Název zakázky: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název zakázky: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová"

Transkript

1 DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY Název zakázky: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová Smluvní strany: Správa železnic, státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město IČO: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č ze dne Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc (dále jen Objednatel ) číslo smlouvy: E617-S-1157/2021 ISPROFOND: a Účastníci společnosti s názvem Rosice - Stéblová, Skanska + EŽ založené smlouvou o společnosti ze dne : Společník 1 nebo Správce: Skanska a.s. se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, Praha 8 IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B bank. spojení: xxx zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem, Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství a Společník 2 nebo Další společník: Elektrizace železnic Praha a.s. se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ IČO: , DIČ: CZ

2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809 zastoupená: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva Korespondenční adresa: Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, Praha 8- Karlín (dále jen Zhotovitel ) číslo smlouvy za Skanska a.s.: 27368/29/21 SAP: číslo smlouvy za Elektrizace železnic Praha a.s.: 11/21-OZ/SOD uzavřely tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen Smlouva ) : 1. PŘEDMĚT DODATKU: 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen ZL ) č. 1 a v souladu s 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím související změně Smluvní ceny: Zvýšení nákladů dle ZL č. 1 Snížení nákladů dle ZL č.1 Celková změna nákladů dle ZL č ,01 Kč - 0,00 Kč ,01 Kč S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny a její nahrazení novou Přílohou č. 1 ve znění Dodatku č. 1, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku Úprava formy uzavíraných dodatků elektronické podepisování Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. 16 Smlouvy o dílo následujícím způsobem: Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. Dodatky budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom vyhotovení a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

3 podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku: Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č.1 Za Objednatele Za Zhotovitele V Praze V Praze Ing. Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy Správa železnic, státní organizace Ing. Michal Jurka generální ředitel, Skanska a.s Ing. Aleš Krupka výkonný ředitel divize IS, Skanska a.s Ing. Luděk Valtr předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a.s Ing. Martin Janovský místopředseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a.s.

4 Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1 1

5 Stavba: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová Číslo PS, SO ZL.č. vícepráce méněpráce Rozpočet po dodatku K/ č.1 N SŽ PS Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové , ,60 zabezpečovací zařízení (TZZ) SŽ PS Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ED Pardubice, , ,76 SŽ PS doplnění ŽST Pardubice-Rosice DŘT nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení , ,62 SŽ PS (SZZ) ŽST Pardubice-Rosice n. L., místní kabelizace , ,49 SŽ PS ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, rozhlasové zařízení , ,09 SŽ PS ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, telefonní zapojovač , ,07 SŽ PS ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, kamerový systém , ,27 SŽ PS ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, EZS , ,22 SŽ PS ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, informační systém pro cestující , ,09 SŽ PS ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, TRS, MRS , ,81 SŽ PS ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, sdělovací zařízení , ,82 SŽ PS ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, DŘT , ,13 SŽ PS ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, STS 22kV, technologie , ,59 SŽ PS Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, traťové zabezpečovací , ,04 SŽ PS zařízení Pardubice-Rosice (TZZ) nad Labem Stéblová, DOK a TK , ,42 SŽ PS Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice , ,26 SŽ PS Semtín, Pardubice-Rosice rozhlasové nad zařízení Labem - Stéblová, zastávka Pardubice , ,24 SŽ PS Semtín, Pardubice-Rosice informační nad systém Labem pro - Stéblová, cestující zastávka Stéblová obec, , ,90 SŽ PS rozhlasové Pardubice-Rosice zařízení nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, , ,45 SŽ PS informační Pardubice-Rosice systém nad pro Labem cestující - Stéblová, kamerový systém na , ,74 SŽ PS železničních Pardubice-Rosice přejezdech nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, doplnění DŘT , ,11 SŽ PS Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice , ,09 SŽ PS Semtín, Pardubice-Rosice TTS 22kV, nad technologie Labem - Stéblová, zastávka Stéblová Obec, , ,60 SŽ PS TTS ŽST 22kV, Stéblová, technologie úprava staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) , ,53 SŽ PS ŽST Stéblová, místní kabelizace , ,58 SŽ PS ŽST Stéblová, doplnění telefonního zapojovače , ,89 SŽ PS ŽST Stéblová, doplnění DŘT , ,09 SŽ PS Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací , ,16 SŽ PS zařízení Medlešice (TZZ) - Pardubice-Rosice n. L., trubky HDPE a TK , ,81 SŽ PS CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení , ,14 SŽ PS Pardubice Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravčího , ,13 SŽ PS (PPV) Pardubice-Rosice nad Labem Stéblová, přenosový systém a TDS , ,86 SŽ PS Pardubice-Rosice nad Labem Stéblová, DDTS ŽDC , ,22 SŽ PS CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu , ,51 SŽ PS Pardubice - Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravčího , ,00 SŽ PS Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, GSM-R , ,31 SŽ SO Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek , ,43 SŽ SO Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, , ,11 SŽ SO následná Pardubice úprava hl.n. - GPK Pardubice Rosice n.l., železniční spodek , ,68 SŽ SO Pardubice hl. n. Pardubice-Rosice nad Labem,opěrná zeď v km , ,60 SŽ SO ,051-2,106 ŽST Pardubice-Rosice vlevo nad Labem, železniční svršek , ,64 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná , ,99 vlast. 3.oSO úprava ŽST Pardubice-Rosice GPK nad Labem, vlečka č Synthesia, , ,55 vlast. 3.oSO železniční ŽST Pardubice-Rosice svršek nad Labem, vlečka č Prefa Pardubice, , ,48 SŽ SO železniční ŽST Pardubice-Rosice svršek nad Labem, železniční spodek , ,44 vlast. 3.oSO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č Synthesia, , ,86 vlast. 3.oSO železniční ŽST Pardubice-Rosice spodek nad Labem, vlečka č Prefa Pardubice, , ,75 SŽ SO železniční ŽST Pardubice spodek - Rosice nad Labem, nástupiště č , ,43 SŽ SO ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.1, demolice , , ,63 N SŽ SO nástupišť ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č , ,21 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní vlast. 3.oSO komunikace, ŽST Pardubice-Rosice část Správa nad železnic L., žel. přejezd ev. km 3,301, místní vlast. 3.oSO kom., ŽST Pardubice-Rosice část Transform a.s. nad Lázně Labem, Bohda žel. přejezd ev. km 3,301, místní vlast. 3.oSO komunikace, ŽST Pardubice-Rosice část JHV nad - Engineering Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní SŽ SO komunikace, ŽST Pardubice-Rosice část Synthesia nad L., a.s. žel. přejezd ev. km 4,232, účelová vlast. 3.oSO komunikace, ŽST Pardubice-Rosice část Správa nad železnic Labem, žel. přejezd ev. km 4,232, SŽ SO účelová ŽST Pardubice-Rosice kom., část Statutár. nad Labem, m. Pardubice železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe Původní rozpočet , , , , , , , , , , , , , ,92

6 SŽ SO ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most v km 2, , ,88 SŽ SO podchod ŽST. Pardubice pro cestující - Rosice nad Labem, železniční most ev. km 3, , ,19 SŽ SO přes ŽST Pardubice-Rosice Brozanský potok nad Labem, železniční propustek ev. km , ,35 vlast. 3.oSO ,960 ŽST Pardubice-Rosice přes vodoteč nad Labem, silniční most přes trať v žkm , ,15 vlast. 3.oSO ,494 ŽST Pardubice-Rosice na ulici Generála nad svobody Labem,, zábr úprava sdělovacího vedení , ,26 vlast. 3.oSO T-Mobile ŽST PARDUBICE-ROSICE km 2,410 NAD LABEM, ÚPRAVA VO MĚSTO , ,01 vlast. 3.oSO PARDUBICE ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana jednotné kanalizace DN , ,35 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice VaK v nad žkm Labem, 2,517 odvodnění podchodu v km 2, , ,70 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, dešťová kanalizace pro nový , ,93 SŽ SO provozní ŽST Pardubice-Rosice objekt Správy nad železnic Labem, v žkm odvodnění 3, zastřešení nástupišť , ,80 vlast. 3.oSO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu LT DN , ,22 vlast. 3.oSO VaK ŽST Pardubice-Rosice v žkm 2,508 nad Labem, přeložka STL plynovodu OC DN , ,25 vlast. 3.oSO ŽST RWE Par.-Rosice v žkm 2,396 n. L., příst. kom. od Př.ev. km 3,301,část St.m , ,48 SŽ SO Pardubice ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, přístupová komunikace k novému , ,36 vlast. 3.oSO technologickému ŽST Par.-Rosice n. objektu L., příst. kom. od Př.ev. km 3,301,část soukr , ,96 SŽ SO vlastník ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, kabelovod , ,35 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, stavební úpravy výpravní budovy , ,96 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nový technologický objekt , ,60 vlast. 3.o SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení , ,27 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km , ,99 SŽ SO ,232 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č , ,70 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č , ,75 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, orientační systém , ,25 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice stavědla č , ,29 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice trafostanice , ,00 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice stavědla č , ,14 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení , ,69 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek , ,00 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení , ,45 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, DOÚO , ,29 SŽ SO ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, podchod pro cestující, , ,22 SŽ SO elektroinstalace ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. Km 2, , ,45 SŽ SO přes ŽST Pardubice-Rosice řeku Labe, osvětlení nad konstrukce Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí , ,39 SŽ SO Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek , ,94 SŽ SO Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek, následná , ,27 SŽ SO úprava Pardubice-Rosice GPK nad Labem - Stéblová, železniční spodek , ,61 SŽ SŽ SO SO Pardubice-Rosice nad Labem, zastávka Pardubice - Semtín, vnější nástupiště Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, SŽ SO nová Pardubice-Rosice vnější nástupiště nad L. - Stéblová, žel. přejezd ev. km 8,295, vlast. 3.oSO silnice Pardubice-Rosice III/0376, část nad L. Správa - Stéblová, železnžel. přejezd ev. km 8,295, SŽ SO silnice Pardubice-Rosice III/0376, část nad Pardubic. Labem - Stéblová, kraj železniční most v km SŽ SO ,800 Pardubice-Rosice - podchod pro nad cestující Labem - a Stéblová, pěší železniční most ev. km SŽ SO ,215 Pardubice-Rosice přes vodoteč nad Labem - Stéblová, železniční most ev. km SŽ SO ,176 Pardubice-Rosice přes Velkou nad strouhu Labem-Stéblová, železniční propustek ev. km SŽ SO ,578 Pardubice-Rosice přes občasnou nad vodoteč Labem-Stéblová, železniční propustek ev. km SŽ SO ,375 Pardubice-Rosice přes vodoteč nad Labem-Stéblová, železniční propustek ev. km SŽ SO ,254 Pardubice-Rosice přes vodoteč nad Labem-Stéblová, železniční propustek ev. km SŽ SO ,857 Pardubice-Rosice přes vodoteč nad Labem-Stéblová, železniční propustek ev. km vlast. 3.oSO ,505 Pardubice-Rosice přes vodoteč nad Labem - Stéblová, silniční most přes trať v vlast. 3.oSO žkm Pardubice-Rosice 4,608 na silnici nad I/36, Labem zábrany - Stéblová, silniční most přes trať v vlast. 3.oSO žkm Pardubice-Rosice 7,005 na silnici nad III/0375, Labem-Stéblová, zábr silniční propustek přes přítok vlast. 3.oSO Hledíkovského Pardubice-Rosice potoka nad Labem - Stéblová, přeložka jednotné SŽ SO kanalizace Pardubice-Rosice 2 x DN nad 600 Labem VaK Pardubice - Stéblová, v žkm odvodnění 4 podchodu v km vlast. 3.oSO ,800 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, ochrana kanalizačního vlast. 3.oSO výtlaku Pardubice-Rosice PE d.110 VaK nad Labem Pardubice - Stéblová, v žkm 6, přeložka kanalizačního vlast. 3.oSO výtlaku Pardubice-Rosice VaK Pardubice nad Labem v žkm - 8,314 Stéblová, přeložka vodovodu LT DN vlast. 3.oSO Pardubice-Rosice VaK nad v žkm Labem 4,530 - Stéblová, přeložka vodovodu PE vlast. 3.oSO d.315 Pardubice-Rosice VaK Pardubice nad v Labem žkm 5,295 - Stéblová, přeložka vodovodu OC DN vlast. 3.oSO Pardubice-Rosice VaK nad v žkm Labem 5,458 - Stéblová, přeložka vodovodu PE d.90 vlast. 3.oSO VaK Pardubice-Rosice v žkm nad 8,308 Labem - Stéblová, přeložka VTL plynovodu OC vlast. 3.oSO DN Pardubice-Rosice 200 RWE v žkm nad 3,971 Labem - Stéblová, ochrana VTL plynovodu OC vlast. 3.oSO DN Pardubice-Rosice 200 RWE v žkm nad 5,485 Labem - Stéblová, přeložka STL plynovodu PE d.63 RWE v žkm 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16

7 vlast. 3.oSO Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, přeložka horkovodu 2 x DN , ,65 SŽ SO Pard.-Rosice EOP v žkm n.l.- 4,555 Stéblová, zastávka Pard.-Semtín, přístupové , ,93 vlast. 3.oSO kom. Pard.-Rosice na nást., n. část L. - Stéblová, Správa železnic zast. Par.-Semtín, přístupové kom. na , ,86 SŽ SO nást.,část Pardubice-Rosice St. m. Pardubice n. L. - Stéblová, příst.kom. za rušený přejezd ev , ,91 vlast. 3.oSO km Pardubice-Rosice 5,953, část Správa n.l. - železnic Stéblová, příst. kom. za rušený přejezd ev , ,43 SŽ SO km Pardubice-Rosice 5,953, část obec nad Srch Labem - Stéblová, PHS v km 4,811-5, , ,12 SŽ SO vlevo Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, PHS v km 5,845-5, , ,76 SŽ SO vlevo Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, PHS v km 7,042-7, , ,79 vlast. 3.o SO vlevo Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení , ,34 SŽ SO Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 8, , ,76 SŽ SO Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, , ,49 SŽ SO základy Pardubice-Rosice TTS nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice , ,35 SŽ SO Semtín, Pardubice-Rosice základy TTS nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice , ,93 SŽ SO Semtín, Pardubice-Rosice přístřešky nad Labem nástupištích - Stéblová, zastávka Pardubice , ,98 SŽ SO Semtín, Pardubice-Rosice zastřešení nad výstupů Labem z - podchodu Stéblová, zastávka Stéblová obec, , ,31 SŽ SO přístřešky Pardubice-Rosice na nástupištích nad Labem - Stéblová, , ,94 SŽ SO zastávka Pardubice-Rosice Pardubice-Semtín, nad Labem orientační - Stéblová, systém , ,45 SŽ SO zastávka Pardubice-Rosice Stéblová nad obec, Labem orientační - Stéblová, systémzastávka Pardubice , ,09 SŽ SO Semtín, Pardubice-Rosice demolice nad technologického Labem - Stéblová, domkutrakční vedení , ,28 SŽ SO Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava , ,92 SŽ SO připojení Pardubice-Rosice napájecího nad vedení Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava , ,76 SŽ SO připojení Pardubice-Rosice zpětného nad vedení Labem-Stéblová, úprava přípojky nn pro RD v , ,36 SŽ SO km ŽST 4,232 Pardubice-Rosice nad Labem-Stéblová, zastávka Pardubice , ,07 SŽ SO Semtín, Pardubice-Rosice venkovní nad osvětlení Labem a - rozvody Stéblová, nnželezniční most v km , ,11 SŽ SO ,800 ŽST Pardubice-Rosice - podchod pro pěší nad - Labem-Stéblová, elektroinstal zastávka Stéblová , ,01 SŽ SO obec, Pardubice-Rosice venkovní osvětlení nad Labem-Stéblová, a rozvody nn úprava přípojky nn pro RD v , ,64 SŽ SO km Pardubice-Rosice 8,302 nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava , ,35 SŽ SO dálkového Pardubice-Rosice ovládání nad úsekových Labem - Stéblová, odpojovačů TM Stéblová, úprava , ,52 SŽ SO návěsti Pardubice-Rosice pro elektrický nad Labem-Stéblová, provoz magistrální rozvod 22kV , ,24 SŽ SO Správe Pardubice-Rosice železnic nad Labem - Stéblová, ukolejnění vodivých , ,25 SŽ SO konstrukcí ŽST Stéblová, železniční svršek , ,80 SŽ SO ŽST Stéblová, železniční svršek, následná úprava GPK , ,10 SŽ SO ŽST Stéblová, železniční spodek , ,40 SŽ SO ŽST Stéblová, úprava trakčního vedení , ,70 SŽ SO ŽST Stéblová, elektrický ohřev výhybek , ,44 SŽ SO ŽST Stéblová, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů , ,08 SŽ SO Pardubické ŽST Stéblová, zhlaví úprava osvětlení - Pardubické zhlaví , ,91 SŽ SO ŽST Stéblová, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí , ,01 SŽ SO Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek , ,88 SŽ SO Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, , ,25 SŽ SO následná Medlešice úprava - Pardubice-Rosice GPK nad Labem, železniční spodek , ,19 SŽ SO Medlešice - Pardubice-Rosice n. L., zastávka Staré Jesenčany, , ,42 SŽ SO úprava Medlešice příst. - Pardubice-Rosice kom. na nást. nad Labem, základy RD u přejezdu v , ,99 SŽ SO km Medlešice-Pardubice-Rosice 85,419 nad Labem,základy RD u přejezdu v km , ,99 SŽ SO ,744 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v , ,99 SŽ SO km Medlešice 87,253- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD , ,40 SŽ SO v Medlešice km 85,415 - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD , ,82 SŽ SO v Medlešice km 86,745 - Pardubice-Rosice nad Labem, přípojka nn pro RD v km , ,75 SŽ SO ,247 Všeobecný objekt , ,02 SŽ SO Všeobecný objekt , ,83 SŽ SO Pardubice hl. n. - Stéblová, výstroj a značení trati , ,14 SŽ SO Pardubice-Rosice nad Labem Stéblová, úprava DK Správa železnic , ,58 SŽ SO Pardubice-Rosice nad Labem Stéblová, drobná architektura na , ,70 SŽ SO nástupištích Odstranění lesní zeleně primární , ,88 SŽ SO Odstranění mimolesní zeleně primární , ,41 SŽ SO Ekologická opatření - tůně , ,00 SŽ SO Náhradní výsadby , ,50 SŽ SO Odstranění lesní zeleně sekundární , ,35 SŽ SO Odstranění mimolesní zeleně sekundární , , , ,01 0, ,34

8 Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle 69a zákona č. 499/2004 Sb. Doložka číslo: Původní datový formát: application/pdf UUID původní komponenty: 87f6edbb a95-94ff Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ) Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace Datum vyhotovení ověřovací doložky: :18:01

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I Smlouva o právu provedení stavby č.: kterou ve smyslu ust. 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov *CRDUX00BUM9R* CRDUX00BUM9R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0997/16-7/Bj V Praze dne 10. srpna 2017 Č. j.: DUCR-45862/17/Bj Telefon: +420

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í *crdux00c69j3* CRDUX00C69J3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-22/Kr V Praze dne 2. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-63042/17/Kr Telefon: +420

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 č.j. 10-1642/05-O-DÚ/Vv V Praze dne 4. 4. 2006 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: 602 668 810 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00box2r* CRDUX00BOX2R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 27. června 2017 Sp. zn.: MP-SDP0980/16-8/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux008szw6* CRDUX008SZW6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-5/Kr V Praze dne 28. července 2015 Č. j.: DUCR-43411/15/Kr Telefon: +420

Více

'Rekonstrukce žst. Jaroměř

'Rekonstrukce žst. Jaroměř *CRDUX00C9G20* CRDUX00C9G20 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0519/17-7/Bj V Praze dne 28. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-68586/17/Bj Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux0093hvd* CRDUX0093HVD DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 1. října 2015 Sp. Zn.: DUCR-57318/15/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň *CRDUX00BVLWE* CRDUX00BVLWE DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0030/17-7/Kn V Plzni dne 21. srpna 2017 Č. j.: DUCR-47170/17/Kn Telefon: +420 972 524

Více

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha DOKUMENTACE EIA podle 8 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 zákona pro záměr Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí .2.11. rlo 13 501 JfalťJJ'lq 0. ~..,i.4 _ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc 1111I11~~III~IIIIIIIIIIII!~lIllllIlllIlIlllllllIlmllmll~11 CRDUX006DYPP 779 00 OLOMOUC Sp. Zn.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í O U K O N Č E N Í D O K A Z O V Á N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í O U K O N Č E N Í D O K A Z O V Á N Í *CRDUX00EF4DP* CRDUX00EF4DP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0439/18-9/Nv V Olomouci dne 29. května 2019 Č. j.: DUCR-28707/19/Nv Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux007a3oh* CRDUX007A3OH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 9. června 2014 Sp. Zn.: MP-SDP0423/14-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/004307/2014 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00CNPTG* CRDUX00CNPTG DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0108/17-8/Lh V Praze dne 6. března 2018 Č. j.: DUCR-13279/18/Lh Telefon: +420

Více

DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo číslo: 02188/2012/IM ze dne číslo Dohody zhotovitele: D00254 (dále jen dohoda")

DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo číslo: 02188/2012/IM ze dne číslo Dohody zhotovitele: D00254 (dále jen dohoda) KUMSP08D7AI3 l' 1 www.opd.cz fia Popravo ^jíiljlíf irvtí do píary sfdi DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo číslo: 02188/2012/IM ze dne 8.10. 2012 číslo Dohody zhotovitele: 030217D00254 (dále jen dohoda")

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00bf4r6* CRDUX00BF4R6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0104/17-3/Vb V Olomouci dne 19. dubna 2017 Č. j.: DUCR-22922/17/Vb Telefon: +420

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení *CRDUX00DSC2G* CRDUX00DSC2G DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0481/18/Sj V Olomouci dne 17.12.2018 Č. j.: DUCR-73462/18/Sj Telefon: +420 972 741

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 *MC05X00NHFHE* MC05X00NHFHE odbor Stavební úřad Spis. zn.: MC05/OSU/20358/2018/Šev/Sm.5018/1 Archiv:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005ddtp* CRDUX005DDTP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0052/13-6/Sj V Olomouci dne 14. února 2013 Č. j.: DUCR-8017/13/Sj Telefon: +420 972 741

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A I. I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A

I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A I. I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A *crdux00dkkka* CRDUX00DKKKA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0480/18-5/Lj V Praze dne 31. října 2018 Č. j.: DUCR-61663/18/Lj Telefon:

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00cinkw* CRDUX00CINKW DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0159/15-28/Kr V Praze dne 5. února 2018 Č. j.: DUCR-6091/18/Kr Telefon: +420 972

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux00ai7i8* CRDUX00AI7I8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0475/16-3/Vb V Olomouci dne 7. září 2016 Č. j.: DUCR-55549/16/Vb Telefon: +420 972

Více

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova l, 772 58 Olomouc Č.j. došlého dokumentu: 796/08 Č.j.:21-5037/08-DÚ/Kf V Brně dne 3. března 2008 Oprávněná úřední osoba: Košulič Rudolf Telefon : 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux009cnri* CRDUX009CNRI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15-8/Sj V Olomouci dne 1. prosince 2015 Č. j.: DUCR-71642/15/Sj Telefon: +420

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ *CRDUX00CFZJS* CRDUX00CFZJS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0559/17-5/Dk V Olomouci dne 10. ledna 2018 Č. j.: DUCR-1813/18/Dk Telefon: +420

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha *crdux005j157* CRDUX005J157 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 28. března 2013 Sp. Zn.: MP-SDP0174/13-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux008enk8* CRDUX008ENK8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0102/15-6/De V Olomouci dne 8. dubna 2015 Č. j.: DUCR-19173/15/De Telefon: +420 972 741

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Spis.zn.: MUC/04359/2012/L Čelákovice, dne 11.10.2012 Č.j.: MUC/10546/2012 Vyřizuje:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux0087j5m* CRDUX0087J5M Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-13/Kx V Plzni dne 12. února 2015 Č. j.: DUCR-8237/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00aw6sz* CRDUX00AW6SZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0627/16-4/Vb V Olomouci dne 5. prosince 2016 Č. j.: DUCR-76725/16/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU *CRDUX00BQZIF* CRDUX00BQZIF DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0159/17-2/Jz V Plzni dne 13. července 2017 Č. j.: DUCR-40137/17/Jz Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice Č. j.: MR-S 12 992-09-OSU-Bo-255 V Rosicích dne 07.11.2016 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou *CRDUX00AXZ0V* CRDUX00AXZ0V DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-2/Vb V Olomouci dne 14. prosince 2016 Č. j.: DUCR-79223/16/Vb Telefon: +420

Více

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI STAVBY. Rekonstrukce žst. Olomouc

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI STAVBY. Rekonstrukce žst. Olomouc ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI STAVBY Rekonstrukce žst. Olomouc OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ... 9 3. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI...

Více

Umístění stavby: Popis stavby:

Umístění stavby: Popis stavby: *crdux0060h82* CRDUX0060H82 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0162/13-20/Km V Olomouci dne 23. července 2013 Č. j.: DUCR-40145/13/Km Telefon: 602668934

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *CRDUX00EF06G* CRDUX00EF06G DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0047/19/Sj V Olomouci dne 28. května 2019 Č. j.: DUCR-28568/19/Sj Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux007zaqt* CRDUX007ZAQT DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-6/Ce V Praze dne 17. prosince 2014 Č. j.: DUCR-71920/14/Ce Telefon: 602 668

Více

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/147008/2012 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín Vlkov u Tišnova

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín Vlkov u Tišnova *CRDUX00BAKX1* CRDUX00BAKX1 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0650/16-7/Vb V Olomouci dne 15. března 2017 Č. j.: DUCR-16047/17/Vb Telefon: +420

Více

A Průvodní zpráva. Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, úsek Hájek Karlovy Vary. Stavba: Přípravná dokumentace

A Průvodní zpráva. Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, úsek Hájek Karlovy Vary. Stavba: Přípravná dokumentace A Průvodní zpráva Stavba: Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace Prosinec 2012 Ing. Tomáš Traksl A.1 Identifikační údaje stavby Název

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux006tpdc* CRDUX006TPDC DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0566/13-11/Hm V Praze dne 21. února 2014 Č. j.: DUCR-9293/14/Hm Telefon: 602 378 117

Více

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í. pro stavbu dráhy : : Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín.

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í. pro stavbu dráhy : : Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín. Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova 1 772 58 Olomouc ---------------------------------------- Čj. došlého dokumentu: 5288/08 Čj.: 20-0265/07-13359-DÚ/Km V Olomouci dne 26.1.2009 Oprávněná

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00bngj2* CRDUX00BNGJ2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0211/17-3/Vb V Olomouci dne 16. června 2017 Č. j.: DUCR-35196/17/Vb Telefon: +420

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU CRDUX0046WVQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0224/12-5/De V Olomouci dne 7. června 2012 Č. j.: DUCR-19599/12/De Telefon: +4209727 41315 (linka 214)

Více

Kraj Vysocí n a. ODSH/H.Strnadové

Kraj Vysocí n a. ODSH/H.Strnadové lajť Vi M i Kraj Vysocí n a KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina Název dokumentu: 11/150 Okrouhlice - most evid. číslo 150-022" - dodatek č.1 Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Libor Joukl, náměstek pro oblast dopravy

Více

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) číslo smlouvy objednatele: 1179-2018-505101 číslo smlouvy zhotovitele: 8081085ZSL (dále jen Dodatek ) uzavřený podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00b1l8k* CRDUX00B1L8K DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-5/Vb V Olomouci dne 12. ledna 2017 Č. j.: DUCR-2702/17/Vb Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux007vr35* CRDUX007VR35 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0661/14-6/Km V Olomouci dne 14. listopadu 2014 Č. j.: DUCR-66500/14/Km Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice Č. j.: MR-S 12992-09-OSU-Bo-115 V Rosicích dne 26.01.2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ

Více

Opis, strana 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Opis, strana 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Opis, strana 1 Drážní úřad sekce stavební-oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Č.j.: 10-1187/04-2-DÚ/Kr Vyřizuje: Ing. Kořínková Telefon: 602 668 985 V Praze dne 3.března 2005 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux007kzl2* CRDUX007KZL2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0526/14-3/Vb V Olomouci dne 2. září 2014 Č. j.: DUCR-49579/14/Vb Telefon: +420 972 741 315

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00ELB3K* CRDUX00ELB3K DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0283/19-2/Vb V Olomouci dne 15. července 2019 Č. j.: DUCR-36956/19/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003msll* CRDUX003MSLL DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0801/11-6/Sj V Olomouci dne 25. listopadu 2011 Č. j.: DUCR-59082/11/Sj Telefon: +420 9727

Více

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno Královo Pole - Kuřim

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno Královo Pole - Kuřim *CRDUX00ARUCC* CRDUX00ARUCC DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0627/16-2/Vb V Olomouci dne 8. listopadu 2016 Č. j.: DUCR-70165/16/Vb Telefon: +420

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux008cplf* CRDUX008CPLF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0130/15-Sj V Olomouci dne Č. j.: DUCR-16224/15/Sj Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-1645/2016. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-1645/2016. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-1645/2016 č. zhotovitele: 23/16-OZ/SOD Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 169 A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 169 A Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Dominikánská 2, 601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno Číslo jednací: STU/01/0502840/000/037 Oprávněná úřední osoba: Ing. Helena Škarohlídová,

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E NÍ

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E NÍ *CRDUX00DEJSJ* CRDUX00DEJSJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0105/18-6/Vd V Plzni dne 9. října 2018 Č. j.: DUCR-51944/18/Vd Telefon: +420 972 524

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D. sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11. 301 36 Plzeň

D R Á Ž N Í Ú Ř A D. sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11. 301 36 Plzeň D R Á Ž N Í Ú Ř A D sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11 301 36 Plzeň Č.j. 30-1535/06-DÚ/Vc V Plzni dne 15. května 2007. Zpracovatel: Ing. Vaníček, tel.č.: 602 669183, tel a fax 972 524 098 OZNÁMENÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 239

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 239 Odbor výstavby Dominikánská 2, 60169 Brno Pracoviště: Měnínská 4, 60192 Brno Číslo jednací: STU/01/0502840/000/045 Oprávněná úřední osoba: Ing. Helena Škarohlídová, tel.: 542526427, fax: 542526499 V Brně

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux00c9wsa* CRDUX00C9WSA DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0467/17-6/Vb V Olomouci dne 27. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-69233/17/Vb Telefon: +420

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 16.10.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.10.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřenou mezi městem Písek a společností

Více

Dodatek č.1. Oprava koleje Liberec - Raspenava, 1. etapa

Dodatek č.1. Oprava koleje Liberec - Raspenava, 1. etapa Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: S 640 092 300 16 č. smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0359 evid. číslo registru VZ: 6405067 Oprava koleje Liberec - Raspenava, 1. etapa Smluvní strany

Více

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň Miroslav Krsek

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň Miroslav Krsek Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň Miroslav Krsek Program Prezenční listina Zadání hlavní zajímavé body Předpokládaný návrh Rušení železničních přejezdů 27. 7. 2017 2 Modernizace

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D. sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11. 301 36 Plzeň

D R Á Ž N Í Ú Ř A D. sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11. 301 36 Plzeň D R Á Ž N Í Ú Ř A D sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11 301 36 Plzeň Č.j. 30-1241/07-DÚ/Vc V Plzni dne 20.prosince 2007. Oprávněná úřední osoba: Ing. Vaníček, tel.č.: 602 669183, tel a fax 972 524

Více

Odstranění povodňových škod na trati 086 Liberec Česká Lípa

Odstranění povodňových škod na trati 086 Liberec Česká Lípa D o d a t e k č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: S 640 273 180 13 číslo smlouvy zhotovitele: 2013/1012/0898 Smluvní strany: Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo:

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 jednající: Ing. Pavel Surý, generální ředitel IČO: 70994234,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008bx3q* CRDUX008BX3Q DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0165/15-4/Bj V Praze dne 1. dubna 2015 Č. j.: DUCR-15037/15/Bj Telefon: +420 972 241

Více

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 V KOV SYST M Bpv SOU ADNICOV SYST M S-JTSK 0,000 =, m n. m. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: 01 - - 02 03 - - - - Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 Sdruen

Více

DODATEK Č. 3. ke SMLOUVĚ O DÍLO. č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18

DODATEK Č. 3. ke SMLOUVĚ O DÍLO. č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18 DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18 uzavřené dne 18.01.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

R O Z H O D N U T Í. na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 stavebního zákona

R O Z H O D N U T Í. na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 stavebního zákona *CRDUX00C0DGW* CRDUX00C0DGW DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0030/17-10/Kn V Plzni dne 4. října 2017 Č. j.: DUCR-54686/17/Kn Telefon: +420 972 524

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Bc. Jiří Svoboda, MBA Generální ředitel

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Bc. Jiří Svoboda, MBA Generální ředitel Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji Bc. Jiří Svoboda, MBA Generální ředitel Dlážděná 1003/7, Praha 1 06.09.2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Provozuje tratě

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, Židlochovice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

E Dopracování variant řešení ŽU Brno NÁVRH RÁMCOVÉ OBJEKTOVÉ SKLADBY VARIANTY B - PETROV

E Dopracování variant řešení ŽU Brno NÁVRH RÁMCOVÉ OBJEKTOVÉ SKLADBY VARIANTY B - PETROV Doplňující údaje: 0 31.03.2014 první vydání kolektiv Ing. Hamplová Ing. Babič Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace Dlážděná 7/1003,

Více

Dodatek č. 2. ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5410/2016 "Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice"

Dodatek č. 2. ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5410/2016 Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5410/2016 "Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice" uzavřený mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a,

Více