VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Věřitel, obchodní společnost Lucky Sveen s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 173/4, Předměstí, Opava, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64740, je obchodní společností s předmětem podnikání poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Klient je fyzická osoba, která má zájem o poskytnutí spotřebitelského úvěru ze strany Věřitele (dále také jen Půjčka ) a za tímto účelem o uzavření smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru s Věřitelem Tyto Všeobecné smluvní podmínky smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru společnosti Lucky Sveen s.r.o. (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy mezi Věřitelem a Klientem v souvislosti se sjednáním spotřebitelského úvěru a představují ujednání smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru mezi Věřitelem a Klientem (dále jen Smlouva ) Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi Věřitelem a Klientem. V případě rozporu mezi ustanoveními Podmínek a Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy. Vztahy Věřitele a Klienta výslovně neupravené těmito Podmínkami nebo Smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o spotřebitelském úvěru ) Nebude-li mezi Věřitelem a Klientem ujednáno jinak, bude spotřebitelský úvěr Klientovi poskytnut ve formě půjčky podle 2390 a násl. občanského zákoníku Klient je povinen uhradit Věřiteli poplatek za poskytnutí a vedení Půjčky ve výši uvedené ve Smlouvě. Výše Poplatku je uveden rovněž v Předsmluvních informacích podle čl. 2. Podmínek. 2. Informace před uzavřením Smlouvy 2.1. Klientovi jsou poskytnuty informace podle zákona o spotřebitelském úvěru, zejména informace spočívající v údajích o Půjčce, tedy údajích o výši a splatnosti Půjčky, nákladech spojených s poskytnutím Půjčky, celkové splatné částce a roční procentní sazbě nákladů na Půjčku (RPSN) a jeho právech a povinnostech vyplývajících ze Smlouvy (dále jen Předsmluvní informace ) Předsmluvní informace s ohledem na Klientem zvolenou výši Půjčky, aktuální znění Podmínek a pravidla zpracování osobních údajů jsou Klientovi poskytnuty a Klient má možnost se s nimi seznámit před odesláním nebo učiněním žádosti o poskytnutí Půjčky. Předsmluvní informace a Podmínky jsou takto Klientovi poskytnuty: a) v rámci telefonního rozhovoru Klienta s pracovníkem Věřitele v případě učinění žádosti o poskytnutí Půjčky telefonickou formou prostřednictvím zákaznického centra Věřitele, přičemž tyto dokumenty jsou Klientovi přístupné již před zahájením telefonického hovoru prostřednictvím internetových stránkách Věřitele; b) smluvními partnery Věřitele v případě učinění žádosti o poskytnutí Půjčky prostřednictvím těchto smluvních partnerů Věřitele, přičemž tyto dokumenty jsou Klientovi přístupné již před návštěvou smluvního partnera. Seznam smluvních partnerů Věřitele je uveden na internetových stránkách Věřitele

2 2.3. Předsmluvní informace s ohledem na Klientem zvolenou výši Půjčky, aktuální znění Podmínek a pravidla zpracování osobních údajů jsou bez ohledu na Klientem zvolený způsob poskytnutí Půjčky dostupné na internetových stránkách Věřitele Klient má rovněž možnost si tyto dokumenty vytisknou či uložit na disk svého počítače. Klient má možnost kdykoli požádat zákaznické centrum Věřitele o náležité vysvětlení k Předsmluvním informacím, Podmínkám, Smlouvě či pravidlům zpracování osobních údajů Odesláním nebo učiněním žádosti o poskytnutí Půjčky v jakékoli formě (viz dále odst. 3.2.) Klient prohlašuje a stvrzuje, že a) mu před uzavřením Smlouvy o úvěru byly Věřitelem poskytnuty a náležitě vysvětleny Předsmluvní informace s ohledem na Klientem zvolenou výši Půjčky, aktuální znění Podmínek a pravidla zpracování osobních údajů, a rovněž veškeré informace uvedené v Příloze č. 2 zákona spotřebitelském úvěru, a že se s těmito dokumenty a informacemi v nich uvedenými seznámil ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru; b) dokumentům uvedenými v písm. a) plně porozuměl a vyjadřuje souhlas s jejich zněním; c) potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýkoliv závazků vůči třetím osobám, není registrován jako dlužník neplnící své závazky v jakémkoliv registru a není proti němu vedeno žádné řízení, které by mohlo mít vliv na jeho schopnost splatit úvěr Věřiteli, nebo o takových skutečnostech Věřitele v souvislosti s učiněním žádosti o poskytnutí Půjčky informoval. 3. Uzavření Smlouvy 3.1. Smlouva je uzavřena na základě žádosti Klienta o poskytnutí Půjčky Klient je oprávněn učinit žádost o poskytnutí Půjčky některým z následujících způsobů: a) Telefonicky prostřednictvím zákaznického centra Věřitele. b) Prostřednictvím smluvních partnerů Věřitele, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Věřitele Klient v žádosti o poskytnutí Půjčky uvede zejména své identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště), kontaktní údaje ( , číslo mobilního telefonu), číslo mobilního telefonu jiné osoby za účelem ověření jím uvedených informací a požadovanou výši Půjčky. V případě žádosti o poskytnutí Půjčky bezhotovostní formou uvede Klient v žádosti rovněž bankovní spojení pro poskytnutí Půjčky Rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí žádosti Klienta o poskytnutí půjčky je na uvážení Věřitele. Na poskytnutí Půjčky nemá Klient právní nárok. Věřitel je oprávněn žádost Klienta odmítnout i bez uvedení důvodu a Klientovi nevznikají na základě takového rozhodnutí Věřitele vůči Věřiteli žádné právní nároky. Po přijetí žádosti Klienta je Věřitel oprávněn ověřit informace uvedené Klientem v jeho žádosti o úvěr Klient odpovídá Věřiteli za správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti o poskytnutí Půjčky. Učiněním žádosti Klient na vědomí, že zamlčení nebo uvedení nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů při žádosti o poskytnutí Půjčky může mít trestněprávní důsledky Věřitel si vyhrazuje právo schválit poskytnutí Půjčky v nižší částce, než je částka požadovaná Klientem. O tom bude Věřitel Klienta informovat a poskytne mu nové Předsmluvních informace, s ohledem na novou výši Půjčky. Klient je oprávněn žádost o poskytnutí Půjčky zrušit.

3 3.7. V případě telefonické žádosti o poskytnutí půjčky sdělí Věřitel Klientovi informaci o přijetí nebo odmítnutí žádosti o poskytnutí Půjčky zpravidla telefonicky nebo formou textové zprávy SMS na telefonní číslo uvedené Klientem v žádosti o poskytnutí Půjčky. Smlouva o poskytnutí Půjčky mezi Věřitelem a Klientem bude uzavřena v písemné formě. V případě, že nedojde k jejímu uzavření na pracovišti Věřitele nebo smluvního partnera Věřitele, je Klient povinen bez zbytečného odkladu jedno vyhotovení smlouvy s podpisem Klienta zaslat zpět Věřiteli na adresu Lucky Sveen s.r.o., Hviezdoslavova 173/4, Opava, nebo v elektronické podobě na ovou adresu případně na adresu příslušného smluvního partnera Věřitele Smlouva o poskytnutí Půjčky mezi Klientem a Věřitelem je uzavřena podpisem Smlouvy a vyplacením částky sjednané Půjčky Klientovi v hotovosti nebo připsáním na jeho bankovní účet Půjčka bude Klientovi vyplacena po přijetí žádosti Klienta o poskytnutí Půjčky ze strany Věřitele. Věřitel vyplatí Klientovi Půjčku některým z následujících způsobů: a) v hotovosti na pobočce Věřitele nebo prostřednictvím jeho smluvního partnera; b) poštovní poukázkou na adresu uvedenou v žádosti Klienta o poskytnutí Půjčky, c) bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený Klientem v jeho žádosti o Půjčku. 4. Splacení Půjčky 4.1. Klient je povinen splatit Půjčku a poplatek za poskytnutí a vedení Půjčky ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. Hovoří-li se v Podmínkách o splacení Půjčky, má se tím na mysli splacení jistiny Půjčky a poplatku za poskytnutí a vedení Půjčky. Lhůta pro splacení Půjčky začíná běžet ode dne vyplacení Půjčky Klientovi, prvním dnem lhůty tak je den následující po vyplacení půjčky. Pokud den splatnosti Půjčky připadne na sobotu neděli nebo státe, uznaný svátek, nastává splatnost Půjčky nejbližší následující pracovní den Veškeré platby je Klient povinen provádět bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený ve Smlouvě. Platby jsou uhrazené okamžikem jejich připsáním na bankovní účet Věřitele uvedený ve Smlouvě. Platba je řádně provedena pouze tehdy, je-li identifikována variabilním symbolem, kterým je rodné číslo Klienta. Platba je provedena včas, je-li připsána na účet Věřitele nejpozději v poslední den její splatnosti. Se souhlasem Věřitele je Klient oprávněn provést úhradu v hotovosti Klient má právo požádat věřitele o prodloužení splatnosti Půjčky o 15 dní, a to i opakovaně, nejvýše však třikrát. Věřitel je oprávněn povolit Klientovi další prodloužení splatnosti Půjčky Žádost o prodloužení splatnosti Půjčky musí Klient doručit Věřiteli nejpozději v den předcházející dni splatnosti Půjčky, a to formou SMS zprávy na telefonní číslo Věřitele uvedené ve Smlouvě, písemně na adresu Věřitele, telefonicky prostřednictvím zákaznické linky Věřitele, em na ovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo osobně prostřednictvím smluvního partnera Věřitele Věřitel v žádosti o prodloužení splatnosti Půjčky uvede alespoň identifikační číslo Smlouvy a své rodné číslo Klient je při žádosti o prodloužení splatnosti Půjčky povinen uhradit Věřiteli jednorázový poplatek za prodloužení splatnosti Půjčky ve výši uvedené ve Smlouvě. Poplatek je splatný nejpozději ve lhůtě pro podání žádosti o prodloužení splatnosti Půjčky. V případě, že poplatek za prodloužení splatnosti Půjčky nebude v této lhůtě uhrazen, Věřitel žádost odmítne.

4 4.7. Po přijetí žádosti Klienta o prodloužení splatnosti Půjčky Věřitel žádost vyhodnotí a nejpozději následující den zašle Klientovi formou textové zprávy SMS informaci o schválení žádosti o prodloužení splatnosti Půjčky nebo o jejím zamítnutí. Rozhodnutí o žádostí je na uvážení Věřitele, který může žádost odmítnout i bez uvedení důvodu V případě schválení žádosti o prodloužení splatnosti Půjčky se nová 15-ti denní lhůta splatnosti Půjčky stanoví ode dne původní splatnosti Půjčky, tj. začíná běžet dnem následujícím po původním dni splatnosti Půjčky Nebude-li žádost o prodloužení splatnosti Půjčky věřitelem schválena, k prodloužení splatnosti Půjčky nedojde a Klient je povinen splatit Půjčku v původním termínu splatnosti sjednaném Smlouvou Klient, který spotřebitelem, je oprávněn Půjčku zcela nebo z části splatit kdykoliv v době trvání Smlouvy. V takovém případě má Věřitel právo na poměrnou část poplatku za poskytnutí a vedení Půjčky ve výši uvedené ve Smlouvě odpovídající době trvání Půjčky od jejího poskytnutí do dne splacení Neurčí-li Klient jinak, bude jakákoli částečná úhrada započítána nejprve na poplatek za poskytnutí Půjčky, poté na případné jiné závazky Klienta vůči Věřiteli podle této Smlouvy a nakonec na jistinu Půjčky V případě, že Klient není schopen splatit Půjčku ve sjednané lhůtě a požádá Věřitele o splátkový kalendář, mohou se smluvní strany dohodnout na sjednání splátkového kalendáře. Rozhodnutí o poskytnutí splátkového kalendáře je na uvážení Věřitele, který může žádost Klienta o splátkový kalendář odmítnout i bez uvedení důvodu. Podmínky splátkového kalendáře se řídí individuální dohodou mezi věřitelem a Klientem. Věřitel je oprávněn požadovat poplatek za sjednání splátkového kalendáře. 5. Prodlení Klienta 5.1. Klient je povinen informovat Věřitele o prodlení se splacením Půjčky nebo její části, a to bezodkladně jakmile se dozví o tom, že prodlení nastalo nebo nastane, nejpozději však v den následující po dni splatnosti Půjčky V případě prodlení Klienta se splacením Půjčky delším než 3 dny je Klient povinen uhradit Věřiteli smluvní pokutu ve výši uvedené ve Smlouvě V případě prodlení Klienta s úhradou jakékoli částky splatné podle Smlouvy zašle Věřitel Klientovi upozornění na prodlení, s výzvou k úhradě závazku. Výzva bude zaslána zpravidla 7., 14. a 21. den po splatnosti závazku. Klient je povinen hradit věřiteli administrativní náklady spojené se zasláním výzvy ve výši uvedené ve Smlouvě Po uplynutí 30 dnů ode dne splatnosti Půjčky je Věřitel oprávněn postoupit své pohledávky za klientem inkasní společnosti nebo jiné třetí osobě nebo tyto sám vymáhat. Při postoupení pohledávky zašle Věřitel nebo nový věřitel Klientovi informaci o postoupení pohledávky. Klient je povinen hradit inkasní společnosti nebo jinému postupníkovi náklady spojené s mimosoudním vymáháním pohledávky až do výše nákladů, které je povinen hradit Věřiteli podle předchozího odst. 5.3., budou-li takové náklady uplatněny. Právo inkasní společnosti na náhradu nákladů podle předpisů upravujících občanské soudní řízení nebo rozhodčí řízení tím není dotčeno. 6. Odstoupení od Smlouvy 6.1. Klient, který je spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli prostřednictvím České pošty nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupením se

5 Smlouva ruší. Nárok na odstoupení od Smlouvy nevzniká Klientovi, který již Půjčku čerpal a celkovou dlužnou částku uhradil V případě odstoupení od Smlouvy podle předchozího odst je Klient povinen zaplatit Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, jistinu poskytnuté Půjčky a úrok ve výši 0,5% denně z půjčené částky ode dne poskytnutí Půjčky do dne splacení Půjčky. Ostatní poplatky spojené s poskytnutím Půjčky Klient v případě odstoupení nehradí V případě podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení vůči Klientovi je Věřitel oprávněn Půjčku zesplatnit. Doručením oznámení o zesplatnění se závazky Klienta ze Smlouvy stávají splatnými a Klient je povinen uhradit Věřiteli jistinu Půjčky v plné výši, včetně poplatku za poskytnutí a vedení Půjčky za celou sjednanou dobu trvání Půjčky. Neuhradí-li Klient uvedenou částku Věřiteli do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení Věřitele, má Věřitel vůči Klientovi stejná práva jako v případě prodlení Klienta se splacením Půjčky přesahujícím 30 dnů, včetně práva na úhradu smluvní pokuty podle odst a práva postoupit pohledávky podle odst Podmínek. 7. Zpracování osobních údajů 7.1. Klient učiněním žádosti o poskytnutí Půjčky a dále dalším jednáním o uzavření Smlouvy uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Věřiteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu údajů uvedených v žádosti (minimálně údaje uvedené v odst Podmínek), případně dalších údajů sdělených v průběhu procesu uzavírání Smlouvy. Věřitel je oprávněn osobní údaje zpracovávat pro účel ochrany práv a právem chráněných zájmů Věřitele, včetně případných řízení o vzájemných nárocích stran vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo plnění povinností Věřitele vůči příslušným orgánům veřejné moci Klient dále ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Věřiteli souhlas s použitím své ové adresy a telefonního kontaktu za účelem zasílání či prezentování obchodních nabídek Věřitele, případně osob spolupracujících s Věřitelem Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v odst. 7.2., jakož i svého jména, příjmení, adresy bydliště a údajů o svých spotřebitelských návycích, za účelem nabídky finančních služeb a produktů a k marketingovým a obchodním účelům Za účelem spolehlivé budoucí identifikace Klienta a pro účely budoucího posouzení možného poskytnutí spotřebitelského úvěru, uděluje Klient Věřiteli souhlas ke zpracování svého rodného čísla. Klient rovněž uděluje souhlas ke kopírování, skenování a následnému zpracování kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu pro stejné účely Klient uděluje souhlas podle předchozích odstavců 7.1. až 7.4. na dobu 15 let ode dne učiněné žádosti. Klient je oprávněn tento souhlas kdykoli a bez uvedení důvodů i ve vztahu k některým účelům zpracování nebo některým osobním údajům odvolat V případě žádosti o poskytnutí Půjčky či prodloužení její splatnosti či jakéhokoli jiného úkonu učiněného prostřednictvím telefonního hovoru, vyjadřuje Klient svůj souhlas s monitorováním takového telefonního hovoru, jakož i s použitím nahrávky pro účely případného řízení o vymáhání pohledávky Věřitele podle Smlouvy. Klient tímto souhlasí i s uchováním nahrávky telefonního hovoru po dobu 5 let od jeho uskutečnění. Klient rovněž souhlasí s nahráváním, uchováváním a zpracováním záznamů všech telefonních hovorů uskutečněných s Věřitelem a jejich archivací po dobu 5 let od jejich uskutečnění, a to za účelem dokazování v jakýchkoliv

6 možných řízeních vyvolaných na základě právních vztahů založených Smlouvou či vzniklých v souvislosti s ní Klient souhlasí s tím, že pokud nesplní své závazky ze Smlouvy řádně a včas, bude Věřitel oprávněn předat osobní údaje Klienta třetí osobě, zejména pak inkasní společnosti podle odst. 5.4 Podmínek, a to v rozsahu nezbytném pro účely vymáhání dlužných plnění Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Konkrétně má Klient právo na sdělení informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta, a informaci o příjemci, případně kategoriích příjemců. Věřitel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele o vysvětlení či požadovat, aby byl Věřitelem odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost oprávněná, bude závadný stav Věřitelem neprodleně odstraněn Klient bude Věřitele bezodkladně informovat o změně osobních údajů, které o něm Věřitel na základě žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru, jakož i uzavřené Smlouvy, zpracovává. 8. Závěrečná ustanovení 8.1. Veškeré písemnosti v souvislosti se Smlouvou budou zasílány na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy, před jejím uzavřením pak na adresu uvedenu Klientem v žádosti o poskytnutí Půjčky, případně na ovou adresu uvedenou ve Smlouvě, případně v žádosti o poskytnutí Půjčky. Každá ze stran je odpovědná za oznámení změny doručovací adresy druhé smluvní straně. Věřitel je oprávněn oznámit změnu adresy i oznámením na svých internetových stránkách Nebude-li prokázáno dřívější doručení, bude písemnost považována za doručenou pátý den po odeslání Věřitel je oprávněn kdykoliv i bez souhlasu Klienta postoupit své pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu Věřitel neodpovídá za následky přerušení či jiné poruchy provozu na telekomunikačních operátorů, zejména za opožděné zaslání nebo ztrátu textové zprávy či zaslání nepravdivé textové zprávy Strany se mohou za účelem mimosoudního řešení sporů, případně vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, obrátit na finančního arbitra, se sídlem Legerova 69, Praha 1, podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce, IČ , se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, V dne

7 ... Klient

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi:

TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi: Smlouva o zápůjčce TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi: COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsanou v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. I. Smluvní strany CreditKasa s.r.o., IČO 048 23 541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU [ ] [ ] Doba trvání spotřebitelského úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU [ ] [ ] Doba trvání spotřebitelského úvěru FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Sídlo Telefonní číslo E-mailová adresa Zprostředkovatel úvěru Adresa Telefonní číslo E-mailová

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. XXXXX

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. XXXXX ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. XXXXX Tato Úvěrová smlouva je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami: Společnost Fincapus s.r.o. IČO: 055 91 341 sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 společnost zapsaná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Orange finance s.r.o. poskytuje následující informace 1. Údaje o věřiteli Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových stránek Orange

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů

Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů Tyto Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o., (dále jen Registrační podmínky ) tvoří

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. ÚDAJE O VĚŘITELI/ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových stránek SWISS FUNDS, a.s. Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava +420

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Informace trvale přístupné spotřebiteli Informace trvale přístupné spotřebiteli 1. Poskytovatel trvale zpřístupní v listinné podobě, na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových stránkách: a) své kontaktní údaje, zejména poštovní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. CreditPortal,a.s.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. CreditPortal,a.s. Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, 100 00 identifikační číslo: 05223300 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Naviplan s.r.o. se sídlem Okružní 287, 293 01 Mladá Boleslav identifikační číslo: 24124770 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Číslo faxu Adresa internetových

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o podnikatelské zápůjčce s ručitelem od společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 07/2017

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o podnikatelské zápůjčce s ručitelem od společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 07/2017 Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o podnikatelské zápůjčce s ručitelem od společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 07/2017 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatelské smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Friendly Finance s.r.o

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Friendly Finance s.r.o Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o podnikatelské zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 09/2016

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o podnikatelské zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 09/2016 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o podnikatelské zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 09/2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatelské smlouvy o zápůjčce společnosti

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1.2 1 Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: 1.1 Vydlužitel znamená fyzickou osobu,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. (dále jen VOP") tvoří nedílnou součást smlouvy a vymezují vztahy mezi věřitelem

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. se sídlem Hekrova 805/25, Praha 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. se sídlem Hekrova 805/25, Praha 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. se sídlem Hekrova 805/25, 149 00 Praha 4 identifikační číslo: 471 22 099 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, (dále jen "Smluvní podmínky"). 1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky webového portálu Czech Design Map

Obchodní podmínky webového portálu Czech Design Map Obchodní podmínky webového portálu Czech Design Map provozovaného MgA. Annou Štysovou, podnikající na základě živnostenského oprávnění, místem podnikání Střelecká 801, 500 02 Hradec Králové, IČ: 88831400

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru následující význam:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, 120 00 identifikační číslo:04600240 zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o krátkodobé podnikatelské zápůjčce společnosti CREDOTAX czech s.r.o., verze 01/2018

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o krátkodobé podnikatelské zápůjčce společnosti CREDOTAX czech s.r.o., verze 01/2018 Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o krátkodobé podnikatelské zápůjčce společnosti CREDOTAX czech s.r.o., verze 01/2018 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatelské smlouvy

Více

Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity ENS

Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity ENS Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity 2020 - ENS Jméno a příjmení Číslo Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity 2020 - ENS Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: IČO: 047

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Všeobecné smluvní podmínky _

Všeobecné smluvní podmínky _ Všeobecné smluvní podmínky _ Platné od 25. 5. 2018 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou netpromotion group s.r.o. se sídlem Vodičkova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Obchodní firma: GO Invex Finance s.r.o. IČO: 05090792 se sídlem Zenklova 303/124, Libeň, 180 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ POJMŮ A PŘEDMĚT KOUPĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ POJMŮ A PŘEDMĚT KOUPĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) RUBIKON Centra, z. ú., se sídlem Novákových 439/6, 180 00 Praha 8, identifikační číslo: 60446871, zapsaný

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FOTOANGELO s. r. o. se sídlem V Jámě 699/1, 110 00, Praha 1 identifikační číslo: 06910335 zapsané v obchodním rejstříku vedeném spisová značka C 290900 vedená u Městského

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Dle zákona č. 257/2016 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Dle zákona č. 257/2016 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Dle zákona č. 257/206 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli (zapůjčiteli)/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel (zapůjčitel) IČ DIČ Adresa (fakturační)

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Finovatis, s.r.o. se sídlem Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 05056586 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1. (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu ).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1. (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu ). OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LINOŽ s.r.o. se sídlem:ul. Biskupcova 1643/37 Žižkov, 130 00 Praha 3 identifikační číslo: 27533646 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉ ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉ ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O PODNIKATELSKÉ ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za současného dodržení podmínek zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉ ZÁPŮJČCE PROFIMONEY CZ č.

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉ ZÁPŮJČCE PROFIMONEY CZ č. SMLOUVA O PODNIKATELSKÉ ZÁPŮJČCE PROFIMONEY CZ č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ s.r.o. Identifikační číslo: 028 71

Více

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B ,

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B , SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: Společnost Creamfinance Czech, s.r.o. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO 24849707 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 239 a násl. zákona č. 89/212 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za současného dodržení podmínek zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více