VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD"

Transkript

1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ve zkratce FAPPZ ČZU v Praze, je dle zákona č. 111/98 Sb. a navazujících právních doplnění součástí vnitřních předpisů FAPPZ ČZU v Praze a v jednotlivých ustanoveních se na ně odvolává. Datem schválení AS ČZU v Praze nabývá Volební a jednací řád AS FAPPZ účinnost. Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze schválil Volební a jednací řád dne předseda Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil Volební a jednací řád dne předseda Akademického senátu ČZU v Praze

2 AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (AS FAPPZ) I Složení (1) Akademický senát je: i) samosprávným akademickým zastupitelským orgánem fakulty, ii) jednokomorový, iii) má 21 členů zastupujících akademickou obec FAPPZ, z toho 7 z řad studentů. (2) Akademickou obec (AO) fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na FAPPZ (studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů). (3) Členství v AS FAPPZ je neslučitelné s funkcí rektora, děkana, prorektora, proděkana. (4) Členové AS FAPPZ se za svou činnost zodpovídají akademické obci fakulty. II III Délka funkčního období (1) Funkční období AS FAPPZ je nejvýše tříleté. (2) Uvolní-li se místo v AS FAPPZ, je doplněno náhradníky; nejsou-li, pak doplňujícími volbami (viz VŘ II 13,14). 1 (3) Funkční období všech členů AS FAPPZ končí, jestliže akademický senát nevykonává svoji činnost po dobu 6 měsíců. V tomto případě děkan FAPPZ nejpozději do 30 dnů vyhlásí volby do AS FAPPZ. Členství (1) Členství v AS FAPPZ je určeno statutem FAPPZ ČZU v Praze. (2) Členství vzniká zveřejněním protokolu o zvolení kandidáta členem AS FAPPZ. (3) Členství v AS FAPPZ zaniká: i) při neplnění povinností člena po dobu tří po sobě následujících zasedání, ii) odvoláním člena ( viz VŘ část VI), iii) písemnou rezignací předloženou předsedovi nebo předsednictvu AS FAPPZ, iv) ukončením členství v té části akademické obce, za kterou byl člen AS FAPPZ zvolen. (4) Studentovi, který byl v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na FAPPZ, členství v AS FAPPZ nezaniká. Pokud však nebude do navazujícího studijního programu zapsán do pěti měsíců od ukončení předchozího studia, jeho členství v AS FAPPZ zaniká a na jeho místo nastupuje náhradník. (5) Obdobně, náhradníci z řad studentů, kteří byli v průběhu funkčního období stávajícího AS přijati do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na FAPPZ, zůstávají náhradníky. Pokud však nebudou do navazujícího studijního programu zapsáni do pěti měsíců od ukončení předchozího studia, jsou ze seznamu náhradníků vyškrtnuti. 1 VŘ = Volební řád - 1 -

3 IV Práva členů Člen AS FAPPZ má právo: (1) účastnit se jednání AS FAPPZ, (2) volit a být volen do komisí AS FAPPZ, (3) mít k dispozici podklady k jednání AS FAPPZ, aby se mohl na jednání řádně připravit (viz JŘ I 2,5). (4) jednání odmítnout, nedostane-li včas podklady k projednávání, (5) navrhovat body programu jednání v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FAPPZ, (6) vznášet dotazy na ostatní členy AS FAPPZ nebo hosty jednání, (7) vystupovat s připomínkami a s návrhy k projednávaným bodům, (8) hlasovat a vyjadřovat se k otázkám projednávaným v AS FAPPZ, (9) obdržet zápis z jednání AS FAPPZ a předsednictva do 1 týdne. V Povinnosti členů Člen AS FAPPZ je povinen: (1) reprezentovat AS FAPPZ a fakultu svým jednáním, (2) řídit se tímto Volebním a jednacím řádem AS FAPPZ, (3) účastnit se jednání AS FAPPZ, (4) v případě neúčasti na jednání se předem omluvit předsedovi nebo předsednictvu AS FAPPZ, (5) zastupovat voliče v AS FAPPZ a informovat voliče o jednání AS FAPPZ, pokud senát neurčí jinak, (6) řídit se rozhodnutím AS FAPPZ a prosazovat tato rozhodnutí v akademické obci, (7) seznámit se s úplným zněním zápisu z jednání AS FAPPZ

4 VOLEBNÍ ŘÁD (VŘ) I Volby (1) Akademická obec Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů volí své zástupce do senátu FAPPZ a senátu ČZU. i) Volby do obou senátů probíhají zpravidla ve stejném vyhlášeném volebním období. ii) Časový průběh voleb schvaluje AS FAPPZ. iii) Volby vyhlašuje AS FAPPZ prostřednictvím volební komise na úřední desce AS FAPPZ (případně děkan FAPPZ viz AS FAPPZ část II odstavec (3)). iv) Volby do akademických senátů se konají v dostatečném předstihu před uplynutím tříletého funkčního období AS, jestliže nedošlo k jeho zkrácení. v) Volby do Akademického senátu ČZU upravuje Volební a jednací řád AS ČZU v Praze, volby do Akademického senátu FAPPZ pak Volební a jednací řád AS FAPPZ (viz VŘ část II). (2) Akademický senát FAPPZ volí děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Volby upravuje Volební a jednací řád AS FAPPZ (viz VŘ část V). (3) Akademický senát FAPPZ volí předsedu AS FAPPZ (viz VŘ část IV). II Způsob volby AS FAPPZ ČZU (1) Volby do AS FAPPZ se konají ve dvou volebních obvodech: i) ve volebním obvodě akademických pracovníků fakulty; ii) ve volebním obvodě imatrikulovaných studentů fakulty. (2) Ve volební komisi má každý volební obvod 3 zástupce. (3) Písemné návrhy na kandidáty předkládají pouze členové akademické obce FAPPZ. (4) Volební komise sestaví a zveřejní kandidátní listiny s krátkou charakteristikou navržených členů akademické obce, kteří kandidaturu přijali, přibližně 10 dní před volbami na veřejně přístupném místě Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. (5) Volby do akademického senátu jsou přímé, s tajným hlasováním. Konají se ve vyhlášených po sobě následujících pracovních dnech. (6) Členy senátu z řad zaměstnanců volí akademičtí pracovníci fakulty; studenti volí své zástupce ve stejném období samostatně. (7) Každý člen akademické obce může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik má příslušný obvod zastoupení v AS FAPPZ, a jednomu kandidátu může dát jen jeden hlas. (8) AS FAPPZ může rozhodnout o elektronickém způsobu voleb. (9) Vyhodnocení a zveřejnění výsledků voleb provede volební komise nejpozději v 1. pracovní den následující po posledním dni voleb. (10) Do AS FAPPZ a AS ČZU jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem získaných platných hlasů. Kandidáti na dalších místech se stávají náhradníky. V případě rovnosti hlasů se pořadí kandidátů určí losem. (11) Námitky proti platnosti voleb mohou být podány písemně členem akademické obce fakulty kdykoli v průběhu vyhlášených voleb, nejpozději však před zveřejněním výsledků voleb

5 (12) Předsednictvo AS FAPPZ okamžitě zváží závažnost připomínek a rozhodne, zda volby pozastaví. (13) V kladném případě pak o námitkách ve lhůtě jednoho týdne rozhodne s konečnou platností AS FAPPZ. (14) Doplňující volby vyhlašuje stávající AS FAPPZ v případě, že počet jeho členů reprezentujících některý volební obvod v AS FAPPZ nebo AS ČZU je nižší, než určuje volební řád, a není-li již možné tento stav doplnit z řad náhradníků. (15) Doplňující volby probíhají shodně podle VŘ část II, odstavce (7) až (13) za účasti té části akademické obce příslušné danému volebnímu obvodu. Délka funkčního období členů zvolených v doplňujících volbách je shodná s funkčním obdobím stávajícího AS FAPPZ. III První zasedání (1) Nově zvolený senát je svolán předsedou volební komise nejpozději do jednoho týdne po vyhlášení volebních výsledků. (2) Nově zvolení členové senátu prokáží svou bezúhonnost podle platných právních předpisů ČR. (3) Prvním zasedáním nově zvoleného senátu začíná jeho funkční období. Tím je současně ukončeno funkční období dosavadního senátu. (4) Zasedání senátu řídí až do zvolení předsedy senátu předseda volební komise. (5) Předseda volební komise vyhlašuje volby předsedy podle VŘ část IV. (6) Zvolený předseda navrhne předsednictvo složené z předsedů jednotlivých komisí, zástupce předsedy (jeden z řad zaměstnanců, jeden z řad studentů), jednatele a zástupce senátu do Rady vysokých škol. AS FAPPZ rozhodne hlasováním jednotlivě o každém kandidátovi. IV Volba předsedy (1) Kandidáti na předsedu jsou navrženi z členů senátu FAPPZ. Kandidáti veřejně oznámí, zda návrh přijímají. (2) Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Každý člen senátu může dát jen jeden hlas. (3) V době hlasování musí být přítomny nejméně dvě třetiny členů senátu. (4) Předsedou AS FAPPZ se stává kandidát s nadpoloviční většinou platných kladných hlasů. (5) Návrh na odvolání předsedy AS FAPPZ může dát kterýkoli člen. K přijetí návrhu je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS FAPPZ při tajném hlasování. V Způsob volby děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (1) AS FAPPZ vyhlašuje prostřednictvím volební komise volby děkana fakulty nejméně 2 měsíce před uplynutím funkčního období děkana na úřední desce AS FAPPZ. (2) Písemné návrhy na kandidáty předkládají pouze členové akademické obce FAPPZ

6 (3) Děkanem fakulty může být zvolen jen bezúhonný člen akademické obce (za bezúhonného není považován ten, kdo byl pravomocně odsouzený za trestný čin nebo nesplňuje požadavky platných právních předpisů na tuto funkci). (4) Volební komise sestaví a zveřejní kandidátní listiny členů akademické obce, kteří kandidaturu přijali, na úřední desce AS FAPPZ a zorganizuje jejich setkání s akademickou obcí. (5) Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. (6) Každý člen AS FAPPZ může dát jen jeden hlas jen jednomu z kandidátů. Volební lístek s označením jednoho kandidáta je považován za kladný hlas, neoznačený za zdržení se hlasování. Lístek s označením více kandidátů nebo poškozený je neplatný. (7) V okamžiku hlasování musí být přítomny nejméně 2/3 všech členů AS FAPPZ. (8) Děkanem FAPPZ je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných kladných hlasů všech členů senátu, tj. nejméně 11 hlasů. (9) Jestliže žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu kladných hlasů, postupují do druhého kola dva, kteří získali nejvyšší počet kladných hlasů. V případě rovnosti hlasů u více kandidátů postupují všichni do druhého kola. Volba ve druhém kole probíhá podle VŘ část V odstavce (5), (6), (7) a (8). (10) Není-li děkan zvolen ani ve druhém kole, uskuteční se bezprostředně třetí kolo podle stejných zásad. (11) Není-li děkan zvolen ani ve třetím kole, uskuteční se čtvrté kolo podle stejných zásad za týden. (12) Jestliže AS FAPPZ nezvolí děkana ani ve čtvrtém kole, jsou vyhlášeny nové volby. (13) AS FAPPZ prostřednictvím volební komise vyhlašuje výsledky voleb na úřední desce AS FAPPZ a dává je na vědomí rektorovi ČZU v Praze, AS ČZU v Praze a stávajícímu děkanovi FAPPZ. (14) Námitky proti platnosti voleb mohou být podány písemně členem akademické obce fakulty kdykoli v průběhu vyhlášených voleb, nejpozději však před zveřejněním výsledků voleb. Předsednictvo AS FAPPZ okamžitě zváží závažnost připomínek a rozhodne, zda volby pozastaví. V kladném případě pak o námitkách ve lhůtě jednoho týdne rozhodne s konečnou platností AS FAPPZ. VI Odvolání člena (1) Člen AS FAPPZ může být odvolán, jestliže závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem ČZU v Praze nebo Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. (2) Písemný návrh na odvolání člena AS FAPPZ může podat senátu každý člen akademické obce FAPPZ. (3) Předsednictvo AS FAPPZ návrh projedná a návrh přijme k dalšímu jednání nebo zamítne. (4) V kladném případě seznámí člena AS FAPPZ s obsahem návrhu a svolá zasedání AS FAPPZ, na které pozve navrhujícího člena akademické obce FAPPZ. Po rozpravě AS FAPPZ bez účasti veřejnosti návrh zamítne nebo doporučí. (5) K zamítnutí návrhu na odvolání člena AS FAPPZ je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu

7 (6) Není-li návrh zamítnut, hlasuje AS FAPPZ ihned o odvolání člena AS FAPPZ. Hlasování je přímé, s tajným hlasováním. K přijetí návrhu jsou nutné nejméně 3/5 hlasů všech členů AS FAPPZ. (7) AS FAPPZ seznámí akademickou obec fakulty s odvoláním člena AS FAPPZ prostřednictvím úřední desky AS FAPPZ. VII Odvolání děkana (1) Děkan může být odvolán v případě, že závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájmy ČZU v Praze nebo FAPPZ. (2) Děkana FAPPZ odvolává rektor ČZU v Praze po předchozím vyjádření AS FAPPZ a se souhlasem AS ČZU. (3) Návrh na odvolání může vycházet z podnětu rektora nebo AS FAPPZ. (4) Písemný návrh na odvolání děkana FAPPZ může podat AS FAPPZ každý člen akademické obce FAPPZ. (5) AS FAPPZ návrh projedná a po rozpravě návrh přijme k dalšímu jednání nebo zamítne. (6) V kladném případě seznámí děkana s obsahem návrhu a svolá zasedání AS FAPPZ, na které přizve děkana i navrhujícího člena akademické obce FAPPZ. Po rozpravě AS FAPPZ bez účasti veřejnosti návrh zamítne nebo doporučí. (7) K zamítnutí návrhu na odvolání děkana FAPPZ je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu. (8) Není-li návrh zamítnut, hlasuje AS FAPPZ ihned o odvolání děkana FAPPZ. Hlasování je přímé, s tajným hlasováním. K přijetí návrhu jsou nutné nejméně 3/5 hlasů všech členů AS FAPPZ. (9) AS FAPPZ seznámí rektora ČZU a akademickou obec fakulty s výsledkem hlasování o návrhu na odvolání děkana FAPPZ

8 JEDNACÍ ŘÁD I Zasedání AS FAPPZ (1) AS FAPPZ zasedá: i) nejméně jedenkrát za semestr, ii) na žádost alespoň dvou členů předsednictva AS FAPPZ, iii) na písemnou žádost alespoň 1/3 členů AS FAPPZ adresovanou předsednictvu, iv) mimořádně na žádost děkana fakulty nebo v jeho zastoupení proděkana. (2) Členové AS FAPPZ musí být písemně pozváni nejméně 1 týden před konáním, pokud termín zasedání nebyl určen v zápisu z minulého jednání AS FAPPZ nebo jeho předsednictva. (3) Pokud výjimečně není možné oznámit termín zasedání 1 týden dopředu, musí předsednictvo zajistit osobní pozvání všech členů. (4) Program jednání zajišťuje předsednictvo, které odpovídá za jeho průběh. (5) Součástí pozvánky musí být body programu jednání, které jsou v té době předsednictvu známy, případně potřebné podklady pro jednání. (6) Jednání řídí předseda AS FAPPZ nebo pověřený člen předsednictva. (7) Zápis ze zasedání senátu a jeho předsednictva provádí jednatel nebo osoba pověřená předsednictvem AS FAPPZ. (8) Zápis podepisuje jeden člen předsednictva AS FAPPZ. (9) Předsednictvo zajistí prostřednictvím jednatele AS FAPPZ zveřejnění zápisu a jeho doručení členům AS FAPPZ, děkanovi nebo jeho statutárnímu zástupci a předsedovi AS ČZU. (10) Jednání je ukončeno předsedajícím schůze po vyčerpání programu nebo může být ukončeno se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů. (11) Děkan FAPPZ nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání AS FAPPZ, kdykoliv o to požádá. O vystoupení ostatních členů AO rozhoduje AS FAPPZ. (12) Zasedání AS FAPPZ jsou veřejně přístupná. II Práva a povinnosti předsedy AS FAPPZ (1) Předseda je reprezentantem senátu. (2) Předseda jmenuje své zástupce, které poté schvaluje AS FAPPZ. (3) Poradním orgánem předsedy je předsednictvo, které svolává dle svého uvážení. (4) Předseda AS FAPPZ ve spolupráci s předsednictvem a komisemi senátu připravuje podklady a program jednání senátu, které řídí. (5) Předseda ve spolupráci s předsednictvem vyřizuje běžnou agendu a plní úkoly vyplývající z jednání senátu. (6) Předseda je zodpovědný za včasné předkládání materiálů pro jednání, zodpovídá za dodržování Volebního a jednacího řádu AS FAPPZ. (7) V případě potřeby předseda informuje také ústně děkana o výsledcích a závěrech jednání AS FAPPZ

9 III Zřizování komisí (1) Komise se zřizují dle potřeby, jako trvalé nebo dočasné. (2) Předsedou komise musí být člen AS FAPPZ. (3) Členy komisí mohou být po schválení AS FAPPZ i jiní členové AO. (4) Náplň práce komise musí být při jejím zřízení uvedena v zápisu z jednání AS FAPPZ. (5) Předseda AS FAPPZ rozhoduje po dohodě s předsedy jednotlivých komisí o rozdělení členů AS do komisí. IV Hlasování (1) AS FAPPZ schvaluje nadpoloviční většinou všech členů senátu: i) zřizování, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, ii) návrh statutu a vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení AS ČZU, iii) rozpočtová pravidla, rozpočet, rozdělení a kontrolu finančních prostředků fakulty a jejich využívání, iv) výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty, v) podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech fakulty, vi) složení vědecké rady a disciplinární komise fakulty a návrhy na odvolání jejich členů, vii) dlouhodobý záměr fakulty ve vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, viii) každoroční aktualizaci dlouhodobých záměrů fakulty. (2) Při hlasování AS FAPPZ o dalších záležitostech je rozhodnutí přijato prostou většinou při nadpoloviční účasti členů senátu. (3) Hlasování při volbě a odvolání děkana a členů AS FAPPZ upravuje volební řád, část VII, VIII a IX. (4) AS FAPPZ se vyjadřuje zejména: i) k návrhům studijních programů fakulty, ii) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany. (5) AS FAPPZ může ve výjimečných případech přijmout písemné usnesení i mimo zasedání (usnesení per rollam). Průběh této formy hlasování probíhá takto: i) předseda AS FAPPZ nejprve rozešle elektronickou poštou všem členům AS FAPPZ návrh usnesení, se kterým má být vysloven souhlas, a současně stanoví lhůtu, ve které mají členové AS hlasovat, nejméně však 2 pracovní dny. ii) jestliže kterýkoliv člen AS FAPPZ oznámí ve stanovené lhůtě předsedovi AS, že požaduje projednání usnesení, které má být přijato per rollam, nelze takové usnesení přijmout mimo zasedání AS FAPPZ, iii) usnesení je přijato, když se pro ně vyslovily dvě třetiny všech členů AS FAPPZ, iv) po skončení lhůty pro hlasování dá předseda AS FAPPZ na vědomí všem členům AS výsledek hlasování. Předseda AS FAPPZ též eviduje veškeré doklady spojené s tímto hlasováním a na nejblíže následujícím zasedání AS FAPPZ poskytne členům informaci o průběhu a výsledku hlasování per rollam

10 V Informování členů akademické obce o činnosti AS FAPPZ (1) AS FAPPZ informuje akademickou obec prostřednictvím úřední desky AS FAPPZ. i) Za aktuálnost a úplnost údajů na úřední desce je zodpovědný jednatel AS FAPPZ. ii) Na úřední desce jsou zveřejňovány vždy zápisy z posledních dvou zasedání senátu včetně důležitých dokumentů. iii) Na úřední desce je rovněž zveřejněn seznam členů AS FAPPZ a jejich kontaktní údaje. (2) V písemném styku se zásilky adresují úřadujícímu předsedovi AS FAPPZ. (3) Akademickou obec fakulty svolává AS FAPPZ nejméně jednou za rok

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 25. 5. 2017 Volební řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2015 Akademický senát Fakulty

Více

ZDROJŮ ZE DNE

ZDROJŮ ZE DNE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 25. 5. 2017 Jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 7.3.2019 Akademický senát Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze na návrh děkana Technické fakulty

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 7. 3. 2019 Akademického senátu Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ze dne 7. 3. 2019 Článek

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13. ledna 2017

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty N Á V R H JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. října 2014 pod

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13. ledna 2017

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Ústí nad Labem, únor 2018 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc.

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Čl. 1. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Čl. 1. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE - FAKULTY STROJNÍ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE - FAKULTY STROJNÍ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE - FAKULTY STROJNÍ Část první Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze - Fakulty strojní

Více

J E D N A C Í Ř Á D AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

J E D N A C Í Ř Á D AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dne. Jednací řád Akademického

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Akademický senát Farmaceutické

Více

Článek 1 Postavení a složení Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Článek 1 Postavení a složení Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s par. 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Akademický senát Farmaceutické

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

J E D N A C Í Ř Á D AK ADEMICK ÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

J E D N A C Í Ř Á D AK ADEMICK ÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

Volební řád Akademického senátu

Volební řád Akademického senátu Volební řád Akademického senátu FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu Fakulty veterinární hygieny

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek I. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpisy Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 17. srpna

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. května 2017

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 26. 10. 2017 Účinnost: 26. 10. 2017 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HUDEBNÍ FAKULTY JAMU ze dne 25. června 2008 volební a jednací řád akademického senátu fakulty

VNITŘNÍ PŘEDPIS HUDEBNÍ FAKULTY JAMU ze dne 25. června 2008 volební a jednací řád akademického senátu fakulty VNITŘNÍ PŘEDPIS HUDEBNÍ FAKULTY JAMU ze dne 25. června 2008 volební a jednací řád akademického senátu fakulty Akademický senát JAMU se usnesl na tomto vnitřním předpisu Hudební fakulty JAMU: ČÁST PRVNÍ

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Právní postavení

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 27.02.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ZE DNE 18. BŘEZNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 21. 8. 2017 Účinnost: 21. 8. 2017 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle 9 odst. 1 písm.

Více

Článek 2 Akademický senát PF JU

Článek 2 Akademický senát PF JU (3) Struktura akademické obce je podrobněji stanovena ve Volebním řádu Akademického senátu PF JU. 4) Členství v akademickém senátu, počet členů akademického senátu, jako i funkční období akademického senátu,

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. v.r.

Více

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017; č.j. 11788/2017-591 Článek 1 Úvodní ustanovení Akademický senát Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení.

Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení. Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince 2007 pod

I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince 2007 pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze Článek 1 Základní ustanovení 1. Akademický senát Fakulty informačních technologií Českého

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Podle 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., schvaluji dne července 2017 pod čj. MSMT-16896/2017

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Předmět úpravy Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 31. ledna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Úvodní ustanovení Základní ustanovení

Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Úvodní ustanovení Základní ustanovení Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (Ve znění účinném od 1. 9. 2017) Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) Jednací řád Akademického senátu Lékařské

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Verze pro předložení AS PF UK dne 6. dubna 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

Jednací řád Akademického senátu

Jednací řád Akademického senátu Jednací řád Akademického senátu FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek 1 Základní ustanovení (1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty veterinární hygieny

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení (1) Tento řád stanoví zejména počet členů Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů

Více

Vnitřní předpisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vnitřní předpisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FF OU: 7. září 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 17. října 2017 Číslo jednací:

Více

VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 19. října 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst.

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České zemědělské

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Orgány AS FIS. Článek 4 Ustavující zasedání AS FIS

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Orgány AS FIS. Článek 4 Ustavující zasedání AS FIS J E D N A C Í Ř Á D A K A D E M I C K É H O S E N Á T U F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení (1)

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne dd. měsíce 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Článek 1 Základní ustanovení 1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty veterinárního lékařství

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Článek 1 Základní ustanovení 1) Volební řád Akademického senátu Fakulty veterinárního lékařství

Více

MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 28. 8. 2017 pod č. j. 2090/2017-491 Článek 1 Úvodní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále VJŘ AS FNH VŠE)

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále VJŘ AS FNH VŠE) Akademický senát Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle 27 odst. 1 písm. b), 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty informačních technologií byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 20.10.2010. prof. Ing. Petr

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. května 2017

Více

Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií

Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií (1. změna 6.6. 2003; I. úplné znění ze dne 6.6. 2003) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

Vnitřní předpisy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Akademický senát Fakulty filozofické (dále jen senát ) je volen akademickou

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Záhlaví Schválení AS FSI: 27. 4. 2017 Schválení AS VUT: 30. 5. 2017 Platnost: Účinnost: Odpovědnost: Závaznost:

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty Podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební řád Akademického senátu Fakulty Podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Volební řád Akademického senátu Fakulty Podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Všeobecná ustanovení (1) Tento řád je vnitřním předpisem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č.

Více

Volební a jednací řád. Akademického senátu Lékařské fakulty. Ostravské univerzity v Ostravě

Volební a jednací řád. Akademického senátu Lékařské fakulty. Ostravské univerzity v Ostravě Volební a jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen AS LF

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení.

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení. Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Postavení a složení akademického senátu 1.1. Postavení senátu.

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 22. PROSINCE 2016

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 22. PROSINCE 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2016

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více