VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ"

Transkript

1 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek I. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen senát) je podle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen FF OU). 2. Senát spolurozhoduje v souladu se zákonem o zásadních otázkách činnosti FF OU, dbá na dodržování akademických svobod a uplatňování demokratických principů v řízení FF OU. 3. Senát se zodpovídá ze své činnosti akademické obci FF OU. Článek II. Volby do senátu 1. Senát se skládá ze dvou komor: Komory akademických pracovníků a Studentské komory. V Komoře akademických pracovníků jsou zastoupeni akademičtí pracovníci kateder a samostatných vědeckých pracovišť FF OU. Členy Studentské komory jsou studenti FF OU. Počet členů senátu je 15, z nich 9 je členů Komory akademických pracovníků a 6 je členů Studentské komory. 2. Členy senátu volí podle 26 odst. 1 zákona ze svých řad členové Akademické obce FF OU. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. 3. Volby do senátu vyhlašuje děkan FF OU nejpozději 30 dní před skončením funkčního období stávajícího senátu. Volby organizuje a řídí volební komise jmenovaná děkanem FF OU, a to dle stanoveného harmonogramu voleb. Pokud činnost senátu neskončila podle 26 odst. 3 zákona nebo článku III. odst. 4 tohoto Volebního a jednacího řádu senátu (dále jen řád), jmenuje děkan členy komise na základě návrhu senátu. V komisi jsou paritně zastoupeni akademičtí pracovníci a studenti. Komisi tvoří nejméně 4 členové. Komise si ze svého středu volí předsedu. Členství v komisi je neslučitelné s kandidaturou do nově voleného senátu. 4. Volby probíhají do obou komor odděleně, tzn. že zástupce do Komory akademických pracovníků volí pouze akademičtí pracovníci, zástupce do Studentské komory volí pouze studenti. 5. Kandidáty na členy senátu může navrhnout každý člen Akademické obce FF OU. Žádný kandidát nemůže navrhnout sám sebe. Návrhy jsou podány volební komisi, a to písemnou formou v listinné podobě. Musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta; buď katedru/pracoviště, kde kandidát pracuje, nebo studijní kombinaci a studijní ročník, je-li kandidát studentem; písemný souhlas kandidáta s kandidaturou, stvrzený vlastnoručním podpisem; jméno a příjmení navrhovatele(ů), buď katedru/pracoviště, kde navrhovatel(é) pracuje(í), nebo studijní obor, obory či jejich kombinaci a studijní ročník, je(jsou)-li kandidát(i) studentem(y), a jeho/jejich vlastnoruční podpis; kontakt na kandidáta (zaměstnanecký/studentský OU). Komise zveřejní kandidátní listinu (bez jmen a počtu navrhovatelů) nejpozději 5 pracovních dnů před volbami. Po volbách komise sečte získané hlasy a nejpozději do 3 pracovních dnů vyhlásí výsledek voleb.

2 2 6. V případě, že jsou volby platné, jsou do senátu zvoleni ti z akademických pracovníků a ti ze studentů, kteří získali největší počet hlasů. V Komoře akademických pracovníků mohou být maximálně 2 členové za příslušné pracoviště FF OU, tedy katedru nebo vědecko-výzkumné centrum. Pokud je jeden a tentýž akademický pracovník současně členem katedry i vědecko-výzkumného centra, pak rozhoduje ustanovení o počtu členů za příslušnou katedru, který může být maximálně 2. Ve Studentské komoře mohou být maximálně 2 studenti jednoho a téhož studijního oboru nebo jedné a téže kombinace studijních oborů; přičemž se zde různá forma studia nepovažuje za jiný studijní obor či kombinaci studijních oborů, kdežto jiný typ studijního programu se zde považuje za jiný studijní obor či kombinaci studijních oborů. V případě rovnosti hlasů se rozhoduje losováním (tažení žetonů) za přítomnosti předsedy volební komise a všech jejích členů, popř. dalších členů senátu. Neúspěšní kandidáti se stávají náhradníky pro příslušné funkční období senátu a to buď do Komory akademických pracovníků, nebo do Studentské komory v pořadí podle počtu získaných hlasů. Seznam náhradníků je součástí protokolu o volbách. 7. Předsedu senátu volí členové nově zvoleného senátu na svém prvním zasedání, které svolává a až do zvolení předsedy řídí předseda volební komise. První zasedání nově zvoleného senátu musí být svoláno do 15 pracovních dnů po volbách. 8. Zvolením předsedy senátu končí činnost volební komise i jejího předsedy. Článek III. Členství v senátu a organizační struktura senátu 1. Členství v senátu je nezastupitelné a čestné. 2. Funkční období senátu je tříleté. Senát může svým usnesením délku funkčního období podle potřeby zkrátit. 3. Ukončením funkčního období senátu končí členství všech jeho členů. 4. Podle 26 odst. 3 zákona funkční období všech členů akademického senátu fakulty skončí, jestliže akademický senát po dobu 6 měsíců nekoná podle 27 zákona. Děkan v takovém případě vyhlásí nejpozději do 30 dnů nové volby. 5. Nerozhodne-li senát o věcně stejné záležitosti třikrát za sebou nebo odstoupí-li nadpoloviční většina členů senátu, funkční období senátu skončí. Funkční období také končí, dojde-li k situaci uvedené v článku VI. odst. 7 řádu. Děkan v takovém případě vyhlásí nejpozději do 30 dnů nové volby. 6. Členství v senátu je v souladu s 26 odst. 2 zákona neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana a proděkanů. 7. Členství v senátu zaniká: a) uplynutím nebo skončením funkčního období senátu; b) ukončením studia nebo pracovněprávního vztahu nebo změnou příslušnosti k části Akademické obce, za kterou byl člen AS zvolen; c) odstoupením; d) zvolením nebo jmenováním do některé z funkcí uvedených v 26 odst. 2 zákona; e) odvoláním akademickou obcí FF OU, tj. na základě petice, kterou podepíše nejméně 1/2 voličů příslušné komory. 8. Po zániku členství člena senátu v průběhu funkčního období na jeho místo nastupuje náhradník pro příslušnou komoru. Pokud takový náhradník neexistuje, vyhlásí děkan FF OU doplňující volby do příslušné komory.

3 3 9. Je-li student zvolený do senátu v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu realizovaného na FF OU, jeho členství v senátu nezaniká, pokud doba mezi ukončením původního studijního programu a zahájením navazujícího studijního programu není delší než 4 měsíce. 10. Předsednictvo senátu se skládá z předsedy, 2 místopředsedů a jednatele. Předsedu a jednatele volí senát, a to tajným hlasováním za účasti nejméně 2/3 členů každé z komor. Každá komora odděleně volí svého zástupce do předsednictva, který se stává místopředsedou senátu. Každý z místopředsedů je volen členy příslušné komory, a to tajným hlasováním za účasti nejméně 2/3 členů příslušné komory. Volba předsedy je platná, jestliže pro něj hlasovaly nejméně 2/3 všech členů senátu. Volba místopředsedy je platná, jestliže pro něj hlasovaly nejméně 2/3 všech členů příslušné komory. 11. Předseda a jednatel senátu mohou být ze svých funkcí odvoláni v průběhu funkčního období, pokud o tom na základě tajného hlasování rozhodne senát. Zdůvodněný návrh na odvolání předsedy nebo jednatele může podat kterýkoli člen senátu. Při hlasování o odvolání předsedy a jednatele senátu se požaduje účast nejméně 2/3 členů každé z komor. Pokud nelze hlasování podle uvedeného ustanovení provést, musí být do 1 týdne vyhlášen náhradní termín hlasování. Není-li senát usnášeníschopný ani v náhradním termínu, považuje se návrh za zamítnutý. Návrh na odvolání předsedy a jednatele je přijat, jestliže pro něj hlasovaly nejméně 2/3 všech přítomných členů senátu. 12. O odvolání místopředsedů senátu za jednotlivé komory rozhodují členové těchto komor tajným hlasováním. Zdůvodněný návrh na odvolání místopředsedy může podat kterýkoli člen příslušné komory. Při hlasování o odvolání místopředsedů senátu za jednotlivé komory se požaduje účast 2/3 členů příslušné komory. Pokud nelze hlasování podle uvedeného ustanovení provést, musí být do 1 týdne vyhlášen náhradní termín hlasování. Není-li komora usnášeníschopná ani v náhradním termínu, považuje se návrh za zamítnutý. Návrh na odvolání místopředsedů senátu za jednotlivé komory je přijat, jestliže pro něj hlasovaly nejméně 2/3 všech přítomných členů příslušné komory. 13. Senát volbou ze svých členů ustavuje na celé funkční období nebo ad hoc komise a orgány podle potřeby. Článek IV. Jednací řád senátu 1. Zasedání senátu se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. 2. Zasedání svolává předseda senátu. Není-li to možné, zasedání svolávají místopředsedové senátu. Zasedání je svoláno nejméně 10 pracovních dní před stanoveným termínem. Mimořádné zasedání předseda svolává podle 26 odst. 4 zákona bezodkladně, požádá-li ho o to děkan FF OU. 3. Pozvánky na zasedání senátu jeho členům i nečlenům s hlasem poradním zasílá jednatel písemně tištěnou nebo elektronickou formou, ve výjimečných případech jiným způsobem. 4. Senát má právo přizvat k jednání kteréhokoli člena i nečlena Akademické obce FF OU. Senát má právo od pozvaných členů Akademické obce žádat písemnou odpověď na otázky senátu, a to do 30 dnů od zasedání, a má právo tuto odpověď zveřejnit. 5. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná. Hosté však nemají právo svévolně zasahovat do jednání nebo ho rušit.

4 4 6. Děkan a proděkani se mohou zúčastnit jednání senátu s hlasem poradním. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo podle 26 odst. 4 zákona vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. 7. Předseda senátu ve spolupráci s členy předsednictva připravuje návrh programu jednání, jednání řídí, verifikuje zápis a zodpovídá za správnost usnesení a dalších materiálů z jednání senátu. V případě jeho nepřítomnosti ho zastupují místopředsedové senátu. 8. Jednatel vede a archivuje písemnou agendu senátu. Předseda senátu má právo po dohodě s děkanem pověřit jednoho pracovníka FF OU spoluprací s jednatelem při vyhotovování, množení a distribuci písemných materiálů senátu. 9. Senát je usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně 1/2 jeho členů, tj. 8 členů a více, a jsou-li zastoupeny obě jeho komory, s výjimkami uvedenými v článku VI odst. 7 a v článku VII odst. 5 řádu. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů senátu, s výjimkou případů uvedených v článku VI odst. 9 a v článku VII odst. 6 řádu. 10. Hlasování může proběhnout v naléhavých případech elektronickou formou. Naléhavost jednotlivých případů posuzuje a rozhoduje o ní předseda senátu. Podklady pro hlasování v elektronické formě je předkladatel povinen zaslat jednateli senátu. Jednatel neprodleně předloží podklady k posouzení a rozhodnutí o jejich naléhavosti předsedovi senátu. V případě, že předseda rozhodne o naléhavosti hlasování, jednatel nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení podkladů vyzve elektronickou formou členy senátu k hlasování. Ve výzvě k hlasování je nutné uvést datum a čas, kdy bude hlasování zahájeno a ukončeno. Hlasování musí probíhat minimálně po dobu 5 pracovních dnů. U elektronického hlasování je řádně vyplněný hlasovací lístek platný, je-li zaslán z oficiální studentské, respektive zaměstnanecké ové adresy nejpozději v den a čase ukončení hlasování. Výsledky elektronického hlasování musí být v zápisu zveřejněny jmenovitě. 11. Tajným hlasováním se senát usnáší o: a) návrhu na jmenování děkana; b) návrhu na odvolání děkana; c) návrhu děkana na jmenování a odvolání členů Vědecké rady FF OU. 12. V případě rozhodování o otázkách, které nejsou uvedeny v odstavci 11, může před hlasováním každý člen senátu požádat o tajné, a/nebo v případě, že je přítomna nejméně 1/2 členů každé z komor oddělené hlasování v obou komorách. O žádosti člena senátu o tajné nebo oddělené hlasování v obou komorách se hlasuje jako o samostatném návrhu. Návrh na tajné nebo oddělené hlasování v obou komorách je přijat, jestliže pro něj hlasovaly nejméně 2/3 všech přítomných členů senátu. K přijetí usnesení v případě odděleného hlasování je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů senátu v každé z komor. 13. Věcně stejný návrh senát projednává nejvýše třikrát. Článek V. Práva a povinnosti senátu a jeho členů 1. Práva a povinnosti senátu a jeho členů jsou stanoveny zákonem a řádem. 2. Předseda AS FF OU má právo účastnit se jednání kolegia děkana FF OU. 3. Senát je povinen projednat problém, který předloží kterýkoli člen senátu nebo děkan. Problém musí být zařazen do návrhu programu, který je rozeslán jednatelem nejpozději 10 pracovních dnů před jednáním senátu. 4. Senát je povinen zveřejňovat svá usnesení z jednání do 14 dnů ode dne jednání, a to na webových stránkách FF OU a rozesláním hromadným mailem členům Akademické obce

5 5 FF OU, tajemníkovi FF OU a vedoucímu studijního oddělení FF OU. Jednatel senátu je povinen zajistit, aby písemný záznam z jednání senátu dostali všichni jeho členové. Jednatel je povinen zajistit archivaci zápisů z jednání v souladu s Archivním, spisovým a skartačním řádem Ostravské univerzity v Ostravě. 5. Senát podle 27 odst. 1 zákona: a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť FF OU; b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů FF OU a postupuje je ke schválení Akademickému senátu Ostravské univerzity; c) schvaluje rozdělení finančních prostředků FF OU předložené děkanem a kontroluje jejich využívání; d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření FF OU předloženou děkanem; e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na FF OU; f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů Vědecké rady FF OU a Disciplinární komise FF OU; g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce (viz článek VI a článek VII řádu); h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti FF OU vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem Ostravské univerzity v Ostravě po projednání ve Vědecké radě FF OU. 6. Senát se podle 27 odst. 1 zákona vyjadřuje zejména: a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě; b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany. 7. Senát se podle 28 odst. 3 zákona vyjadřuje k záměru rektora z vlastního podnětu odvolat děkana v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. 8. K dalším právům a povinnostem senátu patří delegovat zástupce do konzultačních a reprezentativních orgánů sdružujících zástupce vysokých škol. Článek VI. Návrh na jmenování děkana 1. Pro volbu kandidáta na jmenování děkanem (dále jen kandidát) ustavuje senát volební komisi ve složení: předseda senátu, který vykonává funkci předsedy volební komise, a po jednom zástupci každé komory. Volební komise organizuje volby, odpovídá za jejich správný průběh a vyhotovuje volební protokol. 2. Volbu kandidáta vyhlašuje senát minimálně 4 měsíce před ukončením funkčního období děkana, a to dle stanoveného harmonogramu voleb. 3. Vlastní volba kandidáta musí proběhnout nejméně 3 měsíce před ukončením funkčního období děkana. 4. Návrhy na uchazeče o kandidáta může podat kterýkoliv člen Akademické obce FF OU členům volební komise. Návrh musí obsahovat písemný souhlas uchazeče, kontakt (zaměstnanecký/studentský OU) a jeho stručný životopis. 5. Kandidátku sestavuje volební komise na základě podaných návrhů. Ke stanovenému datu volební komise zveřejní jména všech kandidátů (bez jmen a počtu navrhovatelů).

6 6 6. Předseda senátu je povinen svolat minimálně 1 týden před datem volby kandidáta shromáždění Akademické obce FF OU, na kterém jednotliví uchazeči seznámí akademickou obec FF OU se svým volebním programem. 7. Volby mohou proběhnout, byl-li navržen minimálně 1 kandidát. Volby kandidáta probíhají tajně a senát volí jako celek. Ve volbách se požaduje účast 2/3 členů každé z komor. Pokud nelze volbu podle uvedeného ustanovení provést, musí být do 1 týdne vyhlášen náhradní termín voleb. Není-li senát usnášeníschopný ani v náhradním termínu, rozpouští se. 8. Hlasovací lístek tvoří listina se jmény navržených kandidátů. Hlasovací lístek je platný, jeli upraven tak, že na něm zůstává jméno pouze 1 kandidáta. 9. Kandidát je zvolen, získá-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu. 10. V případě, že byl navržen pouze 1 kandidát a ten nezískal v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu: a) proběhne ještě téhož dne druhé kolo voleb. Pokud navržený kandidát nezíská ani v druhém kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, vyhlásí senát do 2 týdnů nové volby; b) pro nové volby se sestaví nová kandidátka a volby proběhnou podle odstavců 4 až 9. Shromáždění Akademické obce FF OU je svoláno pouze v případě, jsou-li navrženi noví uchazeči; c) pokud opět nikdo nebude zvolen, vyhlásí senát do 2 týdnů nové volby. Pro tyto volby nemohou být na kandidátku zařazeni ti uchazeči, kteří se zúčastnili obou předchozích voleb. 11. V případě, že byli navrženi minimálně 2 uchazeči a nikdo z navržených uchazečů nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu: a) proběhne téhož dne druhé kolo voleb, do kterého postupuje uchazeč s vyšším počtem hlasů; b) získají-li 2 či více uchazečů v prvním kole voleb rovný nejvyšší počet hlasů, všichni uchazeči s rovným nejvyšším počtem hlasů postupují do druhého kola voleb, jež proběhne téhož dne; c) získají-li 2 či více uchazečů v druhém kole voleb rovný nejvyšší počet hlasů, všichni uchazeči s rovným nejvyšším počtem hlasů postupují do třetího kola voleb; d) třetí kolo voleb proběhne do týdne od konání druhého kola voleb; e) pokud nikdo z kandidátů nezískal ani v třetím kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, vyhlásí senát do 2 týdnů nové volby; f) další průběh voleb se řídí odstavci 7, 8, 9, 10 a 11. Článek VII. Návrh na odvolání děkana 1. Návrh na odvolání děkana může podat kterýkoli člen senátu. Návrh musí být předložen písemně spolu s uvedením důvodů k odvolání. 2. Děkanovi se zaručuje příprava na zasedání, na němž bude projednáván návrh na jeho odvolání, v délce nejméně 15 dnů. 3. Při projednávání návrhu se děkan vyjádří k důvodům návrhu a má právo pokládat osobám, které návrh vznesly, otázky týkající se těchto důvodů. 4. Bezprostředně po skončení rozpravy následuje hlasování o návrhu na odvolání děkana. Hlasování probíhá tajně a senát hlasuje jako celek. 5. Při hlasování se požaduje účast 2/3 členů každé z komor. Pokud nelze volbu podle uvedeného ustanovení provést, musí být do 1 týdne vyhlášen náhradní termín hlasování. Není-li senát usnášeníschopný ani v náhradním termínu, považuje se návrh za zamítnutý.

7 7 6. Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže pro něj hlasovaly nejméně 3/5 všech členů senátu. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Zrušuje se doposud platný Volební a jednací řád Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě schválený Akademickým senátem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne a schválený Akademickým senátem Ostravské univerzity v Ostravě dne Tento návrh byl podle 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne Tento řád byl podle 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem Ostravské univerzity v Ostravě dne

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Volební a jednací řád. Akademického senátu Lékařské fakulty. Ostravské univerzity v Ostravě

Volební a jednací řád. Akademického senátu Lékařské fakulty. Ostravské univerzity v Ostravě Volební a jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen AS LF

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ZE DNE 18. BŘEZNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Čl. 1. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Čl. 1. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vnitřní předpisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vnitřní předpisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FF OU: 6. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 1. listopadu 2017 Číslo jednací:

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Vnitřní předpisy Fakulty sociálních studií OU JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDÍÍ OU

Vnitřní předpisy Fakulty sociálních studií OU JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDÍÍ OU JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDÍÍ OU Schváleno AS FSS OU: 27.11. 2017 Schváleno AS OU: 18.12.2017 Platnost: 18.12.2017 Účinnost: 19.12.2017 1 Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Akademického senátu LF OU

VOLEBNÍ ŘÁD Akademického senátu LF OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 VOLEBNÍ ŘÁD Akademického senátu LF OU Schváleno AS LF OU: 6. 12. 2017 Schváleno AS OU dne: 18. 12. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc.

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Ústí nad Labem, únor 2018 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty N Á V R H JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017; č.j. 11788/2017-591 Článek 1 Úvodní ustanovení Akademický senát Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního

Více

J E D N A C Í Ř Á D AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

J E D N A C Í Ř Á D AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dne. Jednací řád Akademického

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 27.02.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Vnitřní předpisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vnitřní předpisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FF OU: 7. září 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 17. října 2017 Číslo jednací:

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc

Více

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Akademický senát Farmaceutické

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 26. 10. 2017 Účinnost: 26. 10. 2017 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky

Více

Článek 2 Akademický senát PF JU

Článek 2 Akademický senát PF JU (3) Struktura akademické obce je podrobněji stanovena ve Volebním řádu Akademického senátu PF JU. 4) Členství v akademickém senátu, počet členů akademického senátu, jako i funkční období akademického senátu,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 21. 8. 2017 Účinnost: 21. 8. 2017 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle 9 odst. 1 písm.

Více

Článek 1 Postavení a složení Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Článek 1 Postavení a složení Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s par. 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Verze pro předložení AS PF UK dne 6. dubna 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu LF OU

JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu LF OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu LF OU Schváleno AS LF OU: 6. 12. 2017 Schváleno AS OU: 18. 12. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně. JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně. JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Verze schválená AS PF UK dne 25. května 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze Článek 1 Základní ustanovení 1. Akademický senát Fakulty informačních technologií Českého

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty informačních technologií byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 20.10.2010. prof. Ing. Petr

Více

Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta Nemčoková. Předsedkyně AS FT TUL. doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. předseda

Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta Nemčoková. Předsedkyně AS FT TUL. doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. předseda Vnitřní předpis Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Název: Jednací řád Akademického senátu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE 19. ČERVENCE 2017 Článek 2 Ustavující zasedání a volba předsedy a místopředsedy 1. Po každých volbách do senátu se do jednoho měsíce

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 20. 3. 2018 Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně

Více

Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty. Část I. Jednací řád.

Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty. Část I. Jednací řád. Název: Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 23. 5. 2017

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Jednací řád Akademického senátu

Jednací řád Akademického senátu Jednací řád Akademického senátu FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek 1 Základní ustanovení (1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty veterinární hygieny

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13. ledna 2017

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 7. 3. 2019 Akademického senátu Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ze dne 7. 3. 2019 Článek

Více

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Předmět úpravy Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze způsob usnášení, usnáší se AS AMU aklamací. Na návrh kteréhokoli člena se však AS AMU může usnést na tajném hlasování k jakékoli otázce. K přijetí návrhu o tajném způsobu hlasování stačí nadpoloviční většina

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Akademický senát Farmaceutické

Více

ZDROJŮ ZE DNE

ZDROJŮ ZE DNE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 25. 5. 2017 Jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. v.r.

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 31. ledna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpisy Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 17. srpna

Více

Článek 2 Řešení sporných situací

Článek 2 Řešení sporných situací zákona o VŠ je jejich předkladatel povinen nejméně sedm kalendářních dnů před jejich projednáváním zpřístupnit členům akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž tuto lhůtu prominout

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2018 Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní

Více

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze komory jsou voleni z řad akademických pracovníků AMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů AMU. Pedagogická komora má 9 členů, studentská komora má 6 členů. Za každou fakultu se volí 3

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13. ledna 2017

Více

Volební a jednací řád

Volební a jednací řád Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Volební a jednací řád Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Článek 1 Systém voleb a zastoupení akademické obce

Více

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne 5. 10. 2017 Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

r--., Schválil AS TUL: Ing. Olga Malíková, PhD. předsedkyně AS TUL lJ'LV

r--., Schválil AS TUL: Ing. Olga Malíková, PhD. předsedkyně AS TUL lJ'LV Název: Vnitřní předpis Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Volební řád Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis:

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Článek 1 Základní ustanovení 1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty veterinárního lékařství

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne

Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

Vnitřní předpis Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBER Fakulta zdravotnických studií. Náz ~ Vnitřní předpis Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci e. Volební řád Akademického Technickésenátu univerzity Fakulty

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 19. 9. 2017 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Právní postavení Akademického

Více

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. července 2017

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. července 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. července 2017 Vydáno v Karviné, srpen 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 19. 9. 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Akademickou obec Filozofické fakulty Univerzity Jana

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení.

Volební řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení. Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HUDEBNÍ FAKULTY JAMU ze dne 25. června 2008 volební a jednací řád akademického senátu fakulty

VNITŘNÍ PŘEDPIS HUDEBNÍ FAKULTY JAMU ze dne 25. června 2008 volební a jednací řád akademického senátu fakulty VNITŘNÍ PŘEDPIS HUDEBNÍ FAKULTY JAMU ze dne 25. června 2008 volební a jednací řád akademického senátu fakulty Akademický senát JAMU se usnesl na tomto vnitřním předpisu Hudební fakulty JAMU: ČÁST PRVNÍ

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Orgány AS FIS. Článek 4 Ustavující zasedání AS FIS

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Orgány AS FIS. Článek 4 Ustavující zasedání AS FIS J E D N A C Í Ř Á D A K A D E M I C K É H O S E N Á T U F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení (1)

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Postavení a složení akademického senátu 1.1. Postavení senátu.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen řád

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. května 2017

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

J E D N A C Í Ř Á D AK ADEMICK ÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

J E D N A C Í Ř Á D AK ADEMICK ÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 7.3.2019 Akademický senát Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze na návrh děkana Technické fakulty

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: Jednací řád akademického senátu Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno:

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. října 2014 pod

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Právní postavení

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Čl.

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Čl. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Čl. 1 Volební řád 1) Akademický senát Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké

Více

Schválil AS FZS K r-, Mgr. Martin Krause, DiS. předseda AS FZS TUL TUL: 1(-fJtv(r!, dnem Revize: O Účinné od: schválení ASTUL

Schválil AS FZS K r-, Mgr. Martin Krause, DiS. předseda AS FZS TUL TUL: 1(-fJtv(r!, dnem Revize: O Účinné od: schválení ASTUL Název: Vnitřní předpis Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Jednací řád Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podaa;

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ČÁST PRVNÍ VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Základní ustanovení Volby do Akademického senátu (dále jen

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Podle 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., schvaluji dne července 2017 pod čj. MSMT-16896/2017

Více