Literatura. and Privacy in the Information Society. Data Mining and Profiling in Large Databases. Dordrecht: Springer, 2013.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura. and Privacy in the Information Society. Data Mining and Profiling in Large Databases. Dordrecht: Springer, 2013."

Transkript

1 BARTOŇ, M. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, BLACKBURN, S. Platónova Ústava: biografie. Praha: Beta, BLAHOŽ, J. Sjednocující se Evropa a lidská a občanská práva. Praha: ASPI, BRYCHTA, J. Praktické aspekty GDPR. In Obec & Finance 2018, příloha Veřejná správa online, č. 1. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Orac, CLAPHAM, A. et al. Realizing the Right to Health. Zurich: Rüfferandrub, CORINNE, J. N. The benefits of PDCA. In Quality Progress, roc. 35, č. 5, CUSTERS, B., CALDERS, T, SCHERMER, B., ZARSKY, T. Discrimination and Privacy in the Information Society. Data Mining and Profiling in Large Databases. Dordrecht: Springer, DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kolektiv. Občanské právo hmotné, Svazek 1., Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, FEILER, L., FORGO, N., NEBEL, M. The EU General Data Protection Regulation (GDPR): a commentary. Woking: Globe Law and Business, FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, FÜRSTOVÄ, M., POMAIZLOVÁ, K. GDPR - revoluce nebo rozvedení stávajícího? In Bulletin advokácie, č. 9, GHEZZI, A., PREIRA, Á. G., VESNIČ-ALUJEVIČ, L. The Ethics of Memory in a Digital Age. Interrogating the Right to be Forgotten. London: Paigrave Macmillan, GOLDSMITH, J., WU, T. Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World. Oxford University Press,

2 Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů GUTWIRTH, S. Privacy and the Information Age. Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, HORZINKOVÁ, E., URBAN, V. Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem a judikaturou. Praha: Linde, HŘIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, HUSOVEC, M. Zodpovednosť na internete podlá českého a slovenského práva. Praha: CZ.NIC, JÄGER, R, MOLEK, P. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda projevu. Praha: Auditorium, JEŽOVÁ, D. Právo na prenos údajov ako nové právo v EÜ. In Právní rozpravy 2018, sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. H radec Králové: M agnanimitas, KANT, I. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, KNAP, K., ŠVESTKA, J. Ochrana osobnosti v československém občanském právu. Praha: Orbis, KNAP, K., ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., PAVLÍK, R, PLECITÝ, V. Ochrana osobnosti podle občanského práva. Praha: Linde, KNUTH, D. E. Umění programování. 1. díl. Základní algoritmy. Brno: Com puter press, Kolektiv autorů. Občanská a lidská práva. 1. vyd. Praha: Aleko, KOPECKÝ, K., KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace (příručka pro učitele a rodiče). Olomouc: Net University, KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., KREJČÍ, V. Risks of internet communication. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého, KRČMÁŘ, P. Nový standard pro přihlašování: nenuťte uživatele měnit hesla [online]. Citace Dostupné z: < cz/clanky/novy-standard-pro-prihlasovani-nenutte-uzivatele-m e- nit-hesla/>. KUNT, M., LECHNER, T. Spisová služba. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část ( 1-654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, LECHNER, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges,

3 MATĚJKA, J. Internet jako objekt práva. Hledání rovnováhy autonomie a soukromí Praha: CZ.NIC, MATES, P. Správní uvážení. Plzeň: Aleš Čeněk, MATES, R, SMEJKAL, V. Е-Government v České republice: Právní a technologické aspekty. 2. podstatně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Leges, MATES, P, ŠMÍD, J. Can the Welfare State be Lean? Czech Yearbook of International Law, Volume V, MAYER-SCHÖNBERGER, V. Delete. The Virtue of Forgetting in the Digital Age. Princeton: Princeton University Press, MITLÖHNER, M., SOVOVÁ, O. Právní problematika umělé lidské reprodukce. Hradec Králové: Gaudeamus, MOLEK, P. Základní práva. Svazek první - Důstojnost. Praha: Wolters Kluwer, MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, NAVRÁTIL, J. a kol. GDPR pro praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, NEZMAR, L. GDPR: Praktický průvodce implementací. Praha: Grada, NIEUWENHUIS, A. J. Tussen privacy en persoonlijkheidsrecht. Hijmegen: Ars Aequi Libri, NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, E, LICHNOVSKÝ, B., TO MÍŠEK, J. GDPR. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, NULÍČEK, Michal et al. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, ONDŘEJOVA, E. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. P raha: Leges, PATTYNOVÁ, J., SUCHÁNKOVÁ, L., ČERNÝ, J. a kol. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Data a soukromí v digitálním světě. Komentář. Praha: Leges, PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. a 2. díl. Praha: Linde,

4 Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů PAVLÍČEK, V, HŘEBEJK, J., KNAPP, V, KOSTEČKA, J., SOVÁK, Z. Ústava a ústavní řád České republiky 2. díl: Práva a svobody. Praha: Linde, PIHERA, V. Zákon o bankách. Komentář. Praha: C. H. Beck, PICHRT, J. a kolektiv. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, POLČÁK, R. a kol. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, POLČÁK, R. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, POLČÁK, R. Právo a evropská informační společnost. Brno: AUB I, No 344, Muni Press. RÜCKER, D., KUGLER, T. New European general data protection regulation: a practitioners guide: ensuring compliant corporate practice. München: C. H. Beck, SIEGEL, E. Predictive Analytics. The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die. Hoboken: Wiley, Slovník veřejného práva československého. Sv. V., s Praha: Eurolex Bohemia, SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Kap. I. 1. vyd. Praha: Leges, STEINER, CH. Automate This. How Algorithms Came to Rule Our World. London: Penguin Books, SVOBODA, К. a kol. Občanský soudní řád. 1. vyd. Praha: Nakladatelství С. H. Beck, ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. 6. vyd. Praha: Nakladatelství С. H. Beck, ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. Praha: С. H. Beck, ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník (EVK). 1. vyd. Praha: Nakladatelství С. H. Beck, ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vyd. Praha: Nakladatelství С. H. Beck, ŠIMÍČEK, V. (ed.) Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita. M ezinárodní politologický ústav,

5 ŠIMONOVA, S. Modelování procesů a dat pro zvyšování kvality. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, ŠTĚPÁN, J., ŠTĚPÁN, J. Právní odpovědnost ve zdravotnictví. SZN, ŠUSTEK, R, HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Občanský zákoník: komentář. P raha: Wolters Kluwer ČR, The United Nations Office on Drugs and Crime. The use of the Internet for terrorist purposes. 1. vyd. Vídeň: United Nations, TVRDÝ, J., VAVRUŠKOVÁ, A. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář Praha: С. H. Beck, UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků: komplexní rozbor aktuální právní úpravy. 1. vyd. Kap. 5. Praha: Grada, ULSENHEIMER, von К. Arztstrafrecht in der Praxis. 2. vyd.,. H eidelberg: Müller, VAN HOBOKEN, }. V. J. Search engine freedom: on the implications of the right to freedom of expression for the legal governance of Web search engines. Amsterdam, University of Amsterdam, VETZO, M., GERARDS, J., NEHMELMAN, R. Algoritmes engrondrechten. Den Haag: Boom juridisch, VOIGT, R, VON DEM BUSSCHE, A. The EU General Data Protection Regulation (GDPR). Wien: Springer, VRABKOVÁ, I. Perspektivy řízení kvality ve veřejné správě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, WARREN, S. D., BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. In Harvard Law Review, roč. 4, č. 5, WESTIN, A. F. Freedom and Privacy. London: The Bodley Head, WIENER, N. The Human Use of Human Beings: cybernetics and society. London: Free Association Books,

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RDB22 Rozvrh výuky : 10 hod přednášek + 12 hodin seminářů

Více

Termín Téma Poč.hod.

Termín Téma Poč.hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ - Ošetřovatelská péče v interních oborech - kombinovaná forma Název předmětu : VYBRANÉ KPITOLY ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Rozvrhová zkratka : OSE/ODK26 Rozvrh výuky : 6 hodin

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Smlouva o výpůjčce Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Prameny a literatura Literatura

Prameny a literatura Literatura Použité zkratky AZ Autorský zákon Listina Listina základních práv a svobod ObchZ Obchodní zákoník OSŘ Občanský soudní řád OZ Občanský zákoník TiskZ Tiskový zákon TŘ Trestní řád TZ Trestní zákon ESLP Evropský

Více

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Sledování využívání elektronických informačních zdrojů Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Obsah Význam měření využívání EIZ Zahraniční projekty k měření využívání

Více

GDPR Projekt GDPR Compliance

GDPR Projekt GDPR Compliance GDPR Projekt GDPR Compliance DigiLion s.r.o. (Matěj Petrásek) Specialisté v oblasti ochrany osobních údajů a vyjednávání IT smluv. DigiLion Tým zkušených poradců s právním a technickým zázemím a s mezinárodní

Více

Fakulta právnická Katedra veřejné správy, LS 2019

Fakulta právnická Katedra veřejné správy, LS 2019 PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKA A SPRÁVA/SZPS LS 2018/2019 (18. 2. 25. 5. 2019) pondělí Přednáška 10.15-11.55 hod + Seminář 12.05-13.45 hod. - PC 520 Č. Datum: Téma: 1. 25. 2. 2019 Pojem sociální

Více

říjen 2019 leden 2020 Přednáškový cyklus o občanech a státu Garant kurzu: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., ústavní právník

říjen 2019 leden 2020 Přednáškový cyklus o občanech a státu Garant kurzu: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., ústavní právník říjen 2019 leden 2020 Přednáškový cyklus o občanech a státu Cyklus přednášek bude věnovaný otázce veřejné moci a jejího vztahu k jednotlivci, respektive k postavení jednotlivce v rámci společnosti a ve

Více

Výuka: Termín Téma Poč. hod.

Výuka: Termín Téma Poč. hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma Název předmětu : EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Rozvrhová zkratka : MNG/ORK16 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek, 4 hodiny

Více

POV. VOL. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V ADVOKACII/PPA LS 2018/2019 ( ) pondělí hod. - VC 329

POV. VOL. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V ADVOKACII/PPA LS 2018/2019 ( ) pondělí hod. - VC 329 POV. VOL. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V ADVOKACII/PPA LS 2018/2019 (18. 2. 25. 5. 2019) pondělí 12.05 13.45 hod. - VC 329 KPP/PPA VC 329 pondělí 12.05-13.45 Dittrich/Kostadinovová Č. Datum: Téma: 1. 18. 2. 2019

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds). právních dějin. Právní Právo po

Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds). právních dějin. Právní Právo po Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds). Encyklopedie českých právních dějin VI. svazek Právní Právo po 2016 Vzor citace: Schelle, Karel Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání Anotace ECCB 74 Dienstbier J., Dienstbierová J., Had M., Matějka Z., Stach S., Štouračová

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů

PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů I. Monografie - Finanční zajištění, Diplomová práce, Filip Čabart, Praha, 2008 - Harmonization of Civil and Commercial Law in Europe: A Guide to

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Komparace vybraných položek rozvahy dle české legislativy a IFRS

Komparace vybraných položek rozvahy dle české legislativy a IFRS Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

Publikace o ochranných známkách ve fondu MZK vydané v letech

Publikace o ochranných známkách ve fondu MZK vydané v letech Publikace o ochranných známkách ve fondu MZK vydané v letech 2008 2018 Zdroj: katalog MZK https://vufind.mzk.cz/ Poznámka: V případě zájmu o dané publikace se můžete obrátit na M. Machátovou nebo na informační

Více

Zneužití daňového práva versus legální optimalizace daňové povinnosti Z33, JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

Zneužití daňového práva versus legální optimalizace daňové povinnosti Z33, JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA Zneužití daňového práva versus legální optimalizace daňové povinnosti Z33, JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA 13. 11. 2012 Anotace Česká legislativa institut zneužití práva neupravuje. Soudy (EU i české)

Více

Publikace STUDIE KE STAŽENÍ

Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Kateřina Legnerová Generační obměna ve vedení podniků (2016) Praha: Wolters Kluwer Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová Lidské zdroje v sociálních

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle anotací

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle anotací Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle anotací Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání Anotace ECCB 73 Dienstbier J., Dienstbierová J., Had M., Matějka Z., Stach S., Štouračová

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Demokracie ve slovenském politickém prostředí / Jiří Bílý a kolektiv ISBN 978-80-7556-003-2 Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman

Více

Publikace. Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová. Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová Tereza Pospíšilová

Publikace. Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová. Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová Tereza Pospíšilová Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová Tereza Pospíšilová Společensky odpovědné podnikání Středoevropská univerzita v Praze (2018) a česká sociologie, Studie Praha: Wolters Kluwer

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

Právní a správní aspekty veřejné správy

Právní a správní aspekty veřejné správy Právní a správní aspekty veřejné správy (témata státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterské studium) Obor: Pedagogika veřejná správa (prezenční i kombinované studium) Akademický rok: 2018/2019

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, E-mail : kamollanla@yahoo.com ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 171... 1 ก ก ก 368...

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 2017

TEMATICKÉ OKRUHY PRO ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 2017 TEMATICKÉ OKRUHY PRO ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 2017 (podle návrhu vyhlášky o zkouškách a zvláštních zkouškách insolvenčních správců) A. INSOLVENČNÍ PRÁVO A OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ INSOLVENČNÍ

Více

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy.

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy. Metodický list pro bakalářského studium předmětu SP 1 Název tematického celku: Správní právo A1 Cíl tematického celku: Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou částí správního práva. Objasněn jim

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium Anotace : Studijní předmět poskytuje základní informace o ekonomické kriminalitě a o některých s ní spojených rizicích v podnikání. Uvádí se zobecněné případy a

Více

Počet přihlášení do Web of Science (leden prosinec 2004)

Počet přihlášení do Web of Science (leden prosinec 2004) Počet přihlášení do Web of Science Agrotest 0 0 8 0 1 1 2 8 13 16 22 24 95 Akademie věd ČR 8 545 7 774 8 312 7 304 7 071 6 472 6 033 5 390 6 734 4 782 6 311 6 511 81 239 Česká geologická služba 225 177

Více

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán. Školní rok:20 17/2018

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán. Školní rok:20 17/2018 Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. školní rok 2017/20 18 Vzdělávací program: Veřejná správ a regionální rozvoj. Obor:Veřejnosprávní činnost Ročník: I. Vyučující: JUDr.Sárka Palermová Školní rok:20 17/2018

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

BEZPEČTNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČTNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST Obor: BEZPEČTNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST 1.ročník PŘEDMĚT AUTOR NÁZEV HÁNOVÁ, E. a kol. Odmaturuj z literatury. Praha, Didaktis, 2002. ISBN 80-86285-37-5. Český jazyk a literatura, Estetika SOCHROVÁ, M. Čítanka

Více

Vybrané aspekty vztahu nabídky a poptávky v lokalizačních analýzách

Vybrané aspekty vztahu nabídky a poptávky v lokalizačních analýzách Vybrané aspekty vztahu nabídky a poptávky v lokalizačních analýzách Selected aspects of the relationship of supply and demand in location analyses Tereza Beníšková, Jaroslav Urminský VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

Ilona Kostadinovová, Publikační činnost

Ilona Kostadinovová, Publikační činnost Ilona Kostadinovová, Publikační činnost Doporučená literatura autorky: KOSTADINOVOVÁ, I. Struktura soudu jako záruka jeho efektivního fungování v praxi. Budování Mezinárodního trestního tribunálu. Via

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Knihovna Eurocentra Pardubice

Knihovna Eurocentra Pardubice Knihovna Eurocentra Pardubice Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Obecně o EU BRDEK, M., VYCHOVA, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI Publishing EC PCE 120 Nakladatelství CIHELKOVÁ, E., JAKŠ,

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 6/2017

Výnos děkanky FF UHK č. 6/2017 Hradec Králové, 25. dubna 2017 č. j. DFF/181/17 Výnos děkanky FF UHK č. 6/2017 Odměny akademických a vědeckých pracovníků a studentů za publikační činnost I. Úvodní ustanovení Tento výnos stanoví pravidla

Více

Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert. Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert

Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert. Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert Ceník systému ASPI platný od 10. 10. 2014 Název služby Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky),

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 2017

TEMATICKÉ OKRUHY PRO ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 2017 TEMATICKÉ OKRUHY PRO ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE 2017 (podle návrhu vyhlášky o zkouškách a zvláštních zkouškách insolvenčních správců) A. INSOLVENČNÍ PRÁVO A OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ INSOLVENČNÍ

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

PRAKTICKÁ SESTRA (1. ročník) a ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - denní studium

PRAKTICKÁ SESTRA (1. ročník) a ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - denní studium Obor: PRAKTICKÁ SESTRA (1. ročník) a ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - denní studium 1.ročník PŘEDMĚT AUTOR NÁZEV Český jazyk a literatura SOCHROVÁ, M. Čítanka 1. k literatuře v kostce. Praha, Fragment, 2007. 140

Více

Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D.

Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Pracoviště: Ing. Ondřej Svoboda doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. Ing. Mgr. David

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Blok A Veřejná správa, právo

Blok A Veřejná správa, právo Blok A Veřejná správa, právo 1. Veřejná správa (základní charakteristika) Charakteristika pojmů veřejná správa, vrchnostenská, nevrchnostenská, státní správa, samospráva, postavení orgánů veřejné správy

Více

Elektronické informační zdroje v AV ČR

Elektronické informační zdroje v AV ČR Elektronické informační zdroje v AV ČR - 2017 Seminář pro SVI a knihovny ústavů AV ČR Mgr. Iva Burešová Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i. 13. 6. 2017 13.6.2017 Elektronické informační zdroje 2 13.6.2017

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Příprava na legislativní změny a zkoušky odborné způsobilosti úvěrový specialista

Příprava na legislativní změny a zkoušky odborné způsobilosti úvěrový specialista Hlavní cíle programu Úspěšným absolvováním programu získají účastníci pokročilé odborné znalosti, které jim umožní zpracovávat sofistikovaná řešení v rámci uvěrových smluv. Díky kurzu si osvojí veškeré

Více

MICHAL RADVAN. Místní daně

MICHAL RADVAN. Místní daně MICHAL RADVAN Místní daně Vzor citace: Radvan, M. Místní daně. Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha : 2012, s. 244. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Radvan, Michal Místní daně / Michal Radvan. Vyd.

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 2. NÁRODNÍ A PODNIKOVÁ KULTURA KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNÍCKÝCH OSOB A PRÁVA TŘETÍCH OSOB

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNÍCKÝCH OSOB A PRÁVA TŘETÍCH OSOB TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNÍCKÝCH OSOB A PRÁVA TŘETÍCH OSOB JAN KOCINA Právnická fakulta ZČU v Plzni, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Teorie trestního práva se bude muset při další diskusi, která

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva a smlouva o dílo podle obchodního zákoníku TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Více

Problematika hodnocení společenské návratnosti investic

Problematika hodnocení společenské návratnosti investic Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Problematika hodnocení společenské návratnosti investic Metoda SROI a možnosti jejího využití v českém prostředí Kristýna Bernášková

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

INVESTIČNÍ SPECIALISTA SENIOR PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI

INVESTIČNÍ SPECIALISTA SENIOR PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI Hlavní cíle programu Úspěšným absolvováním programu konzultanti získají pokročilé odborné znalosti, které jim umožní zpracovávat sofistikovaná řešení v rámci komplexního finančního plánování. Současně

Více

NABÍDKA KNIH K PRODEJI Z VYDAVATELSTVÍ VŠERS

NABÍDKA KNIH K PRODEJI Z VYDAVATELSTVÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, z. ú. 370 01 Č. Budějovice, Žižkova tř. 6, tel.: 386 116 839, http://www.vsers.cz, e-mail: rektorat@vsers.cz NABÍDKA KNIH K PRODEJI Z VYDAVATELSTVÍ VŠERS

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina Jazykové programy na CD-ROM Němčina Deutsch an der Uni : němčina pro vysoké školy / Věra Höppnerová. -- Praha : Ekopress, 2009.-- 326 s. + 1 CD ISBN 978-80-86929-42-2 (brož.) F204356b příloha Deutsch im

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Počítačové a informační právo

Počítačové a informační právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Počítačové a informační právo Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou právních aspektů práva informačních systémů včetně

Více

ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU

ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU OBECNĚ Rozhodčí řízení (neboli arbitráž) má své dlouhodobé a pevné místo v oblasti způsobu řešení sporů, a to zejména mezi obchodníky.

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Ekonomika, řízení a financování justice a vězeňství Charakteristika

Více

LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ 8 PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ 6 BRNO SVITAVY 6 7 8 OLOMOUC 9 9 10 OSTRAVA LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ

Více

Zpráva o činnosti za období 2012/2013

Zpráva o činnosti za období 2012/2013 Zpráva o činnosti za období 2012/2013 Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity Centrum pro lidská práva a demokratizaci vzniklo v září 2009 jako nezávislá nezisková instituce zabývající se

Více

ČÁST PRVNÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

ČÁST PRVNÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ČÁST PRVNÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Výdělečnou činnost mohou jednotlivci provádět v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, tj. ve formě závislé činnosti. Danou činnost mohou provádět i nezávisle na jiných

Více

Anotace Vydavatel vydání Lacina, L. a kol.

Anotace Vydavatel vydání Lacina, L. a kol. Poslední aktualizace: únor 2014 Seznam knih k zapůjčení v Eurocentru Jihlava Ekonomie Lacina, L. a kol. Měnová integrace: Náklady a přínosy členství 2007 Společná měna C. H. Beck v měnové unii König, P.,

Více

Rodinně právní vztahy s mezinárodním prvkem rozhodné právo, mezinárodní příslušnost soudů, uznání a výkon soudních rozhodnutí. Mgr.

Rodinně právní vztahy s mezinárodním prvkem rozhodné právo, mezinárodní příslušnost soudů, uznání a výkon soudních rozhodnutí. Mgr. Rodinně právní vztahy s mezinárodním prvkem rozhodné právo, mezinárodní příslušnost soudů, uznání a výkon soudních rozhodnutí Mgr. Jana Turoňová Mezinárodní prvek Některé vztahy rodinného práva se liší

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva podle obchodního zákoníku TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Říjen 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Více

Technologie city logistiky

Technologie city logistiky Technologie city logistiky Ing. Ondrej Stopka, PhD. Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka ATCZ62 - CLIL jako výuková strategie na vysoké škole Průvodce

Více

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. Vyhláška ředitele č. 1/2019. Název:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. Vyhláška ředitele č. 1/2019. Název: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Institut politologických studií Vyhláška ředitele č. 1/2019 Název: Dlouhodobé hodnocení publikačního výkonu a systém hodnocení vědy na IPS FSV UK Účinnost:

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

Přehled aktivit za rok 2015

Přehled aktivit za rok 2015 14.3.2016 Přehled aktivit za rok 2015 Praxe a stáže na PF UK Přehled současného stavu 412 studentů prošlo úspěšně praxemi na celé fakultě v akademickém roce 2014/2015 Z toho 256 odbornými praxemi v soudnictví,

Více

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová výběrová rešerše) Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

UNIVERZITA KARLOVA. [Název disertační práce]

UNIVERZITA KARLOVA. [Název disertační práce] UNIVERZITA KARLOVA Právnická fakulta [Jméno disertanta/disertantky] [Název disertační práce] [případně podnázev] Disertační práce Školitel: [Prof. JUDr. YYYY XXX, DrSc.] (případně Konzultant: [Prof. JUDr.

Více

Disertační práce MPA. Michal Radvan. Zápatí prezentace

Disertační práce MPA. Michal Radvan. Zápatí prezentace Disertační práce MPA Michal Radvan Zápatí prezentace Směrnice děkana č. 10/2008 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŢÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU V RÁMCI PROGRAMU

Více

UNIVERZITA KARLOVA. [Název rigorózní práce]

UNIVERZITA KARLOVA. [Název rigorózní práce] UNIVERZITA KARLOVA Právnická fakulta [Jméno rigorozanta/rigorozantky] [Název rigorózní práce] [případně podnázev] Rigorózní práce (případně Pověřený akademický pracovník: [Prof. JUDr. YYYY XXX, DrSc.])

Více

Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období a perspektivy rozvoje ) / Jiří Dušek a kol.

Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období a perspektivy rozvoje ) / Jiří Dušek a kol. BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 DANICS, Štefan Základy vědy o politice / Danics, Š.

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 DANICS, Štefan Základy vědy o politice / Danics, Š.

Více

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví Miroslav Hirt a kolektiv Příručka je určena k základnímu vzdělání uchazeče o jmenování znalcem z oboru zdravotnictví, ale neměla by chybět ani v knihovně znalců zkušených. Jsou v ní uvedena všechna práva

Více

Seznam povinně volitelných předmětů v ak. roce 2015/2016

Seznam povinně volitelných předmětů v ak. roce 2015/2016 Seznam povinně volitelných předmětů v ak. roce 2015/2016 1 HP0022 Bankovní obchody 2/0 Zk 3 2 HP1841 Bankovní právo 2/0 Zk 3 3 HP0021 Bytové právo 2/0 Zk 3 4 HP3080 Central and Eastern European Moot Court

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Některé otázky odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem Vladimír Volný Plzeň, 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Rozšířený obsah databáze ASPI :

Rozšířený obsah databáze ASPI : Rozšířený obsah databáze ASPI : Daně a poplatky Doprava Katastr a zeměměřictví Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé Občanské právo procesní Pracovní právo a sociální zabezpečení Právo obchodních

Více

Urban Planner 2.0. nástroj pro hodnocení optimální využitelnosti území. Autoři: Mgr. Stanislav Šťastný, RNDr. Jaroslav Burian PhD.

Urban Planner 2.0. nástroj pro hodnocení optimální využitelnosti území. Autoři: Mgr. Stanislav Šťastný, RNDr. Jaroslav Burian PhD. Urban Planner 2.0 nástroj pro hodnocení optimální využitelnosti území Autoři: Mgr. Stanislav Šťastný, RNDr. Jaroslav Burian PhD. Vysoká škola: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta: Přírodovědecká Katedra:

Více