ÚZEMNÍ DIMENZE V OPERAČNÍCH PROGRAMECH NA OBDOBÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ DIMENZE V OPERAČNÍCH PROGRAMECH NA OBDOBÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ"

Transkript

1 ÚZEMNÍ DIMENZE V OPERAČNÍCH PROGRAMECH NA OBDOBÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ 1

2 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI netýká se LK 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI netýká se LK PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP zaměřen na hospodářsky problémové regiony (mapa č.1) a území s vysokou mírou nezaměstnaností (počítá se vždy 1 měsíc před výzvou okresy s nezaměstnaností vyšší než průměr ČR) a dále urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI (netýká se LK). Z tohoto pohledu je vhodné odlišit územní přístupy rovněž dle formy podpory; zatímco v případě finančních nástrojů se předpokládá plošné směřování intervencí, v případě dotací MSP budou vyhlašovány výzvy na podporu projektů formou dotací prioritně pro mikropodniky s orientací na hospodářsky problémové regiony (mapa č.1) a území s vysokou mírou nezaměstnanosti. 2.2: Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků Předpokládá se plošné směrování intervencí bez vymezení územní dimenze územní zacílení podle NDÚD územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí (mapa č.3 a č.8) 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI netýká se LK 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI netýká se LK PRIORITNÍ OSA 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Předpokládá se plošné směrování intervencí bez vymezení územní dimenze. Nicméně důležitým prvkem pro oblast OZE je krajinný charakter území (např. rurální, urbánní, nížinný, horský, podhorský) jako podmínka pro realizaci konkrétního projektu. 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru Předpokládá se plošné směrování intervencí (mimo hl. m. Prahy) bez vymezení územní dimenze (bude vymezeno sektory průmyslové činnosti). 3.3: Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách Předpokládá se plošné směrování intervencí (mimo hl. m. Prahy) bez vymezení územní dimenze. 3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání Předpokládá se plošné směrování intervencí (mimo hl. m. Prahy) bez vymezení územní energií a při využívání druhotných surovin dimenze. 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI netýká se LK 2

3 3.6: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy Předpokládá se plošné směrování intervencí (mimo hl. m. Prahy) bez vymezení územní dimenze. PRIORITNÍ OSA 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 4.1: Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Prioritně oblasti, ve kterých neexistuje žádný provozovatel sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu (mapa č.2) umožňující zajišťování služby reálnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s a není pravděpodobné, že by v ní do tří let nějaký poskytovatel vybudoval infrastrukturu pro poskytování této služby. Výjimečně a pouze v odůvodněných případech na základě předem stanovených kritériích bude možné poskytnout podporu i v oblastech, ve kterých existuje jeden provozovatel sítě vysokorychlostního přístupu k internetu (mapa č.2) zajišťující poskytování služby reálnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s a není pravděpodobné, že by v ní do tří let jiný podnikatel vybudoval infrastrukturu pro poskytování této služby 4.2: Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost zaměřen na rozvojová území (mapa č.3) ekonomiky PRIORITNÍ OSA 5: Technická pomoc 3

4 OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 1.1.1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků V rámci této investiční priority bude podpora zacílena převážně do více urbanizovaných území, která jsou dle Strategie regionálního rozvoje definována jako rozvojová území (metropolitní oblasti, regionální sídelní aglomerace, regionální centra a jejich území) (mapa č.3) : Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou 1.1.3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely 1.1.4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 2.1.1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce 2.1.2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů 2.1.3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách 2.1.4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol 2.1.5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 2.2.1: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol V rámci této investiční priority bude podpora zacílena převážně do více urbanizovaných území, která jsou dle Strategie regionálního rozvoje definována jako rozvojová území (metropolitní oblasti, regionální sídelní aglomerace, regionální centra a jejich území) (mapa č.3). V rámci této investiční priority bude podpora zacílena převážně do více urbanizovaných území, která jsou dle Strategie regionálního rozvoje definována jako rozvojová území (mapa č.3). Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 3.1.1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Aktivity budou probíhat na celém území České republiky, vč. Prahy. V případě 3.1.2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích některých individuálních projektů systémových budou mít aktivity dopad na celé 3.1.3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání území České republiky. Podpora bude zacílena dle definovaných priorit, potřeb, 3.1.4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků naléhavosti a dat do účelově vymezeného území : Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance Dle Strategie regionálního rozvoje bude podpora v rámci této investiční priority pro trh práce zacílena na rozvojová území, stabilizovaná a periferní území (mapa č.3) i na státem podporované regiony (mapa č.1). 4

5 3.2.1: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání Aktivity budou probíhat na celém území České republiky, vč. Prahy. V případě některých individuálních projektů systémových budou mít aktivity dopad na celé území České republiky. Podpora bude zacílena dle definovaných priorit, potřeb, naléhavosti a dat účelově vymezeného území. Dle Strategie regionálního rozvoje bude podpora v rámci této investiční priority zacílena na rozvojová území, stabilizovaná a periferní území (mapa č.3) i na státem podporované regiony (mapa č.1) : Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání Aktivity budou probíhat na celém území České republiky, vč. Prahy. V případě některých individuálních projektů systémových budou mít aktivity dopad na celé území České republiky. Podpora bude zacílena dle definovaných priorit, potřeb, naléhavosti a dat účelově vymezeného území. Dle Strategie regionálního rozvoje bude podpora v rámci této investiční priority zacílena na rozvojová území, stabilizovaná a periferní území (mapa č.3) i na státem podporované regiony (mapa č.1). Intervence zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami (mapa č.4). Prioritní osa 4: Technická pomoc 5

6 OP ZAMĚSTNANOST Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 1.1.1: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných 1.1.2: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež Zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České republiky. Zvýšená pozornost bude věnována krajům s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a obcím ve státem podporovaných hospodářsky problémových regionech (mapa č.1) : Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce Bez územní dimenze - zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České republiky : Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a Bez územní dimenze - zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce České republiky (aktivity v oblasti sociálního dialogu). Ostatní aktivity budou moci 1.3.2: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků být realizovány pouze mimo území hl. m. Prahy : Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi Bez územní dimenze - zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území veřejných služeb zaměstnanosti České republiky : Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání 1.5.1: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve Územní dimenze pouze pro NUTS II Severozápad netýká se LK vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 2.2.2: Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity Zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České republiky. V odůvodněných případech budou intervence zaměřeny také na sociálně vyloučené lokality (především s vysokým podílem romské populace) (mapa č.4). Bez územní dimenze - zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České republiky. Zároveň budou intervence zaměřeny zejména na území s nedostatečným pokrytím kvalitních služeb a na území s žádnou či nízkou nabídkou sociální práce, terénních a ambulantních služeb či služeb komunitního typu. Projekty na podporu prevence nemocí a podporu zdraví a vytvoření moderní, funkční a udržitelné sítě péče o duševní zdraví budou realizovány jak v urbanizovaných, tak i stabilizovaných a periferních oblastech České republiky (mapa č.3). V případě projektů zaměřených na reformu psychiatrické péče bude podporovaný typ aktivit odpovídat charakteru území a převážná část z nich bude realizována v urbanizovaných a stabilizovaných oblastech (mapa č.3) nicméně určujícím prvkem zde bude realizace projektů v rámci IROP, na které jsou aktivity vázány. Intervence v periferních oblastech (mapa č.3) lze očekávat jednak v případě projektů spojených s reformou psychiatrické péče, a to vzhledem k lokalizaci zařízení poskytujících tuto péči, a dále u projektů zaměřených na vyrovnání rozdílů 6

7 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 3.1.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže 4.1.2: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona Prioritní osa 5 Technická pomoc ve zdraví (terénní služby). Zde se očekává realizace vybraných projektů v sociálně vyloučených oblastech (mapa č.4) a periferních oblastech (mapa č.3) (služba zdravotně sociálního pomocníka, podpora vyloučených osob v přístupu k péči apod.). Avšak i v případě projektů zaměřených na vyrovnávání rozdílů ve zdraví budou podporovány stabilizované oblasti (mapa č.3). Programy na podporu zdravého životního stylu budou opět mít národní charakter bez výrazné regionální nebo územní dimenze. Určujícím prvkem zde budou primárně epidemiologická data a analýza zdravotního stavu obyvatelstva, nikoliv charakter území. Vzhledem k nutnosti zajistit dopady aktivit na celém území ČR se nepředpokládá upřednostnění některého vybraného regionu či hospodářsky problémových regionů např. formou specifických výzev, bonifikace projektů z vybraných území apod. podpora v rámci této investiční priority bude zacílena na území mimo hl. m. Prahu pokrytá Místními akčními skupinami (mapa č.5), kterým byla schválena strategie komunitně vedeného místního rozvoje Bez územní dimenze - zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České republiky. Bez územní dimenze - zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České republiky. 7

8 OP DOPRAVA Prioritní osa 1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy Cílová území: území celé ČR Kritéria vymezení podle NDÚD: Železniční cesty v ČR zahrnuté do sítě TEN-T netýká se LK Cílová území: území celé ČR Kritéria vymezení podle NDÚD: Vodní cesty v ČR zahrnuté do sítě TEN-T - netýká se LK 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy Cílová území: území celé ČR Kritéria vymezení podle NDÚD: Určené terminály silnice-železnice na základě nařízení TEN-T, určené přístavy na základě nařízení TEN-T, určená veřejná logistická centra dle Strategie podpory logistiky 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve Cílová území: území celé ČR městech v elektrické trakci Kritéria vymezení podle NDÚD: Urbánní území v ČR s drážním systémem 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím Cílová území: území celé ČR modernizace dopravního parku Prioritní osa 2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS Cílová území: území celé ČR Kritéria vymezení podle NDÚD: Silnice v ČR zahrnuté do sítě TEN-T (mapa č.7) 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti Cílová území: území celé ČR 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu Cílová území: Území celé ČR Kritéria vymezení podle NDÚD: Urbánní území s drážním systémem Prioritní osa 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T Prioritní osa 4 Technická pomoc Cílová území: území celé ČR mimo hl. města Prahy Kritéria vymezení podle NDÚD: Silnice v ČR mimo síť TEN-T Součástí OP jsou mapové přílohy s vyznačením předpokládaných projektů. 8

9 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod Bez územní dimenze území celé ČR Územní zacílení podle NDÚD území ČR, urbánní území řešené integrovanými nástroji (mapa č.8) 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Bez územní dimenze území celé ČR 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Bez územní dimenze území celé ČR Územní zacílení podle NDÚD koncentrace do záplavových území (mapa č.9) 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření Území potenciálně ohrožená povodňovým rizikem a jejich povodí (mapa č.9) PRIORITNÍ OSA 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Bez územní dimenze území celé ČR Územní zacílení podle NDÚD území ČR, urbánní území řešené integrovanými nástroji (mapa č.8) Území celé ČR se zaměřením na sídelní útvary (města, obce) Územní zacílení podle NDÚD území ČR, urbánní území řešené integrovanými nástroji (mapa č.8) Bez územní dimenze území celé ČR 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 3.1: Prevence vzniku odpadů Bez územní dimenze území celé ČR Územní zacílení podle NDÚD území ČR, urbánní území řešené integrovanými nástroji (mapa č.8) 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Bez územní dimenze území celé ČR Územní zacílení podle NDÚD území ČR, urbánní území řešené integrovanými nástroji (mapa č.8) 3.3: Rekultivovat staré skládky Bez územní dimenze území celé ČR Kritéria vymezení podle NDÚD technicky nezabezpečené skládky nesplňující parametry zákona č.238/1991 Sb. 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Bez územní dimenze území celé ČR Kritéria vymezení podle NDÚD lokality vedené v Systému evidence kontaminovaných míst (mapa č.15) 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení Bez územní dimenze území celé ČR, mimo území hl. města Prahy 9

10 PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území Chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000 (mapa č.10) (mapa č.16) 4.2: Posílit biodiverzitu Bez územní dimenze území celé ČR, mimo území hl. města Prahy Kritéria vymezení podle NDÚD území s legislativní ochranou přírody (ZCHÚ, Natura 2000) (mapa č.10) (mapa č.16) 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny Bez územní dimenze území celé ČR, mimo území hl. města Prahy Kritéria vymezení podle NDÚD územní systém ekologické stability (mapa č.11) 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Bez územní dimenze území celé ČR, mimo území hl. města Prahy Územní zacílení podle NDÚD urbánní území ČR PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných Bez územní dimenze území celé ČR zdrojů energie 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov Bez územní dimenze území celé ČR, mimo území hl. města Prahy PRIORITNÍ OSA 6: Technická pomoc 10

11 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Vybraná prioritní regionální silniční síť je uvedena v příloze č. 3 (mapa modernizace a rozvoje sítí regionální silniční č.7). infrastruktury navazující na síť TEN-T 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Územní zacílení podle NDÚD cyklotrasy/cyklostezky, které jsou součástí páteřní sítě dálkových cyklotras v ČR, urbánní území ČR, urbánní území ČR řešené integrovanými nástroji (mapa č.8), území MAS (mapa č.5) 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Exponovaná území (příloha č. 5 - mapa č.6) pro aktivity zodolnění a vybavení složek IZS jsou stanovena na základě klimatologických map, které vytvořilo MV ČR ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro aktivitu modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek území ČR mimo území hl. m. Prahy. Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.1 budou zaměřeny na projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (mapa č.4). Toto území bude stanoveno na základě studie, identifikující sociálně vyloučené lokality v České republice, zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Území zacílení podle NDÚD ORP se sociálně vyloučenou lokalitou (mapa č.4), účelově vymezené funkční regiony (dle definovaných potřeb účelově vymezeného území pro MŠ a ZŠ, dále dle Strategie rozvoje středního školství na území kraje, tvorba na bázi partnerství regionálních aktérů v daném tématu) Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.2 budou zaměřeny na projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (mapa č.4). Toto území bude stanoveno na základě studie, identifikující sociálně vyloučené lokality v České republice, zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Území zacílení podle NDÚD území ČR, venkovské území řešené integrovanými nástroji (mapa č.5) Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.3 budou zaměřeny na projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (mapa č.4). Toto území bude stanoveno na základě studie, identifikující sociálně vyloučené lokality v České republice zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Aktivity pro vysoce specializovanou péči: Předpokládá se podpora čtrnácti onkogynekologických a dvanácti perinatologických center - netýká se LK. Aktivity pro návaznou péči: Podporovatelné jsou nemocnice, které zajišťují čtyři základní obory péče gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství, disponují minimálním počtem 300 lůžek a navazují na péči 11

12 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení některého z vysoce specializovaných pracovišť (onkogynekologické, perinatologické, kardiovaskulární, traumatologické, cerebrovaskulární/iktové, onkologické). Koncepce návazné péče umožňuje podpořit i menší poskytovatele péče, pokud jsou v daném regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek a splňují všechna ostatní kritéria. Podle Koncepce návazné péče splňovalo v roce 2014 kritéria návazné péče (resp. kritéria pro udělení výjimky) 71 poskytovatelů zdravotních služeb (mapa č.13). Území hl. m. Prahy nebude podporováno. Aktivity pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Území zacílení podle NDÚD území řešené integrovanými nástroji (mapa č.5, mapa č.8) Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Územní dimenze pro ZŠ, SŠ, VOŠ bude stanovena v akčních plánech rozvoje vzdělávání. Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.4 budou zaměřeny na projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (mapa č.4). Toto území bude stanoveno na základě studie, identifikující sociálně vyloučené lokality v České republice, zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí. 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy bude podpora poskytnuta formou dotace. Úvěry budou poskytovány na území definovaném v závěrech ex-ante posouzení finančního nástroje. Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Soubor památek kulturního dědictví a paměťové instituce, uvedené v kapitole Popis typů a příkladů opatření (mapa č.14). Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Podporována bude revitalizace a zatraktivnění následujícího souboru památek: památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k , památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k (Indikativní seznam NKP). Podmínky výběru muzeí a knihoven pro podporu z IROP: muzeum je zřizováno státem nebo krajem, muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila návštěvníků, knihovna je zřízena podle 3b zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Území celé ČR včetně území hl. m. Prahy. Aktivity jsou neoddělitelné z hlediska geografické působnosti. Většina orgánů veřejné moci s celorepublikovou působností sídlí v Praze a tedy i investice do jejich IKT systémů budou umístěny v Praze. Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních plánů bude směřována na obce s rozšířenou působností, v případě územních studií na správní obvod obce s rozšířenou působností. 12

13 Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Prioritní osa 5: Technická pomoc Venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje, tvořené správními územími obcí s méně než obyvateli. Velikost MAS nebude menší než obyvatel a nepřekročí hranici obyvatel (mapa č.5). Projekty se realizují v souladu s územní dimenzí, vymezenou pro jednotlivé specifické cíle. Podpora je zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než obyvateli. Velikost MAS nebude menší než obyvatel a nepřekročí hranici (mapa č.5). 13

14 OP RYBÁŘSTVÍ Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje 2. A: Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí bez územní dimenze 2. B: Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména bez územní dimenze v případě malých a středních podniků 2. C: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající bez územní dimenze zdroje 2. D: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bez územní dimenze bezpečnosti Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky 3. A: Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy bez územní dimenze 3. B: Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila bez územní dimenze administrativní zátěž Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování 5. A: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury bez územní dimenze 5. B: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh bez územní dimenze PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M01 Předávání znalostí a informační akce M02 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství M04 Investice do hmotného majetku M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření M11 Ekologické zemědělství M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními M14 Dobré životní podmínky zvířat M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů M16 Spolupráce M19 Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER M113 Předčasný odchod do důchodu Území pokryté místními akčními skupinami, v němž bude uplatněn nástroj CLLD (mapa č.5) 14

15 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚZEMNÍ DIMENZE TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE Hospodářsky problémové regiony Libereckého kraje mapa č.1 OP PIK: 2.1; OP VVV: 3.1, 3.2, 3.3; OP Z: 1.1 Poskytovatelé vysokorychlostního připojení k internetu mapa č.2 OP PIK: 4.1 Rozvojové, stabilizované a periferní území mapa č.3 OP PIK: 2.2, 4.2; OP VVV: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3; OP Z: 2.1, 2.2 Sociálně vyloučené lokality mapa č.4 OP VVV: 3.3; OP Z: 2.1; OP Z: 2.2; IROP: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Místní akční skupiny mapa č.5 OP Z: 2.3; IROP: 1.2, 2.2, 2.5, 4.1, 4.2; PRV: M19 Území se zvýšeným rizikem z mimořádných událostí mapa č.6 IROP: 1.3 Prioritní silniční síť mapa č.7 IROP: 1.1 Urbánní území řešené integrovanými nástroji mapa č.8 OP PIK: 2.2; OP ŽP: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2; IROP: 1.2, 2.3 Záplavová území mapa č.9 OP ŽP: 1.3, 1.4 Chráněná území mapa č.10 OP ŽP: 4.1, 4.2 Územní systém ekologické stability mapa č.11 OP ŽP: 4.3 Páteřní síť dálkových cyklotras mapa č.12 IROP: 1.2 Zdravotnická zařízení podporovatelná z IROP mapa č.13 IROP: 2.3 Kulturní dědictví a paměťové instituce podporovatelné z IROP mapa č.14 IROP: 3.1 Staré ekologické zátěže mapa č.15 OP ŽP: 3.4 Lokality soustavy Natura 2000 mapa č.16 OP ŽP: 4.1, 4.2 Území s vysokou mírou nezaměstnanosti OP PIK: 2.1; OP Z: 1.1 TEN-T terminály silnice-železnice, přístavy, veřejná logistická centra OP D: 1.3 Silnice zahrnuté do sítě TEN-T OP D: 2.1 Silnice mimo síť TEN-T OP D: 3.1 Urbánní území s drážním systémem OP D: 1.4, 2.3 Technicky nezabezpečené skládky OP ŽP: 3.3 Urbánní území OP ŽP: 4.4; IROP: 1.2 Územní dimenze pro ZŠ, SŠ, VOŠ z akčního plánu rozvoje vzdělávání IROP:

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Příprava projektů měst a obcí na programové období

Příprava projektů měst a obcí na programové období Příprava projektů měst a obcí na programové období 2014 2020 Porada ředitelky KrÚ Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky OÚ obcí typu I, II a III 30.9.2014 Aktivity ČR související přípravou na

Více

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Ivančicko. Oslavany,

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Ivančicko. Oslavany, Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Ivančicko Oslavany, 23. 7. 2014 Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Cíl Investice

Více

ÚZEMNÍ DIMENZE V OPERAČNÍCH PROGRAMECH NA OBDOBÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚZEMNÍ DIMENZE

ÚZEMNÍ DIMENZE V OPERAČNÍCH PROGRAMECH NA OBDOBÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚZEMNÍ DIMENZE ÚZEMNÍ DIMENZE V OPERAČNÍCH PROGRAMECH NA OBDOBÍ 2014-2020 PRO LIBERECKÝ KRAJ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚZEMNÍ DIMENZE 1 HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÉ REGIONY Jedná se o území, které je vymezeno jako regiony se

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU podnikatelskými subjekty (včetně OP PIK a prioritní osy 1 OP VVV) Listopad 217 (data k 2.11.) Čerpání dotací EU

Více

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ondřej Pergl odbor regionální politiky 15. 5. 2015, RSK LBK Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané 17.3.2015 IROP IROP Prioritní osa 1 SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Zkušenosti a cíle a priority

Zkušenosti a cíle a priority Zkušenosti 2004 2006 + 2007 2013 a cíle a priority 2014 2020 Integrovaný operační program Komunitně vedený místní rozvoj a operační programy Rozdíl oproti 2007 2013: Razantní snížení počtu programů a jeden

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí 26.8.2016 České Budějovice IROP 2014-2020 Navazuje na ROP a IOP, ale aktivity nejsou totožné Financování pouze z EFRR Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld.

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.2 ze dne 22. 5. 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne dd. měsíc 2014 s účinností

Více

IPRÚ zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (v mil. Kč) CLLD zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (v mil. Kč) ITI

IPRÚ zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (v mil. Kč) CLLD zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (v mil. Kč) ITI Finanční plán RAP Výstavba a modernizace silnic II.a III. třídy Zvýšení bezpečnosti dopravy (pozn. v zaměření IROP) 2018 2019 + 2018 2019 + 2018 2019 + program Specifický cíl OP Aktivita SC titul 2 027,4

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová (IROP) IROP bude realizován v programovém období 2014 2020 IROP navazuje na 7 regionálních operačních programů a částečně

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne dd. měsíc 2014 s účinností

Více

Naplň ova ňí Regioňa lňí ho akč ňí ho pla ňu pro u zemí Jihomoravske ho kraje

Naplň ova ňí Regioňa lňí ho akč ňí ho pla ňu pro u zemí Jihomoravske ho kraje Naplň ova ňí Regioňa lňí ho akč ňí ho pla ňu pro u zemí Jihomoravske ho kraje Výstupy z MS2014+, týkající se programového období 2014 2020 realizovaných zcela nebo zčásti na území Jihomoravského kraje

Více

Naplň ova ňí Regioňa lňí ho akč ňí ho pla ňu pro u zemí Jihomoravske ho kraje

Naplň ova ňí Regioňa lňí ho akč ňí ho pla ňu pro u zemí Jihomoravske ho kraje Naplň ova ňí Regioňa lňí ho akč ňí ho pla ňu pro u zemí Jihomoravske ho kraje Výstupy z MS2014+, týkající se programového období 2014 2020 realizovaných zcela nebo zčásti na území Jihomoravského kraje

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Jednání pracovní skupiny VENKOV při Regionální stálé konferenci KHK. pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK Hradec Králové

Jednání pracovní skupiny VENKOV při Regionální stálé konferenci KHK. pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK Hradec Králové Jednání pracovní skupiny VENKOV při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě ČR a

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje Liberec

Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje Liberec Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 2020 3.6.2013 Liberec Plánovací období 2014-2020 na evropské, národní a krajské úrovni Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Více

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Mikulovsko. Mikulov,

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Mikulovsko. Mikulov, Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Mikulovsko Mikulov, 31. 7. 2014 Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Cíl Investice

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Seminář k představení. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Seminář k představení. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) POSLÁNÍ: Společně zvyšujeme kvalitu života v České republice VIZE: Zajišťujeme společně a odpovědně investice, které jsou

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace Regionální politika a příprava na programové období 2014-2020 aktuální informace RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Operační program Životní prostředí 2014-2020 Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství Strategický zastřešující

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast Karel Vít Hradec Králové 8. 9. 2015 Vymezení Hradecko-pardubické aglomerace Vymezení na základě dojížďky do škol a zaměstnání 335 118 obyvatel (k 31.12.2013)

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Eva Brožová Brno, 7. 1. 2014 Program prezentace 1. Přehled situace 2. Stručný souhrn klíčových informací k OP VVV (struktura, alokace, synergie) 3. Podrobnější

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

VHODNÉ FUNGOVÁNÍ A ZAPOJENÍ NÁSTROJŮ ÚZEMNÍCH POLITIK

VHODNÉ FUNGOVÁNÍ A ZAPOJENÍ NÁSTROJŮ ÚZEMNÍCH POLITIK Školení členské základny MAS a dalších partnerů na téma: VHODNÉ FUNGOVÁNÍ A ZAPOJENÍ NÁSTROJŮ ÚZEMNÍCH POLITIK Pohled Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Křenovice 26.11.2014 Spolupráce JMK s územím

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Mgr. Jan Veselský, Centrum pro regionální rozvoj České republiky 9.2.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP Integrovaný regionální operační program

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

SOUČASNÝ STAV A VÝHLED Alois Kopecký

SOUČASNÝ STAV A VÝHLED Alois Kopecký SOUČASNÝ STAV A VÝHLED 10.4.2014 Alois Kopecký PRAHA MMR VIZE A GLOBÁLNÍ CÍL Konkurenceschopné obce a regiony jsou předpokladem pro konkurenceschopnou Českou republiku Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky a Integrovaného regionálního operačního programu. Ing. Eva Mikulová

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky a Integrovaného regionálního operačního programu. Ing. Eva Mikulová Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky a Integrovaného regionálního operačního programu Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2017 Ing. Eva Mikulová Centrum pro regionální

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na projekty obcí Září 217 (data k 8.9.) Čerpání dotací EU v České republice K 8.9.217 bylo v České republice vyhlášeno

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Dočerpání OPŽP & Příležitosti obcí v novém OPŽP

Dočerpání OPŽP & Příležitosti obcí v novém OPŽP Dočerpání OPŽP 2007-2013 & Příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k )

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k ) 64 26 27 25 21 1.1: Zvýšení regionální mobility celé ČR modernizace a Rekonstrukce, modernizace a výstavba Vybrané úseky Kraje, 1 IP 7b rozvoje sítí průběžná 12 230 226 412 10 395 692 450 1 834 533 962

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Projektová dokumentace IROP 2014-2020

Projektová dokumentace IROP 2014-2020 Projektová dokumentace IROP 2014-2020 1. IROP základní představení 2. SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 3. Vybraná opatření, jež mají být podpořena

Více

Programové období IROP

Programové období IROP Programové období 2014 - IROP 2014 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - Programy 2007-2013 Programy 2014- OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 Celkem podpořeno 940 projektů (JMK 618) Z toho projektů brownfields 29 (JMK 15). Regenerovaná plocha brownfields: 27 ha (JMK 14 ha). Celková dotace 24 mld.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou. Strategická část Listopad 2017

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou. Strategická část Listopad 2017 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou Strategická část Listopad 2017 Obsah 1. Stanovení cílů a priorit SCLLD......................................... 5 1.1 Stanovení vize strategie..........................................

Více

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 2014-2020 V programovacím období 2014-2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj. cca 650

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Kohezní politika EU Setkání regionalistů 21. listopad 2013

Kohezní politika EU Setkání regionalistů 21. listopad 2013 Kohezní politika EU 2014+ Setkání regionalistů 21. listopad 2013 Obsah Východiska kohezní politiky Příprava na národní úrovni Operační programy 2 Východiska kohezní politiky Fondy Společného strategického

Více

1. Úvod Metodika zpracování Analýza využití finančních prostředků z ESIF za programové období

1. Úvod Metodika zpracování Analýza využití finančních prostředků z ESIF za programové období Obsah 1. Úvod... 2 1.1 Metodika zpracování... 2 2. Analýza využití finančních prostředků z ESIF za programové období 2014-2020... 5 2.1 Využití finančních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace

Více

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Mgr. Jan Veselský, Centrum pro regionální rozvoj České republiky 13.1.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP Integrovaný regionální operační

Více

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 3. dubna 2014 Václav Pošmurný Fondy - současný stav k 3. 4. 2014 dle OP mil mil Kč (25) mil Kč (27) % plán % EFRR Evropský fond

Více