Příloha A Příloha A (normativní) Technické požadavky na kamenivo Tabulka A.1 Technické požadavky na nové přírodní kamenivo pro kolejové lože Vlastnost Požadavek vyplývá z ustanovení ČSN EN 13450/OTP měrná jednotka TŘÍDA KAMENIVA B0 BI BII 1 Petrografický rozbor --- mimo vápenec a dolomit 2 Zrnitost ČSN 6.3, tab. 1; OTP tab. % hm D D D A.1 3 Obsah drobných zrn (0,5 mm) ČSN 6.4, tab. 2; OTP tab. % hm 1,2 dekl. 1,2 dekl. 1,8 dekl A.1 4 Obsah jemných částic (0,063 ČSN 6.5, tab. 3; OTP tab. % hm B ( 1,0) B ( 1,0) C ( 1,5) mm) A.1 5 Částečný rozpad během dopravy ČSN Příl. B, tab. B.1 % hm A ( 5,0) A ( 5,0) B ( 7,0) (propad na sítu 22,4 mm) TVAR ZRN: 6 Index plochosti ČSN 6.6.1, tab. 4; OTP % hm FI 15 ( 15) FI 15 ( 15) FI 20 ( 20) tab. A.1 7 Tvarový index (podíl zrn ČSN 6.6.2, tab. 5; OTP % hm SI 20 ( 20) SI 20 ( 20) SI 30 ( 30) s tv.in. 3) tab. A.1 8 Délka zrna (podíl zrn ČSN 6.7, tab. 6; OTP tab. % hm D ( 12) D ( 12) D ( 12) o délce100mm) A.1 9 Podíl ostrohranných zrn 2) OTP, tab. 2.1 % zrn Cizorodé částice OTP, tab. 2.2 % hm 0,05 0,05 0,25 11 Trvanlivost 3 ) OTP, tab PEVNOST: 12 Odolnost proti drcení (LA) ČSN 7.2, tab. 7; OTP tab. --- LA RB14 LA RB20 LA RB24 A.1 13 Drtitelnost v rázu ČSN 7.2, tab. 8; OTP tab. % hm SZ RB18 SZ RB18 SZ RB22 A.1 14 Odolnost vůči otěru mikro-deval ČSN 7.3, tab. 9; OTP tab. % hm M DERB 11 M DERB 15 M DERB NR A.1 STÁLOST: 15 Nasákavost 1) ČSN H.2.2 % hm 0,5 0,5 0,5 16 Odolnost proti zmrazování ČSN 7.4; OTP tab. A.1 % hm F1 ( 1) F1 ( 1) F2 ( 2) a rozmrazování 1) 17 ROZPADAVOST ( Sonnenbrand ): 2) 18 Úbytek hmotnosti varem ČSN 7.5; OTP tab. A.1 % hm Zvýšení hodnoty SZ 31,5/40 ČSN 7.5; OTP tab. A.1 % hm SBSZ ( 5) SBSZ ( 5) SBSZ ( 5) 20 Zvýšení součinitele LA 31,5/50 ČSN 7.5; OTP tab. A.1 SBLA ( 8) SBLA ( 8) SBLA ( 8) HMOTNOST: 21 objemová OTP tab. A.1 kg/m kg.m kg.m kg.m sypná volně sypaného kameniva OTP, kg/m 3 NR NR NR 23 mezerovitost volně sypaného OTP, % hm NR NR NR kameniva 24 sypná v setřeseném stavu OTP, kg/m 3 NR NR NR 25 Mezerovitost v setřeseném stavu OTP, % hm NR NR NR 1) Zkoušení a hodnocení nasákavosti a zmrazování a rozmrazování upravuje ČSN EN ) Zjišťuje se u všech čedičových a příbuzných hornin a slepenců. 3) Zjišťuje se u sedimentárních hornin s vrstevnatou strukturou. NR Požadavek na úroveň vlastnosti není stanoven, požaduje se pouze její deklarace. 22

23 Příloha A Tabulka A.2 Technické požadavky na recyklované kamenivo pro kolejové lože Vlastnost Stanoveno ČSN EN měrná TŘÍDA KAMENIVA 13450/OTP jednotka BI BII 1 Přítomnost zrn vápence a dolomitu OTP Příl. H % zrn 7% 7% 2 Zrnitost ČSN 6.3, tab. 1; % hm D D OTP tab. A.2 3 Obsah drobných zrn (0,5 mm) ČSN 6.4, tab. 2; % hm 3,0 dekl. 3,0 dekl. OTP tab. A.2 4 Obsah jemných částic (0,063 mm) ČSN 6.5, tab. 3; % hm 3,0 dekl. 3,5 dekl. OTP tab. A.2 5 Částečný rozpad během dopravy (propad na ČSN Příl. B, tab. B.1 % hm A ( 5,0) B ( 7,0) sítu 22,4 mm) TVAR ZRN: 6 Index plochosti ČSN 6.6.1, tab. 4; % hm FI 15 ( 15) FI 20 ( 20) OTP tab. A.2 Tvarový index (podíl zrn s tv.in. 3) ČSN 6.6.2, tab. 5; % hm SI 20 ( 20) SI 30 ( 30) OTP tab. A.2 Délka zrna (podíl zrn o délce100mm) ČSN 6.7, tab. 6; % hm D ( 12) D ( 12) OTP tab. A.2 Zaoblenost hran zrn (fr. 31,5/63) OTP, tab. 3.1 % zrn Cizorodé částice OTP, tab. 3.2 % hm 0,25 0,5 Podíl vysokopecní strusky OTP, tab. 3.3 % hm 0,5 5 1) PEVNOST: Odolnost proti drcení (LA) 2) ČSN 7.2, tab. 7, tab. NA LA RB20 LA RB24 1) Platí pouze pro spodní vrstvu kolejového lože definovanou v předpise SŽDC S3 Železniční svršek, Díl X. Pro použití v celém profilu hodnota 0,5 %. 2) Zjišťuje se, pokud zkouška přítomnosti zrn vápence a dolomitu prokázala jakýkoli jeho výskyt. NR Požadavek na úroveň vlastnosti není stanoven, požaduje se pouze její deklarace. 23

24 Příloha B Příloha B (informativní) Křivka zrnitosti kameniva Křivky pro kategorii zrnitosti "D" platné pro třídu B0, BI a BII Dd Dh Propad v % hmotnosti ,4 31, Otvor síta (mm) 24

25 Příloha C Příloha C (normativní) Četnost zkoušek kameniva Tab. C.1 Četnost zkoušek při výrobě nového přírodního a recyklovaného kameniva pro kolejové lože Vlastnost Zkušební norma ČETNOST ZKOUŠEK zkoušky typu Kontrolně výrob. (opakované zkoušky zkoušky typu) 1)6) kamenivo nové 6) Kontrolně výrob. zkoušky kamenivo recyklované 6) Petrografický rozbor ČSN EN N Přítomnost zrn vápence a dolomitu OTP, příl. H R --- 1x 1000 t ZRNITOST ČSN EN N/R 1x týden 2) 1x 1000 t Drobná zrna (0,5 mm) ČSN EN N/R 1x týden 2) 1x 1000 t Jemné částice (0,063 mm) ČSN EN N/R 1x týden 2) 1x 1000 t TVAR ZRN: Index plochosti ČSN EN N/R 1x měsíc 3) 1x 1000 t Tvarový index ČSN EN N/R 1x měsíc 3) 1x 1000 t Délka zrna ČSN EN N/R 1x měsíc 3) 1x 1000 t Podíl ostrohranných zrn b) OTP, příl. E N 1x měsíc 3) --- Zaoblenost zrn OTP, příl. F R --- 1x 1000 t Cizorodé částice OTP, příl. D N/R 1x měsíc 3) 1x 1000 t Trvanlivost c) ČSN N 1x měsíc 3) --- Podíl vysokopecní strusky OTP, příl. D R --- 1x 1000 t PEVNOST: Odolnost proti drcení (LA) ČSN EN N/R 5) 1x měsíc 3) 1x 1000 t 5) Drtitelnost v rázu ČSN EN N 1x 6 měsíců 4) --- Odolnost vůči otěru mikro-deval ČSN EN N 1x 6 měsíců 4) --- Nasákavost ČSN EN N 1x měsíc 3) --- Zrazování a rozmrazování a) ČSN EN N 1x měsíc 3) --- (při nasákavosti >0,5) ROZPADAVOST ( Sonnenbrand ) úbytek hmotnosti varem OTP, příl. G N 1x 6 měsíců 4) --- zvýšení hodnoty SZ 31,5 / 40 OTP, příl. G N 1x 6 měsíců 4) --- zvýšení součinitele LA 31,5 / 50 OTP, příl. G N 1x 6 měsíců 4) --- HMOTNOST: objemová ČSN EN N sypná ve volně sypaném stavu ČSN EN N mezerovitost ve volně sypaném stavu ČSN EN N sypná v setřeseném stavu OTP, příl. I N mezerovitost v střeseném stavu OTP, příl. I N ŠKODLIVINY R --- 1x 2000 t N ověřuje se u nového kameniva R ověřuje se u recyklovaného kameniva a) Zkouška zmrazování a rozmrazování se provede pouze, pokud nevyhoví zkouška nasákavosti. V tomto případě je zkouška zmrazování a rozmrazování rozhodující. b) u všech čedičových a příbuzných hornin a slepenců c) jen u sedimentárních hornin s vrstevnatou strukturou 1) 2) 3) 4) 5) 6) před zahájením dodávek kameniva pro kolejové lože a po jejich přerušení delším než 1 rok, v případech stanovených ČSN EN 13450, minimálně každé 2 roky, po každých vyrobených t kameniva pro kolejové lože při výrobě menší než 500 t týdně se provede po každých 500 t, nejdéle však po 40 dnech nejdéle však po 200 dnech Zjišťuje se, pokud zkouška přítomnosti zrn vápence a dolomitu prokázala jakýkoli jeho výskyt všechny zkoušky se provedou z jediného odběru 25

26 Příloha D Příloha D (normativní) Metodika stanovení rozlišných částic D.1 Podle této metodiky se stanovuje podíl specifikovaných (nežádoucích) částic v kamenivu pro kolejové lože. D.2 Stanovení rozlišných částic v kamenivu pro kolejové lože se provádí ve smyslu článku a článku a těchto OTP. Tato metodika má usnadnit poznání a odlišení cizorodých částic, zrn vysokopecní strusky, případně dalších specifikovaných částic pro vlastní stanovení podílu těchto zrn ve vzorku, které se provádí podle ČSN D.3 Specifikace rozlišných částic v kamenivu pro kolejové lože D.3.1 Cizorodé částice jsou nežádoucí příměsí kameniva vzhledem k technickým vlastnostem plynoucím z odlišného původu nebo odlišné povahy hmoty. D.3.2 Zrna vysokopecní strusky se posuzují jako rozlišné částice, pokud jsou obsažena v přírodním kamenivu pro kolejové lože vytěženém a určeném k opětovnému použití do kolejového lože po recyklaci ve smyslu kapitoly 3 těchto OTP. D.4 Charakteristika rozlišných částic D.4.1 Cizorodé částice jsou částice z jiných než povolených hornin a struskového kameniva a jsou v kamenivu cizorodým a nežádoucím prvkem (např. zrna uhlí, uhelný prach, škvára, úlomky cihel, malta, kousky kovů a plastů, zbytky vegetace, smetí a pod.). D.4.2 Zrna kameniva z vysokopecní strusky mají zpravidla charakteristické šedé zabarvení, většinou s drsným pórovitým povrchem (póry jsou viditelné okem) nebo s povrchem žárem slinutým a sklovitým. Zrna mají tendenci se od účinků provozu zaoblovat. D.5 Metoda zjišťování D.5.1 Odběr vzorku se řídí ČSN , článek 3 a 4. D.5.2 Posuzování vzorku se provádí v souladu s ČSN , článek 5 až 7 na základě vizuálního a případně mechanického rozlišení. a) Cizorodé částice se rozlišují vizuálně podle vzhledu, tvaru, barvy, původu a struktury materiálu. Dále podle objemové hmotnosti, pevnosti (pomocí úderu kladívka) a vzhledu nových lomových ploch. b) Zrna vysokopecní strusky jsou posuzována pohledem podle jejich charakteristik uvedených v článku D.4.2 této přílohy. D.5.3 Vyhodnocení podílu cizorodých částic a struskových zrn se provádí podle ČSN Podíl cizorodých a struskových zrn se vyjádří v % hmotnosti zkušební navážky se zaokrouhlením na 0,1 %. 26

27 Příloha E Příloha E (normativní) Metodika stanovení ostrohrannosti zrn E.1 Stanovení ostrohrannosti zrn kameniva se provádí na základě článku těchto OTP s četností zkoušek uvedenou v článku těchto OTP. E.2 Definice ostrohrannosti zrna E.2.1 Za ostrohranné je zrno považováno: o má-li minimálně tři nově vzniklé lomové plochy; o tvoří-li celková nově vzniklá lomová plocha minimálně 60 % plochy povrchu zrna. E.3 Zkušební pomůcky E.3.1 Při stanovování ostrohrannosti zrn kameniva se používají: o zkušební síta velikosti ok 31,5 a 63 mm; o misky na odkládání vzorků. E.4 Zkušební vzorek E.4.1 Zkouška je prováděna na stejném vzorku jako stanovení zrnitosti a tvaru zrn, ale jen na frakci 31,5/63. E.5 Zkušební postup E.5.1 Hodnocení ostrohrannosti se provádí vizuálním posouzením zrn na vytříděné frakci 31,5/63. Zrna se rozdělí na dvě části, t.j. na zrna splňující a nesplňující podmínku ostrohrannosti. Na závěr zkoušky se provede stanovení počtu zrn ostrohranných, neostrohranných a jejich celkový počet. Zkouška se provádí na jedno stanovení. E.6 Výpočet výsledku zkoušky E.6.1 Výsledkem zkoušky je stanovení podílu ostrohranných zrn v % kusů: OZ31,5/63 = K [% kusů zrn ] Kc Vysvětlivky: OZ31,5/63 Podíl ostrohranných zrn ve frakci 31,5/63 v % kusů K 1 Počet ostrohranných zrn v kusech Kc Celkový počet zrn ve frakci 31,5/63 v kusech (počet zrn ostrohranných a neostrohranných v kusech) Výsledek stanovený výpočtem se zaokrouhlí na celá procenta dolů. 27

28 Příloha F Příloha F (normativní) Metodika stanovení zaoblenosti hran zrn F.1 Zaoblenost hran zrn se provádí podle článku těchto OTP pouze u recyklovaného kameniva pro kolejové lože třídy B I a B II zejména pro prokázání účinnosti použitého drtiče. F.2 Odběr vzorku F.2.1 Vzorek je odebírán podle ČSN EN a zmenšován v souladu s ČSN EN a jeho minimální hmotnost je 20 kg. Vzorek se nechá volně proschnout a proséváním na sítě se čtvercovými otvory velikosti 4 mm se zbaví drobných zrn. Vzorek připravený ke zkoušce musí mít minimálně 300 zrn, které se před zkouškou očistí od lpících jemných částic. F.3 Určení zaoblenosti hran zrna F.3.1 Zaoblenost (opracovanost) hran zrn kameniva je odstupňována podle stupnice zaoblenosti (opracovanosti) rozlišující: e) zrna bez zaoblenosti (0% zaoblenosti) ostrohranná zrna (angulární, zcela neopracovaná zrna s ostrými řezavými hranami); f) zrna s 25% zaobleností otupená zrna (subangulární, málo opracovaná zrna, ještě úplně zachovaného, původního tvaru, s hranami a rohy jen otupenými, neřezavými); g) zrna s 50% zaobleností polozaoblená zrna (zrno s lehce zaoblenými hranami a ještě s patrnými nezaoblenými úseky původního povrchu); h) zrna se 75% zaobleností zaoblená zrna (hodně opracovaná zrna s pouhými stopami původního tvaru); i) zrna se 100% zaobleností oblá zrna (oblázky velmi dobře zaoblené, plně opracovaného tvaru). F.3.2 Hodnota zaoblenosti hran zrn kameniva se odvozuje nejen podle stupnice zaoblenosti, ale také podle poměrného zastoupení zrn jednotlivých stupňů zaoblenosti v posuzovaném vzorku kameniva. F.3.3 Hodnota zaoblenosti hran zrn kameniva se stanoví jako vážený aritmetický průměr hodnot jednotlivých stupňů zaoblenosti (25, 50, 75 a 100) vypočtený z jednotlivých počtů zrn stejného stupně zaoblenosti podle vzorce: Zaoblenost = (25. n n n n 100 ). 1/N [% kusů zrn] n 25, n 50, n 75, n 100 počty zrn kameniva v roztřídění podle článku F.3.1 této přílohy N součet všech těchto rozlišovaných zrn (zkušební navážky podle článku F.2.1 této přílohy) Výsledek se zaokrouhlí na celá procenta nahoru. 28

29 Příloha G Příloha G (normativní) Metodika zkoušky varem pro rozpadavý čedič G.1 Podle této metodiky se stanovuje odolnost kameniva vůči teplotě a zvětrávání odolnost proti rozpadavosti čediče (Sonnenbrand) u čedičových hornin a slepenců. G.2 Stanovení hodnoty odolnosti proti rozpadavosti čediče se provádí podle ČSN EN se zohledněním dále uvedených upřesnění zajišťujících jednoznačnost výkladu a používání této normy. G.3 Upřesnění ustanovení ČSN EN G.3.1 Odběr vzorků (ČSN EN , kapitola 6) Při odběru na staveništi ze železničního vozu nebo z koleje se postupuje podle ČSN EN G.3.2 Příprava zkušebních navážek (ČSN EN , kapitola 7) Pro stanovení ztráty hmotnosti čedičového kameniva po vaření se připraví dvě navážky frakce 31,5/40 o hmotnosti po g. Pro stanovení ztráty pevnosti čedičového kameniva po vaření se provede úprava zkušebních navážek takto: a) pro použití ke stanovení součinitele Los Angeles se postupuje v souladu s ČSN EN a ČSN EN , příloha A; b) pro použití ke stanovení hodnoty drtitelnosti v rázu se postupuje v souladu s ČSN EN a ČSN EN , příloha A. G.3.3 Výpočet a vyjádření výsledků se provede podle ČSN EN , kapitola 9. G.3.4 Protokol o zkoušce Vizuální stanovení známek rozpadavosti podle ČSN EN se považuje pouze za orientační. Vždy musí být provedeny zkoušky podle ČSN EN a 8.3. S ohledem na charakter namáhání kameniva v kolejovém loži je v případě sporu rozhodující zkouška odolnosti proti drcení v rázu. 29

30 Příloha H Příloha H (normativní) Metodika zjišťování přítomnosti zrn vápence a dolomitu H.1 Podle této metodiky se provádí odběr vzorků kameniva kolejového lože nebo kameniva po recyklaci a zkouška pro stanovení přítomnosti zrn vápence a dolomitu. H.2 Odběr vzorků H.2.1 Při předběžném posouzení materiálu kolejového lože podle čl se pro zjištění přítomnosti nevhodných zrn, zejména zrn vápence a dolomitu, ve vybraném místě provede odběr 60-ti zrn kameniva pro kolejové lože. Vzorek se odebere buď z celého profilu kolejového lože, a to po 20 zrnech za hlavami pražců a v mezipražcovém prostoru (za dostatečný se považuje odběr do úrovně ložné plochy pražce), případně se doporučuje vzorek odebrat z odkopu při provádění statických zatěžovacích zkoušek pláně tělesa železničního spodku. H.2.2 Pro posouzení kameniva po recyklaci podle čl se ze skládky recyklovaného kameniva nebo přímo z dopravního pasu odebere vzorek podle zásad vzorkování pro zkoušku odolnosti proti drcení (LA). Z tohoto vzorku se náhodně vybere 60 zrn kameniva. H.3 Průběh zkoušky H.3.1 Odebraná zrna se omyjí, případně mechanicky očistí. H.3.2 Rozlišení vápencových zrn se provede pomocí kyseliny sírové nebo chlorovodíkové (vápencová zrna s kyselinou reagují šumí). Alternativně je možno provést rozlišení pomocí vrypů zrn kameniva do skleněné nebo keramické destičky s glazurou. Vápencová zrna nevytvoří do destičky vryp. H.3.3 Výsledkem zkoušky je zjištění množstevního procentuálního podílu zrn vápence a dolomitu v odebraném vzorku. O výsledku zkoušky se vystaví protokol o zkoušce. 30

31 Příloha I Příloha I (normativní) Metodika zjišťování sypné hmotnosti kameniva v setřeseném stavu I.1 Účel metodiky I.1.1 Podle této metodiky se provádí zkouška podle čl pro stanovení sypné hmotnosti kameniva pro kolejové lože frakce 31,5/63 v setřeseném stavu. I.2 Průběh zkoušky I.2.1 I.2.2 Zkouška se provádí podle ustanovení ČSN EN Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva, příloha D s doplňky uvedenými v čl. I.2.2 a I.2.3. Pro setřesení kameniva se použije vibrační stůl zajišťující následující parametry vibrace: Tab. I.1 Parametry vibrace Parametr Hodnota Tolerance Frekvence 2880 ± 2,5 % Amplituda 1 mm I.2.3 Vzorek kameniva se vibruje po dobu 240 ± 5 s. 31

32 Příloha J Příloha J (informativní) Vzor: Technické podmínky dodací Kamenivo pro kolejové lože 32

33 Příloha J 33

34 Příloha J 34

35 Příloha K Příloha K (informativní) Vzor: Technické podmínky dodací Recyklované kamenivo pro kolejové lože 35

36 Příloha K 36

37 Příloha K 37

38 Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle 69a zákona č. 499/2004 Sb. Doložka číslo: Původní datový formát: application/pdf UUID původní komponenty: f95d92b7-7bb3-4b2c-985c-c6e0e9989b0a Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jan ČIHÁK) Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace Datum vyhotovení ověřovací doložky: :13:03

SŽDC PO-24/2018-GŘ. Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích. Účinnost ode dne zveřejnění

SŽDC PO-24/2018-GŘ. Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích. Účinnost ode dne zveřejnění Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-24/2018-GŘ Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích Schváleno pod čj. S 44313/2018-SŽDC-GŘ-O10 Dne: 3. 9. 2018 Bc. Jiří Svoboda MBA generální ředitel

Více

SŽDC PR-1/2018-NPS. Příkaz náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy

SŽDC PR-1/2018-NPS. Příkaz náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy Příkaz Úroveň přístupu A Příkaz náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy Administrace, evidence, organizace a výkon zkoušek prováděných podle předpisu SŽDC Zam1 zaměstnanci Generálního ředitelství, úseku

Více

SŽDC PO-27/2018-ŘO5. Pokyn ředitele odboru smluvních vztahů O5 pro ochranu osobních údajů. Účinnost ode dne zveřejnění

SŽDC PO-27/2018-ŘO5. Pokyn ředitele odboru smluvních vztahů O5 pro ochranu osobních údajů. Účinnost ode dne zveřejnění Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-27/2018-ŘO5 Pokyn ředitele odboru smluvních vztahů O5 pro ochranu osobních údajů Schváleno pod čj. 44924/2018- SŽDC-GŘ-O5 dne 5.9.2018 JUDr. Hana Honzáková ředitelka odboru

Více

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 7 KOLEJOVÉ LOŽE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 7 KOLEJOVÉ LOŽE Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH Kapitola 7 KOLEJOVÉ LOŽE Třetí - aktualizované vydání

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

PPD č. 5/2018. Účinnost od 1. října Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r. generální ředitel

PPD č. 5/2018. Účinnost od 1. října Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r. generální ředitel Pokyn provozovatele dráhy Úroveň přístupu A PPD č. 5/2018 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy Provozní opatření k průjezdu vlaků elektrické trakce přes neutrální úsek

Více

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení Drážní úřad Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení I. Úvod 1. Tento metodický

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Pokyn ředitele odboru systému bezpečnosti provozování dráhy

Pokyn ředitele odboru systému bezpečnosti provozování dráhy Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-18/2018-ŘO18 Pokyn ředitele odboru systému bezpečnosti provozování dráhy Zajištění ochrany osobních údajů při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí,

Více

WORKSTEEL s.r.o. Senetářov 185, PSČ IČ zapsána v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky

WORKSTEEL s.r.o. Senetářov 185, PSČ IČ zapsána v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Platnost a aktuálnost všeobecných obchodních podmínek: 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv na prodej výrobků WORKSTEEL s.r.o. a dále

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh Strana 2194 Sbírka zákonů č. 121 / 2016 Částka 47 121 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel. I. Úvod

Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel. I. Úvod Drážní úřad Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Č. j.: 1-1134/06-DÚ Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel I. Úvod 1. Tento metodický

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a uvádění do provozu (článek 4 směrnice) Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření,

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 16745/12-OTH OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY pro železobetonové trouby propustků Obecné technické podmínky schvaluje:

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Oprava lesní svážnice U seníku

Oprava lesní svážnice U seníku Správa lesů města Tábora, s.r.o. U Čápova dvora 2712 Měšice 390 02 Tábor V Táboře dne 6. 11. 2015 Počet stran textu: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. SLMT/261/2015/Ka k veřejné zakázce malého rozsahu podle

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Věc: Uplatňování ustanovení předpisu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent Strana 2224 Sbírka zákonů č. 122 / 2016 122 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb.,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU

PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU Petra Urbanová Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Analytika odpadů V 22.11. 2018, Litomyšl OBSAH PREZENTACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s.

Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s. Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s., IČ 27894134, se sídlem Otrokovice, Letiště

Více

Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 84/2015 Platnost od 20.08.2015 Účinnost od 04.09.2015 Aktuální znění 04.09.2015

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014 1. Předmět Předmětem těchto obchodních podmínek jsou dodávky metylesteru mastných kyselin (dále též jen FAME nebo zboží )

Více

SŽDC PO 33/2018-ŘO7. Pokyn ředitele odboru investičního k zajištění ochrany osobních údajů při zpracování agendy odboru investičního

SŽDC PO 33/2018-ŘO7. Pokyn ředitele odboru investičního k zajištění ochrany osobních údajů při zpracování agendy odboru investičního Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO 33/2018-ŘO7 Pokyn ředitele odboru investičního k zajištění ochrany osobních údajů při zpracování agendy odboru investičního Schváleno pod č.j.46777/2018- SŽDC-GŘ-07 dne

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/ března 2017 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/ března 2017 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 3/2017 17. března 2017 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Schválení přípustnosti použití válečkových stoliček SVV-P (SŽDC)... 2 Seznam

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 doručovací číslo: 656 46 Směrnice E07 revize 9 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Tento dokument je řízeným dokumentem dle ČSN EN ISO 9001:2016 a

Více

Čl. 8.3 Harmonogram prací. Příloha 3 Výňatek z obchodních podmínek ke Smlouvě ze dne : Čl. 8.7 Smluvní pokuty za prodlení

Čl. 8.3 Harmonogram prací. Příloha 3 Výňatek z obchodních podmínek ke Smlouvě ze dne : Čl. 8.7 Smluvní pokuty za prodlení Seznam příloh Příloha 1 Výňatek z obchodních podmínek ke Smlouvě ze dne 24. 10. 2007: Čl. 8.3 Harmonogram prací Příloha 2 Výňatek z obchodních podmínek ke Smlouvě ze dne 24. 10. 2007: Čl. 8.7 Smluvní pokuty

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle Metodického dopisu č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce obecná část, verze 4 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Více

05.02.a.b.c.d 5a, 6, 7, 8

05.02.a.b.c.d 5a, 6, 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Obec Podsedice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění Zadavatel: Obec Podsedice

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky [1] 9 Únor, 2014-13:03 editor Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody (dále jen VOP) Dodavatel : Vodárenská

Více

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun Technická norma Září 2017 Cementopísková směs MC Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Technická norma ČB MC 01-2010 Platnost : od 09/2017 Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, 266 01 Beroun Tato technická

Více

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 27. ledna 2016 č.j.: S 566/2016-SŽDC-O13 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD

PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD I. Obecná ustanovení PÓROBETON Ostrava a.s. jako výrobce pórobetonových výrobků a dodavatel dalších komponentů pro hrubou

Více

(systémy řízení kvality výstupních produktů)

(systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

11.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 337/31

11.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 337/31 11.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 337/31 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.9.2006

Více

UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky )

UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky ) UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky ) Výběrové řízení je realizováno dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 2020 a

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

SŽDC-SM53/MP1. Sjednocení postupu při uzavírání rámcových dohod. Účinnost ode dne uveřejnění. Schváleno pod č.j /2018-SŽDC-GŘ-O8

SŽDC-SM53/MP1. Sjednocení postupu při uzavírání rámcových dohod. Účinnost ode dne uveřejnění. Schváleno pod č.j /2018-SŽDC-GŘ-O8 Metodický pokyn Úroveň přístupu A SŽDC-SM53/MP1 Sjednocení postupu při uzavírání rámcových dohod Účinnost ode dne uveřejnění Schváleno pod č.j. 19355/2018-SŽDC-GŘ-O8 dne 8.3.2018 Mgr. Martina Kotková,

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

SYSTÉM ŠKOLENÍ PRO ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

SYSTÉM ŠKOLENÍ PRO ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNI CESTA 2018 10. - 12. dubna 2018 SYSTÉM ŠKOLENÍ PRO ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI Ing. Jitka Češková SŽDC, Generální ředitelství, Odbor personální, Praha 1. ÚVOD Systém školení

Více

05.02.a,b,c,d 5a, 6, 7

05.02.a,b,c,d 5a, 6, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.11.2006

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení. 2. Odpovědnost prodávajícího za vady. Reklamační řád S11-1

REKLAMAČNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení. 2. Odpovědnost prodávajícího za vady. Reklamační řád S11-1 1. Úvodní ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD 1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Přerov, Trávník 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 vydaného Radou města Přerova, Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka učebnic, pracovních sešitů a učebních

Více

Úroveň přístupu SŽDC PO-20/2018-GŘ

Úroveň přístupu SŽDC PO-20/2018-GŘ Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-20/2018-GŘ Pokyn generálního ředitele k povinné elektronizaci veřejných zakázek v podmínkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Schváleno pod čj. 35196/2018-

Více

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2016 OLOMOUC, 18. 20. DUBNA 2016 Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku Ing. Petr Jasanský Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.15 2004 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty ČSN EN 13055-1 72 1505 Duben Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates

Více

Zadávací dokumentace. - nejnižší nabídková cena bez DPH. magistrát. Název zadavatele: Statutární město Ostrava. IČO zadavatele:

Zadávací dokumentace. - nejnižší nabídková cena bez DPH. magistrát. Název zadavatele: Statutární město Ostrava. IČO zadavatele: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Název

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

BETOSAN s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK (dále jen obchodní podmínky )

BETOSAN s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK (dále jen obchodní podmínky ) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK (dále jen obchodní podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro dodávky výrobků společnosti BETOSAN s.r.o. na území ČR. Společnost (dále jen prodávající

Více

Osvědčení o vlastnostech výrobků zkoušení recyklátů

Osvědčení o vlastnostech výrobků zkoušení recyklátů Osvědčení o vlastnostech výrobků zkoušení recyklátů Úvod do problematiky Jana Klosová Recyklací stavebních a demoličních odpadů se začíná zabývat stále více firem. Je znát, že za poslední roky došlo k

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 /2005Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 /2005Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.

Více

Pokyn generálního ředitele č. 10/2013

Pokyn generálního ředitele č. 10/2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 10/2013 Věc: Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro technologické využití

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Č.j.: TMV/213/17 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) Elektrický ručně vedený

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 18 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti LABOR machine s r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

Reklamační řád. Tento reklamační řád je platný od a účinný od

Reklamační řád. Tento reklamační řád je platný od a účinný od Reklamační řád Preambule Společnosti KREINER, spol. s r.o., IČO 40526160, se sídlem Tylova 710/49, 301 00 Plzeň Jižní Předměstí, a KREINER EXKLUSIV s.r.o., IČO 25240731, se sídlem Tylova 710/49, 301 00

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 2. TP 114, dodatek č. 2

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 2. TP 114, dodatek č. 2 TP 114, dodatek č. 2 TP 114 dodatek č. 2 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Březen 2018 Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 56/2018-120-TN/1 ze dne 19. 3. 2018 s účinností

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název Výběrového řízení: Nákup nových technologií TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. víceúčelová dřevoobráběcí CNC linka 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Firma: TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o. Sídlo: Rýmařov

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Software (II.) zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na software (II.

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Software (II.) zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na software (II. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Software (II.) 009-2016 zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na software (II.) Zadavatel: Název zadavatele: Západočeská univerzita

Více

SŽDC PO-19/2018-GŘ. Řešení veřejné podpory při investiční činnosti do budov ON. Účinnost ode dne zveřejnění. Schváleno pod čj /2018-SŽDC-GŘ-O29

SŽDC PO-19/2018-GŘ. Řešení veřejné podpory při investiční činnosti do budov ON. Účinnost ode dne zveřejnění. Schváleno pod čj /2018-SŽDC-GŘ-O29 Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-19/2018-GŘ Řešení veřejné podpory při investiční činnosti do budov ON Schváleno pod čj. 33355/2018-SŽDC-GŘ-O29 dne 14.6.2018 Bc. Jiří Svoboda, MBA v.r. generální ředitel

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY 1. Zadavatel: SRUBMONT s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 27972925 Tel.: 608 555 400 E-mail: administrace@srubmont.cz

Více

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle Metodického dopisu č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce obecná část, verze 4 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Více

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor IČ:

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor IČ: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Laboratorní a měřicí technika (II.) 018-2016 zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (II.) Zadavatel:

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) TN se nevztahuje na výrobky deklarované dle ČSN EN 12467 ed.2, ověřování stálosti vlastností dle nařízení

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Strana 739 55 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

Více