Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007"

Transkript

1 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne

2 I. Základní ustanovení Čl Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice 2. Sídlem družstva je : Říčanská 1158, Rosice Čl Předmětem podnikání družstva je: Propagační činnost Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Pronájem prostor s doplňkovými službami Zprostředkovatelská činnost Čalounická výroba Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kat. ++ penzion Truhlářství Zřizování školských zařízení Jednotlivé typy škol zřizuje družstvo jako samostatné právní subjekty. Čl Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, jehož předmět vymezují tyto stanovy. 2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá svým majetkem. 3. Právní poměry družstva upravuje obchodní zákoník a tyto stanovy. Čl Základní jmění družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. 2. Základní jmění družstva, které se zapisuje do obchodního rejstříku se určuje částkou Kč. 3. Zapisované jmění lze zvyšovat nebo snižovat usnesením členské schůze.

3 II. Členství v družstvu Vznik a zánik členství Čl Podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu ve výši 3 000,- Kč. 2. Členem družstva se může stát fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a dosáhla věku 18ti let nebo právnická osoba. 3. Podkladem za přijetí člena je písemná přihláška, obsahující výslovné prohlášení osoby žádající o přijetí, že se k členství přihlašuje podle stanov, závazek ke splacení členského vkladu. Přihláška se podává ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení členské přihlášky s vyznačením dne vzniku členství je družstvo povinno členu vydat po jeho přijetí. K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení členského vkladu. 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena, nevyplývá-li z rozhodnutí tohoto orgánu, přijatého ve shodě s přihláškou za člena, den vzniku členství pozdější. 5. Nebude-li rozhodnuto kladně o přijetí za člena do jednoho měsíce od doručení přihlášky za člena, je družstvo povinno splacený členský vklad uchazeči o členství vrátit. Čl Členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením nebo zánikem družstva 2. Vystoupením zaniká členství uplynutím tří měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva. 3. Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti určené ve stanovách a také z důvodů upravených obecně závazným předpisem. Vyloučení se členu písemně oznamuje, o vyloučení rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odvolání k členské schůzi. 4. Členství fyzické zaniká též smrtí. Dědic má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo podle stanov a obecně závazných právních předpisů. 5. 4lenství v družstvu zaniká dnem zániku družstva. 6. členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li právnická osoba právního nástupce, vstupuje do všech dosavadních členských práv a povinností. Práva a povinnosti Člen má tato práva: Čl podílet se na rozhodování o činnosti družstva a na kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím orgánů družstva. 2. volit nebo být volen do orgánů družstva.

4 3. podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům podle usnesení orgánů družstva, stanov a obecně závazných právních předpisů, zejména při vytváření podmínek pro uplatnění členů v činnosti družstva, při poskytování podílů na zisku družstva dosahovaného jeho činností a na přednostním umístění svém a členů své rodiny do vzdělávacích aktivit družstva. 4. být přijat do pracovně právního vztahu k družstvu, uzavíraného v souladu s obecně právními předpisy, jde-li o fyzickou osobu a být v tomto vztahu zaměstnán za podmínek a v rozsahu odpovídajícím potřebám družstva a svým možnostem. Čl. 8 Člen má tyto povinnosti: 1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva přijaté v mezích jejich působnosti 2. splatit řádně a včas členský vklad 3. přispět k úhradě ztráty družstva za podmínek podle stanov. Čl. 9 Za porušení svých členských povinností odpovídá člen podle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Čl. 10 Členská práva a povinnosti nemůže člen převést na jinou osobu. Čl. 11 Členský vklad činí 3.000,- Kč a je splatný nejpozději v den, ve kterém uchazeč žádá o přijetí za člena. Členský vklad je splatný v hotovosti na pokladně družstva. Čl O splacení členského vkladu je družstvo povinno vydat členu písemné potvrzení. Potvrzení musí obsahovat údaje o výši, druhu a době splacení vkladu. 2. Družstvo je povinno vést seznam členů, ve kterém musí být uvedena u jména a bydliště, resp. Názvu a sídla člena, uvedena výše a druh členského vkladu, k jehož splacení se člen zavázal, i doba a výše, v níž byl členský vklad splacen. V seznamu je rovněž uveden den vzniku členství. Družstvo je povinno umožnit členu nahlížet do tohoto seznamu a na požádání mu vydat výpis týkající se jeho členství a údajů o jeho členském vkladu. Vypořádací podíl při zániku členství Čl Člen jehož členství zaniklo, má nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se určuje podle účetní závěrky toho roku, ve kterém nárok na vypořádání vznikl.

5 3. Výši vypořádacího podílu schvaluje členská schůze společně s roční závěrkou. 4. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. 5. Vypořádací podíl má tříměsíční splatnost od schválení ČS. 6. Na žádost může představenstvo rozhodnout o vyplacení přiměřené zálohy na vypořádací podíl. Čl Vypořádací podíl za trvání družstva se určuje podle 233 odst. 2-4 Obchodního zákoníku ze dne (dále jen OZ). 2. Za trvání družstva se do vypořádacího podílu zahrnují i podíly ze zajišťovacích fondů. Čl. 15 Vypořádací podíl při zániku družstva představuje celkové majetkové vyrovnání mezi členy a družstvem na základě obecně právních předpisů a usnesením likvidační členské schůze družstva. Nedělitelný fond Čl Družstvo při svém vzniku zřizuje nedělitelný fond ve výši ,- Kč. Tento fond doplňuje 10 % z ročního čistého zisku až do doby, kdy jeho výše dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného jmění družstva. 2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 3. Při likvidaci družstva rozhoduje o použití nedělitelného fondu členská schůze. Zajišťovací fondy Čl. 17 Počínaje rokem 1995 budou vytvářeny pouze a. Fond odměn b. Fond sociální POČ Čl Fond odměn je vytvářen 5% z čistého ročního zisku 2. Fond sociální je vytvářen 15% z čistého ročního zisku. Čl. 19 Ustavující členská schůze pověřuje představenstvo družstva dispozičním právem se zajišťovacími fondy, které jsou podle stanov čerpány podle návrhů komise péče o členy. O způsobu hospodaření se zajišťovacími fondy je členská základna informována ve výroční zprávě. Rozdělení zisku a úhrada ztráty Čl Dosažený zisk použije družstvo především ke splnění daňových povinností, splátek příspěvků či jiných plateb a k doplnění svých fondů.

6 2. O čistém zisku, který bude rozdělen mezi členy se usnáší členská schůze při projednávání roční účetní závěrky. 3. a.) účastenský podíl (zaměstnanci ) + orgány družstva 30%. Z účastenského podílu bude vyčleněna částka pro členy zvolené do orgánů družstva. Zbývající část bude rozdělena mezi zaměstnance družstva. b.) členský podíl 40%. Členský podíl bude rozdělen mezi členy, kteří mají složen členský vklad ( u nově přijatých alikvotní část) 4. Členská schůze může svým usnesením určit jiný způsob vymezení podílu členů na zisku, který se má rozdělit mezi členy. Čl O způsobu úhrady ztráty rozhoduje členská schůze. 2. Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva vykázané účetní závěrkou až do výše základního členského vkladu. Orgány družstva jsou: a) Členská schůze b) Představenstvo c) Kontrolní komise d) Komise péče o členy III. Orgány družstva Základní ustanovení Čl. 22 Čl Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva 2. je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva. 3. Funkční období členů orgánu družstva jsou dva roky po založení a čtyři roky za trvání družstva. 4. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 5. Členové orgánů družstva, vedoucí středisek, prokuristé a ředitelé nesmějí být podnikateli ve smyslu OZ ( ) Čl Člen družstva, který je do své funkce volen, může z funkce odstoupit, je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem a představenstvu. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který jej do funkce zvolil. Tento orgán musí projednat

7 odstoupení na svém nejbližším zasedání po té, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do tří měsíců. Po uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 2. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán orgánem, který ho do této funkce volil. Výkon funkce končí přijetím usnesení o odvolání. 3. V případě odstoupení nebo úmrtí člena voleného orgánu nastupuje na jeho místo náhradník v pořadí stanoveném při volbě náhradníků a to dnem účinnosti odstoupení a nebo dnem úmrtí člena, jehož členství v orgánu zaniklo. Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena, zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. 4. Uplynutím funkčního období funkce člena voleného orgánu nekončí, člen voleného orgánu setrvá ve své funkci až do ukončení nové volby do tohoto orgánu. Čl Orgány družstva rozhodují usnesením. K platnosti usnesení orgánu je třeba řádného svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas přítomných členů orgánu. 2. Při hlasování orgánů družstva má každý člen jeden hlas. 3. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech jednající orgán předem neusnese na tajném hlasování. Členská schůze Čl Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva ( dále jen členská schůze). 2. Členská schůze se schází podle potřeby tak, aby členové mohli projednat záležitosti patřící do působnosti, nejméně však jedenkrát do roka. 3. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise a také je-li třeba provést volbu za člena, jehož členství ve voleném orgánu zaniklo odstoupením nebo smrtí a není li zvolen náhradník. Členská schůze musí být v těchto případech svolána tak, aby se konala do jednoho měsíce ode dne, kdy se představenstvo o důvodech jejího svolání dovědělo, končí-li funkční období volených orgánů, musí být členská schůze svolána za účelem voleb tak, aby se konal před skončením funkčního období. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo. Svolání členské schůze musí být oznámeno každému členu družstva zasláním pozvánky na jeho adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 7 dnů předem. Pozvánka musí obsahovat údaj o navržeém programu jednání a o době a místě konání členské schůze. Pozvánka se v této lhůtě zveřejňuje též v prostorách družstva. 5. Členskou schůzi řídí předseda družstva nebo jiný člen pověřený představenstvem nebo členskou schůzí. 1. Do působnosti členské schůze patří: a) Měnit stanovy b) Volit a odvolávat členy orgánů c) Schvalovat roční účetní závěrku Čl. 27

8 d) Rozhodovat o rozdělení a užití zisku, způsobu úhrady ztráty,vypořádacím podílu, odpovědnosti členů a majetkovém vyrovnání ( 251 OZ) e) Rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění, o druzích fondů a jejich procentuální dotaci f) Rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva g) Rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva. 2. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy a usnesení členských schůzí Čl. 28 Není li členská schůze usnášení schopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů od původně svolané členské schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášet se bez ohledu na ustanovení čl. 25/1 těchto stanov. Čl O každé členské schůzi nebo shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) Datum a místo konání schůze b) Přijatá usnesení c) Výsledky hlasování d) Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům 3. Každý člen má právo na zaprotokolování námitky na členských schůzích nebo shromáždění delegátů týkající se usnesení přijatého tímto orgánem. Námitku může také oznámit představenstvu do jednoho měsíce po konání takového jednání. O zaprotokolování námitky nebo o jejím oznámení představenstvu musí být členu vydáno na jeho žádost písemné potvrzení. 4. Zápis o členské schůzi nebo shromáždění delegátů zveřejňuje představenstvo do pěti dnů od konání v prostorách družstva způsobem umožňujícím, aby se s obsahem zápisu mohli seznámit všichni členové. Každý člen má právo si vyžádat zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Čl. 30 Podrobnosti o volbách a o svém jednání upravuje podle potřeby členská schůze svým usnesením. Představenstvo Čl Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Skládá se z 5 členů, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Volbou předsedy vzniká pracovně právní vztah k družstvu. Plat předsedy stanovuje představenstvo družstva

9 2. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda družstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. 3. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo odpovídá členské schůzi za hospodaření se zajišťovacími fondy a předkládá jí návrhy na čerpání účastenského podílu, stanovení členského a vyrovnávacího podílu, včetně stanovení záloh k výplatě před roční závěrkou. Při čerpání fondu péče o členy spolupracuje s komisí péče o členy. 4. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou měsíčně. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 5. Jednání představenstva organizuje a řídí předseda družstva. 6. K řízení škol zřízených družstvem jmenuje a odvolává představenstvo ředitele. K řízení běžné činnosti družstva jmenuje a odvolává prokuristy, vedoucí středisek a tajemníka, kteří jsou v pracovně právním vztahu k družstvu. 7. představenstvo schvaluje organizační řád družstva a vnitrodružstevní směrnice. Kontrolní komise Čl Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Projednává stížnosti členů, vyjadřuje se k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy. Kontrolní komise má 3 členy, kteří si ze svého středu volí a odvolávají předsedu a místopředsedu. 2. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 3. Kontrolní komise je oprávněná vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Totéž platí ve vztahu k řediteli a ostatním vedoucím pracovníkům. 4. Za komisi jedná její předseda nebo místopředseda. Místopředseda zastupuje předsedu kontrolní komise v době jeho nepřítomnosti K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 5. Kontrolní komise se schází podle potřeby a nejméně jednou za tři měsíce. Jednání kontrolní komise organizuje a řídí její předseda.

10 Komise péče o členy (POČ) Čl Komise POČ je poradním orgánem představenstva družstva. Zajišťuje pro členskou základnu zájmovou,sportovní, kulturní a rekreační činnost, sociální a podpůrnou výpomoc, půjčky a příplatky na stravování z prostředků zajišťovacího fondu POČ. Komise má 3 členy, kteří si volí i odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu. 2. Komise POČ při čerpání zajišťovacích fondů spolupracuje s představenstvem družstva a členské schůzi předkládá jejich vyúčtování. 3. Za komisi POČ jedná její předseda nebo místopředseda. Řešením dílčích úkolů může komise pověřit jednoho nebo více členů. 4. Komise se schází podle potřeby. Nejméně jednou za měsíc. Její jednání řídí předseda komise. Čl. 34 Podrobnosti o svém jednání upravuje představenstvo družstva, kontrolní komise a komise péče o členy podle potřeby vlastním usnesením. Pro pořizování zápisů z jednání těchto volených orgánů platí přiměřené ustanovení stanov o zápisu z jednání členské schůze. V jednom vyhotovení se ze svých jednání uvedené orgány doručují navzájem. Společná organizační ustanovení Čl Členství v družstvu není podmíněno pracovním poměrem. 2. V družstvu mohou pracovat i nečlenové družstva. 3. Pracovní vztah člena družstva se řídí pracovně právními předpisy. 4. Představenstvo a komise upravují podrobnosti svého jednání vlastními usneseními. 5. Pro pořizování zápisů z jednání volených orgánů družstva platí přiměřeně ustanovení stanov z jednání členské schůze. Zápisy se doručují všem členům orgánu. Komise poskytují v jednom vyhotovení zápisy představenstvu, zápisy z jednání představenstva se předávají kontrolní komisi. 6. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo (kontrolní komise vůči představenstvu) u soudu jen po předchozím souhlasu členské schůze, na základě svého rozhodnutí může tato převzít narovnání v této věci do své pravomoci. Obdobně postupuje členská schůze i při odpovědnosti členů za škodu. 7. Volbou předsedy družstva představenstvem vzniká zvolenému členu pracovně právní vztah k družstvu. Plat, rozsah pravomocí a pracovní dobu předsedovi družstva stanovuje představenstvo samostatným usnesením. 8. Členství v ostatních volených orgánech družstva nepodmiňuje vznik pracovního poměru k družstvu. Odměny členům orgánů za výkon funkcí navrhuje členské schůzi představenstvo z prostředků účastenského podílu.

11 Roční závěrka a výroční zpráva Čl Družstvo sestavuje na konec kalendářního roku roční účetní závěrku 2. Roční účetní závěrku s návrhem způsobu rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na uhrazení ztráty, předkládá představenstvu k projednání a odsouhlasení na výroční členské schůzi. 3. K rozdělení na podíly pro členy zbývá tedy 63% čistého zisku, který je rozklíčován na a) 8% podílu účastenského b) 55 % podílu členského 4. Pokud nedojde k vyčerpání účastenského podílu, převádí se zůstatek na konto podílu členského. 5. Nárokový podíl se vypočítává z objemu členských vkladů, délce vložení a počtu nárokových výplat. Klíč k výplatám členských podílů vypracuje představenstvo družstva s přihlédnutím k délce členství, výši splaceného členského vkladu a k tomu, zda členství je vázáno i pracovním poměrem k družstvu, tedy aktivním podílem na tvorbě zisku.na výplaty podílů může představenstvo povolit výplatu záloh Čl Představenstvo při zpracování návrhu na rozdělení hrubého zisku vychází z tohoto klíče: a) Prvořadě se uhradí finančnímu úřadu daně vázané z činnosti družstva b) Dále speciální finanční závazky družstva k jiným organizacím 2. Po odpočtu úhrad 1 a.,b.) zůstane k dispozici čistý zisk, který se rozdělí v družstvu: a) Fond POČ 15 % b) Fond odměn 5 % Zrušení a likvidace družstva Čl Družstvo se zrušuje: a) Usnesením členské schůze b) Prohlášením konkurzu c) Rozhodnutím soudu ve smyslu 257 OZ d) Splynutím nebo rozdělením 2. Rozhodnutí členské schůze se osvědčuje notářským zápisem. 3. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Čl O skončení a splynutí družstva se usnáší členská schůze.

12 2. rozhodnutí členské schůze musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení převáděného obchodního jmění.při rozdělení se dále rozhoduje o rozdělení členského jmění 3. Člen, který nesouhlasí s převodem může ke dni převodu z družstva vystoupit a právní nástupce mu do 3 měsíců vyplatí vypořádací podíl po skončení likvidace. 4. Převáděný člen se zúčastní na podnikání nástupnického družstva členským vkladem ve výši odpovídající jeho nárokům likvidačního zůstatku tak, jako by se družstvo likvidovalo. 5. Výmaz zanikajícího a vznikajícího družstva se provede v obchodním rejstříku k témuž dni. Čl Zrušené družstvo vstupuje do likvidace dnem rozhodnutí členské schůze nebo soudu. 2. likvidátory jmenuje členská schůze, nestanoví-li zákon jinak. 3. likvidátoři předkládají návrh na rozdělení likvidačního zůstatku členské schůzi, která rozhodne o jeho rozdělení. 4. likvidační zůstatek se rozdělí mezi rovnoměrně členy družstva, kteří mají členství delší než dva roky.ostatním se vrátí splacená část členského vkladu. 5. při specifických otázkách zrušení a likvidace družstva postupuje se podle a 257 OZ. Závěrečná ustanovení Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou Čl. 41 Čl.42 K prohloubení vlastní podnikatelské činnosti může být družstvo členem jiné právnické osoby. O tomto společenství rozhoduje členská schůze. Čl. 43 Stanovy byly projednány na členské schůzi dne A nabývají účinnosti dnem schválením

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y. DITA výrobní družstvo invalidů. se sídlem v Táboře, Stránského 2510

S T A N O V Y. DITA výrobní družstvo invalidů. se sídlem v Táboře, Stránského 2510 S T A N O V Y DITA výrobní družstvo invalidů se sídlem v Táboře, Stránského 2510 1 I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je DITA výrobní

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva Stanovy Družstva PETEMUS Článek 1 Základní ustanovení a sídlo družstva 1) Toto družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem sdružování členů (fyzických i právnických osob), zajišťování jejich

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva zní:

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

Stanovy. Odbytového družstva ebioneta

Stanovy. Odbytového družstva ebioneta Stanovy Odbytového družstva ebioneta 1 Preambule 1.1 V souladu s ustanovením 221 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zakládají členové toto družstvo, jež bude

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více