S Směrnice IS DMVS LK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S Směrnice IS DMVS LK"

Transkript

1 Směrnice IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum Označení ŘD Popis Vydavatel URL Liberecký kraj a aktivní partneři S Směrnice IS DMVS LK Směrnice IS DMVS LK obsahuje základní údaje o projektu DMVS LK a odkazy na navazující řídící dokumenty IS DMVS LK, které jsou její nedílnou součástí Liberecký kraj Platnost Směrnice IS DMVS LK je závazná pro území Libereckého kraje od a platí pro registrované uživatele v IS DMVS LK Práva Směrnice IS DMVS LK je určena pouze pro partnery a registrované uživatele v IS DMVS LK

2 Obsah Obsah Základní pojmy a zkratky Úvod Identifikační údaje provozovatele Charakteristika DMVS LK Rozsah platnosti Kontakty a odpovědné osoby Provozní model IS DMVS LK Datový sklad Hlavní datový sklad DMVS Datový model subprojektu DTM DMVS LK Datový model subprojektu ÚAP DMVS LK Provozní datový sklad DMVS LK Datový model provozního datového skladu DMVS LK Řídící atributy provozního datového skladu DMVS LK Správa a údržba IS DMVS LK Ochrana dat DMVS LK Aktualizace Směrnice IS DMVS LK Provozní dokumentace subprojektů a přílohy směrnice

3 1. Základní pojmy a zkratky IS DMVS LK Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. DTM DMVS LK Digitální technická mapa Libereckého kraje, provozovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. ÚAP DMVS LK Územně analytické podklady, provozované jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. ÚKM DMVS LK Účelová katastrální mapa, provozovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. ÚMPS Účelová mapa povrchové situace je mapové dílo, které interpretuje vybrané objekty nacházející se pouze na zemském povrchu nebo nad ním. OMPS Objektová mapa povrchové situace ÚIR Územně identifikační registr vedený na úrovni samosprávy ÚAP Územně analytické podklady ÚP Územní plán ÚPD Územně plánovací dokumentace JDM Jednoduchý datový model KN Katastr nemovitostí DMT Digitální model terénu Geoportál DMVS LK Geoportál digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje - informační systém naplňující cíle DMVS dostupný na adrese TC LK Technologické centrum Libereckého kraje Provozní řád DTM DMVS LK Dokument popisující organizační model vedení DTM v Libereckém kraji. 2

4 Provozní řád ÚAP DMVS LK Dokument popisující organizační model vedení ÚAP v Libereckém kraji. Smluvní vztah Uzavřená smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je uzavírána se správci technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, nebo jiným subjektem. Uzavřená smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je uzavírána s obcemi v Libereckém kraji. Partner Orgán veřejné správy dle platné legislativy, se kterým není uzavřen smluvní vztah, nebo orgán veřejné správy, správce technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, či jiný subjekt, se kterým je uzavřen smluvní vztah. Aktivní partner Partner, který spolupracuje na tvorbě řídící dokumentace IS DMVS LK, a který se svoji aktivní účastí a politikou podílí na realizaci či provozu IS DMVS LK. Funkční místo (FM) Funkční místo slouží pro identifikaci registrovaného uživatele v IS DMVS LK, který zodpovídá ze strany partnera za plnění povinností definovaných v přidělené roli IS DMVS LK. RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, která je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb. Registr je dostupný prostřednictvím informačního systému územní identifikace a služeb veřejného dálkového přístupu k RÚIAN. Referenční údaj v RÚIAN je záznam vedený v základním registru RÚIAN, který je v daný okamžik aktuální, platný, jednotný a závazný pro použití v agendách ve veřejné správě. Referenční data RÚIAN DMVS LK Referenční data základního registru RÚIAN, která jsou v pravidelných cyklech importována do datového skladu DMVS LK a využívána ve službách IS DMVS LK. Referenční data DMVS LK Referenční data v datovém skladu DMVS LK s garantovanými procesy správy a údržby, která mohou být využívána v agendách veřejné správy jako výchozí nebo vztažný údaj o území. Tematická data Data v datovém skladu DMVS LK, která jsou pořizována, vedena nebo publikována nad referenčními daty DMVS LK. ORP Obec s rozšířenou působností IZS Integrovaný záchranný systém S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální. 3

5 Bpv Výškový systém Balt po vyrovnání SDE geodatabáze Prostorová databáze pro ukládání, dotazování a manipulaci s daty. Řídící dokumenty Jedná se o Směrnici IS DMVS LK, metodické pokyny a návody, uživatelské, systémové a administrátorské příručky. Modul ZAKÁZKA Webová aplikace poskytující přístup ke službám, dokumentům, nástrojům a dalším informacím sloužícím pro provoz DTM DMVS LK. Evidence zakázek Část Modulu ZAKÁZKA sloužící pro výdej dat ÚMPS a následný zpětný příjem aktualizovaných dat. Zakázka DTM Položka aplikace Evidence zakázek, která slouží pro evidenci výdeje dat ÚMPS, zpětný příjem aktualizovaných dat a pro identifikaci žadatele a zpracovatele měření. 2. Úvod Tato směrnice slouží pro správu, údržbu a provozování IS DMVS Libereckého kraje. Projekt je provozován na základě výzvy 8. integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, jako společný záměr Ministerstva vnitra, MMR, MZe, ČÚZK, Asociace krajů ČR. Legislativní rámec pro budování IS DMVS LK je dán následujícími zákony a vyhláškami: Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví Vyhláškou č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Zákon 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Zákon 111/2009 Sb. o základních registrech Hlavním cílem DMVS LK je zajistit jednotné garantované datové úložiště s digitálními vektorovými mapovými podklady a administrativními a publikačními nástroji pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy. Dále efektivní správa garantovaného datového úložiště na bázi partnerství mezi státní správou, územní samosprávou a správci technické a dopravní infrastruktury. Provozovatelem IS DMVS LK je Liberecký kraj Identifikační údaje provozovatele Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ IČ:

6 DIČ: CZ Kontaktní informace jsou uvedeny na Geoportálu DMVS LK v sekci Kontakty Charakteristika DMVS LK DMVS LK je projekt realizující IS DMVS LK za účelem usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění základních referenčních a tematických prostorových dat prostřednictvím služeb pro aktivní partnery projektu a veřejnost. Je součástí projektu Rozvoj e-governmentu v Libereckém kraji (Výzva č. 8, oblast intervence 2.1 Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě). Subprojekt ÚKM DMVS LK řeší pořízení Účelové katastrální mapy a její aktualizaci. Cílem je vytvořit digitální vektorové mapové dílo, odvozené od analogové katastrální mapy, zpracované v bezešvém a souvislém zobrazení v souřadnicovém systému S-JTSK. Subprojekt DTM DMVS LK řeší společný postup při tvorbě, aktualizaci, správě, archivaci a jednotném zpracování mapy velkého měřítka na území Libereckého kraje s obsahem prvků povrchové situace, technické a dopravní infrastruktury, včetně ÚIR, a vytvoření zásad pro financování, aktualizaci a správu DTM DMVS LK. Subprojekt DTM DMVS LK je provozován formou portálového řešení, které poskytuje webové služby a aplikace pro oprávněné uživatele. Subprojekt DTM DMVS LK umožňuje vést technické mapy obcí dle platné legislativy nástroji IS DMVS LK jednotně na celém území Libereckého kraje. Subprojekt ÚAP DMVS LK řeší pořízení souboru nástrojů pro správu a sdílení tematických dat agendy ÚAP, prezentaci výstupů, zajištění interoperability informačních systémů obcí s rozšířenou působností s technologickým centrem Libereckého kraje. IS DMVS LK představuje informační systém, který je zdrojem referenčních garantovaných prostorových dat nejvyšší míry podrobnosti pro veřejnou správu a občany v Libereckém kraji. Jedná se o komplexní standardizované řešení, včetně provozní a administrativní infrastruktury ICT s důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími nebo připravovanými informačními systémy orgánů veřejné správy v oblasti prostorových dat. V Libereckém kraji jsou prostřednictvím tohoto řešení dostupná nejen základní referenční data KN a RÚIAN včetně ÚKM, ale i základní referenční data mapy velkého měřítka, která zaznamenává skutečný stav uspořádání území, tzn. DTM DMVS LK. Tematická prostorová data budou dostupná prostřednictvím krajského agendového informačního systému ÚAP DMVS LK. Tematická data technické a dopravní infrastruktury a data ÚMPS budou dostupná prostřednictvím DTM DMVS LK, a to případně se zohledněním omezení dostupnosti dat dle pokynů příslušného partnera Rozsah platnosti Projekt IS DMVS LK je platný v celém území Libereckého kraje. Registrovaný uživatel v IS DVMS LK souhlasí s dodržováním Směrnice IS DMVS LK včetně jejích příloh (viz kap. 7). Tento souhlas dává při registraci do IS DMVS LK Kontakty a odpovědné osoby Kontakty a odpovědné osoby jsou uvedeny na Geoportálu DMVS LK v sekci Kontakty a Funkční místa. 5

7 2.5. Provozní model IS DMVS LK Na provozu IS DMVS LK spolupracují partneři. Partneři získávají přístup do IS DMVS LK v rámci kterého se řídí touto směrnicí a jejími přílohami využívají aplikace a služby IS DMVS LK, podle práv a povinností plynoucích z přidělených uživatelských rolí systému, plní povinnosti dle smluvního vztahu a zařazení do funkčního místa IS DMVS LK. Seznam partnerů DMVS LK je veden a spravován na Geoportálu DMVS LK. Po přihlášení do systému je dostupný oprávněným uživatelům v sekci Přehledy. 3. Datový sklad V rámci IS DMVS LK jsou data vedena v následujících datových úložištích Hlavní datový sklad DMVS Centrální úložiště IS DMVS LK v TC Libereckého kraje. V hlavním datovém skladu jsou prostorová vektorová data evidována v SDE geodatabázích nad platformou ArcGIS. Ostatní data jsou evidována formou databází nad platformou Microsoft SQL Server nebo formou souborů. Data jsou ukládána do následujících datových úložišť. Název Typ dat Subprojekt DMVS Popis ÚMPS Referenční DTM Geodatabáze účelové mapy povrchové situace. Infrastruktura DTM Infrastruktura ÚAP Infrastruktura IZS Tematická Tematická Tematická DTM ÚAP DTM ÚIR OMPS Tematická DTM, ÚAP Geodatabáze technické a dopravní infrastruktury pro DTM. Geodatabáze technické a dopravní infrastruktury pro ÚAP. Geodatabáze technické infrastruktury pro IZS vedená v rámci DTM. Geodatabáze s upřesněnými daty územní identifikace a daty objektové mapy povrchové situace. Využití území Tematická ÚAP Geodatabáze pro potřeby vedení ÚAP. ÚP JDM Tematická KN Referenční ÚKM RÚIAN Referenční UIR (DTM) Obnovy ÚAP Tematická ÚAP Geodatabáze vybraných prvků územních plánů v jednoduchém datovém modelu. Geodatabáze vektorových dat Účelové katastrální mapy. Geodatabáze s daty Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Souborová data z úplných aktualizací ÚAP; výkresy, kartogramy, RURU 6

8 Rastry ÚP Tematická Souborová data ÚP obcí v rastrové formě Ortofotomapa DMT Referenční Referenční Datový model subprojektu DTM DMVS LK Souborová data ortofotomapy Libereckého kraje po mapových listech. Souborová data digitálního modelu terénu Libereckého kraje. Datový model subprojektu DTM DMVS LK Hlavního datového skladu DMVS LK je logicky rozdělen do 3 samostatných částí, které korespondují s názvy geodatabází - ÚMPS, Infrastruktura DTM a ÚIR OMPS (viz tabulka výše). V první části ÚMPS jsou evidovány objekty povrchové situace. Ve druhé části Infrastruktura DTM jsou evidovány objekty technické a dopravní infrastruktury pořizované v rámci DTM DMVS LK. V poslední části ÚIR OMPS jsou evidovány polygonové objekty povrchové situace formou OMPS, které jsou odvozovány z prvků povrchové situace ÚMPS. Rámec datového modelu DTM DMVS LK je uveden v příloze D2 Směrnice IS DMVS LK. Povinné atributy prvků Číslo prvku Jednoznačný identifikátor prvku v rámci IS DMVS LK. Číslo zakázky Vazba na Zakázku DTM (pouze u prvků ÚMPS), kde jsou uvedeny ostatní nutné informace. Vložil Jméno správce datového skladu DTM DMVS LK, který prvek vložil. Datum vkladu Datum vkladu prvku do DTM DMVS LK. Změnil Jméno správce datového skladu DTM DMVS LK, který prvek změnil (pouze u prvků ÚMPS). Datum změny Datum změny prvku v DTM DMVS LK (pouze u prvků ÚMPS). Pomocí vazby na Zakázku DTM (atribut číslo zakázky) jsou pro každý evidovaný prvek ÚMPS vedeny informace v rozsahu - zpracovatel, ověřovatel zaměření (odpovědný geodet), investor (pro koho bylo zaměření vyhotoveno), popis (účel zaměření), datum zaměření. Třída přesnosti je evidována na jednotlivých lomových bodech prvků ÚMPS (souřadnicích). Podrobný popis datového modelu subprojektu DTM DMVS LK Hlavního datového skladu DMVS LK je k dispozici v aplikaci Katalog objektů DMVS, která je dostupná na Geoportálu DMVS LK Datový model subprojektu ÚAP DMVS LK Datový model subprojektu ÚAP DMVS LK Hlavního datového skladu DMVS LK je logicky rozdělen do 3 samostatných částí, které korespondují s názvy geodatabází - Využití území, Infrastruktura ÚAP a ÚIR OMPS (viz tabulka výše). V první části Využití území jsou evidovány objekty ÚAP dle platné legislativy. Ve druhé části Infrastruktura ÚAP jsou evidovány garantované objekty technické a dopravní infrastruktury, pořizované v rámci vedení agendy ÚAP. Třetí část ÚIR OMPS obsahuje upřesněná data územní identifikace adres ve vztahu k RÚIAN a data OMPS, která mohou být využita pro vedení agendy ÚAP. 7

9 Podrobný popis datového modelu subprojektu ÚAP DMVS LK Hlavního datového skladu DMVS LK je k dispozici v aplikaci Katalog objektů DMVS, která je dostupná na Geoportálu DMVS LK Provozní datový sklad DMVS LK Provozní datový sklad DMVS LK slouží k pořizování a sdílení dat mezi jednotlivými pořizovateli objektů DMVS LK. Sdílení dat je prováděno nástroji a službami IS DMVS LK, které využívají metody synchronizace dat. Synchronizace dat jsou prováděny mezi jednotlivými provozními datovými sklady pořizovatelů a hlavním datovým skladem v TC kraje. Provozní datový sklad DMVS LK je učen pro pořizovatele objektů DMVS LK, mezi které patří pořizovatelé ÚAP (ORP, kraj), technické infrastruktury na úrovni samosprávy, dopravní infrastruktury na úrovni samosprávy, dat územní identifikace ve vztahu k RÚIAN na úrovni samosprávy. Provozní datový sklad DMVS LK je vytvářen IS DMVS LK z vybraných dat Hlavního datového skladu DMVS LK, která jsou evidována v úložištích Infrastruktura ÚAP, Využití území, ÚIR OMPS, KN a RÚIAN. Provozní datový sklad DMVS LK je veden ve formátu souborové geodatabáze ArcGIS Datový model provozního datového skladu DMVS LK Z hlediska zařazení objektů do logických množin je datový model rozdělen do dvou úrovní. První hierarchická úroveň představuje okruhy objektů a druhá úroveň tematické skupiny objektů. Okruhy jsou děleny z hlediska správy objektů ze strany pořizovatelů následujícím způsobem pro vedení dat ÚAP (červené skupiny v příloze F Směrnice IS DMVS LK) pro vedení dat technické a dopravní infrastruktury (modré skupiny v příloze F Směrnice IS DMVS LK) pro vedení referenčních dat DMVS LK (šedé skupiny v příloze F Směrnice IS DMVS LK) V rámci tematických skupin objektů jsou definovány tzv. objektové typy, do kterých se zařazují jednotlivé objekty (fyzické záznamy) evidované v IS DMVS LK. Pro objektové typy platí následující pravidla má jednoznačný kód v rámci IS DMVS LK pro objektový typ je definován jeden nebo více editorů objektů podle funkčních míst IS DMVS LK v rámci objektového typu jsou evidovány stejné atributy objektů Logický datový model provozního datového skladu DMVS LK je uveden v příloze č. F Směrnice IS DMVS LK. Podrobný datový model Provozního datového skladu DMVS LK je k dispozici v aplikaci Katalog objektů DMVS, která je dostupná na Geoportálu DMVS LK Řídící atributy provozního datového skladu DMVS LK Řídící atributy jsou v rámci IS DMVS LK využívány pro synchronizace dat mezi hlavním a provozním datovým skladem DMVS LK. Následující uvedené řídící atributy jsou povinné. 8

10 kód Kód objektového typu; jednoznačná klasifikace objektu. pořizovatel Kód pořizovatele objektu (editora); nastavuje se podle kódu funkčního místa editora. pasport Identifikátor pasportu objektu v rámci DMVS LK. <edit tracking> Automaticky vedené atributy systémem pro sledování editace objektů; kdo objekt vytvořil, kdy byl objekt vytvořen, kdo objekt změnil, kdy byl objekt změněn. global ID Globální identifikátor objektu automaticky vedený systémem, který slouží pro synchronizace dat. jev Číslo jevu ÚAP daného objektu dle platné legislativy; hodnota je odvozována z atributu kód. poskytovatel Kód poskytovatele objektu; hodnota je odvozována podle atributu pasport. 4. Správa a údržba IS DMVS LK Správu a údržbu IS DMVS LK zajišťuje Liberecký kraj, který pro vykonávání těchto činností pověřuje vybranou organizaci. V rámci správy a údržby IS DMVS LK je prováděna systematická aktualizace datového skladu DTM DMVS LK, správa a údržba aplikací a služeb IS DMVS LK, správa uživatelských účtů oprávněných uživatelů IS DMVS LK, aktualizace řídící dokumentace IS DMVS LK a její vydávání formou verzí. Správa a údržba IS DMVS LK je zajištěna do Další pokračování IS DMVS LK, jeho transformace nebo přechod pod jiný projekt bude řešeno ze strany Libereckého kraje a společně koordinováno s partnery 6 měsíců před provedením těchto změn. Kontakty a odpovědné osoby za správu a údržbu IS DMVS LK jsou uvedeny na Geoportálu DMVS LK v sekci Kontakty. 5. Ochrana dat DMVS LK Liberecký kraj a partneři projektu se zavazují zabezpečit ochranu dat DMVS LK a informací v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb., údaje a data osobního charakteru nevyjímaje. Liberecký kraj a partneři projektu jsou povinni zajistit organizační a technické zabezpečení ochrany dat a informací IS DMVS LK proti přístupu nepovolených osob a proti jejich využití či zneužití třetími osobami. Způsob využívání dat a informací IS DMVS LK upravují smluvní vztahy s jednotlivými partnery. 9

11 6. Aktualizace Směrnice IS DMVS LK Platné znění Směrnice IS DMVS LK vydává správce DMVS LK pověřený provozovatelem projektu DMVS LK. Koncepty nových verzí Směrnice IS DMVS LK vč. příloh budou rozeslány aktivním partnerům projektu k připomínkování, a to podle následujícího klíče. Aktivním partnerům subprojektu DTM DMVS LK - Provozní dokumentace DTM DMVS LK (viz kap 7) Aktivním partnerům subprojektu ÚAP DMVS LK - Provozní dokumentace ÚAP DMVS LK (viz kap 7) Lhůta pro podání připomínek je 21 dní. Po uplynutí této lhůty bude nová verze Směrnice IS DMVS LK, popř. její přílohy, rozeslány aktivním partnerům, kteří se vyjádří k aktualizovanému znění formou ové zprávy ve lhůtě 21 dní ode dne rozeslání. V případě nesouhlasu s aktualizovaným zněním jsou podané připomínky zpracovány a rozeslány aktivním partnerům, kteří se vyjádří k nově aktualizovanému znění formou ové zprávy ve lhůtě 21 dní ode dne rozeslání. Po potvrzení aktualizovaného znění ze strany všech aktivních partnerů jsou dokumenty považovány za platné, rovněž v případě, pokud se aktivní partner nevyjádří. 7. Provozní dokumentace subprojektů a přílohy směrnice Ozn. přílohy směrnice Název dokumentu Provozní dokumentace DTM DMVS LK Provozní dokumentace ÚAP DMVS LK Technicko provozní dokumenty Směrnice IS DMVS LK x x A Služby IS DMVS LK x x x B Role a funkční místa IS DMVS LK x x x C Seznam partnerů (dynamický dokument dostupný na URL x x x D Provozní řád DTM DMVS LK x x D1 o Dokumentace Zakázky DTM DMVS LK x x D2 o Rámec datového modelu DTM DMVS LK x x D3 o Popis výměnného formátu DGN x x D4 o Popis výměnného formátu SHP x x D5 o Popis výměnného formátu XML x x D6 o Metodický návod pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK D7 o Vyhláška o vedení technické mapy obce - vzor x x x x 10

12 E Provozní řád ÚAP DMVS LK x x F Logický model provozního datového skladu DMVS LK x x G Provozní řád pro správu a aktualizaci referenčních dat DMVS LK x 11

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK Příloha E Směrnice IS DMVS LK Provozní řád ÚAP DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SD

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

SD Provozní řád DTM DMVS LK

SD Provozní řád DTM DMVS LK Příloha D Směrnice IS DMVS LK Provozní řád DTM DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SD

Více

SB Role a funkční místa IS DMVS LK

SB Role a funkční místa IS DMVS LK Příloha B Směrnice IS DMVS LK Role a funkční místa IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o.

Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. O projektu Realizace v rámci výzvy č. 8 IOP Součást e-governmentu

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

DTM DMVS krajů. Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS

DTM DMVS krajů. Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS DTM DMVS krajů Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS Součást egovernmentu Smart Administration v období 2007 2015 Modernizační a informatizační aktivity ve VS Zlepšit

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Ústecký kraj Krajský úřad 400 02 Ústí nad Labem tel: 475 657 111 email: urad@kr-ustecky.cz datová schránka: t9zbsva Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Eva Kubátová Nemoforum - seminář Digitální mapa veřejné správy Seminární hotel Akademie Naháč, Chocerady 20. říjen

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU

PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU Stránka 1 z 15 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje provozovatele... 3 1.2 Charakteristika projektu DTMM... 3 1.3 Rozsah platnosti... 4 2 POUŽÍVANÉ

Více

Provozní řád DTM DMVS. Plzeňský kraj

Provozní řád DTM DMVS. Plzeňský kraj Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.2 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Provozní řád obsahuje základní

Více

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Příloha D1 Směrnice IS DMVS LK Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj

Více

Digitální technická mapa ČR Architektura CAGI

Digitální technická mapa ČR Architektura CAGI Digitální technická mapa ČR Architektura CAGI 10.4.2019 Strategická východiska Informační koncepce České republiky, Koncepce budování egovernmentu v ČR 2018+ https://www.mvcr.cz/soubor/vladni-program-digitalizaceceske-republiky-2018-digitalni-cesko-informacni-koncepcecr.aspx

Více

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Příloha č. 2 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Digitální technická mapa Plzeňského kraje Digitální technická mapa Plzeňského kraje Služby DTM DMVS PK Setkání partnerských obcí DTM DMVS Plzeň 9. 12. 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Portál DTM DMVS Plzeňského kraje Webová

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Obsah Úvod Klíčové aktivity MV v oblasti prostorových dat

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Digitální technická mapa ČR

Digitální technická mapa ČR Digitální technická mapa ČR Architektura ISSS 2019 Strategická východiska Informační koncepce České republiky, Koncepce budování egovernmentu v ČR 2018+ https://www.mvcr.cz/soubor/vladni-program-digitalizaceceske-republiky-2018-digitalni-cesko-informacni-koncepcecr.aspx

Více

Liberecký kraj rozvoj egovernmentu

Liberecký kraj rozvoj egovernmentu Liberecký kraj rozvoj egovernmentu zpětná vazba, zkušenosti a podněty z rozvoje DMVS v regionu ilustrační materiál Ing. Pavel Matějka příkazník DMVS LK Kam směřuje DMVS (LK) Širší vztahy rámec DMVS v kontextu

Více

Výměnný formát XML DTM DMVS PK

Výměnný formát XML DTM DMVS PK Výměnný formát XML DTM DMVS PK Představení partnerským krajům Praha 8. 2. 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Koncept etapizace tvorby výměnného formátu XML aktualizačních zakázek Digitální

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Dozvuky Konference Digitální technické mapy Plzeň 14. a 15. března 2017

Dozvuky Konference Digitální technické mapy Plzeň 14. a 15. března 2017 Dozvuky Konference Digitální technické mapy Plzeň 14. a 15. března 2017 Michal Souček, Plzeňský kraj Setkání pracovníků GIS Litoměřice 16. a 17. května 2017 Setkání pracovníků GIS Litoměřice 16. a 17.

Více

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Karlovarského kraje Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Karlovarského kraje Zpracoval Datum 28. 3. 2014 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno

Více

Standard výměnného formátu XML Digitální technické mapy

Standard výměnného formátu XML Digitální technické mapy Standard výměnného formátu XML Digitální technické mapy Michal Souček, Plzeňský kraj Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. Důvody realizace Neexistence celorepublikového standardu Široká společenská poptávka

Více

DTM Kraje Vysočina na startu. Petr Pavlinec, Luboš Jůzl,

DTM Kraje Vysočina na startu. Petr Pavlinec, Luboš Jůzl, DTM Kraje Vysočina na startu Petr Pavlinec, Luboš Jůzl, 17. 5. 2017 10/04/2016 1 DTM Kraje Vysočina na startu - CÍLE Mapa velkého měřítka Vedena počítačovými prostředky Obsah DTM Povrchová situace (ÚMPS)

Více

Právní rámec digitální technické mapy

Právní rámec digitální technické mapy Právní rámec digitální technické mapy Vladimír Weis Ministerstvo vnitra Technická mapa v souvislostech DMVS Odborná akce ČSGK Praha, 15. listopadu 2010 Obsah egovernment Základní registry Digitální mapa

Více

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Digitální technická mapa Plzeňského kraje Digitální technická mapa Plzeňského kraje Setkání partnerů digitálních technických map krajů Plzeň 5. a 6. května 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Součást projektu Digitální mapa veřejné

Více

Digitalizace ve vztahu k ÚP Co se povedlo?

Digitalizace ve vztahu k ÚP Co se povedlo? Digitalizace Digitalizace ve vztahu k ÚP Co se povedlo? RÚIAN registr územní identifikace, adres a nemovitostí (ČÚZK) INSPIRE (MŽP) Geoinfostrategie (MV) NaSaPO národní sada prostorových objektů zatím

Více

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Seminář k digitalizaci katastrálních map Praha 2. 6. 2010 RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Irena Křeková Zlínský kraj Typové projekty krajů Digitální mapa veřejné

Více

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Ing. Tomáš Nováček Ing. Jiří Heliks Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor projektového řízení a informatiky KK Digitální mapa veřejné správy Karlovarského

Více

Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území?

Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území? Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území? 2007: Novela SZ návrhy na optimalizaci řešení: 1. Celostátní portál pod gescí státní správy - odmítnuto 2. Metodický pokyn MMR na portál ÚP v gesci

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Stav projektu Digitální mapa veřejné správy na krajích ke dni

Stav projektu Digitální mapa veřejné správy na krajích ke dni Stav projektu Digitální mapa veřejné správy na krajích ke dni 29. 2. 2016 Stav realizace jednotlivých částí Digitální mapy veřejné správy (dále jen DMVS ) na krajích byl naposledy plošně mapován v říjnu

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Souvislosti a podmínky užívání DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Souvislosti a podmínky užívání DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Souvislosti a podmínky užívání DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ účel územního plánování čemu slouží co k tomu potřebuje 2 ÚČEL ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zjišťovat a posuzovat

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP. Martin Sovadina, Martin Jűstel

DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP. Martin Sovadina, Martin Jűstel DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP Martin Sovadina, Martin Jűstel PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU DMVS Olomoucký kraj 2 PROJEKT IOP VÝZVA Č.8 Projekt IOP výzva č. 8 Rozvoj služeb egovernmentu v krajích

Více

Analýza podkladů a návrh DM

Analýza podkladů a návrh DM Analýza podkladů a návrh DM Výměnný formát XML DMVS III. Etapa Standard VF XML DMVS Představení partnerským krajům Praha 4. 8. 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Etapizace tvorby výměnného

Více

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV Radek Horáček MV ČR Odbor egovernmentu GEOINFOSTRATEGIE V POLOČASE CO SE UDĚLALO CO DĚLÁME DNES CO BUDE V ROCE 2020 GEOINFOSTRATEGIE Současný stav (východiska, informační

Více

Úvodní blok. Ing. Pavel Matějka vedoucí odborné skupiny CAGI OS26 GISTR

Úvodní blok. Ing. Pavel Matějka vedoucí odborné skupiny CAGI OS26 GISTR Úvodní blok Ing. Pavel Matějka vedoucí odborné skupiny CAGI OS26 GISTR https://www.cagi.cz/ Digitální technická mapa ČR ve výstavbě Program semináře - úvodní blok Pavel Matějka (vedoucí odborné skupiny

Více

Geoportály, kam směřují Setkání GIS Litoměřice 1

Geoportály, kam směřují Setkání GIS Litoměřice 1 Geoportály, kam směřují 16.-17.5.2017 Setkání GIS Litoměřice 1 Geoportály GIS na krajích v roce 2015 a dál. (10/2015) 16.-17.5.2017 Setkání GIS Litoměřice 2 DMVS Nástroje pro správu a údržbu územně analytických

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice,

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice, ČÚZK a INSPIRE Jiří Poláček Konference Inspirujme se..., Obsah prezentace 1. Průběh prací při implementaci směrnice INSPIRE 2. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a INSPIRE

Více

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí Karel Štencel Konference ISSS - 6. 4. 2009 Obsah prezentace 1. Obsah RÚIAN 2. Aktualizace obsahu 3. Agendové IS pro RÚIAN 4. Vazba ISKN RÚIAN 5. Vazba RÚIAN ISKN

Více

Správa VF XML DTM DMVS Datový model a ontologický popis

Správa VF XML DTM DMVS Datový model a ontologický popis Správa VF XML DTM DMVS Datový model a ontologický popis Verze 1.0 Standard VF XML DTM DMVS Objednatel Plzeňský kraj Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Zlínský kraj Kraj Vysočina Liberecký

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI při zajištění podpory vzniku Digitální technické mapy České republiky sloužící k systematické a jednotné správě geografických dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování a Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) jako jeden z jejích základních kamenů

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování a Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) jako jeden z jejích základních kamenů Digitalizace stavebního řízení a územního plánování a Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) jako jeden z jejích základních kamenů Zdeněk Zajíček Datová úložiště Existující ISVS DIGITALIZACE

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování

Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Náměstek člena vlády Bc. Václav Nebeský Koncepce Digitalizací stavebního řízení a územního plánování rozumíme

Více

KATASTR NEMOVITOSTÍ. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

KATASTR NEMOVITOSTÍ. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství KATASTR NEMOVITOSTÍ Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 19. 2. 2018 KATASTR NEMOVITOSTÍ

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti, Praha, 22. května

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek RÚIAN a ISÚI Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod Základní registry Referenční údaje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Poskytování údajů z RÚIAN Adresní místa

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : (MORP 50)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : (MORP 50) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : 50 000 (MORP 50) Praha 2016 Zpracoval: Schválil: Vydal: Zeměměřický úřad Ing. Karel Štencel,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem On-line vyjádření k existenci sítí" Technická dokumentace 1/5 Úvod Tento dokument je nedílnou součástí zadávacích podmínek

Více

Nemoforum- Implementace GeoInfoStrategie Ing.Pavel Matějka, Michal Souček

Nemoforum- Implementace GeoInfoStrategie Ing.Pavel Matějka, Michal Souček Nemoforum- Implementace GeoInfoStrategie 16.10.2015 Ing.Pavel Matějka, Michal Souček Osnova prezentace DMVS krajů -současný stav a co dál? Aktivní účast krajů v Řídícím výboru AP GISTR Aktivní účast krajů

Více

Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje

Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje Z7262 Geoinformatika ve veřejné správě VLASTENCI.CZ, 2016 Anna Průšová Vilém Spálovský Jiří Stehno B-GK KART, N-GK FG Brno 2016 Geoportál Zlínského kraje (Portál

Více

Geoportál DMVS využití a další rozvoj

Geoportál DMVS využití a další rozvoj Geoportál DMVS využití a další rozvoj Ing. Michal Bílý OBSAH PREZENTACE Představení projektu DMVS Využití projektu a statistiky Plánovaný rozvoj Závěr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Digitální mapa veřejné správy

Více

UŽÍVÁNÍ DMVS v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ. souvislosti a podmínky

UŽÍVÁNÍ DMVS v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ. souvislosti a podmínky UŽÍVÁNÍ DMVS v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ souvislosti a podmínky ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ účel územního plánování čemu slouží co k tomu potřebuje 2 zjišťovat a posuzovat stav území ÚČEL ÚP ÚAP stanovovat koncepci rozvoje

Více

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA ČR

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA ČR 54. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY Brno 5.- 6.3. 2019 DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA ČR Václav Čada cada@kgm.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky 54. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK. Pavel Doubek

AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK. Pavel Doubek AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK Internet ve státní správě a samosprávě, AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK Obsah Úvod Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Účelová katastrální mapa (ÚKM) Aktualizace ÚKM Stránka

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Základní cíl RÚIAN základní zdroj údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách pro

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH LNÍ

TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH LNÍ Technická mapa v souvislostech DMVS, Novotného lávka l 2010 TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH ÚČELOV ELOVÁ KATASTRÁLN LNÍ MAPA A DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA Václav Čada cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMERČNÍ SFÉRU HRDLIČKA, INTERGRAPH, GEODIS, GEOVAP, GEPRO, T-MAPY

DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMERČNÍ SFÉRU HRDLIČKA, INTERGRAPH, GEODIS, GEOVAP, GEPRO, T-MAPY DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMERČNÍ SFÉRU HRDLIČKA, INTERGRAPH, GEODIS, GEOVAP, GEPRO, T-MAPY ÚVOD Prezentace MV 10.11.2009 RNDr. Eva Kubátová Hlavním cílem projektu DMVS

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o spolupráci s tímto obsahem:

uzavírají podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o spolupráci s tímto obsahem: SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje I. Smluvní strany Plzeňský kraj Se sídlem: Škroupova 18, Plzeň 3, PSČ 306 13

Více

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK DMVS aktualizace a poskytování ÚKM Jan Kmínek ČÚZK Přehled digitalizace katastrálních map (stav k 31.10.2013) Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zeměměřický úřad PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 15. května 2014, Praha http://geoportal.cuzk.cz Prostorová data z produkce ZÚ Data z databáze

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Logický datový model VF XML DTM DMVS

Logický datový model VF XML DTM DMVS Logický datový model VF XML DTM DMVS Verze 1.1 VF XML DTM DMVS Objednatel Plzeňský kraj Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Zlínský kraj Kraj Vysočina Liberecký kraj Karlovarský kraj Statutární

Více

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED Martin Sovadina ZABAGED Základní báze geografických dat Digitální geografický model území České republiky Úroveň přesnosti a podrobnosti Základní mapy

Více

PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT. Václav Čada. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky.

PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT. Václav Čada. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky. PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT Václav Čada cada@kgm.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky Geodata, geografická data, geoprostorová data data s implicitním nebo explicitním

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu Marek Knězů GIVS 2014 Praha, 15. - 16. 5. 2014 Představení společnosti GEPRO plně česká firma, na trhu od roku 1991 hlavní oblasti činnosti : systém pro geodety (KOKEŠ),

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

I. INFORMACE. čj. MV /OIS-2009

I. INFORMACE. čj. MV /OIS-2009 čj. MV-91061-1/OIS-2009 I. INFORMACE PRO ČLENY GRÉMIA PRO REGULAČNÍ REFORMU A EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVU VE VĚCI AKTUÁLNÍHO STAVU ŘEŠENÍ OBLASTI PROSTOROVÝCH DAT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PROJEKTU DIGITÁLNÍ MAPA

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop Definice územně analytických podkladů zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), ve znění

Více