Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily"

Transkript

1 lion_1_2007.qxd :09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena zima Foto: ätefan NehÈz Lionského plesu v Nitře, jehož výtěžek byl určen na podporu výstavby nemocnice v Keni, K se zúčastnil i zástupce tamního LC Josphat Muthumbi s chotí Alicí (Bližší informace uvnitř vydání) oto: Jiøí Zatloukal Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

2 lion_1_2007.qxd :10 StrÆnka 2 Lionská plesová sezóna - aneb lvi salûn v akci Prakticky kaûd Lions Club v distriktu po d nïjak sv j slavnostnì veëer, garden p rty, z meckou slavnost nebo ples. Ples bylo v letoönì sezûnï opït nïkolik, nïkterè z nich jsou jiû vyhl öenè a majì svou dlouholetou tradici. V RychnovÏ nad KnÏûnou nap Ìklad po dali sv j jiû 13. benefiënì lionsk ples. V n sledujìcì fotogalerii p in öìme report û, jak takov plesov veëer probìh. Po d nì plesu je urëitï dobr zp sob pro spïönou reprezentaci klubu, propagaci lionskèho hnutì a pro pozvednutì spoleëenskèho ûivota v mìstï. A teô vzh ru na ples Ö.. Nejd Ìve se dostavì hostè, velmi Ëasto i guvernèr se svojì chotì. Na vod je slavnostnì ceremoni l, vystoupenì host a nïkdy i p ed v nì ocenïnì lion m. Pak se takè velmi Ëasto udïl spoleën pam teënì fotografie. NÏkdy se objevì reportè i, trochu se posedì u stolu a uû se rozbïhne program. P edtanëenì je neodmyslitelnou souë st kaûdèho plesu, velmi Ëasto v pod nì mlad ch, nïkdy i dïtsk ch p r. Na kaûdèm plese jsou k vidïnì kr snè ûeny v kr sn ch veëernìch rûb ch. Pro opravdovè poûitk e jsou urëeny mûdnì p ehlìdky. Z bava je v plnèm proudu, hraje se a tanëì.v RychnovÏ to byl kr l ËeskÈho swingu LaÔa Kerndl, ale i bratislavskè pïveckè trio 3ses3 (Ëti: Tri sestry). Kaûd po dn ples se neobejde bez tomboly, dobroëinnè sbìrky Ëi draûby. A samoz ejmï je Ëasto p ipraveno Ñp lnoënì p ekvapenìì- to v T bo e bylo v pod nì zpìvajìcìch t borsk ch lv. Na plesovè hosty Ëek takè dobrè jìdlo a pitì. Pouûity fotografie z letoönìch ples v Nitre, RychnovÏ n.kn., SliaËi a v T bo e, foto:ätefan NehÈz, Ji Ì Zatloukal, Jakub Sychra, archiv LC Zvolen

3 lion_1_2007.qxd :10 StrÆnka 3»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 3 OBSAH VYD NÕ: TitulnÌ strana ñ n vötïva J. Muthumbi s chotì AlicÌ Fotogalerie ñ lionsk plesov sezûnaööö vodnìk ñ slovo guvernèra ÖÖÖ Distrikt 122 p ivìtal Josphata Muthumbiho z KeneÖÖÖ Ples pod sloganem nemocnice pro KeÚuÖÖÖ...5 NominaËnÌ sch zka na p ÌötÌho guvernèra...6 Informace ze sekretari tu...6 Mosty k lidem (1.VDG Tom ö Ryba)...6 Zased nì kabinetu v T bo e...7 Lionsk rok vrcholì ñ p Ìprava voleb...7 Pozv nka na 14.konvent...8 PrÌhovor ing. Rudolfa HlavaËky...8 Mezin rodnì kemp ml deûe v Plzni...9 JubilejnÌ sbornìk k 15. v roëì vzniku distriktu...9 Mezin rodnì soutïû ñ MÌrov plak t VÌtÏzovÈ soutïûe MÌrov plak t Lioni na pode OSN vo Viedni...11 Lions Worldwide Induction Day...11 éivotopis Melvina Jonesa...11 SbÌrka star ch br lì pokraëuje...11 LC T bor ñ aktivity klubu, aukce na plese...12 LC T bor ñ ples, dobroëinn koncert...13 LC Rokycany ñ PomocnÈ tlapky...14 LC Praha Strahov ñ adventnì koncert...14 LC Brezno ñ zimnè hry Lions...15 LC Rychnov n. Kn. ñ ples, p ed nì dar z v tïûku...16 LC Rychnov n. Kn. Dobromila ñ akce, akce klub...17 LC Karlovy Vary Diana - informace z Ëinnosti...18 LC Brno äpilberk ñ informace z Ëinnosti...19 LC Kremnica, LC Pardubice ñ informace z Ëinnosti...20 LC Pieöùany v zime...21 LC PlzeÚ City ñ akce klubu...22 LC Praha Orel ñ 15. let distriktu MojmÌrovce ñ pozv nì na konvent...24 Slovo redakce: Vstoupili jsme do druhè poloviny lionskèho klubovèho roku a my p in öìme t etì ËÌslo naöeho bulletinu. M sice v n zvu Ñzimaì, ale ta letoönì zimu p Ìliö nep ipomìnala. Snad bychom do hlaviëky mohli spìöe vloûit ÑobdobÌ chladn ch deöù ì. Toto ËÌslo jsme sestavili poprvè za pomoci asistentky sekretari tu Ivany Sk ÌteckÈ, kter bude dalöì posilou v naöì redakënì radï. OpÏt se poda ilo shrom ûdit mnoho zajìmav ch p ÌspÏvk o klubov ch akcìch po celèm distriktu. St le je vöak hodnï klub, kterè o sv ch aktivit ch ned vajì vïdït a to je ökoda. P ÌötÌ vyd nì naöeho bulletinu chceme p ipravit tïsnï po konventu, aby obsahovalo aktu lnì informace o jeho pr bïhu. Samoz ejmï opït r di otiskneme zpr vy o dobroëinn ch klubov ch aktivit ch. Za kolektiv redakce Ji Ì Zatloukal, IPDG D122, Foto na titulnì stranï: Na plese v Nit e se seöli (zleva): IPDG Ji Ì Zatloukal, CS Boris Hynek, DG Tibor BuËek, ID MiklÛs Horv th, Josphat Muthumbi s chotì a PDG VojtÏch Trapl.»esk a slovensk Lion Ë.11, roënìk 3 ñ vyölo v b eznu 2007 Jako sv j obëasn informaënì bulletin vyd v Lions Clubs International, Distrikt 122,»esk republika a Slovensk republika Adresa redakce: Lions Clubs International, D122, kancel sekretari tu kabinetu distriktu, Pansk 1492, Rychnov nad KnÏûnou,»esk republika, RedakËnÌ rada: Ji Ì Zatloukal ñ Boris Hynek - Ivana Sk Ìteck ñ RedakËnÌ uz vïrka: Texty Ël nk jsou p evzaty z p ÌspÏvk klub, pokud jsou auto i zn mi, jsou uvedeni u jednotliv ch Ël nk. P ÌspÏvky, prosìm, zasìlejte ve form tu WORD (tedy DOC), fotografie ve form tu JPEG (JPG), a to v dobrè kvalitï ñ velikost souboru min. 200kBy Sazba a tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n.kn.,»r, NeprodejnÈ, urëeno Ëlen m Lions Clubs International a jejich p Ìznivc m. MilÌ lions! Vzhæadom na excelentn v voj naöich distriktn ch zahraniën ch vzùahov a person lne ambìcie, ktorè sa Ërtaj v tomto obdobì, v ûenì lions priatelia, dovoæujem si prihovoriù sa V m naliehavo a s v zvou. Touto cestou op tovne vyz vam ambiciûznych Ëlenov lions do pr ce na vöetk ch rovniach lions ötrukt ry, Ëi uû sa jedn o klubov, zûnov, region lnu alebo distriktn roveú. Pr ve teraz v kluboch prebiehaj voæby. Vöetci vieme, ûe v rovni funkciì distriktu je m - lo in reûim. Na konvente bude volen okrem viceguvernèra prvèho a druhèho- novèho, aj guvernèr distriktu. To je vöetko, pokiaæ sa jedn o voæbu funkciì pre nov kabinet. N sledne si jedin osoba a to guvernèr, jednostrann m aktom s m zvolì resp. menuje Ëlenov svojho guvernari tu ñ kabinetu. Jedine Ëlenovia ex-offo s v kabinete predurëenì. S to viceguvernèri a posledn pastguvernèr. KeÔ to zhrnieme, m me teda prv roveú volieb klubov a druh roveú volieb distriktn. Pre n s, n ö distrikt, sa v kr tkej bud cnosti Ërt aj tretia roveú volieb. no, je to re lny prienik do svetov ch lionsk ch ötrukt r v rovni volieb branûov ch svetov ch riaditeæov. Vieme, ûe prv m tak mto riaditeæom ñ ID v nov ch LCI krajin ch po p de eurûpskeho komunizmu, sa stal Mikloö Horv th z Budapeöti. Poznaj c situ ciu, dovoæujem si povedaù, ûe teraz je rad na Rumunsku a na Distrikte 122»esk a Slovensk republika. Slovinci zatiaæ viackr t premrhali svoju moûnosù z dùvodov, ktorè mùûeme kulo rne rozobraù n sledovne. Navrhn ù niekoho do Oak Brooku za svetovèho riaditeæa je odvaha, ktor musì maù svoj re lny z klad. Na t to funkciu musìme za cca 4 roky pripraviù ambiciûzneho Ëlena niektorèho z lions klubu D ñ 122. Ak pripoëìtame potenciu vìùazstva Eberharda Wirfsa v Chicagu na II. Internation lneho prezidenta, naöe ambìcie zo zn mych dùvodov porast. Preto, ako guvernèr , vyz vam bud cich kandid tov na potenci lny post medzin rodnèho branûovèho riaditeæa LCI za distrikt 122, aby dal o svojich ambìci ch vedieù. Je vhodnè zaëaù prìpravu uû vo fiök lnom roku Existuj dùvody tejto v zvy a ako bud ci pastguvernèr, sa tieû zasadìm o jeho postupnè uv dzanie do tejto vysokej funkcie. S prianìm zdravia a s ctou vöetk ch V s pozdravuje Tibor BuËek

4 lion_1_2007.qxd :10 StrÆnka 4 4»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Distrikt 122 privítal Josphata Muthumbiho z Kene DÚa 25.febru ra 2007 priöiel do n öho distriktu z Kene, mesta Thika pri Nairoby Ëlen lions klubu Thika - Kilimambogo Josphat Muthumbi. DÙvod n vötevy bola nielen Ëasù na plese, ktor bol organizovan pod sloganom ÑNemocnica pre KeÚuì, ale aj doprecizovanie vöetk ch vecn ch a pr vnych podmienok pre tento projekt. Na letisku sme ich privìtali veæmi spont nne, ale aj predvìdavo. Josphat, a aj jeho manûelka, prileteli bez teplejöieho obleëenia. Samozrejme sme ich odeli do koûuchov. Kto je Johsphat Muthumbi a jeho manûelka Alice? Josphat je vysok m lions- radnìkom v multidistrikte Ë.411-A KeÚa - EtiÛpia. M funkciu chairmena pre zahraniënè vzùahy. ätudoval vo Veækej Brit nii a je spolumajiteæom developèrskej firmy v Thike. So svojou manûelkou Alice maj dve deti. DcÈra sa chyst na öt dium medicìny v Nairobi a syn je ökolopovinn m ûiakom. Manûelka Alice je profesorkou na vysokej ökole. Pre oboch sme pripravili vyëerp vaj ci spoloëensko-odborn program. Vöetko zaëalo prijatìm vo firme Agrofinal riaditeæom firmy Ing. Milanom R com. T to firma, ktorej hlavn m akcion rom je Ëlen Rotary Ing. Pavol Galo, darovala Josphatovi maj sejaëku. Nasledovalo prijatie u prim tora mesta Nitra Jozefa DvonËa, ktor udelil Josphatovi ocenenie a pam tn medailu. N sledne keúania boli pozvanì viceprim torom Frantiökom Bal ûom na zdvorilostn obed, kde p n viceprim tor zaujal sk senosùami z keúskèho prostredia, nakoæko v tomto prostredì pùsobil jeho syn. Na veëernom stretnutì v reötaur cii OKO, ktorè bolo v prekladateæskej a moder torskej rèûii pani profesorky Loviökovej sa Josphat obozn mil so ûivotom LC Nitra. O plese sme uû prezentovali mnoho, preto sa s stredìme na ÔalöÌ jeho sprievodn program, v ktorom v datne pomohol prezident LC - Gala Pavol Beskydiar. éiaæ pri ceste z Nitry do Banskej Bystrice Palkovi Beskydiarovi bola, nìm nezavinenou nehodou, spùsoben ökoda na jeho Audi za cca Sk. Naöùastie ani jemu, ani Josphatovi a Alice sa nië nestalo. Rudolf HlavaËka veæmi pohotovo dal svoje BMW s vodiëom a iölo sa Ôalej. KeÚania si zo strednèho Slovenska zobrali veæa pekn ch z ûitkov, ktorè spolu s Ëlenmi LC - Gala pripravili aj Ëlenky bud ceho d mskeho Lions klubu pod vedenìm Janky Slanej. Touto cestou im tieû srdeëne Ôakujeme. Josphat sa bol tieû poôakovaù firme VaV ñ Ing. Petrovi Valachovi za gener lne sponzorstvo. Muthumbiovci obdivovali Petra Valacha grandiûzny projekt v stavby Euro-Shopping Centra v Banskej Bystrici. Josphat a Alice sa obozn mili s kult rou a histûriou nielen Nitry, ale aj öiröieho zemia Slovenska. Slovensk akadèmia vied v Nitre prostrednìctvom Prof. V clava Furm nka - Ëlena LC Nitra a Dr.VlkolÌnskej, zabezpe- Ëila odborn predn öku a keúskì priatelia naûivo na hrade a v muze lnom podhradì precìtili historickè fakty, ktorè boli, ako oni sami prezradili, veæmi impresìvne a pre nich plne novè. Taktieû vôaka patrì riaditeæovi Slovenskej katolìckej charity Ing. Jurajovi Bar tovi, ktor prostrednìctvom Dr. Ladislava Bel sa prichystal prech dzku pìsomnìckou histûriou v prekr snej kapitulskej kniûnici. T to kniûnica patrì medzi najvz cnejöie skvosty naöej kult ry a kniûnej histûrie. Manûelia Muthumbiovci sa veæmi poteöili, zvl öù Alice, ûe boli pozvanì na ûivè vyuëovanie na gymn zium na Golianovej ulici v Nitre. Pri tejto prìleûitosti riaditeæka gymn zia RNDr. Marta R cov obdrûala od guvernèra D-122 ocenenie za medzin rodnè vzùahy a charitatìvnu Ëinnosù. Cel profesorsk zbor mal chvìæu moûnosù stretn ù sa s Josphatom a Alice. Touto cestou tieû vyjadrujeme vôaku riaditeæovi SKCH Ing. Jurajovi Bar tovi a JUDr. RenÈ HudzoviËovi, ûe doprecizovali vöetky zmluvy a pr vne kroky v s vislosti s programom. Josphat sa priöiel osobitne poôakovaù do spoloënosti NovosedlÌk group, ktor ako prv kapit lovo a materi lne zareagovala na program v stavby nemocnice v Keni. Ing. Miroslav NovosedlÌk odovzdal manûelom Muthumbiov m vz cny dar, ktor im bude trvalo pripomìnaù ich n vötevu v Nitre. Na z ver Ëlenovia LC Nitra prichystali rozl Ëku. Aby sme boli plne konkrètni, Ëlen klubu Rudolf HlavaËka oslavoval svoje v roëie narodenia a boli sme vöetci jeho hosùami v malebnom prostredì Vozokanskej vin rne. Tu pri ochutn vke sudov ch vìn sa spievalo a tancovalo po kensky. Alice s Josphatom n m zaspievali ich kr sne æudovè piesne. T mto sme ukonëili ich pobyt u n s. PrÌjemn obed pred odchodom zasponzoroval Ing. OkoliË nyi znovu v reötaur cii OKO.»ak n s druh keúsk polëas. P sku z prìleûitosti o- tvorenia malej nemocnice, by sme mali strihaù v Thike zaëiatkom j na Vöetci ste pozvanì. V jazd do Kene na cca 5 dnì organizuje Ing. Rudolf HlavaËka ñ zûnov chairman D-122. Tibor BuËek

5 lion_1_2007.qxd :10 StrÆnka 5»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 5 Ples pod sloganom NEMOCNICA PRE KEŇU Tento rok sa naöi lions so svojimi partnerkami op ù roztancovali na plesoch, ktorè organizovali mnohè lions kluby v naöom distrikte. Jedn m z avizovan ch lionsplesov bol magaples v Nitre. Bol v nimoën nielen svojou veækosùou, ale aj myölienkou a ötartom osl v jubilea vzniku distriktu. Bola to Ëasù pestrej palety zast penia svetov ch charitatìvnych hnutì ako Rotary, Kiwaniz, Round Table, Soeroptimist, zast penie rytierskych r dov EurÛpskych Ëi MaltÈzskych, zast penie suverènnych stavov Odd Fellows, star ch rodov zo Slovenska a zahraniëia, ale aj nov ch drav ch podnikateæov, mnoh ch öt tnych inötit ciì a predovöetk m zast penie vöetk ch dobr ch a mil ch æudì, ktorì 27. janu ra 2007 priöli do Nitry pod starod vny hrad, pod ktor m Cyril a Metod zaëali normovaù starosloviensky jazyk. Toto vöetko dodalo plesu nielen noblesu, ale predovöetk m spojenie sa pre veækè charitatìvne ciele ako naprìklad postaviù nemocnicu v Keni. Josphat Muthumbi, lions vysokèho radu zahraniën ch vzùahov v africkom multidistrikte 411-A KeÚa - EtiÛpia, ktor na ples pricestoval so svojou manûelkou Alice, inak profesorkou matematiky v Nairoby, n m ofici lne na pûdiu, ale ja kulo rne poëas plesu, rozpr val o podmienkach ûivota v Keni a o vplyve pomoci svetovèho lions, do ktorej sa zapojil aj d ö distrikt. V nimoënosti plesu dodala aj Ëasù zatiaæ najv Ëöieho poëtu tzv. bielych guvernèrskych s k. Bol to naozaj lionsk plesov manifest, prezent cia nov ch dobroëinn ch ideì, ktorè boli realizovanè za u- plynulè roky a najm ktorè bud realizovanè v bud com obdobì. Veæmi sympatickè bolo, keô guvernèr Distriktu 2240 Rotary»esk republika a Slovensk republika Roman GrÛnsky so svojou manûelkou Radkou sa zapojili do lionskèho programu zbierania opotrebovan ch okuliarov a symbolicky odovzdali okuliare Josphatovi Muthumbimu pre lions v Afrike. Je potrebnè vyzdvihn ù nielen Ëasù medzin rodnèho branûovèho LCI Mikloöa Horv tha s manûelkou, ale najm jeho prìhovor k p ùsto hosùom na plese. Jeho Ëasù n s tieû veæmi poteöila. Vöeobecn veæk vôaka patrila gener lnemu sponzorovi projektu keúskej nemocnice Petrovi Valachovi, bez ktorèho by sme tak razantne nemohli projekt rozvin ù. Peter Valach obdrûal ocenenie nielen od guvernèra, ale osobne ho k stolu priöli pozdraviù obaja najvyööì z stupcovia LCI ñ ID ñ M. Horv th a PID ñ E.A.Musil. OceÚujeme, ûe P. Valach sa tieû priëinil o tvorbu propagaënèho videa STV o nemocnici, keô spolu s redaktorkou Martinou Uteöenou ihneô po jej prìchode z Kene dokonëili tento kr tky filmov öot. Vöetci na plese sme boli svedkami odovzd vania najvyööieho vyznamenania Ernstovi A. Musilovi za jeho prìnos do ötrukt ry charitatìvneho hnutia v naöich region lnych podmienkach. Ocenenie bolo vykonanè prim torom mesta Nitry Doc. Ing. Jozefom DvonËom, CSc. Vöetci uzn me, ûe E. A. Musil si to za svoju pr cu naozaj zasl ûil. SpoloËenskÈmu koloritu plesu svoje dodala aj ochutn vka vìn. Touto cestou Ôakujeme p novi Eduardovi äabovi za prezent ciu vìn spoloënosùou VÌno ñ Nitra. Taktieû vôaka patrì rytierovi vinnèho r - du Stanislavovi Kamen rovi, ktor svojimi vìnami rozöìrili ponuku pre hostì. Pr ve tento eleg n Stanko Kamen r spolu s druh m rytierom najvyööej hodnosti Frantiökom Slez kom boli centrom ot zok hostì na kult ru vìna a vìnnych produktov. V neposlednom rade je nutnè pripomen ù, ûe ples sme organizovali tak, ako aj roky minulè, spolu so vz cnym d mskym klubom Homonitriensis. D my boli galantnè voëi p nom z lions klubu a v tomto roku nechali zv razniù prim t plesu n m. Napriek tomu aj pre Klub Homonitriensis bol ples v znamn v tom, ûe vedenia klubu sa ujala ex-offo prv d ma mesta Margita ätef nikov, ktor zaujala hostì svojou Ôakovnou reëou na vod. Ples otvoril prezident LC ñ Nitra JUDr. Kamil Bereseck. Cel m plesom n s sprev dzala nezabudnuteæn konferensierka Oæga Cz kajov, mimochodom tajomnìëka, zakladateæka a duöa celèho klubu Homonitriensis, bez ktorej sa v Nitre nezaobìde ûiadne v znamn udalosù. Klub Homonitriensis sa tieû pridal do programu Ñ V stavby nemocnice v Keniì. Zost va n m len d faù, ûe takèto milè podujatia sa n m podarì zorganizovaù aj v bud cich roënìkoch. Tibor BuËek Stavba nemocnice v Keni K zahájena Dostali jsme aktu lnì zpr vu od Josphata Muthumiho z Keni, ûe pr vï v sobotu 10. b ezna 2007 byla zah jena v stavba nemocnice. Na snìmku je Josphat zachycen p i slavnostnìm v kopu z klad.

6 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 6 6»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Nominační schůzka na příštího guvernéra GuvernÈrem naöeho distriktu pro nadch zejìcì klubov rok by se mïl st t Tom ö Ryba z LC Brno äpilberk. Mezin rodnì radï editel LCI to doporuëuje usnesenì nominaënì sch zky, jeû se uskuteënila v hotelu Havel v Rychnov n.kn. Na sch zku byli pozv ni vöichni minulì guvernè i, vìceguvernè i, pokladnìk a sekret kabinetu, region chairmani a zûnovì chairmani. Sch zka probïhla pod vedenìm IPDG Ji Ìho Zatloukala. Kandid t na p ÌötÌho guvernèra Tom ö Ryba p edstavil sebe i svè z mïry a cìle ve svèm guvernèrskèm obdobì. Jeho hlavnìm cìlem je zlepöit informovanost ve ejnosti a lionskèm hnutì a rozvìjet Ëlenskou z kladnu. ChtÏl by rovnïû poû dat o granty na podporu vyd v nì naöeho lionskèho bulletinu a na vzdïl v nì Ëlen lionsk ch klub. PoËÌt i nad le se zachov nìm pracoviötï sekretari tu v RychnovÏ n.kn. Velmi ocenil dosavadnì Ëinnost souëasnèho DG Tibora BuËeka p i rozvìjenì mezin - rodnìch vztah. P ÌtomnÌ rovnïû projednali nominace na pozice 1. a 2. vìceguvernèra a shodli se na doporuëenì Jany FlanderovÈ a Juraje Schwarze s tìm, ûe o nich bude hlasovat konventu distriktu 122 v Nit e. TÈto p Ìleûitosti vyuûil IPDG Ji Ì zatloukal a p edal ocenïnì LCI sekret i kabinetu Borisu Hynkovi, za jeho neocenitelnou a obïtavou pomoc p i udrûenì a rozvoji a ËlenskÈ z kladny v naöem distriktu. Po ukonëenì jedn nì nominaënì sch zky probïhlo jeötï jedn nì rady kabinetu a konventnìho v boru. Informace o kon nì konventu jsou umìstïny v samostatnèm Ël nku. Mosty k lidem Na nominaënì sch zku do Rychnova dorazili i PDG Jaroslav SlÌpka (1.zleva) a Jan ätïrba (LC Teplice). Na pozici 1.VDG byla nominov na Jana Flanderov (LC PlzeÚ Bohemia) a na pozici DG Tom ö Ryba (vpravo). Informace z našeho sekretariátu Na poë tku roku doölo ke zmïnï v naöem sekretari tu, novou asistentkou se stala Ivana Sk Ìteck, Ëlenka d mskèho Lions Clubu Rychnov n.kn. Dobromila, kter nahradila odch zejìcì Petru Dost lovou. VeökerÈ kontakty na sekretari t z st vajì v platnosti i nad le. P ipomìn me jen moûnost vyuûìv nì internetovèho komunik toru Skype ñ adresa je: lci.d122.sekretariat V souëasnè dobï sekretari t intenzivnï pracuje na p Ìprav ch naöeho konventu, p ipravuje pozv nky pro ËastnÌky, sestavuje program konventu a semin. Do klub se informace dostanou v pr bïhu b ezna a je t eba, aby v klubech projednali svoji Ëast a schv lili svè deleg ty. P ipravujeme takè z silku nashrom ûdïn ch upot eben ch br lì, kter ch m me nïkolik stovek. DalöÌm d leûit m kolem je p ipravit ke korektur m vyd nì jubilejnìho sbornìku k patn ctiletèmu v roëì existence naöeho distriktu. Pr ce a agendy je neust le aûaû, st le je vöak co vylepöovat. -jz- Na konci ledna jsme se v sekretari tu distriktu rozlouëili s Petrou Dost lovou (vlevo), jeû odeöla do komerënì sfèry. Nov asistentka Ivana Sk Ìteck (vpravo) je Ëlenkou d mskèho lionskèho klubu v RychnovÏ nad KnÏûnou Dobromila. Sekret kabinetu B.Hynek (vpravo) p evzal od IPDG J.Zatloukala ocenïnì LCI za rozvoj ËlenskÈ z kladny v D122. Mosty jsou pojìtka mezi tïûko navz jem dostupn mi mìsty, kdyû je pot eba dostat se z b ehu na b eh, p ekonat tesy a sr zy, rokle a spoustu dalöìch nep ÌjemnostÌ, kterè naöe zemïkoule nabìzì. Mosty jsou pevnè i vratkè, nïkdy vzbuzujì hr zu svou chatrnostì. Ale pokaûdè, kdyû je ËlovÏk na druhè stranï, cìtì minim lnï u- spokojenì. V tomto p ÌpadÏ se jedn o mosty, kterè plnì svou funkci a p ev dïjì n s odnïkud nïkam a zase zpït. Mosty mohou mìt i nehmotnou podobu a i v tom p ÌpadÏ zd rnï plnì sv posl nì. Mohou se klenout od ËlovÏka k ËlovÏku. Tyhle mosty nepot ebujì tuny materi lu a stovky lidì ke svèmu vzniku. Ale stejnï jako re lnè mosty pot ebujì n pad a pak odhodl nì a pr ci. M m cìlem je tyto mosty budovat. Moji p edch dci zbudovali, dle mèho mìnïnì, pevnè z klady a j mohu ve svè funkci na tïchto z kladech, myslìm si, d l ËinnÏ stavït. Proto budu d l podporovat Ëinnost naöeho profesion lnìho sekretari tu v RychnovÏ nad KnÏûnou, pokraëovat v spïön ch sbïrech star ch br lì, chci b t oporou past guvernerovi v akci "Nemocnice pro KeÚu". Mosty se mohou klenout od mïsta k mïstu. R d bych tuto vïtu uv dïl v ûivot tìm, ûe se budu snaûit o co nejöiröì jumelage mezi lionsk mi kluby v EvropÏ. K tomu chci v r mci moûnostì vyuûìt i st vajìcì partnerskè vztahy mïst a obcì. Moji snahou bude spolupr ci se sdïlovacìmi prost edky dostat ve do povïdomì obëan»ech, Moravy, Slezska a Slovenska co nejvìce informacì o naöem lionskèm hnutì, protoûe pouze potom m ûeme bïûnèho ËlovÏka û dat o pomoc v naöì z sluûnè Ëinnosti, ale takè plnit program LCI - p ijetì jednoho novèho Ëlena do kaûdèho klubu a vznik jednoho klubu v distriktu. Ve svèm funkënìm obdobì chci takè k aktivnì propagaci soutïûe ÑMÌrov plak tì a zapojit dalöì kluby do Ëasti v tèto soutïûi. I touto cestou m ûe lionskè hnutì prezentovat svoji existenci i Ëinnost. DalöÌ inspiracì pro st vajìcì obdobì mi jistï bude i ada akcì, o kter ch nïkterè kluby informujì v naöem Ëasopise. Tom ö Ryba, 1.VDG D122

7 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 7»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 7 Kabinet se sešel na svém třetím zasedání v Táboře Kabinet LCI D122»esk republika a Slovensk republika se seöel na svèm jiû t etìm jedn nì v lionskèm roce 2006ñ2007 v T bo e v Hotelu Palc t. GuvernÈra distriktu a Ëleny kabinetu uvìtal v T bo e prezident LionskÈho klubu T bor Jan Haraöta, ve svèm u- vìtacìm proslovu zd raznil, ûe ËlenovÈ LC T bor berou skuteënost, ûe se kabinet sch zì pr vï v T bo e za Ëest. Z roveú pozval p ÌtomnÈ Ëleny kabinetu na veëernì dobroëinn ples, kter po d LC T bor NominaËnÌ sch ze LC: V b eznu kaûdèho roku se kon nominaënì zased nì klubu. TermÌn a mìsto kon nì tohoto zased nì stanovì p edstavenstvo klubu a uvïdomì o tom poötou kaûdèho Ëlena klubu nejmènï 14 kalend nìch dn p ed termìnem jeho kon nì. NominaËnÌ komise LC: Prezident klubu jmenuje nominaënì komisi, kter p ednese jmèna kandid t na jednotlivè funkce v klubu na nominaënìm zased nì klubu. Na tomto nominaënìm zased nì klubu m ûe takè kter koli Ëlen klubu navrhovat kandid ty na vöechny ady klubu, kterè majì b t obsazeny v n sledujìcìm roce. VolebnÌ sch ze LC: VolebnÌ sch ze musì probïhnout do 15. dubna kaûdèho roku, v termìnu a v mìstï stanovenèm p edstavenstvem klubu. O kon nì tèto volebnì sch ze uvïdomì sekret klubu pìsemnï kaûdèho Ëlena klubu 14 kalend nìch dn p edem, a to buô poötou anebo osobnìm doruëenìm. Ozn menì bude obsahovat jmèna kandid t schv len ch a navrûen ch na nominaënìm zased nì klubu. Na volebnì sch zi nenì moûno z plèna nominovat uû û dnè kandid ty. Odesl nì hl öenì PU 101: Jedn se o LIONS CLUBíS OFFICER REPORTING FORM, tedy hl öenì o nov ch funkcion Ìch klub ñ klìëovè hl öenì, kterè je pot eba vyplnit vëetnï poötovnìch a e- V vodu jedn nì ËlenovÈ kabinetu podpo ili vyhl öenì guvernèra LCI Distrikt 122 Ing. Tibora BuËeka, ve kterèm vyslovil jmènem distriktu podporu kandidatu e Eberharta Wirfsta na II. mezin rodnìho viceprezidenta LCI v Chicagu. N ö distrikt se touto podporou hl sì k zk m vztah m k nïmeck m lion m, kterè jsou vyj d eny takè velmi ûiv m jumelagnìm vztahem. GuvernÈr ustavil komisi, kterou osobnï povede a kter je sloûen z IPDG Ji Ìho Zatloukala, 1. VDG Tom öe Rybu, Region lnìho chairmana Juraje Schwarze a ZmocnÏnce kabinetu pro PR EmÌlie Bern thovè. CÌlem komise je zpracov nì podklad k podpo- e kandidatury E. Wirfsta a rozeslat je vöem guvernèr m a gener lnìm sekret m distrikt, multidistrikt a mezin - rodnìm editel m LCI. Kabinet se d le usnesl na z - kladï v zvy guvernèra p edloûit mezin rodnìmu prezidentovi LCI Jimmymu Rossovi n vrh na nejvyööì ocenïnì pro minulèho mezin rodnìho editele Ernsta Musila za jeho z - sluhy p i konstituci naöeho Distriktu D122 a p i osobnì pomoci p i zakl d nì mnoha klub. D le kabinet projednal zejmèna: - aktu lnì informace o stavu p Ìprav na letnì v mïnu ml deûe - stav p Ìprav letnìho kempu ml deûe v Plzni - vyslechl informaci guvernèra o stavu budov nì malè nemocnice v Keni, kterou donoruje n ö distrikt - Vyslechl informaci od PDG a zmocnïnce kabinetu pro Lions Quest L. BouËka o souëasnèm stavu programu Lions Quest v»eskè republice - kabinet odsouhlasil zmïnu termìnu kon nì Konventu LCI D122, kter se v tomto roce bude konat dne v MojmÌrovÌch u Nitry. Boris Hynek, Cabinet secretary Lionský rok vrcholí, je čas na přípravu voleb nového vedení klubů BlÌûÌ se vyvrcholenì lionskèho roku 2006ñ2007. V klubech se zaëìnajì p ipravovat volby novèho vedenì klubu, tedy prezidenta, viceprezident, pokladnìka a sekret e klubu, pop ÌpadÏ ostatnìch volen ch funkcion. P eji vöem klub m spïönou volbu novèho vedenì a mnoho dalöìch spïch ve sluûbï pot ebn m. Byù m kaûd klub svè vlastnì stanovy, kter mi se jako pr vnì subjekt ÌdÌ, mïli by b t v souladu se stanovami mezin rodnìmi. Dovoluji si vyuûìt tohoto prostoru a pokusit se o rekapitulaci termìn a kon spojen ch s volbami funkcion, kterè vych zejì s mezin rodnìch stanov. Jedn se zejmèna o povinnosti presidenta a sekret e klubu. lektronick ch adres. Na z kladï tohoto hl öenì obdrûì funkcion - i klubu pot ebnè materi ly z HlavnÌ kancel e LCIA v Oak Brooku a dalöì informace ze sekretari tu kabinetu LCI D122. Na z kladï tohoto hl öenì zìskajì funkcion i klubu p Ìstupov pr va na WEB LCIA, kde budou moci zad vat dalöì povinn hl öenì (zejmèna MMR) a upravovat informace o klubu a jeho Ëlenech. Povinnost odeslat hl öenì PU 101 se t k i klub, u kter ch nedoch zì ke zmïnï funkcion klubu, v takovèm p ÌpadÏ slouûì k potvrzenì funkcion e v dalöìm lionskèm roce. Tato hl öenì je sekret klubu povinen odeslat do v danèm roce. Lze ho zaslat poötou na adresu: Lions Clubs International Association, 300 W. 22ND STREET, OAK BRO- OK, ILLINOIS 60523ñ8842, USA, em: na adresu: nebo zcela jednoduöe vygeneruje toto hl öenì na WE- BU LCIA (p esn n vod v aktualizovanèm Manu lu sekret e verze 1.2, kter je k dispozici v elektronickè verzi na WEBU D122 v administrativnì Ë sti, nebo jej na vyû d nì zaöle em sekretari t distriktu Boris Hynek, Cabinet secretary

8 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 8 8»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Pozvánka na 14. konvent našeho distriktu Prihovára sa k Vám Koncil Chairmen Ing. Rudolf Hlavačka Kaûd fiök lny Lions rok konëì 30. j na a zaëìna 1. j la. Pred t mto d tumov m zlomom v sa m ji konaj voæby do nov ch lions org nov na vöetk ch rovniach a teda aj v distriktnom vedenì. Vöetci sme pozorne sledovali lions hnutie aj v tomto roku. Sme svedkami, ûe lions sa vo svete rozvìja veæmi silne, zap jame sa do programu veæk ch v znamov ako bolo Tsunami v zijskej oblasti, Katerina na juhu USA a mnohè inè. S poteöenìm mùûeme konötatovaù, ûe aj v naöom distrikte kaûd m rokom sa roveú zvyöuje. KonËiace sa lions obdobie n m uk zalo znovu nov tv r. NeprichodÌ mi hodnotiù, to nech m na reë guvernèra, na ktor sa teöìme poëas Konventu dúa 12. m ja 2007 v kaötieli MojmÌrovce pri Nitre. Kabinet D-122 ma zvolil za Concil Chairmena a teda okrem zodpovednosti za organizovanie Konventu som povinn informovaù V s o prìprave tejto veækolepej akcie. Ako sme vöetci zaznamenali Distrikt 122 sa doûìva 15 rokov. Je to malè jubileum. GuvernÈr Distriktu m ambìciu spojiù Konvent s ÔalöÌmi sprievodn mi akciami, pozvaù vöetk ch ûij cich p stguvernèrov, ktorì bud na mieste zasl ûene odmenenì zlatom a urobiù tak veækè defilè lions v naöom Distrikte. PoËas Konventu bude ökolenie novozvolen ch vysok ch funkcion rov jednotliv ch lions klubov. Semin re bud struënè a vecne zameranè na spr vne vedenie agendy a na elektronickè pomùcky ako najlepöie viesù agendu. PoËas Konventu bude v priestoroch kaötiela prezent cia programu ÑNemocnica pre KeÚuì, bude filmovo prezentovan lions ñ megaples v Nitre. Uvedieme filmovè spracovanie odovzd vania ocenenì pre Jospata Muthumbiho a nestora Distriktu 122 Ernest A. Musila. Prineste si so sebou nadbytoënè okuliare v Konvent naöeho distriktu se bude konat v sobotu na z mku MojmÌrovce u Nitry. SouË stì konventnìho dne bude semin pro klubovè funkcion e a spoleëensk galaveëer pro hosty deleg ty konventu. Garantem po d nì konventu je Lions Club Nitra. KonventnÌ v bor p ipravil p ihl öky s dotaznìkem a n vratkou pro deleg ty, seminaristy a hosty, kterè byly v b eznu rozesl ny do klub. P ihl öky a dalöì pot ebnè informace jsou k dispozici na naöem distriktnìm webu na adrese nebo mohou b t zasl ny z jemc m na vyû d nì v sekretari tu distriktu na adrese Z d vod dobrèho organizaënìho zvl dnutì p Ìprav a samotnèho pr bïhu konventu je t eba, aby kluby co nejd Ìve projednaly Ëast sv ch z stupc na semin Ìch a na konventu a aby vëas objednaly poûadovanè noclehy a sdïlily z jem o doprovodnè akce. Uz vïrka pro p Ìjem p ihl öek je Na z vïr konventnìho dne bude uspo d n spoleëensk galaveëer, na kterèm bude ofici lnï oslaveno 15. v roëì vzniku naöeho distriktu. VÏ Ìme, ûe se poda Ì na tuto slavnost p icestovat vöem dosavadnìm past distrikt guvernèr m. Na konventu bude rovnïû distribuov n jubilejnì sbornìk k 15. v roëì vzniku D122. ProsÌme jednotlivè kluby o sdïlnì, zda majì z jem o zapojenì se do prezentace jejich pr ce a projekt p ÌpadnÏ zda majì z jem podìlet se na kulturnìm programu nïjak m sv m vystoupenìm. Informace ke konventu a o jeho doprovodn ch akcìch obdrûìte ze sekretari tu kabinetu distriktu nebo od organizaënìho pracovnìka konventnìho p ÌpravnÈho v boru, kter m je Ing. Jana L teëkov, tel: TÏöÌme se na shledanou se lvy a lvicemi z Distrikt 122 a jejich p teli r mci programu ÑZber opotrebovan ch okuliarov pre tretì svetì. DÙleûitou sprievodnou akciou bude n vöteva 20 lions zo Salzburgskej zûny pod vedenìm zûnovèho chairmena Michaela Hoffmanna, ktor uû raz v Nitre navötìvil organiz ciu pre nem ch EFFETA a svojim rak skym projektom pom ha okoliu Nitry. Samozrejme najmasovejöìm ml deûnìckym podujatìm bude u- sporiadanie futbalovèho turnaja Leo-cup o poh r guvernèra pod vedenìm prezidenta Leo - Nitra ambiciûznym Rasùom Petruökom, ktor popri öt diu dvoch vysok ch ökùl stìha aj prezidentovanie v Leo - Nitra. Pevne verìme, ûe sa mu podarì zabezpeëiù turnaj tak, ako to bolo pri poslednom Leo cape pod taktovkou Danky Furm nkovej a Adama BrestovskÈho. PripravenÈ je vöestrannè vyûitie aj pre tenistov, plavcov a najm strelcov. V piatok vo veëern ch hodin ch je pripravenè stretnutie s rak skymi Lions a v sobotu zase gala veëer vöetk ch prìtomn ch pri fantastickom jedle, nitrianskom vìne a plzenskom pive od Alenky Flanderovej ñ II. ViceguvernÈrky distriktu. OËak vame gul ö a peëenè prasiatka. Ëasù prisæ bil aj jeho excelencia A. K. Lokesh, veævyslanec Indie na Slovensku, ktor sprev dzal Dr. Ashoka Mehtu v Bratislave. Ëasù prisæ bil aj prim tor mesta Nitry a predseda VUC. Postupne sa prid vaj ÔalöÌ. Nitra je jedno z najstaröìch miest nielen na Slovensku, ale aj v centr lnej EurÛpe. Z Nitry sa zaëala öìriù jazykovedn kult ra Cyrila a Metoda, ktor priamo Ëi nepriamo normovala vöetky slovenskè jazyky vëìtane pìsanej azbuky v Bulharsku a Kyjevskej Rusi. Nitra je naozaj centrom dùleûitej Ëasti stredoslovanskej histûrie. Nitra je podæa b snikov a poetov Slovensk m Betlehemom. Ing. Rudolf HlavaËka Koncil Chairman a ZÛnov Chairman SR-z pad

9 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 9»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 9 Mezinárodní kemp pro mládež v Plzni - Česká republika MÌsto kon nì: PlzeÚ, intern t St ednì pr myslovè ökoly dopravnì v Plzni-Koöutka,»esk republika Po adatel: LCI D122,»R a SR Garant a organizaënì zabezpeëenì: Lions Club PlzeÚ City TermÌn kon nì: sobota ñ sobota Doba trv nì: 14 dnì v kempu (bude navazovat na p edchozìm resp. n sledn individuelnì pobyt ËastnÌk kempu v hostitelsk ch rodin ch) PoËet ËastnÌk : 30 aû 35 PoËet po adatel : 2 vedoucì + 4 asistenti + ËlenovÈ LC PlzeÚ City Ubytov nì: v intern tu St ednì pr myslovè ökoly dopravnì v Plzni-Koöutka, 2-3 l ûkovè pokoje hotelovèho typu, spoleënè p ÌsluöenstvÌ vûdy pro 2 pokoje (na podlaûì jsou 4 takovè buúky se dvïma pokoji), d le 1x dvouluûkov a 1x jednol ûkov pokoj s vlastnìm p ÌsluöenstvÌm, na podlaûì je d le k dispozici kuchyúka s lednicì. Stravov nì: snìdanï v jìdelnï intern tu (v budovï s ubytov nìm o dvï podlaûì nìûe), obïdy a veëe e v blìzkè restauraci ìu rytì e Lochotyì v oddïlenè salûnku. Restaurace je vzd lena jen cca 100m p es park, bez nutnosti p ech zet frekventovanou komunikaci. NÏkterÈ obïdy a veëe e budou poskytnuty mimo PlzeÚ v mìstech v let (viz program). Voln Ëas: o patro nìûe pod ubytovacìm patrem je k dispozici klubovna s cca 30 mìsty, d le v sousednì budovï je velik tïlocviëna (koöìkov, volejbal, s lov kopan ) a posilovna, k dispozici je i venkovnì h iötï. V blìzkosti se nach zì rekreaënì are l BoleveckÈho rybnìka (vodnì sporty, koup nì, oddech). V intern tu je d le moûnost v hradnìho vyuûìv nì mìstnosti pro provoznì a technickè z zemì kempu s moûnostì z Ìdit st lè p ipojenì na internet (o patro nìûe pod ubytovacì Ë stì). N plú a hlavnì program kempu: Jubilejní sborník k 15. výročí vzniku distriktu NabÌdka na umìstïnì klubovè prezentace nebo inzerce pro sponzora vyd nì v jedineënè v roënì publikaci Lions Clubs International, Distrikt 122»esk republika a Slovensk republika vyd v u p Ìleûitosti svèho patn ctiletèho trv nì jubilejnì sbornìk, ve kterèm nabìzì umìstïnì plnobarevnè prezentace lionsk ch klub nebo prestiûnì reklamy ñ prezentace pro sponzory a p Ìznivce lionskèho hnutì. SbornÌk bude vyd n v n kladu kus, jeho distribuce probïhne na konventu distriktu, kter se bude konat v Nit e. DalöÌ v tisky budou pouûity pro novè Ëleny lionsk ch klub a zejmèna pak pro reprezentaci distriktu 122 a p i r zn ch vhodn ch p Ìleûitostech. SbornÌk bude form tu A4, bude mìt cca 120 aû 150 stran. Informace do klub byly odesl ny v polovinï b ezna, informace pro inzerenty a sponzory jsou k dispozici u redaktora vyd nì - IPDG Ji Ìho Zatloukala nebo v sekretari tu distriktu. NabÌzenÈ moûnosti form tu reklamy: Cel strana A4, plnobarevn, inzerce dle dodanè p edlohy KË 1 str nky A4, plnobarevn, inzerce dle dodanè p edlohy KË Inzerci sjednejte s redaktorem sbornìku v termìnu nejpozdïji do Ing. Ji Ì Zatloukal, PDG mobil: informace o»r a SR, o lionskèm hnutì v distriktu 122 a o LC PlzeÚ-City - sezn menì s mïstem a okolìm - sportovnì a kulturnì vyûitì - pozn vacì v lety: Praha a okolì, PlzeÚ a okolì, äumava, z padoëeskè l znï BliûöÌ informace najdete na Lions Clubs International - Distrikt 122 JubilejnÌ sbornìk k 15. v roëiu lionskèho hnutia v»esku a Slovensku Prezentace klubu: Cel strana A4, plnobarevn ñ KË LCI D122- sekretari t distriktu Ivana Sk Ìteck, mobil: +420 ñ Pansk 1492, Rychnov n.kn.»esk republika

10 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 10 10»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Mezinárodní lionská soutěž o Mírový plakát 2007/2008 Tak jako kaûd rok, probìh i v p ÌötÌm lionskèm roce, 2007/2008, mezin rodnì soutïû o MÌrov plak t. TÈma soutïûe je jiû HlavnÌ kancel Ì v Oak Brooku vyhl öenè a znì: ÑPeace Around the Worldì coû by se dalo volnï p eloûit jako ÑSvÏt v mìruì (Svet v mieriì). Peace Around the World SoutÏû je urëena dïtem ve vïku od 11 do 13 let. Podle zkuöenostì klub, kterè zapojili ökoly ve svèm okolì je soutïû dalöì moûnostì, jak zviditelnit lionskè hnutì. RodiËe dost vajì informace o soutïûi a jejìm organiz torovi od dïtì a pedagog ze ökol. Z kladnì informaci lze zìskat na webovè str nce LCIA na adrese: Objedn vku soutïûnìho Ñkituì na dobìrku (7,95 USD za kus) m ûete provèst na webu LCI (viz v öe uveden adresa). Do polìëka hledat (QUICK SEARCH) napiöte: Peace Poster Kit D leûitè termìny: ñ zah jenì prodeje kit (International Headquarters) ñ Stop termìn prodeje kit ñ Stop termìn k zasìl nì vìtïznèho plak tu DG, za kaûdou sponzorovanou soutïû ñ Stop termìn k zasl nì vìtïznèho plak tu guvernèrem distriktu na odd PR International Headquarters v Oak Brooku ñ SlavnostnÌ vyhl öenì v sledk soutïûe V ûenì p telè, p eji V m mnoho spïch a p Ìjemn ch proûitk p i po danì soutïûe o mìrov plak t. Boris Hynek, Cabinet Secretary LCI D /2007 Mírový plakát vítězové ročníku 2006 OcenÏnÌ vìtïz m - zde jsou Ëty i vìtïzovè mezin rodnì soutïûe MÌrov plak t SoutÏûnÌ sady pro rok jsou v prodeji. VÌce informacì na MÌrov plak t, sekce program ml deûe Maria JosÈ: mìr je poklid, p telstvì, laskavost a p edevöìm l ska Luca: MÌr je malè sl vko s velk m v znamem. MÌr by mïl pramenit z naöich srdcì Makoto: MÌr je cenn a k ehk. Navz jem se musìme respektovat. Michelle: Ve v lce jsou to obvykle dïti, kdo trpì nejvìce.tato soutïû dïtem p ipomìn, jak je mìr d leûit

11 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 11»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 11 Lioni na pùde OSN vo Viedni DÚa 12. marca 2007 sa konala veæk sl vnosù na pùde OSN. Na pùde UNO v americkej fili lke vo viedenskej metropole sa z Ëastnil guvernèr D ñ 122 Tibor BuËek so svojou manûelkou Beatou (uprostred) na rokovanì eurûpskeho lions o podmienkach pomoci organiz cii Spojen ch n rodov. Sekciu viedol n m dobre zn mi Ernst A. Musil (væavo) a prof. Ehringer so svojou manûelkou (vpravo), ktor je zodpovedn za eurûpsku medicìnu a ktor v znamne obohatil rozpravu za LCI. DG Tibor BuËek Lions Worldwide Induction Day CelosvÏtov den vïnovan uvìt nì nov ch lion. P ipravme se na ÑLions Worldwide Induction Dayì kter je LCI vyhl öen jiû do des tè. M to b t v jimeën den, ve kter se lionskè kluby na celèm svïtï simult nnï spojì, aby slavnostnï uvìtaly novè Ëleny naöì mezin rodnì lionskè asociace. Letos tato slavnostnì ud lost p ipadla na sobotu 21. dubna V tento v znamn den si takè p ipomìn me z vazek vöech lion Pom hat ostatnìm vyj d en mottem ÑWe serveì. ProsÌme, abyste v klubech na toto datum p ipravili. SlavnostnÌ vstup vaöich novï p ijìman ch Ëlen. éivotopis Melvina Jonesa Melvin Jones sa narodil vo Fort Thomas (ArizÛna) 13. janu ra 1879 ako syn kapit na arm dy USA. Aû do Ùsmich rokov svojho ûivota ûil v tomto öt te. Od roku 1864 mala t to Ëasù Spojen ch öt tov ötat t t. zv. "teritûria". Aû v roku 1912 bola ArizÛna prijat do nie. O rann ch ökolsk ch rokoch Melvina Jonesa toho vieme m lo. Na viac ako trochu ËÌtania, pìsania a poëìtania v nedeænej ökole vojenskej pevnosti po dlh ch bohosluûb ch, mu asi neostalo. Ale v klad biblie a vùbec poznanie biblie a jej uëenia, bolo ur- Ëite s Ëasùou jeho vedomostì, uû ako dieùaùa. Vonkajöie ûivotnè podmienky v pevnosti si mùûeme predstaviù ako Ëo najjednoduchöie. Melvinov otec bol v roku 1886 preloûen na sever, do "öt tov civiliz cie a kult ry", do Missouri a neskùr do Illinois. "VÔaka" sluûobn m preradeniam otca ok sil Melvin vöade sa nach dzaj cu n dzu ne plnèho vyuëovacieho procesu. Ako pribliûne 15- BliûöÌ informace najdete na mezin rodnìch webov ch Str nk ch LCI: EN/content/programs_men_wwday.shtml Vaše staré brýle mohou pomoci v Africe a Asii Pokud vìte, ûe uû nïkterè br le nebudete nosit, odevzdejte je do recyklaënìho programu, kter organizujì LionskÈ kluby. Tak se Vaöe br le mohou dostat do distribuce pro pot ebnè lidi z rozvojov chzemì, kte Ì si nemohou dovolit nezbytnou pèëi pro svè oëi. Pr vï Vaöe br le mohou d t dïtem i dospïl m öanci zase dob e vidït. SebranÈ nepoökozenè br le shromaûôuje 13 sbïrn ch mìst po celèm svïtï. Odtud jsou po odbornèm vyhodnocenì distribuov ny do rozvojov ch zemì. Dostanou se tak k nejpot ebnïjöìm lidem, jimû vëasn korece zrakovè vady m ûe usnadnit ûivot i pr ci a v nïkter ch p Ìpadech i zachr nit zrak. Pokud nïkter klub pot ebuje poradit Ëi pomoci, m ûe se obr tit na koordin tory sbïru br lì.»r ñ Ing. Tom ö Hrachovec, LC Opava, SR ñ ätefan NehÈz, LC Nitra, zakladatele lionskèho hnutì roën sa po ukonëenì povinnej ökolskej doch dzky pustil do cieæavedomej Ëinnosti, zìskaù dobrovoænou n vötevou odborn ch kurzov s obchodn m a hospod rskym zameranìm, z klady pre ûivotnè povolanie. IstÈ obdobie sa zaoberal aj myölienkou, staù sa advok tom. Rezervoval si preto - ale len predbeûne - öt dium pr va na College jednoho mesteëka. Potom sa ale - vo veku nieëo cez 20 rokov - rozhodol prijaù pracovnè miesto. Nast pil do jednej chicagskej poisùovacej firmy. Ako mlad muû vedel uû Melvin presne, ËÌm chce byù. Vedel uû v pravom zmysle v razu "Ëosi o obchode". Tesne po 10 rokoch od svojho vstupu do chicagskej poisùovacej firmy sa stal jej jedin m vlastnìkom. Mal pr ve 34 rokov. Spracoval a z nemeckèho origin lu preloûil: Zdeno Somora, PDG

12 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 12 12»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC T bor Konec roku je v naöem klubu kaûdoroënï bohat na dobroëinnè a spoleëenskè aktivity- jen struënï prosinec / pravideln p edv noënì prodej sva enèho vìna a punëe se konal ve dnech 9., 10., 16., 17. a 23. prosince - zisk z tèto akce je vïnov n pravidelnï a kaûdoroënï postiûen m spoluobëan m p i lednovèm dobroëinnèm koncertu. 2/ T borsk Leo klub jiû takè vstoupil svou dobro- ËinnostÌ do podvïdomì naöich spoluobëan a kr sn adventnì koncert, jehoû program sami p ipravili a nastudovali ËlenovÈ klubu, zaplnil 10. prosince tèmï t borsk kostel.v tïûek z koncertu byl p ed n tèû v r mci lednovèho dobroëinnèho koncertu naöeho klubu. 3/ TradiËnÌ naöe akce - Moûn p ijde i Mikul ö 2. prosince nezklamala, v jejìm vodu byli slavnostnï p ijati do klubu dalöì dva novì ËlenovÈ a tak je n s 44. Pak se jiû jedlo, pilo, tancovalo a taky hr lo divadlo ÑP iöel mezi n s Mikul ö s andïly a Ëertyì vedoucì naöeho ochotnickèho spolku FuËteatr Mirek FuËÌk - vöe opït dokonale secviëil a zahr l. 4/ P Ìprava na prosincov prodej vìna se neobejde bez peëenì pernìëk, kterèho se kaûdoroënï ujmou naöe manûelky. 8. prosince jsme se tedy zase seöli U Linhart, po rautovèm obëerstvenì d my zdobily stovky pernìëk a p novè se bavili a popìjeli ve vinnèm sklìpku a kdyû se ûeny odlepily, oddrolily a p evlèkly, pak jsme se do noci bavili spoleënï. 5/ Z vïr roku pat Ì jiû tradiënï Silvestru a tak i tentokr t jsme absolvovali Lionsk Silvestr a to i s mil mi hosty z p telskèho klubu LC Treviso ñ Italie. P ÌjemnÏ str ven poslednì den roku v kruhu p tel uzav el Lionsk kalend nì rok V pr bïhu prosince jsme ale i velmi aktivnï pracovali na dalöìch pl novan ch akcìch-p Ìprava lednovèho dobroëinnèho koncertu a norovèho reprezentaënìho plesu je n roën, dokonëil se takè velmi bohat pl n aktivit LC T bor pro rok 2007 a harmonogram klubov ch sch zek a jejich doplúkov program. Zveme V s na naöe webovè str nky ñ tam se doëtete vìce o naöich aktivit ch a akcìch. PoslednÌ informace - svè povinnosti finanënì i jinè m me v Ëi distriktu 122 a LCI splnïny! Aukce na lionském plese v Táboře DÚa sa konal Veækolep ples Lions clubu, ktor poriadalo mesto T bor. Na tomto veækolepom plese sa z Ëastnili aj z stupcovia z Lions clubu Nitra. Na plese prebiehala aukcia obrazov a n ö Ëlen p. Ing. Rudolf HlavaËka prispel do tejto aukcie svojou rodinou mincou, ktor byla vydraûen za KË p nem Ing. Miksou. Uveden suma bude rozdelen medzi T borskè organiz cie, ktorè uû niekoæko rokov podporujeme ÑSONZì (STOMICI A NAD CI POSTIéEN DÕTE).

13 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 13»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 13 LC T bor IX. representační ples LC Tábor 19. ledna 2007 po dal LC T bor sv j jiû VII. dobroëinn koncert ve velkèm s le t borskèho divadla. ZaplnÏnÈ hlediötï shlèdlo kvalitnï sestaven kulturnì program, na kterèm se v prvnì Ë sti veëera podìlel mlad a talentovan klavìrista Jakub UhlÌk a sv m vystoupenìm uchv tila publikum t borsk rodaëka, mezzosopranistka KarolÌna Berkov -Bubleov, na nejen dom cìch scèn ch û dan opernì sûlistka, druh Ë st koncertu jiû tradiënï pat ila Pos dkovè hudbï T bor a jejìm sûlist m, ani letos nezklamala svè p Ìznivce û nrovï pestr m a z bavn m programem. vodnì a citlivï zvolen vodnì projev prezidenta klubu Jana Haraöty, p sobivè pr vodnì slovo Liona Pavla Hant ka dotvo ilo ûasnou atmosfèru dosud nejzda ilejöìho koncertu. SouË stì veëera bylo i slavnostnì p ed nì finanënìch dar z stupc m t borsk ch organizacì, kter m n ö klub jiû adu let vïnuje v tïûky z dobroëinn ch aktivit. SjednocenÈ organizaci nevidom ch a slabozrak ch, SdruûenÌ postiûenè dìtï a klubu stomik bylo p ed no celkem KË a finanënì dar p edal i t borsk Leo klub. Pravidelnou souë stì koncertu je i slavnostnì p ed nì ocenïnì 17. nora 2007 po dal LC T bor sv j jiû dev t ples tentokr t ve zcela novï rekonstruovanèm,historicky v znamnèm st nku kulturnìho dïnì v T bo e - St elnici. P es 380 host zaplnilo zcela kr snè prostory a shlèdlo vodnì p edtanëenì, d le vystoupenì Ëlenek Leo klubu T bor, p lnoënì p ekvapenì s komornìm muûsk m sborem naöeho klubu.souë stì koncertu je i tradiënì draûba obraz, kter letos vynesla rekordnìch 5l. 500 KË. Do draûby p ispïl sv m darem z rodinnè sbìrky mincì i prezident LC Nitra ing. HlavaËka dïkujeme. TanËilo se p i t borskèm Swing bandu a zpìvalo s cimb lovkou Kunovjan. O dobr pocit v dutinï b iönì se postaral bohat a kr snï aranûovan raut nedojeden ani ve t i dalöìho dne. TÈmÏ kaûd host si odn öel nïjakou v hru z dob e obsazenè tomboly. Tento den a veëer byl i pro n ö klub v jimeën. V prostor ch hotelu Palc t se od l0 hodin konalo zased nì kabinetu distriktu 122, poëetnè ËastnÌky jedn nì p ivìtal prezident klubu dr. Haraöta a jeho pozv nì na veëernì ples p ijala ada Ëlen kabinetu. SlavnostnÌho zah jenì plesu za zvuku lionskè hymny se z Ëastnil guverner distriktu Tibor BuËek, pastguverner Ji Ì Zatloukal, distriktnì sekret Boris Hynek, lionötì p telè ze slovensk ch klub. Po vodnìch slovech guvernèra D 122 a prezidenta t borskèho klubu p evzalo 5 Lion vyznamen nì za dlouholetou pr ci v lionskèm hnutì z rukou Tibora BuËka. Po skonëenì ofici lnìho zah jenì se jiû plnï rozvinula plesov n lada, kulo rnì besedy u vìnka, tanec a vöe, co k plesu pat Ì. DÏkuji touto cestou vöem, kte Ì se podìleli na n roënè p ÌpravÏ celè akce a p edevöìm ceremoni i naöeho klubu panu Mirkovi KotÏöovcovi, kter byl duöì celèho plesu. VII. dobročinný koncert LC Tábor t em nejlepöìm autor m z akce MÌrov plak t, v stavka 10 nejlepöìch obraz s touto tematikou v p eds lì divadla a setk nì s jejich autory. PodÏkov nì za celou akci pat Ì hlavnìm organiz tor m koncertu-prezidentovi LC T bor panu Haraötovi a klubovèmu ceremoni i panu KotÏöovcovi. Za LC Petr VilÌmek

14 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 14 14»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC Rokycany PomocnÈ tlapky v LC Rokycany»lenovÈ Lions clubu Rokycany p ivìtali na svè pravidelnè norovè sch zce z stupce obecnï prospïönè spoleënosti PomocnÈ tlapky. Chovem, p edv chovou, v cvikem a p ed v nìm asistenënìch ps se obecnï prospïön spoleënost PomocnÈ tlapky o.p.s. zab v jiû od roku Tyto speci lnï vycviëenè psy p ed v zdarma do dlouhodobèho uûìv nì tïlesnï postiûen m lidem, zejmèna Ë steënï nebo zcela upoutan m na invalidnì vozìk, ale i nevidom m, neslyöìcìm a lidem se z chvatov mi onemocnïnìmi. AsistenËnÌ psi mohou Ë steënï nahradit sluûbu osobnìch asistent nebo rodinn ch p ÌsluönÌk a snìûit z vislost tïlesnï postiûen ch na jejich pèëi. V raznï zvyöujì samostatnost a sebevïdomì postiûen ch, umoûúujì jim se aktivnï a plnohodnotnï zapojit do bïûnèho ûivota a zlepöit navazov nì komunikace s okolìm. V cvik asistenënìch ps je ze vöech typ v cviku nejn roënïjöì a na rozdìl od v cviku vodìcìch ps pro nevidomè se na nïj nevztahuje st tnì p ÌspÏvek. Celkov Ë stka na v ûivu, pèëi a v cvik asistenënìho psa p itom dosahuje aû KË. Proto PomocnÈ tlapky usilujì o zavedenì st tnìho p ÌspÏvku na v cvik asistenënìch ps a o provedenì p Ìsluön ch zmïn v legislativï.»innost spoleënosti je zatìm financov na ze sponzorsk ch dar a grantov ch p ÌspÏvk. P sobenì organizace je celost tnì, se snahou pomoci kaûdèmu, kdo se na nï obr tì. Pro zajìmavost, Ë stka na v cvik asistenënìho psa v sousednìm NÏmecku ËinÌ asi KË. SpoleËnost PomocnÈ tlapky p ed roënï klient m 10 ñ 12 vycviëen ch asistenënìch ps. S p teli z Pomocn ch tlapek jsme si povìdali o pr bïhu v cviku asistenënìho psa, co vöechno je pes schopen se nauëit. Pes je schopen otev Ìt dve e, dvì ka od sk ÌnÏk, dvì ka od praëky (dve e a dvì ka musì b t opat eny prov zkem, kter je pes schopen uchopit do zub ), vyndat pr dlo z praëky, podat berle, mobil, rozsvìtit svïtlo, upravit polohu ruky nebo hlavy klienta na invalidnìm vozìku apod. Pan Tom ö se psem Nikem n m n zornï p edvedli, co asistenënì pes na konci v cviku umì. A vï te, ûe je toho hodnï! Je schopen ËlovÏka i svlèci. ProhlÈdli jsme si i CD s fotografiemi, kterè poslala Pomocn m tlapk m maminka postiûenèho chlapce. AsistenËnÌ pes ji p ivolal k synovi, kter dostal epileptick z - chvat. Pes chlapce nejd Ìve obr til na z da a pak p ivolal maminku. Tyto fotografie byly velmi dojemnè a p i jejich sledov nì jsme si znovu uvïdomili, jak obrovsk dar je zdravì a ûe Ëinnost o.p.s. PomocnÈ tlapky je velmi d leûit a zaslouûì si naöi pozornost a podporu. Blanka Rozumov sekret LC Rokycany LC Praha Strahov ADVENTNÍ KONCERT SE OPĚT VYDAŘIL kr sn p edv noënì koncert LC Praha Strahov ve spolupr ci s Konzervato Ì J. Deyla pro zrakovï postiûenè studenty Spolupr ce LC Praha Strahov San Giorgio s Konzervato Ì Jana Deyla pro zrakovï postiûenè studenty b v kaûd m rokem tradiënï zavröena u- spo d nìm spoleënèho koncertu mìstnìch posluchaë a û k äkoly Jaroslava Jeûka na HradËanech pr vï v p edv noënìm obdobì. Jiû druh m rokem byl koncert po d n ve spolupr ci s dvïma dalöìmi praûsk mi kluby - LC Praha - Hartig a LC Praha PrvnÌ. Akce se setkala s velk m spïchem. NaplnÏn koncertnì sìú na MalÈ StranÏ tleskala vystoupenì mal ch muzikant z HradËan, stejnï jako nadöenï p ivìtala p edstavenì poëetnèho souboru student Deylovy konzervato e. V nos z koncertu byl urëen pro pot eby obou z ËastnÏn ch ökol. BÏhem p edstavenì se rovnïû naöla chvilka pro ocenïnì dlouholetè charitativnì Ëinnosti zaslouûilèho Ëlena strahovskèho klubu, JUDr. AntonÌna MalÌka. Po vystoupenì n sledovalo p - telskè posezenì v Galerii Eccetera naöeho Ëlena Tom öe Urbana, umìstïnè v historickèm sklepenì malostranskèho pal ce.

15 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 15»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 15 LC Brezno Zimné hry LIONS klubu Brezno opä úspešné DeÚ ako vystrihnut z katalûgu na pril kanie turistov v sobotu 17. febru ra vìtal ËastnÌkov 6. roënìka zimn ch hier zrakovo a telesne postihnut ch, ktorè tradiëne organizuje LIONS klub Brezno. Na traù obrovskèho slalomu v Lyûiarskom stredisku»ierny Balog sa postavilo takmer p ùdesiat lyûiarov a medzi nimi aj öesù zdravotne postihnut ch pretek rov. Uû po druh kr t priöli ûiaci zo Zä pre nevidiacich a slabozrak ch z LevoËe aj so svojimi nav dzaëmi. NajlepöÌ v kon podal slabozrak Norbert HolÌk z LuËivnej, druh skonëil telesne postihnut Duöan Prievalsk a za nìm Peter ä tor na monolyûi, obidvaja z Klubu zdravotne postihnut ch öportovcov œumbier. Zmeraù svoje lyûiarske schopnosti v obrovskom slalome si priöli lionisti z viacer ch slovensk ch LIONS klubov. Najlepöie si v tejto kategûrii poëìnal Jaroslav Kub r, za nìm skonëil J n MaËkin a Jozef éitnìk, vöetci s Ëlenmi usporiadaj ceho LIONS klubu Brezno. Preteky boli otvorenè aj pre verejnosù bez rozdielu veku v kategûri- ch muûi a ûeny, ale aj deti. Medzi ûenami zvìùazila Elena Hegerov pred Miladou MaËkinovou a ºubicou Koh rovou. Prvenstvo v kategûrii muûov si vybojoval Mat ö Kub r pred Michalom Giertlim a J nom RosÌkom. DetskÌ z stupcovia z LOPS Bratislava si rozdelili vöetky tri ceny: 1. Tom ö Varjassi, Henrich KatreniË a Frederik KatreniË. NajmladöÌm pretek rom bol 6-roËn äimon Lipt k z Bratislavy. äek v hodnote 100 tisìc kor n - v ùaûok z 2 percent dane z prìjmu za rok daroval LIONS klub Brezno zdravotne postihnutèmu Ladislavovi BoËkorovi z Lopeja, ktor takisto s ùaûil v obrovskom slalome na monolyûi. M ria äajgalìkov Foto: Eva MatoviËov

16 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 16 16»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC Rychnov nad KnÏûnou Skvělý La a Kerndl na lionském benefičním plese V sobotu se v prostor ch SpoleËenskÈho centra v RychnovÏ n.kn. konal jiû 13.lionsk benefiënì ples, po dan spoleënï mìstnìm p nsk m a d msk m lionsk mi kluby. Po roënì p est vce byl opït hlavnì ÑhvÏzdou veëeraì kr l ËeskÈho swingu LaÔa Kerndl. Plesu se z Ëastnilo vìce, neû-li 200 host a ti byli jistï spokojeni nejen p i poslechu a tanci, ale i celkovou spoleëenskou rovnì a bohat m programem. S radostì jsme p ivìtali guvernèra D122 Tibora BuËeka s chotì Beatou, slavnostnì zah jenì vedl sekret kabinetu Boris Hynek. GuvernÈr p edal jeho ocenïnì nïkolika Ëlen m LC Rychnov a LC Rychnov Dobromila. NejvyööÌ cti se pak z rukou guvernèra Tibora BuËeka dostalo IPDG Ji Ìmu Zatloukalovi, kter obdrûel nejvyööìho lionskè vyznamen nì, jeû mu udïlil minul svïtov prezident LCI Ashok Mehta. Na vod veëera vystoupil pïveck sbor Carmina s p smem Masopust, nechybïlo ani tradiënì p edtanëenì v pod nì Ëlen taneënìho krouûku Domu dïtì a ml deûe. Zaslouûenou pozornost vzbudily p ehlìdky veëernìch a spoleëensk ch öat a koûich z dìlny p ednì ËeskÈ navrh ky ZdeÚky HoöovskÈ. P Ìjemn m zpest enìm bylo vystoupenì bratislavskèho pïveckèho tria 3ses3 (Ëti: Tri sestry). VeËerem spoleënï prov zeli lvice Ivana Sk Ìteck a lev Petr Narwa a nutno p iznat, ûe se svèho kolu zhostili tèmï jako profesion lovè. O n poje a raut se tradiënï vzornï postarali pracovnìci hotelu Havel. Vöichni hostè se jistï dob e bavili a je jen ökoda, ûe veëer i noc jim ubïhly tak rychle Ö.. DÏkujeme vöem naöim sponzor m a partner m a zejmèna pak gener lnìmu partnerovi plesu, kter m byla äkoda AUTO a.s. Poda ilo se n m zajistit umìstïnì vozidla Roomster ve foyeru, kter byl po cel veëer st edem pozornosti (snad proto, ûe v z st l v tïsnè blìzkosti v her v tomboleö). DÌky p ÌspÏvk sponzor jsme mohli nejen uspo dat tuto vrcholnou akci rychnovskè plesovè sezûny, ale zejmèna se poda ilo zìskat v tïûek plesu ve v öi KË, kter byl vïnov n na pomoc zrakovï postiûen m a handicapovan m. Byl zakoupen mobilnì telefon se speci lnìm software pro nevidomè a elektronick ËtecÌ lupa pro slabozrakè. Byl tak naplnïn smysl benefiënì akce s cìlem vïnovat jejì v tïûek na dobroëinnè Ëely. -jz- Předání darů z výtěžku benefičního plesu Na z kladï dohody v p nskèm LC Rychnov n.kn., byl jejich podìl na v nosu z 13. benefiënìho plesu urëen na podporu slabozrak ch a nevidom ch v naöem okrese. Na klubovou sch zku se dostavili z stupci krajskè poboëky SONS»R a Tyflocentra o.p.s. v doprovodu dvou dìvek a jejich rodië, pro kterè byl po Ìzen mobilnì telefon se speci lnìm software pro nevidomè a elektronick ËtecÌ lupa. Oboje v cenï 43 tisìc korun. D le byl p ed n penïûit dar KË jako p ÌspÏvek na hradu n klad cesty do prodejny se speci lnìmi pom ckami pro slabozrakè a nevidomè, kam krajsk poboëka SONS po d pro svè klienty z jezdy jedenkr t za rok. Tyto prodejny jsou v»r pouze dvï - v Praze a v Olomouci. P ivìt nì editelky poboëky SONS Ireny KoreËkovÈ a vedoucì Tyflocentra Hradec Kr lovè Mgr. Dagmar BalcarovÈ prezidentem LC ZdeÚkem»ervinkou. Elektronickou ËtecÌ lupu dostala Eva H nlov a mobilnì telefon Radka Alexov a nynì jsou jiû pom cky ve spr vn ch rukou.

17 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 17»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 17 LC Rychnov nad KnÏûnou Dobromila AdventnÌ trhy poprvè v RychnovÏ nad KnÏûnou SpoleËn m projektem mïsta a manûel Kolowratov ch byl uspo - d n 1. mïstsk adventnì trh na n dvo Ì kolowratskèho z mku. N vötïvnìci mohli shlèdnout öirokou nabìdku emesln ch a v noënï ladïn ch v robk a mnoûstvì kulturnìch program. U tèto p Ìleûitosti nechybïly ani Ëlenky d mskèho klubu Dobromila. Ve svèm st nku tradiënï prod valy chlèb se s dlem, ökvarkama a cibulì, kter vöem chutnal znamenitï, zvl ötï ve veëernìch hodin ch. Na zah tì tïla, ale i srdce byl pod v n skvïl v noënì punë. V tïûek z prodeje 11 tisìc korun byl vïnov n na dobroëinnou Ëinnost a charitativnì Ëely. FinanËnÌ podpora pro postiûenè dïti Ve Ëtvrtek 4. nora 2007 panovala venku pïkn zima. I v jednom s - le kolowratskèho z mku v RychnovÏ nad KnÏûnou byla zima. P esto se dìky skupince lidì, kter se tu seöla po des tè hodinï dopoledne, atmosfèra rychle zah la. D vod setk nì byl p Ìjemn pro vöechny. älo o p ed nì dar z v tïûku charitativnì sbìrky p i prvnìch advetnìch trzìch na kolowratskèm z mku v prosinci Dary ze sbìrky pat ily postiûen m dïtem, proto u tèto slavnostnì p Ìleûitosti nemohly chybït z stupkynï d mskèho klubu LC Rychnov nad KnÏûnou Dobromila v Ëele s prezidentkou Andreou Hynkovou. D my p edaly öek editelce Mä L Ú v RychnovÏ nad KnÏûnou, jehoû finanënì prost edky byly rozdïleny na speci lnì autosedaëku pro AdÈlku, speci lnì st l s ûidliëkou pro autistickèho chlapce JosÌfka. Zbytek penïz ze sbìrky bude pouûito na zakoupenì speci lnì houpaëky pro dïti s postiûenìm, kter doplnì ökolnì zahradu. RodiËe obou dïtì se p ed v nì z Ëastnili a mïli z dar velkou radost. A protoûe vöechny dary pat ily dïtem, kterè je pot ebovaly, nezb v neû pochv lit, ûe pro nï nïkdo nïco r d dïl. P ÌjemnÈ setk nì bylo doplnïno i povìd nìm si s rodiëi o jejich dïtech, kterèho se z Ëastnili i inici to i adventnìch trh manûelè Kolowratovi. Kam se na jaře podívat za lvy: Image Industry & Lions Club Rychnov n.kn. Dobromila pořádají VELIKONOČNÍ MÓDNÍ SHOW v pondïlì 9. dubna SpoleËenskÈ centrum v RychnovÏ n.kn. zaë tek v hod Cena vstupenky pro jednu osobu: 180,- KË» st v tïûeku z p ehlìdky bude vïnov n na dobroëinnè Ëely, zejmèna pak na pomoc zrakovï postiûen m a handicapovan m vstupenky: tel Ve konočný benefičný koncertk Dátum konania: štvrtok, 5. apríla 2007 o 19. hod. Miesto : Dom umenia FATRA Žilina LIONS CLUB éilina op ù usporiada uû tradiëne so ät tnym komorn m orchestrom v éiline VeækonoËn benefiën koncert. Okrem benefiënèho zamerania m koncert aj sl vnostn r z - kon sa na poëesù VI. v ro- Ëia zaloûenia Lions Clubu v éiline. V ùaûok z tohto VeækonoËnÈho benefiënèho koncertu pùjde na podporu nie nevidiacich a slabozrak ch Slovenska v éiline. Len m lo vecì mùûe byù tak ch kr snych ako pomoc t m, ktorì s na Úu odk zanì. VeækonoËnÈ obdobie pon ka t to prìleûitosù. œakujeme V m za Vaöu podporu a prajeme V m kr sny umeleck z ûitok z tohto koncertu. Vstupenky moûno objednaù: Hotel Slovan - recepciatel , Cena vstupenky: Sk JUMELAGE D122 s D111BO a D111BN v Selbu KONVENT v Mojmírovciach v Nitry SVĚTOVÁ KONVENCE v Chicagu - USA

18 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 18 18»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC Karlovy Vary Diana»lenky d mskèho klubu se seöly na pravidelnè klubovè sch zce v hotelu Marttel v Karlov chvarech. JeötÏ p edtìm, neû se rozdïlily do druûstev, aby svedly nelìtosn souboj v bowlingu, zhodnotily ned vnè p edv noënì obdobì, kterè je jiû tradiënï velmi n roënè. TÌm nem m na mysli dom cì p Ìpravy na sv tky, ani Ëast na r zn ch veëìrcìch.to jsou pro n s v tomto Ëase opomìjenè Ëinnosti. V prosinci se n m lionk m da ilo. Domu Sv.Zdislavy jsnme zaplatily novè okno a s tìm spojenè stavebnì pr ce a to Ë stkou KË. Byly jsme pozv ny na Mikul öskou besìdku, po danou FarnÌ charitou Karlovy Vary pro jejì klienty. Jak by to byla mikul ösk bez sladkostì. Proto jsme obdarovaly p ÌtomnÈ dïti a ty n m na opl tku zazpìvaly a zarecitovaly.»asovï n roën byla jiû tradiënï p Ìprava na v noënì prodej. Tentokr t jsme spojili sìly se Ëleny p nskèho LC Karlovy Vary. Na rozdìl od minul ch let jsme nabìzeli obëan m a n vötïvnìk m mïsta na v noënìch trzìch nejen tradiënì sva enè vìno ale i v noënì punë, pernìëky a chlèb se s dlem a to po cel p edv noënì t den. Byla to velmi vyda en akce, opït jsme mïli moûnost p ipomenout ve ejnosti, ûe existuje lionskè hnutì. MÏli jsme v tomto smïru i velkou podporu v oblastnìch sdïlovacìch prost edcìch. Po nïkolika letech, kdy tuto akci po d me, m me jiû okruh lidì, kte Ì se tïöì, ûe p ijdou mezi n s a p ispïjì nïjakou tou finanënì Ë stkou na dobrou vïc.»ist zisk byl KË. Z tèto Ë stky jsme za cca KË nakoupili v noënì d rky pro dïti, kterèt r vily sv tky se sv mi matkami v DomÏ Sv.Zdislavy p i FCH v Karlov ch Varech.TÏsnÏ p ed v noci se seöly Ëlenky klubu s dïtmi stromeëku, cukrovì a pernìëk, p edaly dïtem d rky a od dïtì odrûely jimi vyrobenè d reëky. Z roveújsme p edaly velkè mnoûstvì v tvarn ch pot eb pro arterapii klient FCH.Za zb vajìcì finanënì prost edky v souëasnè dobï zajiöùujeme keramickou pec, kter bude slouûit takè k tomuto Ëelu. Jak jsme vidïly p i naöich n vötïv ch, klienti zde vyr bïjì z hlìny roztomilè drobnosti, ale nemohou je vyp lit, aby z nich vznikla keramika. SouËasnÏ zajiöùujeme dod vku zvedacì ploöiny do vany pro mladèho velmi tïûce postiûenèho muûe z Bochova. VÏ Ìme, ûe i v letoönìm roce se n m bude da it a budeme moci pomoci jeötï vïtöìmu poëtu pot ebn ch. NABÍDKA PRO INZERENTY Bulletin»esk a slovensk Lion vych zì 4x za rok v n ladu kus. Distribuce je zajiöùov na do kaûdèho Lions Clubu v»r a v SR, v tisky bulletinu jsou k dispozici na r zn ch akcìch, po dan ch kluby v»r a v SR CENÕK INZERCE: 1. Barevn inzerce na zadnì stranï ñ cel strana KË ( Sk), 1/2 strany KË (8.500 Sk), 1/4 strany KË (4.700 Sk) 2. Barevn inzerce uvnit listu (na vnit nì stranï obalu) ñ cel strana KË ( Sk), 1/2 strany KË (6.000 Sk), 1/4 strany KË (3.500 Sk), jin menöì form t: 25 KË (30 Sk)/cm Inzerce uvnit listu (jednobarevn nebo dvoubarevn ) ñ cel strana KË (7.500 Sk), 1/2 strany KË (4.000 Sk), 1/4 strany KË (2.500 Sk), jin menöì form t: 19 KË (23 Sk)/cm Sleva za opakov nì: prvnì opakov nì: -5%, druhè opakov nì: -8%, t etì opakov nì: -10% 5. Cenu inzerce lze sjednat individu lnï, zejmèna s ohledem na kompletnost poskytnut ch podklad. 6. Inzerenti ze SlovenskÈ republiky mohou cenu inzerce uhradit v Sk v p epoëtu dle aktu lnìho kurzu ke dni objedn nì inzerce.

19 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 19»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 19 LC Brno äpilberk v zimï PoslednÌ lednovou sobotu uspo daly LC kluby Brno a äpilberk jiû des t benefiënì ples, kter se pod z ötitou prim tora mïsta Brna pana Romana Onderky konal v brnïnskèm Grandhotelu. VedenÌ hotelu prop jëilo naöim klub m nejen vöechny prostory, ale vïnovalo i ceny do tomboly plesu, z nichû nejvïtöì radost u- dïlal poschoôov dort. HlavnÌ ceny vïnovaly Best transport Brno, s. r. o., BrnÏnka - maloobchod s potravinami, Starobrno, a. s. a vinn sklep U äohajìëka. Plesu se z Ëastnili i p tele z rakouskèho LC Horn. V tïûek plesu bude jiû tradiënï vïnov n na pomoci nevidom m a slabozrak m v BrnÏ.»lenovÈ vedenì LC Brno äpilberk navötìvili v polovinï nora stav soci lnìch sluûeb pro nevidomè a slabozrakè v BrnÏ ñ ChrlicÌch. V multifunkënìm s le slavnostnï p edali editelce - stavu za Ëasti ady jeho obyvatel elektronick kl vesov n stroj YAMAHA v cenï 17 tisìc korun. stav jej bude vyuûìvat jak pro muzikoterapii klient, tak pro jejich z jmovou Ëinnost. I tento dar je dokladem st lè pozornosti, kterou LC äpilberk vïnuje svèmu posl nì. INZERCI OBJEDNÁVEJTE PROSÍM NA ADRESE: Lions Clubs International D122 - kancel sekretari tu distriktu Pansk ul. Ëp. 1492, Rychnov nad KnÏûnou,»esk republika - em: - mobilnì telefon: +420 ñ Ivana Sk Ìteck VÏ Ìme, ûe vyuûijete nabìdky inzerce v bulletinu»esk a slovensk Lion a tìm podpo Ìte rozvoj lionskèho hnutì v»esku a na Slovensku. DÏkujeme

20 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 20 20»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC Kremnica Vyznamenanie z rúk GUVERNÉRA TIBORA BUČEKA DÚa 13. janu ra 2007 sa uskutoënil v poradì uû 3. EURO LIONS PLES v priestoroch SpoloËenskej dvorany PALACE SLIA» pod z ötitou Andreja FinÔu, prezidenta Lions Clubu Zvolen. GuvernÈra distriktu Dipl. Ing. Tibor BuËek po zah jenì plesu udelil Vyznamenania za aktìvnu Ëinnosù a rozvoj lionskèho hnutia poëas predch dzaj ceho obdobia öiestim Ëlenom lionskèho hnutia banskèho regiûnu. PrÌjemnÈ chvìle ËastnÌci tejto spoloëenskej udalosti tr vili v atmosfère dobrej hudby, tanca a priateæsk ch stretnutì do skor ch rann ch hodìn. Bud ci ples pod z ötitou Lions Clubu Kremnica sa uskutoënì 12. janu ra 2008 Ing. BohumÌr Kr tky, sekret r LC Kremnica Ve V chodoëeskèm divadle v PardubicÌch se stalo hezk m zvykem vûdy o p lnoci ätïdrèho dne spoleënè zpìv nì koled s herci.na jeviötï p ich zejì lidè z obecenstva zazpìvat Ëi zahr t zn mè v noënì melodie za doprovodu div k a herc V»D na jeviöti.p i tèto p Ìleûitosti p edal president LC PA öek v hodnotï KË editelce Tyflocentra panì Mgr.DanÏ StoklasovÈ na n kup elektronickè p enosnè lupy pro postiûenè vadou zraku ( viz. p iloûen snìmek). TÌmto öekem p es hla Ë stka KË, kterou padubiëtì lioni za dobu svè existence vïnovali na n kup pot ebn ch vïcì speci lnìm Z kladnìm ökol m i Mate sk m ökol m pro dïti s vadami zraku na p. v»eskè T ebovè, MoravskÈ T ebovè, Tyflocentru v PardubicÌch, Mate skè ökole v Polabin ch, DÏtskÈmu centru ve Vesce, dïtskèmu oddïlenì v nemocnici v PardubicÌch. Naöe pomoc tìm samoz ejmï nekonëì. Lioni se vïnujì i dalöìm aktivit m, kterè pom hajì pot ebn m lidem.v souëasnè dobï probìh akce SBÃR BR LÕ, kterè se jako nepot ebnè recyklujì a posìlajì do mènï rozvinut ch Ë stì svïta.ing. Miloslav Br n, president LC Pardubice LC Pardubice

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách. Europa Fóra n Vzpomínka na PDG

Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách. Europa Fóra n Vzpomínka na PDG lion_4_2006.qxd 8.1.2007 07:28 StrÆnka 1 n Informace z lionského Europa Fóra n Vzpomínka na PDG Braňa Béreše n 15. výročí distriktu n Dobročinný koncert ke Světovému dni zraku v Plzni 2006 - podzim/jeseú

Více

Uvnit vyd nì naleznete fotogalerii a report û z pobytu IP LCI Ashoka Mehty spolu s chotì v naöem distriktu. 2005 - podzim. s chotí v našem distriktu

Uvnit vyd nì naleznete fotogalerii a report û z pobytu IP LCI Ashoka Mehty spolu s chotì v naöem distriktu. 2005 - podzim. s chotí v našem distriktu lion_4_2005.qxd 8.12.2005 14:57 StrÆnka 1 n Návštěva IP A. Mehty s chotí v našem distriktu n n Projekt LIONS QUEST - 1. část Lions EUROPA FORUM - Stuttgart n LCIF - příspěvky a využití n Informace z klubů

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING P edstavení : Jmenuji se Svatopluk Bo ák a je mi 34let. Vytrvalostní cyklistice se věnuji intenzivně ji od roku 2003. Začínal jsem na 24 hodinových závodech na horském kole.

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více